X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41901
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji stażu
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
dyplomowanego

Magdalena Smus
nauczyciel mianowany

Nauczany przedmiot:
Język angielski

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej
w Sieradzu.

WSTĘP

Jestem nauczycielem mianowanym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu. Zawód nauczyciela zaczęłam wykonywać od 01.09.2004r. w Gimnazjum nr 3 w Sieradzu, tutaj także pomyślnie ukończyłam staż i zdobyłam stopień nauczyciela kontraktowego. Następnie skończyłam kolejny staż, zdobywając stopień nauczyciela mianowanego. Od 01.09.2012 do 31.08.2013 pracowałam również w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu. W roku szkolnym 2016/2017 uczyłam również w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu. Od 01.09.2017 uczyłam języka angielskiego również w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu.
Następnie 01.09.2016 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Od 01.09.2017 r. wskutek reformy edukacji, wygaszania gimnazjów i połączenia gimnazjum ze szkołą podstawową, zaczęłam pracę w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu. Wobec tego faktu, musiałam się liczyć z tym, że specyfika mojej pracy oraz cele i kierunek zawodowy mogą ulec zmianie, niemiej jednak starałam się, aby swoim działaniem, ciągłą gotowością do pracy oraz chęcią rozwijania się, poprawić pracę własną oraz szkoły.

Mój staż pracy pedagogicznej wynosi łącznie 15 lat. Rozpoczynając w 2016 roku staż na nauczyciela dyplomowanego posiadałam kwalifikacje uprawniające mnie do nauczania języka angielskiego:
• Dyplom Ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych pod opieką naukowo- dydaktyczną Uniwersytetu Wrocławskiego (05.06.2004)
• Tytuł Licencjata w zakresie filologii angielskiej, Uniwersytet Wrocławski, wydział filologiczny (29.06.2004)
• Tytuł Magistra, Filologia angielska, metodyczna na WSHE w Łodzi, wydział humanistyczny (18.07.2006)
• Kurs dla nauczycieli języka angielskiego” Keep Talking” na North Mon Language Institute, Cork, Irlandia (16.07.2010)

Przed przystąpieniem do odbycia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu zawodowego regulowanymi przez przepisy prawa oświatowego, takimi jak:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami z dnia 22 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 967),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Dzięki analizie dokumentów wiedziałam jakie konkretne wymagania są stawiane przed nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela dyplomowanego, w następstwie czego mogłam skonstruować efektywny plan rozwoju zawodowego.
Zaplanowałam ogólny kierunek własnego rozwoju zawodowego i osobistego, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe jako nauczyciela języka angielskiego, przeanalizowałam własne możliwości i potrzeby. Określiłam swoje mocne i słabe strony w odniesieniu do tych, które zdefiniowałam kończąc staż na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Rozpoczynając kolejny staż mogłam powiedzieć, że do moich mocnych stron należało przede wszystkim:
• posiadanie bogatego zasobu pomocy dydaktycznych z języka angielskiego (prezentacje multimedialne, filmy dydaktyczne, programy multimedialne, karty pracy, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, przydatne strony www, karty obrazkowe, plakaty),
• umiejętność bardzo dobrego posługiwania się technologią informacyjną, szybkiego wyszukiwania z jej pomocą potrzebnych informacji i wykorzystywania technologii informacyjnej w bieżącej pracy dydaktycznej i do rozwiązywania problemów wychowawczych,
• ogromny zapał do pracy i chęć poszerzania swojej wiedzy,
• zaangażowanie w pracę,
• bardzo dobry kontakt z młodzieżą,
• ciągła otwartość na zmiany i nowości.
• a także, a właściwie przede wszystkim ogromną miłość i dar Boży do wykonywanego przeze mnie zawodu

W swojej dalszej pracy zawodowej nasuwają mi się następujące potrzeby:
• zwiększyć zainteresowanie wśród uczniów dziedziną języka angielskiego i podnieść poziom jej nauczania, poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego
• podnosić poziom umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach.
• angażowanie się w pracę z młodzieżą, nie tylko tą dydaktyczną ale również społeczną w postaci opiekuna Samorządu Uczniowskiego a także zaangażowanie młodzieży w niesienie pomocy chorym poprzez współpracę z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego i wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w zależności od potrzeb uczniów, placówki oraz środowiska lokalnego.

1 września 2016 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na stopień nauczyciela dyplomowanego. W oparciu o dokumenty prawne regulujące pracę szkoły i awans zawodowy nauczycieli oraz znajomość własnych umiejętności i potrzeb przygotowałam i złożyłam do Dyrekcji Szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu, a następnie sporządziłam Plan Rozwoju Zawodowego, który uwzględniał zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Starałam się zbudować go w taki sposób, aby uwzględniał możliwość realizacji potrzeb szkoły, jak również rozwijał moją osobowość i motywował mnie do aktywnej pracy. W pracy nauczyciela największy nacisk kładę na pracę dydaktyczną, ale nie mniej ważna dla mnie jest rola wychowawcza i opiekuńcza. Dlatego też mój plan rozwoju musiał zawierać również potrzeby oraz oczekiwania uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Zakładał także czynny udział w wydarzeniach szkoły oraz jej promocję poprzez organizowanie uroczystości i konkursów szkolnych, wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń, wspomaganie ucznia słabszego i zdolnego oraz aktywny udział w pracach różnych zespołów nauczycielskich. Priorytetem dla mnie było podnoszenie jakości mojej pracy poprzez doskonalenie warsztatu zawodowego, rozwijanie swoich umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego. Wszystkie działania miały na celu ostatecznie podniesienie jakości pracy szkoły. Plan rozwoju zawodowego został pozytywnie zaopiniowany przez p. Dyrektor Helenę Rajewską i przyjęty do realizacji.
Od momentu rozpoczęcia stażu starałam się systematycznie realizować zadania, które umieściłam w planie rozwoju zawodowego. Systematycznie gromadziłam dokumentację świadczącą o wypełnieniu wymagań umożliwiających zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Na bieżąco dokonywałam samooceny postępów i efektów realizacji planu rozwoju zawodowego oraz współpracowałam z dyrekcją szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami (psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarka szkolna) podczas wykonywania różnych zadań nie tylko wynikających z planu rozwoju zawodowego, ale też z aktualnych potrzeb placówki. Celem mojego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań założonych przeze mnie w okresie stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analizując moją pracę dydaktyczno – wychowawczą w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam prawie wszystkie zadania wytyczone w moim Planie Rozwoju Zawodowego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z jego realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393). Stanowi ono okazję do podsumowania podjętych przeze mnie działań i jednocześnie jest próbą udokumentowania tego wszystkiego, co składało się na moją codzienną pracę.

Efekty dla nauczyciela:
• określenie potrzeby, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego,
• sporządzenie planu rozwoju i złożenie Dyrekcji do akceptacji.
Efekty dla szkoły:
• uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela języka angielskiego,
• udoskonalenie pracy w drodze stosowania nowych programów, innowacji, metod i innych działań.

§ 8 ust.2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły”.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Podczas pierwszego roku stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego starając się aby oferowana przez nie tematyka była zgodna z wytyczonymi przeze mnie zadaniami i wpasowywała się w potrzeby szkoły. Jestem nauczycielem wszechstronnym jeżeli chodzi o nauczanie, mam tu na myśli to, że nie skupiam się na konkretnej grupie wiekowej uczniów, tylko staram się brać pod uwagę również młodzież ze szkół podstawowych oraz przedszkolną jak też młodzież starszą. Swoją pracę zawodową zaczęłam w Gimnazjum nr 3, jednak nie tylko z młodzieżą gimnazjalną miałam do czynienia, w międzyczasie pracowałam w różnych placówkach na terenie naszego miasta i muszę nieskromnie przyznać, że nie ma dla mnie barier, jeśli chodzi o młodzież i różne grupy wiekowe. Pracowałam w Gimnazjum nr 3, w Szkole Podstawowej nr 9, w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu oraz w Przedszkolu przy tejże szkole. Jestem przekonana, że w obecnym świecie, tak szybko rozwijającym się, nauczyciel języka obcego powinien być na tyle wszechstronny i elastyczny aby mógł pracować w różnych grupach wiekowych oraz mieć pogląd i wiedzę nie tylko z zakresu i poziomu na jakim naucza, ale na wszystkich etapach edukacyjnych. Między innymi dlatego też podczas realizacji mojego stażu decydowałam się na przeróżne webinaria:
• 13.09.2016 Webinarium : Zamiast Kserówki-część 1( Joanna Apanasiewicz) Superbelfrzy Nocą
• 14.09.2016 Webinarium: Back to School Special( Mark Ormerod- Classroom Routines for young learners; Dorothy Zemach- Evaluating Online Information; Dave Spencer – Managing and Motivating Teens)BritishCouncil
• 26.09.2016 Webinarium: Współpraca ze społecznością lokalnąSuperbelfrzy Nocą Webinar
• 03.11.2016 Webinarium : Zamiast Kserówki-część 2( Joanna Apanasiewicz) Superbelfrzy Nocą
• 21.12.2016 Webinarium: Celuj wysoko (Luiza Wójtowicz Waga) eduNation
• 12.01.2016 Webinarium :Which training? What kind of development?(Zoe Tysoe)BritishCouncil
• 05.02.2017 Webinarium: Organizacja pracy nauczyciela – Przydatne narzędzia ( Mariola Paluszek)Superbelfrzy Nocą
• 22.02.2017 Webinarium: Implementing good teaching and learning inclusive practices-Teaching for success.(Phil Dexter) BritishCouncil
• 20.06.2017 Webinarium: What I’ve learned from teaching teenagers? 9Things I’ve learned about you –moving from adult to teenage learners.(James Taylor) BritishCouncil
• 26.09.2017 Webinarium : Edukacja to wartość (Joanna Pawałowska)eduNation
• 27.06.2017 Webinarium: 7 grzechów głównych nauczyciela ONLINE ( Anna Popławska- Skobniewska)
• 26.09.2017 Webinarium : Edukacja to wartość (Joanna Pawałowska)eduNation
• 16.03.2018 Webinarium: TIK 3X TAK (ŁUKASZ Olesiak)
• 12.04.2018 Webinarium: Facts and myths in brain- friendly teaching and learning. (Macmillan)
• 10.05.2018 Webinarium:Using voice and all assistants for language learning- Joshua Underwood(British Council)
• 02.02.2018 Webinarium: Storrytelling in the Inclusive Practice classroom Raachael Harris( British Council)
• 12.03.2018 Webinarium: Simon Borg-Teacher evaluation in ELT
• 25.09.2018 Konferencja online- Nauczyciele na start2018. Konferencja składała się z 12 wykładów:
1. dr Marzena Żylińska „Jak uczniom pościelesz, tak się wyśpisz”.
2. Iwona Rosiak „Dyscyplina? Tak, ale tylko pozytywna”.
3. Luiza Wójtowicz-Waga „Aby grupa była grupą: o zasadach budowania zespołu”.
4. Olga Dębska-Wybraniec „Cel na ten rok szkolny – rozkochać dzieci w gramatyce”.
5. Ewa Torebko „Miłe dobrego początki, czyli jak zacząć lekcje, aby dobrze skończyć”.
6. Marta Prusińska „Ratunku, jestem wychowawcą”.
7. Marcin Majer „5 gier, dzięki którym rozkochasz swoich uczniów”.
8. Dorota Tolsdorf „ I cóż ja mam zrobić, kiedy nie mam podręcznika”.
9. Julia Budzwska „Bądź mentorem, a nie tylko nauczycielem”.
10. Agnieszka Kruszyńska „ Memy, gify i emotki, czyli jak zdobyć serde nastolatka”.
11. Kinga Zedlewska- Lontkowska „Projekty klasowe, czyli pozwól uczniom na kreatywność”.
12. Anna Popławska „Dobra organizacja- ważna od samego początku”.

Uczestniczyłam też w spotkaniach metodycznych, organizowanych przez wydawnictwa, z którymi współpracuję od lat tj.: Macmillan , Nowa Era, Pearson oraz Oxford, w trakcie których pozyskałam darmowe podręczniki oraz materiały; zapoznałam się z najnowszą ofertą wydawniczą firm. Przekazane mi wówczas materiały oraz pomoce dydaktyczne stosuję podczas moich zajęć. Brałam również udział w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych w ramach Rad Pedagogicznych:
• 14.11.2016 odbyło się Szkolenie Rady Pedagogicznej dot. wykorzystania tablicy interaktywnej prowadzone przez Joannę Wójcik z Sieradzkiego WODN-u.
• 01.12.2016 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dot. uzależnień: „Młodzież i substancje psychoaktywne-diagnoza, interwencja i profilaktyka”, prowadzone przez Jakuba Rychtera
• 03.2017 dot. przebiegu i procedur Egzaminu gimnazjalnego 2017 zorganizowane przez dyrektora szkoły umożliwiły mi poznanie specyfiki i założeń zadań egzaminacyjnych dla uczniów oraz pozwoliło mi na lepsze ich przygotowanie do egzaminu oraz właściwie pełnionej funkcji członka komisji egzaminacyjnej.
• 08.06.2017 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna prowadzona przez Olgierda Nejmana „ Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”
• 17.10.2017 Szkolenie przeciwpożarowe oraz Pierwszej Pomocy przedmedycznej prowadzone przez st.asp.Łukasza Gibkiego oraz mł.asp.Bartosza Kubiaka
• Szkolenie BHP „Wypadek przy pracy” prowadzone przez panią Urszulę Tomską
• „Otwórz się na mnie – uczeń z Aspergerem w środowisku szkolnym” prowadzone przez pana Jacka Kozłowskiego
• 20.02.2018 Aktywna tablica( Tomasz Świniarski)
• 27.02.2018 „W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej. Poziom I”(Blandyna Zajdler)
• 16.04.2018 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle najnowszych przepisów.( Beata Jeziorska)
• Szkolenie online RODO.
• Szkolenie z zakresu poprawnego używania dziennika elektronicznego Vulcan.

Wyżej wymienione formy doskonalenia przyniosły mi wiele korzyści, dzięki nim wzbogaciłam swój warsztat pracy zarówno o nowe materiały edukacyjne bardzo przydatne i urozmaicające pracę jak i o nowe rozwiązania metodyczne dzięki którym moja praca jest bardziej efektywna, lekcje ciekawsze a młodzież bardziej chętna i zmotywowana do pracy. Poszerzam również swoje własne umiejętności językowe poprzez nieustanny kontakt z żywym językiem angielskim, zarówno poprzez webinaria jak i poprzez rozmowy z innymi nauczycielami języka angielskiego z całego świata, poznanymi na międzynarodowym szkoleniu, którego miałam przyjemność być uczestniczką.

Efekty dla ucznia:
• możliwość pracy interesującymi metodami, w atrakcyjnej formie,
• zdobywanie przez ucznia wiedzy w sposób ciekawszy, a dzięki temu efektywniejszy.

Efekty dla nauczyciela:
• pomoc w ustosunkowaniu się do pracy z uczniem,
• wzbogacenie wiedzy i umiejętności,
• poznanie nowych metod pracy i dostosowanie się do indywidualnych potrzeb uczniów,
• wprowadzenie wielu ciekawych rozwiązań na lekcjach oraz wsparcie w rozwiązywaniu wielu problemów pedagogicznych (np. problem z dyscypliną w niektórych klasach, problem z brakiem motywacji wśród niektórych uczniów czy problem z efektywnym uczeniem się).

Efekty dla szkoły:
• podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Pragnąc, aby mój warsztat pracy oraz metody jak i formy były cały czas udoskonalane i przynosiły coraz więcej efektów sięgałam do literatury pedagogicznej, fachowej oraz różnorodnych stron internetowych: www.agendaweb.org; www.macmillan.pl ; www.pearson.pl ; www.britishcouncil.pl; www.oxford.pl ; www.nowaera.pl www.eduNation.pl; www.ang.pl ; www.gettingenglish.pl ; www.esl-lab.pl ; www.busyteacher.org

Została powierzona mi opieka nad jedenastoma uczniami wymagającymi nauczania indywidualnego z różnych przyczyn, w związku z tym aby lepiej dotrzeć do poszczególnych uczniów również sięgałam do literatury fachowej aby lepiej zgłębić ich potrzeby.

Studiowałam lekturę z zakresu dydaktyki pedagogiki i psychologii. Na bieżąco analizowałam literaturę dotyczącą specyfiki nauczania języka angielskiego, brałam udział w różnorodnych warsztatach i konferencjach, celem których było przybliżanie problemów uczniów związanych właśnie z uczeniem się języka obcego, ukazanie pomocnych wskazówek dla nauczycieli. Niejednokrotnie korzystałam z informacji i wskazówek metodycznych znajdujących się w czasopismach „The Teacher”.

Pogłębianie wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki realizowałam również poprzez studiowanie literatury oraz udział w warsztatach o tematyce psychologiczno- pedagogicznej. W „Dydaktyce ogólnej” Kupisiewicza jest wszystko to, co dotyczy procesu kształcenia. Rozdziałem, który szczególnie mnie zainteresował, jest „Niepowodzenia szkolne”. Jasno i precyzyjnie zostały opisane tu przez autora przyczyny powstawania niepowodzeń szkolnych, jak również dydaktyczne środki przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym. Uważam, że są to informacje niezwykle cenne dla każdego nauczyciela.

Moją uwagę przykuła książka Ruth Maswell „Dzieci, alkohol i narkotyki” oparta na doświadczeniach psychologów amerykańskich. Opisano w niej przypadki dzieci, które wpadły w nałóg i przechodziły trudną drogę leczenia – wiele z nich jej nie ukończyło. Bardzo podoba mi się konstrukcja książki, a informacje w niej zawarte przekazane są w bardzo ciekawej i przystępnej formie. Autorka książki, terapeutka, wyspecjalizowana w zakresie pomocy uzależnionym nastolatkom i ich rodzicom, udziela odpowiedzi na bardzo trudne pytania: Jak rozpoznać, że dziecko używa narkotyków i jaki jest to rodzaj środków odurzających? Jak wpływają one na jego organizm? W jaki sposób kierować leczeniem uzależnionego dziecka? Jak skłonić je do współpracy, gdy nie życzy sobie ingerencji w prywatne sprawy? Jak wspierać dziecko w trakcie terapii? Jak pomóc zrozpaczonym i zagubionym rodzicom? Po lekturze tej książki stwierdziłam, że jestem bogatsza o wiele nowych informacji dotyczących zagrożeń, które nas otaczają i od których bardzo trudno uchronić dzieci i młodzież w dzisiejszych czasach.

Bardzo wiele do myślenia dała mi również książka Grażyny Poraj pt.: ”Agresja w szkole”. Dotyczy ona jednego z podstawowych problemów w życiu społecznym ludzi dorosłych, a także uczącej się młodzieży i dzieci- dotyczy agresji interpersonalnej. Autorka prezentuje podejście psychologiczno-pedagogiczne, koncentruje się nie tylko na wskazaniu przyczyn i mechanizmów zachowania agresywnego, ale również na redukcji agresji interpersonalnej i możliwości przygotowania nas nauczycieli do odpowiednich reakcji na nią. Wszyscy jesteśmy narażeni na agresję, dzięki tej książce mogłam uzyskać rzetelną wiedzę a także wsparcie w walce o zmniejszenie agresji pomiędzy dziećmi, młodzieżą i nauczycielami.

„Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży”- to poradnik z serii „Nauczycielu, warto żebyś wiedział...”Mowa tu o tym, jak dobrze przygotować i wychować młodzież aby umiała odnaleźć się w dzisiejszym społeczeństwie. Szkoła tak samo jak rodzina powinna stanowić autorytet i wykładnię dobrego wychowania oraz priorytetowych wartości. Poradnik ten uczy jak mądrze współpracować z rodzicami w zakresie kształtowania rozwoju dzieci i młodzieży.

Bardzo pomocnym okazał się również podręcznik metodyki napisany przez Tomasza Pawła Krzeszowskiego, jak już wspomniałam sprawowałam opiekę pod względem językowym nad chłopcem ze znaczną dysfunkcją wzroku i tu wykorzystałam wiedzę i doświadczenie zawarte przez autora w w/w pozycji. Pisze on o tym jakiego podejścia, jakich metod i technik używać ucząc dziecko niedowidzące oraz o tym jak pomóc rozwijać się językowo osobom z tego typu dysfunkcjami. Najbardziej pomocny w moim przypadku okazał się rozdział XIV – co nauczyciel powinien wiedzieć o niewidomym uczniu? Ja w przypadku chłopca miałam prościej gdyż jest on niedowidzący a nie niewidomy, niemniej jednak uznaję lekturę za bardzo trafną w tym przypadku.

Chciałabym jeszcze wspomnieć o jednej lekturze, z której przytoczę cytat „W przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszych uczniów rozwiązywania problemów jutra”. Marzena Żylińska – Neurodydaktyka. Ta lektura dała mi dużo do myślenia. Staram się robić wszystko, aby każda z moich lekcji była przemyślana zaplanowana, ciekawa i motywująca do pracy. Należy iść z duchem czasu i zachęcać młodzież do nauki wszystkimi możliwymi sposobami.

Niewątpliwie w nauczaniu języka angielskiego metodyka tego przedmiotu jest najważniejsza. Internet daje tu szerokie możliwości, jeśli chodzi o wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Dlatego też oprócz pozycji książkowych często śledzę artykuły pojawiające się na stronach internetowych oraz korzystam z zasobów stron, m.in.:
www.gimnazjum.pl,
www.oswiata.org.pl,
www.scholaris.pl,
www.oke.lodz.pl,
www.cke.gov.pl,
www.ore.edu.pl,
www.profesor.pl,
www.gwo.pl
www.eTwinning.pl
www.ang.pl
www.onestopenglish.com,
www.oxford.com.pl,
www.longman.com.pl,
www.egis.com.pl,
www.agendaweb.org.

Wiedza, która zgłębiam korzystając z tych portali to głównie informacje o tematyce metodycznej niezbędne do weryfikacji poznanych i stosowanych metod pracy na lekcji. Natomiast korzystając ze stron:
www.men.gov.pl,
www.45minut.pl,
www.Edux.pl
śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, zwłaszcza dotyczące awansu.

Efekty dla ucznia:
• możliwość pracy interesującymi metodami, w atrakcyjnej formie,
• zdobywanie przez ucznia wiedzy w sposób ciekawszy, a dzięki temu efektywniejszy.

Efekty dla nauczyciela:
• wzbogacenie kompetencji zawodowych
• poznanie metod aktywizujących, wpływających na efekty pracy nauczyciela
• wzbogacenie warsztatu pracy zarówno dydaktycznego jak i opiekuńczo- wychowawczego

Efekty dla szkoły:
• podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli

3. Wdrażanie i analiza stosowania WSO z języka angielskiego.
Na początku każdego roku szkolnego zawsze prezentuję swoim uczniom zasady oceniania oraz przedmiotowy system oceniania, wymagam aby najważniejsze informacje były przez uczniów zapisane na końcu w zeszytach, robię to ponieważ w trakcie nauki często pojawiają się przeróżne sytuacje odnośnie skali, czy też procentowości ocen, wówczas każdy uczeń lub też rodzic ma na bieżąco wgląd we wszystkie najistotniejsze informację i w związku z tym jest dużo mniej nieporozumień.

4. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Realizowałam zadania wynikające ze Statutu Szkoły, opiekowałam się uczniami podczas imprez szkolnych i konkursów, egzaminów, byłam także opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Organizowałam udział uczniów w życiu miasta poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i uroczystościach patriotycznych. Przygotowywałam szkolne uroczystości o charakterze patriotycznym: audycje okolicznościowe prowadzone przez szkolne radio:
• Audycja z okazji Dnia Chłopca
• Audycja z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Audycja z okazji Świąt Bożego Narodzenia
• Audycja z okazji Walentynek
• Audycja z okazji Dnia Kobiet

Tworzyłam wraz z młodzieżą kąciki patriotyczne. Uczestniczyliśmy w różnego rodzaju obchodach związanych z Dniem Flagi oraz Dniem Konstytucji 3 Maja oraz Świętem Niepodległości.
• w ramach działań Samorządu Uczniowskiego zorganizowałam konkurs z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Zorganizowałam konkurs na najpiękniej „patriotycznie” udekorowaną salę lekcyjną. Podejmowałam współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny:
• prowadziłam akcje charytatywne na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu.
• współpracowałam z ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Sieradzu. Prowadziłam lekcję dla 15 nauczycieli z Hiszpanii, Włoch i Chorwacji w ramach projektu Erasmus+. Lekcja pokazowa odbyła się 15 października 2018 roku na terenie szkoły podstawowej numer 4 w Sieradzu z klasą 6a. Tematem lekcji było: Bycie miłym i uprzejmym w codziennych sytuacjach. Uczestnicy dostali szereg przydatnych materiałów i wskazówek jak z nich korzystać. Podzieliłam się również z uczestnikami materiałami które zdobyłam biorąc udział w szkoleniu zagranicznym Keep Talking, które odbyło się w North Mon Language Institute w Cork w Irlandii.
• współpracowałam z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi wraz z Łódzkim Kuratorem Oświaty oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie organizując w ramach działań Samorządu Uczniowskiego Konkurs ”Świeć Przykładem”
• zorganizowałam i przeprowadzałam wybory do Samorządu Uczniowskiego.
• zorganizowałam Szkolne Halloween.
• zorganizowałam wraz z młodzieżą z Samorządu Uczniowskiego dyskotekę andrzejkową oraz stoiska z wróżbami andrzejkowymi..
• wraz z podopiecznymi z Samorządu Uczniowskiego braliśmy udział w obchodach z okazji 11 listopada pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Sieradzu.
• w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 byłam organizatorem Stoiska Wiedzowego na Pikniku rodzinnym, które poszerzyłam o wiedzę z języka angielskiego.
• w roku szkolnym 2016/2017 pisałam Protokoły Rad Pedagogicznych.
• w roku szkolnym 2016/2017 organizowałam Święto Szkoły.
• współorganizowałam Jarmark Bożonarodzeniowy na terenie szkoły.
• w roku szkolnym 2016/2017 byłam koordynatorem projektu edukacyjnego „Have you ever been to the United Kingdom? Let’s visit and discover.
• w roku szkolnym 2017/2018 oraz w 2018/2019 zorganizowałam i przeprowadziłam szkolne eliminacje do międzyszkolnego festiwalu piosenki obcojęzycznej.

Podczas wszelkiego rodzaju działań ujętych poza zajęciami dydaktycznymi dbam o bezpieczeństwo moich podopiecznych, co bardzo cenią rodzice. Zawsze dbam o zgody na uczestnictwo we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach. Zawsze dbałam o młodzież szkolną jak o swoje własne dzieci, zarówno młodzież jak i ich rodzice bardzo to doceniają. Od początku pracy w gimnazjum i potem w szkole podstawowej brałam aktywny udział w pracach różnych zespołów szkoły. Podejmowałam w nich zadania wynikające nie tylko z zakresu moich obowiązków, ale również czynności dodatkowe. Pracowałam w różnych zespołach zadaniowych i na bieżąco wykonywałam powierzone mi zadania. Działania te przyczyniły się do mojego rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim podniosły jakość pracy szkoły.
Brałam aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego poprzez wspólne opracowywanie dokumentacji szkolnej, organizację konkursów przedmiotowych, opracowywanie i analiza testów na danym poziomie.
• opracowywałam i ewaluowałam Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego,
• tworzyłam i aktualizowałam plany wynikowe z języka angielskiego.
• pracowałam w zespole nadzorującym przebieg egzaminów gimnazjalnych.
• opracowałam testy kompetencji dla uczniów klas drugich i próbnych egzaminów gimnazjalnych dla uczniów klas trzecich z języka angielskiego, przeprowadzane w szkole,
• opracowałam raporty z testów kompetencji, próbnych egzaminów i końcowych egzaminów gimnazjalnych z nauczanego przeze mnie przedmiotu. Wyniki egzaminów wraz z analizą i wnioskami prezentowałam następnie w formie prezentacji multimedialnych podczas zebrań Rad Pedagogicznych.
• w roku szkolnym 2016/2017 pisałam protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych.
• W roku szkolnymn2017/2018 wraz z wyznaczonymi nauczycielami opracowywałam Roczny Plan Pracy Szkoły.

Efekty dla ucznia:
• uzyskiwanie wsparcia w pokonywaniu trudności w nauce i zachowaniu, dzięki rzetelnym i jasnym zasadom w szkolnej dokumentacji
• wspieranie w osiąganiu sukcesów edukacyjnych,
• znajomość poziomu swojej wiedzy w odniesieniu do innych klas i motywowanie do nauki,
• możliwość systematycznego sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności,
• ćwiczenie umiejętności sprawiających najwięcej trudności i uzyskiwanie lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym.

Efekty dla nauczyciela:
• możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie w pracy.
• zdobywanie nowych doświadczeń,
• organizowanie procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się,
• umiejętność przygotowywania rzetelnej analizy i interpretacji wyników z testów kompetencji, egzaminów próbnych i egzaminów gimnazjalnych,
• wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminów do poprawy efektów kształcenia poprzez rozwiązywanie lepiej dobranych zadań i wykonywanie ćwiczeń, z którymi uczniowie mieli problemy,
• znajomość procedur egzaminacyjnych i umiejętność ich przestrzegania,
• poszerzenie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego,
• kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
• podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej,
• wprowadzanie nowych metod pracy,
• możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
• wymiana materiałów dodatkowych, co ma wpływ na uatrakcyjnienie zajęć,
• wdrażanie nowych, wspólnie wypracowanych pomysłów,
• inspiracja do podejmowania nowych działań,
• możliwość realizacji umiejętności organizacyjnych,
• nabycie umiejętności analizy danych i pisania różnego rodzaju dokumentów,
• satysfakcja z realizacji zadań.

Efekty dla szkoły:
• bardzo dobra organizacja obszaru, podlegającego pomiarowi zewnętrznemu
• efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
• tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych,
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej pracowników.
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez systematyczne monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia i wychowania,
• możliwość zidentyfikowania braków wiedzy i umiejętności uczniów i modyfikacji działań szkoły w celu podniesienia jakości procesu nauczania,
• wdrażanie wniosków poegzaminacyjnych i ustawiczne podnoszenie poziomu nauczania oraz wyników egzaminów,
• przeprowadzanie egzaminów gimnazjalnych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców – działania szkoły są akceptowane i skuteczne.

5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowanie uczniów do konkursów z języka angielskiego.

Aktywnie włączyłam się w organizację i współorganizację konkursów przedmiotowych, dzięki którym moi uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań, doskonalenia kompetencji językowych oraz poszerzali wiedzę o krajach anglojęzycznych.
• W roku szkolnym 2017/2018 Zorganizowałam przeprowadziłam oraz zasponsorowałam nagrody do szkolnego konkursu na prezentację multimedialną w języku angielskim o dowolnym kraju anglojęzycznym.
• W roku szkolnym 2018/2019 poszerzyłam Stoisko „Wiedzowe”, podczas Pikniku Rodzinnego o pytania w języku angielskim, które cieszyły się ogromną popularnością, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.
• W roku szkolnym 2016/2017 współpracowałam ze Szkołą Języków Obcych Glossa przygotowując uczniów do udziału w IX ogólnopolskim konkursie językowym na angielskojęzyczną kartkę z pamiętnika” Day by Day”.
• W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 przeprowadzałam szkolne eliminacje do międzyszkolnego festiwalu piosenki obcojęzycznej.
• Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego – przygotowanie uczniów do etapu szkolnego.

Efekty dla ucznia:
• zwiększenie zainteresowania językiem angielskim wśród uczniów,
• poszerzanie wiedzy przedmiotowej o treści ponadprogramowe,
• zdobywanie nowych doświadczeń,
• pokonywanie przez uczniów własnych słabości,
• kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości,
• uczenie się obowiązkowości, pracowitości i odpowiedzialności,
• zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji i wytrwałości w dążeniu do celu,
• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką.

Efekty dla nauczyciela:
• weryfikowanie skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych,
• rozszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez przygotowanie i opracowanie materiałów,
• wzbogacenie umiejętności organizacyjnych,
• akceptacja podejmowanych działań przez uczniów i rodziców.

Efekty dla szkoły:
• podnoszenie jakości pracy szkoły,
• promocja szkoły na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju,
• znajdowanie i rozwijanie talentów uczniowskich,
• kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, w której odkrywa się talenty i efektywnie pracuje z uczniami zdolnymi.

6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i słabych.
Prowadziłam zajęcia z uczennicą klasy trzeciej, która wykazywała się ogromną zdolnością językową, dziewczynka miała jednak straszne problemy z adaptacją w klasie, chorowała na anoreksję, była bardzo skromna i cicha, bardzo rzadko odzywała się na lekcjach jednak na każde zadane pytanie znała poprawną odpowiedz, w tej klasie zaczęłam pracę dopiero w roku bieżącym, poznawałam dopiero młodzież ich umiejętności i problemy, widząc, że uczennica wykazuje ogromne zdolności jednak ma problem, aby wykazać się w obecności innych uczniów, zaproponowałam jej cotygodniowe spotkania na dodatkowych lekcjach, uczennica bardzo chętnie się zgodziła, przychodziła systematycznie i otwierała się na mnie, widziałam, że czuje się bardziej dowartościowana i pewniejsza siebie, nawet na właściwych lekcjach zaczęła się zgłaszać i chętnie zabierać głos. Namówiłam ją również na to aby spróbowała własnych sił i wzięła udział w wojewódzkim konkursie przedmiotowym, mimo iż nie udało nam się przejść do dalszego etapu to uczennica mimo wszystko zdobyła zadowalającą liczbę punktów i na pewno dla niej samej jak i dla mnie był to mały sukces.

Ponadto prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych. Byli to różni uczniowie z różnych klas, wyłapywałam ich na bieżąco, jeśli widziałam, że jakieś partie materiału, zwłaszcza gramatyczne są dla nich nie do końca jasne, zapraszałam aby pozostawali po lekcjach. Zajęcia sprawiały mi mnóstwo satysfakcji, kiedy później dani uczniowie zaczynali dostawać pozytywne stopnie. Uczniowie z kolei otrzymali ode mnie konkretną pomoc, efektem czego jest podniesienie ich kompetencji językowych.

Prowadziłam także zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas trzecich, w/w zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony moich uczniów, skrupulatnie opracowany program zajęć przyniósł pożądane efekty w postaci bardzo dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym.

Efekty dla ucznia:
• poszerzenie znajomości języka angielskiego,
• rozwijanie talentu,
• pogłębianie wiadomości zdobytych na lekcjach,
• osiąganie wyższych wyników w nauce,
• osiąganie sukcesów w różnych konkursach.
• systematyczne uzupełnianie braków w wiedzy,
• uzyskanie pozytywnych ocen,
• wzmocnienie poczucia własnej wartości,
• przełamanie niechęci do nauki.

Efekty dla nauczyciela:
• nawiązanie lepszych relacji z uczniami,
• satysfakcja z osiągnięć ucznia,
• nabywanie nowych doświadczeń w pracy z młodzieżą,
• rozwijanie warsztatu pracy o zadania innego typu niż podręcznikowe,
• możliwość zweryfikowania wiedzy i umiejętności uczniowskich wyniesionych z zajęć lekcyjnych,
• satysfakcja z pozytywnych ocen ucznia,
• nawiązanie lepszych relacji z uczniami.

Efekty dla szkoły:
• lepsze wyniki nauczania,
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
• nawiązanie lepszych relacji z uczniami.

7. Wzbogacenie warsztatu pracy.
Na bieżąco współpracowałam z wydawnictwami, dzięki czemu uzyskałam dostęp do wielu użytecznych stron z różnorodnymi pomocami dydaktycznymi, które później wykorzystywałam podczas zajęć, dzięki temu moi uczniowie byli bardziej zmotywowani i chętni do pracy. Opracowywałam także na bieżąco gazetki szkolne do sal językowych.

Moja praca zmieniła nieco swój charakter, dzięki nauczaniu w edukacji wczesnoszkolnej, wzbogaciłam swój i tak już bardzo pokaźny warsztat pracy o nowe pomoce dydaktyczne, dzięki którym zachęcałam i motywowałam młodsze dzieci do nauki.

Efekty dla ucznia:
• lepsze wyniki w nauce,
• większa motywacja do nauki,
• aktywny udział w lekcjach.

Efekty dla nauczyciela:
• możliwość wykazania się kreatywnością,
• satysfakcja z efektów.

Efekty dla szkoły:
• lepsze wyniki w nauce,
• poszerzenie oferty edukacyjnej.

8. Współpraca z wychowawcami klas.
Bardzo dbałam o to, aby mieć bieżący kontakt z wychowawcami klas, zwłaszcza w klasach, w których byli uczniowie stwarzający problemy wychowawcze. Dbałam o to aby przekazywać własne obserwacje dotyczące postępów w nauce bądź problemów wychowawczych poszczególnych uczniów. Dzięki rozmowom i współpracy z wychowawcami znałam środowisko rodzinne ucznia. Efektywnie współpracowałam z wychowawcami uczniów objętych procesem nauczania indywidualnego lub ścieżkami edukacyjnymi. Natychmiast kontaktuje się z opiekunami uczniów, których zachowanie mnie niepokoi i wspólnie poczynamy kroki ku polepszeniu zachowania danego ucznia. Współpraca z wychowawcami jak i z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów układa mi się bardzo dobrze. Wspólnie z wychowawcami tworzyłam Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne (IPET)dla uczniów o specjalnych potrzebach.

Efekty dla ucznia:
• motywacja do lepszego zachowania,
• motywacja do osiągania lepszych wyników w nauce,
• program dostosowany do potrzeb ucznia.

Efekty dla nauczyciela:
• umiejętność współpracy
• umiejętność wychwycenia problemów edukacyjno- wychowawczych

Efekty dla szkoły:
• lepsze wyniki w nauce
• poszerzanie oferty edukacyjnej

9. Przygotowywanie i przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języka angielskiego uczniów klas pierwszych oraz arkuszy próbnych egzaminów gimnazjalnych dla uczniów klas drugich.
Przygotowywałam i przeprowadzałam testy diagnostyczne w klasach pierwszych oraz piątych, aby podzielić uczniów na odpowiednie grupy według stopnia zaawansowanie językowego.
Opracowałam testy kompetencji dla uczniów klas drugich i próbnych egzaminów gimnazjalnych dla uczniów klas trzecich z języka angielskiego, przeprowadzane w szkole.
Opracowałam raporty z testów kompetencji, próbnych egzaminów i końcowych egzaminów gimnazjalnych z nauczanego przeze mnie przedmiotu. Wyniki egzaminów wraz z analizą i wnioskami prezentowałam następnie w formie prezentacji multimedialnych podczas zebrań Rad Pedagogicznych.

Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, kwalifikacje te poszerzyłam przechodząc online kurs w lutym 2019 roku: „JĘZYK ANGIELSKI Kurs przygotowujący do oceniania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego 2019”.
Prowadziłam dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, do których przygotowywałam program biorąc pod uwagę wnioski i analizę wyników. Miedzy innymi, dzięki tym zajęciom uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki podczas egzaminu gimnazjalnego. Systematycznie kontrolowałam efekty nauczania, poprzez częste bieżące ocenianie.

Efekty dla ucznia:
• znajomość poziomu swojej wiedzy w odniesieniu do innych klas i motywowanie do nauki,
• możliwość systematycznego sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności,
• ćwiczenie umiejętności sprawiających najwięcej trudności i uzyskiwanie lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym.

Efekty dla nauczyciela:
• umiejętność przygotowywania rzetelnej analizy i interpretacji wyników z testów kompetencji, egzaminów próbnych i egzaminów gimnazjalnych,
• wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminów do poprawy efektów kształcenia poprzez rozwiązywanie lepiej dobranych zadań i wykonywanie ćwiczeń, z którymi uczniowie mieli problemy,
• znajomość procedur egzaminacyjnych i umiejętność ich przestrzegania,
• podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej,
• nabycie umiejętności analizy danych i pisania różnego rodzaju dokumentów,

Efekty dla szkoły:
• bardzo dobra organizacja obszaru, podlegającego pomiarowi zewnętrznemu
• efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez systematyczne monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia,
• możliwość zidentyfikowania braków wiedzy i umiejętności uczniów i modyfikacji działań szkoły w celu podniesienia jakości procesu nauczania,
• wdrażanie wniosków poegzaminacyjnych i ustawiczne podnoszenie poziomu nauczania oraz wyników egzaminów,
• przeprowadzanie egzaminów gimnazjalnych zgodnie z obowiązującymi procedurami.

§ 8. ust. 2. pkt. 2
„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”.

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Korzystanie z technologii informacyjnej w nauczaniu ma olbrzymi wpływ nie tylko na urozmaicanie zajęć ale również na usprawnienie tworzenia dokumentów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych, ankiet, sprawozdań, protokołów oraz publikacji za pomocą programu Microsoft Word. Korzystanie z technologii informacyjnej pozwala zaoszczędzić i lepiej wykorzystać pracę podczas zajęć w postaci na przykład różnego rodzaju kart pracy pozwala to na skupianie całej swojej uwagi na uczniach i procesie uczenia. Przygotowane w ten sposób pomoce tj. karty pracy, sprawdziany bądź kartkówki są bardziej atrakcyjne dla uczniów a mnie jako nauczycielowi pozwalają na bieżąco je modyfikować , uatrakcyjniać i dostosowywać do indywidualnych potrzeb uczniów lub grupy. Dzięki technologii informacyjnej wraz z innymi nauczycielami przygotowywaliśmy różnorodne konkursy i atrakcje, które potem wykorzystałyśmy podczas Święta Szkoły. Podczas swoich zajęć bardzo chętnie korzystam również z tablicy interaktywnej, dzięki temu lekcje były urozmaicone i bardzo atrakcyjne dla młodzieży. Wykorzystywałam komputer jako narzędzie codziennej pracy, sporządziłam dokumenty (np. scenariusze audycji , sprawozdania, testy) w programach WORD, tworzyłam prezentacje multimedialne, między innymi na lekcję pokazową. Wykorzystywałam kreatory i generatory do sporządzania dyplomów, podziękowań, itp. Utworzyłam folder, w którym kompletuję różnorodne pliki, potrzebne w pracy zawodowej. Korzystałam ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, które wykorzystuję podczas zajęć. Dzięki stronom przeznaczonym dla nauczycieli języków obcych wzbogaciłam swoją własną bibliotekę o gotowe pomoce i materiały, które pomagają mi rozwijać w moich uczniach poszczególne umiejętności. Przygotowuje również samodzielnie różne materiały dydaktyczne, które opracowuje w formie prezentacji multimedialnych w programie Power Point. Korzystam również ze stron oferujących rozmaite ćwiczenia online, które wykorzystuje podczas zajęć: www.agendaweb.org . Dzięki technologii informacyjnej mogę pozyskiwać informację ze stron OKE, CKE i MEN. Mam dostęp do diagnoz i wyników egzaminów, dzięki temu mogę opracować Raporty z egzaminów za pomocą zestawień w formie wykresów oraz tabel w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.(Raport z egzaminu gimnazjalnego 2016). Codziennie korzystam też z dziennika elektronicznego Vulcan, wcześniej Librus stanowi on dla mnie nieodzowne narzędzie mojej pracy i bardzo usprawnia mój kontakt z opiekunami uczniów, bardzo cenię sobie tego typu kontakty, mam też sygnały od rodziców że bardzo odpowiada im taka forma monitorowania zarówno postępów w nauce jak i zachowania. Codziennie również korzystam z poczty elektronicznej, dzięki temu mogę na bieżąco mieć kontakt z metodykami oraz innymi nauczycielami.

Internet jest nieodzowną pomocą w procesie samokształcenia, ponieważ samodzielne studiowanie jego zasobów umożliwia systematyczne wzbogacanie wiedzy oraz podejmowanie działań, które wpływają na podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Efekty dla ucznia:
• Większa motywacja do nauki, dzięki ciekawym rozwiązaniom
• Zaspokojenie potrzeby kontaktu młodego pokolenia z nowościami technologicznymi, dzięki czemu szkoła przestaje być nudna,

Efekty dla szkoły:
• atrakcyjność zajęć dla ucznia to większa skuteczność edukacji,
• nowoczesny nauczyciel to wyższa jakość pracy szkoły,
• zaspokojenie potrzeby kontaktu
• unowocześnienie, a przez to uatrakcyjnienie pracy na zajęciach szkolnych,
• monitorowanie postępów ucznia w nauce,
• ułatwienie kontaktu szkoły z rodzicami,
• ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z wszystkimi stronami procesu kształcenia.

Efekty dla nauczyciela:
• wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych),
• ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy,
• pomoc w urozmaiceniu lekcji,
• realizacja programu nie tylko za pomocą znaków werbalnych, ale również obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych,
• podnoszenie efektywności pracy nauczyciela,
• ułatwienie przygotowania się nauczyciela do zajęć,
• zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi,
• uzyskanie narzędzi do codziennej pracy,
• wzbogacenie technicznego warsztatu pracy,
• ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją, itp.

2.Publikacja materiałów w Internecie.
Opublikowałam w Internecie na portalu www.edux.pl oraz www.45minut.pl swój plan rozwoju zawodowego. Zamierzałam w ten sposób udostępnić innym nauczycielom efekt mojej pracy i podzielić się własną koncepcją rozwoju zawodowego.
3.Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.
Bardzo chętnie korzystam z wszelkich dóbr Internetu, który stanowi dla mnie ogromne źródło wiedzy, pomysłów, inspiracji. Korzystam ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, które wykorzystuję podczas zajęć. Dzięki stronom przeznaczonym dla nauczycieli języków obcych wzbogaciłam swoją własną bibliotekę o gotowe pomoce i materiały, które pomagają mi rozwijać w moich uczniach poszczególne umiejętności.

Przygotowuję również samodzielnie różne materiały dydaktyczne, które opracowuję w formie prezentacji multimedialnych w programie Power Point. Korzystam również ze stron oferujących rozmaite ćwiczenia online, które wykorzystuję podczas zajęć. Najchętniej korzystam ze strony www.agendaweb.org, którą również polecam moim uczniom. Jest ona bogatym źródłem rozmaitych ćwiczeń zarówno z gramatyki jak i ze słownictwa na każdym poziomie językowym. Dzięki możliwościom, jaki daje Internet mogłam również skorzystać z szerokiej oferty Webinarów o różnorakiej tematyce, szkolenia takie daje wiele możliwości, których nie daje zwykłe seminarium z wykładowcą. Uczestnicy webinara po jego zakończeniu otrzymują dostęp do archiwum, które później można wykorzystać w celu utrwalenia materiału. Archiwum webinara otrzymują także te osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie wzięły w nim udziału. W trakcie odbywania stażu brałam udział w wielu tego typu szkoleniach, a dzięki dostępie do materiałów z tychże szkoleń, mogę odświeżać zdobytą wiedzę w każdej chwili. Mając nieograniczony dostęp do materiałów.

Efekty dla ucznia:
• traktowanie komputera jako narzędzia pracy, a nie tylko rozrywki,
• dostęp do większej ilości różnorodnych ćwiczeń o różnym stopniu trudności,
• podniesienie atrakcyjności procesu dydaktycznego – „nudne” i „niezrozumiałe” lekcje stają się ciekawsze i przystępniejsze dla uczniów,
• doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• aktywne uczestnictwo w zajęciach, podczas których wykorzystywane
są podręczniki interaktywne, filmy tematyczne i pokazy slajdów,
• umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie,
• możliwość komunikowania się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

Efekty dla nauczyciela:
• systematyczne doskonalenie swoich umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną,
• uczestniczenie w różnego rodzaju Webinarach szkoleniowych
• uatrakcyjnianie zajęć poprzez wykorzystanie dostępnych programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz innych samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych,
• posiadanie pełnej i uporządkowanej dokumentacji swojej pracy,
• nawiązanie i utrzymanie stałych kontaktów z innymi nauczycielami języka angielskiego, w celu wymiany doświadczeń zawodowych,
• regularny kontakt z rodzicami uczniów,
• stały dostęp do aktualnych informacji,
• systematyczne dokształcanie się poprzez korzystanie z portali naukowych i innych,
• dzielenie się własną wiedzą i korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli,
• zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotem,
• poczucie satysfakcji z posiadanych umiejętności w zakresie obsługi komputera,
• umiejętność wykorzystywania TIK w nauczaniu, wychowaniu i podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Efekty dla szkoły:
• posiadanie czytelnie i estetycznie opracowanych dokumentów, które można wielokrotnie wykorzystywać i modyfikować,
• wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych,
• podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły poprzez zmianę tradycyjnego sposobu prowadzenia zajęć,
• urozmaicenie procesu dydaktycznego i wychowawczego multimedialnymi narzędziami,
• polepszenie organizacji pracy szkoły poprzez stosowanie przez nauczycieli dziennika elektronicznego Vulcan.

§ 8. ust. 2. pkt. 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Na bieżąco dzieliłam się swoją wiedzą, umiejętnościami i materiałami z innymi nauczycielami. Udostępniałam im opracowane przeze mnie scenariusze lekcji, karty prac, materiały itp. Zachęcałam również do korzystania z dóbr Internetu wskazując ciekawe propozycje i rozmaite nowości i rozwiązania oraz adresy różnych stron, z których można skorzystać podczas lekcji. Prowadziłam, z wykorzystaniem komputera różnorodne lekcje języka angielskiego dla zainteresowanych nauczycieli.
Prowadziłam lekcję dla 15 nauczycieli z Hiszpanii, Włoch i Chorwacji w ramach projektu Erasmus+ .Lekcja pokazowa odbyła się 15 października 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu z klasą 6a. Tematem lekcji było: Bycie miłym i uprzejmym w codziennych sytuacjach. („Being kind and polite in everyday situation”.)Uczestnicy dostali szereg przydatnych materiałów i wskazówek, jak z nich korzystać. Podzieliłam się również z uczestnikami materiałami które zdobyłam biorąc udział w szkoleniu zagranicznym Keep Talking, które odbyło się w North Mon Language Institute w Cork w Irlandii. Udostępniam materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystane w czasie prowadzonych zajęć. Dokonałam ewaluacji zajęć otwartych, zaś wnioski wykorzystuję do dalszej pracy. W ramach upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych uczestnicy projektu Erasmus + umieścili materiały opracowane przeze mnie oraz informację o przeprowadzonej lekcji, na specjalnej „chmurze” na portalu Facebook, która jest ogólnie dostępna i każdy nauczyciel szukający inspiracji w swojej pracy do tego jak zachęcić uczniów do mówienia w języku angielskim, może skorzystać z materiałów i dostępnych informacji. Projekt: "The future Begins Today" i materiały można też znaleźć na eTwinningu, FB : https://www.facebook.com/groups/2262339870462065/

Prowadziłam również zajęcia dla studenta Prasada Joshi z Indii, który gościł w naszej szkole w ramach międzynarodowych praktyk studenckich. Student ten, z moją opieką przeprowadził również samodzielnie pięć zajęć z moimi uczniami.

Efekty dla ucznia:
• ciekawie prowadzone zajęcia ułatwiają przyswajanie materiału,
• aktywizujące metody pracy,
• samodzielna i twórcza praca,
• atrakcyjne środki dydaktyczne.

Efekty dla nauczyciela:
• samorealizacja i analiza własnych kompetencji,
• satysfakcja z możliwości dzielenia się z innymi własnym warsztatem pracy,
• pogłębianie umiejętności zawodowych,
• zdobywanie nowych doświadczeń,
• inspiracja do twórczych rozwiązań,
• prezentacja swoich umiejętności oraz bogatego warsztatu pomocy dydaktycznych,
• możliwość podzielenia się swoim bogatym zasobem materiałów dydaktycznych z innymi nauczycielami,
• wzbogacanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Efekty dla szkoły:
• wdrażanie nowych metod i form pracy,
• lepsza organizacja procesu kształcenia dzięki współpracy nauczycieli,
• podwyższanie jakości funkcjonowania szkoły.

2.Praca w zespole przedmiotowym.

W szkole jako jeden z wielu zespołów przedmiotowych działa - zespół nauczycieli języków obcych. Wspólnie, poprzez różne działania mające na celu doskonalenie własnej pracy, staramy się podnieść jakość pracy szkoły. W trakcie spotkań dzielimy się doświadczeniem oraz informacjami dotyczącymi różnych dostępnych form dokształcania. W ramach pracy w tym zespole opracowujemy plan pracy na określony rok szkolny. Każdego roku analizujemy również wyniki testów kompetencji, próbnych egzaminów gimnazjalnych i egzaminów końcowych, sporządzamy raporty wraz z wnioskami i zadaniami do zrealizowania w kolejnym roku szkolnym tak, aby wyniki egzaminów były coraz wyższe. Opracowane raporty i wnioski z nich wynikające prezentowane są całej Radzie Pedagogicznej, a w wersji nieco krótszej rodzicom na zebraniach. Na spotkaniach zespołu dyskutujemy na tematy związane z problematyką dydaktyczną zagadnień z języka angielskiego i próbach ich rozwiązywania, dzielimy się doświadczeniami i wymieniamy materiałami dydaktycznymi. Głównym zamysłem współpracy jest dzielenie się wiedzą w celu poprawy efektów pracy i większego zainteresowania uczniów językiem angielskim. Praca w tym zespole stanowi dla mnie możliwość aktywnego uczestnictwa w podniesieniu jakości pracy szkoły.

Efekt dla ucznia:
• podniesienie poziomu kształcenia uczniów poprzez wzrost wiedzy kadry nauczycielskiej,
• uzyskiwanie lepszych wyników w nauce i wyższych osiągnięć na egzaminie gimnazjalnym.

Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie umiejętności komunikacji i wymiany doświadczeń,
• poszerzenie wiadomości na temat metod aktywizujących oraz nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie dydaktycznym,
• promowanie własnych rozwiązań edukacyjnych,
• satysfakcja z możliwości dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi,
• integracja wśród nauczycieli zespołów przedmiotowych,
• ułatwienie sobie i innym pracy dydaktycznej.

Efekty dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły,
• współpraca członków rady pedagogicznej,
• lepsza organizacja procesu kształcenia dzięki współpracy nauczycieli,
• budowanie dobrej atmosfery do pracy i nauki.
• integracja nauczycieli,
• wymiana dobrych doświadczeń,
• dokumentacja szkolna jest aktualna i zgodna z wymaganiami stawianymi przez wszystkich nauczycieli wchodzących w skład zespołów.

§ 8. ust. 2. pkt. 4 a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”.

1.Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć z języka angielskiego realizowanego na zajęciach dodatkowych.
Uwzględniając wyniki egzaminów oraz wnioski z raportów opracowałam program zajęć prowadzonych przeze mnie w klasach trzecich gimnazjum, „Zajęcia Przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego dla klas III”. Zajęcia trwały od początku roku szkolnego aż do egzaminu, po egzaminie dokonałam ewaluacji programu i wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy.
Założenia metodyczno-programowe:
Prezentowana innowacja metodyczna oparta jest na podstawach programowych dla kontynuacyjnego etapu edukacyjnego zatwierdzonych przez MEN, i jest pogłębieniem programu nauczania języka angielskiego w klasach III. W klasach objętych innowacją planowane jest prowadzenie nauki języka angielskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasie trzeciej gimnazjum. Innowacją objęte były klasy trzecie gimnazjum( klasa III B, IIID i IIIE). Program polegał na zintegrowanej nauce wszystkich umiejętności tj. gramatyki, użycia języka, czytania ze zrozumieniem, słuchaniu i pisaniu. Szczególny nacisk kładłam tu na przygotowanie uczniów do pisania krótkich wypowiedzi pisemnych, co spowodowane było niskimi wynikami tegoż zagadnienia na egzaminie próbnym do jakiego uczniowie podeszli w klasie drugiej. Założeniem było aby uczniowie wszystkie prace pisali samodzielnie pod czujnym okiem nauczyciela, aby wykształcić w nich zmierzenie się z każdym tematem i aby nie zniechęcali się, wcześniej większość z nich nie podchodziła do zadania, mając obawy , czy poradzi sobie z problemem. Założenia to nauczanie zintegrowane wszystkich treści programowych oraz konwersację z elementami czytania i słuchania w oparciu o adaptowany literacki i multimedialny materiał pozapodręcznikowy. Ogromny nacisk kładłam również na konwersację w oparciu o szkolenie „Keep Talking”, porozumiewanie się tylko w języku angielskim motywowało uczniów jeszcze bardziej do pracy, przechodziłam na język polski tylko w przypadku trudnych gramatycznych zagadnień. W klasie trzeciej w ramach dodatkowej godziny objętej innowacją przewidziana była kontynuacja realizacji materiału pozapodręcznikowego oparta na wykorzystaniu źródeł multimedialnych z naciskiem na konwersację i poszerzenie wiedzy o elementy kulturoznawcze (wiedza o krajach anglojęzycznych). Na całym etapie kształcenia uczniowie przygotowywani byli do egzaminu gimnazjalnego w oparciu o zatwierdzone standardy egzaminacyjne.

Zajęcia prowadzone przeze mnie zakładały nie tylko doskonalenie umiejętności biegłego posługiwania się językiem formie ustnej i pisemnej, ale również przygotowanie uczniów do aktywnego współuczestnictwa w kulturze i jej współkreowania, co stymulować będzie ich rozwój intelektualny i emocjonalny. Realizacja materiału w aspekcie standardów egzaminacyjnych pozwoliła uczniom na odpowiednie przygotowanie do zdania egzaminu gimnazjalnego w klasie III. Innowacja zakłada, iż uczeń szkoły gimnazjalnej jest już ukształtowaną jednostką społeczną, zdolną do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących własnego uczenia się. Uczeń powinien zatem, świadomie i czynnie uczestniczyć w lekcjach, systematycznie się do nich przygotowywać, sumiennie wykonując zadania zarówno w klasie, jak też w domu.

W zakresie kształcenia kompetencji komunikacyjnej pomocnym było, stworzenie stymulowanych sytuacji językowych, bardzo zbliżonych do naturalnej komunikacji, np. przy wykorzystaniu dramy, gdzie uczniowie przekazywali nie tylko pewne informacje werbalne, lecz również odczucia i intencje niewerbalne.
W celu osiągnięcia optymalnych efektów w procesie kształcenia i wychowania istotne było uzyskanie jak największego zaangażowania uczniów w intensywną pracę na lekcjach, ucząc ich jednocześnie prawa do wyrażania swoich zdań i poglądów, jak również uczenie ich zasad współpracy i tolerancji. Metody aktywizujące, które stosowałam to, m.in. dyskusja, projekt, burza mózgów (brain storming), drama, praca w grupach, prezentacje. Różnego typu dyskusje połączone z pracą w małych grupach dla nauczania poszukującego, a więc aktywnego i samodzielnego udziału w rozwiązaniu postawionego przez nauczyciela problemu.
W zależności od danej sytuacji dydaktycznej w nauczaniu/uczeniu się, proponowałam kompilację metody indukcyjnej i dedukcyjnej, polegającą na tym, iż na podstawie podanych przykładów uczniowie samodzielnie, wykorzystując swoją wiedzę językową i doświadczenia, odkrywali daną regułę i jej zastosowanie, lub w trudniejszych przypadkach mieli tę regułę podaną i zilustrowaną przykładami a ich praca polegała na znalezieniu tylko nowych, podobnych przykładów.
W procesie nauczania/uczenia się języka angielskiego obok nauczania komunikacji także ważne było kształcenie innych kompetencji zgodnych z podstawą programową, takich jak:
- organizowanie, ocenianie, planowanie własnego uczenia się,
- rozwijanie sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań,
- współdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji zachowując obowiązujące normy,
- rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,
- komunikowanie w się w różnych sytuacjach – w sposób werbalny lub niewerbalny
- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł, w tym Internetu.

Efekty dla ucznia:
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł
• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego
• poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym
• kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur,
• rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
• rozwijanie wiedzy i sprawności językowych w ramach wszystkich nauczanych standardów: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie
• rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach komunikacyjnych ze szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności prowadzenia konwersacji
• podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego
• uatrakcyjnianie sposobu nauczania i uczenia się języka
• rozwijanie w uczniach postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur
• wykorzystania posiadanej wiedzy,
• rozwijania umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim.

Efekty dla nauczyciela:
• zwiększenie skuteczności własnych działań i metod nauczania
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy o materiały autentyczne
• lepsze poznanie słabszych i mocniejszych stron dotyczących umiejętności językowych poszczególnych uczniów

Efekty dla szkoły:
• promowanie języka angielskiego wśród dzieci
• zachęcanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności językowych
• osiągniecie dużo lepszych wyników z Egzaminu Gimnazjalnego, co wpłynęło na poprawę pracy szkoły.

Opracowałam program Zajęć wspomagających naukę języka angielskiego w klasach pierwszych.
Ważne dla przyszłego nauczania w nauczaniu wczesnoszkolnym jest aby nauczyciel uczący w klasach pierwszych wyłapał uczniów, którym należy się dodatkowa pomoc w zdobywaniu wiedzy. Jeżeli zostanie pominięty ten ważny moment w kształceniu wczesnoszkolnym, bardzo trudno później owe braki uzupełnić. Program ten miał zapobiegać temu problemowi i motywować słabszych do chęci nauki języka, mimo trudności. Zajęcia prowadzone były w ramach zajęć świetlicowych, wśród uczniów klas pierwszych. Program w/w zajęć był przeznaczony dla uczniów mających problemy oraz specjalne potrzeby nauczania. Celem programu jest wyrównanie braków w opanowaniu podstawy programowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów. Oraz zaciekawienie uczniów językiem angielskim, nauka w formie zabawy, gier, piosenek, wierszyków i jak najwięcej używania języka angielskiego, konwersacja. Zajęcia były skierowane do małej grupy uczniów aby kontakt z nauczycielem i językiem był skuteczniejszy.

Efekty dla ucznia:
• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela.
• rozumie wypowiedzi ze słuchu:
• rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu
• rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
• rozumie wyrazy i proste zdania, zwroty.
• zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; recytuje wiersze; rymowanki; śpiewa piosenki; nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je.
• uczeń gra w gry, rozumie polecenia liczy po angielsku ilość wyrzuconych kostką oczek
• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
• ma pozytywny stosunek do nauki języka angielskiego.
• rozpoczęte zadania doprowadza do końca.

Efekty dla nauczyciela:
• satysfakcja z ilości uczestników
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe piosenki wyliczanki i pomoce naukowe mające na celu urozmaicenie procesu kształcenia wśród uczniów klas pierwszych

Efekty dla szkoły:
• wyrównanie braków i umiejętności w opanowaniu podstawy programowej
• wyrównanie dysproporcji w umiejętnościach uczniów
• wzbogacenie słownictwa
• nauka konwersacji w języku angielskim

Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze dla poszczególnych uczniów, którzy na bieżąco mieli problem z przyswojeniem konkretnych zagadnień, głównie gramatycznych, na bieżąco dokonywałam analizy pracy własnej oraz potrzeb uczniów i modyfikowałam plan pracy podczas tych zajęć, dzięki temu moi uczniowie podnieśli swoje umiejętności językowe.
2.Wdrażanie metod aktywizujących pracę na lekcjach języka angielskiego.
Planując i organizując zajęcia, wykorzystuję metody aktywizujące uczniów w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. Stosuję zabawy i gry rozwijające twórcze myślenie oraz wpływające na wszechstronny rozwój uczniów. Pracowałam metodą projektów. Opracowałam i zrealizowałam projekt „Have you ever been to the United Kingdom? Let’s visit and discover...”
W swojej pracy starałam się ograniczać stosowanie metod podających, służących przekazywaniu gotowych wiadomości, chętnej korzystam z metod i technik aktywizujących sprzyjających samodzielnemu myśleniu i działaniu, a także pozytywnej motywacji do uczenia się. Uatrakcyjniam swoje zajęcia poprzez wprowadzanie nowych zagadnień lub słownictwa w sposób ciekawy, inny za każdym razem, dzieci mają w ten sposób efekt zaskoczenia i dzięki temu zapamiętują lepiej, wzmaga to zaangażowanie zarówno grupy jak i poszczególnych uczniów. Uczenie się jest bardziej efektywne, gdy angażuje nie tylko umysł, ale i emocje. W swojej pracy najczęściej korzystam z metod aktywizujących takich jak: schemat skojarzeń, burza mózgów (metoda Osborne’a), metoda stacji, metoda drama, metoda prawda- fałsz, metoda pro-contra, analiza SWOT oraz gry dydaktyczne.

§ 8. ust. 2. pkt. 4 c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”.
Indywidualizuję proces nauczania, kieruję nim tak, żeby każdy uczeń był zaangażowany i osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. Realizuję zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Spotykam się z zespołami nauczycieli, którzy uczą danego ucznia objętego nauczaniem uwzględniające specjalne potrzeby danego ucznia.
Trafnie diagnozuję potrzeby i możliwości ucznia. Indywidualizuję pracę lekcyjną i domową. Przygotowuję indywidualne karty ćwiczeń oraz dedykowane konkretnym uczniom pomoce dydaktyczne. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane zarówno na pomoc dzieciom mającym trudności w nauce, jak i na rozwijanie uzdolnień. Organizując proces dydaktyczny uwzględniam wnioski i zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej ale również pasje i zainteresowania dzieci.
W roku szkolnym 2016/2017 sprawowałam opiekę dydaktyczno- opiekuńczą nad czterema uczniami, których to uczyłam indywidualnie języka angielskiego:
Uczeń A. Uczeń ten otrzymał indywidualny tok nauki, ze względu na brak umiejętności dostosowania się do ogólnie przyjętych zasad i norm zachowania panujących na terenie szkoły. Na początku naszej wspólnej pracy sprawiał ogromne problemy wychowawcze, często interweniowałam kontaktując się telefonicznie z rodzicami, po pewnym jednak czasie zauważyłam, że chłopiec bardzo pozytywnie reaguje na pochwały, właśnie dzięki owym pochwałom i nagrodom w postaci pozytywnych ocen, uczeń zaczął pracować a nasza wspólna praca przynosiła efekty w postaci pozytywnych wyników w nauce. Dzięki temu zwiększyło się poczucie wartości chłopca i chętnie uczęszczał na zajęcia.
Uczeń B. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ze względu na bardzo silną wadę wzroku, uczeń niedowidzący. Dostosowałam wymagania edukacyjne do specjalnych, indywidualnych potrzeb ucznia. Paweł nosił zeszyt w dużym formacie, pisałam mu literki na dwie kratki aby łatwiej było mu przeczytać wyrazy, na zajęcia przygotowywałam też ćwiczenia i strony wydrukowane z podręcznika jednak takie o powiększonej czcionce aby uczeń bez problemu mógł poradzić sobie z przeczytaniem i uzupełnianiem ćwiczeń, druk (czcionka ARIAL 16-18 punktów), powiększanie fragmentów podręczników, sprawdzianów, w razie potrzeby przygotowanie uczniowi gotowych notatek do wklejenia w zeszyt, dobrze funkcjonowało każde zadanie na osobnej stronie. Początek naszej wspólnej pracy był dość trudny, chłopiec bowiem bardzo wstydził się swojej wady wzroku, z czasem jednak nabrał pewności siebie i nasza współpraca układała się bardzo dobrze.
Uczennica C. Uczennica objęta nauczaniem indywidualnym ze względu na bardzo słabe umiejętności przyswajania wiedzy oraz specyficzny sposób bycia i ubioru oraz nagminne wagarowanie. Dotarcie zarówno dydaktyczne jak i wychowawczego tej uczennicy było zdecydowanie najtrudniejsze w mojej 15 letniej karierze nauczyciela. Uczennica nie robiła nic sama w domu, wiedziałam, ze musze dołożyć wszelkich starań aby minimum wymagań w jej przypadku osiągnąć tylko i wyłącznie podczas zajęć w szkole.
Uczennica D. Uczennica objęta nauczaniem indywidualnym ze względu na długie nieobecności spowodowane licznymi pobytami w szpitalach. Uczennica bardzo zdolna i ambitna. Nie miałam w tym przypadku żadnych problemów zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych.
W roku szkolnym 2017/2018 sprawowałam opiekę dydaktyczno- opiekuńczą nad trzema uczniami, których to uczyłam indywidualnie języka angielskiego:
Uczeń E. Uczeń z wszelkiego rodzaju zaburzeniami miał indywidualną ścieżkę edukacyjną oraz zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów w tym z języka angielskiego. Chłopiec był uczniem, któremu zdecydowanie poświęciłam najwięcej czasu w danym roku szkolnym. Każda czynność podczas zajęć musiała być bardzo ciekawa dla chłopca oraz związana jeśli jest tylko taka możliwość z gołębiami, chłopiec uwielbiał te ptaki, tak więc wymyślałam rozmaite ćwiczenia, rysowałam rysunki i starałam się zainteresować chłopca poszczególnymi tematami i tajnikami języka angielskiego. I tak jak z pisownią u mojego wychowanka nie było najlepiej tak ze znajomością słownictwa radził sobie znakomicie.
Uczennica F. Uczennica objęta indywidualną ścieżkę edukacyjną oraz zajęciami indywidualny z niektórych przedmiotów w tym z języka angielskiego. Uczennica bardzo słabo przyswajająca wiedzę. Chociaż podczas zajęć deklarowała chęć uczenia się, jednak zapał jej gasł w momencie końca zajęć. W przypadku uczennicy starałam się, aby jak najwięcej z minimum wymagań udało nam się opanować podczas zajęć. Co też z końcem roku szkolnego udało się osiągnąć.
Uczennica G. Dziewczynkę uczyłam dwa lata. Cierpi ona na nerwiakowłókniatowatość niezłośliwą typu I. Dziewczynka jest objęta indywidualną ścieżkę edukacyjną oraz zajęciami indywidualnymi z niektórych przedmiotów w tym z języka angielskiego. Uczennica dużo większe problemy jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy wykazywała w ubiegłym roku szkolnym. Zajęcia muszą być urozmaicone, wtedy dziewczynka chętnie przyswaja nowe partie słownictwa i przydatne zwroty oraz czasy i konstrukcje. Bardzo pomocna w pracy z uczennicą okazała się być tablica multimedialna. Chętnie uczęszcza na zajęcia i otrzymuje dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.
W roku szkolnym 2018/2019 sprawowałam opiekę dydaktyczno- opiekuńczą nad pięcioma uczniami, których to uczyłam indywidualnie języka angielskiego:
Uczennica H. Uczennica objęta indywidualnym nauczaniem ze względu na bardzo ciężką chorobę białaczkę. Na szczęście w momencie pisanie przeze mnie tych informacji dziewczynka jest już zdrowa, to bardzo zdolna i ambitna dziewczynka, z ogromnym zapałem angażowała się w pracę, jeśli tylko zdrowie jej na to pozwalało, kiedy miała spadek formy, nadrabiała wszystko później. Jest to moja najbardziej pracowita uczennica, jaką kiedykolwiek miałam możliwość uczyć.
Uczennica I. Uczennica objęta indywidualnym tokiem nauczania ze względu na bardzo dużą trudność w przystosowaniu się do otoczenia, brak jakiejkolwiek więzi z rówieśnikami. Uczennica przez cały okres gimnazjum była objęta w/w nauczaniem. Uczennica zdolna i ambitna, przez ten rok poczyniła ogromne postępy w nauce.
Uczeń J. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ze względu na bardzo dużą trudność w przystosowaniu się do otoczenia, brak jakiejkolwiek więzi z rówieśnikami. Uczeń zdolny i ambitny, jednak jego nadpobudliwość psychoruchowa nie zawsze pozwala mu się skupić na danej czynności w związku z tym czasami ciężko do niego dotrzeć, ale nasza współpraca układała się bardzo pozytywnie i uczeń miał duży zapał do pracy.
Uczeń K. Uczeń objęty indywidualną ścieżką edukacyjną oraz zajęciami indywidualnymi z niektórych przedmiotów w tym z języka angielskiego. Uczeń bardzo się starał, zawsze był przygotowany do zajęć. Współpraca układała się bardzo dobrze, uczeń w stopniu dobrym opanował wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.
Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę zainteresowanych uczniów.
Realizowanie własnego projektu edukacyjnego z dwiema grupami młodzieży: Have you ever been to the UK? Let’s visit and discover.

Otoczenie opieką ucznia zdolnego.
Prowadziłam zajęcia z uczennicą klasy trzeciej, która wykazywała się ogromną zdolnością językową, dziewczynka miała jednak straszne problemy z adaptacją w klasie, była bardzo skromna i cicha, bardzo rzadko odzywała się na lekcjach jednak na każde zadane pytanie znała poprawną odpowiedz, w tej klasie zaczęłam pracę dopiero w roku bieżącym, poznawałam dopiero młodzież ich umiejętności i problemy, widząc, że uczennica wykazuje ogromne zdolności jednak ma problem, aby wykazać się w obecności innych uczniów, zaproponowałam jej cotygodniowe spotkania na dodatkowych lekcjach, uczennica bardzo chętnie się zgodziła, przychodziła systematycznie i otwierała się na mnie, widziałam, że czuje się bardziej dowartościowana i pewniejsza siebie, nawet na właściwych lekcjach zaczęła się zgłaszać i chętnie zabierać głos. Namówiłam ją również na to aby spróbowała własnych sił i wzięła udział w wojewódzkim konkursie przedmiotowym, mimo iż nie udało nam się przejść do dalszego etapu to uczennica mimo wszystko zdobyła zadowalającą liczbę punktów i na pewno dla niej samej jak i dla mnie był to mały sukces.

Otoczenie opieką ucznia słabego.
Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze dla poszczególnych uczniów, którzy na bieżąco mieli problem z przyswojeniem konkretnych zagadnień, głównie gramatycznych, na bieżąco dokonywałam analizy pracy własnej oraz potrzeb uczniów i modyfikowałam plan pracy podczas tych zajęć, dzięki temu moi uczniowie podnieśli swoje umiejętności językowe.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Moja praca nie polega tylko na uczeniu języka angielskiego, oprócz nauki szkoła również tworzy społeczność. Dlatego ja inspiruję swoich uczniów do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach na rzecz szkoły, rodziny, społeczności lokalnej ale również na rzecz osób chorych i potrzebujących.
• Zachęcam dzieci do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego. Dzieci, mimo że akcje prowadzone są w godzinach 15:00-18:00, czyli po lekcjach, chętnie biorą w nich udział. Pakują wówczas zakupy do torebek i zachęcają do wrzucania przysłowiowego grosza do puszki na rzecz „Stowarzyszenia”.
• Jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego, który prężnie działa organizując cały szereg atrakcji dla społeczności szkolnej. Organizujemy cotygodniowe spotkania, gdzie ustalamy plan działania na kolejne tygodnie, i tak powstają konkursy, plakaty okolicznościowe, audycje prowadzone przez radiowęzeł i wiele innych. Przy tym pracujemy, doskonale się bawimy ale również uczymy się odpowiedzialności i działania w grupie. Organizujemy również różne przedsięwzięcia w środowisku szkolnym i lokalnym: takie jak dyskoteki, poczta Walentynkowa, wróżby andrzejkowe, Halloween, audycje, pikniki rodzinne i wiele innych.
• W roku szkolnym 2016/2017 prowadzałam zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z przyswajaniem wiedzy. Zajęcia te cieszyły się ogromną popularnością i dzięki nim uczniowie osiągnęli lepsze wyniki w nauce na przestrzeni roku.
• W roku 2017/2018 Zorganizowałam Konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim o dowolnym kraju anglojęzycznym.
• W roku szkolnym 2018/2019 poszerzyłam Stoisko Wiedzowe podczas Pikniku Rodzinnego o pytania w języku angielskim, które cieszyły się ogromną popularnością, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych poprzez współpracę z wydawnictwami.
W celu poszerzenia działań edukacyjnych szkoły, doskonalenia własnych umiejętności współpracuję z wydawnictwami oświatowymi. Od wielu lat współpracuję z przedstawicielami wydawnictw: Nowa Era, Macmillan, Pearson, Oxford. Dzięki tej współpracy pozyskałam wiele podręczników i pomocy dydaktycznych, jak książki czy przykładowe zestawy gimnazjalne, które mogę wykorzystać podczas lekcji, oraz, udostępniam uboższym uczniom. Dzięki korzystaniu z różnych materiałów, nie tylko podręczników, uczniowie poszerzają swoją wiedzę, a nauczyciel może dopasować ćwiczenia do poziomu umiejętności podopiecznych.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Odkąd zaczęłam prace w szkole na bieżąco starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze, dlatego też zawsze współpracowałam z pedagogami szkolnymi, którzy zawsze wspierali mnie w pracy dydaktycznej. Wymienialiśmy się informacjami na temat uczniów, dzieliliśmy się wiedzą dotyczącą ich sytuacji rodzinnej i postępów w nauce a także zmianom jakie zachodziły w ich zrachowaniach, zarówno podczas zajęć jak i podczas przerw. Analizowaliśmy oceny ucznia, opinie Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej. Rozmowy takie służyły temu, aby wspólnie wypracować najlepsze metody postępowania z poszczególnymi wychowankami, wspierać ich w dążeniu do poprawy zachowania a także do chęci osiągania lepszych wyników w nauce języka angielskiego. Na bieżąco kontaktowałam się również z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze, chciałam aby rodzic miał świadomość, gdy jego dziecko niewłaściwie się zachowuje. Zawsze spotykałam się ze strony rodziców z ogromną życzliwością i chęcią współpracy na korzyść dziecka. Zawsze takie rozmowy przynosiły pożądane efekty. Wtedy uczeń wiedział, że zarówno rodzic jak i nauczyciel chcą dla niego jak najlepiej i taki kontakt nauczyciel-rodzic mobilizował ogromnie tych najbardziej niesfornych uczniów do należytego zachowania podczas zajęć. Przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych współpracowałam również z psychologiem szkolnym, który służył pomocą w trudnych sytuacjach i wspierał działania moje i pedagoga.

Efekty dla ucznia:
• wzrost poczucia bezpieczeństwa,
• otoczenie opieką i wsparciem ze strony wychowawcy, pedagoga i psychologa.

Efekty dla nauczyciela:
• nawiązanie dobrych kontaktów z wychowankami i ich rodzicami,
• zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych,
• wzbogacenie doświadczenia zawodowego o umiejętności pedagogiczne i psychologiczne.

Efekty dla szkoły:
• wzrost jakości pracy wychowawczej szkoły,
• poprawa zachowania i postępów w nauce uczniów,
• kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako placówki podejmującej działania wychowawcze na rzecz przeciwdziałania różnym zagrożeniom.

Współpraca z rodzicami.
Znam środowisko rodzinne ucznia. Efektywnie współpracuję z rodzicami uczniów objętych procesem nauczania indywidualnego lub ścieżkami edukacyjnymi. Natychmiast kontaktuje się z opiekunami uczniów, których zachowanie mnie niepokoi i wspólnie poczynamy kroki ku polepszeniu zachowania danego ucznia. Współpraca z rodzicami jak i z opiekunami prawnymi układa mi się bardzo dobrze. Na bieżąco uczestniczę w dniach otwartych szkoły jak i spotkaniach z rodzicami. Współpraca z rodzicami jest ważnym elementem procesu edukacji uczniów polegającym na integralnej realizacji w pracy nauczyciela funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami podczas spotkań ogólnych, prowadząc rozmowy indywidualne oraz telefoniczne. Obserwowałam relacje dzieci z członkami ich rodzin podczas spotkań, czy uroczystości organizowanych w szkole lub poza nią.

§ 8. ust. 2. pkt. 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”.

W czasie swojej pracy miałam do czynienia z wieloma problemami, które rozpoznałam i rozwiązałam zgodnie ze swoją wiedzą pedagogiczną i kompetencjami zawodowymi. Były to problemy różnego typu – edukacyjne, wychowawcze i organizacyjne. Najpierw dokonywałam identyfikacji problemu, starałam się poznać jego genezę oraz dynamikę rozwoju. Określałam jego znaczenie dla funkcjonowania ucznia, zadań szkoły i własnych obowiązków zawodowych. Prognozowałam opcję negatywną i pozytywną rozwoju zjawiska. Opracowałam propozycję rozwiązań z zastosowaniem swoich możliwości i różnych form współpracy z innymi ludźmi. Wdrożyłam zaplanowane oddziaływania w celu rozwiązania problemu, przez cały czas je monitorując. Na koniec wyciągnęłam wnioski, dotyczące skuteczności działań. W rozwiązywaniu problemów posiłkowałam się literaturą pedagogiczną oraz wiedzą, zdobytą na różnych szkoleniach.

Opis i analiza przypadku dydaktycznego

PRZYPADEK I
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu dydaktycznego, który przyniósł pozytywny skutek.
Rozpoznanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych dziecka z trudnościami w nauce.

 Identyfikacja problemu
Podczas moich obserwacji chłopca na tle grupy rówieśników zauważyłam, że:
• uczeń ma problemy z koncentracją
• słabo zapamiętuje nowe słownictwo
• słabo czyta i wypowiada słowa
• ma problemy ze zrozumieniem teksu czytanego lub słuchanego
• ma problemy z opanowaniem materiału gramatycznego
• często nie ma odrobionej pracy domowej
• nie podejmuje samodzielnych zadań na lekcji
• nie jest zaangażowany w cykl nauczania
W czasie prowadzenia zajęć zaobserwowałam, że chłopiec ma problemy z wykonaniem poleceń nauczyciela na zajęciach lub wykonuje je dużo wolnej. Ponadto zauważyłam, że uczeń jest apatyczny i niezaangażowany w tok lekcji. Nie zgłasza się do samodzielnej odpowiedzi, a poproszony o odpowiedź ma trudności z udzieleniem właściwiej odpowiedzi. Rozwój potencjalnych zdolności chłopca oraz rozwiązanie jego problemów w nauce zależy głównie od sposobu pracy zarówno w szkole jak i w domu. Praca z takim uczniem nie jest prosta, gdyż trzeba mu stworzyć takie warunki, aby nie miał poczucia „nic nie umiem” czy „jestem do niczego”

 Geneza i dynamika zjawiska
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego okazało się, że uczeń pochodzi z rozbitej rodziny. Po rozmowie z mamą ucznia, okazało się, że wychowuje dzieci samotnie. Zmieniła miejsce zamieszkania i wraz z dwójką synów zamieszkuje u siostry, a co za tym idzie chłopcy zmienili szkołę. Z przykrością stwierdziłam, że taka atmosfera nie sprzyja rozwojowi dziecka i problemy w domu w znacznym stopniu przekładają się na problemy w szkole. Nurtowało mnie pytanie jak zorganizować pracę w grupie by rozwiązać problemy ucznia.

 Zaznaczenie problemu
Na podstawie wiedzy jaką posiadam, środowisko rodzinne w jakim dziecko się wychowuje ma ogromny wpływ na rozwój fizyczny i umysłowy dziecka. Niemniej zadaniem szkoły jest wspierać ucznia i tworzyć mu warunki do rozwoju swoich umiejętności, pomagać w problemach oraz szukać dróg ich rozwiązania. Problem ma również znaczenie dla własnego rozwoju nauczyciela i doskonalenia jego warsztatu, gdyż skłania go do modyfikacji i indywidualizowania warsztatu przez uwzględnianie potrzeb dziecka. Pomagając uczniowi w pokonywaniu trudności wspieramy go w trudnej drodze, ale również wzbogacamy nie tylko jego świat ale i swój własny.
Mama ucznia została poinformowana o działaniach nauczyciela i o wskazówkach do dalszej pracy.

 Prognoza
Negatywna: w przypadku zaniechania odpowiednich działań nastąpi:
• zahamowanie postępów w nauce
• zniechęcenie dziecka do dalszej pracy
• pojawienie się negatywnych zachowań spowodowanych nudzeniem się na zajęciach
• zachwianie pewności siebie
• zamknięcie się w sobie i brak zainteresowania tym co dzieje się w jego otoczeniu.
Pozytywna: wdrażanie odpowiednich oddziaływań spowoduje:
• poprawę wyników w nauce
• uzupełnieni braków w nauce
• rozwój umiejętności językowych
• zwiększenie satysfakcji a tym samym motywacji do dalszej pracy

 Propozycje rozwiązań
Cele:
• staranne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• dobór metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej we współpracy z rodzicami
• stosowanie wzmocnień pozytywnych: pochwał i nagród
• przeznaczenie zajęć z KN na organizacje zajęć wspomagających
• nawiązanie współpracy z nauczycielami innych przedmiotów
• okazywanie wiele cierpliwości i wyrozumiałości oraz konsekwencji w działaniu

Działania jakie postanowiłam podjąć: zachęcenie do udziału w zajęciach wyrównawczych, pobudzenie aktywności przez indywidualny dobór zadań i metod pracy, włączenie do pomocy grupę rówieśniczą. Konsultowałam się również z innymi nauczycielami stwarzając możliwość odrabiania zadań domowych z pomocą nauczycieli.

 Wdrażanie działań i efekty
Dzięki zachęcie nauczyciela uczeń uczestniczył w zajęciach wyrównawczych, uzupełniając braki wiadomości. Dobór odpowiednich metod i form pacy przyniosły oczekiwany rezultat:
• wyrównanie braków wiadomości
• rozwinął umiejętności językowe głownie czytanie zasób słownictwa
• częściej wypowiada się na lekcji
• chętniej współpracuje z innymi
• wzrosło poczucie wartości i samoocena
• nie popada w konflikty klasowe
• promocja do klasy wyższej
• ukończenie szkoły

Porównując uzyskane efekty z prognoza pozytywną, należy stwierdzić że podjęte działania przyniosły zamierzony i pozytywny skutek. ponadto uzyskałam głębszą świadomość działań potrzebnych w pracy wychowawczo – dydaktycznej. Myślę że dzięki aktywny metodom pracy jest możliwe dokonanie wielu wspaniałych osiągnięć oraz łatwiej jest planować i podejmować kolejne zadania pedagogiczne, których celem jest wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

PRZYPADEK II
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego, który przyniósł pozytywny skutek.
Trudności w przystosowaniu się dziecka nieśmiałego do życia w grupie.

 Identyfikacja problemu
Obok dzieci, które z łatwością i swoboda nawiązują, a następnie utrzymują kontakty społeczne, spotykamy również takie, których zachowanie w podobnych sytuacjach ulega widocznej dezorganizacji. Obserwując dziewczynkę zauważyłam:
• jest nieśmiała o zaniżonym obrazie własnej osoby
• przejawia obawy w podejmowaniu nowych działań
• występuje u niej brak wytrwałości w wykonywaniu poleceń
• nie bierze udziału we wspólnych zabawach
• niechętnie chodzi do szkoły.

 Geneza i dynamika zjawiska
Na podstawie rozmowy z rodzicami dziewczynki należy stwierdzić, że ukazany problem miał następujący rozwój w czasie.
Dziewczynka wychowuje się w rodzinie pełnej. Rodzice pracują zawodowo, a dziecko przebywało pod opieką dziadków, którzy byli w stosunku do niej nadopiekuńczy. W opinii matki dziecka, dziewczynka jest spokojna, cicha, nie sprawia problemów wychowawczych. Dużym problemem związanym z funkcjonowaniem w grupie były czynności samoobsługowe. Dziewczynka w słabszym stopniu miała opanowane czynności związane z życiem codziennym, a to wpływało na izolowanie się dziecka od grupy i osamotnienie. Z rozmowy z matką wynikało, że dziewczynka do szkoły chodzi niechętnie i nie lubi opowiadać o wydarzeniach ze szkoły.

 Zaznaczenie problemu
Dziewczynka wymaga częstego wsparcia ze strony nauczyciela, ma trudności w rozumieniu poleceń podczas wykonywania zadań. Nieodzowna jest pomoc ze strony rodziców - wsparcie przy pokonywaniu trudności, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. W oparciu o posiadana przeze mnie wiedzę, nadopiekuńczość dziadków i nadmierne ochranianie dziecka stały się przyczyną rozchwianej sfery emocjonalnej i społecznej dziecka oraz może wpłynąć niekorzystnie na osiąganie efektów wychowawczo-dydaktycznych.

 Prognoza
Negatywna: w przypadku zaniechania odpowiednich działań nastąpi:
• izolowanie się od grupy
• dziecko będzie lękliwie i niesamodzielne
• dziecko będzie ponosiło psychiczne i somatyczne koszty: zamkniecie się w sobie, bóle brzucha, apatia, zaburzenia apetytu.
• brak kontaktu z rówieśnikami

Pozytywna: wdrażanie odpowiednich oddziaływań spowoduje:
• nastąpi podniesienie wiary we własne siły
• będzie mogło rozwijać zainteresowania
• nawiąże właściwe kontakty społeczne i przyjaźnie
• będzie współpracować w grupie
• będzie chętnie chodzić do szkoły

 Wdrażanie działań
Przezwyciężenie nieśmiałości u dziewczynki polegało na takim pokierowaniu jej osobą, by z jednej strony stwarzać okazje do częstych kontaktów z dziećmi a z drugiej by sytuacja ta dawała jej szansę przeżycia sukcesu. Dlatego podjęłam następujące działania:
• dziewczynka za zgodą rodziców uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach szkolnych
• aktywizowałam dziecko do udziału w konkursach np. najpiękniejszą kartkę świąteczną
• podjęłam próbę znalezienia dla dziewczynki koleżanki, zachęcałam do wspólnych zabaw, pomocy przy wykonywaniu gazetki szkolnej
• powierzyłam jej znaczącą rolę w uroczystości z okazji Dnia Matki, motywacją było powiedzenia roli przez mikrofon.

 Efekty
W efekcie wdrożonych przeze mnie działań, we współpracy z wychowawcą i rodzicami dziewczynka przełamała poczucie bierności i lęku, a tym samym uwierzyła we własne możliwości i siły. Wzrosło poczucie wartości i ważności w grupie społecznej jakiej jest klasa i szkoła. Nastąpił właściwy proces socjalizacji, dziewczynka zyskała grono koleżanek i kolegów. Zaczęła chętnie i aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły. Stała się bardziej samodzielna, otwarta oraz odważna. Porównując uzyskane efekty z prognoza pozytywną, należy stwierdzić, ze proces podjętych oddziaływań przyniósł zamierzone skutki. Ponadto uzyskałam głębszą świadomość działań potrzebnych do skutecznej pracy wychowawczo- dydaktycznej.

Wyżej opisane przypadki uczniów i podjęte przez ze mnie działania, przełożyły się na wyniki i podniesienie jakości mojej pracy i pracy szkoły.

Efekty dla nauczyciela:
• potrafię rozpoznać problemy wychowawcze i dydaktyczne
• analizuję problemy uczniów
• układam program działań naprawczych
• wdrażam działania w celu rozwiązania problemu

Efekty dla ucznia:
• wie jakie są jego mocne strony
• pokonuje lęk
• nawiązuje kontakty z grupą
• pokonuje trudności w nauce
• rozwija swoje umiejętności

Efekty dla szkoły:
• rozwiązywanie problemów wychowawczo - dydaktycznych

PODSUMOWANIE

W czasie stażu, który trwał ponad dwa lata, zrealizowałam wszystkie założone sobie wcześniej cele. Oprócz tego realizowałam kilka dodatkowych zadań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wykonywane zadania stały się dla mnie natchnieniem do wdrażania nowych pomysłów, które mam nadzieję realizować w przyszłości. Kolejny raz przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego dokształcania się, krytycznego patrzenia na swoje działania, a czasem wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy.
W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę swoich możliwości, doceniam jego indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Potrafię dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie dokształcam się studiując czasopisma i publikacje w Internecie.
Okres stażu to tylko pewien odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać status nauczyciela dyplomowanego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji, a zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Nadal zamierzam rozwijać swoje umiejętności wychowawcze i pedagogiczne oraz korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, by stawać się coraz lepszym nauczycielem. Nieustannie doskonalę własny warsztat pracy, dzięki czemu moi uczniowie chętnie ze mną pracują, a także odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach na szczeblu szkolnym,
jak i międzyszkolnym. Dostosowuję wymagania do możliwości intelektualnych
i psychofizycznych uczniów. Pracuję z uczniami zdolnymi oraz słabymi, mającymi problemy w nauce. Znam sytuację rodzinną uczniów, którzy mają ze mną zajęcia dydaktyczne. Współpracuję z rodzicami. Współpracuję z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym a także z innymi nauczycielami w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Uważam, iż mam dobry kontakt z uczniami. Potrafię analizować, dokumentować, a także oceniać skuteczność własnych działań oraz dokonywać ich korekty, co sprzyja dostosowania pracy do możliwości, potrzeb
i tempa pracy uczniów. Poprzez wymianę spostrzeżeń i prowadzone dyskusje dzielę się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną oraz systematycznie śledzę najnowsze publikacje z dziedziny języka angielskiego oraz z dziedziny oświaty. Czytam literaturę fachową Wywiązuję się rzetelnie z przydzielonych mi obowiązków. W przyszłości chciałabym zaangażować uczniów w przygotowanie i zaprezentowanie swoich zdolności aktorskich oraz umiejętności językowych w krótkich przedstawieniach teatralnych w języku angielskim. Chciałabym stać się przewodnikiem i doradcą każdego ucznia, a nie tylko nauczycielem posiadającym ogromną wiedzę. Pragnę być nauczycielem ekspertem, nie tylko w dziedzinie nauczanego przedmiotu, ale i tym, który z łatwością odnajdzie potencjał drzemiący w uczniu, pomoże mu w realizacji własnych pragnień, pomoże w trudnych chwilach, zrozumie i wysłucha. Aby mieć jeszcze lepszy kontakt z dziećmi poszerzę swoje kompetencje wychowawcze związane ze sprawniejszą komunikacją międzyludzką, pamiętając o tym, że ten, kto pracuje z dziećmi, nauczając je i wychowując, oddziałuje na nie całą swoją osobowością bo "Wiedza i miłość muszą iść w parze gdy mowa o nauczycielu doskonałym. "

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.