X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42008
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr
nauczyciel kontraktowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu
od 1.09.2016 do 31.05.2019

Miejsce odbywania stażu:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Paczkowie

Wykształcenie:
mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Opiekun stażu:
mgr

Czas trwania stażu:
2 lata 9 miesięcy

Wstęp

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Paczkowie. Ukończyłam studia magisterskie w 2010 r. na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Jestem nauczycielem z 6 letnim stażem pracy w przedszkolu. Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż na stopień nauczyciela mianowanego. Podczas trwania awansu ukończyłam studia podyplomowe z Logopedii, Wczesnego nauczania języka angielskiego oraz z zarządzania w oświacie. W okresie stażu pracowałam w grupie dzieci trzy- czteroletnich. Czas trwania stażu jest dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją celów i wymagań jakie założyłam sobie i zawarłam w Planie Rozwoju Zawodowego. Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębiania własnej wiedzy, umiejętności i wykorzystania ich w praktyce.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 §7) określono powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia awansu na nauczyciela mianowanego:

1) Uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) Doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
3) Prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone
4) Przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela- doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć

Ad. 1) Uczestniczyłam w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań przedszkole oraz wynikających z potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;
Ad. 2) Doskonaliłam kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie zdolnych
Ad. 3) Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora przedszkola w wymiarze jednej godziny w okresie stażu oraz omawiałam je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone

Ad. 4) Przeprowadziłam dla innych nauczycieli przedszkola zajęcia otwarte prowadzone metodą Carla Orffa , zajęcia matematyczne z elementem metody dziecięcej matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej w wymiarze 2 godzin oraz dokonałam ich ewaluacji

Realizacja działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 UST. 2, PKT 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9E UST. 3 KARTY NAUCZYCIELA – UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ODPOWIEDNIO NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH,
W ZWIĄZKU Z ZAJMOWANYM STANOWISKIEM LUB PEŁNIONĄ FUNKCJĄ.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
Podejmując starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego, dokonałam wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego
 Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574),
 Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego;.
 Monitorowałam akty prawne wnoszące poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
Zapoznałam się z:
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60),
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.poz.996 ze zmianami),
 Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203),
 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055),

• Uaktualniałam wiedzę na temat awansu poprzez:
 korzystanie z portali internetowych:
- www.men.gov.pl
- www.portaloswiatowy.pl
- www.blizejprzedszkola.pl
zapoznawałam się z czasopismami fachowymi:
- „Bliżej Przedszkola”
- „Wychowanie w przedszkolu”
- „Nauczycielka Przedszkola”
Efekty:
• poznanie procedury awansu,
• prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
• zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
• stosowanie obowiązujących przepisów prawa oświatowego w pracy

2. Współpraca z dyrektorem oraz opiekunem stażu :

Z dniem 1.09.2016r. złożyłam wniosek do Pani Dyrektor o rozpoczęcie stażu na awans nauczyciela mianowanego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panią mgr . Określiłyśmy zasady naszych działań. Dotyczyły one przestrzegania we wzajemnych kontaktach ustalonych zasad komunikowania się, odbywania spotkań informacyjnych lub konsultacyjnych, omawiania zajęć hospitowanych.
Podczas odbywania stażu prowadziłam otwarte zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz Pani Dyrektor. Miałam również okazję obserwować opiekuna podczas prowadzenia przez niego zajęć oraz innych nauczycieli. W czasie indywidualnych konsultacji, omawiane były hospitowane zajęcia wg ustalonego narzędzia obserwacyjnego, szczególnie omawiane były kwestie organizacyjne i metodyczne. Opiekun stażu zawsze służył mi cennymi wskazówkami i radami, a ja uwzględniałam je w praktyce. Pani Dyrektor również obserwowała zajęcia otwarte prowadzone dla rodziców oraz dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, które prowadziłam w swojej grupie.
Obserwacja zajęć opiekuna stażu pozwoliła mi na doskonalenie wiedzy metodycznej, a w szczególności na sposób realizacji poszczególnych etapów zajęć oraz prawidłowy dobór metod pracy do potrzeb rozwojowych dzieci. Bardzo ważnym elementem współpracy z opiekunem stażu było dokonywanie analizy zajęć prowadzonych przez mnie. Wszystkie uwagi pomogły mi dostrzec błędy i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Na bieżąco analizowałam mocne i słabe strony swojej pracy zawodowej. Na poprawę jakości wykonywanych przeze mnie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego miała wpływ w dużej mierze Pani Dyrektor poprzez cenne uwagi otrzymane po zajęciach hospitacyjnych („Dzień Pluszowego Misia”, „Spotkanie z Mikołajem”, „Robimy sałatkę owocową”, „Zwierzęta”- zabawy matematyczne, zajęcia otwarte dla rodziców ”Pieczemy świąteczne pierniczki.”, „Zabawa z muzyką”) oraz podczas codziennej pracy.
Zgodnie z rozporządzeniem w okresie stażu przeprowadziłam 12 godzin zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu. Były to:
• „Kolorowe znaki”
• Przedstawienie „Dzisiaj Wasze święto Kochani Dziadkowie”.
• „Po lewej stronie mamy serce”- scenariusz zajęcia z zakresu Edukacji matematycznej prowadzonego wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”
• Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów – Zabawy z guzikami. ”- scenariusz zajęcia z zakresu Edukacji matematycznej prowadzonego wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”
• Bawimy się wesoło – zestaw ćwiczeń i zabaw z elementem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Jadą Misie - zajęcie Metodą Dobrego Startu
• Mam chusteczkę haftowaną- zajęcie prowadzone metodą dobrego startu
• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z zastosowaniem twórczej metody R. Labana oraz metody Alfreda i Marii Kniessów
• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z zastosowaniem twórczej K. Orffa
• „Odkrywamy tajemnice wody w przedszkolnym laboratorium”- eksperymenty z wykorzystaniem wody.
• “Sprzątamy i segregujemy śmieci”- zajecie otwarte dla rodziców
• „Łąka dla mamy i taty” – uroczystość z okazji Święta Mamy i Taty
Podczas stażu przeprowadziłam trzy zajęcia otwarte dla rodziców, którego celem było umożliwienie obserwacji ich dziecka w trakcie zajęć i zabaw oraz stworzenie możliwości do zobaczenia występujących relacji między dziećmi w grupie.
Efekty działań:
 Potrafię poprawnie napisać konspekt zajęć z wyszczególnieniem celów ogólnych, operacyjnych, metod i form pracy oraz przebiegiem zajęć,
 potrafię sformułować mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć i zabaw,
 wiem, jak zachowują się dzieci w obecności rodziców
 potrafię prawidłowo dobrać metody pracy do potrzeb rozwojowych dzieci
 potrafię dokonać autoewaluacji – analizy swoich mocnych i słabych stron, a także efektów mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej na podstawie wyników uzyskiwanych przez uczniów.
 Systematyczna autorefleksja i samoocena miała wpływ na poszukiwanie przeze mnie szkoleń czy też pozycji literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju i ulepszeniu mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy
 Poznałam różnorodne metody i techniki pracy wspomagające rozwój dziecka, które wzbogaciły także mój warsztat pracy i sprawiły większe zainteresowanie u dzieci,

3. Analizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola przeanalizowałam :
• Statut Przedszkola
• Roczny Plan Pracy Dydaktyczno – Wychowawczo – Opiekuńczej
• Program Wychowawczy
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Regulamin Pracy
• Regulamin Wycieczek i Spacerów
• Procedury Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu
• Nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
Jako wychowawca rzetelnie i systematycznie prowadziłam dokumentację pedagogiczną: dziennik zajęć, plany miesięczne, arkusze obserwacji dzieci, plany pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia, dokumentację potwierdzającej współpracę z rodzicami.

Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w placówce i poza nią. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP.

Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów, co pozwoli mi w przyszłości wykorzystać tą wiedzę w praktyce.

Efekty działań:
Zapoznanie w wyżej wymienionymi aspektami pracy w przedszkolu i udział w Radach Pedagogicznych przyczyniło się do usprawniania mojej pracy w przedszkolu.
Dzięki temu dowiedziałam się, jakie są moje obowiązki i mogłam dobrze planować i realizować założone cele.
• Potrafię zredagować miesięczne rozkłady treści programowych ,
• potrafię wpisywać poprawnie zapisy do dziennika,
• wiem, jak pisać protokół z rady pedagogicznej oraz z zebrania z rodzicami,
• prawidłowo przeprowadzam obserwacje pedagogiczne.

4. Pogłębienie wiedzy metodycznej i merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
W okresie stażu systematycznie i aktywnie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrz przedszkolnego i zewnątrz przedszkolnego doskonalenia Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodne z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami placówki.

Studia podyplomowe
 Studia podyplomowe z Logopedii ogólnej
 Studia podyplomowe z Wczesnego Nauczania j. angielskiego
 Studia podyplomowe Zarządzanie w Oświacie
Kursy i szkolenia :
 Kurs Pierwszej Pomocy
 Programowanie w przedszkolu. Podstawa przedszkolna wychowania przedszkolnego w aspekcie myślenia komutacyjnego i korelacji z podstawa programową edukacji wczesnoszkolnej.
 Czytam, pisze i liczę – zerówka w przedszkolu
 Mała Orkiestra
 Muzykoterapia
 Kurs kierowników wycieczek szkolnych
 Gry i zabawy logopedyczne w praktyce
 Przedszkolak uczy się czytać- treści etapy i metody nauki czytania
 Myślenie mowa, motoryka- wszechstronny rozwój małego dziecka i ucznia
 VIII Konferencja Bezpiecznych Przedszkoli
 Zmiany w prawie oświatowym w przedszkolu
 Kontrola zarządcza
 Taniec w przedszkolu
 Logo figielki - zabawy logopedyczne dla dzieci
 Szkolenie okresowe BHP
 Wiosenne granie – zabawy muzyczne dla dzieci
 IDEA CARLA ORFFA- formy aktywności twórczej dzieci.
 Wiosenne warsztaty plastyczne z elementem arteterapii
 Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka
 Wolontariat w przestrzeni edukacyjnej
 Nowy rok szkolny 2018/2019 z nowym statusem nauczyciela specjalisty.
 Zmiany prawne od 1 września 2019 w szkołach i przedszkolach
Rady szkoleniowe:
 Rodo w przedszkolu- obowiązki nauczyciela
 Pierwsza pomoc
 Zmiany w podstawie programowej
 Metody aktywizujące w przedszkolu
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i udoskonaliły warsztat pracy. Oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć. Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. W wyniku uzyskanych kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego od 2017 roku prowadzę zajęcia z j. angielskiego we wszystkich grupach wiekowych w przedszkolu. A od 2018 roku prowadzę zajęcia logopedyczne w grupie dzieci sześcioletnich.
Brałam aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w zespole ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Sięgałam po literaturę fachową oraz dokonywałam wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. To pozwoliło mi na lepsze planowanie pracy i wdrażanie różnorodnych propozycji metodycznych. Wybrane pozycje książkowe:
 Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Faber, A., Mazlish E., Wyd. Media Rodzina, Poznań 2013.
 Ruch i piosenka dla najmłodszych : zabawy z dziećmi dla rodziców i nauczycieli. Marta Bogdanowicz. - Gdańsk 2002.
 Pomysły na zabawy w przedszkolu, Martina Zeller.

Efekty:
• udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
• poszukiwanie nowych, atrakcyjnych metod pracy,
• systematyczna weryfikacja moich umiejętności merytorycznych i metodycznych,
• wzbogacenie mojego doświadczenia zawodowego,
• uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć logopedycznych w przedszkolu
• uzyskanie kwalifikacji do nauczania j. angielskiego w przedszkolu
• poznanie różnorodnych technik prowadzenia zajęć,
• pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci w wieku przedszkolnym,
• dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy,
• zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych,
• organizowanie zasad zespołu ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami,

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również dzieci, sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Wiedząc, iż moja twórcza postawa wpływa również na kreatywność dzieci, starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność. Stosowane przeze mnie metody to: słowna, oglądowa, czynna, podająca, aktywizująca, drama, burza mózgów itp. oraz metody innowacyjne m.in. Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej, opowieść ruchowa metoda C. Orffa, aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss itp. Aby jeszcze bardziej urozmaicić przeprowadzane zajęcia, opracowywałam pomoce dydaktyczne. Były to m.in. różnorodne ćwiczenia, karty pracy, prezentacje multimedialne. Wzbogaciłam również własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna). Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka Przedszkola”, „Bliżej Przedszkola”, „Wychowanie Przedszkolne” pozwoliło mi na ustawiczne poszerzanie własnego warsztatu pracy.
Prowadziłam dokumentację przedszkolną tj dziennik , plany miesięczne , arkusze obserwacji. W swojej pracy stosowałam różne metody i formy pracy , dostosowując jej do wieku i możliwości rozwojowych dzieci oraz wynikające z zainteresowań moich podopiecznych , które przyniosły wiele korzyści w rozwoju zarówno umysłowym jak i fizycznym dzieci. Rozwijając zainteresowania i uzdolnienia dzieci przygotowywałam dzieci do udziału w różnych konkursach organizowanych na terenie przedszkola.
 Udział w konkursie plastycznym;
• „Wielkanocna ozdoba”
• „Świąteczna ozdoba”.
• Przedszkole Publiczne nr 17 w Głogowie ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, pt. „Świat pełen figur”
 Udział w konkursie w ramach innowacji Bezpieczne Przedszkole
• „ bezpieczne ferie”
• „ bezpieczne wakacje”
 Konkurs logopedyczno- plastyczny
• XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno – Plastycznym pt.:„ Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie – trudne wierszyki łamiące języki” Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu
• Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym pt.: „Czy naprawdę trudne głoski? Publiczne Przedszkole nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Efekty:
• wzbogacenie warsztatu pracy,
• podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola,
• motywacja do dalszej efektywnej pracy
• możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.

6. Systematyczna współpraca z rodzicami

Podczas swojej pracy systematycznie współpracowałam z rodzicami. Moja współpraca opierała się na:
• rozmowach indywidualnych,
• przekazywaniu zaleceń od specjalistów do pracy z dzieckiem w domu,
• porady, wskazówki udzielane rodzicom,
• zebrania grupowe,
• zajęcia otwarte dla rodziców,
• zachęcanie do udziału w kiermaszu świątecznym, festynach
• zachęcanie do udziału w konkursach i przygotowanie dzieci do konkursów,
• angażowanie rodziców do udziału w akcjach organizowanych na terenie przedszkola

Efekty:
• Zapoznałam się z indywidualnymi potrzebami dzieci ,
• Nawiązałam serdeczne relacje z rodzicami,
• Zaobserwowałam większe zaangażowanie ze strony rodziców.

7. Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych

W ramach współpracy z nauczycielami przedszkola współorganizowałam uroczystości grupowe i przedszkolne wynikające z kalendarza imprez:
 Dzień przedszkolaka
 dzień pieczonego ziemniaka
 dzień Komisji Edukacji Narodowej
 Dzień pluszowego misia
 Andrzejki
 Mikołajki
 Jasełka Bożonarodzeniowe
 Dzień Babci I dziadka
 Bal karnawałowy
 Dzień Mamy i Taty
 Festyn rodzinny
 Dzień marchewki
 Pożegnanie starszaków

Wycieczki
 Wycieczka do Fabryki bombek w Kamieńcu Ząbkowickim
 Wycieczka do Pracowni świętego Mikołaja w Średniowiecznym Parku Techniki w Złotym Stoku.
 Wycieczka do Wioski Indiańskiej w Srebrnej Górze
 Wycieczka do ZOO w Opolu
 Wycieczka do Nysy zwiedzanie miasta oraz rejs statkiem po jeziorze nyskim.
 Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Paczkowie.
 Wycieczka do Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
 Wycieczka do Komisariatu Policji w Paczkowie
 Wycieczka do urzędu pocztowego w Paczkowie
 Wycieczka do kina w Kłodzku
 Wycieczka do teatru w Opolu
 Wycieczka do Zoo w Opolu
 Wycieczka do mini Eurolandu w Kłodzku

Konkursy wewnątrz przedszkolne:
 Konkurs plastyczny – Bożonarodzeniowe ozdoby
 Konkurs plastyczny - Kolorowe pisanki
 Konkurs plastyczny- Bezpieczne ferie
 Konkurs plastyczny – Bezpieczne wakacje
 Konkurs recytatorski – Polscy poeci dzieciom

Efekty:
 Wszystkie podjęte działania integrowały społeczność przedszkolną- dzieci jak i nauczycieli
 Wszechstronny rozwój dzieci
 Rozpoznawanie potrzeb dziecka.,
 poszukiwanie nowych form i metod pracy.

8. Realizacja projektów ogólnopolskich.

W ciągu stażu zaangażowana byłam w projekty Ogólnopolskie:
• ”Bezpieczne Przedszkole” – cały okres stażu
• „Kubusiowi Przyjaciele Przyrody”- cały okres stażu
• „ góra grosza’- cały okres stażu
• „Cała Polska Czyta Dzieciom” – cały okres stażu
• „Dzieciństwo bez próchnicy” – 2016/2017
• „Akademia wyobraźni Play-doh”- 2016-2017
• „Szlachetna paczka” 2017
• „Piękna Nasza Polska Cała”- 2018/2019
• „Projekt pocztówkowy”- 2017/2018
• „Rekord dla Niepodległej” 2019

Efekty:
 uświadomienie rodziców o roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwości nawyków czytelniczych
 wprowadzenie dziecka w świat literatury
 budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną
 przekazywanie wartości moralnych
 kształtowanie postaw patriotycznych
 włączenie w życie przedszkola rodziców
 prawidłowe szczotkowanie zębów
 wyrobienie świadomości dbania o higienę zębów
 nawiązanie współpracy z innymi placówkami z Polski
 wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
 Promocja przedszkola

9. Realizacja innowacji pedagogicznej
W roku szkolnym 20182019 przeprowadziłam w grupie dzieci najmłodszych innowację pedagogiczną: „Zaczarowany języczek –zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci 3 - 4 letnich.”
Materiał był realizowany jako cykl ćwiczeń prowadzonych systematycznie dwa razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy czyli od lutego do kwietnia 2019 roku. Ćwiczenia były skorelowane z treściami edukacyjnymi w ramach podstawy programowej, poszerzając je o treści zawarte w innowacji. Innowacja powstała na potrzeby placówki ponieważ w grupie spora część dzieci miała trudności w poprawnej komunikacji. Celem innowacji było stymulowanie rozwoju mowy i języka, tak aby dzieci osiągnęły: sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy. Umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia oraz umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.

Efekt:
 Dzieci usprawniły motorykę narządów artykulacyjnych
 Wzbogaciły słownictwo
 Zdobyły nowe doświadczenia werbalne
 Utrwaliły prawidłową wymowę głosek
 Dzieci czerpały radość ze wspólnych ćwiczeń logopedycznych.

§ 7 UST. 2 PKT 2
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW I UWZGLĘDNIANIE ICH W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

1. Poznanie środowiska dzieci.

W pracy z dziećmi ważnym elementem jest poznanie potrzeb rozwojowych i ich zaspokojenie. Poznawałam i realizowałam potrzeby rozwojowe dzieci poprzez:
• prowadzenie obserwacji dzieci,
• zbieranie informacji o nich,
• analiza kart przyjęcia do przedszkola,
• rozmowy z rodzicami,
• realizację programu adaptacyjnego,
• prowadzenie zajęć integrujących grupę,
• eksponowanie dziecięcych prac plastycznych na wystawkach i gazetkach ściennych,
• przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach przedszkolnych.
Wszystkie te działania pozwoliły mi dokładnie poznać potrzeby dzieci, ich etap rozwoju na różnej płaszczyźnie oraz dostosować pracę do indywidualnych zapotrzebowań dzieci, jak również pomóc im w łatwiejszym zaaklimatyzowaniu się w przedszkolu i grupie.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w zaistniałych różnych sytuacjach problemowych dotyczących ich dzieci, wykorzystując do tego celu posiadaną przeze mnie wiedzę oraz rożnego rodzaju materiały pomocne przy rozwiązywaniu zaistniałego problemu .
Prowadziłam obserwacje, której celem było poznanie etapu rozwoju dziecka , posiadane przez niego umiejętności i wiadomości i możliwość określenia mocnych i słabych stron rozwoju dziecka. Zgodnie z obowiązującą procedurą na konsultacjach indywidualnych informowałam rodziców o wynikach obserwacji oraz dalszymi kierunkami pracy z dziećmi . Starałam się na bieżąco informować rodziców o osiągnięciach , postępach jak również niepowodzeniach jakie pojawiały się u podopiecznych .
W ramach współpracy z rodzicami prowadziłam zebrania organizacyjne mające na celu nawiązywanie pozytywnych relacji z rodzicami, poznanie warunków materialnych i bytowych wychowanków oraz pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych poprzez ujednolicenie oddziaływań wychowawczych.
Przygotowywałam i prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców, na których mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia prowadzone w przedszkolu, w jaki sposób dzieci biorą w nich udział oraz jakie dzieci posiadają i nabywają wiadomości i umiejętności. Rodzice przed zajęciami poznali cel zajęć oraz metody wykorzystywane w trakcie realizacji.
Zajęcia otwarte dla rodziców:
- „Robimy sałatkę owocową”
- „ Sprzątamy i segregujemy śmieci”
- „Zwierzęta”- zabawy matematyczne,
Efekty:
 Poznawałam i realizowałam potrzeby rozwojowe dzieci
 Nawiązałam pozytywne relacje z rodzicami i opiekunami dzieci
 Pomagałam w rozwiązywaniu zaistniałych problemów

2. Praca z dzieckiem zdolnym oraz wymagającym wsparcia.

a) Dziecko zdolne

Podczas swojej pracy z dziećmi zdolnymi wykorzystywałam różnorodne możliwości do indywidualizacji pracy w toku powszechnie stosowanych form pracy:
• przydzielanie zadań uwzględniając możliwości indywidualne dzieci podczas pracy zbiorowej i indywidualnej
• stwarzanie okazji do swobodnego wyboru zadań i swobodnej decyzji w podejmowaniu zadań dodatkowych
• organizowanie pracy w małych grupach
• dobór grup na zajęciach na zajęciach pod względem poziomu zdolności dzieci
• stawianie pytań problemowych pobudzających myślenie twórcze
• wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy i inspirowanie do korzystania z nich
• stopniowe zwiększanie trudności
• przydzielanie dodatkowych ról mobilizujących do wysiłku intelektualnego i zaangażowania

Efektem pracy z dziećmi zdolnymi były : częste udziały dzieci w różnych przeglądach i konkurach. Stworzenie warunków , które wyzwalają w dzieciach inwencję twórczą i rozwijają ich wszechstronne zainteresowania. Dzieci stawały się ekspertami podczas różnych działań edukacyjnych, pomagały innym, udzielały wskazówek, uczyły rówieśników. Promocja placówki w środowisku lokalnym.

b) Dziecko wymagające wsparcia

Celem działań korekcyjno- wyrównawczych, organizowanych dla dzieci z normą intelektualną, ale nieharmonijnie rozwijających się było:
 wyrobienie określonych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie
 rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do uczestnictwa w zajęciach
 ułatwienie opanowania wiadomości i umiejętności, które są założone w programie edukacji przedszkolnej
 stymulowanie ogólnego rozwoju.
 dostosowanie treści nauczania do predyspozycji dzieci
 zachęcanie do systematycznej pracy
 mobilizowanie do wytrwałości i systematyczności
 rozwijanie mocnych stron
Nawiązałam współpracę z psychologiem, logopedą i stosowałam w swojej pracy ich wskazówki dotyczących pracy z danym dzieckiem.

Efekty:
 poprawa w zakresie używania chwytu pisarskiego
 rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji,
 znacząca poprawa w komunikowaniu się z rówieśnikami oraz wychowawcą, wypowiadanie się na forum grupy, mówienie o swoich potrzebach
 obdarzanie większą uwagą dzieci jak i osoby dorosłe
 przestrzeganie zasad, umów i reguł
 opanowanie wierszy i piosenek na pamięć, wystąpienia podczas uroczystości
 indywidualizacja nauczania dzieci,
 utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności.

§ 7 UST. 2 PKT 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA

Podczas stażu w swojej pracy z dziećmi wykorzystywałam i stosowałam następujące metody aktywizujące:

 „Dziecięca Matematyka” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Oparta jest na osobistych doświadczeniach dzieci, które stanowią budulec tworzenia pojęć matematycznych oraz umiejętności. Doświadczenia te przyczyniając się do myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Zajęcia wypełnione są zabawami, ciekawymi zadaniami i grami.
 symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania J. Cieszyńskiej
Metoda została wprowadzona na podstawie naturalnego zainteresowania przez dzieci literami. Podstawowym założeniem metody jest nauka czytania sylabami. Pracuję tą metodą z całą grupą (nauka samogłosek) oraz z dziećmi zdolnymi.
 metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
System ćwiczeń tą metodą ma na celu wspomaganie i stymulowanie rozwoju dzieci. Dzieci poznają swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotykają w niej drugiego człowieka i uczą się współpracy.
 Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss
Metoda ta polega na aktywnym słuchaniu muzyki czyli czynne uczestnictwo dzieci w odbiorze słuchanego utworu. Dzięki tej metodzie dzieci kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową, odczuwają, przeżywają radość wspólnoty tworzenia. Metoda ta ma charakter terapeutyczny. Muzykoterapia ma na celu: rozładowanie napięć emocjonalnych, działa pobudzająco lub relaksująco, wycisza agresje, stymuluje koncentrację uwagi i pamięci.
 Burza mózgów
Metoda zabawowa, kształtująca pomysłowość i wyobraźnię. Pomysły mogą być oczywiste, ale czasem niespodziewane, innowacyjne. Celem metody jest zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu.
 Bajkoterapia
Bajkoterapia to metoda, którą wykorzystuje się do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, przestają czuć się samotnie.
 Pedagogika zabawy- KLANZA
Obejmuje różnego rodzaju grupowe zabawy, których celem jest sprawianie radości i budzenie pozytywnego nastawienia. Charakterystycznymi cechami zabaw w ramach tej metody jest dobrowolność uczestnictwa i wykluczenie jakiejkolwiek rywalizacji.

 Metoda symulacji
Metoda ta polega na naśladowaniu rzeczywistości. Jest to zabawa „na niby”, ćwiczenie najbardziej efektywnych zachowań w bezpiecznych warunkach. To trening umiejętności i sprawności w działaniu np. zabawa w sklep, lekarza, wzywanie pogotowie, udzielanie pierwszej pomocy, atak groźnego psa. Celem symulacji jest doskonalenie konkretnych umiejętności oraz uczenie się na błędach popełnianych w bezpiecznej sytuacji ćwiczeniowej.
 Gry planszowe
Były wykorzystywane podczas poranków i popołudniowych zabaw. Tak powstały „Piątkowe spotkania z grami planszowymi”. Dzieci chętnie przynosiły gry z domów. Uczyły swoich kolegów zasad. Wprowadzenie dnia z grami planszowymi wykazało większe zainteresowanie grami planszowymi, dzieci chętniej spędzają czas w przedszkolu podczas grania w gry.

Efekty stosowania metod aktywizujących:
 rozwijanie twórczego myślenia, inwencji, wyobraźni, sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań
 doskonalenie umiejętności komunikowania się
 uczenie się wyrażania własnych poglądów, opinii, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia, a także uczenie się uwzględniania poglądów innych dzieci
 uczenie się niestereotypowego podejścia do problemu, rozwiązywania ich w sposób twórczy
 wykorzystywanie własnych pomysłów, dzielenie się nimi
 wykorzystywanie wiedzy w praktyce
 uczenie się pełnienia ról
 dziecko widzi efekty swojej pracy, odczuwa zadowolenie z wykonanego zadania, osiąga sukces, podwyższa swoją samoocenę, a także buduje pozytywną, wewnętrzną motywację do nauki
 samodzielne dochodzenie do wiedzy
 stawanie się ekspertem w danej dziedzinie
 prezentowanie rodzicom swoich nowych umiejętności i zdobytej wiedzy
 zaciekawienie światem nauki i przyrody
 stworzenie autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym dzieci mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia
 rozwijanie umiejętności pracy z grupach, parach, zespołach zadaniowych
 rozwijanie umiejętności społecznych, poznawczych
 kształtowanie świadomości własnego ciała
 rozwijanie umiejętności muzycznych
 kształtowanie pojęć matematycznych
 rozpoznawanie i czytanie przez dzieci samogłosek
 podejmowanie pierwszych prób czytania przez dzieci
 uatrakcyjnienie oferty programowej przedszkola
 zadowolenie dzieci i rodziców z wprowadzonych metod pracy
 rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci
 dzięki zastosowaniu metod aktywizujących moje zajęcia zyskały na atrakcyjności, stały się ciekawsze co pozwoliło na szybsze przyswojenie przez dzieci nowych wiadomości
 dzieci nauczyły się komunikowania się w grupie i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym,
 kształtują nastawienie nauczyciela na potrzeby ucznia,
 integrują grupę w czasie wspólnej pracy, zabawy,

Stosowanie metod aktywizujących stwarza zatem warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, daje szanse wykształcenia człowieka kreatywnego, otwartego na nowości i zmiany, umiejącego działać w grupie.

§ 7 UST. 2 PKT 4
UMIEJĘTNOŚĆ DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ PRACY I WYKORZYSTYWANIA JEJ WYNIKÓW DO DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY

1. Umiejętność ewaluacji własnej pracy.
Przez cały okres stażu dokonywałam autorefleksji oraz analizowałam własną pracę pedagogiczną:
 na bieżąco dokonywałam ewaluacji własnych zajęć
konsultowałam się z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami
 omawiałam z opiekunem stażu przeprowadzone zajęcia, brałam pod uwagę wszelkie wskazówki w dalszej pracy
 wybierałam takie formy doskonalenia zawodowego, które doskonaliły moje kompetencje, wdrażałam je do pracy z dziećmi
 studiowałam literaturę, która była inspiracją do proponowanych oddziaływań wychowawczych
 prowadziłam różne metody ewaluacyjne zajęć z dziećmi, co pozwoliło mi zaobserwować jakie formy i metody pracy najbardziej sprzyjają w aktywnym uczestniczeniu dzieci w zajęciach, przyswajania wiadomości oraz zdobywanie różnych umiejętności
 analizowałam swoje mocne i słabe strony
 sumiennie wypełniałam arkusze samooceny
 obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli, w tym opiekuna stażu i dokonywałam ich ewaluacji pod kątem doskonalenia swojego warsztatu
 przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, brałam pod uwagę ich oczekiwania, po zajęciach otwartych rodzice wyrażali swoją opinie w formie pisemnej
 rozmawiałam z rodzicami na temat zmian w zachowaniu dzieci oraz przyrostu wiedzy i umiejętności
Efekty:
 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
 Obserwowane zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu były dla mnie inspiracją do działania, wzbogaciły moje doświadczenia oraz przyczyniły się do uatrakcyjnienia moich zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także lepszej ich organizacji.
 Poznałam ciekawe formy i metody prowadzenia zajęć, dyscyplinowania dzieci.
 Rozwinęłam umiejętność indywidualizacji procesu nauczania, organizowania pracy dzieci w zespołach.
 Dzięki stale dokonywanej autorefleksji i analizie własnej pracy zaplanowane prze mnie zajęcia były dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości wychowanków.

2. Dzielenie się swoimi zasobami. Prowadzenie zajęć otwartych
dla zainteresowanych nauczycieli.

Systematycznie dzieliłam się wiedzą zdobytą poprzez udział w szkoleniach oraz e-konferencji, zdobywanie literatury fachowej, czytanie artykułów w prasie oświatowej oraz na portalach dla nauczycieli:
udostępniałam ciekawe karty pracy nauczycielom pracującym w tej samej placówce,
przekazywałam ciekawe scenariusze, pomoce dydaktyczne oraz materiały ze szkoleń innym nauczycielom,
przeprowadziłam zajęcia koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli.

Efekty:
 uzyskanie stałej wzajemnej współpracy z innymi nauczycielami,
 dostrzeganie swoich mocnych stron,
 zyskanie pewności, że moje działania przynoszą pozytywne efekty i służą innym wzbogacając nie tylko mój warsztat pracy

§ 7. 2 PKT 5.
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

1. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
z innymi nauczycielami

W prawidłowym funkcjonowaniu placówki oświatowo – wychowawczej nieodzowne jest wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.. Korzyści z tego płynące przyczyniają się do efektywniejszej pracy placówki.
Przekazywałam własne materiały i wypracowane metody działań ze swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wymiana doświadczeń następowała podczas współdziałania w codziennej pracy, opracowywania dokumentacji pedagogicznej, organizowania różnorodnych imprez i uroczystości w ciągu całego roku szkolnego, wynikających z kalendarza imprez. Na bieżąco konsultowałam się z innymi nauczycielami na temat zaistniałych problemów opiekuńczo-wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania.
Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z nauczycielami rozpoczynającymi pracę w naszej szkole. Udostępniałem scenariusze zajęć i uroczystości, arkusze obserwacji dziecka, przekazywałem pomysły do wykorzystania na zajęciach. Systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, umiejętnościami z zdobytymi podczas szkoleń. Zamieszczałem na stronie internetowej przedszkola materiały przekazywane przez nauczycieli, dotyczące codziennych spraw dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych .
Gościłam również nauczycieli podczas prowadzonych przeze mnie lekcji, zajęć i imprez okolicznościowych. W czasie odbywania stażu przeprowadziłam wspólnie z innym nauczycielem lekcje otwarte. Organizowałam wraz z innymi nauczycielami „Olimpiady sportowe” dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych w formie treningu motorycznego oraz gier i zabaw zespołowych. Ich celem było promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej, integracja z uczestnikami wydarzenia, kształtowanie poczucia przynależności do społeczności i inne pozytywne wzmocnienia.

Efekty:
 wymiana doświadczeń zawodowych, wzajemna pomoc przyczyniła się do rozwinięcia pozytywnych relacji,
 doskonalenie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności,
 poznanie mocnych i słabych stron swojej pracy,
 poszerzanie wiedzy i umiejętności dzielenia się nią,
 wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym,
 kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
 wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela,
 podniesienie jakości pracy szkoły,
 podniesienie jakości organizowanych w szkole imprez i uroczystości.

2. Jako członek Rady Pedagogicznej.

Wchodzę w skład zespołu nauczycieli ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz ewaluacji. Uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej. Wspólnie z innymi nauczycielkami ustaliłyśmy zestawy podręczników oraz zestawy programów według nowej podstawy programowej, dokonałyśmy analizy wyników przeprowadzonych ankiet, diagnoz, formułowałyśmy wnioski do dalszej pracy. W czasie rad szkoleniowych wygłosiłam referaty szkoleniowe: „Wpływ gier i zabaw ruchowych na rozwój dziecka”, „Zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów. Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów”.

Efekty:
 podniesienie jakości nauczania,
 wypracowywanie dokumentów służących podniesieniu jakości pracy przedszkola,
 podjęte w tym zakresie działania wpłynęły pozytywnie na podniesienie jakości pracy przedszkola,

 usprawnienie formy konsultowania wyników diagnostycznych osiągnięć dzieci dla podniesienia jakości pracy przedszkola, realizacja zadań przedszkola, podstawy programowej,
 poszerzyłam wiedzę i udoskonaliłam sposoby przekazywania jej nauczycielom w przedszkolu
 pogłębiłam umiejętności wykorzystania analizy wyników obserwacji do planowania działań usprawniających,
 udoskonaliłam swój warsztat pracy i współpracę z nauczycielami.

3. Zamieściłam publikacje w Internecie

Kolejną formą dzielenia się wiedzą było zamieszczenie publikacji w internecie na stronie http://www.edukacja.edux.pl/ mojego planu rozwoju zawodowego, niniejszego sprawozdania, referatów szkoleniowych Rady Pedagogicznej a także programu innowacji pedagogicznej „Zaczarowany języczek – Zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci 3 - 4 letnich” oraz licznych scenariuszy zajęć.

Efekty:
Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniami przełożyło się na podniesienie jakości pracy przedszkola przez:
 popularyzację własnej pracy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
 udostępnienie sprawdzonych materiałów edukacyjnych przyczyni się do poszerzania wiedzy i wzbogacenia działań dydaktyczno – wychowawczych,
 promocję przedszkola,
 wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli,
 wzbogacenie procesu dydaktycznego o nowe metody i środki,
 podniesienie poziomu pracy,
 wzrost świadomości i potrzeby doskonalenia się,
 dzieląc się wiedzą i doświadczeniem pomagam innym, co daje mi wiele satysfakcji.

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska dzieci:

W ciągu stażu starałam się poznać środowisko lokalne dzieci. W celu poznania ich środowiska analizowałam karty zgłoszeniowe, rozmawiałam z rodzicami, co przybliżyło mi sytuację rodzinną wychowanków oraz relacje panujące w ich najbliższym otoczeniu.
W każdym roku szkolnym organizowałam dwa zebrania organizacyjne na którym rodzice wypowiadali się na temat swoich dzieci oraz oczekiwań względem grupy i przedszkola. Innymi zrealizowanymi formami kontaktu w rodzicami były:
 codzienna wymiana najważniejszych informacji z danego dnia podczas przyprowadzania i odbierania dziecka
 kontakt telefoniczny w ważnych przypadkach
 umieszczanie informacji na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.
 spotkania indywidualne na prośbę rodzica
 systematyczne prezentowanie prac dzieci na tablicy wystawowej
Poznanie środowiska rodzinnego i samego dziecka przebiegało również poprzez rozmowy z samymi dziećmi. Szczególnie przy okazji omawiania uroczystości domowych, wykonywania upominków dla rodziców, rysunków. Korzystam również z pomocy rodziców, którzy chcą przyjść do przedszkola, aby opowiedzieć o swojej pracy. Uatrakcyjniam w ten sposób swoje zajęcia przedszkolna i promuję przedszkole w społeczności lokalnej, ale przede wszystkim pozwalam wykazać się rodzicom i ich dzieciom.

Efektem podjętych działań było stworzenie partnerskiej i otwartej relacji z rodzicami. Rodzice chętniej podejmowali współpracę.

2. Współpraca z rodzicami

W ciągu całego stażu współpraca z rodzicami polegała na aktywnym włączeniu ich do życia grupy:
• pomoc w aranżacji sali przedszkolnej
• przynoszenie pomocy do kącików badawczych
• przygotowywanie strojów dzieci na występy
• przygotowywanie poczęstunków
• aktywny udział uroczystościach grupy jak i przedszkola
• dzielenie się swoją wiedzą, zainteresowaniami
• aktywny udział w projektach, „Cała Polska czyta dzieciom”, „ Bezpieczny przedszkolak”
• udział w wycieczkach, festynach, kiermaszach

Efekty:
• zaangażowanie rodziców w życie grupy
• aktywny udział w proponowanych przez nauczyciela działaniach
• uświadomienie o roli czytania w rozwoju dzieci
• czynne uczestnictwo w życiu przedszkola

3. Organizowanie uroczystości i zajęć otwartych

Rodzice oraz dziadkowie brali udział w zorganizowanych uroczystościach oraz zajęciach otwartych:
 Dzień przedszkolaka
 Dzień pieczonego ziemniaka
 Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 Dzień pluszowego misia
 Andrzejki
 Mikołajki
 Jasełka Bożonarodzeniowe
 Dzień Babci i Dziadka
 Bal karnawałowy
 Dzień Mamy i Taty
 Festyn rodzinny
 Dzień marchewki
 Pożegnanie starszaków
Zajęcia otwarte dla rodziców:
 „Robimy sałatkę owocową”
 „ Sprzątamy i segregujemy śmieci”
 „Zwierzęta”- zabawy matematyczne,
Efekty:
 Wszystkie podjęte działania integrowały społeczność przedszkolną- dzieci jak i nauczycieli
 Wszechstronny rozwój dzieci
 Rozpoznawanie potrzeb dziecka.,
 poszukiwanie nowych form i metod pracy.
 prezentacja umiejętności dzieci
 dzielenie się wiedzą z rodzicami
 umożliwienie wspólnych działań dziecko-rodzic
 zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci
 integracja środowiska rodzinnego

4. Udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich

 Udział w konkursie plastycznym;
• „Wielkanocna ozdoba” Dom Kultury w Paczkowie
• „Świąteczna ozdoba”. Dom Kultury w Paczkowie
• „Świat pełen figur” Przedszkole Publiczne nr 17 w Głogowie ogłasza Ogólnopolski
 Udział w konkursie wewnątrz przedszkolnym w ramach innowacji Bezpieczne Przedszkole
• „ Bezpieczne ferie”
• „Bezpieczne wakacje”
 Konkurs logopedyczno- plastyczny
• XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno – Plastycznym pt.:„ Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie – trudne wierszyki łamiące języki” Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu
• Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym pt.: „Czy naprawdę trudne głoski? Publiczne Przedszkole nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Efekty:
• wzbogacenie warsztatu pracy,
• podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola,
• motywacja do dalszej efektywnej pracy
• możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.

1. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami wspomagającymi przedszkole.

Systematycznie współpracowałam z instytucjami wspomagającymi przedszkole:
Straż Miejska
zajęcia edukacyjne „Bezpieczni na drodze”; asysta podczas przemarszu podczas w obchodach „ Dni Bezpiecznych Przedszkoli”
Komisariat Policji w Paczkowie
Bal Policusia, pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz podczas ferii zimowych,
Państwowa Straż Pożarna w Paczkowie
Pogadanki na temat bezpieczeństwa, wycieczki do remizy strażackiej.
Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
zajęcia edukacyjne, współpraca podczas organizacji pasowania na Przedszkolaka;
Urząd Miasta w Paczkowie
Kiermasz Bożonarodzeniowy, kiermasz Wielkanocny, świąteczne kolędowanie, Wielkanocny zajączek,
 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie
współpraca podczas organizacji : Jasełek, Dnia Babci i Dziadka, Dnia mamy i Taty, uczestnictwo w spektaklach oraz teatrzykach,
 Liceum Ogólnokształcące w Paczkowie
Uczestnictwo w Hugonaliach, Młodzież czyta dzieciom, Rekord dla Niepodległej,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie
Uczestnictwo w olimpiadzie sportowej, Mikołajki, festyny
Towarzystwo Ochrony Zwierząt zbiórka karmy dla psów i kotów;
 Park dawnych zawodów– organizacja wycieczki do Wioski Św. Mikołaja w Złotym Stoku
Miejska Biblioteka w Paczkowie-- Czytanie dzieciom,
MOPS współpraca z asystentem rodziny.
 Parafia Rzymsko – Katolicka w Paczkowie
Orszak trzech Króli, Jasełka,
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Olimpiada sportowa, Dni otwarte, Festyn rodzinny
 Przedszkole nr 3 w Paczkowie
Marsz „ Bezpiecznych Przedszkoli” , organizowanie szkoleń dla nauczycieli, konkurs między przedszkolny „bezpieczne ferie” w udziału w ogólnopolskim programie Bezpieczne Przedszkole

Akcje charytatywne
 Akcja charytatywna na rzecz ofiar wypadku na murach obronnych w Paczkowie
 Akcja charytatywna dla dziecka chorego na nowotwór – zbieranie nakrętek
Akcja charytatywna Góra Grosza
Świąteczna zbiórka zabawek, słodyczy, książek, artykułów piśmiennych i pomocy naukowych, dla polskich dzieci z Ejszyszek (Litwa)
 zbiórka karmy dla schroniska dla psów.
 Akcja charytatywna dla Igora dziecka chorego na nowotwór.

Efekty:
 dzięki stałej współpracy z instytucjami lokalnymi oraz specjalistami spoza przedszkola mam kompleksowe podejście i potrafiłam zaobserwować ewentualne braki dziecka;
 Ukazałam, że przedszkole prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą także poza murami przedszkola.
 Integracja środowiska lokalnego z przedszkolem
 Promowanie przedszkola w środowisku

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany.

Dokonałam analizy przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany:
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. Z 2018 r. poz. 967),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

Efekty:
• znajomość przepisów prawa pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.

2. Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami regulującymi
pracę przedszkola.

Zapoznałam się z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.poz.996 ze zmianami)
 poznanie zasad funkcjonowania systemu oświaty
 analiza kompetencji organów działających w przedszkolu
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457);
• Statut Przedszkola, Program Wychowawczy, Plany Zespołów, Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, regulaminy.
Efekty:
 zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

3.Śledzenie zmian w przepisach dotyczących praw i obowiązków nauczyciela

Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi praw i obowiązków nauczyciela:
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. Z 2018 r. poz. 967),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133).
Efekty:
 systematyczne zdobywanie informacji na temat pojawiających się zmian dotyczących praw i obowiązków nauczyciela.

4.Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro.
Zapoznałam się z prawami dziecka:
• Upowszechnianie praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka (Dz.U.1991.120.526 z póź. zmianami) oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz .U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Efekty:
 Znajomość prawa pozwala mi na kompetentne stosowanie się i przestrzeganie praw dziecka.

5. Realizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa

Realizowałam proces wychowawczo – dydaktyczny zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa:
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 ze zmianami)
Efekty :
 zgodna z przepisami realizacja procesu wychowawczo- dydaktyczno- wychowawczego

6.Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591),
• Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578).
Rozporządzenia z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616)
Efekty:
 Potrafię zgodnie z przepisami udzielić pomocy psychologiczno – pedagogicznej

7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
zgodnie z przepisami prawa.

Prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. Rozliczałam realizację Podstawy Programowej:
• Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 )

Efekty:
 prowadzenie dokumentacji grupy zgodnie z przepisami prawa

8. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa
wewnątrz przedszkolnego.

Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych czy podsumowujących. Do działań wpływających na doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości realizowanego w przedszkolu procesu dydaktyczno - wychowawczego, przyczyniło się z pewnością konstruowanie przeze mnie planów miesięcznych. Uczestniczyłam w organizacji imprez/uroczystości przedszkolnych. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli w zespole ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, oraz w zespole ds. ewaluacji.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola oraz dokumenty wewnątrz przedszkolne.
Efekty:
 zdobycie nowych i cennych doświadczeń, które wzbogaciły mój warsztat pracy i pogłębiły moją wiedzę na temat przepisów prawa odnośnie powyższych kwestii.

8. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu
w przedszkolu podczas wycieczek i wyjść
W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu i podczas wycieczek i wyjść, sumiennie stosowałam się do regulacji zawartych w:
• Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055)

Efekty:
 Znajomość i stosowanie się do regulacji zawartych w przepisach pozwala mi na kompetentne wykonywanie obowiązków i bezwzględne zapewnianie bezpieczeństwa moim podopiecznym.

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,
z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowaniu dokumentacji awansowej oraz w pracy pedagogicznej.
W swojej pracy nieustannie korzystam z komputera i internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowując plan wychowawczy - dydaktyczny, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, konspekty oraz ogłoszenia dla rodziców, poszukuję materiałów do zajęć oraz świeżych pomysłów na nie. Komputer (w tym Internet) służy mi do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Programy komputerowe wykorzystałam również do opracowania i przygotowania dyplomów i podziękowań dla uczniów, rodziców, nauczycieli i sponsorów. Na komputerze wypełniam arkusz samooceny, sprawozdania z pracy zespołu. Wykorzystuję laptopa na zajęciach dydaktycznych. Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy w dużym stopniu ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu, a także wpłynęła na mój samo rozwój dzięki dostępowi do informacji na temat szkoleń czy materiałów dydaktycznych. W ramach przydzielonych mi zajęć dodatkowych prowadzę przedszkolną stronę internetową :
http://www.przedszkole1paczkow.szkolnastrona.pl/ . Odpowiadam za treści umieszczone na stronie i ich uaktualnianie oraz promowanie przedszkola.

Efekty:
 ułatwienie, wzbogacenie i uatrakcyjnienie warsztatu pracy,
 promowanie przedszkola,
 estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania przedszkola, a także pracy nauczyciela,
 jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli.

2. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.

Wykorzystuję komputer w celu urozmaicenia zajęć z dziećmi poprzez odtwarzanie przygotowanych przeze mnie prezentacji multimedialnych oraz do odtwarzania filmów i bajek edukacyjnych.
korzystając z Internetu, umieszczam na stronie przedszkola, oraz na ogólnopolskich portalach m.in. Bliżej Przedszkola, zdjęć z przeprowadzonych zajęć, uroczystości przedszkolnych lub innych ciekawych wydarzeń.

Efekty:
 wzbogacenie i uatrakcyjnienie warsztatu pracy,
 promowanie przedszkola,

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
pomagających rozwinąć warsztat pracy.

Uważam, że komputer jest nieodzownym narzędziem w pracy nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie go stanowi prosty i bogaty sposób wspierania działań edukacyjnych i wychowawczych. W trakcie stażu wykorzystuję go do następujących celów:
do uzyskiwania i zgłębiania wiedzy na temat awansu zawodowego przez Internet,
do wykorzystania for internetowych oraz publikacji nauczycielskich dla wymiany doświadczenia, konsultacji, uzyskiwania porad i wskazówek,
do poznawania przepisów prawa oświatowego oraz śledzenia zmian w przepisach prawa za pośrednictwem Internetu odwiedzałam strony:
www.publikacje.edu.pl
www.mac.pl
www.edux.pl
www.wsip.pl
www.scholaris.pl
www.edupress.pl
www.przedszkola.edu.pl
www.edukacja.pl
www.publikacje.toplista.pl
www.madrzy-rodzice.pl
www.bliżejprzedszkola.pl,
www.men.gov.pl
www.calapolskaczytadzieciom.pl
 uczestniczenie w szkoleniach na platformach e-learning
1. portal oświatowy - https://www.portaloswiatowy.pl
• Nowy rok szkolny 2018/2019 z nowym statusem nauczyciela specjalisty.
• Zmiany prawne od 1 września 2019 w szkołach i przedszkolach
2. Kapelusz z Kwiatami-szkolenia dla nauczycieli. www.anetaszostak.pl
• awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w okresie przepisów przejściowych
• innowacje pedagogiczne- jak zaplanować, jak przeprowadzić, w oparciu o jakie przepisy prawa oświatowego”

Efekty:
 podniesienie atrakcyjności zajęć,
 usprawnienie warsztatu i podnoszenie jakości poziomu pracy
 podniesienie kwalifikacji

PODSUMOWANIE
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby w okresie stażu uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. Założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Korzystałam, z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco wzbogacałam wiedzę studiując literaturę fachową. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb przedszkola. Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań przedszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu przedszkola.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza i dydaktyczna z grupą przedszkolną. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla dzieci, rodziców, przedszkola i siebie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.