X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41998
Przesłano:

Opis i analiza realizacji jednego wymagania z rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust.3 pkt. 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Przygotowanie uczniów do udziału w policyjnych działaniach kontrolno - profilaktycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Bezpieczna droga do szkoły”
We wrześniu 2018 r. jako wychowawca zaangażowałam moją klasę do udziału
w działaniach kontrolno – profilaktycznych Bezpieczna droga do szkoły, nawiązując tym samym współpracę z Komendą Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej - Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego, Rewirem Dzielnicowych i rzecznikiem prasowym Policji. Do współpracy zaprosiłam także pedagoga szkolnego, który jest jednocześnie nauczycielem plastyki. Akcja ogłoszona została przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
i objęta patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego. Celem tego przedsięwzięcia była eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonach szkół oraz zwiększenie świadomości wszystkich uczestników ruchu na mogące wystąpić naruszenia zwłaszcza
w rejonach placówek oświatowych, a przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez kierujących przepisów kodeksu drogowego. Ważnym aspektem tej akcji była profilaktyka i przypomnienie uczniom powracającym po wakacyjnej przerwie zasad prawidłowego poruszania się po drodze. Szczególną formą działań były kontrole drogowe prowadzone przez policjantów z elementami profilaktyczno-edukacyjnymi. Przed rozpoczęciem akcji rodzice uczniów wyrazili pisemną zgodę na utrwalanie i przetwarzanie ich wizerunku oraz na udział w akcji. Na ostatnich lekcjach plastyki i lekcjach wychowawczych przed wakacjami uczniowie mojej klasy pod okiem moim i nauczyciela plastyki własnoręcznie wykonali ulotki z rysunkami piętnującymi złe zachowania kierowców lub chwalącymi kierowców jeżdżących bezpiecznie. W dniu działań uczniowie ucharakteryzowali się na ofiary wypadków drogowych. Policjanci przybyli na miejsce akcji (plac przed OSP Lachowice) zatrzymywali kierowców do kontroli, a uczniowie wręczali im wykonane przez siebie ulotki, w zależności od tego czy przestrzegali przepisów drogowych czy też wykazywali złe zachowania na drodze. Uczniowie wręczali także kierowcom przestrzegającym przepisów symboliczne gadżety z logo akcji. Po zakończeniu działań kierownik Rewiru Dzielnicowych przeprowadził dla uczniów pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy w drodze do i ze szkoły. W akcję zaangażował się również sołtys Lachowic, który podarował uczniom słodkie upominki.
Udział uczniów naszej szkoły w działaniach Bezpieczna droga do szkoły odbił się szerokim echem w lokalnych mediach. Artykuł o akcji oraz fotorelacja w formie zdjęć zostały zamieszczone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przez rzecznika prasowego komendy na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, na stronie internetowej portalów sucha24.pl i powiatsuski24.pl oraz na profilu Facebook sołtysa Lachowic.
Efekty:
 Nawiązanie współpracy z policją przy udziale w akcji jako jedyna szkoła w powiecie suskim
 Wkład w poszerzenie działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły w formie ciekawej alternatywy do zajęć szkolnych
 Promocja szkoły w lokalnych mediach
 Uświadomienie uczniom wagi i znaczenia bezpiecznych i prawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, szczególnie w rejonie szkół
 Nabycie nowych, ciekawych doświadczeń w wypełnianiu zadań profilaktycznych skierowanych na potrzeby uczniów

2. Przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych i pozaszkolnych

W trakcie mojej pracy, zgodnie z przydziałem czynności lub z własnej inicjatywy przygotowałam samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami różne uroczystości szkolne:
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 wraz z upamiętnieniem rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
2. Przygotowanie uczniów do występu na Święcie Zabawki Ludowej w roku szkolnym 2015/16. Przygotowywanie uczniów do udziału konkursie na najlepiej wykonaną zabawkę, najpiękniejszy sztandar, konkurs wiedzy o historii zabawkarstwa, konkurs na piosenkę o zabawce i konkurs na najlepszy występ artystyczny podczas XX Święta Zabawki Ludowej, które co roku odbywa się w Stryszawie i jest wpisane w jej tradycje. Tematem przewodnim był koń. Dzięki pomocy rodziców uczennic z mojej klasy stworzyliśmy dużą zabawkę konia oraz piękny sztandar, który dostał wyróżnienie od jury. Dzięki przygotowanemu przez nas programowi artystycznemu Zespół Szkolno-Przedszkolny zajął II miejsce w kategorii szkół podstawowych.
3. Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/19. Podczas akademii obecni byli zaproszeni goście, m.in. przedstawiciel organu prowadzącego
4. Pożegnanie klas III gimnazjum i klasy VIII w roku szkolnym 2018/19
5. Współudział w przygotowaniu pikniku rodzinnego w roku szkolnym 2016/17. Zajęłam się organizacją loterii fantowej, na potrzeby której zebrałam i przygotowałam fanty, których sprzedaż pozwoliła uzyskać środki finansowe na potrzeby szkoły
i uczniów. Pozyskałam również sponsorów, którzy wsparli organizację loterii.
6. Organizacja Mikołajków klasowych, Andrzejków, Wigilii klasowej, kolędowania
Efekty:
 Przygotowanie uczniów do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych na forum szkoły
 Wyrobienie kreatywności w przygotowywaniu dekoracji, rekwizytów i programów artystycznych
 Budowanie wizerunku szkoły opartej na tradycjach i uniwersalnych wartościach
 Wkład w promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez aktywne uczestnictwo
w jej życiu kulturalnym i społecznym
 Kształtowanie prawidłowych postaw uczniów i wpływ na ich rozwój kulturalny
 Lepsze poznanie uczniów, dostrzeganie ich talentów oraz poznanie ich zainteresowań
i twórczych pomysłów

3. Przygotowywanie uczniów oraz organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Chcąc zachęcać uczniów do nauki języka niemieckiego, jak również innej dodatkowej pracy, angażowałam ich do uczestnictwa w różnych konkursach szkolnych
i pozaszkolnych z języka niemieckiego i nie tylko. Przygotowywałam moich uczniów do udziału w tych konkursach, udostępniając im materiały i źródła wiedzy potrzebnej do udziału w konkursie, opracowywałam materiały i regulaminy konkursów, a także pozyskiwałam środki pieniężne od sponsorów, które przeznaczałam na zakup nagród dla dzieci (firma Pacyga, OSP Lachowice, Urząd Gminy Stryszawa, firma Sużyw, skład budowlany Andrzej Kwaśny, osoby prywatne). W okresie stażu zajęłam się organizacją, koordynowaniem lub byłam członkiem komisji następujących konkursów:
1. W roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/2019 przeprowadziłam konkurs międzyklasowy Mistrz języka niemieckiego w klasach IV-VI i VII-VIII, wyłaniając mistrza języka niemieckiego z każdego etapu edukacyjnego oraz nagradzając uczniów dyplomem
i upominkiem za udział lub zwycięstwo w konkursie.
2. W roku szkolnym 2018/19 moi uczniowie klasy VII wzięli udział w konkursie kolęd niemieckich Deutsche Weihnachtslieder organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej w dwóch kategoriach, solowej i zespołowej. W kategorii zespołowej otrzymaliśmy wyróżnienie. Uczniowie otrzymali dyplomy nagrody za udział w konkursie, a ja podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu.
3. Od kilku lat moi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym PANDA z języka niemieckiego, testując swoją wiedzę z gramatyki i leksyki języka niemieckiego w konkursie zewnętrznym. Osiągają w nim wysokie wyniki.
4. W listopadzie 2018 roku moja uczennica z klasy VIII wzięła udział w etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
5. Moi uczniowie co roku biorą udział w Małopolskim Konkursie Plastycznym z języka niemieckiego organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego w Jordanowie. W roku szkolnym 2015/2016 był to konkurs pod tytułem Deutschland in meinen Augen. W następnym roku szkolnym konkurs nosił tytuł Ȍsterreich in meinen Augen. Konkurs ten wygrała moja uczennica z klasy V, uzyskując pierwsze miejsce w Małopolsce, zdobywając cenne nagrody,
a wyróżnienia zdobyło pięciu moich uczniów, w tym jeden ze Szkoły Podstawowej
w Kurowie. W roku szkolnym 206/17 konkurs plastyczny Die Schweiz in meinen Augen zakończył się wyróżnieniem dla trzech moich uczennic. Pragnę dodać, że
z własnej inicjatywy organizowałam etap szkolny tego konkursu wyłaniając dzięki temu najpiękniejsze prace uczniów, które posyłałam następnie do Jordanowa. Za udział w konkursie uczniowie otrzymywali nagrody zakupione z pieniędzy otrzymanych od sponsorów. Za udział moich uczniów w konkursie plastycznym za każdym razem otrzymywałam podziękowania od organizatorów.
6. Od początku mojej pracy w zawodzie nauczyciela co roku jestem organizatorem etapu szkolnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który jest organizowany przez Komendę Główną Straży Pożarnej. Co roku zapraszam do współpracy strażaków OSP Lachowice, którzy chętnie angażują się w przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu oraz przekazują mi środki pieniężne na zakup nagród dla uczniów oraz dyplomy. Rokrocznie przygotowuję uczniów do udziału w tym konkursie, przekazując im materiały oraz wskazówki, a także organizuję zajęcia z wiedzy oraz praktyczne ze strażakami OSP w szkole oraz budynku OSP. Każdego roku biorę również udział w gminnym etapie OTWP, przygotowując uczniów do udziału w nim. Przez dwa lata moim uczniom udawało się przejść do etapu powiatowego konkursu,
a kilka lat temu mój uczeń dostał się do etapu wojewódzkiego. Z Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy Pożarniczej jestem związana od 15 lat.
7. W roku szkolnym 2016/17 byłam szkolnym koordynatorem konkursu plastycznego Stok nie jest dla bałwanów, który był organizowany przez Komendę Główną Policji
w Warszawie.
8. W roku szkolnym 2015/16 byłam członkiem komisji etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, w którym brał udział uczeń naszej szkoły.
9. W roku szkolnym 2015/2016 byłam szkolnym koordynatorem konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej Książki Naszych Marzeń, w ramach którego wraz z innym wychowawcą świetlicy oraz z pomocą uczniów z naszej szkoły stworzyłyśmy listę pięćdziesięciu książek, o przeczytaniu których marzą uczniowie oraz nakręciłyśmy film na temat „Nasza szkoła powinna dostać wymarzone książki, bo...”.
10. W roku szkolnym 2015/16 wraz z innymi nauczycielami przygotowywałam uczniów do udziału konkursie na najlepiej wykonaną zabawkę, najpiękniejszy sztandar, konkurs wiedzy o historii zabawkarstwa, konkurs na piosenkę o zabawce i konkurs na najlepszy występ artystyczny podczas XX Święta Zabawki Ludowej, które co roku odbywa się w Stryszawie i jest wpisane w jej tradycje. Tematem przewodnim był koń. Dzięki pomocy rodziców uczennic z mojej klasy stworzyliśmy dużą zabawkę konia oraz piękny sztandar, który dostał wyróżnienie od jury. Dzięki przygotowanemu przez nas programowi artystycznemu Zespół Szkolno-Przedszkolny zajął II miejsce
w kategorii szkół podstawowych.
11. Co roku organizowałam Szkolne Turnieje Szachowe w ramach zajęć szachowych prowadzonych w świetlicy szkolnej oraz zachęcałam moich uczniów do udziału
w Gminnym Turnieju Szachowym o puchar Wójta Gminy Stryszawa, w którym moi uczniowie niejednokrotnie wzięli udział i uzyskiwali wysokie pozycje.
12. W ramach zajęć świetlicy wraz z innymi wychowawcami świetlicy organizowałam takie konkursy jak: konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową, konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną, konkurs najpiękniejszego czytania, konkurs plastyczny powiązany z akcją głośnego czytania, konkurs na jesienny stroik
13. Jako wychowawca klasy wraz z uczniami dwukrotnie wzięliśmy udział
w organizowanym przez Samorząd Uczniowski Szkolnym konkursie na najładniejszy wystrój świąteczny klasy, który w roku szkolnym 2017/18 wygraliśmy, a w roku szkolnym 2018/19 zajęliśmy drugie miejsce.
14. W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny w roku szkolnym 2016/17 przygotowywałam moją klasę do Konkursu na najładniejszą piosenkę wiosenną
15. W grudniu 2019 uczniowie mojej klasy pod moją opieką przygotowywali się do Szkolnego konkursu kolęd i pastorałek organizowanego przez nauczyciela muzyki.
16. Kilka razy byłam członkiem komisji Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Be the Best organizowanego przez anglistkę pracującą w naszej szkole.
17. W roku szkolnym 2015/16 byłam członkiem komisji Szkolnego konkursu recytatorskiego dla klas I-III i IV-VI
18. Jako opiekun Spółdzielni Uczniowskiej wraz z jej członkami kilkakrotnie brałam udział w konkursie Sklepik wzorowy – smaczny i zdrowy, którego organizatorem byli Małopolski Kurator Oświaty i Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Efekty:
 Uzyskanie pozytywnych efektów własnej pracy poprzez zaangażowanie się
w dodatkowe przedsięwzięcia wzmacniające zainteresowania uczniów
 Umożliwienie uczniom nauki wzajemnego współzawodnictwa, przestrzegania reguł
i zasad pracy oraz mobilizacji do osiągnięcia sukcesu
 Zdobycie doświadczenia w organizowaniu dużych przedsięwzięć oraz nawiązywania współpracy z innymi nauczycielami
 Możliwość sprawdzenia efektów nauczania prowadzonego przedmiotu oraz poziomu zaangażowania uczniów w wybrane aktywności
 Promocja szkoły w gminie, powiecie i regionie poprzez wykorzystanie własnej kreatywności

4. Organizowanie wycieczek przedmiotowych i pełnienie funkcji ich kierownika lub opiekuna

Wycieczki to najbardziej atrakcyjna i efektywna forma pracy pozalekcyjnej wychowawcy klasy z uczniami. Umożliwia ona nawiązywanie bezpośredniego kontaktu dzieci i młodzieży ze środowiskiem lokalnym, jak również z życiem społeczno- gospodarczym i kulturalnym
w różnych regionach kraju. Są źródłem wielu obserwacji i doświadczeń, których nie jest w stanie dostarczyć nawet najbardziej ciekawie przeprowadzona lekcja w klasie. Poza tym uczniowie mają możliwość nabywania nieznanych im dotąd informacji oraz poszerzenia kręgu swych zainteresowań. Jako wychowawca klasy wielokrotnie organizowałam wyjazdy moich uczniów na wycieczki szkolne, będąc ich kierownikiem, jak również byłam opiekunem podczas wycieczek innych klas:
1. Wycieczka do Zawoi, zajęcia z przewodnikiem w Babiogórskim Parku Narodowym, zwiedzanie Górskiego Centrum Korona Ziemi
2. Wycieczka do Suchej Beskidzkiej, zwiedzanie Komendy Powiatowej Policji, kościoła, renesansowego, Zamku Suskiego, lekcja w Muzeum Miejskim
3. Wycieczka do Wadowic, zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II, Bazyliki pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, kościoła św. Piotra Apostoła, zwiedzanie Parku Miniatur w Inwałdzie
4. Wycieczka do Krakowa, zwiedzanie Wawelu, Rynku Głównego, Sukiennic, kościoła Św. Wojciecha w Krakowie, zajęcia w Krakowskiej Manufakturze Czekolady
5. Trzydniowa wycieczka do Warszawy (Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Cmentarz Powązki Wojskowe, Centrum Nauki Kopernik, Pałac
w Wilanowie, Stadion Narodowy, Stare Miasto, Rynek, Pałac Królewski, Barbakan, Grób Nieznanego Żołnierza, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, metro)
6. Wyjazd do Teatru Współczesnego w Krakowie na sztukę „Wyspa skarbów”
7. Wyjazd do Teatru Ludowego w Krakowie na sztukę „Błysk rekina”
8. Wyjazd do Teatru Groteska w Krakowie na sztukę „Ania z Zielonego Wzgórza”
9. Wyjazdy do kina w Bielsku Białej oraz Krakowie
10. Rajd gwiaździsty im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jałowiec w Stryszawie
11. Opiekun podczas wycieczki klasy III na wystawę klocków Lego w Bielsku Białej, zajęcia z robienia pizzy w Pizzerii w Żywcu, kino
12. Opiekun podczas wycieczki klasy VIII i klas III gimnazjum do Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu
13. Wyjazd z klasą VII do oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej w ramach lekcji przyrody
Podczas trwania wycieczek zwracałam szczególną uwagę na zapewnienie moim uczniom bezpieczeństwa, szczególnie podczas jazdy autokarem oraz na odpowiednie zachowanie się uczniów nie tylko w autokarze, lecz także w miejscach noclegowych i lokalach gastronomicznych, obiektach muzealnych, budynkach użyteczności publicznej, miejscach pamięci oraz dużych miastach. Poza tym dbałam o przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, które reguluje zasady organizowania wycieczek szkolnych, na bieżąco zapoznając się z odpowiednimi aktami prawnymi oraz tworząc dokumentację wycieczek.
Efekty:
 Poszerzenie umiejętności planowania, organizacji i przeprowadzania wycieczek szkolnych
 Znalezienie sposobu na integrację zespołu klasowego oraz umożliwienie uczniom zdobycia nowych umiejętności i wiedzy poza murami szkoły
 Urozmaicenie procesu nauczania i wychowania uczniów poza szkołą
 Możliwość łączenia teorii z praktyką
 Wyzwolenie aktywności pozalekcyjnej uczniów
 Poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez zaproponowanie uczniom ciekawych form spędzania czasu i edukacji kulturoznawczej
 Wpływ na działania dydaktyczne i opiekuńcze szkoły oraz spełnianie zadań zawartych
w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły

5. Pełnienie funkcji opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej
Przez kilka lat byłam opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej Promyk II, prowadzącej swoją działalność na terenie naszej szkoły. Decyzją Rady Pedagogicznej zakończyła ona swoją działalność w roku 2016, czyli w roku rozpoczęcia mojego stażu. Głównym celem działalności było propagowanie idei spółdzielczości wśród uczniów szkoły poprzez prowadzenie sklepiku szkolnego. Ze względu na niewielką powierzchnię Spółdzielnia Uczniowska ograniczyła się głównie do działalności handlowej i społecznej. Sklepik cieszył się dużą popularnością wśród wszystkich uczniów, przez co osiągał duże obroty. W ramach opieki nad sklepikiem szkolnym opracowałam Statut Spółdzielni oraz plany jej pracy. Dokonywałam wyboru uczniów, którzy pełnili funkcję członków Spółdzielni, a spośród nich wyznaczałam Zarząd Spółdzielni, Radę Nadzorczą oraz Komisję Rewizyjną. Regularnie organizowałam spotkania członków Spółdzielni, w tym Walnego Zebrania w celu szkolenia oraz omawiania spraw bieżących. Stworzyłam harmonogram dyżurów członków Spółdzielni tak, aby uczniowie naszej szkoły każdego dnia mogli dokonać zakupów w sklepiku. Na bieżąco współpracowałam z hurtowniami spożywczymi, zamawiając towary. Duży nacisk położyłam na propagowanie zdrowej żywności, w związku z czym regularnie zaopatrywałam sklepik w suszone owoce. Na bieżąco prowadziłam dokumentację rachunkową, Księgę Główna, dokonywałam rozliczenia faktur, przygotowywałam sprawozdania roczne oraz brałam udział w spotkaniach Powiatowej Rady Spółdzielni Uczniowskich w Suchej Beskidzkiej. Oprócz tego prowadziłam i uaktualniałam cennik sprzedawanych towarów oraz wraz z uczniami dbałam o czystość, ład i porządek, a także dekorację sklepiku. Wypracowany przez sklepik dochód regularnie przeznaczałam na dofinansowywanie wycieczek szkolnych, zakup nagród w konkursach, dotowanie imprez szkolnych oraz zakup drobnych pomocy dydaktycznych. Spółdzielnia organizowała liczne konkursy i regularnie współpracowała
z Samorządem Uczniowskim w celu organizacji imprez szkolnych oraz akcji mających na celu pozyskiwanie środków pieniężnych na rzecz szkoły, jak również aktywnie włączała się
w liczne akcje charytatywne.
Efekty:
 Poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez kształtowanie w uczniach umiejętności podejmowania działań dotyczących spółdzielczości i wyrabianie w nich samodzielności w podejmowaniu przedsiębiorczych działań
 Wyrobienie w uczniach poczucia użyteczności własnej pracy oraz takich cechy jak punktualność, obowiązkowość i uczciwość
 Rozpropagowanie wśród uczniów odpowiedzialności za pracę, umiejętności przestrzegania zasad spółdzielczości, szacunku dla pracy i mienia szkoły
 Promocja aktywnego udziału uczniów w życiu szkoły.
 Zdobycie nowych cennych doświadczeń w pracy wychowawczej z dziećmi poza salą lekcyjną
 Możliwość sprawdzenia się w roli lidera prowadzącego organizację uczniowską ważną dla szkoły i uczniów

6. Organizowanie kiermaszów szkolnych
Jako wychowawca świetlicy wielokrotnie wraz z innymi nauczycielkami organizowałam na terenie szkoły kiermasze z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Organizacja kiermaszów polegała na własnoręcznym tworzeniu ozdób świątecznych, stroików, kartek świątecznych itp., które następnie były sprzedawane podczas zebrań
z rodzicami w celu uzyskania środków finansowych przeznaczanych na potrzeby szkoły, pomoc uczniom lub akcje charytatywne, w których nasza szkoła brała udział. Oprócz tego zajmowałam się pozyskiwaniem sponsorów, którzy przeznaczali pieniądze na zakup materiałów do tworzenia ozdób. Udawało się mi również pozyskiwać pomoc rzeczową, najczęściej od rodziców uczniów, w formie gotowych ozdób lub zakupu materiałów,
z których można było je wykonywać. Za każdym razem angażowałam uczniów i ich rodziców do wykonywania ozdób lub kartek, jak również zachęcałam ich do przynoszenia gotowych rzeczy przekazywanych na kiermasz. Po zakończonych kiermaszach zajmowałam się wykonywaniem podziękowań i kartek świątecznych przeznaczonych dla osób, które wspierały organizacje kiermaszów.
Efekty:
 Rozwój własnej kreatywności i umiejętności realizowania twórczych zadań
 Pozyskanie sporych środków pieniężnych wykorzystywanych na cele szkoły
 Nawiązanie i rozwinięcie współpracy ze sponsorami szkoły, rodzicami, uczniami
i osobami zajmującymi się rękodziełem w środowisku lokalnym szkoły
 Nabycie nowych doświadczeń organizacyjnych służących poszerzeniu zakresu działań szkoły

7. Pozyskiwanie sponsorów na potrzeby szkoły
W okresie stażu i nie tylko wielokrotnie pozyskiwałam sponsorów w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych jak również materialnych na działalność szkoły. Nawiązałam współpracę z lokalną firmą Pacyga, która wielokrotnie poprzez darowizny finansowe wspierała działania szkoły – wyjazdy uczniów, kiermasze, akcje, zakup nagród, piknik rodzinny, akcje charytatywne itp. Strażacy z OSP Lachowice finansowali nagrody dla uczniów za udział w turnieju pożarniczym organizowanym przeze mnie. Na potrzeby zajęć szachowych pozyskałam sponsora na zakup szachów do świetlicy szkolnej. W celu wdrożenia działań projektu charytatywnego Polub Pomaganie pozyskaliśmy aż 23 sponsorów wśród lokalnych firm i przedsiębiorców, którzy postanowili wesprzeć akcje charytatywne naszej szkoły w formie finansowej oraz rzeczowej. Udało mi się także kilka razy pozyskać sponsorów na wyjazd uczniów o trudnej sytuacji materialnej na wycieczki jednodniowe, na wycieczkę do Warszawy oraz Zielone Szkoły do Jastrzębiej Góry i Ustki. Sponsorami wielu moich działań w szkole byli także chętni rodzice uczniów.

Efekty:
 Możliwość przeprowadzenia wielu działań na rzecz szkoły i uczniów
 Zachęcenie uczniów do udziału w konkursach, zajęciach i akcjach poprzez uzyskanie środków finansowych i materialnych zwiększających ich atrakcyjność
 Uwrażliwienie różnych instytucji na potrzeby uczniów i szkoły
 Współpraca z licznymi partnerami wspierającymi działania szkoły
 Poszerzenie jakości pracy szkoły poprzez wpływ na polepszenie jej bazy dydaktycznej, co było możliwe dzięki sponsorom

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.