X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41871
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
ZA OKRES 1 IX 2009 – 31 V 2010r.

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Celem podjęcia dziewięciomiesięcznego stażu było zapoznanie się z pracą w szkole, specyfiką placówki i środowiska, wdrożenie się do pełnienia obowiązków oraz bycie jak najlepszym nauczycielem.

nauczyciel stażysta; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel języka angielskiego.

I. REALIZACJA KONTRAKTU.
Chcąc zrealizować plan rozwoju zawodowego, poznać specyfikę zawodu oraz organizację, zasady funkcjonowania i przepisy placówki, w której podjęłam pracę, zapoznałam się na początku roku szkolnego z dokumentacją gimnazjum: Statutem szkoły, planem działań wychowawczych szkoły, regulaminem wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przepisami bhp.
Ponadto, jako nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego zawartymi m.in. w „Karcie nauczyciela”.
Dziewięciomiesięczny staż rozpoczęłam od zawarcia we wrześniu 2009 r. kontraktu ze swoim opiekunem – mgr XX. W umowie zostały określone zasady współpracy w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, doskonalenia zawodowego oraz uczestnictwa w pracy szkoły. Moje kontakty z opiekunem stażu były bardzo intensywne, twórcze oraz inspirujące do dalszej owocnej pracy. Dawały mi one możliwość omówienia realizowanych zadań, wyznaczenia wypełnianych później celów oraz przedyskutowania wątpliwości, pytań, problemów. Spotkania miały również na celu omówienie scenariuszy lekcji i przede wszystkim prowadzonych zajęć.
W ten sposób rozwijałam swój warsztat pedagogiczno – metodyczny, poznawałam nowe metody pracy oraz sposoby właściwego zachowania się w stosunku do uczniów, oceny efektów ich pracy.
Zawierając powyższy kontrakt przyjęłam odpowiedzialność za wywiązanie się
z przydzielonych mi zadań, a praca i jak najlepsze wypełnianie moich obowiązków stały się dla mnie najważniejsze.
Dziewięć miesięcy stażu były dla mnie okresem przygotowawczym, w którym nabyłam wiedzę i umiejętności, rozwinęłam swój twórczy potencjał, zaangażowałam się
w szereg działań podejmowanych na terenie szkoły oraz zdobyłam doświadczenie niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .

II. REALIZACJA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Stworzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego uwzględniał m.in. specyfikę szkoły, zadania do zrealizowania, moją wiedzę i umiejętności. Do najważniejszych zadań w trakcie odbywania stażu należały: poznawanie szkoły (jej zadań i zasad funkcjonowania), uczestniczenie w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna (w wymiarze jednej godziny lekcyjnej w miesiącu), prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu (w wymiarze jednej godziny w miesiącu) oraz uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
W trakcie trwania stażu z pełnym powodzeniem zrealizowałam następujące zadania:

1. Zadania związane z organizacją stażu.
 Poznałam procedury dotyczące awansu zawodowego, korzystając z odpowiednich ustaw, rozporządzeń, informacji z Internetu,
 Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu i dyrekcją szkoły – ustaliłam przejrzyste zasady kontaktowania się oraz obserwacji zajęć,
 Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu,
 Stworzyłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i przedłożyłam go Dyrektorowi szkoły,
 Dokumentowałam realizację planu rozwoju,
 Przygotowałam się do sprawozdania ze stażu poprzez autorefleksję, autoanalizę, wypełnianie arkuszy samooceny oraz opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządziłam sprawozdanie z przebiegu stażu i przedłożyłam go Dyrektorowi szkoły,
 Sporządziłam wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego oraz przygotowałam dokumentację.

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
 Poznałam zadania i zasady funkcjonowania i organizacji szkoły analizując dokumentację (Statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, regulamin pracy, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny program profilaktyki, zasady BHP, zasady interwencji w sytuacji zagrożenia agresją lub przemocą oraz procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2009/2010),
 Zapoznałam się z rodzajami dokumentacji szkolnej oraz sposobem jej prowadzenia,
 Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych, dyżurami, zastępstwami oraz zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
 Uczestniczyłam w pracach organów związanych z realizacją podstawowych funkcji placówki i wynikających z nich zadań (współpraca z rodzicami, wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, zespołach przedmiotowych).

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
 Prowadziłam zajęcia lekcyjne, realizowałam program nauczania języka angielskiego, poznałam i stosowałam się do kryteriów ocen
 Doskonaliłam własny warsztat pedagogiczny poprzez wykonywanie pomocy naukowych, oraz opracowywanie kartkówek i testów, bardzo często do tego celu wykorzystywałam technologię komputerową,
 rowadziłam zajęcia i konsultacje pozalekcyjne dla uczniów klas III i II (zajęcia z art. 42 KN).
Jako nauczyciel, który doradza, obserwuje i słucha, główny nacisk położyłam na przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy poprzez udzielanie im potrzebnych wskazówek, pomoc w organizacji warsztatu pracy i zaplanowaniu czasu jej trwania.
Za pomocą przykładów, impulsów i zachęt starałam się zaktywizować uczniów, uruchomić ich twórczy potencjał, pokazać im różne sposoby dochodzenia do wiedzy. Osiągnęłam swój cel, o czym świadczą liczne oceny z aktywności, na które uczniowie konsekwentnie pracowali przez cały rok.
Tworząc i prowadząc lekcje, skupiłam się na uczeniu stosowania poznanych wiadomości i nabytych umiejętności w praktyce. Korzystałam przy tym z następujących metod nauczania:
o podające (wykład)
o problemowe ( metody aktywizujące)
o praktyczne ( ćwiczenia praktyczne)
o eksponujące (pokaz).
Jako nauczyciel pracujący w sposób nowoczesny i kreatywny wprowadzałam na lekcjach metody i techniki aktywne. Były to m.in.:
o argumenty „za” i „przeciw”,
o burza mózgów,
o dyskusja,
o informacja błyskawiczna,
o praca w grupach,
o rozmowa dydaktyczna,
o rozwiązywanie problemów.
Dzięki wykorzystaniu tych metod możliwe było pogłębienie zainteresowania uczniów omawianym tematem, rozwinięcie ich własnych pomysłów, usprawnienie komunikacji, współpracy w zespole oraz ułatwienie uczniom przyswojenia nowej wiedzy. Zawsze starałam się wiązać metody z celami, treściami, ramami organizacyjnymi, a przede wszystkim z potrzebami ucznia oraz moimi preferencjami.
W czasie odbywania stażu moje zadania dydaktyczne obejmowały pracę z uczniami zdolnymi, słabymi, zaniedbanymi wychowawczo, realizującymi program nauczania specjalnego. Z każdą z tych grup pracowałam inaczej i wykorzystywałam inne metody. Nauczyłam się właściwie oceniać możliwości uczniów, motywować ich do pracy, odpowiednio reagować na ich słabości, pokonywać trudności i ułatwiać zdobywanie wiedzy.

4. Umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
 Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, brałam udział w ich omawianiu (dołączone Karty Obserwacji Zajęć),
 Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli, brałam udział w ich omawianiu (dołączone Karty Obserwacji Zajęć),
 Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, opracowywałam scenariusze zajęć, uczestniczyłam w ich analizie (dołączone Konspekty Lekcji),
 Sumiennie i na bieżąco dokumentowałam przeprowadzanie, efekty i ocenę własnej pracy (scenariusze lekcji, prace uczniów).
Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Również raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

5. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
 Ukończyłam kurs kwalifikacyjny pedagogiczno – metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego,
 Dokonałam oceny własnych umiejętności poprzez autorefleksję, analizę własnej pracy i możliwości rozwoju,
 Udostępniłam plan rozwoju zawodowego i pozostałych dokonań pedagogicznych innym nauczycielom,
 Rozwijałam swoje umiejętności interpersonalne poprzez współpracę z innymi nauczycielami,
 Doskonaliłam multimedialne techniki pracy, które były pomocne w pracy nad rozwojem zawodowym i przygotowywaniem lekcji,
 Korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej,
 Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach i konferencjach:
1) Szkolenie zorganizowane przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie (2009) Pt. „Ciekawa lekcja – podstawy projektowania dydaktycznego zajęć”,
2) Konferencja dla nauczycieli języka angielskiego zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne PWN, Richmond Publishing i Bingo Education w Krakowie (2009). Tematy warsztatów: „Życie jest jazdą na tygrysie. Aspekty kreatywności w pracy nauczyciela”, „Science of happiness”, „Really Teaching Exam Skills”, „Praktyczne wykorzystanie tablic multimedialnych na zajęciach z dziećmi”,
3) Konferencja metodyczna zorganizowana przez Wydawnictwo Macmillan w Krakowie (2009). Seminarium „Making assessment a friend not a toe”, warsztaty „Where skills and lexis meet”, sesja “Activating the dormant potential: awareness – raising activities”,
4) Konferencja metodyczna zorganizowana przez Egis Sp. z o.o. w Krakowie (2010) pod hasłem „Teaching with a touch of Spice”,
5) Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego zorganizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN i Richmond Publishing w Krakowie (2010). Tematy warsztatów: „Modern Teaching = Active Learning”, „Toying with games – the best part of childhood in the classroom”, „Keeping it simple: what really matters in the language classroom”,
6) Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego zorganizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN i Richmond Publishing w Krakowie (2010). Tematy warsztatów: „Moda na sukces! Moda na Bingo!”, „Budowanie autorytetu nauczyciela”,
7) Szkolenie zorganizowane przez „Centrum IB” Sp. z o.o. w Krakowie (2009) Pt. „Zespół ADHD jako jeden z czynników nieprzystosowania społecznego”,
8) Intensywne seminarium metodyczne zorganizowane przez Wydawnictwo Macmillan w Krakowie (2010) pt. „Co działa, kiedy nic nie działa? Dwa światy dyscypliny w klasie.”
W powyższych kursach i szkoleniach uczestniczyłam głównie z myślą o wzbogaceniu swojego warsztatu metodyczno – dydaktycznego, nabyciu wiedzy, bowiem ciągłe doskonalenie zawodowe to cel i element mojej pracy. Umiejętności oraz wiadomości zdobyte podczas szkoleń często wykorzystywałam w swojej pracy dydaktycznej, ciesząc się z ich pozytywnych efektów.
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Chcąc przyczynić się do rozwoju mojej sfery osobistej, podejmowałam również inne działania:
o studiowałam literaturę pedagogiczno – metodyczną
o nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, bibliotekarzem oraz opiekunem świetlicy,
o doskonaliłam umiejętności interpersonalne poprzez autorefleksję, samoocenę i samokształcenie,
o określiłam dalszą drogę rozwoju i wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy.

6. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
 Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły,
 Aktywnie współpracowałam z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas zarówno w sytuacjach nieodpowiedniego zachowania uczniów, jak i trudności w nauce.
W trakcie odbywania stażu zrealizowałam założenie, którym było zaaklimatyzowanie się w szkole i środowisku, poznałam zasady funkcjonowania placówki. Metody mojej pracy oceniam jako odpowiednie, przemyślane i dostosowane do możliwości moich oraz uczniów.
Dzięki samodzielnej pracy udało mi się wypracować wizję siebie jako nauczyciela doradcy, animatora, obserwatora i słuchacza oraz wizję ucznia będącego aktywnym uczestnikiem procesu planowania, organizowania i oceniania własnej pracy. Stworzyłam swój własny model postępowania z młodzieżą, stosowania metod nauczania i osiągnęłam niezależność, zakładającą jednak współpracę w ramach zespołu przedmiotowego języków obcych. Pozwala to na integrację programów i treści nauczania, a także ocen z nauczania. Ponadto wypracowałam sobie zasady obiektywnej oceny ucznia.
Praca, którą wykonuję, daje mi nieskrywaną satysfakcję, a to mobilizuje mnie
do podnoszenia moich kwalifikacji zawodowych. Okres stażu dał mi możliwość udoskonalenia warsztatu metodyczno – dydaktycznego, ale nadal jestem osobą zdecydowaną na dalszy rozwój.

III. UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH PRACY SZKOŁY.
Jako nauczyciel stażysta uczestniczyłam w następujących posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
1. Rada Pedagogiczna nr 1, dnia 28 sierpnia 2009r.
2. Rada Pedagogiczna nr 2, dnia 21 września 2009
3. Rada Pedagogiczna nr 3, dnia 18 września 2002
4. Rada Pedagogiczna nr 4, dnia 30 września 2009
5. Rada Pedagogiczna nr 5, dnia 19 listopada 2009
6. Rada Pedagogiczna nr 6, dnia 22 grudnia 2009
7. Rada Pedagogiczna nr 7, dnia 11 stycznia 2010
8. Rada Pedagogiczna nr 8, dnia 30 kwietnia 2010
Uczestniczyłam również w Radach Pedagogicznych w Szkole Podstawowej w T.
Jako nauczyciel języka angielskiego uczestniczyłam w następujących posiedzeniach Zespołu Przedmiotowego Języków Obcyc:
1.Posiedzenie nr 1, dnia O3 września 2009r.
2.Posiedzenie nr 2, dnia 14 października 2009r.
3.Posiedzenie nr 3, dnia 14 grudnia 2009r.
4.Posiedzenie nr 4, dnia 21 grudnia 2009r.

Zgodnie z założeniami planu wychowawczego szkoły:
1.Byłam członkiem Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w dniu 29 października 2009 roku.
2.Byłam członkiem zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu szóstoklasisty w dniu 8 kwietnia 2010r (załączone skierowanie).
3.Byłam członkiem zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej oraz matematyczno – przyrodniczej w dniach 27 i 28 kwietnia 2010r.
4.Zorganizowałam próbne egzaminy gimnazjalne z języka angielskiego dla klas III, poprawiłam część prac z próbnego egzaminu i opracowałam wyniki.
5.Zorganizowałam próbne egzaminy gimnazjalne z języka angielskiego w klasach I – II w nauczanych przeze mnie klasach i opracowałam wyniki.
W dniu 12 maja 2010r. przeprowadziłam test diagnozujący uzdolnienia w zakresie języka angielskiego.
Uroczystości szkolne to ważny element życia szkoły rozwijający twórczość uczniów oraz nauczycieli, to dobra i kształcąca zabawa dla wszystkich uczestników życia szkolnego. Zawsze chętnie brałam w nich udział jako obserwator. W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyłam w następujących uroczystościach szkolnych:
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010,
Zabawa andrzejkowa w szkole,
Zabawa karnawałowa w szkole,
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010.

IV.KONTAKTY INTERPERSONALNE.
Jako nauczyciel zostałam bardzo szybko zaakceptowana przez uczniów, od samego początku nie miałam problemów z nawiązaniem z nimi kontaktu. Interesowały mnie ich problemy, marzenia, osiągnięcia i porażki. Starałam się dopasowywać cele lekcji
i metody do zainteresowań i talentów uczniów. Wiem, jakimi zdolnościami każde z nich może się wykazać i staram się wykorzystywać to w mojej pracy z nimi. Najbardziej zależy mi na tym, aby uczniowie byli samodzielni, kreatywni i usatysfakcjonowani zdobywaniem wiedzy i umiejętności, choć czasem jest to trudne do zrealizowania. Uczę ich, aby nie byli złośliwi, aroganccy i agresywni w stosunku do siebie, aby wykazywali się dojrzałością, odpowiedzialnością i tolerancją dla innych.
W kontaktach z moimi uczniami jest wiele wzajemnej sympatii, życzliwości i zaufania, mimo że niekiedy muszę zachować się w stosunku do nich stanowczo. Podczas mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej starałam się dotrzeć do uczniów nieśmiałych, zamkniętych w sobie, którzy nie czują się dobrze w swojej klasie.
Kontaktując się z innymi nauczycielami, byłam osobą bezkonfliktową, asertywną i szybko zaaklimatyzowałam się w zespole. Było to tym łatwiejsze, że grono pedagogiczne składa się z osób życzliwych, pomocnych i kompetentnych.
Współpraca z dyrektorem gimnazjum, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami owocowała obiektywnym podejściem do pracy, a uwagi moich uczniów dotyczące zajęć pozwoliły mi wyeliminować niedociągnięcia.

V.AUTOREFLEKSJA.
Zawód nauczyciela jest profesją niezwykle wymagającą. To prawdziwie wielkie wyzwanie dla każdego, kto zdecydował się pójść właśnie tą ścieżką. Myślę, że nie każdy może i chce być nauczycielem. Przyznam, że ja również długo się wahałam. Praca, którą wykonuję, daje mi dużo satysfakcji, jest polem do popisu dla mojej twórczości, żywiołowości, odnajduję w niej inspirację i motywację, a dzięki kontaktom z różnymi dziećmi odkrywam w sobie nowe możliwości pedagogiczne i metodyczne. Swoimi doświadczeniami dzielę się z innymi nauczycielami, przez co znajduję potwierdzenie sensu własnych działań.
Jestem nauczycielem, który nie boi się eksperymentować, tworzyć nowe koncepcje, prowadzić twórcze dyskusje, wprowadzać innowacje – to wszystko dowartościowuje mnie,
a przede wszystkim zmienia moich uczniów. Stają się oni samodzielni, odpowiedzialni za swój rozwój intelektualny, wyzwalają w sobie ciekawość uczenia się, a ja z zadowoleniem obserwuję ich zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań, zainteresowanie wykładanym przedmiotem oraz aktywność na zajęciach.
W swojej pracy często korzystam z technologii komputerowej, opracowując projekty zajęć, szukając materiałów poświęconych edukacji oraz zawodowi nauczyciela.
W miarę możliwości staram się być na bieżąco z tym, co się dzieje w kulturze i sztuce, i tego rodzaju informacje przekazywać moim uczniom.

VI.PERSPEKTYWY I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ.
Planuję nadal rozwijać umiejętności wzbogacania swojego warsztatu pracy, nadal będę stawiać na samokształcenie i dalsze poszukiwanie konkretnych rozwiązań metodycznych, poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

Na zakończenie chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi gimnazjum, który umożliwił mi przeprowadzenie stażu oraz okazał wszechstronną pomoc w realizacji powierzonych zadań. Podziękowania składam również opiekunowi stażu, na której pomoc zawsze mogłam liczyć, a jej fachowe i życzliwe rady pozwoliły mi udoskonalić oraz usprawnić pracę. Dziękuję także wszystkim nauczycielom i innym osobom, z którymi miałam przyjemność pracować w tym roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.