X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42061
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
01.09.2013--31.05.2016

Podstawowe informacje:

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr Joanna Burek
NAZWA I ADRES SZKOŁY: Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy
STANOWISKO PRACY: nauczyciel zajęć technicznych, zajęć komputerowych i informatyki
POSIADANE KWALIFIKACJE:
 studia wyższe magisterskie: Edukacja techniczno-informatyczna specjalność nauczycielska - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie (2008),
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: mgr inż. Jacek Dworak w okresie od
mgr Agnieszka Łach w okresie
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013 – 31.05.2016 r.
DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE:
 administrator szkolnej strony internetowej www.zspwradgoszczy.neostrada.pl
 koordynator programu „Szkoła z klasą” (2013/14)
 koordynator Dnia Bezpiecznego Internetu (2015/2016)
 układanie podziału godzin i dyżurów nauczycieli
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
 dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Edukacja Techniczno-Informatyczna” – Uniwersytet Rzeszowski
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU:
 plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
 ocena dorobku zawodowego za okres stażu: 01.09.2013 –31.05.2016 r.

Wstęp
W 2008 r. otrzymałam tytuł magistra na kierunku studiów Edukacja Techniczno-Informatyczna” – specjalność nauczycielska z wynikiem bardzo dobry. W 2009 r. podjęłam prace w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy i uczę tam do chwili obecnej. Dodatkowo od dwóch lat uczę w Szkole Podstawowej w Zarzeczu Dużym. Jestem nauczycielem zajęć technicznych, zajęć komputerowych i informatyki. Pracując w Zespole Szkół mogłam poznawać specyfikę pracy na tych dwóch etapach edukacyjnych i porównać je. Od początku swojej pracy biorę czynny udział w pracy szkoły, aktywnie uczestniczę w posiedzeniach rad pedagogicznych. Jestem wychowawcą klasy i uczestniczę w działaniach dydaktyczno-wychowawczych oraz wydarzeniach z życia szkoły. Przez cały okres pracy systematycznie wzbogacałam swój warsztat pracy poprzez udziały w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy. Starałam się osiągnąć wszystko to, co założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to również dla mnie jako nauczyciela i człowieka czas wielu zmian.
Opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego skompletowałam według poszczególnych wymagań określonych w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Poznawanie procedur uzyskania awansu zawodowego
Staż na stopień nauczyciela mianowanego we wrześniu 2013 r. rozpoczęłam od zapoznania się z przepisami prawa oświatowego, które dotyczą awansu zawodowego. Po przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego oraz znowelizowaną Kartę Nauczyciela z dnia 1 lutego 1982 r. Wnikliwa analiza powyższych dokumentów pomogła mi zebrać niezbędne informacje potrzebne do przygotowania wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Podczas tworzenia planu rozwoju zawodowego skupiłam się przede wszystkim na działaniach, które nastawione będą na rozwój moich kompetencji zawodowych i umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela, ale jednocześnie będą odpowiadały na potrzeby szkoły oraz spełniały oczekiwania uczniów. Tworząc plan rozwoju pomocne okazały się dla mnie rady i wskazówki zamieszczane na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury, a także wiedza zdobyta podczas szkoleń Rad Pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc dyrektora szkoły, a także koleżanek i kolegów pracujących ze mną w placówce.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego oraz przedłożyłam plan rozwoju zawodowego, który dnia .........2013 r. został zatwierdzony przez panią dyrektor Marię Dubiel.
W ostatnich roku stażu sporządziłam sprawozdanie z realizacji swoich działań, otrzymałam ocenę opiekuna stażu i dyrektora szkoły.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Pierwszym krokiem podjętym w celu zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu odbywającego się stażu było określenie jasnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. W czasie 2 lat i 9 miesięcy miałam możliwość współpracować z dwoma opiekunami stażu. Pierwszym z nich był pan mgr inż. Jacek Dworak dyplomowany nauczyciel fizyki i informatyki, który sprawował funkcje opiekuna mojego stażu od .............Podczas jego nieobecności związanych ze stanem zdrowia opiekunem stażu od została pani mgr Agnieszka Łach- dyplomowany nauczyciel języka polskiego. Z każdym z opiekunów zawarłam kontrakt, który formułował w jasny i przejrzysty sposób zasady współpracy, a także terminy konsultacji oraz obserwacji zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Dzielenie się widzą z nauczycielami
Trudno sobie wyobrazić pracę nauczyciela bez pomocy i konsultacji z bardziej doświadczonymi kolegami i koleżankami dlatego bardzo istotnym elementem dotyczącym mojego warsztatu pracy było uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Zgodnie z kontraktem zawartym z opiekunem stażu systematycznie (1 raz w miesiącu) obserwowałam zajęcia prowadzone przez pana mgr inż. Jacka Dworaka oraz panią mgr Agnieszkę Łach. Każda obserwowana lekcja omawiana była ze zwróceniem szczególnej uwagi na organizację zajęć, a także na dostosowanie form i metod nauczania do możliwości uczniów, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, a także stopnia aktywizacji uczniów.
Bardzo istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy było prowadzenie lekcji w obecności opiekunów stażu. Ich celem było przede wszystkim dbanie o mój rozwój i pomyślne ukończenie stażu. Zarówno pan mgr inż. Jacek Dworak i pani mgr Agnieszka Łach zawsze służyli mi pomocą i dobrą radą, kiedy tylko potrzebowałam. Podczas omawiania zajęć szczególnie ceniłam sobie uwagi, które dotyczyły realizacji celów nowej podstawy programowej, których monitorowanie jest szczególnie ważne. Uzyskałam od opiekunów wiele cennych rad i wskazówek. Dostrzeganie przez hospitujących dobrych stron prowadzonych przeze mnie lekcji były dla mnie dodatkowym bodźcem i działały motywująco na kolejne działania. Dzięki temu nauczyłam się krytycznie patrzeć na swoją pracę i dokonywać adekwatnej samooceny.
W obecności dyrektora szkoły, opiekuna stażu lub innych nauczycieli przeprowadziłam następujące lekcje:
 „Poznajemy edytor grafiki Paint” (hospitacja opiekuna stażu, zajęcia komputerowe, klasa 4 b -18.10.2013 r.
 „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej” (hospitacja opiekuna stażu, zajęcia techniczne, klasa 2 C-17.01.2014 r.)
 „Rysowanie przedmiotów w rzutach prostokątnych” (hospitacja Dyrektora szkoły, zajęcia techniczne, klasa 2 B - 28.01.2014 r.
 „Od włókna do ubrania-podstawowe wiadomości o wyrobach włókienniczych” (hospitacja opiekuna stażu, zajęcia techniczne, klasa 5 a-15.09.2014 r.
 „Formatowanie tekstu-ćwiczenia sprawdzające i utrwalające” (hospitacja opiekuna stażu, zajęcia komputerowe, klasa 5 a -14.11.2014 r.
 „Zasady bandażowania ran” (hospitacja opiekuna stażu, zajęcia techniczne, klasa 2 A-05.02.2015 r.
 „Budowa i obowiązkowe wyposażenie roweru” (hospitacja Dyrektora szkoły, zajęcia techniczne, klasa 2 B - 30.03.2015 r.
 „Zasady ruchu na skrzyżowaniu” (hospitacja opiekuna/zajęcia otwarte, zajęcia techniczne, klasa 4 a -12.05.2015 r.)
 „Znaki drogowe nakazu i zakazu” (hospitacja opiekuna stażu, zajęcia techniczne, klasa 2 A -30.11.2015 r.
Obserwowałam również zajęcia opiekunów stażu:
 „Charakterystyka wyżyn śródziemnomorskich”-geografia, klasa 3 C -07.01.2015 r.
 „Zwykły szeregowiec, tymczasem...
Portret Niemeczka-bohatera poznanej lektury (Chłopcy z placu Broni)- j. polski, klasa 5a - 05.05.2015 r.
 „Pomiar temperatury”- fizyka, klasa 2 A, 13.01.2016 r.

Podnoszenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy.
Rozbudowanie własnego warsztatu pracy
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam swój warsztat pracy. Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiałam poprzez udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Brałam udział w następujących kursach, warsztatach i szkoleniach:
IX 2013 r. „Zdobienie przedmiotów techniką decoupage”- szkolenie internetowe z Operonem
IX 2013 r. „Sztuka układania kwiatów” szkolenie internetowe z Operonem
X 2013 r. „Zwiększenie efektów kształcenia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej „SMART BoardTM zorganizowany przez firmę M.B.M ELECTRONICS
X 2013 r. „Jak pracować z uczniem zdolnym”
II 2014 r. „Czytanie ze zrozumieniem – jak wspomagać dzieci i młodzież w tym zakresie” organizowany przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
III 2014 r. „ Zagrożenia w sieci”- profilaktyka, reagowanie zorganizowany przez tarnowską policję
VI 2014 r. Szkolenie dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu na kartę rowerową przygotowany przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
X 2014 r. XVI Konferencja Nauczycieli i Dyrektorów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych „Młodzi kierowcy, agresja za kierownicą” organizowany przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
XI 2014 r. Kurs kierowników wycieczek szkolnych zorganizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie
III 2015 r. „Jak pracować z grupą- praktyczne metody aktywizowania i integracji grupy przez wspólna zabawę i ruch”. (rada pedagogiczna szkoleniowa -pani Agnieszka Machnik, pan Wiesław Kwiecień”
IV 2015 r. „Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie”
V 2015 r. „Tydzień z Prezzi” - kurs e-learningowy eTwinning na Platformie Moodle
VI 2015 r. „Sztuka motywacji”- kurs e-learningowy organizowany przez firmę szkoleniową „MG-edu”
VI 2015 r. „Dziecko w sieci” kurs e-learningowy opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje
IX 2015r. „Tydzień z edycją grafiki online” zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, program eTwinning
IX 2015 r. „Tydzień z narzędziami ułatwiającymi zbieranie, organizowanie i udostępnianie informacji z sieci” zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, program eTwinning
IX 2015 r. „Tydzień z fotoedycją” zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, program eTwinning
X 2015 r. XVII Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych z problematyki BRD „Bezpieczeństwo ucznia naszym wspólnym dobrem” zorganizowana przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
XI 2015 r. Szkolenie z programu do tworzenia Świadectw organizowane przez pana Marka Króla przedstawiciela firmy Librus
XI OLa
II 2016 r. „Do czego dzieciom potrzebny jest Internet” - kurs internetowy organizowany w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu realizowany przez Fundację dla Kultury.pl
II 2016 r. „Dlaczego Internet jest tak niebezpieczny dla dzieci” -” kurs internetowy organizowany w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu realizowany przez Fundację dla Kultury.pl
II 2016 r. „Sieć to samo zło. Dobre strony Internetu”- ” kurs internetowy organizowany w ramach Ogólnopolskiej kampani edukacyjno-prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu realizowany przez Fundację dla Kultury.pl
II 2016 r. Kultura Internetu – Internet w kulturze” -” kurs internetowy organizowany w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu realizowany przez Fundację dla Kultury.pl
II 2016 r. „Zagrożenia płynące z Internetu”- ” kurs internetowy organizowany w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu realizowany przez Fundację dla Kultury.pl
II 2016 r. „Buszowanie Internecie ale pod kontrolą. Jak pilnować, żeby dzieci nie robiło głupot” -” kurs internetowy organizowany w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu realizowany przez Fundację dla Kultury.pl
II 2016 r. „Uwaga na gry w sieci” - ” kurs internetowy organizowany w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu realizowany przez Fundację dla Kultury.pl
III 2016 r. „Na co choruje Internet?- część 1- Choroby Internetu”- ” kurs internetowy organizowany w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu realizowany przez Fundację dla Kultury.pl
III 2016 r. „Na co choruje Internet? – część 2 – Polskie Prawo Cyberprzemocy -” kurs internetowy organizowany w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu realizowany przez Fundację dla Kultury.pl

Przez cały staż pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Opracowałam rozkłady materiału nauczania z zajęć technicznych i zajęć komputerowych dla poszczególnych klas zgodnie z nową podstawą programową. Opracowałam również Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych i zajęć komputerowych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny. Każdego roku modyfikowałam rozkłady materiałów nauczania i przedmiotowe systemy oceniania i tworzyłam nowe. Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego tworzyłam odrębne rozkłady materiałów nauczania i kryteria wymagań na poszczególne oceny. W czasie stażu na bieżąco opracowywałam dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidulanych potrzeb psychofizycznych uczniów na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Systematycznie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów w nauce, co pozwalało mi ocenić potrzeby i osiągnięcia moich uczniów, a także dawało mi pogląd na możliwości uczniów i pomagało w doborze metod pracy.
W trakcie stażu tworzyłam również samodzielne konspekty lekcji, które pozwalały mi doskonalić umiejętności prowadzenia lekcji.
Brałam udział w następujących lekcjach otwartych:
 „Skąd się wziął w języku polskim związek frazeologiczny „koń Trojański” (pani Agnieszka łach, język polski, klasa 5 a, 06.02.2015 r. )
 „Słońce jest żółte. Kolory”. – (Elżbieta Wijas-język niemiecki klasa 4b , 01.2014.)
 „Procenty czyli...” – (pani Dorota Wiercioch-matematyka klasa 6 b , 06.2014 r.)

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Radgoszczy oraz w Szkole Podstawowej w Zarzeczu Dużym byłam koordynatorem 7-ej edycji programu edukacyjnego „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa- moje pierwsze prawo jazdy”. Głównym zadaniem tego programu było propagowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Szkoła w ramach tego programu otrzymała materiał edukacyjne z wychowania komunikacyjnego oraz ćwiczenia dla uczniów. Pod koniec edycji uczniowie otrzymali kamizelki oraz opaski odblaskowe. W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 pracowałam w zespole wspierającym działalność Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Również w tym roku szkolnym 2015/2016 byłam koordynatorem Dnia Bezpiecznego Internetu 2016, który realizowany był pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie”.
Przez cały okres stażu byłam członkiem Zespołu Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły.
Najważniejszym zadaniem Zespołu do Spraw Ewaluacji było dostarczenie szkole pełnej i rzetelnej informacji o jej silnych i słabych stronach w celu:
 polepszenia jakości pracy w szkole,
 postrzegania niepowodzeń i sukcesów szkoły jako osobistych działań nauczyciela, poprzez: swobodny przepływ informacji, projektowanie doskonalenia zawodowego, opracowanie końcowych efektów pomiaru jakości pracy szkoły. W zespole ewaluacyjnym szkoły byłam odpowiedzialna za tworzenia narzędzi pomiaru ewaluacji (ankiety) oraz wykonanie ich analizy i sporządzanie raportu.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników i arkuszy ocen. Dzięki temu zdobyta wiedza wykorzystywana była w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej co miało wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i sporządzanie realizacji działań, analiza słabych i mocnych stron

Podczas stażu często odwoływałam się do swojego planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego aby móc analizować stopień zrealizowanych zadań. Swoimi uwagami dzieliłam się z opiekunami stażu. Zawsze starałam się służyć pomocą innym. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam głównie w postaci zaświadczeń, dyplomów, zdjęć, planów nauczania, konspektów, sprawozdań. Systematyczne gromadzenie dokumentacji ze stażu pozwoliło mi na udokumentowanie przebiegu stażu i napisanie sprawozdania.
Efekty moich działań:
Uczeń:
 poznał atrakcyjne metody pracy na lekcji oparte na nowoczesnej technologii informacyjnej
 został bardziej zmotywowany do nauki
 otrzymał rzetelną informacje o sposobie oceniania wiadomości
Rodzice:
 mieli możliwość poznania nauczyciela, który jest aktywny zawodowo i stale wzbogaca swój warsztat pracy
 współpracował z nauczycielem świadomym swoich słabych i mocnych stron
Szkoła:
 otrzymała wypracowane materiały, a dzięki ich realizacji uzyskała lepsze wyniki kształcenia
 wzrosła aktywność procesu nauczania i wychowania
 zyskała nauczyciela, który stale się rozwija i doskonali swój warsztat pracy
Ja:
 przeanalizowałam przepisy prawne związane z procedurą uzyskania stopnia awansu zawodowego, które umożliwiły mi prawidłowe opracowanie dokumentów związanych z odbywanym stażem
 poznałam nowe metody nauczania i otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami słabymi i zdolnymi podczas hospitacji zajęć i lekcji obserwowanych u opiekunów stażu
 miałam możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami
 zwiększyłam poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela co wpłynęło na podniesienie poziomu pracy z uczniem
 kształciłam umiejętność właściwego doboru treści i metod nauczania do wyznaczonego celu i tematu lekcji

§7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W pracy nauczyciela bardzo ważną rolę pełnią zadania opiekuńczo-
wychowawcze. Istotnym elementem jest poznawanie uczniów, ich problemów oraz potrzeb rozwojowych. Szkoła to instytucja, która nie tylko uczy ale też wychowuje.
W latach 2013-2016 pełniłam funkcję wychowawcy klasy IV b Szkoły Podstawowej. Obserwowałam moich wychowanków za zajęciach technicznych, zajęciach komputerowych, lekcji wychowawczej oraz podczas różnego rodzaju imprez szkolnych i wycieczek klasowych. Starałam się otaczać ich opieką, rozwiązywać na bieżąco problemy wychowawcze, motywować do nauki, pomagać im, wspierać w trudnych sytuacjach niejednokrotnie rozmawiając z nimi i tłumacząc.
W poznawaniu środowiska uczniów pomagały mi przede wszystkim rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, a także stały kontakt i współpraca z innymi wychowawcami i nauczycielami, a także pedagogiem szkolnym. W ciągu tych trzech lat poznałam sytuację socjalną i rodzinną moich wychowanków oraz problemy jakie występują w tym środowisku. Problemy zaobserwowane zarówno przeze mnie jak i innych nauczycieli starałam się rozwiązywać na bieżąco, a także na lekcjach godzin wychowawczych. Klasa licząca 17 uczniów w tym 11 chłopców była bardzo niezdyscyplinowana i sprawiała ciągłe problemy wychowawcze. Uczniowie przeszkadzali w prowadzeniu lekcji, mieli ciągłe konflikty rówieśnicze nie tylko w obrębie swojej klasy ale również poza nią. Na bieżąco byli upominani i dyscyplinowani. Jako wychowawca pozostawałam w stałym kontakcie z rodzicami uczniów. Każda uwaga negatywna otrzymana przez ucznia wpisywana była do dziennika ucznia i podpisywana przez rodziców. Uczniowie uczestniczyli również w rozmowach z pedagogiem szkolnym oraz w rozmowach dyscyplinujących z dyrektorem szkoły i wychowawcą.
Codzienna praca wychowawcy wymaga wiele trudu, zaangażowania, nieustannej refleksji, a także ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Prowadziłam pracę wychowawcy opartą na systemie wartości określonych w Szkolnym Programie Wychowawczym. Napisałam plan godzin wychowawczych dla mojej klasy , który opracowałam biorąc pod uwagę plan wychowawczy i profilaktyczny szkoły oraz sugestie rodziców. Pojawiły się w nim tematy związane z zagrożeniami występującymi we współczesnym świecie (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, zagrożenia w Internecie). Na lekcje wychowawcze zapraszałam również Panią pedagog oraz zachęcałam uczniów do udziału w spektaklach profilaktycznych.
Wiedząc, że aby osiągnąć życiowy cel nie tylko ważna jest wiedza, ale również umiejętność pracy w zespole oraz wiara w siebie podejmowałam następujące działania:
 zachęcałam moich wychowanków do współpracy z organizacjami szkolnymi, a w szczególności z samorządem szkolnym
 starałam się angażować klasę we wspólne przygotowywanie imprez klasowych takich jak: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, wigilia klasowa, ogniska klasowe, wycieczki klasowe
 zachęcałam do udziału w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych
 systematycznie monitorowałam zapisy w dzienniku lekcyjnym, tak aby w porę reagować i mobilizować uczniów do pracy
Starałam się uwrażliwiać swoich wychowanków na potrzeby innych ludzi. Wspólnie włączyliśmy się w akcje:
 zakręcona akcja
 zbiorka makulatury
 szlachetna paczka
 kiermasze świąteczne
Wspólnie z wychowankami mojej klasy oraz innymi uczniami z sąsiedniej szkoły, w której uczę zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy podczas kiermaszu wielkanocnego dla 13-letniego Faustyna Cedzidło chorego na nowotwór złośliwy oka. Akcja zakończyła się sukcesem, a pieniążki zostały przekazane rodzicom na zakup protezy oka.
W celu integracji zespołu klasowego organizowałam ogniska klasowe oraz wycieczki szkolne. Wspólnie z wychowankami brałam udział w Tygodniu Zdrowej Żywności w ramach przystąpienia naszej szkoły do programu Szkół Promujących Zdrowie. W ramach Tygodnia Zdrowej Żywności realizowaliśmy kilka zadań. Pierwszym z nich był Dzień Marchewkowo-Jabłkowy podczas, którego uczniowie Szkoły Podstawowej oraz nauczyciele mieli wystąpić w stroju pomarańczowym bądź posiadać jakich element stroju marchewkowego. Wspólnie postanowiliśmy, że uszyjemy marchewki z filcu dla każdego ucznia i przypniemy jako broszki. Dodatkowo wychowawczyni naszyła sobie wielką marchewkę na bluzce. Kolejnym działaniem było przygotowanie przekąsek na Festiwal Zdrowej Żywności. Wymagało to od wszystkich wiele wysiłku i zaangażowania. Na Festiwal Zdrowej Żywności przygotowaliśmy:
 galaretkę w pomarańczach
 szarlotkę z jabłkami
 koktajl Kiwi
 tulipanki z marchewki i ogórka
 koreczki - pingwinki z czarnych oliwek, sera feta
 sałatka grecka
 palmy z bananów i mandarynek
 kubeczki z marchewką, ogórkiem i papryką czerwoną
 sos czosnkowy
 jeżyki z gruszki i winogrona
 koszyk z melona z sałatką owocową w środku
 sałatka owocowa
 kaczuszka z ananasa

Kolejnym zadaniem było przygotowanie plakatów na temat „Wiem co jem” oraz właściwości i zastosowania warzywa Por. Na zakończenie wykonaliśmy sprawozdanie opisując nasze działania wraz ze zdjęciami. W konkursie tym nasza klasa zajęła zaszczytne i miejsce.
Jako wychowawca współpracowałam również z rodzicami. Były to spotkania ogólne, klasowe, spotkania indywidualne, a także rozmowy telefoniczne oraz korespondencje listowne. Systematycznie informowałam rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz naganach dyrektora szkoły. Na bieżąco prowadziłam działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałych sytuacji problemowych. Na spotkaniach klasowych informowałam rodziców o postępach w nauce uczniów, sposobach przezwyciężania pojawiających się trudności. Osobisty kontakt z opiekunami dawał mi pewność, że działania podjęte przez wychowawcę są znane rodzicom, co dawało nadzieję na wsparcie i współpracę z obu stron. Zauważyłam, że jeżeli uczeń miał problemy w szkole, a rodzice wykazywali chęć współpracy z wychowawcą efekty prawie zawsze kończyły się sukcesem. Rodzice chętnie brali udział w organizowanych przeze mnie uroczystościach szkolnych, wspierali mnie, zawsze mogłam liczyć na pomoc z ich strony. Przeprowadziłam prelekcje dla rodziców:

 „Jak budować trwałą miłość. Zasady pomagające zbudować więzi z dzieckiem”.
 „Buszowanie w Internecie, ale pod kontrolą. Jak pilnować, żeby dziecko nie robiło głupot”.
W okresie stażu sprawowałam opiekę nad młodzieżą biorącą udział w konkursach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz w konkursach filmowych „Bądź bezpieczny na drodze”. Wielokrotnie pełniłam funkcję opiekuna na dyskotekach szkolnych, podczas uroczystości szkolnych, współorganizowałam wycieczkę do Ciężkowic w 2014 r. oraz do Zatorlandu w 2015 r.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów

Przez cały okres stażu prowadziłam kółko „Wychowanie komunikacyjnego” przygotowujące uczniów klas IV Szkoły Podstawowej do zdobycia swojego pierwszego prawa jazdy jakim jest Karta rowerowa. Na bieżąco dokumentowałam pracę tych działań prowadząc dziennik zajęć karcianych w oparciu o przygotowany roczny plan pracy. Na zajęciach przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową uzupełnialiśmy i utrwalaliśmy wiadomości zdobyte podczas zajęć technicznych oraz rozwiązywaliśmy testy na kartę rowerową i doskonaliliśmy umiejętność jazdy rowerem. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych praktycznie w 100% zdawali egzamin na kartę rowerową z wynikiem pozytywnym. W ramach godzin karcianych prowadziłam również kółko zainteresowań „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” przygotowujące uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Moim uczniowie zawsze zajmują zaszczytne miejsca w gminie i powiecie. Oto nasze sukcesy:
 12.04.2013 r. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy w składzie: Labak Paulina, Kupiec Zuzanna i Pikul Konrad zajęła II miejsce w gminnych eliminacjach do XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
 12.04.13 r. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Radgoszczy w składzie: Bobro Wojciech, Labak Tomasz i Szeliga Dawid zajęli I miejsce w gminnych eliminacjach do XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym i reprezentowali nasza gminę w powiecie dąbrowskim
 16.04.2013 r. . Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Radgoszczy w składzie: Bobro Wojciech, Labak Tomasz i Szeliga Dawid zajęli II miejsce w powiatowych eliminacjach do XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
 16.04.2013 r. Szeliga Dawid został najlepszym uczestnikiem XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym
 09.04.2014r. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy w składzie: Labak Paulina, Kupiec Zuzanna, Bartłomiej Kuta, Przemysław Błocho zajęli I miejsce w gminnych eliminacjach do XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym i reprezentowali nasza gminę w powiecie dąbrowskim
 16.04.2014r. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy w składzie: Labak Paulina, Kupiec Zuzanna, Bartłomiej Kuta, Przemysław Błocho zajęli III miejsce w powiatowych eliminacjach do XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
 13.0.2015 r. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy w składzie: Labak Paulina, Kupiec Zuzanna, Bartłomiej Kuta, Michał Kozaczka zajęli I miejsce w gminnych eliminacjach do XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym i reprezentowali nasza gminę w powiecie dąbrowskim
 14.04.2015 r. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy w składzie: Labak Paulina, Kupiec Zuzanna, Bartłomiej Kuta, Michał Kozaczka zajęli III miejsce w powiatowych eliminacjach do XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
 29.10.2014 r. Magdalena Kogut, Karolina Moskal i Anna Kupiec Uczennice naszego Gimnazjum zajęły III miejsce w konkursie filmowym „Bezpieczny w Ruchu Drogowym”. Dziewczynki pod moją opieką nagrały dwuminutowy filmik, w którym przedstawiły prawidłowo i nieprawidłowe zachowania pieszych i rowerzystów na drodze. Uczennice otrzymały nagrody z rąk Wicemarszałka Romana Ciepiela oraz Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
 16 listopad 2015 r. w Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie została rozstrzygnięta I Edycja Konkursu Filmowego „Bądź bezpieczny na drodze”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.
Celem konkursu było kształtowanie właściwych nawyków i zachowani dzieci i młodzieży na drodze, oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Udział w konkursie miał na celu popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz stanowił doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form edukacji dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego. Film, spot, animacja nie mogły być dłuższe niż 2 minuty Z naszego Gimnazjum w konkursie wzięło udział 7 uczniów, którzy zostali nagrodzeni:
 Maria Podosek
 Kinga Karaś, Eryk Marnik i Julia Saładyga
 Krystian Gierzyński, Karolina Gondek i Weronika Kędzior
 7 kwietnia 2016 r. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Radgoszczy w składzie: Labak Paulina, Kupiec Zuzanna, Kuta Bartłomiej zajęli I miejsce w gminnych eliminacjach do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym i reprezentowali nasza gminę w powiecie dąbrowskim
 7 kwietnia Szkoła Podstawowa w Radgoszczy w składzie: Błocho Anna, Dworak Gabriela, Juzba Adam, Ryś Maciej zajęli II miejsce w gminnych eliminacjach do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Przez cały okres stażu wraz z uczniami przygotowywałam ozdoby choinkowe i wielkanocne na kiermasze świąteczne, z których dochód przekazywany był na cele charytatywne. Kiermasz cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli, uczniów jak i rodziców. Wymagało to od nas wiele pracy i zaangażowania oraz samodyscypliny. Uczniowie szukali własnych pomysłów rozwijając swoje zainteresowania techniczne, ćwicząc wielokrotnie swoją wytrwałość i cierpliwość. W kwietniu 2015 roku wspólnie z panią Joanną Gwoźdź przeprowadziłam kiermasz z okazji Dnia Matki i dziecka. Przygotowane zostały różnego rodzaju bransoletki dla mamy i córki, spineczki, gumki do włosów, kapelusze na szpilki i iły, papierowe torty ze słodkościami, torebeczki z cukiereczkami oraz kartki.
W roku szkolnym 2013/2014 we współpracy z innymi nauczycielami przygotowałam teatrzyk kukiełkowy pt. „Czerwony Kapturek” w języku niemieckim. Opracowałam regulamin konkursu plastyczno-technicznego „W teatrzyku lakowym” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie mieli wykonać zestaw kukiełek do bajki o Czerwonym Kapturku. Celem konkursu było stymulowanie dzieci do podejmowania działań plastyczno-technicznych, poznawanie różnych technik i form plastycznych, rozwijanie kreatywności oraz pobudzanie wyobraźni i fantazji uczniów. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowanie. Do rozstrzygnięcia konkursu została powołana komisja, której trudno było wyłonić zwycięzców. Kukiełki były naprawdę przepiękne.
Jako organizator konkursu postanowiłam pozyskać sponsorów na nagrody rzeczowe. Nie było to łatwe, ale zakończyło się sukcesem. Udało mi się zebrać 1400 zł. Konkurs wsparli m.in.:
 Wójt Gminy Radgoszcz
 Firma Tarsmak
 Firma Radbet
 Sklep spożywczy Hit-Pol
 Stacja kontroli pojazdów w Radgoszczy
Następnie z innymi nauczycielami i rodzicami uczniów przygotowałam scenografię i dekoracje do przedstawienia. Następnym etapem było nagranie i zmontowanie filmu. Nasze przedstawienie wzięło udział w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu DasFKennernaufder Buhne dla szkół podstawowych organizowanym przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Projekt edukacyjny Rotkappchen został zgłoszony jako jeden z projektów edukacyjnych w ramach programu Szkoła z klasą 2.0. Został on trzykrotnie (na etapie planowania, realizacji i prezentacji) oznaczony jako dobra praktyka, co przyczyniło się do uzyskania przez Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy tytułu Szkoły eksperckiej.
W roku szkolnym 2014/2015 byłam koordynatorem programu „Szkoła z klasą 2.0”. Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Głównym celem „Szkoły z klasą 2.0 jest promowanie i współtworzenie szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.
Szkoła z klasą skupia się na mądrym wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkoły. W ramach programu przeprowadzone zostały debaty klasowe, a następnie debata szkolna nad utworzeniem Kodeksu 2.0. Zadaniem szkoły było opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Jako koordynator programu zorganizowałam również Festiwal projektów, podczas którego
W maju 2014 r wykonałam oprawę graficzną i zmontowałam filmik grupy teatralnej Stokrotki „Pasażerowie Lokomotywy” przygotowanej przez panią Agnieszkę Łach, a w lutym 2016r. zmontowałam filmik „Mały książe-parafraza”.
W roku szkolnym 2014/2015 współorganizowałam, a w roku szkolnym 2015/2016 organizowałam obchody Dnia Bezpiecznego Internetu orgaznizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). Tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu odbywały się pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. Organizatorzy inicjatywy chcieli podkreślić, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym bowiem każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Przez cały miesiąc luty nasza szkoła brała udział w licznych zadaniach realizowanych w związku z DBI.
W klasach I-III uczniowie podczas zajęć komputerowych oglądali kreskówki „Owce w sieci, skąd dowiadywali się w zabawny sposób o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu. W klasach IV-VI na lekcjach godzin wychowawczych przeprowadzono pogadanki na temat „Zagrożeń w sieci’. Uczniowie klas I-III gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z Przedstawicielem Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, podczas którego omawiana była m.in. tematyka: Zagrożenia w sieci – profilaktyka i reagowanie.
Uczniowie wzięli również udział w szkolnych konkursach organizowanych w ramach DBI 2016. Dla klas I-III zorganizowano konkurs plastyczny pt. ”Zagrożenia w sieci”, dla klas IV-VI przeprowadzono konkurs wiedzy pt. „Lepszy Internet zależy od Ciebie”, natomiast w klasach I-III gimnazjum przeprowadzono konkurs plastyczny na najciekawszą broszurkę pt. „Lepszy Internet zależy od Ciebie”.
Również w ramach obchodów DBI 2016 uczniowie klas IV-VI SP i I-III gimnazjum wzięli udział w szkoleniach internetowych i otrzymali zaświadczenia.
We współpracy z panią Joanną Gwóźdź wraz z uczniami wzięliśmy udział w konkursie Książki naszych marzeń” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadaniem konkursu było nakręcenie 30-sekundowego filmu na temat „Nasza szkoła powinna dostać wymarzone książki bo...”. Naszą placówkę reprezentowały dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej. Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W efekcie powstał filmik pod tytułem „Głodni czytania”.
Od początku pracy w Zespole Szkól Publicznych w Radgoszczy egzaminowałam uczniów na kartę rowerową zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. Wymagało to ode mnie wiele pracy oraz szkoleń w związku ze zmianami.
Zorganizowałam lub współorganizowałam następujące konkursy:
 Konkurs plastyczno-techniczny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „W teatrzyku lalkowym”
 Konkurs plastyczny dla klas IV-VI „Bezpieczeństwo w sieci”
 Konkurs wiedzy dla szkoły podstawowej „Lepszy Internet zależy od Ciebie”
 Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum „Lepszy Internet zależy od Ciebie
Przez cały okres stażu brałam udział w realizacji Kalendarza imprez szkolnych. Byłam organizatorem i współorganizatorem następujących uroczystości szkolnych:
 X 2013 Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 X 2014 Gala Oskarów na Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 V 2015 40-sta Rocznica nadania imienia Elizy Orzeszkowej Szkole Podstawowej w Radgoszczy
 IX 2015 Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016
W czasie staży przygotowywałam również zaproszenie na wszystkie uroczystości szkolne w szczególności na X rocznicę nadania imienia Ojca Świętego Jana Pawła II Gimnazjum w Radgoszczy oraz pasowanie na uczniów klas I.
W roku szkolnym 2014/2015 współpracując z panią Dorotą Wiercioch przygotowałam tablo pamiątkowe ze wszystkimi nauczycielami na pożegnanie dla pani dyrektor Marii Dubiel, która odchodziła na emeryturę. W latach 2013-2015 wspólnie z panią Olgą Juras-Makuch przygotowałam ulotkę o szkole dla rodziców, w której podsumowałyśmy prace szkoły oraz osiągnięcia uczniów szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Na miarę możliwości promowałam szkołę w środowisku lokalnym (udział uczniów w konkursach, przygotowanie uroczystości szkolnych). Wszystkie dokonania i osiągnięcia uczniów były udokumentowane i uwiecznione na zdjęciach oraz filmach, a relacje z wydarzeń umieszczano na stronie internetowej szkoły oraz blogu „Radgoszczanie”, który prowadzony był w roku szkolnym 204/2015. Byłam odpowiedzialna również za tablicę informacyjną w szkole, na której na bieżąco zamieszczałam najważniejsze informacje (plan lekcji, plan dyżurów nauczycieli, odwozy i przywozy uczniów, terminy spotkań i konsultacji z rodzicami).

Efekty moich działań:
Uczeń:
 otrzymał wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych
 poznał przyjemne formy spędzania wolnego czasu, integrował się z grupą poprzez udział w ogniskach klasowych, wycieczkach szkolnych
 został przygotowany do konkursów szkolnych i pozaszkolnych odnosząc sukcesy
 nauczył się odpowiedzialności za podejmowane działania
 miał możliwość uzyskania swojego pierwszego prawa jazdy jakim jest karta rowerowa
Rodzice:
 chętniej kontaktowali się ze szkołą, stali się bardziej otwarci we wzajemnych
kontaktach, uczestniczyli aktywnie w życiu szkoły;
 lepiej uświadamiają sobie potrzeby własnych dzieci;
 zyskali pewność, że ich dzieci uczęszczają do szkoły dbającej o dobre wyniki
 nauczania i wychowania oraz dostrzegającej potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Szkoła:
 zyskała sojusznika w procesie kształcenia młodego człowieka w postaci rodziców poprzez udział w konkursach i wysokie wyniki została rozpowszechniona w powiecie,
 zyskała pozytywny wizerunek w środowisku poprzez dostrzeganie potrzeb
 i zainteresowań uczniów;
 poprzez podejmowane działania wzrosła jakość i efektywność procesu nauczania i wychowania.
Ja:
 nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami uzyskując informacje o zachowaniu moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło mi lepiej poznać ich problemu i potrzeby
 udział uczniów w organizowanych przeze mnie konkursach wzbudzał w nich ciekawość, zachęcał do samodzielnej pracy, uczył zdrowej rywalizacji, pozwalał pokonywać stres
 pozyskałam sponsorów na nagrody rzeczowe w konkursie
 nauczyłam się dokonywać diagnozy potrzeb uczniów i ich możliwości poprzez ich obserwacje w procesie dydaktycznych i wychowawczym
 wszystkie konkursy, uroczystości szkolne i wycieczki zostały uwiecznione na zdjęciach i udokumentowane w kronice szkolnej oraz na stronie internetowej

§7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
Wykorzystywanie technologii informacyjnej za zajęciach lekcyjnych jest bardzo bogatym sposobem wspierania procesu edukacyjnego. Zarówno dla mnie jak i moich uczniów nieodłącznym źródłem informacji jest Internet. W swojej pracy wykorzystywałam technologię do tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point na zajęcia techniczne i komputerowe. Jak wiadomo wiadomości tylko słyszane zapamiętywane są zaledwie w 10%, widomości tylko widziane w 20 %. Natomiast połączenie tych dwóch zmysłów pozwala uczniom zapamiętać aż 60 % informacji dlatego tak ważne jest wzbogacanie procesu dydaktycznego. Przygotowywałam również prezentacje osiągnięć swoich wychowanków na spotkania z rodzicami.
Równie ważną rolę w mojej pracy odgrywa arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, który wykorzystuje do sporządzania analizy ankiet i tworzenia wykresów pracując w Zespole ewaluacji wewnętrznej szkoły. Technologie informacyjną i komputerową wykorzystuje również do tworzenia pomocy dydaktycznych na lekcje, scenariuszy lekcji, elementów gazetek ściennych, dyplomów oraz podczas zajęć komputerowych realizując podstawę programową. Ponadto korzystałam z zasobów Internetu by śledzić na bieżąco przepisy prawa oświatowego, portale internetowe dotyczące awansu zawodowego. Korzystałam również z publikacji internetowych innych nauczycieli.
Korzystałam ze stron internetowych:
 www.operon.pl
 www.interklasa.pl
 www.edusek.pl
 www.brd_edu.pl
 www.scholaris.pl

Przez cały okres stażu wyszukiwałam kursy e-learningowe i uczestniczyłam w nich. Były to m.in.:
 „Tydzień z Prezzi”
 „Oceniania na zajęciach technicznych, plastycznych i muzycznych”
 „Dziecko w sieci”
Jak tylko miałam możliwość korzystałam z tablicy interaktywnej lub projektora multimedialnego. Zachęcałam swoich uczniów do samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności praktycznych przy pomocy komputera, do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w szkoleniach internetowych dla uczniów.
Wykorzystując technologie informacyjną stworzyłam tablo pamiątkowe nauczycieli w roku szkolnym 201/2015. W swojej pracy korzystałam również z poczty elektronicznej komunikując się z innymi nauczycielami, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem. Wszystkie swoje rozkłady, scenariusze lekcji, cała dokumentacja z awansu zawodowego została opracowana w formie elektronicznej. Umiejętność posługiwania się komputerem i technologią informacyjną znacznie przyśpiesza przygotowanie wielu materiałów, które mogę wykorzystać podczas swojej pracy. Korzystając z zasobów technologii informacyjnej stworzyłam stronę internetową szkoły, w której pracuje i aktualizowałam ją na bieżąco przez cały okres stażu.
W roku szkolnym 2015/2016 była odpowiedzialna za układanie podziału godzin oraz dyżurów dla nauczycieli aSc Plan lekcji. Wymagało to od mnie samodzielnej nauki programu oraz wielu godzin spędzonych przy układaniu.

Efekty moich działań:
Uczeń:
 nauczył się korzystać z komputera jako narzędzia pomocniczego w jego edukacji;
 uczył się wykorzystywać edukacyjnie zasoby internetowe;
 miał możliwość porównania swoich wyników nauczania z wynikami kolegów (zbiorcze zestawienie wg frekwencji, średniej ocen);
 wzrosła jego motywacja do nauki;

Szkoła:
 wzrosła jakość i efektywność pracy szkoły;
 zyskała bardziej wykształconego, wydajnego i efektywnego pracownika, który przeprowadzał szkolenia dla innych nauczycieli dotyczące tworzenia prezentacji multimedialnych, programu do tworzenia i drukowania świadectw;

Ja:
 dobra znajomość komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiło mi pracę w przygotowaniu dokumentacji z przebiegu stażu i dokumentacji szkolnej oraz przyczyniło się do samorozwoju poprzez uzyskanie informacji na temat szkoleń
 wykorzystanie Internetu na lekcjach zajęć technicznych i zajęć komputerowych podniosły atrakcyjność moich zajęć
 poznałam nowe programy komputerowe wspomagające pracę szkoły. Były to m.in. programy do tworzenia planu lekcji i dyżurów nauczycieli oraz program do sporządzania i drukowania świadectw
 przyczyniłam się do promocji szkoły poprzez stworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły
 stworzyłam swoje małe archiwum, z którego mogę korzystać wielokrotnie w postacie prezentacji multimedialnych, kartkówek, sprawdzianów;

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Przez cały czas w swojej pracy starałam się poszukiwać nowych rozwiązań, a więc pogłębiać swoją wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki. Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych, warsztatach i konferencjach, o których pisałam wcześniej w paragrafie §7 ust. 2 pkt. 1. Udział w szkoleniach to nie tylko możliwość zdobywania nowych wiadomości i umiejętności ale również okazja do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadziłam radę szkoleniową dla nauczycieli na temat „Zasad tworzenia prezentacji multimedialnej” i działania programu Power Point. Podczas szkolenia przedstawiłam nauczycielom zasady tworzenia prezentacji w zależności od grupy wiekowej dla której jest ona tworzona, odpowiedni dobór czcionki, tła i elementów animacji. Pokazałam również jak prawidłowo podłączyć projektor multimedialny do komputera oraz omówiłam zasady tworzenia prezentacji w programie Power Point.
W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadziłam dla wychowawców radę szkoleniową na temat
w którym wykorzystywane są wszystkie obliczenia niezbędne przy klasyfikacji semestralnej i rocznej. Wystarczy wpisać tylko oceny a program sam wykonuje wszystkie obliczenia. Program wypisuje również karteczki na spotkania z rodzicami. Ułatwił on pracę wielu nauczycieli, którzy długie godziny spędzali aby wykonać te obliczenia. Obecnie wszyscy wychowawcy korzystają z tego programu.
Również w roku szkolnym 2015/2016 przeprowadziłam dwie rady szkoleniowe z programu do tworzenia świadectw e-świadectwa. Jest to zaawansowana aplikacja internetowa usprawniająca proces sporządzania i drukowania świadectw szkolnych oraz arkuszy ocen.
Poszerzanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej
Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki doskonaliłam przez cały okres stażu poprzez czytanie literatury fachowej oraz śledzenie publikacji nauczycieli na portalach internetowych. Korzystałam również z artykułów czasopisma „Wychowawca”, a także z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
Współpraca z pedagogiem szkolnym
W okresie stażu systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym panią mgr Andżeliką Antosz-Barabasz, Zasięgałam opinii w sprawach wychowawczych, na bieżąco zapoznawałam się z opiniami Poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychicznych uczniów oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie tych orzeczeń i opinii sporządzałam dostosowania wymagań edukacyjnych z zajęć technicznych i zajęć komputerowych.
Aktywne uczestniczenie w kierowaniu prawa wewnątrzszkolnego
Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz w zespole wychowawców, w także w zespole ewaluacji wewnętrznej szkoły. W roku szkolnym 2014/2015 byłam członkiem komisji egzaminacyjnej na sprawdzianie szóstoklasisty oraz egzaminie gimnazjalnym. Brałam udział w ewaluacji zewnętrznej szkoły w V 2013r. Prorokowałam posiedzenia rad pedagogicznych. Podczas stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły i realizować program wychowawczy i profilaktyczny.

Efekty moich działań:
Uczeń:
 otrzymał wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych;
 otrzymał wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemów szkolnych, rodzinnych
 otrzymał dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Szkoła:
 zyskała wypracowane materiały i wnioski do planowania dalszej pracy ;

Rodzice:
 otrzymali informację związaną z zagrożeniami współczesnego świata;
 włączyli się w wychowanie swojego dziecka;
 są bardziej świadomi problemów z jakimi borykają się ich dzieci;

Ja:
 uczestnicząc w spotkaniach zespołu ewaluacyjnego opracowywałam wyniki
i przeprowadzałam ankiety, co jeszcze lepiej pozwoliło mi poznać problemy szkolne,
 wspólne dyskusje w zespole wychowawców uczyły mnie, jak postępować z uczniami, na co zwracać uwagę, pozwoliły być lepszym wychowawcą,
 uczestnictwo w różnych organach pracy szkoły wzbogaciło moją wiedzę o szkole, realizacji jej podstawowych zadań, o uczniach oraz ich rodzicach, a także o obowiązkach i prawach nauczyciela, ucznia, rodzica,
 wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystywałam i wykorzystuję, pełniąc funkcję wychowawcy klasy oraz ucząc zajęć technicznych i informatyki,
 szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości, dotyczących wychowania i nauczania; doskonalenia techniki pracy w grupach oraz poznania nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku, otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia zajęć własnych.

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

W chwili rozpoczęcia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Szczegółowo przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia MENiS z dnia 01 marca 2013 r., Karty nauczyciela oraz Ustawy o Systemie Oświaty. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Zapoznałam się także z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy i profilaktyczny. Brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach pracy rady pedagogicznej. Znajomość przepisów prawa oświatowego okazała się pomocna przy wypełnianiu świadectw szkolnych i innych dokumentów związanych z pracą nauczyciela.
Pełniąc funkcję wychowawcy klasy udzielałam rodzicom pomocy w kierowaniu uczniów do poradni Psychologiczno-pedagogicznej. Podczas wycieczek szkolnych i innych wyjść przestrzegałam przepisów bezpieczeństwa i prawidłowej organizacji.

Efekty moich działań:

Uczeń:
 otrzymał fachową poradę i pomoc psychologiczną i prawną;
 bezpiecznie spędził czas podczas wyjść i wyjazdów;
Szkoła:
 jest placówką przestrzegającą przepisów, regulaminów, dbającą o prawidłowe wypełnianie dokumentacji;
 posiada dobrą organizację, system komunikowania się, zapewniając efektywne

zarządzanie;
Rodzice:
 współpracowali z nauczycielem kompetentnym, aktywnym zawodowo;
Ja:
 zdobytą wiedzę wykorzystywałam w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej,
 systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego,
 czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę,
 udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych,
 poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego pomogła mi sprawniej tworzyć: dokumentację szkolną, stosować się do obowiązujących przepisów, mieć lepszą relację z młodzieżą, rozwiązywać konfliktowe sytuacje w zespole klasowym,
 zapoznanie się procedurą awansu zawodowego pozwoliło mi sformułować plan rozwoju zawodowego oraz prowadzić dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.