X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41919
Przesłano:
Dział: Języki obce

Reagowanie językowe w codziennych sytuacjach

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE III GIMNAZJUM

Data: 22 marca 2016r.
Klasa: III gimnazjum
Czas trwania: 45 minut
Osoba prowadząca: Monika Bujnowska

Temat lekcji: Reagowanie językowe w codziennych sytuacjach życiowych.

I. Cele zajęć
1. Cel główny:
• Celem zajęć jest sprawdzenie przyrostu wiedzy i umiejętności w zakresie standardów egzaminacyjnych w obszarze reagowania językowego
2. Cele szczegółowe:
Uczeń:
• rozumie polecenia nauczyciela;
• tworzy krótkie, proste wypowiedzi ustne;
• rozumie ogólny sens prostego tekstu;
• rozumie intencje rozmówcy;
• reaguje w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach;
• rozwija świadomość językową;
• zmienia formę przekazu ustnego;
• posługuje się zasobem środków językowych ;
• stosuje strategie komunikacyjne.
II. Formy pracy:
• Praca z całą klasą;
• Praca indywidualna.
• Praca w zespole.
III. Techniki nauczania:
• Wypowiedź ustna (speech);
• Układanie dialogów z domina językowego;
• Prezentacja dialogów;
• Luka informacyjna;
• Rozwiązywanie testu;
IV. Metody pracy:
• Metoda problemowa;
• Metoda domina;
• Mapa myśli;
• Test;
• Indywidualizacja pracy.
V. Środki dydaktyczne:
• Podręcznik Access 3 Virginia Evans – Jenny Dooley
• Płyta CD z nagranym tekstem;
• Arkusz testu sprawdzającego umiejętności.
• Domino językowe.

VI. Lekcja jest zgodna z obowiązującą podstawą programową.

PRZEBIEG LEKCJI:
• Sprawdzenie obecności i gotowości do lekcji uczniów.
• Rozgrzewka językowa: zogniskowanie uwagi uczniów na tematyce.
• Nauczyciel podaje temat lekcji.
• Nauczyciel rozdaje zestawy do gry w domino (po jednym dla każdej z uprzednio utworzonych grup). (Załącznik 1)
• Uczniowie wykonują zadanie, czyli układają kostki domina tak, aby powstał poprawny ciąg mini dialogów. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów, daje wskazówki, sprawdza poprawność wykonywanego zadania.
• Uczniowie, którzy zgłoszą wykonanie pracy, otrzymują nowy zestaw kart do gry w domino.
• Nauczyciel rozdaje test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu reagowania językowego. Uczniowie wykonują go indywidualnie. (20 min.) (Załącznik 2)
• Nauczyciel gromadzi testy, które będą ocenione i omówione na następnej lekcji.

Thanks, you too. Can you take a photo of me, please? Sure, no problem. Do you play sport in your free time? No, I don’t. How much are these goggles?
They’re £5.30. Whose wallet is this? It’s mine. Joe, this is Anna. Pleased, to meet you. Is the T-shirt OK?
I’m afraid it’s too big. How often do you take exercise? Once or twice a week. What shall we do tonight? Let’s go bowling. How much does it weigh?
About 40 kilos. Do you know the answer? Sorry, I haven’t got a clue. I’m sorry I’m late. What happened? Did you take my mobile phone?
Of course not! Are you ready to order? Pasta for me, please. What’s she like? Very intelligent and funny. I’ve just won the lottery!
How amazing! There is a fly in my soup! That’s disgusting! What’s the matter? My ankle hurts. Have a great holiday!
Dominoes I

You can call an agency or do it online. I’d like two adult tickets for “Mr Bean”. Which performance? The 4.30 or the 8.20? What would you like to eat? I’ll have a steak. What shall I wear today?

What about those black trousers? Which shoes do you prefer? I like the brown ones. What does Lisa look like? She’s quite tall and slim. My brother has just had an accident.
How awful! What’s the matter with your laptop? It doesn’t work. Shall I carry those bags for you? Thanks. That’s very kind of you. Imagine, he gave me his autograph!
No way! You don’t look very well. I feel sick. Look after yourself, Nelly. Yes, I will. What’s on TVN 24 at 7 o’clock?
The news service, I think. I can’t hear a thing! It’s too quiet. Let me turn it up. Excuse me, how do I get to the nearest hotel? Go straight on and take the first turning on the left. Can I try it on?
Yes, the changing rooms are over there. I’d like a ticket to San Francisco, please. Single or return? I have got stuck in a traffic jam. What time do you think you’ll get to work? How can I book a ticket for this concert?
Dominoes II

Speaking. How do I look? It doesn’t suit you. My boyfriend and I have just split up. What a pity! I need some medicine for my cough.
I’ll go to the chemist’s. Anything else? Yes, I’d like some mushrooms What’s wrong with this camera? A button is missing. I’m looking for trendy designer clothes.
I’m afraid this is a second-hand shop, madam. There are sales in Plaza this week. Let’s go shopping! Would you like salt with that? No thanks, just butter. Do you take sugar in your coffee?
Yes, two teaspoons, please. I got married last Saturday! Congratulations! It’s my birthday today! Many happy returns of the day! It’s not easy to bring up children.
Yes, you must take care of them all the time. How are you going to paint the walls? Pink or purple. How about moving house? Yes, this place is too small for us. What housework do you hate?
Dishwashing and ironing. It’s too dark in here. I’ll switch on the light. Do you think it’s time to open the champagne? No, it’s only quarter to twelve. Hello, this is Peter Dome. Can I speak to Tim?
Dominoes III

Załącznik 2

Name: .................................... 20/ ...
Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu reagowania językowego.

A. Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie wypowiedzi. Przyporządkuj każdej wypowiedzi właściwą reakcję, wybierając jedną z podanych możliwości (A, B lub C) 4/ ...

1.
A No, I don’t.
B. I’m interested in magazines.
C. I enjoy watching comedies.

2.
A Pleased to meet you.
B Take care.
C It was nice talking to you.

3.
A That’s very kind of you.
B Sure, no problem.
C I’m sorry, I can’t.

4.
A Sports and watching TV.
B She’s very nice but a little bit shy.
C She’s quite tall and slim.

B. Przyporządkuj każdej wypowiedzi 1-5 właściwą reakcję, wpisując odpowiednią literę (A-F) w kratki. Jedna reakcja nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 5/ ...

1. How is your mother? 
2. Are you ready to order, sir?
3. How was the party?
4. What does Peter do?
5. How much do the apples cost?

A Yes, they cost a lot.
B He is a shop assistant.
C Fine, thank you.
D Quite boring, I’m afraid.
E I’ll have pasta with mushroom sauce, please.
F They are 70p a kilo.

C. Przeczytaj poniższy tekst. Dla każdej luki (1-6) wybierz odpowiedni wyraz, który ją uzupełnia (A, B lub C) .6/...

I have a 1. .................. of friends but my best pal is Robert. We 2.......................... last year at the summer camp in Greece. He 3........................... in a small town thirty kilometres away from my village so we usually meet 4.......................... weekends. We practice sports, go to the cinema and talk. He is one of the 5............................ interesting people I know and I hope 6. ......................... friendship will last forever.

1 A some B many C lot
2 A meet B meeted C met
3 A lives B is living C lived
4 A in B at C while
5 A more B most C very much
6 A our B we C us

D. Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim. Przyporządkuj każdej sytuacji właściwą reakcję, wybierając jedna z podanych możliwości (A, B lub C) 4/ ...

1. Zaproponuj koledze wyjście do kina.
A. Go to the cinema, please.
B. Let’s go to the cinema.
C. We go to the cinema.

2. Przedstaw mamie swoją nową koleżankę.
A. Nice to meet you.
B. This is Irena.
C. How do you do.

3. Złóż kuzynowi życzenia urodzinowe.
A. Take care.
B. All the best.
C. Shall we have a birthday party?

4. Twój gość pyta, czy może poczęstować się jeszcze jednym ciasteczkiem. Co powiesz?
A. Yes, you shall.
B. I’d love to.
C. Help yourself.

E. Przyjrzyj się ilustracji. Zaznacz opis, który zgadza się z ilustracją wybierając jedną z podanych możliwości (A, B lub C). 1/ ...
A. This picture shows three adults in the kitchen. Two of them are holding a big present. They are smiling.
B. I can see a tall woman and two children. The children are getting a present and they are very sad.
C. In the kitchen there are two kids. They are giving a gift to a woman who is probably their mom. I think it might be Mother’s Day.

Załącznik 3 Zapis nagrania / tekstu do odczytania przez nauczyciela w zadaniu A.

1. What kind of films do you like?
2. Let me introduce myself. My names is Charles Black.
3. Could you help me carry these bags?
4. What’s your mom like?

Załącznik 4

Klucz

Zad. A
1.C 2.A 3.B 4.B
Zad. B
1.C 2.E 3.D 4.B 5.F
Zad. C
1. C 2.C 3.A 4.B 5.B 6.A
Zad D
1.B 2.B 3.B 4.C
Zad E
ODP. C

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.