X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42041
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

1. Dane personalne:

• Imię i Nazwisko nauczyciela: Michał Jastrząb
• Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi
• Pełniona funkcja: Nauczyciel Wychowania Fizycznego
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
3. Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
4. Opiekun stażu: mgr Janina Wcisło.
5. Posiadane kwalifikacje: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną - studia magisterskie, instruktor koszykówki, instruktor pływania, instruktor snowboardu.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpocząłem 01.09.2016 r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy, na stanowisku nauczyciela Wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi. Był to czas wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń planu rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem swoją wiedzę i doskonaliłem warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach teoretycznych i praktycznych. Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałem się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałem potrzeby uczniów z trudnościami w nauce. Starałem się starannie wytłumaczyć im w jaki sposób mogą dane ćwiczenie wykonać lepiej i poprawniej, aby ich poziom umiejętności i wiedzy był wyższy. Uczniów uzdolnionych wspierałem poprzez zachęcanie do uczestnictwa w zawodach sportowych, SKS-ach oraz dołączania do pobliskich klubów sportowych czy nawet OSP w Czeladzi. Zawsze starałem się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Przez cały okres mojej pracy w zawodzie zawsze uczyłem się czegoś nowego. Starałem dążyć do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i przynosiły skutek. Każdego roku, zdobywając nowe doświadczenia zarówno w czasie zajęć, jak i podczas zawodów międzyszkolnych odkrywałem nowe rozwiązania, stosując ciekawsze metody pracy z dziećmi i młodzieżą, Przez kilka lat ucząc tą samą klasę mogłem zaobserwować i przekonać się jaki potencjał i talent tkwi w każdym z uczniów, jeśli tylko odnajdzie się dla niego odpowiednią dyscyplinę sportu i zachęci go do umiejętnego rozwijania się w niej.
W trakcie trwania stażu współpracowałem z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, pedagogiem, biblioteką szkolną, utrzymywałam stały kontakt
z innymi nauczycielami, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Janiną Wcisło, która pomagała mi w tworzeniu planu rozwoju zawodowego i sprawozdania ze stażu. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy.
Sprawozdanie zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. (aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szczególności:
1. Uczestniczyłem w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. (§ 7, ust. 1, pkt. 1.)
2. Pogłębiałem wiedzę i umiejętności zawodowe. (§ 7, ust. 1, pkt. 2.)
3. Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty. (§ 7, ust. 1, pkt. 3.)
Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałem zadania, zgodnie
z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

1. Poznałem i realizowałem procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałem ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013 r.). Systematycznie uaktualniałem swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego poprzez udział w kursach
i szkoleniach. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe. Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in. wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

2. Nawiązałem współpracę z opiekunem stażu.
We wrześniu 2016 r. nawiązałem współpracę z opiekunem stażu. Zawarliśmy kontrakt
i omówiliśmy zasady współpracy oraz harmonogram obserwacji. Obserwowałem zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy mocnych i słabych stron zajęć. Przez cały okres trwania stażu konsultowałem się
z opiekunem stażu przed lekcjami, na których byłem obserwowany przez Dyrekcję szkoły.
Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałem projekt sprawozdania. Dzięki współpracy
z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłem i wzbogacałem własny warsztat pracy. Miałem również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca i możliwość korzystania z wielkiego doświadczenia pani Janiny Wcisło zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania. Dzięki temu wzbogaciłem mój własny warsztat pracy o pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów.

3. Dokumentowałem i realizowałem plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu gromadziłem dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, dyplomy, notatki, wydruki, zdjęcia. Przygotowałem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – VI 2019 r. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją – VI 2019 r.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego w znacznym stopniu ułatwiło mi sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu.

4. Organizowałem i doskonaliłem własny warsztat pracy, popularyzowałem wiedzę
z własnego przedmiotu.
Przez okres stażu starałem się w miarę możliwości systematycznie uczestniczyć w szkoleniach i kursach związanych z moim przedmiotem takich jak m.in: piłka ręczna, koszykówka, unihokej, lekkoatletyka, badminton, gimnastyka korekcyjna czy BHP na lekcjach WF. Prowadziłem dokumentację szkolną: dzienniki zajęć lekcyjnych, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dziennik zajęć świetlicowych. Wykonywałem testy sprawnościowe na początku i końcu roku szkolnego w celu sprawdzenia postępów lub ewentualnych regresów w wynikach uczniów i analizowałem tego skutki. Przy pomocy programów komputerowych tworzyłem tabele wyników uczniów, klasyfikacji z zawodów, tabele punktowe. Starałem się w jak najlepszym stopniu przygotowywać uczniów do zawodów poprzez analizy zagrań, technikę ruchu, taktykę gry, naukę czytania map i posługiwania się kompasem.
Współpracowałem z organizatorami zawodów sportowych m.in z TKKF Czeladź, MCKS Czeladź, MSZS oraz MOSiR Czeladź poprzez sędziowanie, pisanie protokołów czy przygotowywanie imprez. W lipcu 2017 roku napisałem własny program nauczania z Wychowania Fizycznego dla klas IV - VIII, który od września 2017 został zatwierdzony i przyjęty do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im Stanisławy Łakomik w Czeladzi.

5. Aktywnie uczestniczyłem w życiu szkoły.
Byłem organizatorem wielu zawodów Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego odbywających się na terenie szkoły i w jej pobliżu - Miejskie Igrzyska Dzieci w siatkówce, Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w biegach na orientację, Memoriał Edwarda Maczugi, Miejskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych. Współpracowałem z organizatorami imprez szkolnych (nagłośnienie imprez, przygotowanie sal, organizowanie gier i zabaw dla najmłodszych, zbieranie środków pieniężnych w czasie festynów szkolnych). Brałem udział w konkursach powiatowych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie pt. "Żyję zdrowo - na sportowo", w których dzięki zajęciu wysokiego miejsca szkoła została wyróżniona tytułem lidera "Promocji zdrowia i sportu". Byłem również opiekunem podczas wycieczek szkolnych. Nagrałem i zmontowałem filmik promujący na dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów pt. "Witamy w jedynce". Co roku zajmowałem się zbiórką korków i zakrętek plastikowych, które regularnie przekazywałem na fundację "Kacperek", sosnowieckiego schroniska dla zwierząt oraz dla niepełnosprawnego ucznia SP 3 w Czeladzi na nowy wózek inwalidzki. Prowadziłem zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzałem testy teoretyczne i praktyczne, wydawałem karty rowerowe. Podczas zajęć na świetlicy przeprowadzałem zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, gry i zabawy sprawnościowe.

6. Uczestniczyłem w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach.
Uczestniczyłem w procesie mierzenia jakości pracy szkoły poprzez opracowywanie konspektów, prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz opiekuna stażu. Ocena i analiza moich zajęć dokonywana podczas konsultacji była bardzo przydatna
w procesie planowania dalszej pracy. Wypracowane wnioski starałem się wdrażać w życie celem podniesienia jakości mojej pracy. Pracowałem w zespole humanistycznym - do 2018r, w zespole sport i turystyka -od 2018r, komisji ds. bezpieczeństwa i higieny - do 2018r, od 2014r jestem koordynatorem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ( karta rowerowa), od 2018 roku zostałem opiekunem samorządu uczniowskiego, w którym wraz z innymi opiekunami i samorządem miałem za zadanie pomoc w organizacji szkolnych imprez, dyskotek czy konkursów. Jako opiekun samorządu uczniowskiego uczestniczyłem wraz z pocztem sztandarowym podczas obchodów Święta Niepodległości - 2018r.
Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego oraz zespołów zadaniowych umożliwiła mi wymianę doświadczeń oraz wspólne planowanie działań mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

1. Obserwowałem i analizowałem możliwości uczniów.
Starałam się poznać postawy, zachowania i problemy reprezentowane przez daną grupę wiekową uczniów. Poznawałem potrzeby i oczekiwania uczniów. Prowadziłem obserwację i analizę możliwości uczniów. Przeprowadzałem rozmowy indywidualne z uczniami. Dla uczniów z niższą sprawnością fizyczną i motoryczną organizowałem konsultacje oraz zajęcia pozalekcyjne SKS, na których każdy uczeń z problemami w przyswojeniu ćwiczeń lub zaległościami w ocenach spowodowanymi zwolnieniami lekarskimi lub nieobecnościami na lekcjach mógł nadrobić wcześniej omawiany materiał.
Uczniów wyróżniających się przygotowywałem do zawodów sportowych poprzez dodatkowe treningi w ramach zajęć pozalekcyjnych, spotkania w terenie i analizę tras, naukę czytania map i posługiwania się kompasem. Podpowiadałem w jaki sposób należy się przygotowywać do zawodów - dieta, walka ze stresem, koncentracja, motywacja, wiara w zwycięstwo. Poświęcałem też czas zajęć pozalekcyjnych dla klas młodszych I-III, organizując im treningi piłkarskie i koszykarskie, wprowadzające ich do nauki wychowania fizycznego na wyższych szczeblach szkoły podstawowej.

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
Przez cały okres stażu stale obserwowałem i wspierałem swoich uczniów. przyczyny słabszych wyników z przedmiotu, starałem się być na bieżąco z informacjami zdrowotnymi uczniów, którzy mieli dłuższe zwolnienia lekarskie spowodowane kontuzjami. Na bieżąco rozmawiałem z dziećmi oraz ich rodzicami, a także ich wychowawcami. Ściśle współpracowałem z dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, którzy służyli mi radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów.
W ten sposób poznawałam aktualne postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałem pogadanki na temat gry "fair - play", akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Dzięki temu udało mi się nawiązać silną więź emocjonalną i nić sympatii z moimi uczniami. Pozwoliło mi to zorientować się, którzy uczniowie wymagają większego wsparcia i poświęcenia czasu, aby mogli w pełni prezentować swoje umiejętności

3. Pracowałem na rzecz środowiska lokalnego, współpracowałem ze strukturami samorządowymi.
Jako skarbnik w zarządzie Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz sekretarz w zarządzie Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego, ściśle współpracowałem z tymi organizacjami, reprezentując szkołę w wielu zawodach sportowych i imprezach organizowanych przez klub. Nawiązałem współpracę z czeladzkim TKKF-em, gdzie wielu naszych uczniów reprezentowało miasto na licznych zawodach lekkoatletycznych, a także zlotach TKKF.

4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
Przez cały okres trwania stażu starałem się aktywnie uczestniczyć w przedstawieniach i akademiach szkolnych, głównie zajmując się sprawami organizacyjnymi sal przed i po imprezach oraz nagłośnieniem przedstawień i akademii szkolnych. Jako wychowawca lub opiekun wyjeżdżałem na wycieczki jednodniowe lub kilkudniowe. Brałem udział w licznych zawodach sportowych, w których wraz z uczniami osiągnęliśmy wiele sukcesów takich jak m.in:
IX miejsce w wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach na orientację chłopców - Gliwice 2017r;
IX miejsce w wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach na orientację chłopców - Mikołów 2019r;
X miejsce w wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w biegach na orientację dziewcząt - Mikołów 2019r;
X miejsce w wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach na orientację dziewcząt - Mikołów 2019r;
I miejsce w regionalnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach na orientację chłopców - Czeladź 2017r;
II miejsce w regionalnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców - Czeladź 2018r;
III miejsce w regionalnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt - Dąbrowa Górnicza 2017r;
III miejsce w regionalnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców - Czeladź 2017r;
III miejsce w regionalnych Igrzyskach Dzieci w badmintonie chłopców - Dąbrowa Górnicza (Strzemieszyce) 2018r;
III miejsce w regionalnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w badmintonie chłopców - Dąbrowa Górnicza (Strzemieszyce) 2017r;
III miejsce w rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w badmintonie chłopców - Dąbrowa Górnicza (Strzemieszyce) 2018r;
V miejsce w rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych chłopców - Dąbrowa Górnicza 2019r;
V-VI miejsce w regionalych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w badmintonie chłopców - Dąbrowa Górnicza (Strzemieszyce) 2016r.
Dzięki uprzejmości MOSiR Czeladź, a także SP 7 Czeladź, miałem możliwość przygotowywania uczniów do zawodów sportowych odbywając godziny lekcyjne na hali sportowej oraz pobliskim stadionie, a także zimową porą urozmaicać lekcje wychowania fizycznego wyjazdami na lodowisko.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

1. Wykorzystywałem Internet i komputer do poszukiwania informacji.
W okresie odbywania stażu miałem świadomość, że żyję w dobie gwałtownego rozwoju technologii komputerowej i informatycznej. Jako współczesny nauczyciel, stałem przed nowymi wyzwaniami i zadaniami. Komputer i Internet stał się nowym, potężnym narzędziem dydaktycznym motywującym zarówno ucznia, jak i nauczyciela, a w rezultacie umożliwiającym lepsze i efektywniejsze kształcenie i samokształcenie. Biegle poruszałem się po stronach internetowych w celu wyszukiwania potrzebnych informacji, zapisywałem adresy stron lub ich fragmenty, pobierałem pliki z Internetu. W przypadku, gdy szkoła awansowała do rozgrywek rejonowych, regionalnych lub wyższych - zgłaszałem drużyny i zawodników do zawodów za pomocą strony www.srs.szs.pl. W pracy dydaktycznej bardzo przydatną okazała się umiejętność posługiwania się pocztą e-mail. Przeglądałem na bieżąco strony pobliskich placówek sportowych i związków sportowych takich jak: www.mosir.czeladz.pl, www.szs.bedzin.pl, www.szs.slask.pl w celu bycia na bieżąco z terminami organizowanych zawodów sportowych. Wyszukiwałem atrakcyjnych i potrzebnych do poszerzenia mojego warsztatu pracy szkoleń na stronach: www.coachingsport.pl, www.msport.gov.pl, www.wychowaniefizyczne.pl. Wymieniałem się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami na Facebooku, należałem do grup: "Nauczyciele WF, ciekawe pomysły, szkolenia, wsparcie", "Pokój nauczycielski - grupa nauczycieli z poczuciem humoru", "Akademia Wychowania Fizycznego", "WF dla każdego". W trakcie stażu na bieżąco śledziłem informacje dotyczące awansu zawodowego nauczyciela na poświeconych tej tematyce portalach internetowych. W Internecie wyszukiwałem propozycje ćwiczeń i konspektów zajęć..
Dzięki dostępowi do Internetu i rozmaitych stron internetowych, śledzenie zmian w prawie oświatowym odbywało się szybciej, a wykorzystanie wybranych informacji i portali wpłynęło na zwiększenie się atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć w oczach uczniów. Nowościami i ciekawostkami płynącymi z Internetu dzieliłem się także z innymi nauczycielami wychowania fizycznego.

2. Publikacje w Internecie.
Umieszczałem w Internecie publikacje dotyczące pracy zawodowej – plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji na stronach portalu www.edux.pl, co także było jednym z kryteriów opracowanych na etapie pisania przeze mnie planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco aktualizowałem wydarzenia z życia szkoły na stronach internetowych:
www.sp1.czeladz.pl, www.mszs.czeladz.pl i na szkolnym Facebooku www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-1-im-Stanisławy-Łakomik-w-Czeladzi.
Publikowanie materiałów z zawodów i konkursów w Internecie dało możliwość rozprzestrzeniania się informacji naszych wyników i sukcesów, zarówno dla rodziców uczniów naszej szkoły jak i wszystkich mieszkańców naszego miasta.

3. Wykorzystywałem komputer i Internet w pracy.
Ze względu na prowadzony przeze mnie przedmiot, korzystanie w czasie lekcji z komputera i Internetu było bardzo trudne. Natomiast często korzystałem z Internetu w czasie wolnych przerw i "okienek", w celu rejestracji szkoły na zawody, pisania maili do organizatorów rozgrywek i konkursów, napisania nowego regulaminu wycieczek i karty wycieczki, dokumentowanie przebiegu stażu. Natomiast korzystanie z komputera i Internetu było mi niezbędne w czasie prowadzenia zajęć z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prowadzone przeze mnie lekcje odbywały się w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie pogłębiali swoją wiedzę i rozwiązywali testy ze strony www.brd.pl.
Musiałem także zaznajamiać się z bieżącymi zmianami w funkcjonowaniu niezbędnych mi do pracy programów komputerowych (m.in. pakiet Microsoft Office – Word, PowerPoint, Excel). Dzięki temu, że z dużą uwagą przyglądałem się rozwojowi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, nie napotkałem większych trudności w tym zakresie. Często sam odkrywałem sposoby funkcjonowania programów komputerowych czy innych tego typu narzędzi. Także komunikowanie się przeze mnie z innymi nauczycielami przy użyciu dostępnej technologii wpływało korzystnie na szybkość przepływu informacji i stanowiło duże ułatwienie w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

1. Rozwijałem własne kompetencje pedagogiczne.
Aby sprostać rosnącym wymogom uczniów wobec nauczycieli, ich warsztatu pracy i wiedzy, jako nauczyciel na bieżąco uaktualniałem swoją wiedzę jak również doskonaliłem
swój warsztat pracy. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspomagane jest przez wiele
instytucji zewnętrznych organizujących różne formy kształcenia nauczycieli. W trakcie
odbytego stażu pracy pogłębiałem swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego:
"Piłka ręczna - Nauka gry na pozycjach w ataku" - 14.112016r;
"Nowoczesne nauczanie - wykorzystanie metody WebQuestów" - 14.11.2016r;
"Ochrona Danych Osobowych" - 9.01.2017r;
"Unihokej w szkole. Wznieś się na wyższy poziom" - 4.04.2017r;
"Wychowanie Fizyczne - nowa podstawa programowa IV-VIII" - 25.04.2017r;
"Badminton w szkole. Wznieś się na wyższy poziom" - 6.11.2017r;
"Lekkoatletyka w kształtowaniu wzorców ruchowych" - 9.10.2018r;
"Bezpieczeństwo i higiena pracy" - 15.11.2018r;
"Koszykówka w aspekcie motywacji do aktywności fizycznej" - 17.12.2018r;
"Awans zawodowy nauczyciela. Jak przygotować się do spotkania z komisją? Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego" - 10.03.2019r.
Szkolenia, kursy i konferencje w których uczestniczyłem, przede wszystkim miały wpływ na rozbudowę mojego warsztatu metodycznego oraz były pomocne w rozwiązywaniu problemów, z jakimi spotykałem się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Dały także solidną podbudowę teoretyczną i praktyczną, pozwoliły rozwijać mi się jako nauczyciel WF i zaowocowały uatrakcyjnieniem zajęć. Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń i aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania. Korzystałem ze zbiorów biblioteki szkolnej, starałem się śledzić nowości książkowe i czasopisma. Samodzielne studiowałam literaturę metodyczną oraz związaną z nauczanym przedmiotem.

2. Aktywnie realizowałem zadania wychowawcze i opiekuńcze.
Przez cały okres trwania stażu starałem się sumiennie przygotowywać do zajęć wychowania fizycznego, zajęć świetlicowych, zajęć gimnastyki korekcyjnej i BRD. Na bieżąco prowadziłem dzienniki zajęć lekcyjnych , dzienniki świetlicowe oraz zajęć pozalekcyjnych. Przeprowadzałem rozmowy wychowawcze, obserwowałem na bieżąco zachowania uczniów. Zajmowałem się bieżącym rozwiązywaniem problemów wychowawczych i dydaktycznych. Dbałem o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć Wychowania Fizycznego, przerw, zawodów sportowych i wszelkiego rodzaju wyjść i wycieczek szkolnych. Aktywnie pracowałem w zespołach wychowawczych.

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

1. Aktywnie uczestniczyłem w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Uczestniczyłem w Radach Pedagogicznych. Brałem czynny udział w pracach zespołu humanistycznego oraz sport i turystyka. Byłem członkiem komisji ds. monitorowania bezpieczeństwa i higieny, członkiem komisji "Szkoły promującej zdrowie", koordynatorem BRD, opiekunem samorządu uczniowskiego, organizatorem zbiórki korków i nakrętek plastikowych.. Napisałem i opracowałem własny Program nauczania klas IV-VIII wd. nowej podstawy programowej, kryteria oceniania oraz przedmiotowy system oceniania. Stworzyłem nowy regulamin i kartę wycieczek szkolnych, egzaminowałem i wydawałem karty rowerowe.

2. Poszerzałem i aktualizowałem wiedzę z zakresu prawa i wykorzystywałem ją w bieżącej działalności.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karty Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Podstawa Programowa, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozpocząłem procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałem współpracę z opiekunem stażu, opracowałem plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałem się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły m.in. ze Statutem Szkoły , Programem Wychowawczo - profilaktycznym. W czasie mojego stażu zapoznałem się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć świetlicowych, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
Okres stażu i podjęte w trakcie jego trwania działania uświadomiły mi, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag. Ponadto zdałem sobie sprawę z istoty rozwoju zawodowego w życiu nauczyciela oraz niezbędnej znajomości przepisów prawa oświatowego.

Podsumowanie

Realizacja planu rozwoju zawodowego przyniosła mi wiele satysfakcji. To co zrobiłem w czasie odbywania stażu, z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz mam nadzieję, lepszego funkcjonowania szkoły. Realizacja jednych zamierzeń stała się początkiem do postawienia sobie nowych zadań, które będę realizował w kolejnych latach mojej pracy. Efekty, jakie uzyskałem w swojej pracy pedagogicznej nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez życzliwości i pomocy Pani dyrektor, z rąk której w roku 2016 i 2018 otrzymałem Nagrodę Dyrektora, cennych wskazówek opiekuna stażu oraz współpracy z gronem pedagogicznym. Myślę, że przyniosły one korzyści mnie, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom.
Uważam, iż zrealizowałem zadania i cele, które sobie zaplanowałem przed trzema
laty, spełniając tym samym wymagania egzaminacyjne przewidziane dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Potrafię planować
i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego: kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę związaną z przedmiotem nauczania. Wypracowane umiejętności – znajomość technik informatycznych, znajomość prawa oświatowego, szeroko rozumiane udoskonalenie własnego warsztatu pracy – zamierzam nadal rozwijać, by móc wykorzystać je w dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.