X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42025
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Marta Zyśk.
Szkoła: Zespół Szkół w Jazgarce
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2016 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2019 r.

Kwalifikacje:
• ukończone studia drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – mazurskiego na kierunku nauczanie matematyki.
• Kurs pedagogiczny ukończony w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego w Olsztynie.

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2 pkt 1)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
FORMY REALIZACJI
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Zawarcie kontraktu.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Planu rozwoju zawodowego.
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem.
Harmonogram.
Wnioski z obserwacji.
Konspekty zajęć.
Wnioski.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
FORMY REALIZACJI
Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje.
Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały.
Lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zaświadczenia ze szkoleń.
3. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
FORMY REALIZACJI
Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy dydaktycznych.
Opracowanie kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy uroczystości okolicznościowych. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem.
Kontynuacja programu sesje z plusem w klasie III gimnazjum;
Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, analizę przeprowadzonych testów bądź sprawdzianów, analiza egzaminu po klasie III gimnazjum;
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zbiór materiałów, zgromadzona literatura,
Karty pracy, scenariusze uroczystości.
Analiza testów próbnych i testów diagnozujących, opracowane wnioski.
Pomoce dydaktyczne, własne narzędzia pomiaru dydaktycznego.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie dzienników zajęć. Opracowanie, narzędzi diagnozujących. Przygotowanie planów dydaktycznych.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dzienniki zajęć.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust. 2 pkt 2)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
1. Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów
FORMY REALIZACJI
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne).
Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi, współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi, wychowawcami.
Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole (opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej itp.).
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne, uwagi i wnioski

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
FORMY REALIZACJI
indywidualizacja nauczania z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi (stosowanie różnorodnych metod nauczania).
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatki własne, karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności.
3. Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych.
FORMY REALIZACJI
Akcje o charakterze ekologicznym (np. zbieranie baterii, zbiórka plastikowych nakrętek typu PET) lub charytatywne.
Współorganizacja imprez ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego od nauki (dyskoteki szkolne, wycieczki, itp.).
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dokumenty ewidencji zebranych nakrętek, itp.
Scenariusze, regulaminy, zdjęcia, karty wycieczek.
4. Współorganizacja i udział w konkursach, imprezach, uroczystościach organizowanych przez szkoły oraz inne instytucje.
FORMY REALIZACJI
Organizacja i współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych.
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych oraz do egzaminu gimnazjalnego po klasie III gimnazjum.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Scenariusze, zdjęcia.
Regulamin konkursów.
Dyplomy.

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
FORMY REALIZACJI
Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, sprawdziany, testy itd.). Praca z dziennikiem elektronicznym.
Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych (np. rebusy, krzyżówki, quizy).
Korzystanie z portali edukacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej (również w celu porozumiewania się z uczniami).
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, zapisy w dzienniku elektronicznym.
Adresy portali edukacyjnych.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informatycznej.
FORMY REALIZACJI
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania w tym przygotowanie lekcji.
Konspekty zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust.2 pkt 4)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
1. Wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych.
FORMY REALIZACJI
Stosowanie aktywizujących metod nauczania w pracy z uczniem.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatki własne, literatura przedmiotu.
2. Dzielenie się wiedzą.
FORMY REALIZACJI
Aktywny udział w dyskusjach problemowych w ramach zespołu nauczycieli bloku matematyczno przyrodniczego oraz zespołu zadaniowego ds. ewaluacji wewnętrznej
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Protokoły zebrań, notatki własne

3. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi.
FORMY REALIZACJI
Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w sali, a także podczas wycieczek (sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych).
Objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami dydaktycznymi np. poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej czy indywidualną pomoc. Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do konkursów).
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
karty wycieczek, regulaminy.
Karty pracy, zestawy ćwiczeń i zadań dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia, pomoce dydaktyczne.

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
FORMY REALIZACJI
Uczestniczenie w różnego rodzaju formach doskonalenia.
Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenia, notatki własne.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
1. Znajomość prawa.
FORMY REALIZACJI
Analiza aktów prawnych.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego - śledzenie ustaw i rozporządzeń.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce.
2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego.
FORMY REALIZACJI
Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej, klasyfikowanie i promowanie uczniów.
Wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołów zadaniowych. Udział w pracach zespołu zadaniowego do spraw ewaluacji wewnętrznej i zespołu nauczycieli bloku matematyczno przyrodniczego.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatki własne.
Podpisy pod listą obecności na zebraniach Rady Pedagogicznej.
Notatki własne, protokoły spotkań zespołów.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 i Dz. U. z 2014r., poz.183).

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.