X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41962
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt. 1)
Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
SPOSOBY REALIZACJI
UWAGI

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego - wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
Sierpień/wrzesień 2015 - zgromadzenie dokumentacji poprzez kserokopie przepisów i zapiski własne

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji a przez to jakości pracy przedszkola. – udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie)
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
Okres stażu
2015-2018 – potwierdzenie uczestnictwa
w warsztatach lub zaświadczenie
o ukończeniu kursu
- zaświadczenia, referaty, wykazy interesujących książek i publikacji

3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola. - dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
- założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
- pisanie miesięcznych planów pracy
dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
- okresowe diagnozowanie osiągnięć
edukacyjnych wychowanków.
- pisanie protokołów na konferencjach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie kroniki przedszkolnej
- opracowanie rocznego planu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego;
- opracowanie ankiety dla rodziców
- udział w nowelizacji statutu Przedszkola
Okres stażu
2015-2018 - dzienniki zajęć,
- plany współpracy,
- teczka obserwacji dzieci,
- plany pracy,
- semestralne sprawozdania, -
- protokoły,
- kronika przedszkolna.

4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami i środowiskiem rodzinnym - opracowanie planu współpracy z rodzicami,
- prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami
- pedagogizacja rodziców
-prowadzenie konsultacji indywidualnych;
- informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń
– organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego
- organizowanie spotkań z rodzicami mającymi ciekawe zawody
Okres stażu
2015-2018 - plan współpracy z rodzicami;
- listy obecności,
- sprawozdania, referaty
- scenariusze zajęć i uroczystości
- zdjęcia

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt. 2)
Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
SPOSOBY REALIZACJI
UWAGI

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. – wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
- opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając
z komputera.
- przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
- wykorzystywanie w pracy encyklopedii
multimedialnych i Internetu.
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych
- prowadzenie kroniki przedszkolnej
Okres stażu
2015-2018 – przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez
- dokumentacja
- zdjęcia
- kronika przedszkolna

2. Poszerzanie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej - śledzenie nowości;
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
Okres stażu
2015-2018 – adresy stron internetowych

3. Korzystanie z Internetu. - wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy w grupie;
- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;
Okres stażu
2015-2018 - przykłady materiałów z Internetu;
- dokumentacja stażu.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
SPOSOBY REALIZACJI
UWAGI

1. Opublikowanie i udostępnienie własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym
Październik 2015
- zaświadczenie, publikacja w Internecie
1. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych - aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;
- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny).
Okres stażu
2015-2018
- potwierdzenie dyrektora
– opracowane materiały

2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami – prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;
- zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości
- dzielenie się z koleżankami zdobytą wiedzą i umiejętnościami na szkoleniach
- wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów)
- przyjmowanie studentów na zajęcia w ramach praktyk studenckich
Okres stażu
2015-2018 – konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały

3. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje w Internecie – opublikowanie na stronach internetowych: planu rozwoju, przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości, programu autorskiego „Ja też potrafię ładnie mówić!”
Okres stażu
2015-2018 - teksty publikacji,
- adresy strony internetowej

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)
Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
SPOSOBY REALIZACJI
UWAGI

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań – opracowanie i wdrożenie własnego programu profilaktyki logopedycznej „Ja też potrafię ładnie mówić!”
- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
- realizacja programu według ustalonego planu pracy
- dokonanie ewaluacji wdrożonego programu
Okres stażu
2015-2018
- tekst programu i inna dokumentacja związana z nim
- ewaluacja

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c)

Lp.
ZADANIA FORMY REALIZACJI
TERMINY DOWODY REALIZACJI
UWAGI

1. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców. - prowadzenie zajęć otwartych;
- zamieszczanie artykułów dla rodziców na gazetce ściennej przedszkola.
- udzielanie pomocy rodzicom dzieci potrzebujących pomocy
- współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
– systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty
Okres stażu
2015-2018
- konspekty zajęć;
- teksty artykułów
– przepisy prawne

2. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola – przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym.
- współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym,

Okres stażu
2015-2018 – opracowane scenariusze,
- regulaminy konkursów
- zdjęcia

3. Udział w akcjach charytatywnych. - zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach „Góra grosza”,, zbiórka zabawek i przekazanie ich dzieciom z domu dziecka,
- udział w zbiórkach makulatury, zużytych baterii i plastikowych nakrętek
Okres stażu
2015-2018 – potwierdzenie dyrektora

4. Promowanie przedszkola w środowisku. - angażowanie uczniów do udziału
w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych. Okres stażu
2015-2018 - dyplomy,
- zdjęcia

5. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci - praca z dziećmi z trudnościami – zajęcia wyrównawcze
- praca z dzieckiem zdolnym – przygotowywanie do konkursów
- stosowanie aktywnych, zróżnicowanych metod pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
Okres stażu
2015-2018
- scenariusze zajęć,
- obserwacje
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt. 4e)

Lp.
ZADANIA FORMY REALIZACJI
TERMINY DOWODY REALIZACJI
UWAGI

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Andrychowie - nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni;
- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych
- kierowanie dzieci na konsultacje
- współorganizowanie badań przesiewowych
- zasięganie porad i wskazówek specjalistów
- zapraszanie pracowników poradni do głoszenia prelekcji na zebraniach dla rodziców
Okres stażu
2015-2018 - opinie
- potwierdzenia
- zdjęcia

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych;
- współpraca z Wiejskim Domem Kultury oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach i Gierałtowiczkach,z lokalną prasą oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wieprzu.
-współpraca z innymi przedszkolami w gminie Wieprz
- współpraca z Policją, pielęgniarką szkolną, Strażą Pożarną,
Okres stażu
2015-2018 - zaświadczenia
- podziękowania
- zdjęcia

3. Współpraca ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Gierałtowicach - zwiedzanie szkoły podstawowej.
- udział dzieci w konkursach organizowanych w szkole.
- udział w apelach i przedstawieniach szkolnych
- zapraszanie kolegów ze szkoły podstawowej na spektakle przedszkolne
- ułatwianie dzieciom przedszkolnym
przejścia w kolejny etap edukacji.
Okres stażu
2015-2018
- potwierdzenia
-zdjęcia
- podziękowania
- dyplomy

4. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” - kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
-zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania.
- zapraszanie do udziału w akcji poprzez czytanie bajek przedszkolakom przez zaproszonych gości
Okres stażu
2015-2018 - dyplomy
- zdjęcia

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8 ust. 2 pkt. 5)

Lp.
ZADANIA FORMY REALIZACJI
TERMINY DOWODY REALIZACJI
UWAGI

1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych - identyfikacja problemu.
- geneza i dynamika zjawiska.
-znaczenie problemu.
-prognoza.
-propozycje rozwiązania.
- wdrażanie oddziaływań
- efekty oddziaływań
Okres stażu
2015-2018
- opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.