X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42006
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Paczków, 25.02.2019r.

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Imię i nazwisko nauczyciela:
Nazwa placówki: Przedszkole Publiczne Nr 1
Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
Opiekun stażu:

TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2016 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: 01 IX 2016 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2019 r.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji

1. § 7.2.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
2. Współpraca z opiekunem stażu:
 Zawarcie kontraktu;
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
3. Współpraca z Dyrektorem
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
 Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi placówki;
 Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora.
3. Analizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki.
4. Pogłębienie wiedzy metodycznej i merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
5 doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z dzieckiem;
 Przygotowywanie pomocy dydaktycznych;
 Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej;
 Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
 Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.

1. Publikacje własnych prac:
 Publikacja scenariuszy zajęć;
 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, zapisy w dzienniku zajęć, tworzenie planów dydaktyczno–wychowawczych, prowadzenie obserwacji i diagnozy przedszkolnej dzieci.

3. Dokumentowanie Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego przez gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć, zdjęć.

4. Przeprowadzenie innowacji pedagogicznej „Zaczarowany języczek –
Zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci 3 - 4 letnich.”

2. § 7.2.2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
1. Obserwacja i analiza osiągnięć dzieci.

2. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.

3. Przygotowanie pomocy dzieciom z trudnościami.

4. Opieka nad dziećmi ze zdolnościami, przygotowanie do konkursów.

5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska dzieci:
 Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami dzieci;
 Rozmowy indywidualne z rodzicami i dzieci;
 Spotkania indywidualne wynikające z potrzeb I zainteresowań rodziców;
 Aktywna współpraca z innymi nauczycielami i różnymi specjalistami.

6. Uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.

7. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

8. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.

9. Organizowanie spotkań, podczas których rodzice czytają dzieciom.

10. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę itp. Zgodnie z przyjętym do realizacji Rocznym Planem Pracy.

11. Współorganizacja i organizacja wycieczek. Zgodnie z przyjętym do realizacji Rocznym Planem Pracy.

3. § 7. 2. 3.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

1. Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci między innymi takich metod jak: muzykoterapia, bajko terapia, zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty, pedagogika zabawy, burza mózgów, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, gry dydaktyczne, i inne.
2. Dokładne planowanie zajęć poprzez tworzenie scenariuszy i pomocy dydaktycznych.

4. § 7.2.4.
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
1. Słuchanie i uwzględnianie w pracy wskazówek innych osób, dokonywanie autorefleksji:
 Ewaluacja zajęć przez dzieci biorące w nim udział;
 Refleksja nad wskazówkami udzielanymi przez opiekuna stażu i dyrektora po obserwacji przeprowadzonych zajęć.

2. Wykorzystywanie narzędzi pomocnych w dokonywaniu ewaluacji własnej pracy np. ankietka do rodziców po przeprowadzeniu zajęć otwartych.

5. § 7. 2. 5.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli, dyrektora oraz udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

2. Dzielenie się swoimi zasobami przez udostępnianie pomysłów, kart pracy, scenariuszy innym nauczycielom oraz na portalach internetowych dla nauczycieli.

3. Udział w pracach zespołów zadaniowych, do spraw ewaluacji wewnętrznej zgodnie z przydzieloną funkcją.

4. Tworzenie w zespołach dokumentacji przedszkolnej: regulaminy, zasady, procedury, aneksy w świetle zmian w prawie oświatowym.

6. § 7. 2. 6.
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska dzieci:
• Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami dzieci;
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i dzieci;
• Aktywna współpraca z innymi nauczycielami i różnymi specjalistami.

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.

3. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami wspomagającymi przedszkole (straż pożarna, policja, przychodnie, biblioteka, ośrodek kultury, MOPS).

4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich I patriotycznych postaw.

7. § 7.2. 7.
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r, poz. 967) ;
 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. poz. 1574 w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przeznauczycieli.

2. Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.

3. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej. Dokładna analiza dokumentów przedszkola:
 Statutu;
 Regulaminu: Rady Pedagogicznej, Pracy, Rady Rodziców, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Organizowania wycieczek, Komisji Rekrutacyjnej;
 Zasady współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
 Procedury Awansu Zawodowego;
 Systemu Zewnętrznego i Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.
4. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami dzieci wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi dziećmi i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

po wszelkich zmianach w prawie oświatowym

W ciągu całego stażu

wg potrzeb

W ciągu całego stażu wg potrzeb

8. § 7.2.8

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
1. Opracowanie materiałów dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów przy pomocy komputera.

2. Pisanie konspektów, sprawozdań, planów pracy oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

3. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).

4. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi zawodowemu nauczycieli).

5. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.interklasa.pl; www.scholaris.pl; www.interklasa.pl; www.wsip.com.pl; www.szkolnictwo.pl; www.profesor.pl; www.awans.net; www.gwo.pl; www.oeiizk.edu.pl; www. wszpwn.pl

6. Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową przedszkola.
7. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
8. Korzystanie z zasobów Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).

9. Przygotowanie prezentacji z przebiegu rozwoju zawodowego celem przedłożenia Komisji Egzaminacyjnej.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

........................................

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.