X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42037
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
______________________________________________________________________

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Anna Kocot mgr Alicja Kowal
Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko opiekuna stażu

mgr Anna Dymek Szkoła Podstawowa im L. Zamenhofa nr 38 Częstochowa
Dyrektor szkoły Szkoła

1 września 2016 r. 31 maja 2019 r.
Data rozpoczęcia stażu Przewidywana data zakończenia

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

_______________________________________________________________________
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji

1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
 Zawarcie kontraktu;
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
 Coroczna aktualizacja planu nauczania z edukacji wczesnoszkolnej;
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
 Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, prezentacje multimedialne, itp;
 Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;

3. Publikacje własnych prac:
 Publikacja scenariuszy lekcji;
 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne
W ciągu całego stażu
IX 2016
IX 2016
Raz w miesiącu
1 raz w semestrze
1 raz w semestrze

W ciągu całego stażu

W ciągu każdego roku szkolnego

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Promowanie szkoły poprzez:
 Przygotowanie uczniów do konkursów z różnych obszarów edukacji wczesnoszkolnej;
 Organizowanie konkursów z różnych obszarów edukacji wczesnoszkolnej.

2. Prowadzenie zajęć z uczniami w pionie I-III
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych;
 Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę;
 Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach.

3. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
 Organizowanie wycieczek szkolnych połączonych z profilaktyką.

Wg potrzeb

Wg harmonogramu szkoły

W ciągu całego stażu

Wg potrzeb

3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie internetu na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
 Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
 Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleć w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
 Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: wycieczki, imprezy klasowe.

4. Stosowanie na zajęciach zróżnicowanych form pracy z uczniem.

W ciągu całego stażu

5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:

3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5. Współpraca z Radą Rodziców.

6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
 Karta nauczyciela;
 Ustawa o systemie Oświaty;
 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg harmonogramu

Systematycznie

Systematycznie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.