X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41950
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego. Wychowanie fizyczne

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NACZYCIELA MIANOWANEGO

Częstochowa, 04.06.2019 r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2016 r. do 31 maja 2019 r.

1. Imię i nazwisko: Kinga Królik
2. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie
3. Stanowisko: Nauczyciel wychowania fizycznego
4. Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie, kierunek wychowanie fizyczne
5. Opiekun stażu: mgr Robert Ogrodniczek
6. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
7. Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu
na stopień awansu nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie
§ 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Czas trwania stażu mającego na celu uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego był dla mnie okresem intensywnego rozwoju i pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, jak też aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Było to dla mnie duże wyzwanie, a jednocześnie okazja do refleksji nad swoją dotychczasową pracą. Zadania, które zawarłam w planie pracy były ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, jej Programem Wychowawczo-Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów i rodziców. Stanowiły one kontynuację realizowanych wcześniej przeze mnie zadań i stały się podstawą do podejmowania kolejnych działań w ramach pełnionych obowiązków.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, pedagogiem, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panem Robertem Ogrodniczkiem, który pomógł mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§7ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego.
Na początku stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. (aktualiizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na tej podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, przy tworzeniu którego starałam się uwzględnić specyfikę szkoły oraz potrzeby uczniów, rodziców, środowiska szkolnego oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela. Zgodnie z przepisami, we wrześniu 2016 r. przekazałam plan rozwoju wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 38 Częstochowie, pani mgr Annie Dymek. W celu pogłębienia swojej wiedzy uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego: „Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury”, zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.

Efekty realizacji: Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz odbyte szkolenie z tego zakresu pozwoliły mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do: udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania w wyznaczonym terminie, oceny własnych działań zaplanowanych
do realizacji w trakcie stażu.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panem
mgr Robertem Ogrodniczkiem.
• Na początku naszej współpracy zawarliśmy kontrakt, który określał formy wzajemnej współpracy w sposób jednoznaczny i przejrzysty.
• Dzięki pomocy opiekuna stażu przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego.
• Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, sporadycznie przez innych nauczycieli wychowania fizycznego. Wyciągałam wnioski z obserwowanych zajęć. Wraz z opiekunem stażu omawiałam obserwowane zajęcia.
• Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
• Przez cały okres trwania stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed lekcjami na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły.
• Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.
Współpraca trwająca 2 lata i 9 miesięcy pozwoliła mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami wychowania fizycznego stale doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy.
Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panem Robertem Ogrodniczkiem zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy. Wzbogaciła mój własny warsztat pracy o pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów. Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów. Zajęcia były dla dzieci ciekawe oraz rozwijające. Nauczyłam się przygotowywać lekcje według najnowszych standardów, które uwzględniały „NaCoBeZu”, czyli na co będę zwracała uwagę podczas zajęć. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się
na danych zajęciach.

3. Analiza zasad funkcjonowania oraz organizacji szkoły.
Pogłębiając znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły podjęłam następujące działania:
• Analizowałam dokumentację obowiązującą w szkole: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Program Profilaktyczno-Wychowawczy, procedury postępowania w sytuacjach trudnych, dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej, programy nauczania, plany dydaktyczne itp.
• Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego, podczas których dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, a także korzystałam z ich dorobku.
• Uczestniczyłam aktywnie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
• Jako nauczyciel – współpracowałam z rodzicami. Brałam udział w spotkaniach ogólnych, oraz indywidualnych, a także nawiązywałam kontakt telefoniczny, zależnie od zaistniałych potrzeb.

Efekty realizacji: Biorąc udział w zebraniach zespołów oraz angażując się w różnorodne działania jako nauczyciel zdobywałam nową wiedzę i umiejętności, a także dzieliłam się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi. Wspólnie wypracowywaliśmy strategie postępowania w różnych sytuacjach i rozwiązywaliśmy bieżące problemy.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
W trakcie stażu doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych, w związku z tym podejmowałam różnorodne działania:
• Na zebraniach Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego wspólnie z innymi nauczycielami poruszaliśmy problemy uczniów posiadających różne dysfunkcje, omawialiśmy sposoby realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wymienialiśmy się doświadczeniami w celu uatrakcyjnienia warsztatu pracy.
• Przygotowywałam scenariusze szkolnych wydarzeń sportowych – rywalizacji indywidualnej, międzyklasowej i międzyszkolnej.
• W trakcie stażu systematycznie dążyłam do wzbogacenia swojego zasobu metod nauczania m.in. poprzez zastosowanie metod aktywizujących i indywidualizacji zadań na miarę możliwości ucznia.
• Wzbogacałam lekcje o nowoczesne formy prowadzenia zajęć, stosowałam samodzielnie przygotowane ćwiczenia, testy sprawności, wykorzystywałam filmy instruktażowe. Stanowiły one doskonały sposób zarówno na wprowadzenie nowego materiału, jak i utrwalenie już poznanych wiadomości.
• Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, Dyrektora Szkoły i Wicedyrektora. Zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym, metodycznym i zyskały opinię pozytywną.
• Jako opiekun praktyk studenckich starałam się swoją wiedzę przekazywać rzetelnie oraz podchodzić do powierzonego mi zadania sumiennie i odpowiedzialnie.
• Dwukrotnie podczas trwania stażu byłam koordynatorem ewaluacji wewnątrzszkolnej:
 Uczniowie są aktywni (kwiecień 2017)
 Wolontariat w szkole (maj 2019)
Wyniki tych badań zostały zaprezentowane na radzie pedagogicznej.
• Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przygotowywałam ankiety oraz prowadziłam indywidualne rozmowy z uczniami, które pozwoliły mi poznać przyczyny ich trudności. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy systematycznie przypominać i utrwalać wcześniej poznaną wiedzę i konsekwentnie przedstawiać uczniom kryteria oceniania.
• Od roku szkolnego 2017/2018 podjęłam pracę z podopiecznymi jako tutor. Program MEN TUTORING Wychować człowieka mądrego, ma na celu wspierać, motywować do pracy oraz rozwijania swoich pasji.
• W celu efektywniejszej pracy z uczniami na lekcjach dążyłam do wzbogacenia wiedzy gromadząc własną bibliotekę poprzez przygotowywanie ćwiczeń oraz gier i zabaw do lekcji, korzystałam z materiałów umieszczanych na stronach internetowych.
• Dbałam o wygląd gazetki ściennej prowadzonej przy pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. Były to wystawki związane z aktywnością sportową uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów nauczycieli. Wynikiem tego działania są następujące wnioski:
• Praca nauczyciela sprawia mi dużo satysfakcji.
• W pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniami.
• Metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
• Poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania.
• Mam dobry kontakt z uczniami.
• Potrafię współpracować z uczniami.
• Powinnam stale rozwijać się i pracować nad tym, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły i uczniów.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę
i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych, kursach oraz konferencjach.
Doskonalenie warsztatu pracy realizowałam poprzez uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Szkolenia:
• Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury. (wrzesień 2016)
• Szkolenie Rady Pedagogicznej: Jak nie popaść w rutynę - doskonalenie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych (wrzesień 2016)
• Szkolenie Rady Pedagogicznej: Bullying w szkole (listopad 2016)
• Szkolenie Rady Pedagogicznej: Nie zgubić talentu - praca z uczniem zdolnym (grudzień 2016)
• Szkolenie Rady Pedagogicznej: Osobowość ucznia (marzec 2017)
• Nowoczesne formy aktywności fizycznej a zdrowe odżywianie – AEROBIK, WSPINACZKA, SQUASH (wrzesień 2017)
• Lekkoatletyka dla każdego. Ruch to zdrowie (sierpień 2018)
• Awans zawodowy nauczycieli a efekty kształcenia w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły (listopad 2018)
• Kształtowanie prozdrowotnych postaw na lekcji wychowania fizycznego (marzec 2019)
• Lekkoatletyka – pierwszy krok (kwiecień 2019)
• Trening funkcjonalny w nordic walking (kwiecień 2019)
Konferencje:
• Aktywny rozwój fizyczny uczniów. Sport i zajęcia wychowania fizycznego (październik 2016)
• Samorząd uczniowski i wolontariat szkolny drogą do wychowania dzieci
i młodzieży ku wartościom (maj 2017)
• Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci (wrzesień 2017)
• Nowa podstawa programowa 2017 – wychowanie fizyczne (czerwiec 2017)
• Nordic walking jako alternatywna forma zajęć wychowania fizycznego (listopad 2018)
• Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom (maj 2019)
Warsztaty:
• Pierwsza pomoc przedmedyczna (styczeń 2019)
Kursy:
• Kurs tutoringu szkolnego I stopnia (listopad 2018)

Efekty realizacji: Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia własnego warsztatu pracy dały mi możliwość spotkań z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w szkoleniach miałam możliwość modyfikowania i ulepszania metod oraz form pracy. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji. Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych oraz wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela, a także wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
Dzięki projektowi TUTORING Wychować człowieka mądrego, który szkoła realizuje
od 2017 roku, uczniowie korzystają ze wsparcia Tutorów w trakcie indywidualnych spotkań. W atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym pozwalając mu dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętności samodzielnego jej zdobywania, sztukę korzystania z własnych talentów oraz predyspozycji.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne.
• Pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych.
• W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 prowadziłam zapis tematów oraz ocen w dzienniku zajęć lekcyjnych –VULCAN (równocześnie z tradycyjnym papierowym).
• Od tego roku szkolnego zgłębiałam narzędzia bardziej zaawansowane dziennika elektronicznego VULCAN.
• Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce. Od roku szkolnego 2018/2019 porozumiewam się z rodzicami uczniów drogą mailową. Przesyłałam im tym samym informacje bieżące. Obecnie mam do dyspozycji e-dziennik, który znacznie ułatwia kontakt z rodzicami, a także innymi nauczycielami.

Efekty realizacji: Opanowałam znajomość obsługi dziennika elektronicznego VULCAN. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
• Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerwach śródlekcyjnych, wycieczkach szkolnych, wyjściach na zawody, imprezach organizowanych w szkole i poza nią.
• Wielokrotnie przeprowadzałam pogadanki na temat akceptacji, indywidualności, agresji, przemocy, bezpieczeństwa.
• Zwracałam uwagę uczniom na szkodliwy wpływ używek: narkotyków, papierosów, dopalaczy czy też alkoholu, bądź uzależnienia od komputera, telefonów i socialmediów.
• W zależności od sytuacji i potrzeb spotykałam się z rodzicami moich uczniów na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.
• Sprawowałam dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem, także podczas dyskotek szkolnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego jestem opiekunem.

Efekty realizacji: Dzięki tym działaniom poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie niewłaściwe sytuacje rozwiązywałam wraz z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami poprzez rozmowy indywidualne. Trudne sytuacje oraz nieporozumienia zaistniałe między uczniami starałam się rozwiązywać na bieżąco. Dążyłam do tego, aby uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem.
Czas ten pozwolił na poznanie mocnych i słabych stron, indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

2. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
Przez cały okres stażu starałam się szczegółowo poznać środowisko lokalne uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie następującymi działaniami:
• Współpracowałam z rodzicami i środowiskiem lokalnym organizując imprezy oraz wydarzenia szkolne:
 Przygotowanie uczniów do udziału w Częstochowskich Dniach Profilaktyki
 Przygotowałam oraz prowadziłam zajęcia w ramach projektu Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej
 Organizowałam Rodzinny Turniej Sportowy, który odbywa się
na corocznym Festynie Szkoła-Rodzina-Środowisko
 Organizując rozgrywki sportowe w szkole współpracowałam ze Szkolnym Związkiem Sportowym
• W poznaniu środowiska pomagały mi także rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami.
• Jako opiekun samorządu uczniowskiego organizowałam wiele zbiórek dla lokalnych instytucji min:
 Zbiórka artykułów dla bezdomnych zwierząt z częstochowskiego schroniska (karmy, kocy, kołder, legowisk, smyczy, zabawek)
 Zbiórka artykułów dla Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach
 Paczka dla Maluszka – zbiórka artykułów higienicznych, żywnościowych dla podopiecznych z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Ufność w Częstochowie
 Zbiórka na rzecz WOŚP
 Góra Grosza
 Zbiórka artykułów szkolnych na Wileńszczyznę
 W ramach akcji Nakrętkowa Częstochowa, której byłam koordynatorem organizowałam zbiórkę nakrętek.
 Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia zużytych baterii, zbędnych telefonów komórkowych i makulatury. Zbiórki tych rzeczy pomagały chronić środowisko i przyczyniały się do pomocy potrzebującym.
• Promując naszą szkołę przeprowadziłam lekcje otwarte dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Mały Poliglota.

Efekty realizacji: Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały
w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Dzięki licznym akcjom charytatywnym uczniowie stali się wrażliwi na potrzeby innych, pierwsi wyciągają pomocną dłoń. Potrafią analizować sytuację otaczającego ich świata i reagować adekwatnie do potrzeb.

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości sprawnościowe swoich uczniów starałam się dostosować dla nich ofertę edukacyjną.
• Prowadziłam zajęcia rozwijające realizowane w ramach art.42, ust.2,
pkt 2 Karty Nauczyciela w roku szkolnym 2016/2017. Na bieżąco dokumentowałam pracę na tych zajęciach.
• W czasie lekcji stosowałam wiele metod aktywizujących: m. zabawową, m. bezpośredniej celowości ruchu, m. opowieści ruchowej, a także metody twórcze oraz odtwórcze.
• Wprowadziłam na zajęcia wychowania fizycznego nową grę rekreacyjną Frisbol, której jestem autorem.
• W celu integracji społeczności szkolnej, chętnie sprawowałam opiekę nad uczniami podczas różnorodnych wyjść (do kina, na kręgielnię, lodowisko) oraz wycieczek szkolnych jedno lub kilkudniowych.
• Prowadziłam zajęcia dla klas I-III Gry i zabawy ruchowe w ramach projektu CARS.
• Przygotowywałam uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych, rywalizacji sportowej w mieście oraz wydarzeń odbywających się poza szkołą dzięki dołączeniu do programów takich jak:
 Lekkoatletyka dla każdego
 Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej
 Młodzieżowa Akademia Życia
 Sportowy Turniej Miast i Gmin
• Współorganizowałam przebieg ogólnopolskiego projektu Europejski Tydzień Sportu, w którym zostaliśmy wyróżnieni jako szkoła i znaleźliśmy się w 10-tce najlepszych szkół w Polsce. Nagrodę odbierałam z rąk Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki na uroczystej gali w Warszawie (październik 2017).
• Służyłam pomocą przy urządzaniu siłowni szkolnej oraz każdorazowo przy zakupie sprzętu sportowego.
• W ramach projektu CARS w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam rozgrywki sportowe:
 Turniej piłki rzucanej dla klas IV
 Mikołaj na sportowooraz konkursy plastyczne:
 Nie pal przy mnie proszę
 Mikołaj też człowiek
• W trakcie trwania stażu wraz z pozostałymi nauczycielami wychowania fizycznego wspomagałam przygotowanie uczniów do rywalizacji sportowej szkół miasta Częstochowa. Owocem tych działań były uzyskane przez uczniów wysokie lokaty w mieście, powiecie oraz województwie:
W roku szkolnym 2016/2017:
W kategorii chłopców:
• II miejsce w mini piłce nożnej w Miejskich Igrzyskach Sportowych
• II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w Miejskich Igrzyskach Sportowych
• II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w półfinale wojewódzkim
W roku szkolnym 2017/2018:
w kategorii chłopców:
• II miejsce w mini piłce nożnej w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• II miejsce w mini piłce siatkowej w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w półfinale wojewódzkim
• II miejsce w piłce siatkowej plażowej w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• III miejsce w drużynowych zawodach lekkoatletycznych- halowych w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• III miejsce w Lidze rowerowej w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
w kategorii dziewcząt:
• III miejsce w piłce nożnej w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• II miejsce w mini piłce nożnej w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• II miejsce w piłce siatkowej plażowej w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
W roku szkolnym 2018/2019:
w kategorii chłopców:
• II miejsce w piłce siatkowej w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• II miejsce w tenisie stołowym w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• II miejsce w biegach przełajowych w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• II miejsce w łyżwiarstwie szybkim w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• III miejsce w czwórboju lekkoatletycznym w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• III miejsce w trójboju lekkoatletycznym w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
w kategorii dziewcząt:
• III miejsce w piłce nożnej w Miejskich Igrzyskach Sportowych Dzieci
• II miejsce w ¼ finału wojewódzkiego w czwórboju lekkoatletycznym
w Igrzyskach Dzieci

Efekty realizacji: Popularyzując różne formy aktywności ruchowej propagowałam zdrowy styl życia oraz zachęcałam do aktywności fizycznej w czasie wolnym. Różnorodna oferta zajęć edukacyjnych zwiększyła motywację uczniów do nauki, a mnie pozwoliła zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. Wprowadzenie na lekcjach wychowania fizycznego nowych gier, zabaw oraz zastosowanie metod aktywizujących przyczyniło się do 100% frekwencji osób ćwiczących na lekcji. Organizacja uroczystości oraz wydarzeń szkolnych wymagała ode mnie i od uczniów dużego zaangażowania. Mimo to włożony wysiłek dał wymierne rezultaty, a także satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Sukcesy odnoszone przez uczniów są wynikiem ciężkiej pracy oraz konsekwencji w działaniu, uczą systematyczności oraz świetnie wpływają na atmosferę w grupie. Była to także szansa na sprawdzenie siebie. Porażki jakich doświadczali działają mobilizująco oraz uczą pracowitości, a mnie samą mobilizują do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dzięki uczestnictwu w takich projektach jak LDK, CARS oraz MAŻ szkoła pozyskała nowy sprzęt sportowy co znacznie wpłynął na uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego.

4. Organizacja uroczystości i wydarzeń szkolnych.
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy. Samodzielnie lub współpracując z innymi nauczycielami organizowałam wiele uroczystości oraz wydarzeń szkolnych, gdzie niektóre odbywały się cyklicznie.
• Mikołajkowy turniej piłki nożnej, Memoriał Przemysława Kożucha
• Turniej tenisa stołowego
• Sportowy Dzień Dziecka
• Turniej rzucanki siatkarskiej
• Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej
• Zorganizowałam Bieg 100km na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, kształtując tym samym postawę patriotyczną wśród uczniów oraz zasady
fair play.
• Wspólnie z uczniami klasy V w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam Szkolny Festiwal Gier Retro. Wydarzenie mające na celu przypomnieć młodzieży szkolnej czym były zabawy podwórkowe, jakie zabawy organizowali nasi rodzice oraz zachęcić ich do aktywności fizycznej w czasie wolnym.
• Angażowałam się w społeczną pracę dla uczniów w czasie akcji Ferie w Mieście 2017 oraz 2018, dbałam o to, aby uczniowie spędzili ten czas aktywnie, atrakcyjnie oraz bezpiecznie.
• Akademia z okazji Dnia Kobiet
• W ramach 4 godziny wychowania fizycznego zorganizowałam alternatywne zajęcia wf-u tj:
 Wielokrotne wyjścia na lodowisko
 Udział w Rajdzie: Barwy Jesieni, Pieczonego Ziemniaka, Wiosenny Rajd Leśniów-Złoty Potok
 Wyjście uczniów na mecz drużyny KS Skra Częstochowa (rocznik 2006, młodziki)
• Byłam współorganizatorem wizyty w szkole trenera Kadry Piłkarzy U-20 Jacka Magiery, która miała na celu zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej, poznanie i możliwość porozmawiania z osobą, która może być autorytetem dla wielu młodych ludzi.
• W roku szkolnym 2018/2019 jako koordynator programu Owoce i warzywa w szkole aktywnie promowałam dobre nawyki żywieniowe oraz postawy prozdrowotne w trosce o właściwą dietę .
Jako opiekun samorządu uczniowskiego klas IV-VIII współorganizowałam wiele imprez oraz wydarzeń szkolnych takich jak:
• Coroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego,
• Dyskoteki szkolne z okazji
 Andrzejek, połączona z przebraniami na Halloween
 Karnawałowa
 Walentynkowa,
• Przeprowadzenie apeli szkolnych podsumowujących półroczny oraz roczny okres pracy Samorządu Uczniowskiego,
• Święto Dyni,
• Pomoc w przygotowaniu Biesiady Zimowej: dekoracje szkoły oraz sali gimnastycznych, pomoc w przeprowadzeniu loterii fantowej,
• Wizyta Św. Mikołaja,
• Obchody Dnia Patrona,
• Coroczny Koncert Kolęd,
• Poczta Walentynkowa,
• Pierwszy Dzień Wiosny połączony z Dniem Samorządności,
• Organizacja wielu atrakcji w czasie odbywającego się Festynu Szkolnego: kącik smakołyków, zaplatanie warkoczyków, malowanie twarzy itp.

Efekty realizacji: Organizacja uroczystości oraz wydarzeń szkolnych wymagała
ode mnie i od uczniów dużego zaangażowania. Mimo to włożony wysiłek dał wymierne rezultaty i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Uczniowie również są zadowoleni, kiedy ich intensywna praca oraz trud zostaje doceniony przez odbiorców.
Po odniesionym sukcesie są chętni do dalszej współpracy, co również działa motywująco na mnie jako nauczyciela. Różnorodność, ilość wydarzeń organizowanych przez samorząd Uczniowski oraz dobrze układająca się współpraca z młodzieżą przyczynia się do tego, iż jestem co roku wybierana jako opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Poprzez liczne wyjścia i wyjazdy klasowe zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy samymi uczniami, ale również pomiędzy mną a uczniami. Lepiej poznałam ich świat, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Sprawowanie opieki podczas wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności
za pełnioną funkcję. Wycieczki wpływają na kształtowanie właściwych postaw dzieci
i młodzieży, uczą szacunku dla innych, tolerancji i wpływają pozytywnie na współpracę w grupie.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na lekcjach.
Systematyczne korzystanie z technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno-wychowawczych. W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystuję w następujący sposób:
• Opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję ciekawych ćwiczeń, gier i zabaw.
• Tworzę dokumenty szkolne oraz pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i uroczystości, elementy gazetek ściennych.
• Korzystam z aplikacji monitorujących aktywność ruchową.
• Korzystam z e-dziennika, uczestniczę w szkoleniach internetowych.
• Komunikuję się z innymi nauczycielami drogą e-mailową.
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe).
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje.
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli.
• Czerpiąc informacje odwiedzam strony np.: www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl i wiele innych.
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzielę się z uczniami i nauczycielami.
• Opublikowałam również własny plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji w serwisie internetowym dla nauczycieli na stronie www.edux.pl.

Efekty realizacji: Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniły się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń, materiałów lekcyjnych, konkursów czy zawodów sportowych. Internet i komputer okazały się niezwykle pomocne w zdobywaniu wiedzy i były niezastąpionym narzędziem komunikacji w codziennej pracy.
Technologie informacyjne i komunikacyjne znacznie podniosły jakość mojej pracy
oraz wzbogaciły ją.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Pogłębianie własnych kompetencji wychowawczych.
Swój warsztat i metody pracy dydaktycznej doskonaliłam wyszukując wartościowych książek, związanych tematycznie z moją pracą. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę poprzez studiowanie lektury psychologicznej, pedagogicznej i przedmiotowej min:
• Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu, Jerzy Kosiewicz, Wydawnictwo BK 2005,
• Mowa ciała, Alan i Barbara Pesae, Rebis 2013,
• Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego, Krzysztof Warchoł, Fosze 2017
• Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej dla celów dydaktycznych, Czesław Sieniek
• Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier zespołowych, Czesław Sieniek
• Rusz się człowieku, 2015
• Gry i zabawy aktywizujące mięśnie tułowia, Difin 2016
• Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, BK 2015
• Potęga mowy ciała, jak odnieść zawodowy i towarzyski sukces, Reiman Tonya, Helioon 2011
• Ucz się i myśl, Andrzej Bubrowiecki, Muza SA 2012

Efekty Realizacji: Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu ciekawych książek pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Wiedza, którą zdobyłam wzbogaciła warsztat mojej pracy. Dużo wskazówek i ciekawych sugestii na temat prowadzenia zajęć zdobyłam zagłębiając się w publikacje nauczycieli w Internecie. Nowe ćwiczenia oraz przykłady zabaw z dziećmi przyczyniły się do mojej kreatywności.

2. Realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły takie jak:
• Realizować program Profilaktyczno-Wychowawczy.
• Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów.
• Przeciwdziałałam agresji i przemocy między uczniami stosowałam gry i zabawy z mocowaniem i dźwiganiem.
• Realizowałam na lekcjach tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych.
• Starałam się również kształtować świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, dbałość o powierzone mienie.

Efekty realizacji: Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów. Wiele cennych rad uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam. Praca z młodym człowiekiem pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołów klasowych, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Podczas stażu analizowałam podstawowe dokumenty dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie:
• Statut Szkoły,
• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
• Program Profilaktyczno-Wychowawczy,
• przepisy BHP.

2. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Analizowałam i gromadziłam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.)
• Zapoznałam się z nowym Rozporządzeniem MENiS z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

3. Realizacja znajomości aktów prawnych.
Uwzględniałam i posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
• Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom odbywającym staż.
• Brałam udział w radach pedagogicznych uchwalających, modyfikujących
oraz opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne.
• Organizowałam wyjścia i wycieczki szkolne zgodnie z harmonogramem
oraz przepisami ich dotyczącymi.
• Byłam oddelegowana jako członek komisji podczas egzaminu gimnazjalnego
oraz egzaminu szóstoklasisty.

Efekty realizacji: Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania, a także pozwoliło na opracowanie planu rozwoju zawodowego
oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Pogłębiłam znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej.

Wnioski
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Sądzę, że przez cały okres trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Chcąc pogłębić swoją wiedzę z zakresu kultury fizycznej korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje. Ponadto zgłębiam literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki oraz pierwszej pomocy. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której uczę. Aktywnie oraz sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, a także podziału obowiązków. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.
Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było dwukrotne przyznanie mi Nagrody Dyrektora.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

........................................
podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.