X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41843
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Strunk
Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie
w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II
w Markach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

• Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
• Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
• Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

§8 ust. 2, pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Zadanie: Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Formy realizacji: Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (korzystanie z internetowego źródła):
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DZ.U. 2006, nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. 2013, poz. 393)

Dowody realizacji: Zapoznanie się z treściami najważniejszych dokumentów w zakresie prawa oświatowego (materiały zebrane i zapisane na pendrive’ie)

Termin: IX 2016 r. oraz cały okres stażu

Formy realizacji: Śledzenie na stronie internetowej MEN aktów prawnych wnoszących poprawki do rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego
Dowody realizacji: jw.
Termin: Okres stażu

Formy realizacji: Przygotowanie i złożenie do dyrekcji szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu
Dowody realizacji: Przedłożenie dyrekcji szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu
Termin:09.2016 r.

Formy realizacji: Opracowanie planu rozwoju zawodowego Dowody realizacji: Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły
Termin: IX 2016 r.

Formy realizacji:Założenie teczki: „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany”
Dowody realizacji: Stworzenie teczki dokumentującej przebieg stażu
Termin: IX 2016 r.

2. Zadanie: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji: Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji – w tym oceny dorobku zawodowego
Dowody realizacji: Materiały zgromadzone w teczce oraz pozytywna ocena dorobku zawodowego
Termin: Okres stażu,VI 2019 r.

3. Zadanie: Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Formy realizacji: Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji: Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektorowi placówki
Termin: IV 2019 r.

4. Zadanie: Bieżące zainteresowanie zasadami funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
-Formy realizacji: Systematyczna analiza podstawowej dokumentacji szkolnej, w tym: statutu, programów szkolnych, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania Dowody realizacji: Poprawne stosowanie przepisów w dokumentach szkolnych, przy tworzeniu przedmiotowego systemu oceniania
Termin: okres stażu

5. Zadanie: Udział w pracach zespołu humanistycznego oraz zespołu kulturalno - społecznego
Formy realizacji: Udział w posiedzeniach zespołów
Dowody realizacji: Pisemne potwierdzenia przewodniczących zespołów, notatki w zeszytach protokołów trzech zespołów
Termin: okres stażu

6. Zadanie: Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje

Formy realizacji: Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (m.in. warsztatach organizowanych przez wydawnictwa, konferencjach, kursach itp.), adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Dowody realizacji: Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
Termin: okres stażu

Formy realizacji: Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Dowody realizacji:Potwierdzenie w księdze protokołów Rady Pedagogicznej
Termin: okres stażu

7. Zadanie: Wzbogacanie warsztatu pracy przez przygotowywanie trwałych środków dydaktycznych
Formy realizacji: Tworzenie kart pracy, testów, sprawdzianów, arkuszy zadań maturalnych, materiałów do gazetki ściennej w pracowni; Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych; Śledzenie publikacji na portalach edukacyjnych

Dowody realizacji: Arkusze maturalne, sprawdziany, testy, zdjęcia itp.
Termin: okres stażu

8. Zadanie: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów Formy realizacji: Organizowanie lekcji/ spotkań z dziećmi potrzebującymi wsparcia ( m.in. w ramach PPP), jak również rozwijającymi ich zainteresowania
Dowody realizacji: Poświadczenie dyrekcji szkoły, wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych
Termin: okres stażu

9. Zadanie: Promocja szkoły
Formy realizacji: Współpraca z samorządem lokalnym i MOK-iem: współorganizacja obchodów 50-lecia nadania Markom praw miejskich, udział w konkursach i warsztatach, przygotowanie materiałów do „Obserwatora”
Dowody realizacji: Poświadczenia udziału, zdjęcia, informacje zamieszczone na stronach internetowych
Termin: okres stażu

Formy realizacji: Współpraca z SP1 w Markach: współorganizacja corocznej wymiany uczniowskiej z Gimnazjum im. Syrokomli w Wilnie
Dowody realizacji: Poświadczenie współorganizacji, zdjęcia, relacje na stronie internetowej szkoły
Termin: raz w roku szkolnym

10. Zadanie: Propagowanie zdrowego trybu życia
Formy realizacji: Organizacja wycieczek szkolnych: pieszych, do kina, teatru, muzeum
Dowody realizacji: Karty wycieczek, potwierdzenia dyrektora szkoły
Termin: okres stażu

Formy realizacji: Współpraca z pielęgniarką szkolną Dowody realizacji: Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej
Termin: W miarę potrzeb

11. Zadanie: Uczestniczenie w pracach organów szkoły
Formy realizacji: Współpraca z rodzicami w ramach pełnionej funkcji wychowawcy, współtworzenie programów szkoły, współpraca z samorządem szkolnym
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły, opiekuna samorządu szkolnego
Termin: okres stażu

§8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji: Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego
Dowody realizacji: Przykładowe dokumenty w teczce awansu
Termin: okres stażu

Formy realizacji: Używanie narzędzia do opracowania pomocy dydaktycznych, np. sprawdzianów, kart pracy, testów, prezentacji multimedialnych, scenariuszy szkolnych imprez
Dowody realizacji: Załączenie wybranych dokumentów
Termin: Okres stażu

Formy realizacji: Wykorzystanie programów edukacyjnych,
podręczników multimedialnych lub Internetu na lekcji
Dowody realizacji: Linki do wybranych źródeł/ odnotowanie w tematyce lekcyjnej
Termin: okres stażu

Formy realizacji: Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły
Dowody realizacji: Zamieszczenie planu na: zs1marki.eu
Termin: okres stażu

Formy realizacji: Zapoznanie się z ofertą innych nauczycieli - przegląd stron internetowych zawierających publikacje nauczycielskie
Dowody realizacji: Linki stron internetowych
Termin: okres stażu

Formy realizacji: Wykorzystywanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych
Dowody realizacji:Kontakty e-mailowe z nauczycielami, rodzicami uczniów i uczniami
Termin: okres stażu

Formy realizacji: Przygotowywanie informacji do zamieszczenia na szkolnej stronie internetowej
Dowody realizacji: Potwierdzenie administratora szkoły
Termin: okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Zadanie: Prowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli

Formy realizacji: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich
Dowody realizacji: Kopie dzienniczków praktyk studenckich, potwierdzenie dyrektora szkoły
Termin: okres stażu

2. Zadanie: Współpraca z nauczycielami polonistami oraz innych przedmiotów
Formy realizacji: Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych; Wspólne przygotowanie i przeprowadzanie konkursów, przedstawień

Formy realizacji: Poświadczenie współpracy
Termin: okres stażu

3. Zadanie: Udział w pracach zespołu przedmiotów
humanistycznych
Formy realizacji:Realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołu
Dowody realizacji: Potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniach
Termin: okres stażu

4. Zadanie: Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej testów, kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy przedstawień, konkursów itp.

Formy realizacji: Opracowanie materiałów,przekazanie scenariuszy do biblioteki szkolnej
Dowody realizacji: Kserokopia wybranych materiałów,poświadczenie nauczyciela bibliotekarza
Termin: okres stażu

5. Zadanie: Publikacja w portalu internetowym własnego planu rozwoju zawodowego

Formy realizacji: Przesłanie planu na strony internetowe
Dowody realizacji: Link do stron
Termin: okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu kółka
redakcyjnego

Formy realizacji: Realizacja programu na zajęciach kółka
Dowody realizacji: Program kółka
Termin: okres stażu

2. Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu edukacji prawnej w liceum

Formy realizacji: Realizacja programu na lekcjach edukacji prawnej
Dowody realizacji: Program zajęć
Termin: V/IX 2018 r.

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Zadanie: Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Formy realizacji: Ukończenie szkolenia w zakresie pełnienia funkcji egzaminatora,realizacja zadań członka zespołu egzaminacyjnego- sprawdzanie testów egzaminacyjnych z języka polskiego

Dowody realizacji: Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
zaświadczenie o pracy w komisji egzaminacyjnej
Termin: w okresie stażu wg harmonogramu OKE

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Zadanie: Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
Formy realizacji: Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach z zakresu języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie
Dowody realizacji: Podziękowania , dyplomy
Termin: okres stażu

2. Zadanie: Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii, symulacji wyborów integrujących społeczność szkolną
Formy realizacji: Realizacja zadań wg harmonogramu Centrum Edukacji Obywatelskiej, pomoc uczniom uczestniczącym w szkolnych przedsięwzięciach, współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych, np. zakończenia roku szkolnego kl. III gimnazjum, balu gimnazjalnego; pełnienie funkcji opiekuna w czasie dyskotek szkolnych
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia
Termin: okres stażu

3. Zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich
Formy realizacji: Przygotowanie stosownych dokumentów, prowadzenie zajęć w obecności praktykanta, hospitacja zajęć prowadzonych przez praktykanta
Dowody realizacji: Potwierdzenie współpracy ze studentem
Termin: okres stażu

4. Zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna grup projektowych
Formy realizacji: Współpraca z uczniami kl. II gimnazjum w celu stworzenia rzetelnych i interesujących projektów edukacyjnych
Dowody realizacji: Potwierdzenie szkolnego koordynatora ds. obowiązkowych projektów edukacyjnych
Termin: okres stażu

5. Zadanie: Współpraca z Urzędem Miasta Marki, Mareckim Ośrodkiem Kultury
Formy realizacji: Współorganizacja konkursów, obchodów, udział w Młodzieżowej Sesji Rady Miasta Marki
Dowody realizacji: Potwierdzenia udziału, dyplomy, zdjęcia
Termin: okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Zadanie: Współpraca z biblioteką szkolną
Formy realizacji: Zachęcanie uczniów do korzystania z księgozbioru biblioteki, udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę
Dowody realizacji: Pisemne poświadczenie nawiązania współpracy
Termin: okres stażu

Formy realizacji: Tworzenie tekstów do kroniki szkolnej
Dowody realizacji: Potwierdzenie nauczyciela - bibliotekarza
Termin: w miarę potrzeb

Formy realizacji: Współorganizacja Wielkiej Zbiórki Książek w ramach akcji zaczytani.org

Dowody realizacji: Podziękowania
Termin: okres stażu – raz w roku

Formy realizacji: Współorganizacja zbiórki książek dla Gimnazjum im. Syrokomli w Wilnie

Dowody realizacji: Podziękowanie
Termin: okres stażu

2. Zadanie: Współpraca przy wymianie uczniowskiej z Gimnazjum im. Syrokomli w Wilnie
Formy realizacji: Pełnienie roli opiekuna podczas wizyt nauczycieli i młodzieży z Litwy oraz wyjazdów mareckich uczniów do Wilna
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły, karta wycieczki, zdjęcia z wymiany
Termin: rokrocznie, na wiosnę

3. Zadanie: Współpraca z policją
Formy realizacji: Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji nt. przestępczości wśród nieletnich, bezpieczeństwa w Internecie
Dowody realizacji: Dokumentacja własna
Termin: okres stażu

§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Zadanie: Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
Formy realizacji: Samodzielne studiowanie literatury odnośnie ww. tematyki oraz publikacji w Internecie, współpraca ze szkolnym pedagogiem i nauczycielami wspomagającymi, udział w spotkaniach, kursach o tej tematyce
Dowody realizacji: Lista przeczytanych pozycji, potwierdzenie, poświadczenie udziału
Termin: okres stażu

2. Zadanie: Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- opis i analiza dwóch przypadków

Formy realizacji:
1) Zdiagnozowanie wybranych problemów
2) Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
3) Podsumowanie oraz wyciągnięcie wniosków,
4) Wprowadzenie działań naprawczych.

Dowody realizacji: opis i analiza dwóch przypadków Termin: obserwacja uczniów podczas stażu

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

opracowała:
Katarzyna Strunk
........................................

Zatwierdzam do realizacji

..................................... ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.