X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41999
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego według 8 wymagań

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Beata Zofia Czajkowska
________________________________________
Okres stażu:
1 IX 2016 r. – 31 V 2019 r.
________________________________________
Stanowisko:
NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
NAUCZYCIEL PRZYRODY

Wstęp

Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego, postanowiłam ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego. W związku z tym złożyłam wniosek o rozpoczęcie z dniem 1.09.2016 r. stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy.
Napisałam plan rozwoju zawodowego i przedstawiałam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Opracowany przeze mnie plan sporządziłam po wnikliwej analizie własnych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz potrzeb szkoły, w której jestem zatrudniona.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam w roku szkolnym 2016/2017, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel przyrody w klasach 4,5 i 6 . W roku szkolnym 2016/2017 pełniłam funkcję wychowawcy klasy III, a od roku szkolnego 2017/2018 i przez dalszy okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy I oraz klasy IV. Jako wychowawca dwóch klas cały czas wykonywałam swoją pracę z pasją i zaangażowaniem .
Priorytetami mojego działania w okresie stażu było nie tylko podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez realizację przeze mnie przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki oraz zdobycie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dzięki realizacji zadań poszerzyłam zakres wiedzy i własnych umiejętności.
W planie rozwoju zawodowego zawarłam potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli. Zawarłam w nim zadania związane z moim czynnym udziałem w wydarzeniach szkoły oraz jej promowaniu, nabywaniem nowych umiejętności, wspomaganiem ucznia słabego i zdolnego, aktywnym udziałem w pracach zespołów nauczycielskich. Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować nadal.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego
oraz ich efekty.

§ 7. ust. 2 pkt. 1
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej oraz podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp ZADANIA REALIZACJA EFEKTY
1. Poznanie procedury związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego. Podejmując starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego, dokonałam wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
• rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
• Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
Następnie wystosowałam wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie stażu oraz przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu prowadziłam dokumentację realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. W tym celu gromadziłam wszelkie zaświadczenia, programy, konspekty, scenariusze z odbytych szkoleń, warsztatów i kursów. Na zakończenie stażu napisałam i przedłożyłam Pani Dyrektor sprawozdanie z realizowanych, a następnie złożyłam wniosek o postępowanie kwalifikacyjne.
1.Poznanie procedury awansu zawodowego poprzez wnikliwą analizę przepisów prawa oświatowego.
2. Rozpoczęcie stażu. Przedłożenie do Dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego.
2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również uczniów, sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Podczas pierwszego roku stażu, w roku szkolnym 2016/2017 podjęłam studia podyplomowe w dwóch zakresach:
1. „Plastyka. Historia plastyki”
2. „Muzyka. Historia Muzyki”
Studia te ukończyłam w obydwu kierunkach w sierpniu 2017 r.
W trakcie stażu brałam udział w następujących szkoleniach i konferencjach:
8maja 2017 r. –„Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej”
15 maja 2017 r. – „ Gry dydaktyczne na indywidualizację procesu nauczania matematyki”
29 listopada 2017r. – „Informatyka realnie”
1 marca 2018 r. – „Twórcze programowanie w szkole”
25 kwietnia 2018 r. – „Reprezentacja i przetwarzanie danych”
15 listopada 2018 r. – „Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej”
29 listopada 2019 r. – „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”
22 września 2019 r. – „ Narzędzia pracy. Jak podejście Agil wspiera rozwój kompetencji społecznych uczniów?”
22 września 2019 r. – „Narzędzia pracy. Facylitacja – z firm i organizacji do szkoły i świetlicy. Narzędzia ułatwiające pracę z grupami”
10.07.2017 r. odbyłam kurs : „ Profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie”
Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych:
8 listopada 2016 r. – „Nauczyciel edukacji multimedialnej”
03 kwietnia 2017 r. – „Zasady oceniania kształtującego”
29 sierpnia 2018 r. – „Mboty w szkole”
Brałam udział także w szkoleniach przeprowadzanych przez przedstawicieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej :
15 marca -2017 r. – Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości, potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz inteligencją niższą niż przeciętna”
15 marca 2019 r. – „Motywowanie uczniów do nauki”
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, uatrakcyjniły warsztat pracy i przyczyniły się do doskonalenia jakości pracy szkoły. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów. Wszystkie szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.
Ponadto poszerzałam również swoją wiedzę poprzez czytanie czasopism i literatury, z której korzystałam w pracy dydaktyczno- wychowawczej.
CZASOPISMA:
• ,,Życie szkoły"
• „Hobby”,
• „Mały artysta”
• „ Odkrywca” .
LITERARURA:
- ,,Nauczycielem być" Ewa Góralczyk, wyd. Fraszka Edukacyjna. Autorka książki radzi, jak niezależnie od okoliczności pozostać człowiekiem empatycznym, spokojnym, szanującym samego siebieoraz jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach, które na co dzień spotykamy w pracy nauczyciela.
- ,,Rola nauczyciela we współczesnej szkole" Erich Petlak, wyd. akademickie ŻAK. Autor przybliżył mi zagadnienia innowacji we współczesnej szkole i dydaktyce oraz nowe koncepcje nauczania.
- ,,Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli." Jenny Thompson, wyd. naukowe PWN. W książce znalazłam wskazówki do rozpoznawania, rozumienia i wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opisy przypadków uczniów z różnymi dysfunkcjami, praktyczne wskazówki do pracy z takimi uczniami oraz zagadnienia do przemyślenia.
- ,,Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie?" Małgorzata Skura, Michał Lisicki wyd. ORE. Książka jest opisem zadań szkoły, jako instytucji, która nieustannie powinna zmieniać się, aby uzyskać gotowość na przyjęcie młodszych dzieci. Czytelnik znajdzie w niej opis zadań nauczycieli związanych nie tylko z ich przygotowaniem metodycznym, czy organizacyjnym, ale przede wszystkim kompetencjami osobistymi, szczególnie w obszarze komunikacji z drugim człowiekiem. Doskonaląc swój warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam analizy i wybierałam programy nauczania w oparciu o merytoryczne wartości. Wybierałam również podręczniki do nauczania edukacji wczesnoszkolnej oraz przyrody. Dokonując wyboru kierowałam się dobrem, aby podręczniki dostosowane były do ich możliwości oraz ich treści były zgodne z nową podstawą programową w szkole podstawowej.

W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu mgr Barbary Skorupskiej:
1.Przyrządy i pomoce ułatwiające obserwację w terenie.- 03.10.2016 r.
2. Zbójcy – 24.10.2016 r.
3. Jak dbać o bezpieczeństwo poza domem? - 13.03.2016r.
4.Zaułek słówek – wyrazy nad, pod obok... - 22.05.2016 r.
Od roku szkolnego 2017/2018 do końca stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu mgr Agnieszki Zabielskiej:
1.Ruch obrotowy Ziemi. – 22.09.2017 r.
2. Nasze domy. – 02.11.2017 r.
3. Poznajemy krajobraz tundry - 16.03.2018 r.
4. Idziemy do teatru – 26.04.2018 r.
2018/2019:
1. W świecie fantazji .- 17.10.2018 r.
2.Badamy siłę oporu powietrza i wody - 05.11. 2018 r.
3. Mój pamiętnik – 20.02.2019 r.
3.Roztwory wodne jako przykład mieszanin jednorodnych. – 28.04.2019r.
Przeprowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły:
26.10.2016 r. – Podział administracyjny Polski.
Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody dbałam o to, aby opiekun uczestniczył w zajęciach na obydwu etapach edukacyjnych. 1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez udział w samodzielnym i wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

2. Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

3. Uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć poprzez wprowadzenie na zajęciach nowych metod i technik pracy z uczniem.

3. Aktywne uczestnictwo
w pracach organów szkoły. W czasie trwania mojego stażu zawodowego uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Wraz z innymi nauczycielami aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Miały one charakter organizacyjny, uchwałodawczy, szkoleniowy oraz plenarny. Dotyczyły m. in. analizy postępów edukacyjnych, wystawiania ocen, spraw wychowawczych oraz problematyki szkolnej. Posiedzenia Rady Pedagogicznej przybliżyły mi specyfikę pracy szkoły, pozwoliły przyjrzeć się potrzebom oraz problemom placówki i ich uczniów.
W okresie stażu na bieżąco współpracowałam z Gronem Pedagogicznym. Podczas spotkań z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, zespołu dydaktyczno -wychowawczego i innymi nauczycielami omawialiśmy organizację niektórych wspólnych zajęć, organizację spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów oraz organizację wyjazdów z dziećmi. Wspólnie z wychowawcami zajmowałam się także opracowywaniem scenariuszy niektórych imprez szkolnych i konsultowałam udział dzieci w konkursach.
Przez cały okres stażu współpracowałam z także z pedagogiem szkolnym. Wspólnie omawialiśmy sposób pracy z uczniami, którzy posiadają opinie lub orzeczenia. We współpracy z pedagogiem rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne moich uczniów. Spotkania z pedagogiem odbywały się w miarę potrzeb. Miały na celu rozwiązanie problemów i wdrożenie pomocy psychologicznej dla dzieci, które tego potrzebowały.
W okresie stażu na bieżąco współpracowałam z Samorządem Uczniowskim, przede wszystkim poprzez zachęcanie wychowanków do udziału w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski , takich jak:
• Andrzejki
• Choinkę
• Koncert walentynkowy
• Koncert z okazji Dnia Kobiet
W swojej pracy zarówno w ciągu stażu, jak i poza nim systematycznie współpracowałam z Radą Rodziców, uczestnicząc w zebraniach organizowanych w celu, wspólnego planowania niektórych uroczystości i imprez szkolnych. Wspólnie z rodzicami planowałam Mikołajki dla dzieci, organizując paczki i upominki. Omawialiśmy przebieg uroczystości klasowych i szkolnych, ustalaliśmy poczęstunek. 1.Usprawnienie pracy szkoły, poprzez odpowiednią realizację zadań.

2.Rozbudzenie wśród uczniów poczucia współodpowiedzialności za życie kulturalne szkoły, poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach szkolnych.

3.Wysoki poziom i jakość pracy mojej i szkoły, poprzez współpracę z organami szkoły.

4.Odpowiednia realizacja zadań statutowych szkoły, poprzez kształtowanie odpowiedniej relacji nauczyciel – rodzic oraz uczeń – nauczyciel – rodzic.

5.Integracja rodziców
i nauczycieli podczas wspólnych działań, poprzez aktywny udział rodziców w życiu szkoły.
4. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej. Jako wychowawca dwóch klas troszczyłam się o ich wystrój . Przygotowywałam dekoracje i gazetki tematyczne. W roku szkolnym 2017/2018 moja klasa I, zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszą i najbardziej zadbaną klasę, a wówczas klasa IV trzecie miejsce . Na korytarzu szkolnym systematycznie przygotowywałam gazetki o tematyce przyrodniczej i społecznej. Ponadto w klasie edukacji wczesnoszkolnej, co roku organizowałam kącik czytelniczy i ogródeczek klasowy.
Przez cały okres mojego stażu przygotowywałam także dekoracje na uroczystości szkolne.
1. Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły, poprzez troskę
o wystrój klas
i szkoły.
2. Stworzenie przyjaznych warunków do uczenia się, poprzez tworzenie gazetek
i kącików tematycznych.
5. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań. We współpracy z gronem pedagogicznym, rozbudzałam aktywność uczniów, poprzez udział w imprezach szkolnych, wycieczkach czy też konkursach.
Przygotowywałam uczniów do następujących konkursów szkolnych i pozaszkolnych :
- coroczny Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Skaszewie
- coroczny Międzyszkolny Konkurs recytatorski „Wiosenne Przebudzenie”
w naszej szkole
-szkolny konkurs plastyczny: „ Nie pal przy mnie- Proszę!” oraz „Czyste powietrze wokół nas!”
-szkolny konkurs wiedzy i konkurs plastyczny „Trzymaj Formę!”
- powiatowe eliminacje w konkursie recytatorskim pt.: „Warszawska Syrenka”
- powiatowy konkurs plastyczny „Symbole Rosji”
- ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi: Maszyna pracuje , a dziecko obserwuje”
- międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”
- powiatowy konkurs „Detektyw Grosik”
- szkolny konkurs recytatorski „Strofy dla Niepodległej”
- coroczny szkolny konkurs wiedzy ekologicznej z okazji Dnia Ziemi .
- gminny konkurs recytatorski „Patriotyzm w sercu dziecka”

W trakcie stażu byłam organizatorem szeregu konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Konkursy przeze mnie organizowane cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W okresie stażu zorganizowałam konkursy:
- „Nie pal przy mnie -Proszę!
- „Czyste powietrze wokół nas”
- „Trzymaj Formę!
- „Dzień Ziemi”
- Klasowy konkurs czytelniczy „ Mistrz czytania”
- Międzyszkolny konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie”.
Pełniąc rolę wychowawcy dążyłam do integracji klas. Organizowałam w tym celu wiele imprez klasowych i uroczystości szkolnych.
 Pasowanie na ucznia – klasa 1
 Rozpoczęcie roku szkolnego – klasa IV
 Andrzejki
 Mikołajki
 Wigilia klasowa – corocznie
 Jasełka Bożonarodzeniowe
 Dzień Babci i Dziadka
 Akcja sprzątania świata wokół szkoły
 Uroczystość z okazji Dnia Mamy , Taty i Dziecka –(Dzień Rodziny)
 Wieczór filmowy
 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Realizowałam następujące projekty :
„Polub baterie” -2016/2017
„Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci” – 2017/2018
„Mega Misja” – 2018/2019
„Wzorowa łazienka”- 2016/2017
„Europejski Tydzień Kodowania” – 2018/2019
„Szkolny Klub Sportowy” – od 2017 roku
Rozwijałam zainteresowania uczniów, również poprzez organizowanie wycieczek oraz prowadzenie koła zainteresowań: „Kółko Origami i Kirigami” .
Wycieczki, które organizowałam związane były z realizowanymi projektami, tematami zajęć. Służyły także rozrywce i integracji dzieci. Wprowadzały w świat sztuki, przyrody oraz profilaktyki i sportu. W trakcie stażu zorganizowałam następujące wycieczki:
Wycieczka do kopalni soli w Kłodawie.
Wycieczka do Muzeum Tkactwa w Łowiczu.
Trzydniowa wycieczka nad Morze Bałtyckie- zwiedzanie Trójmiasta oraz Malborka
Wycieczka na przedstawienia teatralne do Pułtuska:
- „Czarodziejskie Słowa”
- „ Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”
- coroczne wyjazdy na basen do Pułtuska.
Zainicjowałam przedstawienia profilaktyczne dla uczniów pt.: „Lusterko” oraz występy o tematyce przyrodniczej:
-„Zelektryzowani” z żywą lekcją przyrody. – 2016/2017, 2017/2018
-Planetarium- 2018/2019
-Cyrk SZOK -2018/2019
Ponadto byłam opiekunem wycieczek do:
Berlina, Torunia , Łodzi, Warszawy oraz do Poznania.

1. Integracja uczniów, poprzez udział w uroczystościach i wycieczkach szkolnych.

2. Poznawanie zasad zdrowej rywalizacji oraz rozwijanie swoich zainteresowań, poprzez udział w konkursach.

3. Promowanie oraz wzmacnianie wizerunku szkoły, poprzez udział i sukcesy uczniów w konkursach.

4. Poszukiwanie nowych form i metod pracy, poprzez przygotowywanie uczniów do konkursów.

5. Poznanie procedur organizacji wyjazdów szkolnych, poprzez organizację wycieczek.

6. Poznawanie wartości kulturowych swojego kraju i okolicy poprzez udział w wycieczkach i imprezach lokalnych.

7. Pobudzenie do odkrywania własnych uzdolnień poprzez udział w kołach zainteresowań.
§ 7 ust .2 pkt. 2
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Lp. ZADANIA REALIZACJA EFEKTY
1. Poznanie środowiska uczniowskiego.

Kolejną umiejętnością, którą rozwinęłam i udoskonaliłam w okresie trwania stażu, było rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w swojej pracy codziennej. Wiedzę na temat tych potrzeb uzyskiwałam z wielowymiarowej obserwacji podopiecznych na zajęciach, podczas zabawy, wycieczek, spacerów, imprez oraz uroczystościach szkolnych i klasowych. Ogromne znaczenie miały rozmowy z wychowankami na forum klasy i indywidualne. Analizowałam dokumentację dziecka, przeprowadzałam rozmowy z rodzicami. Przeprowadzałam ankiety wśród rodziców, dotyczące zainteresowań dzieci, ich słabych i mocnych stron. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, postępów w rozwoju, stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności . To pozwoliło mi na poznanie ich możliwości, ograniczeń, zainteresowań, lęków i motywatorów. Dzięki temu możliwe było wytworzenie się więzi między nami i nieodzowne zaufanie. Prowadziłam rozmowy indywidualne z uczniami, organizowałam projekcję filmów profilaktycznych. Na lekcjach wychowawczych realizowałam m.in. tematy związane z rozpoznawaniem emocji i radzeniem sobie z nimi, presją grupy rówieśniczej, zagrożeniami ze strony dzisiejszego świata: cyberprzemoc, środki odurzające czy też przestrzeganie zasad fair play. 1.Podniesienie kompetencji wychowawczych, poprzez poznanie środowiska rodzinnego ucznia.

2. Integracja zespołu klasowego, poprzez stosowanie odpowiednich metod .

2. Współpraca ze specjalistami Od roku szkolnego 2017/2018 mam w klasie ucznia z niepełnosprawnością ruchową - afazja, któremu wraz z pedagogiem szkolnym i nauczycielem wspomagającym przygotowywałam IPET oraz co semestr wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Współpracuję z pedagogiem szkolnym i logopedą na bieżąco. Współpraca dotyczy uczniów sprawiających problemy wychowawcze, mających problemy w nauce lub wady wymowy.
Pisałam opinie do PPP oraz analizowałam i opracowywałam dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z zaleceniami z PPP. Ponadto współpracowałam z kuratorem sądowym, który na bieżąco robi wywiad na temat sytuacji rodzinnej jednej z moich uczennic.

1. Pogłębianie wiedzy , poprzez współpracę ze specjalistami.
2. Rozwinięcie odpowiedniej komunikacji pomiędzy nauczycielami.
3. Indywidualizacja procesu nauczania. Uznając dobro dziecka za najwyższą wartość w mojej pracy do każdego ucznia podchodziłam indywidualnie, poznawałam jego potrzeby i zainteresowania. Realizowałam lekcje uwzględniając ich preferencje, uzdolnienia i braki edukacyjne. Stopniowałam trudność zadań, jeśli dzieci tego potrzebowały, wydłużałam im czas pracy. Praca z uczniem słabym polegała na utrwalaniu materiału, który został już opanowany oraz na powtarzaniu i wyjaśnianiu kwestii problematycznych. Zawsze reagowałam tak szybko, jak to było możliwe, aby niwelować te problemy. Jeśli problem był bardziej rozbudowany, informowałam rodziców i razem go rozwiązywaliśmy. Wspólnie wypracowywaliśmy sposoby rozwiązania powyższych problemów.
Jako nauczyciel oraz wychowawca :
 proponowałam dodatkowe konsultacje.
 wyznaczałam dodatkowe terminy zaliczeń.
 dzieliłam materiał na mniejsze partie.

Wspieranie uczniów zdolnych, w ich rozwoju było ważnym elementem mojego stażu. Pracowałam z uczniem zdolnym, przygotowując go do udziału w różnego rodzaju konkursach, ale także w celu rozwijania jego osobistych zainteresowań. Wielu uczniów skorzystało z mojej oferty współpracy i wysłuchało rad dotyczących, np. czytania książek ,gazet przyrodniczych oraz oglądania filmów przyrodniczych. Efektem indywidualizacji procesu nauczania były coraz to lepsze wyniki w nauce i zwiększona motywacja uczniów.

1. Zwiększenie motywacji oraz osiąganie lepszych wyników w nauce, poprzez indywidualizację nauczania.

2. Kształtowanie pozytywnego stosunku ucznia do zdobywania wiedzy poprzez działanie .

§ 7 ust .2 pkt. 3.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących

Lp. ZADANIA REALIZACJA EFEKTY
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również uczniów, sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Na bieżąco opracowywałam narzędzia pomiaru dydaktycznego: arkusze obserwacyjne dzieci, diagnozy uczniów, służące do badania osiągnięć dzieci. Ich wyniki dały mi pogląd na poziom wiedzy, umiejętności i możliwości wychowanków, co pomogło mi w odpowiednim doborze metod i form pracy.
Wiedząc, iż moja twórcza postawa wpływa również na kreatywność dzieci, starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność. W celu uatrakcyjnienia przeprowadzanych zajęć, opracowywałam pomoce dydaktyczne. Były to m.in. różnorodne ćwiczenia, karty pracy, krzyżówki, rebusy, karty czytelnicze. W celu lepszego przyswojenia wiedzy uczniowie tworzyli: Lapbooki, plakaty, zielniki, albumy.
Korzystam z pomocy metodycznych przygotowanych przez wydawnictwo, jednak scenariusze zajęć edytuję z dostosowaniem ich do możliwości klasy.
Karty pracy przygotowywałam dla poszczególnych uczniów (szczególnie uwzględniałam możliwości uczniów z orzeczeniami i opiniami)
1. Rozbudowanie własnego warsztatu pracy, poprzez gromadzenie kart pracy.
2. Uatrakcyjnienie zajęć poprzez tworzenie
i stosowanie dodatkowych pomocy dydaktycznych.

2. Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu
oraz poznawaniu Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, jak i przyrody korzystałam z różnych metod. Stosowane przeze mnie metody to: słowna, oglądowa, czynna, podająca, aktywizująca.
Podczas zajęć wprowadzałam poniższe aktywizując metody i technik kształcenia,
 elementy kinezjologii edukacyjnej (P. Dennison),
 metoda C. Orffa,
 własnoręcznie przygotowywałam gry,
 zajęcia z użyciem tablicy multimedialnej
 konkursy przedmiotowe
i tematyczne,
 praca w grupach,
 drama,
 edukacyjne gry planszowe
 metoda wizualizacji, np.: podróż w świat wyobraźni,
 mapy myśli
 stacje zadaniowe
 mapa myśli,
 burza mózgów,
 metody pamięciowe, haki pamięciowe
 metoda naukowa – eksperymenty.

Poprzez stosowanie metod aktywizujących uczniowie :
• ćwiczą pamięć spostrzegawczość, szybkość reakcji oraz umiejętność logicznego kojarzenia faktów.
• rozwijają umiejętność pracy w grupach
• rozwijają umiejętności poznawcze i społeczne.
• rozwijają twórcze myślenie, wyobraźnię , sprawność umysłową oraz osobiste zainteresowania.
W swojej pracy stosuję także elementy oceniania kształtującego. Zawsze jasno i precyzyjnie określam uczniom cel zajęć oraz stosuję efektywną informację zwrotną, która poprawia jakość uczenia się.
Moi uczniowie już od dwóch lat uczestniczą w ogólnopolskiej wymianie pocztówkowej, dzięki czemu uczą się adresowania kopert, pisania życzeń i listów , a przede wszystkim poznają regiony i miasta Polski.
W celu rozwoju czytelnictwa stosuję od II klasy kartę czytelnika, gdzie motywacją jest nie tylko ocena za każdy element, ale także nagroda za uzupełnienie całej karty.

1. Lepsza integracja klasy poprzez stosowanie dobrze dobranych metod pracy.

2.Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez stosowanie karty czytelnika.

3. Wykorzystywanie własnych pomysłów, uczniów oraz dzielenie się nimi.
4. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni, sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Umiejętności dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Lp. ZADANIA REALIZACJA EFEKTY
1.

Słuchanie i uwzględnianie w pracy wskazówek innych osób. Metody pracy dokładnie omawiałam z osobami obserwującymi moje zajęcia (dyrektor szkoły, opiekun stażu), jak i uczniami, którzy jasno i czytelnie przedstawiają swoje potrzeby. Na bieżąco rozmawiałam o swoich problemach pedagogicznych i wychowawczych z nauczycielami z większym stażem zawodowym oraz z pedagogiem szkolnym. Obserwowane zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu były dla mnie inspiracją do działania, wzbogaciły moje doświadczenia oraz przyczyniły się do uatrakcyjnienia moich zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także lepszej ich organizacji. Dzięki stale dokonywanej autorefleksji i analizie własnej pracy zaplanowane przeze mnie zajęcia były dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości wychowanków.
Jako wychowawca, zawsze w klasie I przeprowadzam ankietę wśród rodziców, na temat oczekiwań rodziców na pierwszym etapie edukacyjnym, a na koniec klasy III ankietę , która ewaluuje moje metody pracy z dziećmi. Cieszę się, ponieważ w ciągu całej mojej pracy zawodowej spotkałam się tylko z oceną bardzo dobrą mojej pracy.
1. Poprawa jakości pracy własnej.
2. Poznanie sytuacji rodzinnej ucznia, poprzez współpracę z rodzicami, nauczycielami i pedagogiem.

2. Analiza wyników, sprawdzianów, wyników końcowych, ocen pod kątem efektywności pracy. Analizowałam wyniki uczniów. Jeśli oceny ze sprawdzianów bądź kartkówek były niezadowalające dla ucznia, były również niezadowalające dla nauczyciela. Zawsze jeszcze raz wyjaśniałam niezrozumiałą partię materiału wykorzystując rożne metody.
W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne omawiałam z innym nauczycielem prowadzącym takie zajęcia, co należy powtórzyć i utrwalić z uczniem , aby poprawił swoje oceny.
Rozwijałam zainteresowania uczniów prowadząc koło zainteresowań „Origami i kirigami”. Widząc wysokie wyniki uczniów w nauce, przygotowywałam ich do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, a na zajęciach stosowałam dodatkowe karty pracy. Na bieżąco dokonywałam ewaluacji zajęć, dzięki czemu określam swoje mocne i słabe strony . 1. Modyfikowanie metod pracy poprzez analizę efektów pracy.

2. Przygotowywanie dodatkowych zadań
i organizowanie koła zainteresowań poprzez poznanie potrzeb uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Lp. ZADANIA REALIZACJA EFEKTY
1. Aktywny udział w posiedzeniach zespołu samokształceniowego
oraz zespołów przedmiotowych . W trakcie stażu w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 byłam przewodniczącym zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 byłam członkiem tego zespołu. W trakcie spotkań , które odbywały się raz w miesiącu :
- analizowałam zmiany podstawy programowej, programy nauczania, plany wynikowe w edukacji wczesnoszkolnej.
- wybierałam podręczniki,
- omawiałam postępy dydaktyczno – wychowawcze uczniów,
- dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem,
- ustalałam przebieg i harmonogram imprez oraz konkursów.
Ponadto należałam do zespołu, który stworzył i na bieżąco analizuje szkolny program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
Jestem także członkiem zespołów przedmiotowych oraz przewodniczącym zespołu do spraw dydaktyczno – wychowawczych w klasach 4-8. W pracach tych zespołów aktywnie uczestniczę.

1.Podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem .
2.Tworzenie pozytywnej atmosfery w gronie pedagogicznym poprzez kulturalną umiejętność słuchania i wyrażania opinii .

2. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
Czterokrotnie brałam udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu analizując metody nauczania. W roku szkolnym 2016/2017 obserwowałam zajęcia u p. Barbary Skorupskiej na zajęciach matematyki, w kolejnych latach stażu u p. Agnieszki Zabielskiej na zajęciach z biologii i chemii.

1.Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć.
2. Doskonalenie wiedzy pedagogicznej.

3. Dzielenie się swoimi zasobami
Systematycznie dzieliłam się wiedzą zdobytą poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach, zdobywanie literatury fachowej, czytanie artykułów w prasie oświatowej oraz na portalach dla nauczycieli:
 udostępniałam ciekawe karty pracy nauczycielom pracującym w tej samej placówce,
 przekazywałam ciekawe scenariusze, pomoce dydaktyczne oraz materiały
i wiedzę ze szkoleń innym nauczycielom.
Pomagałam innym nauczycielom tworzyć interaktywne ćwiczenia edukacyjne. W związku ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli przeprowadziłam w roku szkolnym 2018/2019 dwie lekcje otwarte dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:
1. Wrzesień 2018r. – „Kodowane rzeczowniki”.
2. Maj 2019r. – Serca dla Mamy!- metodą decupage.

We współpracy z koleżanką Marzeną Majewska przeprowadziłam szkolenie rady pedagogicznej pt.: „Programowanie w nowej podstawie programowej - Kodowanie na Dywanie” – marzec 2018 r. 1.Tworzenie atmosfery życzliwości i wzajemnego szacunku, poprzez dzielenie się wiedzą.
2. Poprawa sposobu komunikowania się z innymi nauczycielami .

§ 7 ust. 2 pkt. 6
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Umiejętność uwzględnienia w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. ZADANIA REALIZACJA EFEKTY
1. Poznanie środowiska dzieci i współpraca z rodzicami. Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą. Zawsze byłam źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzieliłam się z rodzicami ciekawymi artykułami z zakresu pedagogiki, psychologii oraz profilaktyki, które rozdawałam w postaci broszurek informacyjnych.
Prowadziłam zebrania, konsultacje.
Rodzice uczestniczyli w działalności związanej z naszą klasą i szkołą:
 Przygotowywali potrawy i słodkości na uroczystości szkolne (wigilia, klasowa, andrzejki, ślubowanie klas I, Dzień Babci i Dziadka, Choinka , Festyn Rodzinny).
 Dbali o wystrój klasy.
 Przygotowywali stroje dla dzieci na uroczystości.
Nieustannie obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych, zaznajamiałam się z ich życiem pozaszkolnym. Prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami na temat zachowania i nauczania ich dzieci. Angażując się w życie pozaszkolne uczniów przygotowywałam ich do występów na Dożynkach Gminnych w 2017 r.

1.Budowanie relacji rodzic -wychowawca , poprzez podejmowanie działań na rzecz integracji szkoły .
2. Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.

2. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
W przypadku potrzeby udzielenia dziecku lub jego rodzinie pomocy nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Pułtusku.
Jako nauczyciel przyrody realizowałam projekty Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pułtusku:
1.”Czyste powietrze wokół nas!” – klasa 0
2. „Nie pal przy mnie – Proszę!” – klasy I-III
2. „Bieg po zdrowie!” – klasa IV
4. „ Trzymaj Formę” – klasy V-VI

Od początku mojej pracy zawodowej jestem opiekunem szkolnego koła PCK, gdzie szerzę wśród uczniów chęć niesienia pomocy słabszym. Co roku bierzemy udział w akcji „Detektyw Grosik”, gdzie w roku szkolnym 2016/2017 zajęliśmy II miejsce w powiecie pułtuskim oraz corocznie przystępujemy do programu „ Chrońmy Dziecięce Uśmiechy”
Wszyscy uczniowie moich klas uczestniczyli w spotkaniach o tematyce profilaktycznej z policją, ratownikami medycznymi, wodnymi oraz pielęgniarkami.
Co roku wykonywałam ozdoby na kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny, aby wesprzeć szkołę w jej działaniach. Ozdoby sprzedawane były przez rodziców w kościele w Gzach.

1.Zapewnienie fachowej i efektywnej pomocy uczniom i ich rodzinom poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji.

2.Zapobieganie zachowaniom niepożądanym wśród uczniów poprzez realizację działań profilaktycznych.

3. Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych. Jako wychowawca klas uczyłam moich uczniów tolerancji, poszanowania Ojczyzny i wdrażania postaw prozdrowotnych.
Analizując potrzeby swoich uczniów, widząc ich zainteresowania otaczającą rzeczywistością organizowałam wiele ciekawych wycieczek, wyjść, zajęć dodatkowych i konkursów.
Podczas lekcji przyrody i edukacji wczesnoszkolnej uświadamiałam uczniom jakie korzyści, ale również jakie zagrożenia wynikają z :
-korzystania z portali internetowych,
-używania zbyt dużej ilości energii i wody.
Uświadamiałam uczniom zagrożenia, jakie wynikają z nieświadomości konsumenckiej, realizowałam konkurs wiedzy ekologicznej, w ramach którego uczniowie zbierali korki, makulaturę , grosze, baterie, wykonywali strój ekologiczny i robota z odpadków.
Korki, które zbieraliśmy w roku szkolnym 2016/2017 przekazałam Fundacji „Bliżej szczęścia”, a od roku szkolnego 2017/2018 przekazuję na rehabilitację Filipa z Gąsocina.

1. Uwrażliwianie uczniów na losy osób żyjących w ich bliskim sąsiedztwie, poprzez udział w akcjach społecznościowych.
2. Pomaganie wychowankom
w rozwiązywaniu problemów.
4. Udział w akcjach organizowanych przez organizacje związane z edukacją W trakcie stażu zrealizowałam następujące projekty:
1. Polub baterie -2016/2017 – projekt polegał na zbieraniu baterii w ciągu roku szkolnego i realizowaniu wyzwań. Nagrodą za udział były gry dydaktyczne dla uczniów.
2. Wzorowa łazienka – 2016/2017 - projekt realizowałam we współpracy z innymi nauczycielami, zbierając paragony z produktami firmy DOMESTOS. Do akcji zostali zaangażowani ,także rodzice naszych uczniów. W rezultacie zajęliśmy 64 miejsce i wygraliśmy dla szkoły roczny zapas produktów firmy Domestos.
3. Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci 2017/2018 - Edukacyjna kampania społeczna Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza – projekt polegał na przeprowadzeniu pięciu zajęć w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Celem zajęć było zwiększenie wiedzy uczniów i ich rodziców na temat smogu, zagrożeń z niego wynikających oraz sposobów walki z nim.
4. Mega Misja – 2018/ 2019 – projekt Fundacji Orange, do którego przystąpiliśmy dzięki nagranemu filmikowi z uczniami klas I-III. Filmik znalazł się wśród zwycięskich szkół i mogliśmy od roku szkolnego 2018/2019 przystąpić do projektu. Zajęcia, które realizowałam uczą bezpiecznego wykorzystywania Internetu, a jednocześnie szkoła wygrywa nagrody tj.: tablety, gry planszowe, audiobooki oraz zestawy kreatywne do zajęć świetlicowych, które pomagają w realizacji statutowych zadań szkoły.
5. SKS – Szkolny Klub Sportowy- od 2017 roku prowadzę zajęcia sportowe z uczniami klas I-III oraz IV -VIII. Program buduje fundamenty zdrowego i aktywnego społeczeństwa, ale też efektywnie wyszukuje utalentowaną sportowo młodzież. Co semestr przeprowadzam testy sprawnościowe, które dają mi pomiar wiedzy na temat sprawności i predyspozycji fizycznych moich podopiecznych.

1. Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez udział uczniów w dodatkowych zajęciach.

2. Wzrost świadomości rodziców co do zagrożeń współczesnego świata, poprzez realizację dodatkowych zadań.

§ 7 ust. 2 pkt.7
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp. ZADANIA REALIZACJA EFEKTY
1. Analiza aktów prawnych oraz poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego
Wiedza z zakresu prawa oświatowego stanowiła podstawę wielu działań związanych z moją pracą. Zwłaszcza rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego szczególnie pod kątem uzyskania awansu. Podczas odbywania stażu zapoznałam się aktami prawnymi:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Po analizie najważniejszych aktów prawnych, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały czas stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Brałam czynny udział w zebraniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących, na których były omawiane i poddawane dyskusji, poza kwestiami dydaktycznymi, również przepisy prawne. Cały czas przyswajałam sobie potrzebne w mojej codziennej pracy zapisy, nabywałam umiejętności ich właściwego interpretowania i stosowania w praktyce.

1.Zdobycie
i aktualizowanie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań
i sposobu funkcjonowania placówki.

2.Kompetentne przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania .

3.Podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprzez pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego.
4.Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
2. Analiza dokumentów szkolnych i związanych z awansem zawodowym
Prowadziłam dokumentacje zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
– Statutu szkoły wraz z WZO
– Programu Profilaktyczno –Wychowawczego Szkoły
– Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania.
Zapoznawałam się również na bieżąco z regulaminami pracy szkoły. Na bieżąco monitorowałam realizację zadań zawartych w podstawowych aktach prawnych obowiązujących w szkole:
 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. z 2018 r. poz. 967)
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego
- USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
- ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy w szkołach publicznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017 poz.1591),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2017 poz.1646),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Ponadto zapoznałam się z:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenie ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
- Konwencją Praw Dziecka (20 listopada 1989 r.)

Poznałam źródła, do których mogę sięgnąć w sytuacjach problemowych oraz zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. Opierałam się na nich podczas pracy wychowawczej i dydaktycznej. Szczególnie pomocne były podczas:
• prowadzenia dokumentacji nauczycielskiej (uzupełnienia dzienników klasowych, dzienników zajęć dodatkowych, arkuszy ocen, świadectw),
• konstruowania przedmiotowych zasad oceniania,
• oceniania uczniów zgodnie z Rozporządzaniem MEN,
• przygotowywania sprawozdań podczas Rad Pedagogicznych,
• udziału w pracach komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.
• organizowaniu wycieczek szkolnych i klasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Zagwarantowanie uczniom sprawiedliwej i profesjonalnej oceny ich pracy, poprzez przestrzeganie ich praw.
2. Prawidłowo realizowane zadania dydaktyczne szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt. 8

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych informatycznych.

Lp. ZADANIA REALIZACJA EFEKTY
1. Korzystanie w pracyz narzędzi multimedialnych, wykorzystywanie Internetu
Znajomość technologii komputerowej wykorzystywałam do:
• przygotowania dokumentacji.
• graficznego opracowywania projektów dyplomów.
• tworzenia pomocy dydaktycznych, prezentacji dot. bieżących tematów.
• przygotowania materiałów do pracy z dziećmi (teksty bajek i opowiadań, piosenki, ilustracje).
• oglądania z dziećmi filmów edukacyjnych, które pozwoliły na uatrakcyjnienie zajęć i syntezę zdobytych wiadomości m.in.: na temat zwierząt żyjących w obszarach Koła Podbiegunowego, muzyki klasycznej, zmysłów i ciała człowieka, zdrowego odżywiania oraz udzielania pierwszej pomocy.
• pozyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego.
• korzystania ze stron internetowych o tematyce edukacyjnej (MENiS, www.edukacja.edux.pl, www.interklasa.pl, www.wczesnoszkolni.pl, www.epodreczniki.pl, www.naszelementarz.men.gov.pl, www.kodowanienadywanie.pl, www.klikankowo.pl,
• www.superkid.pl,
 utrwalania wiadomości - gry on-line: www.matzoo.pl.
 komunikowania się z koleżankami nauczycielkami szkoły, przesyłania niezbędnej dokumentacji, zdjęć.
 jako opiekun szkolnej strony na Facebooku na bieżąco promowałam naszą szkołę, zamieszczając ważne informacje z życia szkoły.
 publikowania swojego dorobku zawodowego w Internecie.
 Opracowania kart szkolnych osiągnięć ucznia.
Oprócz technologii informacyjnej korzystałam z tradycyjnych źródeł informacji.
 dbałam szczególnie o to, aby dzieci codziennie miały kontakt z literaturą dziecięcą, w związkuz czym czytałam opowiadania i baśnie, odtwarzałam słuchowiska z płyt CD.
 w codziennej pracy wykorzystuje płyty CD z nagraniami piosenek dla dzieci.
Szczególnie przydatne były blogi, dotyczące oceniania kształtującego np. www.wczesnoszkolni.pl, www.kreatywnymokiem.pl. Były one dla mnie inspiracją do wielu zajęć, pokazały innowacyjne i kreatywne zabawy, dawały wskazówki, jak stosować elementy oceniania kształtującego. Technologia informatyczna była również bardzo przydatna w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cały czas korzystałam z dobrobytu technologii informatycznej, wzbogacałam swoją wiedzę, uatrakcyjniałam prowadzone przeze mnie zajęcia. Często prowadziłam zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej i przyrody z wykorzystaniem komputera, projektora , Internetu, tablicy interaktywnej oraz multibooków. Pozwalało to na zwiększenie atrakcyjności zajęć.

1. Usprawnienie warsztatu pracy, poprzez przechowywanie stworzonych pomocy dydaktycznych.
2. Zwiększenie atrakcyjności zajęć.
3. Poprawa jakości pracy szkoły, poprzez stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych.
4. Promowanie szkoły w sieci.

PODSUMOWANIE

Przebieg mojej dotychczasowej pracy utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Pełniąc funkcję wychowawcy klas stwarzałam atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku. Poznawałam swoich wychowanków nie tylko podczas zajęć edukacyjnych, ale również na wycieczkach, podczas przerw i w innych niezaaranżowanych przeze mnie sytuacjach.
Uważam, że działania podjęte przeze mnie przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Był to szereg działań, mający na celu wzbogacenie, urozmaicenie i unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować swój warsztat. Jestem nauczycielem ciągle poszukującym takich metod i form, które wpłyną na poprawę jakości moje pracy, a co za tym idzie szkoły. Dlatego analizuję i oceniam skuteczność swoich działań, przeprowadzając systematyczną ich ewaluację.
W swojej pracy uwzględniam różnorodną problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Praca daje mi dużo satysfakcji, zwłaszcza jeśli widzę to w zaufaniu, którym darzą mnie dzieci i rodzice.
Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Jestem przekonana, że w tak szybko rozwijającym się świecie Internetu, technologii, nie zabraknie mi pomysłów do realizacji zajęć. Przede wszystkim motorem napędowym moich działań jest rozwój wiekowy dzieci, z którymi pracuję – ciągle zmienny, zaskakujący, nie dający się „włożyć” w ramy i wzorce zachowań, który wymaga ciągłej elastyczności, wrażliwości i gotowości na zmiany.

mgr Beata Czajkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.