X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41894
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
mgr Anetty Michalak
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie

Za OKRES STAŻU: 2 lata 9 miesięcy, od 01.09.2016 roku do 31.05.2019 roku

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. nr 97, poz.191, z późn. zm. )
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1574)
Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z 10 letnim stażem pracy.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu. Moje życie zawodowe w znacznej większości związane jest
z Przedszkolem nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie, w którym pracuję 9 lat. W tym też przedszkolu w roku 2009 uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego oraz realizowałam staż na nauczyciela mianowanego, który ukończyłam w 2015 roku.
Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. W momencie rozpoczęcia stażu posiadałam wyższe wykształcenie i zatrudniona byłam w pełnym wymiarze czasu pracy.
1 września 2016 roku złożyłam Dyrektorowi Przedszkola plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji
w dniu 19 września 2016 roku. Plan rozwoju zawodowego został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 roku, sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej
w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego i potrzeby placówki.
Plan rozwoju zawodowego zawiera różne formy mojej aktywności zawodowej.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poprzez realizację powyższych działań starałam się podnieść jakość pracy własnej i przedszkola oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.
Po okresie 2 lat i 9 miesięcy od rozpoczęcia stażu chciałabym przedstawić sprawozdanie z jego przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574), oraz na podstawie art. 9g ust. 10 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
Decyzję o sporządzeniu sprawozdania zgodnie z nowymi przepisami podjęłam po dokładnym zapoznaniu się
z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego i dopasowaniu realizowanych przeze mnie w trakcie stażu zadań z planu rozwoju zawodowego do wymagań nowego rozporządzenia. Dodatkowo zadania, których nie ujęłam w swoim planie rozwoju zawodowego, a zrealizowałam zgodnie z nowym rozporządzeniem przedstawiłam w sprawozdaniu za pomocą wytłuszczonej czcionki.
Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:
1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się na wymaganiach ujętych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych: Karcie Nauczyciela, Ustawie o Systemie Oświaty oraz Ustawie Prawo Oświatowe.
2. Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam z poradników opracowanych przez portale
i czasopisma edukacyjne, uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz wymieniałam się doświadczeniami
z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań oraz analizy poprawności dokumentacji.
§ 8 ust. 1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy,
w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
oraz
§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących dziecko oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających uczeniu się

Zadanie Sposób realizacji Termin
realizacji Efekty
- § 4. ust. 5 Rozporządzenia
Dla nauczyciela Dla przedszkola
Wzbogacenie metod i form pracy o nowe metody aktywizujące - Praca metodą projektu
„Jesteśmy Polakami
i Europejczykami”
„Co nam jesień w darach niesie?”
„Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”
„Majowa łąka”
„Owocowe lato”

- Wykorzystywanie w pracy elementów metod:
B. Strauss Pedagogiki Zabawy KLANZY,
D. Dziamskiej,
I. Majchrzak, Metody Dobrego Startu
M. Bogdanowicz, Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, bajkoterapii, muzykoterapii, G. Domana, Rymowanej Gimnastyki Smyka, W. Sherborne. Maj 2017 r.

Październik 2017 r.
Styczeń
2018 r.

Maj 2018 r.
Czerwiec 2018 r.

Cały okres stażu

- Poznanie możliwości oraz poziomu zaangażowania dzieci i rodziców
w działania służące rozwojowi
i wielozmysłowemu poznawaniu przez dzieci.
- Wzbogacanie kącika przyrody.
- Promowanie zdrowego trybu życia
i przygotowanie przetworów
z owoców.

- Poznanie i wprowadzenie podczas zajęć metod pracy zwiększających aktywność dziecka i umożliwiających mu łączenie działania
z przeżywaniem, ruch, zrozumienie
i utrwalenie wiedzy.
- Umiejętne rozwijanie współpracy
w zespole i w grupie.

- Promowanie metod pracy
w środowisku rodziców.
- Poszerzenie zakresu współpracy
z rodzicami poprzez angażowanie ich do wspólnego poszukiwania
i włączanie się w pomoc
w organizacji zadań.
- Budowanie więzi rodziców
z przedszkolem.
- Promocja w środowisku – akcja dla zwierząt w schronisku.

- Promocja placówki
i poszerzanie oferty dydaktycznej poprzez stosownie metod aktywizujących.

Wykorzystanie komputera, Internetu
i technologii informacyjnej
w codziennej pracy nauczyciela
i w życiu zawodowym.
- Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania materiałów potrzebnych do zajęć: pomocy, dekoracji, inspirowanie się pomysłami udostępnianymi portalach społecznościowych,
w grupach: Bliżej Brzedszkola, MAC, Kreatywne Nauczycielki, Pomysły na prace plastyczne, Dekoracje przedszkolne, Taniec w przedszkolu
i szkole.
- Wykorzystanie programów komputerowych: Edytor tekstu Microsoft Word, Photo Scape, Power Point Open Office.
- Śledzenie stron You Tube, Bliżej Przedszkola, MAC, WSIP, i przygotowanie nagrań na płytach CD
i innych nośnikach
- Wyświetlanie dzieciom projektów, filmów edukacyjnych.

- Przygotowanie prezentacji o przedszkolu dla dzieci

- Aktualizacja strony internetowej.

- Utworzenie i aktualizacja strony przedszkola na portalu społecznościowym Facebook

- Utworzenie nowej strony internetowej przedszkola

-Wykorzystanie komputera
do przygotowania gazetek, informacji dla rodziców, zaproszeń, dyplomów, wyróżnień, podziękowań.

- Przygotowanie krótkich prezentacji z zajęć umuzykalniających i udostępnienie ich na stronie internetowej przedszkola – Facebook
- Wymiana informacji
z rodzicami na grupie Facebook „Zajączki”

- Wymiana informacji
z innymi nauczycielami
za pomocą poczty elektronicznej i aplikacji Facebook Messenger.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Marzec
2019 r.

Cały okres stażu

Wrzesień 2016

Maj 2019

Wg potrzeb

I i II rok stażu
III rok stażu

Wg potrzeb - Poprawa efektywności zajęć.
- Wzrost kreatywności nauczyciela.
- Opracowanie i dostosowanie pomocy dydaktycznych do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
- Obserwacja wzrostu zainteresowania i zaangażowania dzieci.

- Umiejętność tworzenia i edycji dokumentów, pomocy dydaktycznych, dekoracji.
- Efektywne przygotowanie się do zajęć, wpływające na zwiększenie aktywności dzieci.
- Poznanie nowych utworów muzycznych i wykorzystanie ich do zabaw, nauki tańca i piosenek.

- Umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych
dla dzieci oraz nabycie umiejętności korzystania z projektora.

- Zdobycie wiedzy o historii
i działalności przedszkola oraz umiejętne przekazanie jej dzieciom.
- Umiejętność obsługi komputera
i strony internetowej (dodawanie zdjęć, informacji).
- Umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami i rodzicami.

- Nauka tworzenia stron internetowych.

Rozwój współpracy z rodzicami dzięki umiejętnemu redagowaniu zaproszeń, przekazywaniu informacji, podziękowań, dyplomów i wyróżnień.

- Prezentacja efektów mojej pracy
z dziećmi podczas zajęć umuzykalniających z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.

- Rozwój współpracy z rodzicami - szybki przepływ informacji, łatwy kontakt z rodzicami z grupy.

- Pozyskiwanie informacji i zdjęć
w celu aktualizacji stron internetowych.
- Dzielenie się wiedzą, opracowanymi dokumentami, materiałami. - Wzrost kompetencji dzieci.
- Poszerzenie oferty przedszkola.

- Dokumentacja przedszkolna zgodna z wymaganiami.
-Estetyczny wygląd przedszkola - dekoracje ( hol, korytarz, gazetki).
- Prezentacja tańców, piosenek podczas uroczystości, konkursów. – Prezentacja wytworów dzieci
i promocja w środowisku poprzez udział w konkursach, festynach.
- Dostosowanie metod pracy
do potrzeb wychowanków.

- Prezentacja multimedialna
o przedszkolu – historia
i działalność.
- Promocja przedszkola.
- Szybki przekaz informacji
i relacji do osób zainteresowanych działalnością przedszkola.
- Sprostanie oczekiwaniom społecznym.

- Promocja przedszkola, współpraca z rodzicami
i środowiskiem.

- Rozwój współpracy z rodzicami oraz ich świadomości o zadaniach, celach, metodach pracy.
- Aktywny udział rodziców
w życiu przedszkola.

- Poszerzenie zakresu pracy przedszkola o nowe metody aktywizujące dzieci.

- Poszerzenie zakresu współpracy przedszkola z rodzicami i szybka wymiana informacji.

- Promocja przedszkola dzięki aktualizacji stron internetowych.
- Szybki przepływ informacji
i wymiana doświadczeń między nauczycielami.
Prowadzenie korespondencji
za pomocą poczty elektronicznej
z gazetami lokalnymi - Przesyłanie fotorelacji
i krótkich sprawozdań
z ważniejszych wydarzeń, imprez przedszkolnych. Wg potrzeb - Redagowanie sprawozdań
z ważnych wydarzeń i uroczystości przedszkolnych - Relacje z życia przedszkola
w gazetach „Życie Pleszewa”, „Gazeta pleszewska”
- Promocja działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
Aktualizacja SIO - Aktualizacja danych
o dzieciach, nauczycielach, infrastrukturze przedszkola.
- Szkolenie „System informacji oświatowej
w przeglądarce internetowej. Praktyczna obsługa zmodernizowanego SIO”
Rok szk.
2017/2018
2018/2019

01.04.2019 r.
- Zdobycie doświadczenia w pracy
w nowym SIO.

- Nabycie praktyki w obsłudze SIO,
- Pozyskanie informacji na temat sposobów rozwiązywania problemów podczas wprowadzania i aktualizacji danych. - Aktualizacja danych nowym SIO zgodnie z wymaganiami.

Korzystanie
z komputera, drukarki i Internetu podczas przygotowania
i realizacji planu rozwoju zawodowego - Przygotowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego
z uwzględnieniem specyfiki placówki, potrzebami
i zainteresowaniami dzieci.

- Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
- Publikacja sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie Cały okres stażu

Wrzesień 2016 r.
maj 2019 r.
czerwiec 2019 r.
- Zapoznanie się z przepisami prawa, wymaganiami i procedurami dotyczącymi awansu zawodowego.
- Realizacja zadań z planu rozwoju zawodowego podczas odbywania stażu.
- Dzielenie się materiałami i swoją pracą z innymi nauczycielami.
- Umiejętność instalowania drukarek
i innych sterowników na komputerze osobistym. - Systematyczna, planowana praca nauczyciela uwzględniająca specyfikę pracy przedszkola
oraz możliwości rozwojowe dzieci.

- Promocja przedszkola.
- Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
Przygotowanie
i publikacja filmu oraz plakatu promującego przedszkole - Wykorzystanie komputera, zdjęć, stron internetowych przedszkola, programu Windows Movie Maker.
- Opublikowanie filmu
na stronach internetowych, Facebooku, Pleszew - nasze miasto. Grudzień 2018 r. - Umiejętność obsługi programu Windows Movie Maker
- Satysfakcja z efektu końcowego pracy – filmiku promującego Przedszkole nr 2, przygotowanego
na cele rekrutacji - Promocja Przedszkola nr 2
- Pełna rekrutacja dzieci
na rok szk. 2019/2020
Uczestniczenie
w e-konferencjach, warsztatach, webinariach dla nauczycieli. - „Preorientacja zawodowa
w przedszkolu” DYREKTOR PZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W KOLBUSZOWEJ – ANETA KONEFAŁ

- „Jak rozmawiać
z roszczeniowym rodzicem – wskazówki dla wychowawców klas”
E-PEDAGOGIKA
- „Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami” MAC
- Awans zawodowy nauczycieli – zmiany
w przepisach od 1.09.2018 r.
- „Projekty w edukacji wczesnoszkolnej” MAC

- „Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub
w przedszkolu – jak zachęcić dzieci do zdrowej żywności” MAC
- „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej” MAC

- „Zmiany prawne
od 1 września w szkołach
i przedszkolach” PORTAL OŚWIATOWY

- „Teatroterapia” MAC
- „Sensodydaktyka
w przedszkolu” MAC

- „Jak wychowywać mola książkowego?” MAC
- „IPET w świetle obowiązujących przepisów” PORTAL OŚWIATOWY

- „Każde dziecko jest inne,
ale razem tworzą jedną grupę – jak pracować z różnicami
w klasach?” (1 godzina), NOWA ERA
- „Przygotowanie dzieci
w wieku przedszkolnym
do podjęcia nauki czytania
i pisania w szkole” NOWA ERA
- „Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie”
(1 godzina), NOWA ERA 16.11.2018 r.

04.01.2019 r.

23.11.2017 r.

27.03.2018 r.

27.04.2017 r.

26.10.2017 r.

31.10.2017 r.
14.11.2017r., 28.11.2017 r.

10.09.2018 r.

29.11.2018 r.

31.01.2019 r.

21.02.2019 r.

18-21.03.
2019 r.

15.11.2018 r.

18.12.2018 r.

21.02.2019 r. - Umiejętność planowania zajęć
z zakresu preorientacji zawodowej
w przedszkolu.

- Wzrost kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami.

- Dobra organizacja w zakresie współpracy z rodzicami.
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- Wzrost kompetencji w zakresie planowania i realizacji projektów.
- Wzrost kreatywności w zakresie edukacji zdrowotnej i rozwijania kompetencji dzieci.

- Zdobycie wiedzy teoretycznej na temat kodowania w przedszkolu.

- Śledzenie zmian w przepisach prawa.

- Wzrost kompetencji w zakresie planowania i realizacji teatrzyków.
- Wzrost kompetencji na temat zaburzeń sensorycznych.

- Wzrost kompetencji w zakresie promowania czytelnictwa.

- Aktualizacja wiedzy na temat zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących budowania IPET-u.

- Zdobycie informacji,
jak organizować współpracę
w grupie.

- Wzbogacenie metodyki pracy.

- Zdobycie informacji o sposobach radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. - Plan i systematyczna realizacja zadań/treści z zakresu preorientacji zawodowej
w Przedszkolu nr 2.

- Dobra współpraca nauczyciela
z rodzicami wpływa
na kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.

- Realizacja zadań zgodna
z przepisami prawa oświatowego.
- Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.
- Poszerzenie oferty przedszkola dzięki efektywnym zajęciom kulinarnym

- Poszerzenie oferty przedszkola.

- Organizacja pracy w przedszkolu zgodna z przepisami prawa oświatowego.
- Plan preorientacji zawodowej
w Przedszkolu nr 2.
- Wzrost oferty przedszkola.

- Organizacja pracy w przedszkolu dostosowana do potrzeb dzieci.

- Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.

- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

- Poczucie bezpieczeństwa dzieci w grupie ma wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.

- Wzrost kompetencji czytelniczych dzieci.

- Współpraca z rodzicami
w zakresie rozwijania umiejętności społecznych dzieci.
Udział
w projektach. - Rejestracja przedszkola
i realizacja zadań z projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
„Piękna nasza Polska cała”.
- Umieszczanie sprawozdań
i fotorelacji na stronach internetowych MAC, Bliżej Przedszkola, Facebook. Rok szk.
2018/2019

Rok szk.
2018/2019 - Zapoznanie z regulaminem projektu.
- Pozyskanie zgody rodziców na udział dzieci w projektach
i fotorelacje.
- Certyfikaty cząstkowe z realizacji modułów projektu.
- Certyfikat za udział
i realizację zadań dla koordynatora projektu „Piękna nasza Polska cała”
- Promocja przedszkola
w środowisku i w Polsce.
- Wzrost kompetencji czytelniczych.
- Certyfikat dla Przedszkola nr 2 za realizację zadań projektu „Piękna nasza Polska cała”.
- Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i rodziców.
- Współpraca ze środowiskiem.

§ 8 ust. 1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola.

Zadanie Sposób realizacji Termin
realizacji Efekty
- § 4. ust. 5 Rozporządzenia
Dla nauczyciela Dla przedszkola
Uczestniczenie
w pracach
w zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej.

- Przygotowanie kryteriów, opracowanie narzędzi badawczych.

- Analiza dokumentów, przygotowanie wniosków
i zapoznanie nauczycieli
z raportem z ewaluacji. Cały okres stażu

Czerwiec 2018 r.
-Umiejętność konstruowania narzędzi i pytań badawczych
w celu dokonania diagnozy działalności przedszkola.
- Formułowanie wniosków
i zaleceń do dalszej pracy w celu podniesienia jakości pracy przedszkola.
Uczestniczenie
w pracach zespołu do spraw promocji przedszkola - Aktualizacja stron internetowych.
- Współpraca z gazetami lokalnymi.
- Fotorelacje na portalach społecznościowych.
- Filmy i plakaty promocyjne. Cały okres stażu

Grudzień 2018
Luty 2019 - Umiejętność pracy w serwisach internetowych.
- Redagowanie krótkich sprawozdań z uroczystości i ich publikacja
w gazetach.
- Umiejętność pracy z programami komputerowymi do tworzenia filmików, prezentacji i plakatów. - Prezentacja działań podejmowanych na terenie przedszkola.
- Promocja placówki
w środowisku lokalnym.

- Pełna rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.
Praca w zespole do spraw rekrutacji.

- Analiza dokumentacji składanej przez rodziców.
- Kontrola przebiegu rekrutacji elektronicznej
i dokumentacji rodziców. Styczeń
2018 r.

Marzec/kwiecień
2019 r. - Umiejętność pracy na stronie internetowej naboru elektronicznego Vulcan. - Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020
Modyfikacja programów przedszkolnych. - Wprowadzanie modyfikacji celów podczas bieżącej pracy z programem wychowania przedszkolnego Wg potrzeb

- Umiejętność formułowania celów
i modyfikacji treści programowych do możliwości rozwojowych danej grupy wiekowej.
- Realizacja treści
z podstawy programowej zgodnie z możliwościami
i zainteresowaniami dzieci.
Rozwiązywanie problemów edukacyjnych. - Diagnozowanie potrzeb
i zainteresowań wychowanków.
- Praca indywidualna
z dziećmi zdolnymi
oraz dziećmi przejawiającymi trudności. Cały okres stażu - Możliwość dostosowania metod, form pracy do potrzeb
i zainteresowań dzieci.
- Rozwój zainteresowań
i predyspozycji dzieci zdolnych, udział i osiągnięcia w konkursach.
- Pomoc dzieciom z trudnościami
i obserwacja postępów dzieci.
- Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków zapewniających pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy
lub przyspieszony.

Sporządzanie sprawozdań śródrocznych - Wyciąganie wniosków
do dalszej pracy na podstawie arkusza monitorowania
i analizy procesu wspomagania rozwoju
i edukacji oraz arkusza analizy pracy nauczyciela
i sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Po każdym półroczu - Umiejętność diagnozowania potrzeb dzieci na podstawie prowadzonej obserwacji.
- Analizowanie pracy własnej
i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
- Formułowanie wniosków służących podniesieniu jakości pracy przedszkola.
Prowadzenie dokumentacji zgodnie
z kryteriami przedszkola
oraz dokumentacji związanej
z awansem zawodowym
- Systematyczne i terminowe przygotowywanie planów pracy, planów pracy indywidualnej, Arkusza Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka, IPET-u, planów współpracy
z rodzicami, scenariuszy, sprawozdań, kart pracy i kart ewaluacyjnych
z wykorzystaniem komputera
i Internetu

- Przygotowanie Procedury Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

- Przygotowanie procedury dotyczącej wprowadzania innowacji pedagogicznej.

- Przygotowanie cząstkowych sprawozdań
z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego. Cały okres stażu

Listopad
2017 r.

Listopad 2018 r.

Po każdym półroczu - Umiejętność planowania pracy zgodnie z kryteriami przedszkola
oraz przepisami prawa oświatowego.
- Uzyskanie pozytywnych efektów pracy – obserwacja postępów
i rozwoju dzieci.

- Zapoznanie ze zmianami
w przepisach prawa oświatowego dotyczącymi organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- Umiejętność przygotowywania dokumentacji przedszkolnej.

- Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego i umiejętne ich stosowanie podczas wprowadzania innowacji pedagogicznej.
- Usystematyzowanie pracy.
- Opis i analiza realizacji działań przewidzianych na okres stażu.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Prawidłowa realizacja zadań
z planu nadzoru pedagogicznego.
- Rzetelna realizacja zadań
z arkusza organizacji pracy przedszkola.
- Pozytywna ocena przedszkola dzięki prawidłową organizację pracy w przedszkolu i właściwym jej dokumentowaniu.

- Dostosowanie dokumentacji
do zmian w prawie oświatowym
i podstawie programowej.
- Szkolenie Rady Pedagogicznej – zapoznanie z przepisami i procedurą udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej –oraz wzorami dokumentacji.

- Ocena podejmowanych działań
i efektywności pracy
w przedszkolu.

- Ocena efektywności działań podejmowanych w przedszkolu.
Współpraca
z rodzicami. - Organizowanie zebrań
z rodzicami 3 razy w roku
( zebranie organizacyjne, zapoznanie z diagnozą/obserwacją półroczną, zapoznanie
z diagnoza końcową podsumowanie roku szkolnego,)
- Referaty dla rodziców:
„Korczak i prawa dziecka”
„Zabawki, a rozwój przedszkolaka”
„Konsekwencja
w wychowaniu dziecka”
„Wszawica w przedszkolu”

- Rozmowy indywidualne.

- Przygotowywanie imprez
i uroczystości przedszkolnych.
- Czytanie dzieciom
w przedszkolu.

- Zbiórka karmy dla zwierząt z Azylu w Pleszewie.
- Pokrycie kosztów wycieczki do Wioski indiańskiej w Józefowie przez rodziców Amelki O.
- Udział w plebiscycie Głosu wielkopolskiego – Nauczyciel na medal” (Zgłoszenie rodziców) Systematycznie co roku:
Wrzesień

Styczeń

Czerwiec

16.02.2016 r.
18.06.2018 r.

07.09.2017 r.

31.01.2018 r.

Wg potrzeb

Wg harmonogramu imprez.
Cały okres stażu

03.11.2016 r.

20.05.2019 r.

12.12.2018 r.

- Współpraca z rodzicami.
- Poznanie rodziców
i ich oczekiwań.
- Zapoznanie rodziców z potrzebami
i możliwościami dzieci w grupie.

- Utrwalenie praw i obowiązków dzieci.
- Umiejętny wybór zabawek
dla prawidłowego rozwoju dziecka.
- Współpraca z rodzicami w zakresie czynności wychowawczych.
- Uzyskanie informacji o dziecku
i jego sytuacji rodzinnej.
- Pomoc w organizacji imprez
w zakresie przygotowania poczęstunków dla gości i strojów
dla dzieci.
- Rozwój współpracy z rodzicami.

- Rozwój współpracy z rodzicami.

- Pozyskanie sponsora wycieczki.

- III miejsce w powiecie pleszewskim w plebiscycie Głosu wielkopolskiego „Nauczyciel na medal”
- Współpraca z rodzicami
i informowanie ich o efektach działań podejmowanych
w placówce na rzecz wychowanków.

- Pedagogizacja rodziców
w przedszkolu.

- Pozyskiwanie informacji
o dziecku i sytuacji rodzinnej
w celu ujednolicenia działań mających wpływ na wychowanie i edukację dziecka.

- Aktywny udział rodziców
w życiu przedszkola.

- Udział przedszkola w akcjach charytatywnych.
- Finansowanie wycieczek wychowanków.

- Promocja nauczyciela
i przedszkola.
Prezentacja zawodów rodziców
i organizacja przez rodziców spotkań
z ciekawymi ludźmi.
- Zorganizowanie spotkania z weterynarzem
- Spotkanie z animatorem zabaw – Pszczołą.
- Spotkanie z ornitologiem.

- Spotkanie z żołnierzami – członkami pleszewskiej grupy rekonstrukcyjnej.

- Wycieczka do kwiaciarni
i wykonanie dekoracji świątecznych.

- Spotkanie ze Starostą Powiatu Pleszewskiego 29.09.2017 r.

14.01.2018 r.

05.02.2018 r.

02.06.2018 r.
07.12.2018 r.

Listopad 2018 r.

24.05.2019 r. - Rozwój współpracy z rodzicami
w organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi dla przedszkolaków.
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

- Poznanie historii.

- Poznanie ciekawych miejsc, zdobycie nowych pomysłów tworzenia stroików świątecznych.

- Poznanie władz Pleszewa.

- Współpraca z rodzicami
i środowiskiem.
- Promocja przedszkola
w środowisku lokalnym.

Organizacja uroczystości
i imprez przedszkolnych. - Pasowanie na przedszkolaka.
- Dzień pyry.
- Uroczystości gwiazdkowe.
- Dzień Babci i Dziadka.
- Dzień Matki i Ojca.
- Festyn Rodzinny.
- 100-lecie Odzyskania Niepodległości
- Uroczystości i imprezy grupowe. 15.10.2016 r.

2016 r., 2018 r.
każdego roku
każdego roku
maj 2018 r.
2017 r., 2019 r.
09.11.2018 r.

Cały okres stażu - Rozwój współpracy z rodzicami
i innymi członkami rodzin dzieci.
- Przygotowanie scenariuszy
i uroczystości w przedszkolu.
- Organizacja imprez z udziałem zapraszanych gości.
- Współpraca z przedszkolem Tęczowa Kraina”, Senioralnym Cenrum wolontariatu, Ośrodkiem Wsparcia w Pleszewie.
- Integracja grupy przedszkolnej. - Promocja przedszkola.
- Współpraca przedszkola
ze środowiskiem lokalnym.

§ 8 ust. 1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz poniesieniu jakości pracy przedszkola,
samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Zadanie Sposób realizacji Termin
realizacji Efekty
- § 4. ust. 5 Rozporządzenia
Dla nauczyciela Dla przedszkola
Ukończone studia podyplomowe. - „Wspieranie rozwoju
i edukacja osób ze spektrum autyzmu” (350 godzin), GNIEŹNIEŃSKA SZKOŁA WYŻSZA MILENIUM, SDMO KALISZ
- „Organizacja i zarządzanie „Menedżer w oświacie” –
(205 godzin), GNIEŹNIEŃSKA SZKOŁA WYŻSZA MILENIUM, SDMO KALISZ 07.07.2018 r.

16.04.2019 r. - Uzyskanie niezbędnej wiedzy, praktyki oraz kwalifikacji do pracy
z osobami ze spektrum autyzmu.

- Znajomość przepisów prawa, organizacji pracy w przedszkolu
oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
- Kwalifikacje nauczyciela podnoszą jakość pracy przedszkola i dają możliwość realizacji zadań
z orzeczeń dzieci z autyzmem.

- Kwalifikacje nauczyciela podnoszą jakość pracy przedszkola poprzez prawidłową organizację zajęć i stosowanie się
do przepisów prawa oświatowego.
Ukończone warsztaty dla nauczycieli. - „W krainie papieru – zabawy ruchowe do wierszy
i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru”
( 2 godziny), METRIS
- „Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej” (6 godzin), ODN KALISZ
- „Skrzynka z narzędziami, czyli różne sposoby na trudne zachowania dziecka”
(6 godzin), ODN KALISZ
- „Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”
(2 godziny), METRIS

- „Kto ty jesteś – Polak mały” (3 godziny), SZKOLENIA
P. FORMA

- „W świecie dziecięcych emocji” OŚRODEK PSYCHOTERAPII
I WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO HARMINIA W KALISZU 15.09.2016 r.

26.11.2016 r.

27.02.2017 r.

27.03.2017 r.

19.11.2018 r.

12.01.2019 r. - Doskonalenie zawodowe, umiejętność wykorzystania muzyki poważnej i zabaw z wykorzystaniem papieru w pracy z dziećmi.

- Poznanie nowych gier i zabaw matematycznych oraz wykorzystanie ich podczas pracy z dziećmi.

- Poznanie sposobów radzenia sobie
z trudnymi zachowaniami dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych pomocy, narzędzi.
- Poznanie zabaw logopedycznych wykorzystywanych w pracy z małym dzieckiem.

- Poznanie zabaw i tańców ludowych mających wpływ na rozwój patriotyzmu u dzieci.

- Poznanie przyczyn powstawania negatywnych emocji u dzieci
oraz sposobów radzenia sobie z nimi w codziennej pracy
- Wzbogacenie metod i form pracy w placówce.
- Wykorzystywanie metod i form pracy podczas sytuacji konfliktowych, trudnych.
- Współpraca z rodzicami poprzez przekazywanie im, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz rozpoznawania przyczyn negatywnych emocji u dzieci.

- Rozwój mowy dzieci
w przedszkolu.

- Prezentacja tańców podczas uroczystości przedszkolnych, festynów.

- Możliwość dzielenia się zdobytą wiedzą z rodzicami.

Udział
w szkoleniach
dla nauczycieli. - „Zabawy a ćwiczenia fizyczne w przedszkolu”
(6 godzin), ODN KALISZ
- „Jak promować działania społeczne w nowych mediach – tajemnice Facebooka”
(8 godzin), CWIO, MIASTO I GMINA, FUNDACJA ANIMACJA – PLESZEW

- „Wdrażanie podstawy programowej zgodnie
z zalecanymi warunkami
i sposobem jej realizacji”
( 4 godziny), MASTERMETODYKA.
- „Taneczne przedszkole – czyli jak uczyć tańca dzieci
w wieku przedszkolnym”
(4 godziny) P. BOGDAN – NAUCZYCIEL KRÓLEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TAŃCA
W LONDYNIE

- System Informacji Oświatowej w przeglądarce internetowej wraz z praktyczną obsługa aplikacji” (7 godzin) CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH NOWATOR
- „Awans zawodowy nauczyciela” (4 godziny) MASTERMETODYKA 04.11.2016 r.

28.11. 2016 r. 05.12.2016 r.

03.04.2017 r.

08.10.2018 r.

01.04.2019 r.

08.05.2019 r. - Poznanie nowych form i metod pracy pobudzających aktywność fizyczną dzieci.
- Poznanie zasad promowania placówki w mediach społecznościowych.

- Zapoznanie ze zmieniającą się podstawą programową
oraz zaleceniami do jej realizacji.

- Poznanie nowych układów muzycznych i wykorzystanie ich podczas organizacji przedstawień.

- Zdobycie informacji i wiedzy praktycznej na temat pracy
w nowym SIO.

- Zdobycie informacji o stosowaniu się do nowych przepisów dotyczących procedury awansu zawodowego nauczyciela. - Rozwój aktywności fizycznej dzieci w przedszkolu.

- Modernizacja stron internetowych przedszkola.

- Prawidłowa realizacja zaleceń
i treści podstawy programowej
w przedszkolu.

- Prezentacja tańców na uroczystościach przedszkolnych.

- Aktualizacja SIO przedszkola.

- Podniesienie jakości pracy
w przedszkolu.
Udział
w seminariach dla nauczycieli. - „Debaty humanistyczne pedagogów, pasjonatów zawodu. Humanistyka
w Internecie” ZSP LENARTOWICE, UAM POZNAŃ

- Organizacja systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie
z nowym Rozporządzeniem MEN z dnia 09 sierpnia 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)” (8 godzin), INSYTUT KSZTAŁCENIA EKO TUR
17.03.2017 r.

12.10.2017 r. - Dyskusje i debaty nauczycieli
na temat humanistyki i Internetu.

- Zapoznanie ze zmianami
w przepisach dotyczącymi organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.
- Utworzenie dokumentacji
dla dziecka z autyzmem zgodnie
z wymaganiami nowego rozporządzenia.
- Współpraca z uczelnią wyższą
i szkołą podstawową.

- Utworzenie procedury udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu.
- Szkolenie rady pedagogicznej przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Studiowanie fachowej literatury
i wzbogacenie własnej biblioteki. - „Psychopatologia wieku dziecięcego” D. Marcelli, red. wyd. polskiego H. Jaklewicz,
wyd. Elsevier

- „Wychowanie bez porażek czyli trening skutecznego rodzica” T. Gordon, wyd. Pax
- „Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą”
U Bissinger-Ćwierz, wyd. Klanza
- „Autyzm, przełom
w podejściu” R. K. Kaufman, wyd. Vivante
- „Autyzm. Jak pomóc rodzinie” P. Randall, J. Parker, wyd. GWP
- „Dziecko autystyczne. Objawy i wspomaganie. Prawdziwa opowieść
o Maciusiu” B. Zawiślak, wyd. Impuls
- „Urodzony matematyk. Zabawy rozwijające zdolności umysłowe najmłodszych” K. Mitros wyd. Publicat

- „Menedżerskie zarządzanie placówką” L. Gawrecki, wyd. Wolters Kluwer

- „Promocja placówki edukacyjnej” L. Gawecki, wyd. eMPi2
- „Kiedy rodzice kochają
za bardzo” L. Ashner,
M. Meyerson, wyd. REBIS
- „Mamo, on mnie bije”
M. Herbert, wyd. GWO Rok 2016

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2019

Rok 2019 - Zwrócenie uwagi na zaburzenia zachowania występujące u dzieci
oraz sposoby radzenia sobie z nimi
(zaburzenia lateralizacji, dysgrafia, dysleksja, upośledzenia ruchowe, zaburzenia mowy, wyrywanie włosów, obgryzanie paznokci, zaburzenia lękowe).
- Skuteczne postępowanie
w sytuacjach trudnych.

- Wykorzystanie zabaw muzycznych podczas zajęć umuzykalniających.

- Poznanie metody Sun Rice
oraz życia Rouna Kaufmana, który podaje siebie jako przykład wyleczenia z autyzmu.
- Poznanie metod pracy z dziećmi autystycznymi
- Poznanie objawów i metod pracy
z dzieckiem autyzmem w Polsce
na przykładzie metod wykorzystywanych przez
B. Zawiślak w pracy ze swoim synem.
- Poznanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności matematycznych dzieci.

- Utrwalenie wiedzy na temat sposobów pracy menedżera oświaty.

- Utrwalenie wiedzy na temat sposobów promowanie placówki edukacyjnej.
- Poznanie konsekwencji nadopiekuńczości rodziców.

- Umiejętność oceny przyczyn agresywnego zachowania dzieci.
- Wskazówki postępowania
w przypadku agresji.
- Pozycje książkowe czytane przez nauczycieli mają wpływ
na podniesienie jakości pracy przedszkola dzięki wykorzystaniu opisanych w nich porad, metod
podczas rozwiązywania problemów wychowawczych.
- Zdobyta wiedza sprzyja właściwej organizacji zajęć
i umiejętnemu dostosowywaniu ich do potrzeb wychowanków.

- Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.

- Podniesienie jakości pracy przedszkola dzięki poznaniu zasad organizacji pracy menedżera.

- Promocja przedszkola
w środowisku.

- Rozwój współpracy z rodzicami w podejmowaniu działań wychowawczych.

Śledzenie czasopism
o tematyce pedagogicznej
i przedszkolnej. - „Bliżej przedszkola”

- „Nauczycielka przedszkola”

- „Mały artysta” Cały okres stażu - Uzyskanie porad do pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- Wykorzystanie metod, scenariuszy podczas zajęć oraz szablonów
do dekoracji.
- Śledzenie zmian w przepisach.
- Stosowanie różnorodnych form
i metod pracy w przedszkolu sprzyja pokonywaniu trudności
i rozwojowi dziecka co ma wpływ na wizerunek przedszkola.
- Estetyczny wygląd przedszkola.
Śledzenie stron internetowych. ko.poznan.pl literka.pl eduforum.pl superkid.pl
e-pedagogika.pl edux.pl blizejprzedszkola.pl
Cały okres stażu - Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego, pedagogiki, wychowania przedszkolnego.
- Inicjowanie się pomysłami innych. - Organizacja pracy w przedszkolu zgodna z wymaganiami prawa oświatowego.
- Poszerzenie zakresu pracy przedszkola poprzez wzbogacanie oferty o nowe metody.

Aktualizacja wiedzy z zakresu Pedagogiki Zabawy i rytmiki -Udział w szkoleniach.
- Śledzenie stron internetowych KLANZY. Jak wyżej - Poznawanie sposobów
i wykorzystania muzyki podczas zabaw z dziećmi.
- Podglądanie efektów działań Towarzystwa KLANZA.
- Wykorzystanie pomysłów podczas organizacji zajęć umuzykalniających.
- Poszerzenie oferty przedszkola poprzez umiejętne wykorzystywanie muzyki
w zabawach oraz organizacje zajęć umuzykalniających we wszystkich grupach przedszkolnych.

§ 8 ust.1 pkt 4
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, rodziców i dokonanie ich ewaluacji
oraz
§ 8 ust.3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach WDN lub innych zajęć dla nauczycieli.

Zadanie Sposób realizacji Termin
realizacji Efekty
- § 4. ust. 5 Rozporządzenia
Dla nauczyciela Dla przedszkola
Organizacja zajęć otwartych
dla rodziców – ewaluacja działań własnych
na podstawie ankiet dla rodziców.

- Zajęcia warsztatowe
z dziećmi i ich rodzicami
o tematyce zdrowotno – kulinarnej „Zdrowe śniadanie”

- Zajęcia otwarte dla rodziców z zakresu podróży
z literkami „W indiańskiej wiosce”.

- Zajęcia otwarte z rodzicami „Jesienna orkiestra”

- Zajęcia otwarte o charakterze badawczym „Gdzie jest powietrze?”

- Zajęcia otwarte z rodzicami „Poznajemy naszą ojczyznę – Polskę”. 10.03.2017 r.

08.06.2017 r.

09.11.2017 r.

01.03.2018 r.

21.11.2018 r. - Skonstruowanie zajęć zgodnych
z zainteresowaniami i możliwościami rozwojowymi dzieci
- Bardzo dobra ocena sposobu organizacji i atmosfery zajęć, dokonana w ankiecie ewaluacyjnej przez rodziców.
- Umiejętność radzenia sobie
w nowych sytuacjach w obecności rodziców.
- Doświadczenie kontaktach
i rozwój współpracy z rodzicami.
- Prezentacja metod stosowanych podczas zajęć umuzykalniających,
- Współpraca i zabawa
z rodzicami podczas zajęć.
- Poznanie rodziców: sposobu radzenia sobie z dzieckiem
w sytuacji zabawowej
oraz zachowania i ekspresji twórczej rodziców.

- Przygotowanie zabaw badawczych do możliwości rozwojowych 4-latka,
- Ocena umiejętności formułowania prostych wniosków przez dzieci.
- Bardzo dobra ocena sposobu organizacji zajęć, poziomu przygotowanych zabaw oraz sposobu radzenia sobie z nimi przez dzieci dokonana w ankiecie ewaluacyjnej przez rodziców uczestniczących
w zajęciu.

- Przygotowanie zajęć o tematyce patriotycznej dostosowanych
do potrzeb i możliwości 5- latka
- Ocena zachowania dzieci podczas zajęć z rodzicami.
- Wyciągnięcie wniosków na temat konsekwentnego stosowania się do wspólnie ustalonych zasad.

- Promowanie form pracy przedszkola i nauczyciela podczas realizacji treści o tematyce zdrowotnej i nabywania kompetencji czytelniczych.
- Budowanie atmosfery zaufania do nauczyciela i przedszkola wśród rodziców.
- Podniesienie kultury pedagogicznej rodziców.
- Promowanie zajęć umuzykalniających prowadzonych w przedszkolu.
- Zapoznanie z nowatorskimi metodami pracy w przedszkolu: aktywnego słuchania muzyki
wg B. Strauss oraz elementami Edukacji przez ruch
wg D. Dziamskiej.

- Włączanie rodziców w życie przedszkola poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach.
- Promowanie form i metod pracy w przedszkolu poprzez prezentację zabaw badawczych.

- Wspólne wykonanie stroju ludowego i wielkopolskiego tańca ludowego.
- Promowanie przedszkola poprzez prezentację sposobu realizacji zadań z projektu „Piękna nasza Polska cała”.
- Rozwijanie postaw patriotycznych wśród przedszkolaków i rodziców.
Prowadzenie zajęć
w obecności dyrektora przedszkola – ewaluacja działań własnych na podstawie notatki
z obserwacji. - Dyrektor – M. Durmenc prowadziła obserwację zajęć otwartych dla rodziców
w roku szkolnym 2016/2017
i w roku szkolnym 2017/2018

- Dyrektor – H. Dobrowolska prowadziła obserwację zajęć w roku szkolnym 2018/2019

10.03.2017 r.
08.06.2017 r.
09.11.2017 r.
01.03.2018 r.

21.11.2018 r. - Szczegółowe omówienie i ocena poprawności merytorycznej
i metodycznej zajęć oraz wyciągnięcie wniosków do dalszego planowania zajęć.

- Ocena zainteresowania i zachowania dzieci podczas zajęć.
- Omówienie sposobów radzenia sobie w sytuacji, gdy dziecko nie przestrzega zasad. - Realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego.
- Promocja przedszkola poprzez trafny dobór metod i form pracy
w przedszkolu, sprzyjający rozwojowi dziecka.
- Prezentacja zdobytych przez dzieci umiejętności i wiadomości.
Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli
w ramach WDN. - Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.
- Awans zawodowy nauczyciela. Listopad 2017

Maj 2019 - Wypracowanie dokumentacji zgodnie z nowymi przepisami prawa.
- Zapoznanie ze zmianami w prawie dotyczącymi awansu zawodowego.
- Wypracowanie dokumentów
i sprawozdanie zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN
z dnia 26.07.2018 r. - Szkolenie rady pedagogicznej
ma znaczący wpływ na podniesienie jakości pracy przedszkola i realizacji zadań zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań przedszkola,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadanie Sposób realizacji Termin
realizacji Efekty
- § 4. ust. 5 Rozporządzenia
Dla nauczyciela Dla przedszkola
Realizacja projektów ogólnopolskich. - „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – realizacja zadań, fotorelacja, certyfikaty.
- „Piękna nasza Polska cała” – realizacja zadań z projektu i przygotowanie innowacji pedagogicznej.
- Koordynator projektu.
- Organizacja uroczystości
z okazji 100 lat odzyskania Niepodległości.
- Udział w akcji zorganizowanej przez MEN na największą liczbę osób śpiewających jednocześnie hymn Polski. Rok szk. 2018/2019

Rok szk. 2018/2019

09.11.2018 r.

09.11.2018 r. godz. 11:11
- Zdobycie nowych doświadczeń podczas realizacji zadań z projektu.
- Rozwój współpracy z rodzicami.
- Pozyskanie certyfikatów.
- Zdobycie nowych doświadczeń.
- Rozwój własnego patriotyzmu.
-Zdobycie certyfikatu.

- Poszerzenie współpracy
ze środowiskiem.
- Stworzenie mapy Polski
z pocztówek nadesłanych przez dzieci z przedszkoli w całej Polsce.
- Realizacja zadania wg inicjatywy MEN – wspólne śpiewanie czterech zwrotek hymnu przez dzieci
i ich przyjaciół z całej Polski.
- Promocja i poszerzenie oferty przedszkola.
- Pozyskanie certyfikatów.
- Promocja i poszerzenie oferty przedszkola.
- Współpraca ze środowiskiem
( Seniorzy Centrum Wolontariatu w Pleszewie, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina”, Ośrodek Wsparcia”).
- Promocja przedszkola, realizacja zadań z inicjatywy MEN.
Prowadzenie zajęć umuzykalniających
we wszystkich grupach. - Zajęcia umuzykalniające
w przedszkolu (0,5 godziny tygodniowo w każdej grupie) Cały okres stażu - Możliwość pracy i poznania dzieci ze wszystkich grup.
- Umiejętność dostosowania metod i form pracy do wszystkich grup wiekowych. - Promocja i poszerzenie oferty przedszkola.
Współpraca ze szkołami/przedszkolami. - Przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu uczniów
klasy II d ZSP nr 3
w Pleszewie.

- Współpraca
z przedszkolami w gminie Pleszew- Organizacja konkursu wierszyków przedszkolnych na terenie przedszkola.

- Zajęcia dogoterapii z psem Maszą, prowadzone przez nauczycielkę ZPS
w Pleszewie I. Latańską
- Współpraca
z nauczycielami wczesnego wspomagania ze Szkoły Specjalnej w Pleszewie.
- Wykonanie dyni halloweenowej we współpracy z uczniami Stowarzyszenia Edukacja Młodzież w Pleszewie.
- Współpraca z uczniami Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
w wykonaniu palm.
- Uczestniczenie
w koncercie Szkoły Muzycznej w Pleszewie Grudzień 2016

14.03.2017 r.

16.03.2017 r.

II i III rok stażu

19.10.2018 r.

02.04.2019 r.

29.01.2019 r.
- Poznanie możliwości i talentu teatralnego dzieci klasy II.

- Współpraca z przedszkolami – redagowanie zaproszeń, dyplomów, zabawy muzyczno – ruchowe
z przedszkolakami przerwach konkursu.

- Poznanie zasad bezpieczeństwa
w kontakcie z psem oraz talentu psa terapeuty Maszy, współpraca
z pedagogiem specjalnym.
- Pozyskanie informacji o metodach pracy z dzieckiem z autyzmem
w celu stworzenia IPET i Arkusza wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka.
- Inspiracje w tworzeniu, pomoc
w wykonaniu dyni.

- Czerpanie pomysłów
od młodzieży, pomoc w wykonaniu palemek.

- Poznanie instytucji, wprowadzenie dzieci w świat kultury muzycznej
- Poszerzenie zakresu działań poprzez prowadzenie zajęć
z psem.

- Współpraca z przedszkolami
z Gminy Pleszew.

- Współpraca z pedagogiem specjalnym.

- Współpraca ze szkołą w celu ujednolicenia działań
dla dziecka z orzeczeniem.

Współpraca przedszkola
ze Stowarzyszeniem Edukacja Młodzież w Pleszewie.

- Współpraca z NLO
w Pleszewie.

- Współpraca ze Szkołą Muzyczną.

Współpraca
z instytucjami kulturalno – oświatowymi
i środowiskiem. - Teatr Kalisz - spektakl teatralny „Pszczółka Majka”

- Organizacja trzech koncertów Filharmonii Kaliskiej na terenie przedszkola.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie.
- Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – spektakl teatralny Czrodziejskie sztuczki”
„Ali Baba i czterech rozbójników”.
- Udział w Festynie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez Miasto i Gminę Pleszew.
- Dzień Dziecka w Gastro.

- Kino Hel Pleszew „Kaczki z gęsiej paczki”

- Muzeum zawodów
w Pleszewie.

- Ćwiczenia gimnastyczne
z trenerem personalnym Alanem U.

- Muzeum regionalne
w Pleszewie.

- Udział w przeglądzie teatrzyków przedszkolnych organizowanym przez Przedszkole nr 1 „Bajka”, Dom Kultury w Pleszewie
i CKiS w Kaliszu.
- Biblioteka Publiczna
w Pleszewie 30.09.2016 r.

16.11.2016 r.
05.01.2017 r.
01.03.2017 r.

Rok szk.
2017/2018
2018/2019
04.10.2018 r.

30.10.2017 r.

02.06.2018 r.

04.06.2018 r.

06.06.2018 r.

25.03.2019 r.

01.04.2019 r.

04.04.2019 r.

08.05.2019 r.

30.05.2019 r. - Podnoszenie kultury osobistej poprzez kontakt ze sztuką teatralną.

- Rozwój kultury muzycznej.

- Skonstruowanie Arkusza WOFD
i IPET wg zaleceń orzeczenia i wskazówek pracowników PPP.
- Podnoszenie kultury osobistej poprzez udział w przedstawieniach teatralnych.

- Satysfakcja z sukcesów wychowanki.

- Pozyskanie sponsora i organizacja Dnia Dziecka na terenie Gastro.
- Umiejętność doboru repertuaru kinowego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
- Zapoznanie z dawnymi zawodami występującymi na terenie Pleszewa.

- Poznanie trenera, ćwiczeń, rozwój świadomości zdrowotnej.

- Nawiązanie kontaktu z muzeum regionalnym i wspólne oglądanie zabawek z wystawy „Beztroskie lata dzieciństwa”
Prezentacja przedstawienia muzycznego w wykonaniu dzieci na podstawie autorskiego scenariusza podczas konkursu.
- Współpraca z organizatorami konkursu.
- Zapoznanie z ofertą Biblioteki Publicznej w Pleszewie. - Współpraca z teatrem, poszerzenie oferty przedszkola.

- Współpraca z Filharmonią
i poszerzenie oferty przedszkola.

- Współpraca z PPP Pleszewie.

- Współpraca z CKiS w Kaliszu i poszerzenie oferty przedszkola.

- Współpraca z M iG Pleszew, udział reprezentantów przedszkola w konkursie talentów.

- Współpraca z Gastro
w realizacji imprez okolicznościowych dla dzieci.
- Współpraca z Domem Kultury w Pleszewie.
- Poszerzenie zakresu działań, realizacja zadań z zakresu preorientacji zawodowej
w przedszkolu.
- Rozwój świadomości zdrowotnej i ruchowej przedszkolaków.

- Poszerzenie oferty przedszkola dzięki współpracy z Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

- Promocja przedszkola
w środowisku i współpraca
z organizatorami konkursu.

- Poszerzenie oferty przedszkola poprzez współprace z biblioteką i promocję czytelnictwa wśród przedszkolaków.
Organizacja wycieczek. - ZOO Borysew

- Muzeum w Dobrzycy

- ZOO Wrocław

- Wycieczka do parku Planty w Pleszewie.
- Wycieczka do Parku Miejskiego w Pleszewie.
- Wycieczka do wioski indiańskiej w Józefowie. 01.06.2017 r.

10.05.2018 r.

13.06.2018 r.

Wrzesień rok 2017 i 2018
07.06.2018 r.
17.10.2018 r.
20.05.2019 r.
- Nabycie doświadczenia
w organizowaniu wycieczek, pełnieniu funkcji kierownika, kontaktach z przewoźnikami, ZOO, muzeum.

- Poznanie ciekawych miejsc
i bezpośredni kontakt z naturą. - Poszerzenie oferty i promocja przedszkola.
Współpraca
z instytucjami porządku publicznego. - Ochotnicza Straż Pożarna – obchody Dnia Strażaka, pokaz sprzętu strażackiego
i rozmowy
o bezpieczeństwie.
- Bezpieczne wakacje – lekcja WOPR Pleszew
- Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie – lekcje o bezpieczeństwie
w przedszkolu, o ruchu ulicznym z maskotką Pyrkiem, zwiedzanie KPP.
- Państwowa Straż Pożarna – zwiedzanie KPSP Maj 2017
Maj 2018

Maj 2018 r.

07.04.2017 r.

Wrzesień 2018
Maj 2019
17.05.2019 r. - Nawiązanie współpracy
z pracownikami służb mundurowych w celu organizacji ciekawych zajęć dla dzieci. - Poszerzenie oferty dydaktycznej przedszkola.
- Realizacja zadań z zakresu preorientacji zawodowej.
Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych. - Diagnozowanie potrzeb
i zainteresowań wychowanków.

- Praca indywidualna
z dziećmi zdolnymi
oraz z dziećmi przejawiającymi trudności. Cały okres stażu

Cały okres stażu - Organizacja zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb
i zainteresowań dzieci.

- Indywidualizacja nauczania, obserwacja postępów dzieci dzięki niesionej im dodatkowej pomocy.
- Rozwój zainteresowań
i predyspozycji dzieci zdolnych.
- Organizacja zajęć
zgodna z zainteresowaniami
i potrzebami wychowanków.

- Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki.
Realizacja programów dodatkowych. - „Akademia Aquafresh”

- „Bezpiecznie przez życie, czyli jak uczyć dziecko unikania zagrożeń” z książki autorstwa Reginy Dąbrowskiej
- „Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”.

- Kubusiowi przyjaciele natury” – program proekologiczny.

- „Czyste powietrze wokół nas” II półrocze roku szk. 2016/2017

I półrocze roku szk. 2017/2018

I półrocze roku szk. 2017/2018
II półrocze roku szk.
2017/2018
II półrocze roku szk.
2018/2019 - Zapoznanie z treściami
i realizacja ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę i higienę jamy ustnej.
- Realizacja treści z zakresu bezpieczeństwa.

- Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej.

- Zainteresowanie dzieci ekologią
i realizacja treści proekologicznych.

- Nauczenie dzieci jak radzić sobie w przypadku, gdy ktoś pali przy nich papierosy. - Poszerzenie oferty dydaktycznej przedszkola.

§ 8 ust. 3 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką placówki,
w szczególności na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadanie Sposób realizacji Termin
realizacji Efekty
- § 4. ust. 5 Rozporządzenia
Dla nauczyciela Dla przedszkola
Opracowanie
i wdrożenie programu zajęć umuzykalniających. - Opracowanie programu
na podstawie dostępnej literatury i doświadczeń zdobytych podczas studiów podyplomowych „Pedagogika zabawy
z rytmiką”.
- Ewaluacja programu
po realizacji zajęć umuzykalniających. Wrzesień 2016 r.

Czerwiec 2017 - Nabycie umiejętności tworzenia autorskiego programu, zawierającego cele, treści, metody i formy realizacji, zgodnie z podstawą programową
oraz jego ewaluacja.
- Zdobycie informacji od rodziców
o zasadności prowadzenia tych zajęć oraz opinii o preferowanych przez dzieci formach i metodach pracy. - Poszerzenie oferty przedszkola
o dodatkowe zajęcia umuzykalniające prowadzone
we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu po pół godziny.
Praca w zespole do spraw innowacji
i opracowanie innowacji pedagogicznej. - Opracowanie procedury wdrażania innowacji wraz
ze wzorami wymaganej dokumentacji.
- Innowacja pedagogiczna „Piękna nasza Polska cała” Wrzesień 2018 r. - Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi innowacji pedagogicznych.
- Nabycie umiejętności tworzenia procedur. - Poszerzenie zakresu działalności przedszkola i promocja placówki.
- Rozwój współpracy
z rodzicami i środowiskiem.
- Rozwijanie postaw patriotycznych.
Opracowanie
i wdrożenie programu i planu preorientacji zawodowej. - „Program i plan preorientacji zawodowej Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie.
Wrzesień/ Grudzień 2018 r.

- Utworzenie programu i planu działań we współpracy z Kingą N. - Systematyczna i planowana realizacja zadań z zakresu preorientacji zawodowej
w przedszkolu.
Praca z dzieckiem z autyzmem. - Realizacja zaleceń
z orzeczenia.
- Współpraca z nauczycielem wspomagającym
i specjalistami pracującymi
z dzieckiem.
- Koordynacja prac Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla chłopca
z autyzmem. Orzeczenie od lutego 2017 na cały cykl edukacyjny dziecka. - Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w przedszkolu.
- Utworzenie dokumentacji.
- Współpraca z nauczycielami
i specjalistami.
- Współpraca z rodzicami.
- Koordynowanie prac Zespołu
ds. PPP w przedszkolu.
- Nabycie doświadczenia w pracy
z dzieckiem z autyzmem.
- Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka z orzeczeniem na terenie przedszkola zgodnie
z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie.
- Współpraca z rodzicami
i specjalistami.

§ 8 ust. 3 pkt 4 b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników.

Zadanie Sposób realizacji Termin
realizacji Efekty
- § 4. ust. 5 Rozporządzenia
Dla nauczyciela Dla przedszkola
Opiekun praktyk pedagogicznych. - Realizacja zajęć
w obecności praktykantki Gabrysi B., - studentki pedagogiki na UAM Poznań
Wrzesień 2016 - Umiejętność dzielenia się doświadczeniami.
- Zapoznanie praktykantki
z dokumentacją i organizacją pracy
w przedszkolu.
- Wystawienie opinii o praktykantce.
- Współpraca z uczelnią wyższą
w realizacji praktyk pedagogicznych na terenie przedszkola.
Opiekun stażu nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na mianowanego - Wskazówki w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

- Zawarcie kontraktu.

- Prowadzenie zajęć
w obecności nauczyciela odbywającego staż.

- Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela.
- Wskazówki metodyczne
i merytoryczne.
- Ewaluacja obserwowanych zajęć. Wrzesień 2018 r.

Wrzesień 2018 r.
12.09.2018 r.
03.10.2018 r.
21.11.2018 r.
19.12.2018 r.
02.01.2019 r.
15.02.2019 r.
11.03.2019 r.
04.04.2019 r.
10.05.2019 r.
03.10.2018 r.
07.12.2018 r.
22.03.2019 r.
11.04.2019 r.
24.05.2019 r.
Przed i po zajęciu - Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego i zadaniami opiekuna stażu wg rozporządzenia MEN.
- Analiza planu rozwoju zawodowego nauczyciela i wskazówki w jego tworzeniu.
- Utworzenie planu współpracy
z nauczycielem.
- Omawianie prezentowanych zajęć (celów, metod oraz zachowania dzieci)

- Wskazówki metodyczne
i merytoryczne w planowaniu zajęć oraz podczas opracowywania scenariusza.
- Wyciąganie wniosków z ewaluacji
i stosowanie się do nich podczas planowania zajęć. - Awans zawodowy, doskonalenie warsztatu, ewaluacja podejmowanych działań, omawianie stosowanych metod
i form pracy, współpraca nauczycieli przedszkola ma korzystny wpływ na podniesienie jakości pracy placówki.

........................................
Data i podpis nauczyciela

........................................
Zatwierdzenie planu przez dyrektora (data, pieczęć i podpis)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.