X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41840
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZADANIE

FORMY REALIZACJI
TERMIN

FORMA DOKUMENTOWANIA

§ 7.1.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
Lista obecności
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Pomoc w organizacji imprez szkolnych
Okres stażu
Notatki, zdjęcia
3. Realizowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Ocenianie uczniów według kryteriów w nim zawartych
Okres stażu
Notatki
4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków do nauki uczniom
Opieka nad uczniami podczas lekcji i na przerwach
Okres stażu
Harmonogram dyżurów, notatki

§ 7.1.2 Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Poszerzenie wiedzy oraz umiejętności poprzez udział wewnątrzszkolnym doskonaleniu
Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze szkoleniowym
Okres stażu
Notatki, lista obecności

2. Udział w pracach zespołu językowego
• Przygotowanie analizy diagnozy szkolnej dla poszczególnych klas
• Wymiana doświadczeń
• Pomoc w przygotowaniu konkursów szkolnych
• Aktywny udział w ramach programu studenckiego AIESEC
Okres stażu
Sprawozdanie, notatki, zdjęcia

3. Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego
Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych dotyczących nauczania języka angielskiego
Okres stażu
Zaświadczenia, dyplomy

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Przygotowanie własnych materiałów dydaktycznych
Okres stażu
Segregator z materiałami

5. Śledzenie nowości wydawniczych i prasowych
Lektura czasopism dla nauczycieli języka angielskiego, wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas lekcji
Okres stażu
Ksero, notatki

§ 7.1 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,(...) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż

1. Analiza dokumentacji Zapoznanie się z ustawami o systemie oświaty, z Kartą Nauczyciela oraz Rozporządzeniami MEN
Okres stażu
Notatki, kserokopie dokumentów, wydruki

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego
Okres stażu
Notatki, kserokopie dokumentów

§ 7.2.1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Organizacja pracy i zapoznanie z zasadami pracy w okresie stażu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i ich analiza
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Wrzesień 2016r.
Raz w miesiącu
Dwa razy w semestrze
Dwa razy w semestrze Kontrakt
Harmonogram
Wnioski z obserwacji
Konspekty, notatki

2. Napisanie planu rozwoju zawodowego
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań
Wrzesień 2016r.
Plan rozwoju zawodowego

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Terminowe zapisy w dziennikach klasowych, prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych
Okres stażu
Notatki

4. Współuczestniczenie w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języka angielskiego Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
Okres stażu
Sprawozdania

5. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
• Analiza programów nauczania
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, prezentacje multimedialne
• Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych
• Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy z języka angielskiego dla poszczególnych klas
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Notatki
Notatki
Segregator z materiałami dodatkowymi
Zaświadczenia, dyplomy
Testy, sprawozdanie

§ 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów rozwojowych uczniów, problematyki społecznych i cywilizacyjnych

1. Organizacja lub współudział w organizacji uroczystości szkolnych
Kultywacja szkolnych tradycji. Rozwijanie umiejętności organizacji i współpracy.
Okres stażu
Harmonogram uroczystości szkolnych, zdjęcia, scenariusze imprez

2. Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno - pedagogiczną
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego
• Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z języka angielskiego
• Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Notatki

3. Kontakty z pedagogiem szkolnym
Efektywniejsza praca z poszczególnymi uczniami
Okres stażu Notatki

4. Organizacja lub współorganizacja konkursów z języka angielskiego
Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego
Okres stażu
Sprawozdania, zdjęcia

5. Kontakt z rodzicami uczniów
Udział w „Otwartych Poniedziałkach” oraz wywiadówkach
Okres stażu
Notatki

§ 7.2.3 Umiejętność wykorzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera i Internetu na lekcjach języka angielskiego
• Stosowanie technologii
komunikacyjnej i informacyjnej w pracy, przygotowanie konspektów i scenariuszy przy użyciu komputera oraz Internetu
• Uzyskiwanie wiedzyo szkoleniach ze stron WWW dotyczących awansu zawodowego
• Tworzenie prezentacji multimedialnych
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Testy, sprawdziany, dyplomy, sprawozdania, dokumentacja stażu, płyty CD z prezentacjami,
notatki

2. Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach języka angielskiego
• Realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się komputerem i Internetem.
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć języka angielskiego.
Okres stażu
Okres stażu
Notatki, zdjęcia, projekty uczniów w formie elektronicznej

3. Wykorzystanie platformy edukacyjnej FRONTER podczas zajęć języka angielskiego
• Zamieszczanie na platformie linków do stron WWW z materiałami dydaktycznymi
• Zachęcanie uczniów do tworzenia własnych prezentacji w PowerPoint w języku angielskim i udostępnianie je innym uczniom
• Wspólne przygotowanie projektów i zamieszczanie ich na FRONTERZE
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Wydruk listy przygotowanych linków
Prezentacje multimedialne
Wydruki z FRONTERA

§ 7.2.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki języka angielskiego Znajomość prawidłowości rozwoju uczniów oraz aktualnych zagadnień metodycznych
Okres stażu
Notatki, czasopisma, gazety

2. Współpraca z biblioteką szkolną
Korzystanie ze zbiorów biblioteki (nowości książkowe, czasopisma)
Okres stażu
Notatki

3. Udział w pracach zespołów wychowawczych
Omawianie problemów edukacyjnych uczniów, proponowanie środków naprawczych
Okres stażu
Notatki, sprawozdania

§ 7.2.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej
Okres stażu
Notatki

2. Analiza przepisów prawa oświatowego
Znajomość aktów prawa oświatowego
Okres stażu
Notatki

3. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
• Praca w ramach posiedzeń
Rady Pedagogicznej
• Konstruowanie przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania
Okres stażu
Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.