X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41952
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

MGR JOANNA PAZDAN
Imię i nazwisko mgr Joanna Pazdan
-nauczyciel mianowany

Stanowisko
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kwalifikacje:
Studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej

Placówka oświatowa:
Przedszkole nr 7
im. Marii Konopnickiej
ul. Ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola

Okres stażu
2 lata i 9 miesięcy
tj. od 1.09.2016 do 31.05.2019

Dyrektor placówki oświatowej
mgr Danuta Szular
Cel główny
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

•Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego
(ustawy, rozporządzenia). VIII-IX. 2016r.

2.Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
•Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
VIII 2016
Wniosek o rozpoczęcie stażu
•Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
VIII 2016
Plan rozwoju zawodowego
•Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Okres Stażu
dokumentacja
•Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2019r.
Sprawozdanie z realizacji

3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
•Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, metodyczne, warsztaty, kursy) okres stażu Zaświadczenia
•Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych okr.stażu Referaty
•Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych okr.stażu Wykaz interesujących książek, wykaz str.inter.
•Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji Sali.
Okr. stażu Materiały, pomoce, zdjęcia

4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
•Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
okr.Stażu
Dzienniki zajęć
•Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
okr.stażu
Plany współpracy
•Arkusze obserwacji dziecka.
okr.stażu
Arkusze obserw. dziecka
•Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
okr.stażu
Plany pracy
•Dokonywanie wpisów do kroniki przedszkolnej
Okr. stażu
Kronika przedszkolna

5. Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnianie i zbogacanie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
•Zajęcia i zabawy
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze zajęć

6. Dbanie o wystrój Sali przedszkolnej
•Aktualizacja dekoracji Sali przedszkolnej związanej z porami roku, wzbogacenie kącików
zainteresowań
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,
Zdjęcia

7.Opracowanie Rocznego Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2016/2017
•Założenie zadań do realizacji na rok szkolny 2016/2017
VIII 2016
Potwierdzenie Dyrektora

8.Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
•Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Okr. stażu
Plany współpracy

•Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Okr. stażu Lista obecności sprawozdania
•Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Okr. stażu
Zeszyt kontaktów indywidualnych
•Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
Okr. stażu
•Zajęcia otwarte dla rodziców.
Okr. stażu
Scenariusz zajęć
•Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
Okr. stażu
Scenariusze uroczystości, zdjęcia, wpisy do kroniki
•Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Okr. stażu
•Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Okr. stażu
Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
•Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
okr.stażu
Zdjecia, pomoce dydakt.
•Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
Na bieżąco
Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany
•Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
okr.stażu
wzór dyplomu, zaproszenia, podziekowania
•Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu. na bieżąco

•Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu. okr.stażu
•Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Okr. stażu

2.Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej przedszkola.
•Aktualizowanie strony internetowej poprzez dostarczanie informacji i zdjęć okr.stażu strona internetowa przedszkola

3.Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
•Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD i DVD , inne nośniki pamięci – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
Okr.stażu
potwierdzenie dyrektora
•Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Okr.stażu
zdjęcia

4.Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy
•Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputerowej
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji

1.Wymiana doświadczeń na radach Pedagogicznych
•Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady
Zgodnie z terminem
Zapisy w posiedzenia RP protokołach
2.Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli
•Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
Okres stażu
Scenariusze zajęć
3.Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
•Udostępnianie koleżankom w pracy swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Okr.stażu
Potwierdzenie dyrektora
4. Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli
•Przygotowanie referatu w ramach samokształcenia Rady
Pedagogicznej
Okres stażu
Ksero referatu, wpis do protokołu z Rady Szkoleniowej
5.Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców i dziadków
•Opracowanie scenariuszy, prowadzenie uroczystości okolicznościowych
Okres stażu
Scenariusze uroczystości, potwierdzenie dyrektora
6.Opublikowanie na stronie internetowej przedszkola „Planu rozwoju zawodowego”
•Opublikowanie na stronie internetowej zatwierdzonego „planu rozwoju zawodowego” Okres stażu Potwierdzenie dyrektora, publikacja w internecie

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji

1.Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
•Wdrożenie programu odimiennej nauki czytania I. Majchrzak
Okres stażu
Sprawozdanie z wdrożenia realizacji
•Wdrożenie programu „Czyste powietrze wokół nas”
Okres stażu
Sprawozdanie z wdrożenia programu
2.Opracowanie IPET dla dziewczynki z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej- afazja motoryczna
•Wdrożenie programu , praca indywidualna z dzieckiem w grupie Według
Sprawozdanie orzeczenia z realizacji dziecka
3.Napisanie i wdrożeni programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka z afazją motoryczną
•Wdrażanie programu podczas zajęć terapii pedagogicznej
Według opinii
Sprawozdanie dziecka z realizacji
4.Napisanie i wdrożenie programu kształcenia specjalnego dla dziecka z zespołem Aspergera
•Wdrażanie programu podczas zajęć terapii pedagogicznej
Według Sprawozdanie orzeczenia z realizacji dziecka

§ 8 ust. 2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji

1.Pedagogizacja rodziców
•Pogadanki skierowane do rodziców podczas zebrań ogólnych dla rodziców
Okr. stażu
Zaświadczenie Dyrektora
2.Tworzenie pomocy dydaktycznych
•Wykorzystywanie pomocy w procesie nauczani i wychowania
Okres stażu
Zaświadczenie Dyrektora, opinia koleżanki z grupy
3.Współorganizowanie akcji , imprez i uroczystości przedszkolnych oraz udział w akcjach ogólnopolskich
•Organizacja imprez, akcji i uroczystości dla dzieci i ich rodziców Wg kalendarza Scenariusze
imprez,
4.Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych
•Współorganizowanie konkursów plastycznych
•Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych
Okres stażu
Regulaminy konkursów, wzory dyplomów
5.Przygotowywanie dzieci do konkursów organizowanych przez stalowowolskie przedszkola
•Udział dzieci w konkursach organizowanych przez
przedszkola ze Stalowej Woli
Okres stażu Dyplomy,
zaświadczenia
6.Organizacja wycieczek przedszkolnych
•Organizowanie wycieczek pieszych i wyjazdów przedszkolnych Wg. potrzeb Plan wycieczki wyjazdowej, wpisy do dziennika, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4d
uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji

1.Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2
•Zdanie egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego
Okres stażu
Certyfikat z języka angielskiego

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji

1.Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych
•Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
•Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
•Systematyczna praca z dzieckiem
•Uzyskane rezultaty i efekty
Okres stażu
Dokumentacja z realizacji, opis przypadków

Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie jego realizacji.

Zatwierdzam do realizacji:

Data i podpis Dyrektora Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.