X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42044
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne i opiekuńcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz pogłębiałam swoją wiedzę w sferze funkcjonowania szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i opiekuńczych. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Współpracowałam z opiekunem stażu.
We wrześniu 2016 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Elżbietą Kostrzewą. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy. Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego. Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.
Wnioski: Dzięki współpracy z opiekunem stażu ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję do wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego.

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. W roku szkolnym 2017/2018 obserwowałam lekcje prowadzone przez nauczyciela historii, panna Marka Szparagę.
Wnioski: Podczas obserwacji zajęć największą uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć oraz rodzaj stosowanych metod pracy . Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam doskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje i zajęcia pozalekcyjne w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym oraz metodycznym i zyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza lekcji. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów.
Wnioski: Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych. Zajęcia były dla uczniów ciekawe i rozwijające.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w różnych formach doskonalenia zawodowego
Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
 Kompetencje kluczowe w edukacji podstawowej.
 Tablica multimedialna.
 Pomoc psychologiczna – pedagogiczna – zmiany w prawie.
 Tak to robią skuteczni nauczyciele.. A Ty jak ?- siedem prostych sposobów na prowadzenie zajęć.
 Dwie strony medalu- bezpieczny uczeń /bezpieczny nauczyciel.
 Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 Budowanie autorytetu nauczyciela
 Trening kreatywności . Jak pobudzać własną kreatywność i kreatywność uczniów?
 RODO- zadania pracowników szkoły w kontekście unijnego rozporządzenia.
 Nauczyciel wobec zmian w prawie oświatowym. Awans zawodowy. Ocena pracy nauczyciela- warsztaty.
 Generacja Zet – cyfrowe dzieci. Kto siedzi w szkolnych ławkach? Model pracy z uczniem nowej generacji.
 Szkolenia BHP
W celu podniesienia warsztatu pracy korzystałam również z dodatkowych kursów i szkoleń :
 Kurs języka angielskiego, przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 Warszawa programuje! – kurs doskonalący blended – lerning WCIES
 Moja niepodległa – seminarium dla nauczyli historii
 Warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.
 Rowerowa edukacja – konferencja.
 Rowerowy Maj – szkolenia dla szkolnych koordynatorów.
 „Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” - konferencja zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W trakcie trwania stażu ukończyłam studia podyplomowe : Historia i wiedza o społeczeństwie na UMCS w Lublinie.
Samodzielnie rozwijałam umiejętności zawodowe poprzez studiowanie fachowej literatury i portali internetowych dla nauczycieli. Przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do udziału w kampanii Rowerowy Maj.
Wnioski: Szkolenia, w których brałam udział, oprócz wiedzy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza, którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wzbogaciły moją własną biblioteczkę .

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Tworzyłam i doskonaliłam własny warsztat pracy. Przeglądałam strony www. (literka.pl, profesor.pl, edukator.pl, eduforum.pl, eduinfo.pl, eduseek.interklasa.pl, klasoteka.pl ). Przygotowywałam pomoce dydaktyczne w formie tradycyjnej np. plansz dydaktycznych, plakatów, testów, sprawdzianów, kart pracy ale także w postaci prezentacji multimedialnych. Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania. Dbałam o estetyczny wygląd sali nr 21 i 18, regularnie tworzyłam gazetki klasowe promujące twórczość plastyczną uczniów oraz współtworzyłam stałe dekorację na terenie szkoły ( tablica przyjaciół szkoły ).
Wnioski: Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. Na bieżąco prowadziłam ocenianie opisowe.

Opracowanie rozkładów materiału do pracy całorocznej.
W każdym roku szkolnym sporządzałam dla klasy programu wychowawczy. Prowadziłam dokumentację nauczyciela w dzienniku elektronicznym. Opracowywałam przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i wiedza o społeczeństwie , dokonałam wyboru podręczników. Przewodniczyłam w pracach komisji nadzorującej egzamin ósmoklasistów z języka niemieckiego w roku szkolnym 2018/2019. Prowadziłam dokumentację nauczyciela wychowawcy. Opracowywałam narzędzia diagnozujące, testy, karty obserwacji ucznia.
Wnioski: Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dziennika elektronicznego. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
W trakcie stażu organizowałam oraz koordynowałam wiele programu profilaktycznych, projektów edukacyjnych i wychowawczych. Takich jak :
 Bezpieczny Przejazd kl. I- III
 Dzieciństwo bez próchnicy kl. 0-I
 Zdrowe nietrudne kl. II c
 Śniadanie daje moc w kl. I-III
 Rodacy Bohaterom w całej szkole
 Prawa Pacjenta- Dziecka w szkole kl. II c
 Więcej wiem mniej choruję kl. III c
 Dzień Praw Dziecka kl. III
 Akademia Nadwiślańska kl. II c
 Cybernauci – bądź bezpieczny w sieci kl. III i IV
 Dzień Ziemi kl. III c
 Sprzątania Świata kl. I- III
 Cała Polska Czyta Dzieciom kl. II c
 Bohater On cała szkoła
 Wiem, co jem. Kl. I-III
 Rowerowy Maj
 Zakręceni dla Alicji – zbiórka nakrętek.
Przez okres stażu zorganizowałam następujące konkursy szkolne :
 Bohaterowie naszej wolności- konkurs historyczny z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości
 Kto Ty jesteś ? – konkurs recytatorski wierszy patriotycznych
 Zakładka do książki – konkurs plastyczny dla kl. I-III
 Wartości moralne w wierszach Jachowicza- konkurs czytelniczy dla kl. I-III
 Okładka do ulubionej książki – konkurs plastyczno- czytelniczy dla kl. I-III
Zainicjowałam w naszej szkole akcję Rowerowy Maj, który cieszy się w naszej szkole dużym zainteresowaniem. Swoją postawą mobilizowałam dzieci do aktywności fizycznej ,udziału w zawodach sportowych czy rajdach rowerowych. W wyniku tych działań moja klasa zajęła pierwsze miejsce w dzielnicy Wawer w akcji Rowerowy Maj w roku szkolnym 2016/2017 . Uczniowie zdobywali też liczne medale z innych imprez sportowych.
W trakcie moje stażu organizowałam wycieczki szkolne, warsztaty , rajdy i wycieczki dwudniowe .

Pracowałam w zespołach szkolnych.
Przez cały okres stażu byłam członkiem zespołów działających w szkole:
 Zespołu edukacji wczesnoszkolnej
 Zespołu do spraw promocji szkoły, a od roku szkolnego 2018/2019 koordynator
 Zespołu klas IV- VIII
 Zespołu do spraw mobbingu
 Zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Wnioski: Dzięki aktywnej pracy w zespołach odkryłam indywidualne możliwości poprzez uczestniczenie w zbiorowych przedsięwzięciach, uczestniczyłam w zespołowym podejmowaniu decyzji, a także poszerzyłam posiadaną wiedzę dzięki poznaniu odmiennych opinii i poglądów. Ponadto przekonałam się, że praca zespołowa pozwala na pełniejszą ocenę i ewaluację osiągnięć uczniów oraz wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Dokumentowałam realizację planu rozwoju.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć, dyplomy.
Wnioski: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie częściowego i ostatecznego sprawozdania.

7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznałam struktury i problemy środowiska lokalnego.
Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy .Było to bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie. Moja praca polegała na prowadzeniu dokumentacji klasowej, rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wychowawczych i dydaktycznych, współpracy z rodzicami, organizowaniu wycieczek klasowych, współpracy z innymi nauczycielami. Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną wychowanków. Analizowałam dokumenty zgromadzone w szkole. Na bieżąco dokonywałam analizy opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej . Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Tworzyłam Indywidualne Programy Terapeutyczno-Edukacyjne a także Arkusze wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów. Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne, w razie potrzeby. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne, których inicjatorką byłam ja bądź rodzice.
Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki w trakcie trwania zebrań z rodzicami. Angażowałam rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły. Współorganizowałam imprezy integracyjne dla uczniów i rodziców:
 Urodziny uczniów
 Wigilia klasowa
 Jasełka
 Dzień Matki i Ojca
 Dzień Babci i Dziadka
 Dzień Dziecka
 Andrzejki
 Kiermasz świąteczny
 Mikołajki
Wnioski: : Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów spowodowało zacieśnieniem się więzi między mną a wychowankami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam lepiej poznać ich problemy i charaktery. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się bardzo dobrze.

Aktywna współpraca ze strukturami środowiska
Nawiązałam współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Przez cały okres stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym konsultując się w sprawach zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczo- wychowawczych. Wymiana spostrzeżeń i informacji przyczyniła się do pomyślnego rozwiązywania bieżących problemów a także do ciągłości oddziaływań wychowawczych w klasie . W ramach promocji szkoły nawiązałam kontakt z lokalną prasą ( Wiadomości Sąsiedzkie , Kurier Wawerski , Linia Otwocka) oraz publikowałam artykuły na stronie internetowej szkoły.
Wnioski: Porozumiewanie się z innymi nauczycielami w wielu sprawach mianowicie: wymiana informacji o uczniach i wspólne podejmowanie decyzji ułatwiało rozwiązywanie zaistniałych problemów i przyczyniało się do osiągania przez uczniów sukcesów. Dzięki pomyślnej współpracy łatwiejsze było wdrażanie w życie wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Motywowanie i wspieranie rozwoju uczniów
Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów. Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Prowadziłam zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań
(historyczne, plastyczne , informatyczne z elementami programowania w Scratchu). Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Promowałam czytelnictwo. Starałam się jak najczęściej odwiedzać z dziećmi bibliotekę szkolną. Zapraszałam rodziców do wspólnego czytania w klasie w ramach akcji Całą Polska Czyta Dzieciom. Jako nauczyciel historii wspólnie z uczniami uczestniczyłam w warsztatach w Domu Spotkań z Historią oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, pielęgnowałam wartości patriotyczne, odwiedzałam miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy. Z uczniami klas 8 uczestniczyłam w wigilii dla kombatantów zorganizowanej przez Stowarzyszenie Odra – Niemen. Przygotowałam uczniów klas starszych do udziału w debacie oxfordzkiej „Czy warto angażować się w działalność społeczną ?” z okazji 30 - tej rocznicy obrad Okrągłego Stołu. Zapoznawałam uczniów z lokalną historią oraz zachęcałam do działalności społecznej. Odzwierciedleniem moich działań były projekty realizowane przez uczniów na przedmiocie wiedza i społeczeństwo. Pracując jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Odra – Niemen i Fundacji Drużyna Błażeja zachęcałam uczniów do pracy w wolontariacie szkolnym. Byłam inicjatorką akcji Kręcimy dla Teosia oraz wielu innych charytatywnych rajdów rowerowych . Napisałam podyplomową pracę badawczą pt. ,, Świadomość historyczna uczniów Szkoły Podstawowej nr. 124 w Warszawie.”
Wnioski: Podejmowane przeze mnie wyżej wymienione działania pomogły uświadomić uczniom ich uzdolnienia oraz zachęcały do samodzielnego rozwijania pasji i talentów. Wpłynęły one pozytywnie na kształtowanie się postaw społecznych, patriotycznych i mobilizowały do podejmowania własnych działań.

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu oraz programów multimedialnych. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy. Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, karty pracy, dyplomy, prezentacje multimedialne płyty CD z muzyką tematyczną, wzory do prac plastycznych. Opracowywałam dokumentację szkolną np. programy, ankiety ewaluacyjne, scenariusze zajęć, imprez, sprawozdania, świadectwa , semestralne oceny opisowe, karty IPET, itp. Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową.
Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób, aby wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne. Ukończyłam kurs doskonalący z zakresu programowania Scratch oraz szkolenie z obsługi tablicy multimedialnej.
Wnioski: Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy bardzo mi pomogło w prowadzeniu zajęć i lekcji. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów.

Publikacje w Internecie
Opublikowałam w Internecie sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. W ramach rozwijania pasji podróżniczej i umiejętności informatycznych prowadzę od lipca 2018 roku bloga podróżniczego - Kto podróżuje, ten dwa razy żyje.
Wnioski: Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby, ja również korzystałam.

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.
Zapoznałam się z sytuacją rodzinną wychowanków, prowadziłam rozmowy wychowawcze z dziećmi, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze.
Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania, które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Na bieżąco uzyskiwałam informacje na temat stanu zdrowia moich wychowanków. Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków. Wykorzystywałam szereg ćwiczeń mających na celu polepszenie integracji i komunikacji w grupie. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia i wycieczki. Wspólnie z uczniami na początku roku szkolnego opracowywałam kodeks właściwego zachowania się w klasie oraz stosowałam różne systemy motywacyjne.
Wnioski: Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.

Zdobywanie wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki i stosowanie jej w pracy z uczniami.
Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, szkoleniach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną. Do najciekawszych należą: ,, Dziecko z zespołem Aspergera” Magdaleny Charbickiej oraz ,,Psychologia i życie „ Philip G. Zimbardo
Wnioski: Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę.

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Poznanie procedury awansu zawodowego – analiza dokumentacji.
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.)
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN oraz portale internetowe. Sporządzałam notatki i gromadziłam najważniejsze informacje dotyczące procedury awansowej.
Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły we wrześniu 2016 roku. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Wnioski: Analiza powyższych przepisów prawnych umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Opracowując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela.

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W szkole pracuję od 1 września 2014 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania i doświadczenia.
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i moimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca. Wiem, że jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.