X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41721
Przesłano:

Raport z ewaluacji programu własnego "Przedszkolni Odkrywcy"

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU WŁASNEGO
„PRZEDSZKOLNI ODKRYWCY”
ROK SZKOLNY 2018/2019

Ewaluacja programu własnego z zakresu zajęć eksperymentalno- przyrodniczych pod tytułem „Przedszkolni Odkrywcy” autorstwa mgr Beaty Gentek, została przeprowadzona pod koniec czerwca 2019r.

Dokonano jej na podstawie:
bezpośredniej obserwacji zachowań dzieci, ich form aktywności, zaangażowania w wykonywanie czynności praktycznych,
rozmów i wywiadów z rodzicami i dziećmi na temat przeprowadzonych doświadczeń,
prowadzonej dokumentacji fotograficznej, umieszczanej na stornie internetowej przedszkola na blogu grupy,
ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

W ciągu roku szkolnego 2018/2019 programem objętych było 25 dzieci czteroletnich z grupy „Misie” oraz 2 dzieci sześcioletnich z grupy „Kropelki”, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne, co znajdowało odzwierciedlenie w zapisach w dzienniku zajęć oraz dziennikach zajęć rewalidacyjnych.
Działania badawcze i eksperymentalne odbywały się w trakcie zajęć w ciągu dnia pobytu dziecka w placówce przez cały rok oraz w trakcie zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedowidzenie i słabowidzenie. Dopasowany był do pór roku, prowadzonej tematyki kompleksowej i potrzeb grupy.
W sali zgromadzono różnorodne materiały, przybory i narzędzia używane podczas przeprowadzanych doświadczeń i eksperymentów. Organizacja kącików badawczych odbywała się we własnym zakresie. Innowacja nie wymagała zwiększonych nakładów finansowych. Każde dziecko miało swobodę pracy, bez przymusu, ingerencji i narzucania woli nauczyciela. Brały w nim udział dzieci nie tylko szczególnie uzdolnione, czy posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedowidzenie i słabowidzenie, ale również te, które wykazywały zainteresowania. Długość trwania zabaw uzależniona była od zjawisk, które były przedmiotem badań, odkryć dzieci, czy stopnia ich zainteresowania. Wiele aspektów zależało od ich inwencji – choć zawsze występowały pewne elementy stałe:
1. Nazwanie problemu.
2. Szukanie sposobów jego rozwiązania.
3. Zaobserwowanie rezultatu działań.

Wprowadzając treści edukacji eksperymentalno -przyrodniczej stosowano następujące metody:

słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia, społecznego porozumiewania się
czynne: samodzielnych doświadczeń; kierowanych własną działalnością, zadań stawianych
dziecku, ćwiczeń, spacery i wycieczki, prace w ogródku przedszkolnym, prowadzenie
hodowli,
oglądowe : obserwacje, pokazy, demonstracje, uprzystępniania sztuki,wystawki tematyczne,
aktywizujące: zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty, burze mózgów
gminny konkurs plastyczny pod hasłem „Cztery żywioły- ogień, woda, powietrze, ziemia”

WNIOSKI Z EWALUACJI PROGRAMU:

1. Program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Objęte programem dzieci:
są aktywne,
chętnie podejmują wszelkie działania eksperymentalne,
są twórcze i kreatywne,
prawidłowo posługują się różnymi przyborami wykorzystywanymi w trakcie przeprowadzanych doświadczeń, korzystają z różnych materiałów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
chętnie współpracują w grupie,
planują swoją pracę

3. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z ochotą i radością.

4. Dzieci nie były oceniane. Większość z nich w wywiadzie ewaluacyjnym podkreśliła, że zajęcia podobały im się, ze względu na możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń, pod czujnym okiem nauczyciela. Wzmacniał on ich różnorodne doznania sensoryczne.

5. Tematyka zajęć była zgodna z zainteresowaniami i oczekiwaniami dzieci, porami roku oraz prowadzoną tematyką kompleksową, a także z podstawą programową wychowania przedszkolnego, programem „Od przedszkolaka do pierwszaka” i rocznym planem pracy przedszkola oraz podejmowanymi w ciągu roku w przedszkolu działaniami: programami, projektami różnego zasięgu.

6. Objęte programem dzieci wzięły udział w następujących zabawach eksperymentalnych
i doświadczeniach:
„Owoce i warzywa”
„Jesienne liście”
"Czego potrzebują rośliny do życia?"
„Kolorowa tęcza”
„Jak mydło i woda niszczą bród”
„Czy woda jest czysta?”
„Budujemy prosty filtr do oczyszczania wody”
„Siła wiatru”
„Wiatromierz”
„Spalanie, a tlen”
„Hodowla kryształków"
„Jak powstaje lód?”
„Lód może przyjmować kształty”
"Pod wpływem czego śnieg się rozpuszcza?"
„Jak powstaje deszcz?”
„Deszczowa chmura”
„Zakładamy zielony ogródek”
„Gumowe jajko”
„Co pływa, a co tonie ?”
„Zabawy magnesem”
„Tańczące szpileczki"
„Lampa Lava”
„Barwienie kapusty”

7. Rodzice dobrze oceniają poziom prowadzonych zajęć. W prowadzonych rozmowach rodzice podkreślali , że dodatkowe zajęcia tego typu nie tylko wpływają na wszechstronny rozwój ich dzieci, ale także tego typu działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na sferę aktywności twórczej przedszkolaków. Rozwiązując problem różnymi metodami, uzależnionymi od wieku dziecka, poziomu jego rozwoju myślenia, prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty są okazją do kształtowania się w jego umyśle nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość, ale są także elementem urozmaicającym pobyt dzieci w przedszkolu. Uczą je współpracy w grupie.

8. W przeprowadzonej wśród rodziców anonimowej ankiecie podkreślają, iż program zwiększył zainteresowanie ich dzieci zjawiskami w przyrodniczymi, przedszkolaki chętnie uczestniczyły w tych zajęciach, sprawiały im one wiele radości i zadowolenia, z niecierpliwością oczekiwały na przeprowadzenie kolejnych eksperymentów oraz widzą zasadność kontynuowania programu w roku następnym.

Opracowała:
mgr Beata Gentek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.