X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42073
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego rok szkolny 2018 /2019, półrocze I

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AWANSU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ROK SZKOLNY 2018 /2019
PÓŁROCZE I

I. UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

• Poszukiwałam i czytałam literaturę dotyczącą podnoszenia jakości własnej pracy:
- Mirosława Kowalczyk „Determinanty zagrożeń procesu wychowawczego
we współczesnej rodzinie polskiej”
- Robert Gloon , Claude Clero: „Twórcza aktywność dziecka”
- Adele Faber , Elanie Mazlish: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały , jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.
• Brałam udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i szkoły:
-„ UONET- Pierwsze kroki z e -dziennikiem ”. Szkolenie dla nauczycieli. - kurs „ABC edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej z zastosowaniem platformy e-learningowej ”, - warsztaty „Nauczyciel wspierający –narzędzia budowania rozwijającej samooceny ucznia” - warsztaty „Algorytmika i programowanie –kompetencje przyszłości ” - szkolenie „Programowanie robotów : Dash i Dot ”, - warsztaty „Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami ”,
- kurs Pierwsza pomoc przed medyczna „Uczymy ratować życie”,
• Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań:
- praca w Zespole Wychowawców w klasach IV-VIII ,
- koordynowanie pracy Zespołu ds. Planu Pracy Szkoły zajmującego się ewaluacją planu pracy szkoły na bieżący rok szkolny,
• Współpracowałam z rodzicami:
- zebrania klasowe, konsultacje indywidualne,
- wzbogacenie bazy szkoły o: środki higieniczne i papiernicze, baneru z widokiem , choinkę do klasy ,
- pomoc w zorganizowaniu uroczystości szkolnych: dzień chłopaka, wigilia klasowa oraz wykonanie dekoracji i potraw na kiermasz „ Smaki Polski –Pomorze Gdańskie”,
-udział w akcjach i zbiórce pieniędzy na cele charytatywne,
• Realizowałam zadania nauczyciela wspomagającego:
- zapoznałam się z treścią orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii (psychologicznych, pedagogicznych) uczniów, -kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu opinię o uczniach,
-opracowałam dokumentację każdego ucznia z orzeczeniem,
-organizowałam oraz uczestniczyłam w Zespołach ds. modyfikacji IPET i WOFU,
- dostosowałam metody pracy do potrzeb i możliwości dziecka,
- tworzyłam plany pracy na podstawie zaleceń PPP,
- opracowałam karty pracy, testy , sprawdziany i pomoce dydaktyczne,
- angażowałam uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły poprzez udział w konkursach plastycznych, uroczystościach szkolnych,
- współpracowałam ze specjalistami i nauczycielami z poszczególnych przedmiotów, -systematyczne informowałam rodziców o postępach w nauce i pojawiających się trudnościach w celu ustalenia wspólnych oddziaływań na ucznia,

II. WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
• Na bieżąco prowadzę dokumentację w e-dzienniku jako wychowawca i nauczyciel zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych.
• Na bieżąco opracowuję dokumenty za pomocą programów komputerowych.
• Regularnie umieszczałam zdjęcia z życia klasy na szkolnej stronie internetowej.
• Korzystam z zasobów Internetu poszukując nowych inspiracji do przygotowania zajęć i ciekawych materiałów dydaktycznych.
• Na zajęciach z wychowawcą realizowałam tematy dotyczące technologii informacyjnych, użytkowania komputera i Internetu.
• Systematycznie korzystałam ze skrzynki e-mailowej która umożliwia mi kontakt z innymi nauczycielami i dyrekcją.

III. UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.
• Uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej.
• Aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Wychowawczego współpracując z nauczycielami. Omawialiśmy problemy wychowawcze, prowadziliśmy dyskusje, które kończyły się i wspólnie wyciągniętymi wnioskami.
• Dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Współpraca między nami przejawia się również podczas organizowania imprez, szkolnych konkursów, wyjść szkolnych.

IV. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
• Opracowałam i wdrażam program wychowawczy dla klasy 5 C -poprzez pełnienie roli wychowawcy.
• Opracowałam i wdrażam programy zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez prowadzenie tych zajęć w klasie 7 b i 5 C.

V. POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
• Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków.
• Wielokrotnie w klasie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
• Na bieżąco według potrzeb współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
• Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami.
• Zorganizowałam wycieczkę i wyjścia szkolne :
- całodniową krajoznawczą wycieczkę połączoną z wizytą w Muzeum Przyrodniczym w miejscowości Ciężkowice .
- wyjście klasowe do „Laser Park ” w Tarnowie,
- wyjście klasowe na Chyszowski cmentarz wojskowy z okazji Święta Wszystkich Świętych ,
• Włączałam się w ogólnopolskie i lokalne akcje : „ Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
• Dbałam o wygląd sali klasowej :
- wykonywałam dekoracje sali na każdą porę roku i na różne okazje oraz gazetki tematyczne,
- umieszczałam na bieżąco prace plastyczne dzieci,
- na tablicy informacyjnej umieszczałam ciekawostki z życia klasy, regulamin właściwego zachowania się,
- organizowałam imprezy klasowe tj. Dzień chłopaka, Mikołajki ,Wigilia,
- wspierałam uczniów biorących udział w konkursach plastycznych i edukacyjnych,

VI WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

• Pogłębiałam wiedzę na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych:
- ściśle kontaktowałam się z rodzicami co pozwoliło mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły. Dzięki temu łatwiej było mi udzielać im pomocy. Staram się poznać sytuacje rodzinną moich wychowanków. O innych, trudnych, rodzinnych sytuacjach dziecka dowiadywałam się podczas rozmowy indywidualnej z uczniem lub rodzicem.
- na bieżąco współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Współpraca ta miała na celu dążenie do poszukiwania optymalnych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych.
-współdziałałam z dyrektorem szkoły w sytuacjach problemowych,
• Współpracowałam z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych:
- na prośbę rodziców sporządzałam opinie pedagogiczne dla uczniów, u których uwidaczniały się specyficzne kłopoty w nauce oraz problemy z koncentracją w pracy w grupie. Uczniowie ci byli kierowani na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie i otrzymali opinie o specyficznych trudnościach w nauce. Dzięki temu nauczyciele uzyskali specjalistyczną diagnozę, jak również informację dotyczącą kierunków, form dalszej opieki i pomocy dla tych uczniów.
• Współpracowałam z wydawnictwami:
- współpracuję z przedstawicielami wydawnictw: Nowa Era, Wsip, PWN, Harmonia. Regularnie odwiedzając strony internetowe tych wydawnictw, otrzymywałam aktualne informacje dla nauczycieli oraz miałam możliwość zapoznać się z nowościami wydawniczymi przy rozważaniu zakupu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem realizującym podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
- korzystając z portalu dla nauczyciela. pl Nowa Era opracowałam i dostosowałam dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim testy, sprawdziany i karty pracy,
- współpraca z różnymi wydawnictwami pozwoliła mi na pozyskanie : plansz, plakatów, zdjęć, testów, scenariuszy, zestawów ćwiczeń.

Tarnów 08.01.2019 r.

....................................
(podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.