X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42036
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NACZYCIELA MIANOWANEGO

Okres trwania stażu: od 1 września 2016r. do 31 maja 2019r.

Wstęp
1. Imię i nazwisko: Anna Kocot
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie
3. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
4. Posiadane kwalifikacje:

- 2017 – 2018 Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
- studia podyplomowe, Terapia pedagogiczna

- 2017 – 2018 Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach
- studia podyplomowe, Trener, coach, menager ds. Szkoleń

- 2016 – 2017 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
- studia podyplomowe, Coaching for life and business

- 2015 – 2016 Uniwersytet Śląski w Katowicach
- studia podyplomowe, Psychologia zachowań społecznych

- 2015 – 2016 Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
- studia podyplomowe, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)

- 2013 – 2014 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
- studia podyplomowe, Zarządzanie placówką oświatową

- 2010 – 2012 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
- Pedagogika II st., studia magisterskie, Zintegrowana Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

- 2008 –2011 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
- Filologia angielska, studia licencjackie

- 2009 –2011 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
- Filologia polska, studia licencjackie

- 2007 –2010 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
- Pedagogika I st., studia licencjackie, Zintegrowana Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

5. Obecny opiekun stażu: mgr Alicja Kowal
6. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
7. Data zatwierdzania planu rozwoju zawodowego: wrzesień 2016r.
8. Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2019r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2016 r. do 31 maja 2019 r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie na podstawie
§ 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2016r. Trwał on 2 lata i 9 miesięcy i odbywał się w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań, które postawiłam sobie jako priorytetowe.
Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Jestem zdyscyplinowana i konsekwentnie realizuję zadania, których się podejmuję. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno–wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu.
Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom wiedzę w jasny i klarowny sposób. Zależy mi także na motywowaniu ich do działań i inspirowaniu do podejmowania dodatkowych wyzwań, by zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby zarówno uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia.
Jednym z moich zadań było przekazanie uczniom wrażliwości na świat, docenianie tego, co dzieje się wokół nich, z czego mogą czerpać. Nie spektakularne sukcesy były tu najważniejsze, ale świadomość własnej wartości dziecka, która rosła razem z nim. Przez cały czas mojej pracy w zawodzie uczę się czegoś nowego, przede wszystkim od moich uczniów. Dajemy sobie nawzajem cząstkę siebie. Odkrywając nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły.
Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Podczas mojej pracy staram się, aby każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wielu wychowanków odniosło efektowne sukcesy, zdobywając nagrody w konkursach recytatorskich, przedmiotowych czy plastyczno – technicznych. Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa
w życiu szkoły poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, pedagogiem, psychologiem, logopedą, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Alicją Kowal, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu:
 Zawarcie kontraktu;
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
We wrześniu 2016r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy.
Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam plan rozwoju zawodowego a z czasem projekt sprawozdania.
Przez cały okres stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Pani Alicja Kowal miała wgląd w konspekty i scenariusze, które przygotowywałam na zajęcia. Wielokrotnie dawała i wskazówki i rady dotyczące tworzenia ich. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy.
Przez cały okres trwania stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed lekcjami na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły.
Współpraca trwająca 2 lata i 9 miesięcy pozwoliła mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią Alicją Kowal zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy. Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami. Zajęcia były dla dzieci ciekawe i rozwijające. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się na danych zajęciach.

 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.

Efekty realizacji: Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:

 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
 Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, prezentacje multimedialne, itp;

W czasie stażu nieustannie gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej. Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną. Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania.
Regularnie opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, gazetki, plakaty , listy do dzieci itp. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. Opracowywałam samodzielnie klasówki, testy, kartkówki. Tworzyłam dodatkowe karty pracy dla dzieci z najważniejszym materiałem do powtórzenia. Za pomocą tablicy multimedialnej wyświetlałam przygotowane przeze mnie systematyzujące wiedzę prezentacje multimedialne.

Efekty realizacji: Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację, czego potwierdzeniem dla mnie, oprócz chętniejszego udziału w lekcji, były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sam sposób. Oceniałam sposób udziału ucznia w zajęciach – jego aktywność na lekcji, sposób komunikowania się z kolegami i koleżankami, gotowość do współpracy i przyjmowania odpowiedzialności, przestrzeganie reguł wymiany poglądów i innych norm obowiązujących na zajęciach. Efektem tych działań były pochlebne opinie od rodziców którzy mówili, że dzieci wiedzą czego mają się uczyć oraz wiedzą za co dokładnie dostają daną ocenę.

 Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;

Przez cały okres stażu prócz podjętych przeze mnie studiów podyplomowych, realizowałam inne, krótsze formy doskonalenia. Były to kursy, konferencje, szkolenia a także warsztaty.

konferencje:
- Ocena pracy nauczycieli
- Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom
- Wdrażanie nowej podstawy programowej
- Jak skutecznie i bezstresowo przeprowadzać sprawdziany w klasach 1-3?
- Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej.
- Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów, wykorzystując nowe technologie.
- Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju.
- Jak zachęcić dzieci do czytania książek?
- konferencja inauguracyjna projektu pt. Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej, z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego, jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.
- konferencja podsumowująca ogólnopolski projekt pt. Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej, z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego, jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.

szkolenia:
- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Nie zgubić talentu – praca z uczniem zdolnym”
- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Bullying w szkole”
- Szkolenie Rady pedagogicznej „Osobowość ucznia”
- Szkolenie realizowane w ramach wspomagania szkół i placówek
- MATRIX – czyli o funkcjonowaniu szkół w dwuwymiarowej rzeczywistości
- Praktyczne wdrożenie założeń nowej podstawy programowej w pracy z klasami 1-3 nowej szkoły podstawowej od września 2017
- Erasmus plus. Edukacja Szkolna
- Awans zawodowy na stopień nauczycieli a efekty kształcenia w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły:
- Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
- Jak nie popaść w rutynę – doskonalenie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych nauczycieli.
kursy doskonalące:
- The Playground Classroom Methodology for Primary Level
- Podstawy gry w szachy – zasady i strategie
- Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna
- Tutoring – I stopień

spotkanie informacyjno-wdrożeniowym:
- Jak pracować z e-podręcznikiem?

konsultacje indywidualne:
- Pilotażowe wdrożenie innowacji pedagogicznej z zakresu programowania

warsztaty:
- Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

samodoskonalenie
- studia z zakresu autyzmu (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)
- studia z zakresu terapii pedagogicznej
- studia z zakresu psychologii
- studia z zakresu coachingu
- studia z zakresu przeprowadzania szkoleń

Konsultowałam się z koordynatorem WSIP w celem zapoznania się z atrakcyjnym aktualizacjami oferty wydawnictwa. Uczestniczyłam w spotkaniu metodycznych.

Efekty realizacji: Szkolenia, kursy warsztaty i konferencje, w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Konsultacje z koordynatorem sieci poszerzyły moją wiedzę na temat różnorodnym metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki zastosowaniu tych metod moje zajęcia były ciekawsze dla uczniów, bardziej emocjonujące, co wiązało się z lepszym przyswajaniem wiedzy przez dzieci.
Dzięki projektowi, który szkoła realizuje TUTORING Wychować człowieka mądrego, uczniowie korzystają ze wsparcia Tutorów. Cykliczne spotkania często owocują odkrywaniem talentu przez swojego podopiecznego.

3. Publikacje własnych prac:

 Publikacja scenariuszy lekcji;

Opublikowałam wiele scenariuszy oraz konspektów, także testów na stronie www.profesor.pl

 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego

W krótkim okresie po oddaniu swojego planu zawodowego został on umieszczony na stronie internetowej.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne

Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć. Opracowałam i realizowałam plan wychowawczy klasy w oparciu o plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny, potrzeby rodziców. Praca w zespołach przedmiotowym pozwoliła mi rozwinąć swoją wiedzę i zdobyć praktyczne wskazówki do wykonywania moich zawodowych zadań. Praca w zespole do spraw Statutu oraz Programu Wychowawczo-Profilaktycznego sprawiła, że zyskałam większą wiedzę z zakresu dokumentacji szkolnej
Gromadziła niezbędne dokumenty w tzw.: „Teczce wychowawcy”. Pisałam opinie o wychowankach. Prowadziłam dokumentacje związaną z wycieczkami, wyjściami, konkursami oraz innymi. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – V 2019r. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją – VI 2019r.

Efekty realizacji:
Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie sprawozdania.

7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Promowanie szkoły poprzez:
 Przygotowanie uczniów do konkursów z różnych obszarów edukacji wczesnoszkolnej;
 Organizowanie konkursów z różnych obszarów edukacji wczesnoszkolnej.

Uczniowie pod moim kierunkiem zdobyli liczne nagrody w konkursach międzyszkolnych
Angażując ich w przeróżne konkursy wyszłam z założenia, że każdy może znaleźć coś dla siebie, coś w czym czuje się dobrze. Preferowałam konkursy, w których mogła wykazać się cała klasa. Integrowało to zespół, a zarazem wymagało konsekwencji i pracowitości. W konkursach indywidualnych brali udział uczniowie, którzy istotnie dobrze czuli się w danej dziedzinie i wykazywali talent z jej zakresu.
Chciałam, by każdy mógł realizować się na tyle, na ile tego potrzebuje i mógł wybrać dziedzinę, w której czuje się sobą. Niezwykle interesujące dla uczniów były wizyty przedstawicieli danej grupy zawodowej. Uczniowie mogli zadać pytania i rozwiać swe wątpliwości związane z daną profesją.
Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce, głównie z zakresu edukacji polonistycznej, jak i matematycznej w ramach, a także zajęcia dla dzieci zdolnych.
Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, kartkówki itp. ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i umiejętności ich dzieci.
Biorąc pod uwagę aspiracje rodziców i możliwości dzieci zwiększyłam zakres wymagań o regularne dyktanda z regułami ortograficznymi, dzienniczek czytelniczy.
 Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, m.in.:
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny : „Kangur”
 Międzyszkolny Konkurs Matematyczny : „OLIMPUSEK”
 Liczne konkursy plastyczno –techniczne
 Promowałam czytelnictwo W ramach akcji – Cała Polska czyta dzieciom.
 BICIE Rekordu Guinessa w czytaniu na przerwie
 Podczas trwania stażu czytałam dzieciom także fragmenty baśni, lektur oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania.
Cyklicznie organizowałam dla dzieci klas I_III konkurs pt. „Mój zeszyt – moja wizytówka”, uwrażliwiający uczniów na estetykę pisania i kaligrafii.

Efekty realizacji: Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że uczniowie chętnie czytają książki. Opowiadają sobie nawzajem o przygodach książkowych bohaterów. Namawiają się wzajemnie do czytania przeczytanych przez siebie pozycji czytelniczych. Częsta współpraca i kontakt z panią bibliotekarką sprawił, że dzieci dobrze znają panią i chętnie chodzą do szkolnej biblioteki. Korzystają także z bibliotek lokalnych.
Natomiast konkursy wzbudzają u uczniów ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział przygotowywanych przeze mnie uczniów do konkursów zaowocował licznymi nagrodami. Zwiększenie wymagań stawianych dzieciom przyspieszyło ich rozwój intelektualny, a także społeczny. Częsty udział uczniów w imprezach w których m.in. recytowali wiersze, prezentowali swój talent, śpiewali piosenki zaowocowało wiarą we własne możliwości, oraz zniwelowało lęk przed wystąpieniami publicznymi. Dużym źródłem wiedzy dla uczniów są również wycieczki. Starałam się organizować lub współorganizować wycieczki w taki sposób aby dawały szeroki wachlarz możliwości wyboru ciekawych miejsc oraz poszerzały wiedzę uczniów.
Ponadto potrafię przeprowadzić diagnozę wstępną ucznia klasy pierwszej oraz przeprowadzić analizę jej wyników. Dzięki temu umiem dostosować treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Umiem przeanalizować wyniki testów , wyciągnąć wnioski oraz zaplanować dalszą pracę z uczniami. Uwzględniając analizę sprawdzianów brałam pod uwagę różne możliwości uczniów i właściwie dobierałam metody i formy pracy na lekcjach. Podczas zajęć indywidualizowałam pracę uczniów. Potrafię napisać opinię o uczniu, która daje pełny obraz funkcjonowania dziecka w szkole.
Rozwijałam także pasję i wiedzę moich uczniów przez kontakt z ciekawymi ludźmi. Wiedzę dzieci poszerzyły także spotkania z policjantką i strażakami Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi sprawiło, że uczniowie poszerzali swoją wiedzę oraz nabrali pewności siebie i nie wstydzili się zadawać pytań lub wymieniać się doświadczeniami z zaproszonymi. Podczas spotkań poruszane były tematy, które często wykraczały poza podstawę programową a także były źródłem nowych informacji. Zapraszani goście przywozili ze sobą atrybuty typowo związane ze swoim zawodem lub pasją. Uatrakcyjniało to udział uczniom w zajęciach a także dało możliwość potrzymania chociaż przez chwilę ramki z miodem wyjętej z ula czy pogłaskania psa , przymierzenia czapki policjanta lub strażaka.

2. Prowadzenie zajęć z uczniami w pionie I-III
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych;
 Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę;
Prowadziłam dla dzieci zajęcia pozalekcyjne dla kl. I-III, zajęcia wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe, zależało mi, aby dzieci nadrabiały braki edukacyjne z poszczególnych przedmiotów. Istotnym zadaniem, na realizacji którego bardzo mi zależało, było dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów. W pierwszej kolejności skupiłam się na zajęciach dodatkowych, które rozwijały pasje dzieci. Starałam się wzgłębiać ich wiedzę poprzez dodatkowe zdania, ciekawe eksperymenty.
 Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach.

Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków.
Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów.
Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
Przeprowadziłam cykl godzin wychowawczych w ramach edukacji społecznej nt. indywidualności każdego dziecka, kontroli emocji, akceptacji, agresji, bezpieczeństwa. Lekcja taka odbywała się minimum raz w miesiącu. Była ona przygotowana z wykorzystaniem środków multimedialnych.
Kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informację o uczniu. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( zalecenia wprowadzałam na bieżąco), oceny gotowości ucznia do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami a także indywidualne konsultacje, Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne, korespondowałam w z rodzicami za pomocą wiadomości poprzez dziennik elektroniczny.
Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami.

Efekty realizacji: Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.
3. Analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych.

Starałam się uwrażliwić uczniów i rodziców na problemy wynikające z rozwoju cywilizacji. W tym celu przygotowywałam lekcje edukacji wczesnoszkolnej na ściśle określone tematy, stosując metodę prezentacji, burzy mózgów, dyskusje. Przeprowadzałam także stosowne rozmowy podczas zebrań z rodzicami.
Włączyłam rodziców w działania klasy, organizując dni pt. „Czytanie łączy pokolenia”, podczas których rodzic mógł przyjść na lekcję i przeczytać wybrany fragment książki.
Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce, porozumiewam się z rodzicami uczniów drogą mailową. Przesyłałam im tym sposobem treść zadań domowych, bieżące informacje. Obecnie oprócz drogi mailowej mam do dyspozycji dziennik elektroniczny Vulcan. Dzięki niemu kontakt ten jest jeszcze łatwiejszy. Przez cały okres stażu porozumiewałam się z rodzicami moich wychowanków także telefonicznie.

Efekty realizacji: Analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych umożliwiła mi unowocześnienie sposobu porozumiewania się z rodzicami moich uczniów. Dzięki niej zwróciłam szczególną uwagę na określone treści w nauczaniu.

4. Prace na rzecz środowiska lokalnego

W okresie stażu angażowałam rodziców w organizowanie imprez klasowych oraz pomoc na rzecz szkoły. Wspólnie przygotowaliśmy takie uroczystości jak:
 Klasowy Dzień Chłopaka
 Mikołajki
 Wielkanocne warsztaty plastyczne
 Wigilię
 Dzień Babci i Dziadka
 Klasowy Dzień Kobiet
 Zapraszałam rodziców na uroczystości szkolne m.in.: Wigilia, Pasowanie na Pierwszaka
 Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej
 Biesiada Zimowa
 Festyn rodzinny
 Zabawa Andrzejkowa
 Zabawa Wiosenna
Współpracowałam z biblioteką szkolną oraz Biblioteką Publiczną w Częstochowie, gdzie dwukrotnie odbyły się warsztaty dla dzieci, spotkania z autorami książek. Z biblioteką szkolną współpracowałam w ramach wypożyczania książek przez moich wychowanków, rozliczania się z nich oraz zamawiania lektur. Współpraca z biblioteką szkolną polegała również na pobieraniu i oddawania bezpłatnych podręczników dla uczniów klasy pierwszej i drugiej.
Prowadziłam współpracę z policją, strażą. Zgłaszałam klasę na zajęcia z policją, strażą. Funkcjonariusze straży i policji przekazywali oni dzieciom informacje nt. bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w kontakcie z obcymi i ze zwierzętami.

Jako opiekun samorządu uczniowskiego klas I-III organizowałam iwspółorganizowałam:

- Zbiórkę artykułów dla bezdomnych zwierząt z częstochowskiego schroniska (karmy, kocy, kołder, legowisk, smyczy, zabawek)
- Zbiórkę artykułów dla Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach
- Paczkę dla Maluszka – zbiórka artykułów higienicznych, żywnościowych dla podopiecznych z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Ufność
w Częstochowie
- Zbiórkę na rzecz WOŚP
- Zbiórkę artykułów szkolnych na Wileńszczyznę
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym, logopedą, wychowawcami świetlicy, innymi wychowawcami klas, a także psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, która opiekuje się szkołą. Nawiązałam stałą współpracę z nauczycielami prowadzącymi trening taneczny, towarzyszyłam dzieciom na występach poza szkolnych (teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie, park Jasnogórski)

Efekty realizacji: Działania, które podjęłam w ramach prac na rzecz środowiska lokalnego uważam za bardzo efektywne. Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z policją uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, w drodze do szkoły oraz w domu. Współpracując z bibliotekami popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk korzystania z kultury. Dzięki zorganizowaniu zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt uczniowie uczyli się zachowań altruistycznych.
Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w organizowane akcje charytatywne. Przynosili do szkoły produkty spożywcze dla najuboższych, karmę dla zwierząt, plastikowe nakrętki, , makulaturę. Uwrażliwiało to ich na krzywdę drugiego człowieka, zwierzęcia, wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym oraz nauczyło dbać o środowisko naturalne. Dzięki licznym akcjom charytatywnym uczniowie stali się wrażliwi na potrzeby innych, pierwsi wyciągają pomocną dłoń. Potrafią analizować sytuację otaczającego ich świata i reagować adekwatnie do potrzeb.

5. Organizowanie wycieczek szkolnych połączonych z profilaktyką
Przez cały okres stażu organizowałam lub współorganizowałam następujące wycieczki:
 Wyjścia do parku z okazji Dnia Dziecka
 Liczne wyjścia do Kina
 Regularne seanse filmowe wraz z warsztatami w OKF w ramach programu dla szkół: ” Nowe horyzonty”
 Wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach i Chlebowej Chaty
 Wielkanocne Warsztaty Kulinarne w ”A nóż widelec”
 Wyjścia na warsztaty do Sanepidu (wystawa grzybów)
 Wyjazdy na warsztaty do Osikowej Doliny
 Wykazd Mikołajkowy do Katowic na „Spotkanie z Mikołajem”
 Warsztaty w Bibliotece, spotkanie z autorami książek dla dzieci
 Wyjazdy do teatru
 Przygotowywałam i współorganizowałam uroczystości klasowe i szkolne:
 Przygotowałam uczniów klasy I do ślubowania i pasowania na ucznia.
 Przygotowywałam dzieci do występów recytatorskich i wokalnych na konkursy
 Przygotowałam z uczniami plakaty.
 Promowałam zdrowe odżywianie się i ekologię.
Przeprowadziłam zajęcia otwarte nt. : ”Zdrowego odżywiania”.
 Aktywnie promowałam dobre nawyki żywieniowe oraz postawy prozdrowotne w trosce o właściwą dietę wśród uczniów klas I- III w ramach programu edukacyjnego OWOCE I WARZYWA W SZKOLE
 Organizowałam kilkukrotną akcję : ”Śniadanie Daje Moc!” podczas której uczniowie poszerzali swoją wiedzę o cenne informacje oraz samodzielnie przygotowali swoje drugie śniadanie.
 Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych zgodnie z programem „Szklanka mleka”
 Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia nakrętek i makulatury. Zbiórki tych rzeczy pomagały chronić środowisko i przyczyniały się do pomocy potrzebującym.

Efekty realizacji: Dzięki podjętym przeze mnie działaniom klasa zintegrowała się, dzieci zrobiły się bardziej otwarte, pewne siebie. Zwiększyła się wśród uczniów świadomość tego, że odżywianie się ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie.

7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie Internetu na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej

Podczas wykonywania mojej pracy korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy. Prowadziłam zajęcia komputerowe. Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów. Na zajęciach tych wykorzystywałam różne formy pracy: indywidualną przy komputerach, pracę w parach, pracę grupową z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i laptopa.
Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową, korzystałam ze strony www.epodrecznik.pl, umożliwiającej dzieciom korzystanie z interaktywnych gier i zabaw związanych z aktualnie przerabianym materiałem
Organizowałam dla dzieci karaoke, co cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
Opracowywałam przy użyciu komputera pomoce naukowe, dodatkowe karty pracy, ćwiczenia, zadania. Poszerzałam wiadomości z podręcznika drukując dla dzieci dodatkowe informacje w danym temacie. Prowadziłam i przygotowywałam dokumentację szkolną np. świadectwa, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe, propozycje zmian w statucie szkoły itp.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, deklaracje na zebrania z rodzicami. Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową. Na portalu facebook dołączyłam do grup: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Zapoznałam się i nauczyłam korzystać z dziennika elektronicznego „ Vulcan”. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z rodzicami uczniów, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi ich dzieci.
Na bieżąco prowadziłam zapis tematów i ocen w dzienniku zajęć lekcyjnych –Vulcan, ( przez pół roku równocześnie z tradycyjnym). Przesyłam rodzicom informacje dotyczące szkoły także drogą e-mailową, za pośrednictwem dziennika lub za pomocą sms-ów, Na założonej poczcie gromadziłam dla rodziców pamiątkę w postaci zdjęć i filmów z uroczystości szkolnych. Jestem autorką licznych tekstów umieszczanych na stronie internetowej szkoły o uroczystościach, wyjściach i ciekawych wydarzeniach z życia uczniów.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).

Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne. Odnajdywałam i puszczałam dzieciom bieżące filmy, nagrania, związane za aktualnym tematem lekcji (filmy, piosenki, koncerty). Prezentowałam dzieciom różne prace plastyczne, żeby zainspirować ich do wykonania swoich. Na zakończenie roku szkolnego przygotowywałam dla uczniów prezentacje lub filmy podsumowujące życie klasowe po danym etapie. Wyświetlałam je na tablicy interaktywnej przed rozdaniem świadectw.

Efekty realizacji: Opanowałam znajomość obsługi dziennika elektronicznego „Vulcan”. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej, także wypisywania w ten sposób świadectw uczniów. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi w szybki sposób komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami .

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
 Na różnego rodzaju formach doskonalenia;

Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej. W celu zwiększenia swoich kompetencji, podjęłam studia na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Psychologia Zachowań Społecznych. Wybór tego kierunku pozwolił mi na lepsze i pełniejsze zrozumienie postaw i podejmowanych działań dzieci w wieku wczesnoszkolnym .
Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną. Do najciekawszych należą:
Książki:
 „Jak zachować porządek w klasie” Hans-Peter Nolting
 „Nowoczesne nauczanie” Geoff Petty
 „Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole” Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa
 „Inteligencja emocjonalna” Daniel Goleman
 Teresa Zubrzycka- Maciąg, Danuta Wosik- Kawala- „Wychowanie w szkole – Wskazówki dla nauczycieli”
 Edward de Bono- „Dziecko w szkole kreatywnego myślenia”.
 Adele Faber i Elaine Mazlish- “Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”.

Czasopisma:
 Prenumerata czasopisma psychologicznego :”Charaktery”, „Coaching”, „Coaching extra”

Efekty realizacji: Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleć w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, Pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Pisałam zalecenia i dostosowywałam swoją pracę do nich. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.

Efekty realizacji: Wiedza, którą nabyłam podczas analizy opinii dzieci z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej , a w szczególności zaleceń poszerzyła mój warsztat oraz pozwoliła mi na lepsze dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb uczniów

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
 Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: wycieczki, imprezy klasowe.

Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków. Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń. Chcąc uatrakcyjnić czas moim wychowankom stosowałam poznane gry i zabawy integrujące zespół klasowy. Szczególnie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego dla uczniów, było oglądanie filmów animowanych na tablicy multimedialnej, a także zabawy ruchowe. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia i wycieczki.

Efekty realizacji: Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem.

7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
 Karta nauczyciela;
 Ustawa o systemie Oświaty;
Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
- Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) a także nowe rozporządzenie MENiS z dnia 26 lipca 2018. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Uczestniczyłam w szkoleniu: „Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury”.
Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.

2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza: Statutu szkoły wraz z ZSO, Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły oraz przepisami BHP.
Uwzględniałam i posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy: Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom odbywającym staż. Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, aneksu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

3. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole

Uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją i wdrażaniem Statutu Szkoły w ramach obrad zespołu opracowującego zmiany w Statucie Szkoły.
Uczestniczyłam w pracach zespołu nauczania wczesnoszkolnego, brałam udział w opracowywaniu i modyfikowaniu różnych dokumentów wewnątrzszkolnych.
Byłam oddelegowana, aby być członkiem komisji podczas egzaminu gimnazjalnego.
Zostałam powołana do przygotowania ewaluacji w oparciu o napisaną samodzielnie ankietę dotyczącą uczestnictwa młodzieży szkolnej (klasy IV-VIII) w różnych formach wolontariatu. Zaprezentowałam wyniki ewaluacji na jednej z rad pedagogicznych w maju 2019r.

Efekty realizacji: : Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania, a także pozwoliło na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Pogłębiłem znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej.
Biorąc udział w zebraniach zespołów oraz angażując się w różnorodne działania jako nauczyciel zdobywałam nową wiedzę i umiejętności, a także dzieliłam się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi. Wspólnie wypracowywaliśmy strategie postępowania w różnych sytuacjach i rozwiązywaliśmy bieżące problemy.

4. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.
Utrzymywałam kontakt z Pedagogiem Szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach.
Konsultowałam z pedagogiem szkolnym opinie o dzieciach, szukałam wsparcia i rozwiązań problemów klasowych.

5. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
 - Ocenianie kształtujące – jak oceniać, aby wspierać i motywować uczniów.
 - Nie zgubić talentu – praca z uczniem zdolnym.
 - Bullying w szkole.

6. Współpraca z Radą Rodziców

Przez cały okres stażu wpółpracowałam z rodzicami organizując wspólne wyjścia i inne imprezy. Nasza współpraca przebiegała bardzo owocnie, zawsze mogłam liczyć na ich pomoc oraz zaangażowanie. Wspólnie udało nam się przygotować wiele niespodzianek i wyjść.
Dobre wzajemne relacje widoczne są również podczas organizacji wycieczek szkolnych w których rodzice i dziadkowie chętnie i licznie uczestniczą.

Efekty realizacji: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego.
Moja współpraca z rodzicami przy organizacji różnego typu imprez układała się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mogę liczyć na ich wsparcie. Rodzice chętnie udzielają się oraz aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły.

Wnioski

Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
Założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Do szkoły zapraszałam rodziców, dziadków, gości, którzy poszerzali wiedzę uczniów oraz uprzyjemniali im czas. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych pomysłów. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza z. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły.
Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było dwukrotne przyznanie mi Nagrody Dyrektora.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.