X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41983
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2019

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Goliat
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
Miejsce pracy: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubochni
Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Czas trwania stażu: 01.09.2016 - 31.05.2019

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu zapoznałam się ze Statutem Przedszkola/Szkoły, Koncepcją Pracy Przedszkola, oraz regulaminami wewnętrznymi szkoły.
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN oraz portale internetowe. Sporządzałam notatki i gromadziłam najważniejsze informacje dotyczące procedury awansowej.
Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły we wrześniu 2016 roku.

Efekty:
• analiza powyższych przepisów prawnych umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
• opracowując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami dzieci.

Kolejnym krokiem do awansu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią mgr Ewą Spałą. Na pierwszym spotkaniu omówiłyśmy zasady naszej współpracy poprzez ustalenie zasad współdziałania oraz zadań do wykonania ujętych w tzw. kontrakcie, który obopólnie został zaakceptowany. Współpraca nasza polegała głównie na:
- prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu,
- obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganie wniosków.
- dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących,
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia przedszkolne w obecności opiekuna stażu:
 ,,Owoce jesieni – dary sadu” – X 2016
 ,,Wiosenne niespodzianki” – IV 2017
 ,,Gdzie kto mieszka?” – XI 2017
 ,, Bazie kotki” – III 2018
 ,,Witaminki z zieleninki” X 2018
 ,,Kolorowe bombki” – XII 2018
 ,,Trzej kosmici” – II 2019
 ,,Żabki i bociany” – III 2019
Prowadziłam również zajęcia hospitacyjne w obecności dyrektora: ,,Poznajemy prace listonosza” – XI 2016 , ,,Pies - Pimpuś” – X 2017, ,,Pasowanie na przedszkolaka” – uroczystość – X 2017, ,,Co zawdzięczamy wodzie?” – V 2019.
Prowadziłam również zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli. Przygotowywałam scenariusze zajęć i uroczystości, samodzielnie opracowywałam i wykonywałam różne pomoce dydaktyczne takie jak: karty pracy, ilustracje do opowiadań, różne emblematy, opaski z ze zwierzętami, pomoce matematyczne zgodne z tematem zajęć, różnego rodzaju pacynki do inscenizacji, oraz karty pracy na tablice interaktywną. W trakcie zajęć prezentowałam także wybrane metody aktywizujące uczniów. Po zajęciach szczegółowo omawiałam ich przebieg, cele, metody i formy pracy. Dokonywałam samooceny, wyciągałam wnioski z ewaluacji zajęć, analizowałam uwagi obserwatorów.
Przygotowałam również zajęcia otwarte dla studentki Pauliny Świerczyńskiej, która odbywała praktyki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubochni. Prowadzenie takich zajęć było okazją do dzielenia się już zdobytymi umiejętnościami w zakresie prowadzenia zajęć oraz do dzielenia się własnymi pomysłami.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie, których szczególną uwagę zwracałam na:
 wykorzystanie czasu na zajęciach;
 indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych;
 dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć;
 jak dbać o dobrą atmosferę podczas zajęć;

Efekty:
• obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów,
• dokonane obserwacje sprawiły, iż zajęcia, które teraz przeprowadzam stają się coraz bardziej interesujące i zachęcające dzieci do działania.
• obserwowane zajęcia, uroczystości były dla mnie cennym źródłem inspiracji i nowych pomysłów do zrealizowania w przedszkolu.
• przekonałam się też, że moją pracę z dziećmi wykonuję prawidłowo.
• kontakty z innymi nauczycielami oraz współpraca z opiekunem stażu, dały mi możliwość pogłębiania swojej wiedzy, innych form prowadzenia zajęć.

Przez cały okres stażu prowadziłam dokumentacje wychowawcy grupy przedszkolnej zgodnie z wymogami dyrektora. Przygotowywałam co miesięczne plany pracy grupy 3 -latków. Prowadziłam dziennik zajęć przedszkolnych oraz dokonywałam prawidłowych wpisów w dzienniku zajęć. Będąc wychowawcą dwa razy w roku sporządzałam sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej grupy 3 -latków, które były przedstawione na radzie pedagogicznej. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów zebrań. Podstawą dobrej pracy jest systematyczne prowadzenie teczki wychowawcy, dlatego staram się prawidłowo prowadzić te dokumenty. Na bieżąco gromadziłam potrzebne materiały do awansu zawodowego.

Efekty:
• prowadzenie dokumentacji przedszkolnej dały mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy,
• ułatwiło napisanie sprawozdania z realizacji zadań za okres stażu;

Współtworzyłam dokumentację dotyczącą organizacji pracy szkoły. W roku 2016/2017 we wrześniu opracowałam Roczny plan pracy przedszkola. W którym uwzględniłam zadania oraz sposoby realizacji tych zadań. W tym samym roku uczestniczyłam w pracach zespołu ewaluacyjnego. Zespół badał obszar: ,,Dzieci są aktywne”. Cele: Określenie poziomu i rodzaju aktywności dzieci, pozyskanie informacji do pracy nad zwiększeniem aktywności dzieci podczas zajęć, pozyskanie informacji o stwarzaniu przez przedszkole warunków do podejmowania przez dzieci różnych aktywności.
W roku 2017/2018 współodpowiedzialna byłam za przeprowadzenie modyfikacji Koncepcji Pracy Przedszkola spowodowanych zmianami w podstawie programowej.
W roku 2018/2019 brałam udział w pracach zespołu ds. wewnętrznej ewaluacji badając obszar: ,,Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. Cel: Pozyskanie informacji czy nasze przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Efekty:
• opracowanie planu zgodnego z przepisami oraz potrzebami dzieci i przedszkola;
• efektywny proces dydaktyczno-wychowawczy;
• dzięki pracy w w/w zespołach miałam możliwość wpływania na poprawę jakości pracy przedszkola, a także możliwość zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności w zakresie organizacyjnym.

Dążąc do poszerzenia wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności dydaktyczno – pedagogicznych brałam udział w licznych szkoleniach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, a także w kursach i warsztatach w ramach szkolenia zewnętrznego. W trakcie trwania mojego stażu uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych, dzięki czemu mogłam bliżej zapoznać się z pracą oraz funkcjonowaniem szkoły, jak również uczestniczyłam w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących szkoły oraz jej uczniów. Brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych:
 ,,Arteterapia pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 ,,Dziecko z cukrzycą w szkole i w przedszkolu”
 ,, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
 ,,Dzieci z zaburzeniami zachowania”
 ,,Praca z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera”
 „Organizowanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej”
 ,,Planowanie i organizacja pracy w oparciu o nową podstawę programową.”
 ,,Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka”

Aby doskonalić swój warsztat pracy brałam udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, które pozwoliły mi na zastosowanie w praktyce wielu nowoczesnych, metod nauczania oraz wychowania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Należą do nich:
 ,,Wdrażanie podstawy programowej 2017r.- wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna” - szkolenie,
 ,,Czyste powietrze wokół nas” – szkolenie
 ,,Pedagogika oczekiwań dziecka. Wsparcie całościowego rozwoju w przedszkolu” - szkolenie
 ,,Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym” - e-konferencja
 ,,Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym” - kurs doskonalący
 ,,Współpraca z rodzicami” - kurs doskonalący
 ,,Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole” – kurs doskonalący
 ,,Senso-Psoty – zabawy wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię SI” – warsztaty metodyczne
 ,, Jak pomóc dziecku nieśmiałemu” – kurs doskonalący
 ,,Terapia ręki” – kurs doskonalący
 ,,Savoir-vivre w szkole i w przedszkolu” – warsztaty metodyczne
 ,,Muzykoterapia w edukacji dzieci ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w nauce”
Efekty:
• stwarzanie sytuacji do wymiany doświadczeń,
• kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,
• kształtowanie pracy w zespole,
• podnoszenie jakości pracy własnej i przedszkolnej,
• wykorzystywanie wiedzy w praktyce,
• współpraca między nauczycielami, która przyczynia się do podnoszenia jakości pracy szkoły,
• efektywne rozwiązywanie problemów przedszkolnych i wychowawczych.
• wzbogacenie warsztatu pracy o nowe pomysły i rozwiązania metodyczne, które są wykorzystywane w mojej codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej,
• dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb dziecka,
• użycie metod aktywizujących podczas lekcji,
• sprawniejsze rozwiązywanie problemów wychowawczych.
W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową, śledziłam nowości wydawnicze. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć. Aktywnie pracując nad samokształceniem korzystałam i zapoznałam się między innymi z następującymi pozycjami:
,,100 zabaw dla dzieci 3-letnich” -
,,Zabawy plastyczne krok po kroku” – I. Buszkowski
,, fere kuku – stare i nowe wyliczanki” – D. Wawiłow, N. Usenko
,,Bajkoterapia w przedszkolu” – Mazan Maciejka
,,Wiersze i opowiadania nie tylko do czytania” – Pod red. W. Żaby-Żabińskiej
,,Dawno, dawno temu .......” – opowiadania dla 3,4,5 – latków – Pod red. A. Tarnowska
Śledziłam różne strony internetowe w poszukiwaniu pomysłów i inspiracji, nowości. Są to:
http://boberkowy-world.blogspot.com,
http://przedszkolankowo.pl
https://www.przedszkola-swiat.pl
https://www.superkid.pl
https://panimonia.pl/category/wierszyki-i-piosenki/
https://www.nauczycieleprzedszkola.pl
Pogłębiałam swoją wiedzę również poprzez zapoznanie się z różnymi artykułami i inspiracjami w czasopismach pedagogicznych takich jak: ,,Wychowanie w Przedszkolne”, ,,Bliżej przedszkola”, ,,Nauczyciel Przedszkola”, Hobby”, ,,Mały artysta”. Kończąc staż opublikowałam swój plan rozwoju, który mam nadzieje, że stanie się źródłem inspiracji i wskazówek dla innych nauczycieli. Żywię nadzieję że przedstawione propozycje w moim planie rozwoju będą przydatne, nauczycielom i pomogą odnaleźć właściwą, indywidualną dla każdego drogę rozwoju zawodowego: www.profesor.pl.

Efekty:
• zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne;
• pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych.
• potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki;
• w trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć wykorzystuję zgromadzoną wiedzę w celu integrowania sfer osobowości dziecka: emocjonalnej, motywacyjnej i intelektualnej;
• czytając czasopisma mogłam śledzić na bieżąco artykuły, scenariusze, pomysły na prace plastyczne.
Podczas stażu samodzielnie tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (książki, plakaty, gry, płyty, scenariusze zajęć, karty pracy, kolorowanki tematyczne, wykonywałam samodzielnie różne pomoce dydaktyczne takie jak: opaski emblematy, liczmany pacynki, makiety), które wykorzystywałam w trakcie zajęć, co w dużej mierze przyczyniło się do uatrakcyjnienia przeprowadzanych przeze mnie zajęć oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
Uczestnicząc w odbywających się systematycznie spotkaniach zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego, poszerzałam swoje wiadomości, doskonaliłam własny warsztat pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji swoich działań, przekazywałam wiedzę koleżankom, a tym samym podnosiłam jakość pracy szkoły. Spotkania nauczycielek nauczania przedszkolnego stały się okazją do wymiany poglądów, werbalizacji napotkanych problemów. Podczas trwania stażu przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli wychowania przedszkolnego : pt.: ,,Co słychać wiosną na wsi?” celem zajęć było kształtowanie umiejętności łączenia zwierząt z danym produktem oraz pt. ,,Kosmiczna rakieta”, których celem było zapoznanie dzieci z informacjami o kosmosie. Jedną z zasadniczych form działalności zespołu jest doskonalenie zawodowe. Przygotowywanie referatów i zapoznanie z nimi koleżanek jest doskonałą okazją do tego, aby sięgnąć po literaturę fachową, nowości wydawnicze, czasopisma metodyczne. Na spotkaniach zespołu wygłosiłam następujące referaty:
 ,,Atut przedszkola czyli po co dziecku przedszkole”
 ,,Bez płaczu do przedszkola? To możliwe, czyli rzecz o dobrej adaptacji„
 ,,Senso-Psoty – zabawy wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię SI” przedstawienie zabaw do wykorzystania podczas zajęć.
Starałam się aby sala przedszkolna była kolorowa i przyjazna dla dzieci, dlatego wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali, tworząc dekorację związaną z porami roku i uroczystościami. Oprócz dekoracji dbałam o aktualizację gazetki przedszkolnej, byłam autorką scenografii oraz strojów na przedstawienia i uroczystości. Wykonywałam wspólnie z dziećmi upominki dla rodziców i dziadków z okazji ich święta. Wykonywałam również zaproszenia okolicznościowe dla rodziców, dyrekcji oraz zaproszonych gości, dyplomy dla dzieci za aktywny udział w życiu przedszkola. W celu urozmaicenia zajęć tworzyłam plansze demonstracyjne oraz gry edukacyjne.
Efekty:
• umiejętność współdziałania w zespole i rozwiązywania problemów dla podnoszenia jakości pracy szkoły.
• doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• zdobywanie nowych doświadczeń, poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych.
• dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem z koleżankami.
• urozmaicenie prowadzonych przeze mnie zajęć poprzez wykorzystywanie dodatkowych materiałów,
• poszerzanie zaplecza klasopracowni o nowe pomoce dydaktyczne.

§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Pierwszym krokiem w spełnieniu tego wymagania było poznanie potrzeb rozwojowych dzieci. Polegało głównie na stałej i wnikliwej ich obserwacji podczas zajęć , uroczystości, ważnych wydarzeń, swobodnej zabawy w sali i na placu zabaw oraz podczas wycieczek przedszkolnych. Dokumentowałam je poprzez arkusze obserwacji dziecka 3 letniego. Z ewaluacji osiągnięć dzieci wyciągałam wnioski i starałam się tak planować działania dydaktyczne i wychowawcze by eliminować niepowodzenia i porażki dzieci. Ważną metodą poznawania dzieci są rozmowy z nimi. Staram się stwarzać jak najwięcej okazji do rozmów, np. rozpoczynając zajęcia w kręgu, organizując zajęcia w małych grupach czy też prowadząc indywidualne rozmowy z przedszkolakami.
Bardzo pomocne w poznawaniu dzieci są także rozmowy z rodzicami. Staram się zachęcić rodziców do współpracy. W wrześniu zapoznaję rodziców z planem zajęć i organizacją pracy przedszkola. W ciągu roku szkolnego prowadziłam zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem. Rodzice mają też okazję do wymiany poglądów na temat dzieci, będąc w codziennych kontaktach ze mną przy odbieraniu dzieci z przedszkola.

Efekty:
• lepsze poznanie środowiska uczniowskiego,
• współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
• poznawanie oczekiwań i możliwości dzieci;
• nawiązywanie stałego kontaktu z rodzicami w celu lepszej diagnozy rozwoju dzieci.
Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i edukacyjnych. Rozmowy z panią psycholog Agnieszką Kubicą często pomagały w rozładowaniu trudnych emocji i sytuacji. Pani psycholog przeprowadziła pogadankę na temat agresji dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast z panią Dominiką Karp logopedą konsultowałam się w sprawie problemów artykulacyjnych moich podopiecznych. Wszelkie działania pozwoliły na poprawę komunikowania się wychowanków. Przez cały okres stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym konsultując się w sprawach zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczo- wychowawczych. Niejednokrotnie zwracałam się z prośbą do bardziej doświadczonych nauczycieli o analizę i wspólne wnioski dotyczące problemów w grupowych.

Efekty:
• wymiana informacji o dzieciach, wspólne podejmowanie decyzji ułatwiało rozwiązywanie zaistniałych problemów i przyczyniało się do osiągania przez dzieci sukcesów.
• dzięki pomyślnej współpracy łatwiejsze było wdrażanie w życie wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami. W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji w których będą mogły poznawać ludzi i zawody, które wykonują i zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości. Na bieżąco starałam się współpracować z różnymi instytucjami. Współpraca ta dawała zawsze obopólne korzyści. Przez okres trzyletniego stażu aktywnie pracowałam na rzecz przedszkola i środowiska przedszkolnego poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym:
 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubochni. Jedną z form naszej współpracy było uczestniczenie dzieci w teatrzykach, przedstawieniach. Bardzo dużą atrakcją dla dzieci jest coroczna impreza w GOK urodziny Książkowego Misia. Całe przedszkole aktywnie uczestniczy w tej uroczystości.
 Współpraca z Gminnym Kołem Gospodyń wiejskich w Lubochni. Jedną z form była realizacja warsztatów plastycznych pt, ,,Palma Wielkanocna”. Panie z koła pokazywały rodzicom i dzieciom jak wykonuje się kwiaty z krepiny etapy wicia palmy.
 Współpraca z Biblioteką Szkolną. W ramach współpracy biblioteką dzieci poznały funkcjonowanie biblioteki, dzięki pani bibliotekarce zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek oraz rozbudziły w sobie zainteresowania czytelnicze. Podczas mojej pracy bardzo często korzystałam z zaproszenia dzieci na różnego rodzaju zajęcia z wiązane z książką np. ,, Legenda o smoku wawelskim” , ,, Gang Słodziaków”. Jedna z form współpracy było cotygodniowe czytanie bajek przez uczniów szkoły podstawowej, angażujących się w prace biblioteki.
 Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną polega na zorganizowaniu przeze mnie wycieczki do siedziby OSP w Lubochni. Przedszkolaki mogły zapoznać się ze sprzętem pożarniczym, mogły zobaczyć wozy strażackie, umundurowanie strażaków, posłuchać pogadanek, które miały na celu kształtowanie u nich właściwych postaw w różnych sytuacjach zagrożenia.
 Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Tomaszowie Maz. W porozumieniu z tata chłopca z naszej grupy, który jest strażakiem zorganizowałam wycieczkę do PSP w Tomaszowie Maz. Dzieci mogły zobaczyć, jak łatwo może wybuchnąć pożar w domu (symulator). Strażacy pokazali nam jak wyglądają ćwiczenia strażackie. Dzieci mogli poćwiczyć wybieranie numeru straży pożarnej i uczyli się jak przekazać najważniejsze informacje.
W celu zapoznania dzieci z różnymi zawodami organizowałam wycieczki lub zapraszałam przedstawicieli zawodów:
 Wycieczka na pocztę miała na celu przede wszystkim zapoznać dzieci z praca listonosza i pracą na poczcie.
 Spotkanie z pielęgniarką szkolną. Dzieci poznały zasady zdrowego odżywiania, zapoznały się z pracą pielęgniarki. Poznały zasady higienicznego trybu życia.
 Wycieczka do apteki. Zapoznanie z pracą aptekarza oraz z zasadami bezpiecznego korzystania z leków przez dzieci.
 Wycieczka do miejscowych sklepów spożywczych. Zapoznanie dzieci z pracą sprzedawcy, dostawcy, kasjera. Nauka dobrego zachowania w miejscu publicznym.
 Spotkanie z panem Leśniczym. Zapoznanie z pracą leśnika oraz z zasadami zachowania się w lesie, o niebezpieczeństwach z wiązanych z nieznajomością grzybów i roślin.

Efekty:
• nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi miało na celu kształtowanie bezpiecznych postaw w domu i przedszkolu,
• zaznajomienie dzieci z różnymi instytucjami działającymi na terenie gminy, zapoznanie się z charakterem pracy oraz ze sprzętem z którego korzystają przedstawiciele zawodów,
• utrwalanie bezpiecznych zachowani.
• integrowanie dzieci ze społecznością lokalną.
• promocja przedszkola w środowisku lokalnym
• możliwość atrakcyjnego organizowania planu pracy wychowawczej-dydaktycznej,

Przez cały okres mojego stażu obejmujący prawie trzy lata organizowałam samodzielnie oraz z pomocą koleżanek różnego rodzaje uroczystości i imprezy przedszkolne mające na celu integracje z rówieśnikami, zapoznawanie się z tradycjami oraz wdrożenie do aktywnego życia przedszkola rodziców.
Uroczystości przedszkolne:
 Dzień Chłopca
 Dzień Przedszkolaka
 Dzień Pluszowego Misia
 Dzień Babci i Dziadka
 Bal Karnawałowy
 Dzień Kobiet
 Pierwszy Dzień Wiosny
 Dzień Mamy i Taty
 Dzień Dziecka
W 2016 roku zapoczątkowałam uroczystości ,,Hej Kolęda, kolęda...”. Podczas uroczystości grupy mogły pochwalić się swoimi umiejętnościami wokalnymi oraz aktorskimi. Dzieci wraz ze swoimi wychowawcami prezentowały kolędy, pastorałki oraz piosenki bożonarodzeniowe. W koncercie brali udział chętni rodzice wraz ze sowimi dziećmi, którzy także wykonali piękne kolędy z użyciem instrumentów. Taki koncert to dokonały sposób na integrowanie całego przedszkola oraz rodziców.
W 2017 i 2018 roku zorganizowałam wraz z koleżankami z grup dzieci nowo przybyłych do przedszkola ,,Pasowanie na przedszkolaka”. Dzieci z grup 3 i 4-latki zostały pasowane na przedszkolaka przez panią Dyrektor Halinę Lechowską oraz mogły zaprezentować swoje umiejętności wokalne przed rodzicami.
W 2018 roku poprowadziłam ,,Turniej wiedzy o Polsce”, który był związany z projektem ,,Polska - Nasza Ojczyzna” podczas, którego dzieci miały możliwość zaprezentowania zdobytej wiedzy. Ponadto każda grupa przedstawiła wiersz lub piosenkę o Polsce. Wszystkie grupy miały również możliwość zwiedzenia Jednostki Wojskowej w Nowym Glinniku.
W roku szkolnym 2018/2019 przygotowywałam dzieci do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci uczestniczyły w zajęciach podczas których poznawały symbole narodowe, wykonywały ciekawe prace plastyczne i wystawki tych prac oraz nauczyły się „Mazurka Dąbrowskiego”. Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 9 listopada 2018r. o godz. 11.00 wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji „Rekord Dla Niepodległej” i wspólnie zaśpiewały 4 - zwrotkowy hymn Polski.
Organizowałam i współorganizowałam, różne konkursy przedszkolne. Takie jak:
 Jesienny konkurs plastyczny – ,,Jesienne drzewo”(2016), ,,Album jesienny liść” (2017), ,,Jesień w sadzie i w ogrodzie” (2018)
 Walentynkowy konkurs plastyczny.
 Przedszkolny konkurs recytatorski ,,Przyroda w literaturze”(2016) ,,Nasze ulubione wiersze’’(2017), ,,Przedszkolak w świecie literatury” (2018). Przygotowanie dzieci do konkursu. Przeprowadzenie eliminacji w grupie.
 Olimpiada Przedszkolaków w Rzeczycy. Przygotowanie dzieci do odpowiednich konkurencji sportowych.
 ,,Palma wielkanocna’’ zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w kiermaszu.
 ,,Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy i wielkanocny” zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w kiermaszu – wykonanie ozdób.
 ,, Drugie życie śmieci” konkurs realizowany przez portal Buliba.
 ,,Wiosenna piosenka” konkurs realizowany przez miesięcznik ,,Bliżej przedszkola”. We współpracy z koleżankami zrealizowałyśmy teledysk do piosenki ,,Bocian i żaby”.
Wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych w ciągu całego stażu. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, przybliżają dzieciom środowisko lokalne, dziedzictwo kulturowe, budują przywiązanie do rodzinnego krajobrazu. Realizując powyższe zadanie zorganizowałam i współorganizowałam wycieczki w miejscu zamieszkania oraz autokarowe:
 ,,Mikrokosmos” w Ujeździe
 Sala Zabaw ,,Kajtek” i rezerwat ,,Niebieskie źródła” w Tomaszowie Maz.
 Powiatowa Straż Pożarna w Tomaszowie Maz.
 Wycieczka do Jednostki Wojskowej w Nowym Glinniku,
 Wycieczka do ,,Akademii Ciastka” w Twardej
 Wyjazd do kina w Tomaszowie Maz. Film pt. ,,Klasyka bajek”
 Wycieczka piesza do OSP w Lubochni.
 Wycieczki, spacery, poznawanie naszej okolicy.
Przez okres stażu realizowałam w swojej grupie dodatkowe programy, projekty edukacyjne i profilaktyczne oraz akcje:
 Program „Mamo, Tato, wolę wodę!”
Dzieci uczestniczące w zajęciach brały udział w działaniach edukacyjnych w zakresie roli wody w życiu człowieka, jej znaczenia dla naszego zdrowia oraz dla środowiska. Utrwalenie nawyku picia wody. Poznanie zasad zdrowego dożywiania. Znaczenie wody dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 Grupa 3-latków, której byłam wychowawcą wzięła udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” - Celem kampanii jest wspieranie zdrowia emocjonalno-psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci. Wprowadzenie codziennego czytania pomaga dzieciom w wieku przedszkolnym w opanowaniu ojczystego języka, poznawaniu świata, relacji międzyludzkich, wszelkich norm społecznych. W akcję zaangażowałam rodziców, aby codziennie czytali swoim pociechom, a także zapraszałam chętnych rodziców do odwiedzenia przedszkola i przeczytania ulubionej bajki swojego dziecka.
 Program ,,Dzieciństwo bez próchnicy” – celem jest profilaktyka związana z higiena jamy ustnej. Dzieci uczyły się jak prawidłowo myjemy zęby, ile czasu. Uczestniczyłam w szkoleniu ,,Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej”.
 Zorganizowanie kącika przyrody, sadzenie przez dzieci roślin w sali. Dzieci podczas zajęć brały udział w przygotowaniu skrzynek i doniczek z ziemią, wysiewały nasiona rzeżuchy, fasoli, nasiona różnych kwiatów do skrzynek, oraz cebuli, a następnie je pielęgnowały i obserwowały ich rozwój.
 Zorganizowanie kącika tematycznego ,,Sklep spożywczy” dzieci przynosił do przedszkola różne opakowania po produktach spożywczych. Przedszkolaki uczyły się zasad dobrego zachowania podczas robienia zakupów, bardzo chętnie używały słów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuje. Uczyły się cierpliwości i czekania na swoja kolej.
 Zorganizowałam kącik tematyczny ,,Kraina dinozaurów” dzieci realizowały temat ,,W krainie dinozaurów”. Na zakończenie dzieci przygotowały z wytworów swojej pracy kącik tematyczny: dinozaury, palmy, wodospad, wulkan. Była to doskonała zabawa dzieci długo bawiły się w kąciku.
Efekty:
• organizacja uroczystości rodzinnych miała za zadanie integrować rodziców,
• rozwijać u dzieci umiejętności współdziałania w grupie, postawy koleżeńskie, uczyć przestrzegania zasad i reguł zabaw.
• przygotowane uroczystości i zabawy dla dzieci były okazją do stwarzanie wspólnej, radosnej zabawy, dobrego samopoczucia,
• integrowania się z rówieśnikami i kolegami z innych grup,
• czerpania radości z posiadanych umiejętności, budzenia wiary we własne możliwości oraz miało wpływ na rozwój zainteresowań,
• przygotowanie konkursów oraz udział w nich przyczyniły się do zwiększenia motywacji wśród dzieci.
• udział dzieci w organizowanych przeze mnie wycieczkach umożliwił mi kształtowanie samodzielności i umiejętności współpracy wśród dzieci.
• nabywanie wiedzy o przyrodzie i społeczeństwie oraz wykorzystanie tej wiedzy w praktyce.
• organizowane przeze mnie uroczystości, konkursy, wycieczki, programy profilaktyczne, projekty dają mi możliwość lepiej poznać swoich wychowanków oraz ich środowisko rodzinne.
Nasze przedszkole chętnie bierze udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Dzięki temu dzieci mają szansę na pomoc innym i dzielenie się tym co mają. Również rodzice popierają taką działalność i wspomagają swoje pociechy. Co roku wraz ze swoimi wychowankami aktywnie włączam się do udziału w tych akcjach:
 „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
 „Góra Grosza”,
 ,,Akcja – dokarmiamy psiaki".
 ,, Zbieranie nakrętek” – akcja polega na zbieraniu przez dzieci i rodziców nakrętek od butelek, które pozwolą wesprzeć finansowo chłopca chorego na mózgowe porażenie dziecięce, czterokończynowe spastyczne.
 ,,Kiermasz ozdób Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych” – pomoc dla Krzysia chłopca chorego na pęcherzycę oraz Amelki dziewczynki chorej na wrodzoną wadę ośrodkowego układu nerwowego, niedowład spastyczny czterokończynowy, padaczka objawowa. Angażowałam rodziców i dzieci do udziału w tej akcji. Dzieci bardzo chętnie robiły ozdoby i równie chętnie zachęcały rodziców do zakupu ozdób.
Efekty:
• kształtowanie pożądanych postaw moralnych;
• budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby innych;
• promocja przedszkola w życiu społecznym;

Ważnym dla mnie zadaniem było inspirowanie dzieci do rozwijania ich zainteresowań i zdolności, dlatego też zachęcałam dzieci oraz rodziców do uczestniczenia w uroczystościach, konkursach i wszystkich akcjach przedszkolnych. Przygotowując dzieci do konkursów przekazywałam przedszkolakom swoją wiedzę i doświadczenie, oraz poprzez własne zainteresowania i samokształcenie, promowałam nasze przedszkole w szerszym środowisku. Taką promocją są dni otwarte szkoły i przedszkola. Placówka jest otwarta dla rodziców chcących zobaczyć jak realizowane są zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, oraz uroczystości przedszkolne. Gościłam na swoich zajęciach również rodziców i dzieci, które chcą uczęszczać do przedszkola w przyszłym roku szkolnym.
Zamieszczałam wszystkie uroczystości, konkursy, wycieczki na stronie internetowej www.zsp@lubochnia.pl ,aby stale poszerzać ofertę naszego przedszkola. Napisałam kilka artykułów do gazetki gminnej o wydarzeniach przedszkolnych: ,,Przedszkolaki z Lubochni na Olimpiadzie”, ,,Jesienne Bukiety w Przedszkolu” , ,,Dzień Przedszkolaka”, ,,Hej kolęda, kolęda...- Rodzinne Kolędowanie w Przedszkolu w Lubochni. Zaprojektowałam tablice informacyjną dla rodziców pt; ,, Mamo, Tato przeczytaj....” na której zamieszczałam różne porady dla rodziców np. ,,Konsekwencje szansą rozwoju.”, ,,Dlaczego chwalenie jest ważne?”, ,, Adaptacja w grupie 3-latków”, ,,Rola zabawy w rozwoju dziecka”. W swoich działaniach staram promować przedszkole również poprzez wytwory pracy twórczej dzieci, wystawy prac plastycznych i przestrzennych oraz zbiorowych.

Efekty:
• promowanie i upowszechnianie osiągnieć w środowisku lokalnym wpływa na pozytywny wizerunek placówki.
• organizowanie ,,dni otwartych” zachęca dzieci i rodziców do zapoznania się z ofertą placówki.
• promowanie placówki w środowisku lokalnym jako lokalnego centrum kultury i edukacji.
• integracja rodziców, dzieci i pracowników przedszkola,
• angażowanie się rodziców w życie placówki.
• promocja placówki poprzez regularne organizowanie różnych imprez, konkursów, wycieczek, akcji charytatywnych.

Przedszkole i rodzina to dwa najważniejsze środowiska dziecka, aby mogło ono rozwijać swoje potrzeby musza one współpracować. Dziecko potrzebuje przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Dzieci w grupach najmłodszych potrzebują wsparcia w nowym środowisku. Dlatego też organizowałam zajęcia adaptacyjne. Zajęcia te przeprowadziłam na pierwszym spotkaniu w celu zapoznania rodziców i dzieci, zajęcia wspomogły proces adaptacyjny w grupie 3 – latków. Dzieci poznając na pierwszym spotkaniu nauczyciela na takich zajęciach były otwarte chętne do zabawy, zajęcia pomogły szybciej zintegrować grupę. Rodzice bardzo chętnie pomagali dzieciom w różnych zabawach integracyjnych oraz zabawach ruchowych. Zawsze starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji – rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny. Prowadziłam zebrania grupowe. Bardzo ważne dla mnie było także przekazywanie pozytywnych informacji na temat dzieci. Cieszyło mnie, kiedy mogłam podzielić się radosnymi informacjami dotyczącymi postępów w rozwoju lub zachowaniu moich wychowanków. W czasie zebrań, które były ważnym elementem współpracy z rodzicami:
 prezentowałam książki, na których dzieci miały pracować,
 przedstawiałam organizację grupy na dany rok szkolny,
 przedstawiałam harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych,
 zwracałam uwagę na rozwój dzieci w danym wieku oraz na ich umiejętności,
 omawiałam bieżące sprawy wychowawcze,
Z kolei indywidualne spotkania pozwalały na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Podczas indywidualnych spotkań przekazałam rodzicom informacje o dziecku dotyczące obserwacji przedszkolnej, którą prowadziłam. Z przeprowadzonych zebrań sporządzałam protokoły, a rodzice podpisywali listę obecności. Jako wychowawca grupy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu integrację środowiska przedszkolnego. Zintegrowanie rodziców ze społecznością przedszkolną jest szczególnie ważne. To rodzice decydują, co dzieje się z dzieckiem, pozyskanie ich zaufania i współpracy daje gwarancję sukcesu. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym starałam się włączać rodziców dzieci w przygotowania i realizację wielu imprez oraz wycieczek. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Zorganizowałam wiele uroczystości w grupie: Dzień Chłopaka, Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Wigilijny, koncert ,,Hej kolęda, kolęda...” ,,Dzień Babci i Dziadka”, Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Zajęcia rodzinno – integracyjne w gospodarstwie i stadninie koni.
Dzieliłam się z rodzicami ciekawymi artykułami z zakresu pedagogiki i psychologii. Przygotowywałam materiały dla rodziców, gdzie tematy były dobierane wg. potrzeb płynących z funkcjonowania dzieci w naszej grupie i przedszkolu.. Podejmowane przeze mnie działania miały na celu szerzenie wiedzy pedagogicznej przez prezentowanie rodzicom referatów na temat: „Adaptacja w przedszkolu”, „Jak pomóc dziecku nieśmiałemu”, „Agresja w wieku przedszkolnym”.
Zawsze dbałam o to, aby moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej i promowali różne przedsięwzięcia przedszkolne: ,,Cała Polska czyta dzieciom”, Koncert - ,,Hej, kolęda, kolęda...” i akcje charytatywne. Organizowałam również warsztaty dla rodziców i dzieci. np. palmy wielkanocne.

Efekty:
• efektywna współpraca z rodzicami jest szansą na dobry rozwój dzieci w przedszkolu.
• uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem przedszkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter.
• w związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze,
• podniesienie jakości pracy przedszkola,
• dobry kontakt z rodzicami i uczniami,

7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego to bardzo istotny element mojej pracy podczas trwania stażu. Korzystanie ze stron internetowych pozwoliło mi na śledzenie na bieżąco wiadomości na temat awansu, zmian w przepisach. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej było bardzo pomocne. W aktualizowaniu wiedzy na temat obowiązującego prawa tj. Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, pomagał mi dostęp do zasobów globalnej sieci, gdzie na bieżąco mogłam odszukać wprowadzane zmiany. Adresy stron www:
 www.men.waw.pl
 www.portaloswiatowy.pl
 www.epedagogika.pl
 www.profesor.pl
 www.nauczyciel.pl

Efekty:
• korzystanie ze stron internetowych pozwoliło mi na poprawne pod względem prawnym i merytorycznym opracowanie dokumentacji awansu w tym:
- planu rozwoju zawodowego
- sprawozdania z przebiegu rozwoju zawodowego
- dokumentacji wycieczek
- dokumentacji wychowawcy
W swojej pracy nauczyciela wykorzystuję i systematycznie doskonalę umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, która pomaga mi w podniesieniu jakości swojej pracy jak i w podwyższaniu jakości pracy przedszkola. Samodzielnie przygotowałam i napisałam dokumentację do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Organizowałam mój warsztat pracy przy użyciu technik komputerowych. Znajomość obsługi programów komputerowych (pakietu Office- Word, Excel, PowerPoint, Paint i innych np.: Windows Movie Maker, Flow Works) pozwala mi na wykonywanie szeregu prac na rzecz przedszkola oraz dokumentowanie własnych działań. Wykonywałam systematycznie pomoce do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, przygotowywałam scenariusze zajęć, karty pracy dla dzieci, teksty, redagowałam regulaminy konkursów, projektowałam dyplomy dla dzieci itp. oraz dokumentowałam swoją pracę np.: miesięczny plany pracy, referaty i ankiety dla rodziców. Ponadto wykonywałam przy pomocy komputera ulotki informacyjne dla rodziców, ogłoszenia, zaproszenia, kwestionariusze. Ponadto bardzo cenie sobie korzystanie z kursów i szkoleń kierowanych do nauczycieli, jakie można odbyć drogą online. Są one profesjonalnie przygotowane, zawierają bogate pakiety materiałów dydaktycznych. Te nowoczesne formy learningu sprawiają, że każdy uczestnik we własnym tempie analizuje omawiane zagadnienia wybierając stosowny do tego czas nauki.Tą metodą ukończyłam między innymi takie kursy jak: ,,Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym”, ,,Współpraca z rodzicami”, ,,Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole”

Efekty:
• wykorzystałam i udoskonaliłam swoje umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, szeroko stosuję je w swojej pracy, co pozwala mi lepiej organizować własny czas i uatrakcyjnić prace dydaktyczno – wychowawczą.
• potrafię zastosować techniki komputerowe do wykonywania powierzonych mi zadań.
• pomoce dydaktyczne opracowane na komputerze były estetyczniejsze, budziły ciekawość dzieci, podnosiły atrakcyjność procesu edukacyjnego.
• wykorzystuję umiejętność obsługi komputera do działań na rzecz przedszkola i szkoły, co podnosi jakość pracy placówki.

Korzystałam podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych. Uczestniczyłam w realizacji projektu ,,Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia”. Dzięki temu projektowi nasza sala została wyposażona w laptop, tablice interaktywną oraz radioodtwarzacz. Pozwoliło mi to na uatrakcyjnienie zajęć w grupie. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły na zajęciach w których wykorzystywałam tablice interaktywną. Tworzyłam różnego rodzaju karty pracy na tablice interaktywna. Program Flow Works ( tablica interaktywna) cieszył się wśród dzieci dużym zainteresowaniem, dzieci mogły same rysować, malować. Wykorzystywałam na zajęciach różne prezentacje multimedialne do stosowane do tematów kompleksowych..

Efekty:
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych miały wpływ na uatrakcyjnienie zajęć,
• trwalsze zapamiętanie przekazywanych treści przez dzieci.
• środki audiowizualne wpłynęły na podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego,
• wykorzystanie środków audiowizualnych podnosi jakość placówki

Wykorzystałam technikę komputerową i Internet w zakresie dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z i innymi nauczycielami oraz do współpracy z rodzicami. Na edukacyjnych forach dyskusyjnych wymieniałam się doświadczeniami oraz korzystałam z konsultacji na tematy związane z awansem zawodowym. Aby dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami publikowałam w Internecie materiały dotyczące awansu zawodowego. Były wśród nich.: plan oraz sprawozdanie z mojego rozwoju zawodowego, a także scenariusze zajęć (www.profesor.pl, www.edux.pl ). Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli przedszkola pt.: ,, Co słychać wiosną na wsi?”. Na tych zajęciach pokazałam jak wykorzystuje środki audiowizualne podczas zajęć. Rodzice mogli też przeczytać różne informacje udostępniane na tablicy ogłoszeń w szatni grupy 3-latków oraz artykuły zamieszczane na gazetce przedszkolnej ,,Mamo, Tato przeczytaj...”.Wymiana informacji pomiędzy innymi nauczycielami oraz radą pedagogiczną, sekretariatem również odbywa się za pomocą drogi elektronicznej. Wykorzystując technologie internetową mogłam korzystać z bloga ,,Kapelusz z kwiatami- szkolenia dla nauczycieli” autorstwa Pani Anety Aleksandry Szostak- Sulewskiej dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela na stopień mianowany.

Efekty :
• programy komputerowe pozwoliły uatrakcyjnić zajęcia,
• wykorzystanie technik komputerowych i internetu w mojej pracy pozwoliło mi na sprawną komunikację pomiędzy nauczycielami, rodzicami i szkołą,
• umożliwiło mi to również dzielenie się wiedzą i zgromadzonym doświadczeniem z innymi nauczycielami,
• pozwoliło mi na łatwy i szybki dostęp do wiadomości dotyczących awansu zawodowego oraz przepisów prawa oraz szkoleń,
• szybki przepływ informacji;
• promocja szkoły.

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, szkoleniach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Konsekwentnie i systematycznie starałam się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmierzały do nabycia umiejętności celem, których będzie wydajna i efektywna praca na rzecz dzieci i placówki. Znajomość emocjonalnych i społecznych uwarunkowań małego dziecka jest niezbędna w codziennej pracy w przedszkolu. Aby poszerzyć własne wiadomości na ten temat i poznać nowe metody pracy z dziećmi sięgnęłam do literatury:
• „Odkryj silne strony twojego dziecka” - Fox J.
• ,,Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego” – Anna Klim-Klimaszewska
• ,,Pierwsze zabawy z integracji sensorycznej dla maluchów” – A. Perchalec-Wykręt, M. Sabik.
• ,,Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku, przedszkolu” – Pod redakcją A. Mikler-Chwastek
• ,,Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym” R. Wiącek
• ,,Oddawaj, to moje! Konflikty i agresja w przedszkolu” M. Swędrowska
Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli i doradców metodycznych w Internecie na taki stronach jak: www.przedszkolak.pl, www.szkolnictwo.pl, http://przedszkolowo.pl . Szczególnie pomocne okazały się czasopisma: ,,Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukiwałam wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków oraz scenariusze zajęć, z których mogłam czerpać inspiracje do własnych pomysłów. Pogłębienie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków. Zastawanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Efekty:
• dzięki studiowaniu literatury pogłębiałam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną,
• zapoznanie się z literaturą fachową wzbogaciło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych,
W codziennej pracy stawałam często przed problemami przy rozwiązaniu, których niezbędna okazywała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Pojawiające się problemy wychowawcze omawiałam indywidualnie lub z całą grupą. Stosowałam poznane podczas szkoleń teorie w praktyce, a nabyte umiejętności pomagały mi w rozwiązywaniu trudnych wychowawczo sytuacji. Podczas rozwiązywania zaistniałych problemów w grupie wykorzystywałam literaturę dziecięcą i bajki terapeutyczne. Rozmawiałam z przedszkolakami na temat wyrażania i nazywania uczuć, przyjaznej komunikacji, szanowania uczuć innych i tolerancji. W rozwiązywaniu problemów wychowawczych mogłam liczyć na opiekuna stażu, psychologa, logopedę oraz innych wychowawców. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami przedszkolaków i podejmowaliśmy wspólne działania dotyczące dzieci sprawiających trudności. Na początku roku wprowadziłam w grupie kodeks przedszkolaka, który zakłada zasady odpowiedniego zachowania. Systematyczne i konsekwentne wdrażałam dzieci do przestrzegania obowiązujących zasad, szukanie wspólnie z dziećmi rozwiązania konfliktowych sytuacji.
W czasie stażu dbałam o umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. W pracy często wykorzystywałam wiedzę wyniesiona z szeregu szkoleń i kursów, urozmaicając zajęcia metodami aktywizującymi :
- zabawy w kręgu,
- metody rozwijające świadomość ciała,
- zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki,
- kinezjologia edukacyjna,
- metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- Dziecięca Matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- Metoda Dobrego Startu,
- pedagogika zabawy,
- muzykoterapia,
- metody Kniessów, Orffa, Labana,
- zabawy grafomotoryczne,
- drama,
- zabawy rytmiczne,
- gry dydaktyczne
Metody te rozwijały w dzieciach kompetencje komunikacyjne, współdziałanie w grupie. W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potencjał, możliwości i zainteresowania. Na zajęciach indywidualizowałam pracę przedszkolaków. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby jak i zainteresowania dzieci zdolnych jak i tych słabszych potrzebujących troski i zrozumienia.

Efekty:
• rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród dzieci.
• zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia.
• dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem.
• integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej, życzliwej i budującej atmosfery.
• sprawowanie we właściwy sposób opieki nad dziećmi.

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Wiedza z zakresu prawa oświatowego stanowiła podstawę wielu działań związanych z moją pracą. Zwłaszcza rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego szczególnie pod kątem uzyskania awansu, takich jak:
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967), szczególnie rozdział 3a dotyczący awansu zawodowego,
• Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393),
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2018 poz. 1574).
• Konwencja Praw dziecka

Po analizie najważniejszych aktów prawnych, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały czas stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Brałam czynny udział w zebraniach rad pedagogicznych, na których były omawiane i poddawane dyskusji, poza kwestiami dydaktycznymi, również przepisy prawne. Cały czas przyswajałam sobie potrzebne w mojej codziennej pracy zapisy, nabywałam umiejętności ich właściwego interpretowania i stosowania w praktyce. Zapoznałam się z dokumentacją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni są to: Statut przedszkola/szkoły, Koncepcja pracy przedszkola, Plan pracy przedszkola.
Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę na temat prawa oświatowego korzystając ze strony internetowej www.men.waw.pl
Taka znajomość prawa i przepisów dała mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których mogę sięgnąć w sytuacjach problemowych oraz zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. Opierałam się na nich podczas pracy wychowawczej i dydaktycznej. Szczególnie pomocne były podczas:
• prowadzenia dokumentacji wychowawcy ( dzienników zajęć, arkuszy obserwacji, protokoły zebrań z rodzicami ),
• przygotowywania sprawozdań i analiz prezentowanych podczas Rad Pedagogicznych,
• modyfikowania dokumentów regulujących pracę szkoły ( Plan pracy przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola)
• udziału w pracach komisji rekrutacyjnej w przedszkolu,
• organizowaniu wycieczek przedszkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• praca w zespole nauczycieli przedszkola,
• pracach w zespole ewaluacyjnym,
Efekty
• prawidłowo realizowałam zadania dydaktyczne w szkole,
• kompetentnie opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań,
• prawidłowo wykonywałam i w pełni wywiązywałam się z zadań powierzonych mi przez placówkę,
• opanowałam umiejętności właściwego przygotowania dokumentów potrzebnych w codziennej pracy – plany miesięczne, arkusze obserwacji, dokumentacja wycieczek,
• udzielać rodzicom informacji na temat możliwych form pomocy,

Wnioski
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacanie, unowocześnianie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować warsztat pracy i dokumentować prowadzone przeze siebie działania. Analizuje i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuje je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska społecznego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, podnosząc własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuje przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszego przedszkola. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu przedszkola.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkolne, chęć i radość z organizowania i przygotowywania uroczystości, udział w konkursach, wyjazdach, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Wszystko, czego się nauczyłam przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę do mojego dalszego rozwoju zawodowego. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca jest dla mnie wyzwaniem i realizacją marzeń.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W dalszym ciągu zamierzam rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Zawsze starłam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone mi zadania.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiega końca i jeszcze wiele razy przyjdzie mi się uczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Rola nauczyciela pracującego w przedszkolu wymaga nie tylko wiedzy z zakresu meto i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.