X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41914
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego po odbyciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego po odbyciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:

Miejsce odbywania stażu:

Adres szkoły:

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Opiekun stażu: mgr

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.

Data ukończenia stażu: 31.05.2019r.
Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. ..., który ukończyłam w 2009 roku, jednocześnie zdobywając tytuł zawodowy magistra w specjalności pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od 12 lat pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w ....... Z dniem 1 września 2016r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, trwający 2 lata i 9 miesięcy.
Awans zawodowy stał się dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założonych sobie celów i wymagań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego oraz tych dodatkowych, które pojawiły się w trakcie trwania stażu. Przez cały czas jego trwania, brałam udział w działaniach przedszkolnych, które związane były z wykonywaniem zadań wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych. Realizowałam zadania przyjęte przez Radę Pedagogiczną. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, poczynając od sierpnia 2016 roku, kiedy to zaczęłam zgłębiać przepisy dotyczące awansu, a następnie złożyłam wniosek do Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o otworzenie stażu na nauczyciela mianowanego, który został pozytywnie rozpatrzony. Moim opiekunem została pani mgr ....
Plan rozwoju zawodowego napisałam i realizowałam na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawnie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
W trakcie awansu współpracowałam nie tylko ze swoim opiekunem- panią mgr ..., ale również z innymi nauczycielami, dzięki którym mogłam wzbogacić swój warsztat pracy o ciekawe pomysły. Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach studiów podyplomowych, szkoleniach, warsztatach czy konferencjach.
Sprawozdanie, które przedstawię, jest podsumowaniem zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego, a jednocześnie udokumentowaniem przeprowadzonych działań, poprzez które starałam się podnieść jakość pracy własnej, ale i przedszkola, w którym obecnie jestem zatrudniona.

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie stażu, którego celem było uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące procedury uzyskania w/w stopnia awansu zawodowego:
• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393),
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.).
W następnej kolejności złożyłam do pani dyrektor- ... wniosek o możliwość rozpoczęcia stażu oraz opracowany Plan Rozwoju Zawodowego.
Oprócz tego stworzyłam własny zbiór aktów prawnych i tekstów w formie papierowej oraz multimedialnej. Wiele razy korzystałam ze wskazówek i porad zamieszczanych na stronach internetowych, bądź czasopism podczas pisania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania.

2. Współpraca z opiekunem stażu.

W celu lepszego zorganizowania pracy własnej w okresie odbywania stażu, było podpisanie kontraktu z opiekunem- panią .... Określał on jasno zasady współpracy między nami. Następnie wspólnie opracowałyśmy harmonogram i tematykę spotkań, które miały mi pomóc w realizacji zaplanowanych zadań oraz stworzyłyśmy projekt sprawozdania końcowego. W okresie odbywania stażu prowadziłam zajęcia opiekuna stażu, a także Pani Dyrektor- ... oraz pani Wicedyrektor- ..., które następnie były omawiane pod kątem metodycznym. Kilka razy w ciągu roku szkolnego obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co pozwoliło mi poznać warsztat doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do moich zajęć. Często zasięgałam opinii Pani ... w sprawach wychowawczo- opiekuńczych.

3. Dokumentowanie własnych działań.

Rozpoczynając każdy kolejny rok szkolny dokonywałam wyboru programu wychowania przedszkolnego, które realizowałam w toku działań dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych. Wybierałam również pakiety edukacyjne dla dzieci. Dokonując tego wyboru, kierowałam się dobrem wychowanków. Chciałam, aby karty pracy były dostosowane do potrzeb dziecka. Na podstawie wybranego programu sporządzałam plany miesięczne, według których prowadziłam zajęcia z dziećmi. Z własnej inicjatywy w roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne i muzyczno- taneczne. W roku szkolnym 2018/2019 opracowałam również program działań innowacyjnych pt. Zdobywamy szczyty przyjaźni, mającej głownie na celu integracje dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych z naszego przedszkola.

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W trakcie odbywania stażu uczestniczyłam w następujących wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze budowanie strategii przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole – 05.12.2016r.,
 szkolenie w zakresie aktywnych metod nauczania – 20.03.2016r.,
 Współczesne problemy psychologiczne dzieci i młodzieży – rozpoznawanie symptomów w środowisku nauczania oraz sposobu reagowania – 21-22.08.2017r.,
 Narzędzia TIK do prowadzenia zajęć szkolnych – 02.02.2018r.,
 Szkolenie RODO – 04.06.2018r.,
 Obowiązki nauczyciela wynikające z Karty Nauczyciela – 21.02.2019r.

Prowadziłam również szkolenie dla członków Zespołu Nauczycieli kl. 0-III, dotyczące diagnozy gotowości szkolnej 6-latka.

Brałam równie udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne, e- konferencje):
 Obsługa laptopa, tablicy multimedialnej, tabletu oraz podstawowe zasady pracy z technologiami na lekcji, tym bezpieczeństwo ucznia w sieci- 21.11.2016r.,
 Wczesne rozpoznawanie ryzyka dysleksji- 29.05.2017r.,
 Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub przedszkolu- jak zachęcić dzieci do zdrowej żywności? - 26.10.2017r.,
 Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami- 23.11.2017r.,
 Rozwój biologiczny, poznawczy i emocjonalny dzieci w świetle nowej podstawy programowej- 17.04.2018r.,
 Pudło inspiracji- nauka i zabawa w największym formacie- 05.06.2018r.,
 Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego-11.10.2018r.,
 Nowe narkotyki- skutki zażywania i zagrożenia – 19.11.2018r.,
 Czyste powietrze wokół nas- realizacja edukacji antytytoniowej w placówkach nauczania i wychowania- 19.11.2018r.,
 Teatroterapia- 29.11.2018r.,
 Jak wychować mola książkowego? - 21.02.2019r.,
 Rozwijanie kompetencji czytelniczych w przedszkolu- 26.02.2019r.,
 Systematyczne budowanie dojrzałości szkolnej od 3- latka do 6- latka na przykładzie cykli edukacyjnych WSIP Plac zabaw i Tropiciele- 28.03.2019r.,
 Multimedialne wsparcie procesu dydaktycznego wykorzystaniem aplikacji Interaktywny Plac zabaw- 28.03.2019r.,
 Nie zapominajmy o prawie do dzieciństwa - rola nauczyciela i placówki edukacyjnej- 25.04.2019r.,

Najważniejszą formą doskonalenia zewnątrzszkolnego było podjęcie przeze mnie w roku 2016 3- semestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych- Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno- ruchowym, realizowanych przez ... Studia te oraz wyżej wymienione szkolenia, pozwoliły mi poszerzyć zakres wiedzy z zakresu wychowania przedszkolnego, a przede wszystkim wskazały nowe formy i metody pracy z dzieckiem podczas zajęć dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych. Od 2019 roku prowadzę zajęcia rytmiczne w grupie 3- latków, 4- latków, 5- latków oraz 6- latków.

Staż był czasem studiowania literatury z zakresu pedagogiki oraz dziedzin wspomagających:
 M. Bogdanowicz Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli,
 Praca zbiorowa pod red. Ł. A. Wengiera Gry dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 H. Kruk Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu,
 J. Cieszyńska, M. Korendo Wczesna interwencja terapeutyczna,
 E. Litwin- Sondej Rytmika- mały poradnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego,
 M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu dziecka,
 M. Brzozowska- Kuczkiewicz Emil Jacques- Dalcroze- i jego Rytmika.

W swojej pracy korzystałam również z czasopism pedagogicznych, z których bardzo często czerpałam inspiracje:
 Bliżej przedszkola, którego to czasopisma jestem prenumeratorką,
 Nauczycielka Przedszkola,
 „Mały Artysta”,
 „Hobby”.
Pomocne w pracy okazały się portale edukacyjne, z których na bieżąco czerpałam potrzebną mi wiedzę:
 www.bliżejprzedszkola.pl,
 www.przedszkola.pl,
 www.przedszkolak.pl,
 www.przedszkolaki.pl,
 www.edu.com.pl,
 www.profesor.pl,
 www.men.gov.pl,
 www.kuratorium.krakow.pl,
 www.calapolskaczytadzieciom.pl,
 www.epedagogika.pl,
 www.awans.net,
 www.wczesnoszkolni.pl.

5. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań.

W trakcie odbywania stażu byłam organizatorem lub współorganizowałam imprezy:
a) rok szkolny 2016/2017:
 Święto Pieczonego Ziemniaka,
 Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w...,
 Akcja „Śniadanie daje moc”,
 Akcja ewakuacyjna, spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w ...,
 Zabawa andrzejkowa,
 Spotkanie z Mikołajem,
 Wigilia szkolna i klasowa,
 Zabawa choinkowa,
 Dzień Babci i Dziadka,
 Lekcja zoologii,
 Święto Szkoły,
 Dzień Dziecka,
 Święto Rodziny,

b) rok szkolny 2017/2018:
 Dzień Przedszkolaka,
 Kolorowy Tydzień,
 Dzień Postaci z Bajek,
 Dzień Pluszowego Misia,
 Akcja „Śniadanie daje moc”,
 Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w ...,
 Akcja ewakuacyjna, spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w ...,
 Spotkanie z pielęgniarką,
 Spotkanie ze stomatologiem,
 Wróżby andrzejkowe,
 Mikołajki,
 Kiermasz świąteczny,
 Wigilia przedszkolna,
 Dzień Babci i Dziadka,
 Zabawa choinkowa,
 Dzień Mamy i Taty,
 Dzień Dziecka,

c) rok szkolny 2018/2019:
 Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w ...,
 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
 Światowy Dzień Orderu Uśmiechu,
 Kolorowy Tydzień pod hasłem Jem zdrowo,
 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek,
 Akademia z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę,
 Dzień Pluszowego Misia,
 Zabawa andrzejkowa,
 Spotkanie ze Świętym Mikołajem,
 Wigilia przedszkolna,
 Prezentacja doświadczeń Szkolne czary mary,
 Zabawa choinkowa pod hasłem Kim będę w przyszłości?,
 Dzień Babci i Dziadka,
 Wizyta z gabinecie stomatologicznym,
 Spotkanie z pracownikami Centrum Powiadamiania Ratunkowego z ...,
 Dzień Kolorowej Skarpetki- Światowy Dzień Zespołu Downa,
 Spotkanie z Mistrzem Pszczelarstwa,
 Rodzice dla dzieci- poznanie zawodu policjanta,
 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,
 Maraton Przedszkolaka.

W czasie odbywania stażu wykonywałam dekoracje w sali na każdą porę roku oraz na różne uroczystości. Wystrój sali miał duże znaczenie, ponieważ wprowadzał dzieci w konkretną tematykę, wpływał na ich dobre samopoczucie, ale też był bardzo dobrze oceniany przez rodziców. Organizacja kącików tematycznych przyczyniła się to do zwiększenia różnorodności zabaw tematycznych oraz pogłębianiu wiedzy, a także rozwijania indywidualnych zainteresowań moich wychowanków.

Organizowałam konkursy dla dzieci z naszego przedszkola oraz dla uczniów z klas I-III:
 konkurs plastyczny Bądź bezpieczny na drodze (2016),
 konkurs na najpiękniejszy wiersz o właściwym zachowaniu (2017),
 konkurs plastyczny Dobre wychowanie (2017),
 przedszkolny etap konkursu plastycznego Wakacyjna przygoda z Dinkiem (2017),
 przedszkolny etap konkursu plastycznego Czyste powietrze wokół mnie- papierosom mówię nie (2018r.),
 przedszkolny etap konkursu plastycznego Mój własny anioł (2018r.),
 przedszkolny etap konkursu plastycznego Anioł w za dużych butach (2018r.),
 przedszkolny etap konkursu plastycznego Malowane dźwiękiem (2019r.),
 przedszkolny etap konkursu plastycznego Malować jak...Matejko (2019r.),
 przedszkolny etap konkursu plastycznego Nie pal przy mnie, proszę (2019r.)
 zawody sportowe przedszkolaków z ramach realizacji innowacji pedagogicznej Zdobywamy szczyty przyjaźni (2019).

Starałam się na bieżąco zamieszczać informacje oraz fotorelacje na stronie internetowej przedszkola, informujące o ważnych wydarzeniach z życia grupy i placówki.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Systematycznie uzupełniałam dziennik zajęć oraz dzienniki zajęć dodatkowych: koła teatralnego i taneczno- muzycznego. Prowadziłam karty obserwacji dzieci oraz diagnozę gotowości szkolnej 6-latka. Pisałam protokoły z zebrań z rodzicami, posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokół podsumowujący rok szkolny 2016/2017 oraz pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019. Pracowałam również podczas inwentaryzacji przedszkolnej.

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, scenariusze zajęć, nagrania, zdjęcia oraz wytwory pracy wychowanków. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – maj 2019r. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne w miesiącu czerwcu 2019r.

Uzyskane efekty:
- poznanie przepisów prawa oświatowego, ułatwiło mi przygotowanie się do podjęcia stażu i odpowiednie rozplanowanie działań, w tym właściwego napisania planu rozwoju zawodowego,
- dobry kontakt z Dyrekcją oraz opiekunem stażu motywowały mnie do dalszej i owocnej pracy, wymianę doświadczeń i uwag na temat pracy z dziećmi,
- dzięki odbytym szkoleniom zdobyłam wiedzę oraz wzbogaciłam swój warsztat pracy,
- szkolenia wpłynęły na jakość pracy przedszkola,
- potrafię dokonać ewaluacji swoich poczynań- wyciągać z nich wnioski,
- poprawne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej pozwoliło mi na lepszą organizację pracy,
- opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.

Bardzo ważne w pracy wychowawczej nauczyciela przedszkola jest poznanie swoich wychowanków. Dzięki analizom ankiet personalnych oraz indywidualnym kontaktom z rodzicami, mogłam poznać ich sytuację rodzinną. Dużo informacji dostarczała mi również obserwacja dzieci, indywidualny z nimi kontakt i analiza ich prac, pokazujące ich umiejętność funkcjonowania w grupie przedszkolnej, postępów w rozwoju oraz stopnia przyswajania wiedzy.
Kontakty z rodzicami wychowanków są bardzo ważną częścią współpracy przedszkola z domem rodzinnym dziecka i w znacznym stopniu podnoszą jakość pracy placówki. Dlatego starałam się na bieżąco, podczas spotkań indywidualnych informować ich, wyjaśniać i rozwiązywać zaistniałe problemy, ale również ukierunkowywać w kwestiach wychowawczych i edukacyjnych. Organizując ogólne spotkania z rodzicami, miałam możliwość ich pedagogizacji, ale również omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem placówki i grupy.
W trakcie odbywania stażu miałam stały kontakt z większością rodziców, dzięki czemu otrzymywali oni bieżące informacje na temat swojego dziecka.
Istotnym czynnikiem współpracy z rodzicami, było ich zaangażowanie w życie przedszkola. Współpraca z Trójką klasową rodziców pozwoliła na organizację wielu ciekawych imprez, wycieczek i uroczystości, ale również zakupu przyborów piśmienniczych oraz strojów na różne przedstawienia.

2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów.

Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci polegało w głównej mierze na ich wnikliwej obserwacji i wyciąganiu wniosków. Dokumentowałam ją w arkuszu obserwacji cech rozwojowych dziecka3-letniego, 4- letniego, 5-letniego oraz 6-letniego. Oprócz tego stosowałam diagnozę gotowości szkolnej dla dzieci 6-letnich. Z ewaluacji osiągnięć swoich wychowanków wyciągałam wnioski i planowałam odpowiednio działania dydaktyczno-wychowawcze. Metody i formy pracy oraz narzędzia starałam się dopasowywać do zróżnicowanego poziomu dzieci, poszerzając ich wachlarz o ciekawe propozycje, np.: metody aktywizujące- Burzę mózgów, Mapę myśli, Stacje zadaniowe, wspólne rysowanie, Drama, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, improwizacja ruchowa R. Labana, aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss, metoda Dalcroze’a. Treści zawarte w wybranym programie wychowania przedszkolnego realizowałam odpowiednio do wieku i możliwości wychowanków. Zwracałam również uwagę na możliwości edukacyjne dzieci z opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
Dzieci w miarę swoich możliwości brały udział w lokalnych imprezach. Chętnie udzielały się podczas Święta Rodziny, Dnia Babci i Dziadka czy Dnia Mamy i Taty, gdzie przed liczną publicznością mogły pochwalić się swoimi artystycznymi osiągnięciami. Chętnie udzielały się pomagając innym podczas organizowanych przez szkolę i przedszkole akcji charytatywnych:

 Góra Grosza (Każdy grosz dla Blanki, Cegiełka dla Grześka, Akcja Róża)
 Zbieranie plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnego rodzeństwa,
 I Ty możesz zostać świętym Mikołajem,
 Jałmużna wielkopostna,
 Zbiórka maskotek dla dzieci z Afryki,
 Zbiórka artykułów żywnościowych dla potrzebujących z naszego rejonu,
 Pomagamy- zbiórka zabawek dla dzieci z Chile,
 Loteria fantowa,
 Stołówka dla ptaków.

Dzieci oprócz brania udziału w konkursach organizowanych na terenie przedszkola, brały również udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, promując naszą placówkę w środowisku lokalnym.

a) Konkursy szkolne:
 konkurs plastyczny Bezpieczna droga (2016r.),
 konkurs techniczny Najpiękniejszy różaniec (2016r., 2017r.),
 festiwal piosenki Jesienne nutki (2016r.),
 szkolny etap konkursu recytatorskiego Zwierzęta w poezji (2016r.),
 konkurs plastyczno- techniczny Najpiękniejsza kartka i stroik bożonarodzeniowy (2016r., 2017r., 2018r.),
 konkurs plastyczny Jestem dobrze wychowany (2017r.),
 Festiwal Piosenki Dziecięcej (2018r.),
 konkurs Najpiękniejsza kartka i stroik wielkanocny (2017r., 2018r., 2019r.),
 konkurs plastyczny Maska karnawałowa (2018r.),
 konkurs plastyczno- techniczny Jesienna kompozycja (2018r.),

b) Konkursy pozaszkolne:
 konkurs recytatorski Zwierzęta w poezji (2016r.),
 konkurs plastyczno- techniczny EKOchoinka (2016r., 2017r., 2018r.),
 konkurs plastyczny Wakacyjna przygoda z Dinkiem (2017),
 gminny konkurs recytatorski Mój ulubiony wiersz (2018r.),
 konkurs plastyczny Czyste powietrze wokół mnie- papierosom mówię nie (2018),
 konkurs plastyczny Mój własny anioł (2018),
 konkurs plastyczny Anioł w za dużych butach (2018),
 konkurs Ekostroik (2018r.),
 konkurs plastyczny Malowane dźwiękiem (2019r.),
 konkurs plastyczny Malować jak...Matejko (2019r.),
 konkurs plastyczny Nie pal przy mnie, proszę (2019r.).

Organizowanie uroczystości zostało zawarte powyżej w opisie § 7 ust. 2 pkt 1, w podpunkcie 5.

Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne
formy pracy, mające na celu poszerzanie własnych oddziaływań dydaktycznych oraz wychowawczych na moich wychowanków. Dlatego też nawiązałam współpracę bądź byłam współorganizatorem spotkań z ciekawymi ludźmi:

 Pielęgniarka z Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w ...
- Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z higieną i dbaniem o swoje zdrowie.
 Policjant z Komendy Powiatowej Policji w ...
- Pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze.
 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji ...- p. ...
- Spotkanie z ojcem jednego z wychowanków zaowocowało ciekawą prezentacją na temat bezpieczeństwa dzieci, prezentacją stroju policyjnego oraz radiowozu.
 Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w ...
- Spotkanie dotyczyło przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas wystąpienia pożaru.
 Spotkanie z panią stomatolog.
- Podczas tego spotkania dzieci dowiedziały się, jak wygląda praca dentysty oraz mogły z bliska przyjrzeć się wyposażeniu gabinetu stomatologicznego.
 Spotkanie z Mistrzem Pszczelarstwa
- Przedszkolaki podczas tego spotkania zobaczyły na czym polega praca pszczelarza, ale również nabyły nowych wiadomości na temat pszczół.

3. Praca z uczniem zdolnym.

Biorąc pod uwagę zainteresowania oraz możliwości swoich wychowanków, starałam się odpowiednio przygotowywać warsztat pracy i dostosować do ich możliwości ofertę edukacyjną. Starałam się je aktywizować do samodzielnego rozwiązywania zadań, przekazywaniu treści wykraczających poza program. Przygotowywałam je też do konkursów przedszkolnych i poza przedszkolnych. Dzieci wyróżniające się na tle grupy, mogły skorzystać z zadań dodatkowych, gier edukacyjnych, zwiększających ich szanse edukacyjne. Osoby te brały również chętnie udział w dodatkowych zajęciach:
 teatralnych, które stwarzały im okazję do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci, wyrabiania odwagi i śmiałości, uczyły umiejętności współdziałania oraz wyrażania w sposób werbalny i pozawerbalny różnych stanów uczuciowych,
 taneczno- muzycznych, zajęciach rytmiki (Ekspresja muzyczna w różnych formach działalności dziecka), które dały dzieciom możliwość rozwijania postaw wychowawczych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwoliły wyładować agresję. Taniec, który jest bardzo lubiany przez dzieci, sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje jednocześnie estetykę i harmonię ruchów, piękną sylwetkę, poczucie rytmu. Celem zajęć było wyzwolenie wiary we własne możliwości, doprowadzenie do poczucia własnej wartości oraz do umiejętności samodzielnego, twórczego działania.

4. Praca z uczniem mającym trudności.

W diagnozowaniu dziecka mającego trudności w nauce pomagały mi arkusze obserwacji cech rozwojowych, dostosowanych do wieku wychowanka, jak również diagnoza gotowości szkolnej. Praca wyrównawcza z dzieckiem mającym problemy edukacyjne opierała się przede wszystkim na stopniowaniu trudności podczas wykonywania wcześniej przygotowywanych kart pracy, brania udziału w zabawach oraz ćwiczeniach i indywidualizacji procesu dydaktycznego.
Przez cały okres stażu w miarę potrzeby, konsultowałam się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w ..., celem uzyskania opinii do dalszej pracy z dzieckiem.

5. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań.

Chcąc dowiedzieć się więcej o zainteresowaniach i indywidualnych możliwościach każdego z wychowanków, obserwowałam ich poczynania podczas występów artystycznych oraz zajęć edukacyjnych, wykorzystując do tego między innymi arkusze obserwacji cech rozwojowych oraz arkusze do diagnozowania gotowości szkolnej.
Starałam się rozwijać zainteresowania dzieci, poprzez wprowadzanie nowych metod i form pracy, technik plastycznych, zabaw ruchowych urozmaicających zajęcia. Dzieci wykazujące większe zainteresowanie, chętniej brały udział w różnych konkursach i uroczystościach szkolnych.

6. Praca na rzecz środowiska uczniowskiego.

Przez cały okres stażu współpracowałam z innymi nauczycielami przedszkola, szkoły i gimnazjum, z którymi konsultowałam organizowanie imprez, apeli, uroczystości przedszkolnych i szkolnych oraz akcji ogólnoszkolnych. Nawiązałam również kontakt z pielęgniarką środowiskową, która przeprowadzała badania pod kątem bilansu dziecka 6-letniego oraz robiła prelekcje na temat higieny i zdrowia. Miałam również możliwość współpracy z pedagogiem szkolnym- panią ..., z którą konsultowałam problemy wychowawcze dzieci w grupie, sytuacje rodzinną uczniów, omawiałam opinie z PPP, dysfunkcje rozwojowe itp.. Często spotykałam się z logopedą szkolnym- panią ..., z którą rozmawiałam na temat osób objętych terapią logopedyczną.
Rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy emocjonalne uczniów, przeprowadzałam z nimi indywidualne rozmowy. Spotykałam się z rodzicami dzieci sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.

7. Organizacja pracy w sferze wychowawczej i opiekuńczej.

Praca w sferze wychowawczej i opiekuńczej obejmowała organizację imprez, apeli, uroczystości przedszkolnych i grupowych oraz akcji ogólnoszkolnych (wyszczególnione w podpunkcie 5 § 7 ust. 2 pkt. 1).
Pozyskałam środki materialne od sponsorów organizując Święto Rodziny w 2017r. oraz środki od rodziców na artykuły biurowe, plastyczne. Rodzice chętnie wspierali organizację akcji, uroczystości i imprez organizowanych na terenie przedszkola.
Sprawowałam również opiekę nad dziećmi z naszego przedszkola podczas wycieczek pieszych, autokarowych oraz wyjść pozaszkolnych:
 Wycieczki tematyczne, spacery zgodne z treściami zawartymi w realizowanym programie wychowania przedszkolnego,
 Wycieczka do Gospodarstwa agroturystycznego ...- zajęcia pt.: Chleb, mąka...A skąd one? (2016r.),
 Zwiedzanie budynku Państwowej Straży Pożarnej ... spotkanie ze strażakami, wzięcie udziału w projekcji filmu animowanego w kinie (2016r.),
 Wycieczka autokarowa do teatru ... oraz lotnisko w ... (2017r.),
 Wycieczka do pizzerii w ...- pieczenie pizzy (2017r.),
 Wycieczka do ... z okazji Dnia Dziecka- zabawy integracyjne z dziećmi z Młodszej Grupy Wiekowej (2017r.),
 Wycieczka do ...- bajka muzyczna pt.: W tajemniczej Krainie Krasnali (2018r.),
 Wycieczka do Bacówki ...- udział w zajęciach Od ziarenka do bochenka, zwiedzanie mini zoo (2018r.),
 Wycieczka do Gospodarstwa agroturystycznego ...- udział w zajęciach Polska miedzą wędrowała, ... (2018r.),
 Poznajemy naszą małą ojczyznę- piesza wycieczka do ... (2018r.),
 Wycieczka do ...- zwiedzanie Wioski Indiańskiej (2019r.).

Uczestniczyłam w realizacji programu profilaktyczno- wychowawczego przedszkola poprzez wykonywanie zaplanowanych działań. Ogólne zadania wychowawcze, które realizowałam, dotyczyły aktualnej sytuacji wychowawczej w grupie oraz priorytetów przedszkolnych. Jako opiekun starałam się, aby dzieci były wobec innych tolerancyjne, kulturalne, wykazywały się postawą poszanowania ojczyzny oraz przejawiały zachowania prozdrowotne i proekologiczne.

Uzyskane efekty:
- poznałam środowisko rodzinne wychowanków,
- nawiązałam właściwy kontakt z rodzicami,
- potrafię obserwować i dokumentować osiągnięcia dzieci,
- promuję przedszkole poprzez udział w konkursach poza placówką,
- właściwie przygotowuję dzieci do konkursów,
- zdobywanie przez dzieci nagród w konkursach,
- wyeliminowanie nieśmiałości dzieci podczas występów,
- właściwie organizuję proces kształcenia ucznia zdolnego,
- w swojej pracy uwzględniałam możliwości rozwojowe uczniów,
- potrafię rozwijać zainteresowania dzieci poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych,
- uzyskuję pozytywne efekty w pracy z uczniem mającym trudności,
- właściwie organizuję pracę na rzecz środowiska dziecięcego- nawiązanie kontaktu z pedagogiem i logopedą szkolnym,
- potrafię rozpoznać i rozwiązać problem natury emocjonalnej dziecka,
- udoskonaliłam umiejętności organizacyjne imprez, uroczystości i wycieczek przedszkolnych.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera w pracy.

Wykorzystywałam technikę komputerową w pracy dydaktycznej poprzez:
 pisanie konspektów,
 tworzenie prezentacji multimedialnych,
 korzystanie z programów edukacyjnych,
 wyszukiwanie nagrań piosenek, odgłosów,
 wyszukiwanie filmów edukacyjnych,
 tworzenie elementów do dekoracji sali przedszkolnej,
 napisanie planu rozwoju zawodowego,
 pisanie potrzebnej dokumentacji,
 przesyłaniu materiałów i pomocy dydaktycznych między nauczycielkami,
 przygotowywanie kart pracy,
 karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem zdolnym oraz słabszym,
 przygotowywanie środków dydaktycznych na zajęcia,
 zaproszenia, dyplomy, podziękowania,
 informacje na tablicę ogłoszeń.

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu

 korzystanie z witryn internetowych dla nauczycieli,
 zdobywanie informacji o konkursach dla dzieci,
 konsultowanie się z innymi nauczycielami, odbywającymi staż,
 śledzenie przepisów prawnych,
 wykorzystywanie pomysłów metodycznych ze stron internetowych przedszkoli, wydawnictw pedagogicznych,
 udział w e-konferencjach edukacyjnych,
 poznanie ciekawych programów komputerowych MAC Diagnoza, Musse score, Audacity.

3. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

 zamieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz konspektów zajęć na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl,

Uzyskane efekty:
- zgłębiłam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczyciela, poznałam przepisy i akty prawa oświatowego,
- poznawałam nowe metody i formy pracy z dziećmi,
- przejrzyście prowadziłam dokumentację przedszkolną,
- pozyskiwałam wiedzę o ciekawych formach szkolenia,
- zdobycie umiejętności korzystania z ciekawych programów komputerowych.

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki pracy poprzez udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i studiach podyplomowych, które zostały wyszczególnione w podpunkcie 4 § 7 ust. 2 pkt. 1.
Chętnie korzystałam z ciekawych pozycji książkowych w szkolnej bibliotece, jak również Bibliotece Pedagogicznej w ....
Poznałam sytuację rodzinną wychowanków poprzez analizę ankiet personalnych oraz indywidualnych rozmów z rodzicami. Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze, robiąc pogadanki tematyczne oraz prowadząc rozmowy indywidualne z dziećmi. Proponowałam i wprowadzałam środki naprawcze, wdrażałam metody aktywizujące, zaczerpnięte z fachowej literatury. Korzystałam również z pomocy i doświadczenia innych nauczycieli, a w szczególności dyrekcji przedszkola, opiekuna stażu i pedagoga szkolnego. Dzielenie się wiedzą, próba wspólnego rozwiązywania problemów, wymiana doświadczeń ułatwiły mi pracę w wielu sytuacjach, między innymi w diagnozowaniu dzieci i informowaniu rodziców o konsultację w PPP.

Uzyskane efekty:
- przeczytana fachowa literatura i prasa, odbyte szkolenia, pozwoliły mi na opracowanie ciekawszych zajęć oraz spotkań i uroczystości, organizowanych w przedszkolu,
- wzbogaciłam wiedzę o praktyczne umiejętności w pracy z dziećmi,
- wzbogaciłam wiedzę dotyczącą zajęć rytmicznych w przedszkolu.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

W trakcie trwania stażu na bieżąco poszerzałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego i śledziłam zmiany zachodzące w przepisach prawa. Analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty m.in.: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, aktów i dokumentów nowelizujących prawo oświatowe.
Sporządzałam potrzebne notatki oraz gromadziłam powyższe akty prawne.

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.

Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu: Statutem Przedszkola, Rocznym Planem Pracy Przedszkola, Programem Profilaktyczno- Wychowawczym oraz pozostałymi regulaminami obowiązującymi w naszej placówce. Gromadziłam potrzebne dokumenty w formie biblioteczki multimedialnej.
Brałam udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów przedszkolnych.

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

Uczestniczyłam w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, w tym systemowi awansu. Brałam czynny udział w pracach zespołów, opracowując dokumenty wewnątrzszkolne:
− Zespół nauczycieli kl. 0-III,
− Zespół nauczycieli przedszkola,
− Zespół zadaniowy ds. ewaluacji wewnętrznej (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej),
− Zespół nadzorujący egzamin gimnazjalny w Gimnazjum w ....

4. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.

W trakcie odbywania stażu aktualizowałam wiedzę obowiązującego prawa oświatowego, poprzez uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, na drodze elektronicznej oraz poprzez rozmowy z Dyrekcją, opiekunem stażu i nauczycielami.

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z PPP w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
W celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi, konsultowałam różne sytuacje z Dyrekcją, pedagogiem szkolnym i logopedą oraz innymi nauczycielkami przedszkola. Sporządzałam opinie wychowawcy, potrzebne do badania w PPP. Zalecenia zawarte w opiniach PPP posłużyły mi do właściwego organizowania zajęć.

Efekty podjętych działań:
− poznawałam przepisy prawa oświatowego i posługiwałam się nimi w trakcie robienia awansu zawodowego,
− poznałam dokumenty przedszkolne,
− potrafię prowadzić dokumentację przedszkolną.
− brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej i zespołów nauczycielskich na rzecz
podniesienia jakości pracy przedszkola.

Podsumowanie

W okresie od 1 września 2016r. do 31 maja 2019r. z ogromnym zaangażowaniem starałam się realizować zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Cały okres stażu prawidłowo wykorzystałam.
Zawsze mogłam liczyć na pomoc Dyrekcji i nauczycieli, a współpracę z opiekunem stażu oceniam bardzo pozytywnie.
Praca w przedszkolu utrwaliła we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być jeszcze lepszym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu, przyniosły pozytywne efekty w mojej codzienności przedszkolnej. Dzięki nim, lepiej potrafię zaplanować zajęcia, wycieczki oraz właściwie wybieram metody i formy pracy. Uwzględniam potrzeby rozwojowe każdego wychowanka.
Przez cały okres stażu zgłębiałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, metodyki prowadzenia zajęć. Częściej wykorzystywałam technologię informacyjną.
Myślę, że działania jakich podjęłam się wykonać w okresie trwania stażu, sprostały potrzebom i wymaganiom przedszkola. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje, tak aby prowadzone przeze mnie zajęcia, stawały się bardziej ciekawe.

Miejscowość, data Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.