X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41861
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr AGNIESZKA SZCZEPANIUK - nauczyciel mianowany
Kwalifikacje:  Studia wyższe magisterskie 5–letnie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Dydaktyki Integracyjnej
 Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie
Ul. Armii Krajowej 12
21-300 Radzyń Podlaski
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
tj. od 01.09.2016r. do 31.05.2019r.
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Anna Fijałek
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.  Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
VIII-IX. 2016r.

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. VIII. 2016r.
VIII. 2016r.
Okres stażu

V. 2019r.  Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.

 Dokumentacja.

 Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.  Hospitacje zajęć przez dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Okres stażu Okres stażu  Harmonogram spotkań.
 Scenariusze zajęć.
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje Okres stażu  Zaświadczenia.

pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. metodyczne, warsztaty, kursy).
 Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie
z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.

 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali. Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu  Referaty
 Protokoły Rad Pedagogicznych
 Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce, zdjęcia.
 Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć. Okres stażu  Dzienniki zajęć.
 Opracowanie i realizowanie planu Okres stażu  Plany współpracy.
współpracy ze środowiskiem lokalnym i
rodzinnym.
 Założenie i prowadzenie teczek obserwacji Okres stażu  Teczka obserwacji
Czynny udział w dziecka. dzieci.
5. tworzeniu dokumentacji  Pisanie miesięcznych planów pracy Okres stażu  Plany pracy.
przedszkola. dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć Okres stażu  Semestralne
edukacyjnych wychowanków. sprawozdania.

 Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

2016/2017
 Kronika

 Inne.
Okres stażu przedszkolna.
 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych Okres stażu  Scenariusze zajęć.
Wykorzystywanie np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
6. nowatorskich metod i dziecięca matematyka prof. Gruszczyk - Kolczyń
form pracy. Kolczyńskiej, metody badawcze itp.

 Projektowanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci - wystawy prac plastycznych.
 Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, itp. - Rozwijanie zdolności dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach. Okres stażu  Zdjęcia, prace plastyczne dzieci

 Zaświadczenia.
7. Wykonywanie czynności  Praca w zespołach zadaniowych placówki Okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
dodatkowych.  Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych. Okres stażu  Scenariusze uroczystości
 Zdjęcia

 Opracowanie planu współpracy Okres stażu  Plany współpracy.
z rodzicami.
 Prowadzenie spotkań grupowych Okres stażu  Lista obecności.
z rodzicami. Protokoły zebrań
 Pedagogizacja rodziców. Okres stażu  Referaty.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami. Okres stażu  Lista kontaktów
Współpraca z rodzicami  Informacje dla rodziców o zamierzeniach Okres stażu indywidualnych.
8. i środowiskiem dydaktyczno-wychowawczych na tablicy
rodzinnym. ogłoszeń.
 Zajęcia otwarte dla rodziców. Okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Organizacja imprez okolicznościowych dla Okres stażu  Scenariusze
dla rodziców, dziadków - przygotowywanie uroczystości, zdjęcia.

programów artystycznych i dekoracji.
 Włączanie rodziców do organizowania Okres stażu
i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
 Organizowanie spotkań z rodzicami Okres stażu  Zdjęcia,
wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie podziękowania,
w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów. potwierdzenia.
 Opracowanie Planu Współpracy Okres stażu  Plan współpracy.
ze Środowiskiem Lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych Okres stażu  Adnotacje
instytucji i miejsc w dzienniku, kronika
przedszkolna.
 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów. Okres stażu  Adnotacje w dzienniku,
Współpraca ze kronika przedszkolna
9. środowiskiem lokalnym.
 Współpraca z instytucjami Okres stażu  Zaświadczenia.
wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną Okres stażu • Zdjęcia
w Radzyniu Podlaskim.
10. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej pracy dzieci • Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem teatrzyku, inscenizacji, przygotowanie dekoracji i strojów, włączenie rodziców do pomocy podział ról, przy Okres stażu • Scenariusze, potwierdzenie występów dzieci

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.  Tworzenie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Na bieżąco
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

 Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
 Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
 Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.

2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.  Gromadzenie i przesyłanie niezbędnych zdjęć i materiałów. Okres stażu  Strona przedszkola zamieszczona w Internecie
3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD I DVD) - wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
 Wykorzystanie w pracy prezentacji multimedialnych Okres stażu

Okres stażu  Płyty DVD, VCD i CD.

 Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
 Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego”.  Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. I semestr roku szkolnego 2016/2017  Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.  Opublikowanie na stronach internetowych scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.

 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy - scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.  Opracowanie i wygłoszenie referatów, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej. Okres stażu  Referaty.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.  Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Okres stażu
Okres stażu  Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Okres stażu
Okres stażu Okres stażu Okres stażu  Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Kształtowanie
umiejętności
autorskiego
projektowania własnych działań.  Opracowanie i wdrożenie własnego programu autorskiego
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu. Okres stażu

Okres stażu  Program i dokumentacja z nim związana.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Diagnozowanie i rozwijanie
zainteresowań dzieci.  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy. Okres stażu
Okres stażu Okres stażu
Okres stażu  Scenariusze zajęć

 Obserwacje.

 Scenariusze zajęć.
2.
Praca z dziećmi z trudnościami.  Opracowanie Planu Pracy Kompensacyjno-Wyrównawczej
 Prowadzenie zajęć z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych Okres stażu wg potrzeb  Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.  Opracowanie Planu Pracy z Dzieckiem Zdolnym
 Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów. Okres stażu wg potrzeb  Dyplomy, podziękowania.

4.
Współpraca
z różnorodnymi instytucjami.  Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc

 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Radzyniu Podlaskim

 Współpraca z ROKiR Okres stażu
Okres stażu  Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

5. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.  Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych

 Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczności publicznej. Okres stażu

Okres stażu  Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
 Zdjęcia.
6. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.  Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
 Organizowanie akcji charytatywnych

 Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.
Na bieżąco

Okres stażu

Okres stażu  Wycinki z prasy lokalnej.
 Strona internetowa.
 Podziękowania, zdjęcia
 Scenariusze, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim.  Kierowanie dzieci na konsultacje, a następnie realizacja wytycznych.

 Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
Wg potrzeb

Okres stażu  Opinie.
 Zaświadczenia.
2.

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 w Radzyniu Podlaskim.

 Zwiedzanie szkoły podstawowej.

 Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejścia w kolejny etap edukacji. Okres stażu
Zgodnie z potrzebami.  Zdjęcia.
3. Współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim  Udział w koncertach muzycznych Wg potrzeb
 Zdjęcia

4. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Radzyniu Podlaskim  Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
 Pogadanki na temat bezpieczeństwa. Okres stażu  Zaświadczenia.
 Podziękowania.
 Potwierdzenia.
5. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Radzyniu Podlaskim  Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
 Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka.
 Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru. Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu  Potwierdzenie współpracy.
 Zdjęcia.
 Kronika przedszkolna.
6. Udział w różnych akcjach i zbiórkach.  Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, ,,Góra grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom.”
 Aktywny udział w organizowaniu zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz podopiecznych hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie oraz zbierania darów dla Radzyńskiego Stowarzyszenia na rzecz zwierząt „Podaj Łapę”, zbieranie starych kluczy na rzecz podopiecznych fundacji „Budzik” Okres stażu Okres stażu
 Potwierdzenia.
 Podziękowania.
 Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola.  Pomoc rodziców w drobnych naprawach.
 Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola. Okres stażu.
Na bieżąco
(w miarę
możliwości).  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
2. Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych.  Współorganizowanie festynów rodzinnych. Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy.
 Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wywołanie miłej, radosnej atmosfery.
 Zapoznanie 3-latków z przedszkolem - dzień adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych. Okres stażu
Wg potrzeb.  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
 Zdjęcia.
 Scenariusz zajęć.
 Lista obecności.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dzieci wymagających szczególnej opieki dydaktyczno - wychowawczej  Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych, wychowawczych lub logopedycznych
 Współpraca z poradnią pedagogiczną
 Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
 Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu we współpracy z rodzicami i specjalistami. Okres stażu.  Opis przypadków.

Opracowała
mgr Agnieszka Szczepaniuk

Plan ma formę otwartą. Dopuszcza się możliwość modyfikowania podejmowanych zadań oraz form ich realizacji w zależności od potrzeb placówki.
Radzyń Podlaski, 29.08.2016r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.