X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40714
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Spis treści

Wstęp........................................2
Skład zespołu........................................2
Plan ewaluacji........................................3
I. Przedmiot ewaluacji........................................3
II. Cele ewaluacji wewnętrznej........................................3
III. Kryteria sukcesu świadczące o efektywności działań........................................3
IV. Charakterystyka wymagania........................................4
V. Metody badawcze........................................4
VI. Sposób zbierania danych – proponowane metody i narzędzia.................................4
VII. Dobór próby badawczej........................................5
VIII. Metody diagnostyczne........................................5
Harmonogram działań........................................6
Sposoby i formy upowszechniania raportu........................................7
Realizacja wymagania........................................7
I. Pytania kluczowe........................................7
II. Obserwacja otwarta – technika pozyskiwania opinii respondentów.......................8
III. Analiza informacji pozyskanych od nauczycieli........................................ ........9
IV. Analiza informacji pozyskanych od rodziców........................................15
V. Wywiad z Dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 8 w Radomiu...........................16
Wnioski........................................20
Aneksy........................................21

Wstęp

Ewaluacja działalności edukacyjnej jest praktycznym badaniem oceniającym, które ma prowadzić do określenia stopnia spełniania przez placówkę wymagań
na podstawie oceny przebiegu procesów, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania placówki, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku.
Ewaluacja będzie obejmować zbieranie i analizowanie informacji
o działalności edukacyjnej, określenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań ustalonych w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych
w placówce za istotne w jej działalności.
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej
w Przedszkolu Publicznym przez zespół nauczycieli powołany ds. ewaluacji.

Skład zespołu

Plan ewaluacji wewnętrznej

I. Przedmiot ewaluacji
Wymaganie nr 6:
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

II. Cele ewaluacji wewnętrznej – pozyskanie informacji, czy przedszkole poprzez określone działania:
1. Systematycznie podnosi jakość pracy w zakresie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.
2. Umożliwia rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych każdego dziecka.
3. Indywidualizuje proces wspomagania rozwoju dzieci.

III. Kryteria sukcesu świadczące o efektywności działań
1. Opracowanie szczegółowej diagnozy rozwojowej dla każdego dziecka.
2. Opracowanie programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.
3. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).
4. Pozyskanie optymalnego rozwoju dla każdego dziecka.
5. Pozyskanie efektywnej współpracy rodziców i nauczycieli w zakresie wspomagania dzieci w ich rozwoju.
6. Działania antydyskryminacyjne przedszkola.
7. Każde dziecko osiągnie stan gotowości szkolnej na miarę swoich możliwości.
8. Każde dziecko będzie w przedszkolu bezpieczne.
9. Rodzice będą mieli zaufanie do nauczycieli, specjalistów przedszkola.
10. Przedszkole będzie miało opinię bezpiecznego dla dzieci i wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji.

IV. Charakterystyka wymagania
1. Na poziomie D:
a) w przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka
b) informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane
w realizacji działań edukacyjnych
c) zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dla dzieci są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego z nich
d) przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo
i pomoc dzieciom, zgodnie z ich sytuacją społeczną i potrzebami
e) w przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola
2. Na poziomie B:
a) w opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci

V. Metody badawcze
1. Wywiad – dyrektor przedszkola.
2. Ankieta – nauczyciele (dobór próby badawczej – 24 nauczycielki)
3. Ankieta – rodzice dzieci uczęszczających do badanej placówki (dobór próby badawczej – 15 rodziców z oddziału przedszkolnego)
4. Obserwacja działalności przedszkola – pracownicy
i rodzice.

VI. Sposób zbierania danych – proponowane metody i narzędzia
1. Analiza wyników ankiety wygenerowanej do nauczycieli i rodziców.
2. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Dokumentacja obserwacji i diagnozy.
4. Analiza informacji zwrotnej od dyrektora przedszkola (wywiad).

VII. Dobór próby badawczej
Badaniem objętych zostanie 180 rodziców dzieci uczęszczających
do Publicznego Przedszkola nr, dyrektor placówki oraz 24 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

VIII. Metody diagnostyczne
1. Obserwacja całościowa i bieżąca dzieci w trakcie zabawy swobodnej.
2. Obserwacja całościowa i bieżąca dzieci w trakcie zajęć zorganizowanych.
3. Rozmowa z dziećmi i rodzicami.
4. Analiza twórczości.
5. Analiza rekomendacji i wniosków zawartych w Arkuszach Obserwacji Dzieci

Harmonogram działań
L.p Zadania szczegółowe Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16. Zapoznanie się z organizacją wewnętrznej ewaluacji przedszkola w roku szkolnym 2014/2015
Zapoznanie się z charakterystyką wymagań
do ewaluowanych obszarów

Przeprowadzenie i analiza zaplanowanych obserwacji pedagogicznych

Określenie rodzajów narzędzi badawczych niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji

Przydział poszczególnych zadań członkom zespołu ewaluacyjnego

Przeprowadzenie i analiza zaplanowanych obserwacji pedagogicznych

Konstruowanie narzędzi diagnostycznych:
• ankieta
• arkusz wywiadu

Konsultacje z dyrektorem, dotyczące opracowanych
i wykorzystywanych narzędzi diagnostycznych

Opracowanie programów wspomagania
i korygowania rozwoju dzieci
Określenie wniosków i kierunków koniecznych działań

Wygenerowanie ankiet do docelowych respondentów ( rodziców i nauczycieli)

Zbieranie kwestionariuszy ankiet

Analiza informacji i opinii zawartych
w ankietach i innej dokumentacji określonej
w Planie ewaluacji wewnętrznej

Opracowanie raportu z przebiegu ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Przedstawienie wyników/raportu Dyrektorowi

Przedstawienie wyników/raportu radzie pedagogicznej analityczno-oceniającej
Ocenienie efektów podjętych działań lider we współpracy
z dyrektorem

lider we współpracy
z dyrektorem

nauczyciele

lider

zespół

nauczyciele

lider

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

zespół

lider/
wskazany nauczyciel

lider

lider

lider

zespół
Wrzesień 2014r.

Październik 2014r.

Październik 2014r.

Styczeń 2015r.

Styczeń 2015r.

Luty 2015r.

Luty 2015r.

Luty 2015r.

Luty 2015r.

Marzec 2015r.

Marzec/
Kwiecień 2015r.

Kwiecień/
Maj 2015r.

Maj 2015r.

Czerwiec 2015r.

Czerwiec 2015r.
Czerwiec 2015r.
Tabela 1. Harmonogram działań ewaluacyjnych.

Sposoby i formy upowszechniania raportu
1. Umieszczenie raportu w bibliotece.
2. Opublikowanie raportu na stronie internetowej przedszkola
(w wersji skróconej).
3. Przedstawienie raportu na zebraniu rady pedagogicznej.

Realizacja wymagania

Wymaganie 6. - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci,
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

I. Pytania kluczowe
1. W jaki sposób nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka?
2. Za pomocą jakich narzędzi rozpoznawane są potrzeby rozwojowe dzieci?
3. Czy przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną?
4. Jakie formy pomocy uzyskały dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych?
5. Czy przedszkole współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka?
6. Czy przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne?
7. Jaka jest opinia rodziców w zakresie wsparcia udzielanego wychowankom przedszkola?

II. Obserwacja otwarta – technika pozyskiwania opinii respondentów

Jedną z technik badawczych wykorzystanych w celu uzyskania informacji
na temat wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji była obserwacja otwarta, jako ukierunkowane i zamierzone oraz systematyczne postrzeganie badanego procesu. Dostarczyła wiedzy zgodnej ze stanem faktycznym, była realistyczna. Dzięki niej uzyskano wiedzę ogólną o obiekcie badań, a ta z kolei dała możliwość bardziej szczegółowego rozplanowania dalszego toku badań, oraz sformułowania wstępnych zagadnień czy hipotez roboczych.

Po uwzględnieniu całorocznej, systematycznej obserwacji prowadzonej przez nauczycieli oraz rodziców wygenerowano pozytywne wnioski oraz opinie dotyczące badanego wymagania z uwzględnieniem systematycznego podnoszenia jakości pracy
w zakresie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, umożliwiania rozpoznawania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych każdego dziecka oraz indywidualizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

III. Analiza informacji pozyskanych od nauczycieli pracujących
w Przedszkolu Publicznym nr

Dobór próby badawczej – 24 nauczycieli Przedszkola Publicznego nr

1. Czy Koncepcja Pracy Przedszkola uwzględnia potrzeby rozwojowe oraz sytuację indywidualną dzieci?
a) Tak – 24/100%
b) Nie – 0/0

2. W jaki sposób rozpoznaje Pani zdolności i zainteresowania wychowanków? Liczba respondentek %
a) obserwacja całościowa oraz w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem (arkusz obserwacji wraz z rekomendacjami do dalszej pracy) 24 100
b) obserwacja kompetencji dzieci w trakcie zabawy swobodnej 24 100
c) obserwacja kompetencji dzieci w trakcie zajęć zorganizowanych 24 100
d) analiza wyników diagnozy przedszkolnej (dotyczy dzieci 5-letnich) 8 33
e) ujednolicenie działań w relacjach z rodzicami 22 92
f) analiza danych zawartych w arkuszu informacyjnym
o dziecku 24 100
g) diagnozowanie środowiska dziecka (dyżury pedagogiczne
oraz spotkania z rodzicami w ramach porad i konsultacji pedagogicznych, zebrań grupowych oraz rozmów indywidualnych) 24 100
h) analiza danych zawartych w ankietach ewaluacyjnych
(po zebraniach, zajęciach otwartych oraz opinii rodziców na temat działalności placówki) 24 100
i) analiza twórczości dzieci (wytwory i prace plastyczno-techniczne) 21 87,5
j) analiza aktywności dzieci w ramach uczestnictwa
w konkursach, olimpiadach, przeglądach artystycznych
i innych 20 83

3. Jakie narzędzia wykorzystuje Pani do rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci (dziecko zdolne i z trudnościami)? Liczba respondentek %
a) arkusz obserwacji dziecka (obejmujący wykaz analizowanych kompetencji we wszystkich sferach rozwoju) 24 100
b) obserwacje pedagogiczne umożliwiające formułowanie prognoz
do dalszej pracy z dzieckiem (wyniki obserwacji) 24 100
c) analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) 8 33
d) indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka (realizowane w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki
w szkole) 8 33
e) obserwacja bieżąca obejmująca różne aspekty rozwoju psychoruchowego dziecka (rozwój motoryki dużej i małej, funkcje wzrokowe, koordynację wzrokowo-ruchową, funkcje językowe, lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni, orientację w czasie) 24 100
f) analiza sytuacji społecznej dziecka 24 100
g) programy konstruowane adekwatnie do wiedzy dzieci oraz ich zainteresowań i potrzeb 19 79
h) plany pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej
z uwzględnieniem przeciętnych możliwości grupy przedszkolnej 24 100
i) scenariusze zajęć z uwzględnieniem indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych 24 100
j) zorganizowana przestrzeń edukacyjna (kąciki zainteresowań, wyposażenie sali przedszkolnej) 24 100
k) planowanie pracy stymulującej rozwój dziecka 18 75
l) indywidualna stymulacja lub wsparcie podczas wykonywanych zadań (bieżące sytuacje edukacyjne
i wychowawcze) 24 100
m) organizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 18 75
n) dobór sposobu komunikowania się z dzieckiem (metody aktywne) 24 100
o) dobór systemu motywowania dzieci do zachowań pożądanych 21 87,5
p) przygotowywanie oferty zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci 16 67

4. Jakie działania podejmuje Pani w celu wspierania rozwoju dzieci
o specyficznych potrzebach (praca z dzieckiem zdolnym
i z trudnościami)? Liczba respondentek %
a) organizowanie pracy bieżącej z dzieckiem 24 100
b) proponowanie zajęć dodatkowych w przedszkolu 18 75
c) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania 23 96
d) zachęcanie rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia pozaprzedszkolne (muzyczne, sportowe, językowe i inne) 15 62,5
e) praca indywidualna z dzieckiem 24 100
f) indywidualizacja pracy z dzieckiem 22 92
g) angażowanie dzieci i rodziców do czynnego udziału
w życiu przedszkola 24 100
h) pedagogizacja rodziców 24 100
i) podejmowanie działań w oparciu o analizę wniosków
oraz rekomendacji do dalszej pracy (jako wynik sprawozdawczości, podjętych działań i rekomendacji
z minionego semestru) 24 100
j) współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dzieci 22 92
k) stosowanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych 20 83
l) profilaktyka logopedyczna 24 100
m) opracowywanie programów korygująco-wspomagających 19 79
n) opracowywanie programów rozwijających kompetencje dzieci zdolnych 13 54
o) tworzenie kącików zainteresowań ( w tym z możliwością samodzielnego wyboru danej aktywności) 24 100
p) organizowanie zajęć w zakresie rozwijania
i kształtowania umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci 24 100

5. Ile dzieci w Pani oddziale zostało objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i z jakiego powodu (dziecko zdolne oraz z trudnościami)? Liczba dzieci Liczba respondentek %
a) rozwijanie kompetencji poznawczych
b) rozwijanie i usprawnianie mowy
c) rozwijanie kompetencji społecznych
d) usprawnianie grafomotoryki
e) wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych
f) wspieranie kompetencji artystycznych (plastyka
i teatr) 5
24
1
1
2

5
4
12
1
1
2

4 17
50
4
4
8

17

6. Czy systematycznie prowadzi Pani obserwację dzieci?
a) Tak - 24/100%
b) Nie – 0/0

7. Czy w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?
a) Tak – 24/100%
b) Nie – 0/0

8. Czy przedszkole współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój dzieci? Liczba respondentek %
Tak 24 100
Nie 0 0
Jeżeli tak, to z jakimi?
a) poradnia psychologiczno-pedagogiczna 24 100
b) Caritas 10 42
c) Biblioteka Pedagogiczna (korzystanie
z publikacji dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej) 22 92
d) MOPS 24 100
e) Parafia 24 100
f) Policja (w zakresie prewencji) 24 100
g) Straż Pożarna (w zakresie prewencji) 24 100
h) WOPR (w zakresie prewencji) 13 54
i) Sanepid 24 100
j) MDK 24 100
k) DK 24 100
l) Muzeum Wsi 19 79
m) Akcja Katolicka Diecezji (konkurs pieśni i poezji patriotycznej) 22 92
n) Miejska Biblioteka Publiczna (przegląd małych form teatralnych) 15 62.5
o) Centrum Edukacji Ekologicznej 24 100
p) Fundacje (Dzieci Niczyje, Doroty Stalińskiej, inne) 24 100
q) współpraca międzyprzedszkolna 24 100
r) Teatr Powszechny 24 100
s) inne:
• Mazowiecki Szpital specjalistyczny - ratownictwo medyczne w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
• Straż Graniczna (w ramach prewencji i rozpoznawania substancji niebezpiecznych – z psem tropiącym),
• Urząd Miejski
• szkoły
• Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
• stowarzyszenia zajmujące się terapią taką, jak dogoterapia, terapia śmiechem, muzykoterapia, hipoterapia
• instytucje kulturalno-oświatowe
8

6

20
18
8
10

24
33

25

83
75
33
42

100

9. W jaki sposób prowadzi Pani proces indywidualizacji podczas zajęć edukacyjnych w trakcie bieżącej pracy
z dziećmi? Liczba respondentek %
a) specjalne komunikaty kierowane do dziecka 20 83
b) system motywowania do zachowań pożądanych 18 75
c) dobór odpowiednich zadań podczas indywidualnej pracy
z dzieckiem 24 100
d) dobór odpowiednich zadań podczas pracy z dzieckiem
w grupie 17 71
e) pomoc i wsparcie w wykonywaniu zadań w toku bieżącej pracy 24 100
f) proponowanie i organizowanie pracy zespołowej (praca
w parach lub grupach trzy-czteroosobowych) 24 100
g) indywidualne podejście do podopiecznego 24 100
h) wspieranie zainteresowań i uzdolnień 24 100
i) opracowywanie projektów edukacyjnych oraz programów własnych 19 79
j) opracowywanie miesięcznych planów pracy zawierających metody i formy pracy adekwatne
do możliwości rozwojowych dzieci 24 100
k) organizowanie przestrzeni edukacyjnej - tworzenie kącików zainteresowań 24 100
l) kierowanie do rodziców ofert zajęć dodatkowych rozwijających indywidualne uzdolnienia
i możliwości dzieci 16 67
m) udział w koncertach i spektaklach w przedszkolu
oraz poza placówką 24 100
n) wycieczki i spacery 24 100
o) planowanie dodatkowych aktywności (działań związanych
ze wspieraniem rozwoju podopiecznego) w ramowym rozkładzie dnia 9 37.5

10. Czy dostrzega Pani przejawy dyskryminacji wśród dzieci?
a) Tak – 24/100%
b) Nie – 0/0

11. W jaki sposób zapobiega Pani przejawom dyskryminacji? Liczba respondentek %
a) realizowanie działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność przedszkola (integracja
w ramach relacji interpersonalnych) 24 100
b) zajęcia edukacyjne w ramach respektowania praw dziecka 24 100
c) zajęcia edukacyjne z zakresu tolerancji inności (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, religia, szacunek
do osób starszych, preferencji żywieniowych, indywidualności oraz wyglądu) 24 100
d) organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących (Caritas, zbiórka plastikowych nakrętek, książek i zabawek dla oddziałów pediatrycznych
i hospicjów) w ramach inicjatywy własnej 7 29
e) realizowanie założeń z zakresu aktywności „Kodeksu Przedszkolaka” 24 100
f) realizacja założeń programu profilaktyczno-wychowawczego 24 100

IV. Analiza informacji pozyskanych od rodziców dzieci uczęszczających
do Przedszkola Publicznego nr 8 w Radomiu

Dobór próby badawczej – 180 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

1. Czy w Przedszkolu prowadzone są arkusze obserwacji pedagogicznej?
a) Tak – 180/100%
b) Nie – 0/0

2. Czy zapoznawani są Państwo z wynikami obserwacji pedagogicznej swojego dziecka?
a) Tak – 180/100%
b) Nie – 0/0

3. Czy nauczyciele prowadzą porady i konsultacje pedagogiczne (dyżury pedagogiczne)?
a) Tak – 180/100%
b) Nie – 0/0

4. Czy jesteście Państwo informowani o postępach
i trudnościach rozwojowych swojego dziecka?
Jeżeli tak, to w jaki sposób? Liczba
respondentów %
a) porady i konsultacje pedagogiczne
(dyżur pedagogiczny) 148 82
b) rozmowy indywidualne 160 89
c) zebrania z rodzicami 160 89
d) zapoznanie z wynikami arkusza obserwacji dziecka 173 96
e) zapoznanie z wynikami diagnozy gotowości szkolnej
(5-latki) – dot. grupy V, X, XI, XII (60 respondentów) 60 100

5. Czy w Przedszkolu respektowane są prawa dziecka?
a) Tak – 180/100%
b) Nie – 0/0

6. Czy w Przedszkolu prowadzone są zajęcia uczące tolerancji i szacunku do drugiego człowieka?
a) Tak – 180/100%
b) Nie – 0/0

7. Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem
o możliwościach lub potrzebach Pani/Pana dziecka? Liczba respondentów %
a) przynajmniej kilka razy w roku 175 97
b) przynajmniej raz w roku 5 3
c) rzadziej niż raz w roku 0 0
d) nigdy 0 0

V. Wywiad z Dyrektorem Przedszkola Publicznego nr

1. Jaki jest zakres współpracy przedszkola ze specjalistami
(w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną) świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną?

Dyrektor przedszkola systematycznie organizuje spotkania ze specjalistami
w ramach pedagogizacji rodziców oraz szkolenia, warsztaty i konferencje
dla nauczycieli. Angażuje nauczycieli (logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów) do działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej podczas bieżącej pracy z dzieckiem, terapii indywidualnej dla dzieci zdolnych i z trudnościami. Rozpoznając możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka dokonuje analizy poziomu udzielania wsparcia dzieciom i rodzicom.
Zakres współpracy przedszkola ze specjalistami obejmuje poradnię psychologiczno-pedagogiczną świadczącą usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dla dzieci,
a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci, wspomagania przedszkoli, w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
Przedszkole współpracuje także z innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną,
np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, stowarzyszenia oraz fundacje działające na rzecz rozwoju dzieci. Nauczycielki informują, że rodzice korzystają
z pomocy poradni, gdzie dzieci są diagnozowane. Dzięki temu wychowankowie
z trudnościami otrzymują wsparcie w postaci opinii o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnym wspomaganiu rozwoju, bądź też informację z poradni
o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

2. W jaki sposób realizowane są w przedszkolu działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność placówki?

Realizacja działań antydyskryminacyjnych w przedszkolu obejmuje:
• propagowanie działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność przedszkola (integracja w ramach relacji interpersonalnych)
• zajęcia edukacyjne w ramach respektowania praw dziecka
• zajęcia edukacyjne z zakresu tolerancji inności (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, religia, szacunek do osób starszych, preferencji żywieniowych, indywidualności oraz wyglądu)
• organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących
(Caritas, zbiórka plastikowych nakrętek, książek i zabawek dla oddziałów pediatrycznych i hospicjów) w ramach inicjatywy własnej lub czynne uczestnictwo w już funkcjonujących
• realizowanie założeń z zakresu aktywności „Kodeksu Przedszkolaka”
• realizacja założeń programu wychowawczego oraz profilaktycznego placówki
• pedagogizacja rodziców oraz angażowanie bliskich do propagowania działań antydyskryminacyjnych na rzecz przedszkola i środowiska lokalnego

3. Jak znajomość prawa oświatowego wpływa na działania podejmowane
przez nauczycieli względem dzieci uczęszczających do przedszkola?

Z analizy dokumentacji wynika, iż nauczyciele znają przepisy prawa oświatowego i stosują się do nich.
Znajomość prawa oświatowego stanowi integralną część pracy pedagogicznej nauczycieli. Systematycznie podnosząc kwalifikacje zawodowe nauczyciele wykorzystują znajomość stosowanych przepisów w konkretnych sytuacjach dydaktycznych lub wychowawczych. Przykład mogą stanowić opracowania pism wygenerowanych do instytucji użyteczności publicznej
(Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich, MOPS i inne) oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa.
Podstawowym dokumentem obligującym nauczycieli do realizowania celów i zadań przedszkola jest Statut Przedszkola, który określa nadrzędny cel edukacji przedszkolnej, jakim jest wspomaganie rozwoju i edukacji w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
Działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna nauczycieli obejmuje zapoznanie się z poradami z zakresu wychowania, psychologii i pedagogiki, a także umiejętność pozyskiwania dostępu do dokumentacji niezbędnej nauczycielowi
i rodzicom, zawartych w zasobach internetowych, dotyczącej aktualności edukacyjnych, porad prawnych oraz artykułów tematycznych. Poza tym nauczyciele wykorzystują informacje dotyczące zakresu i form wspomagania dzieci i rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przestrzegania przepisów bhp w placówce oświatowej, organizacji wycieczek i imprez (procedury i regulaminy).
Pozyskanie wiadomości z zakresu podstawowych aktów prawnych obowiązujących nauczyciela, statusu prawnego nauczyciela (uprawnienia
i przywileje, zmiany wynikające z prawa pracy, w tym dotyczące nowych zasad doskonalenia zawodowego), pozyskanie informacji z zakresu odpowiedzialności karnej, porządkowej i dyscyplinarnej nauczycieli przyczynia się do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

4. Jaki odsetek wychowanków objęty jest dodatkowymi działaniami w ramach pracy z dzieckiem zdolnym i z trudnościami?

Dodatkowymi działaniami w ramach pracy z dzieckiem zdolnym i z trudnościami objętych zostało 23 dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr. Stanowi to 8% ogółu dzieci.

5. Jakie kroki podejmuje dyrektor wspierając nauczycieli w procesie indywidualizacji oddziaływań w stosunku do wychowanków?

Indywidualizacja oddziaływań w stosunku do wychowanków, jako jeden
z podstawowych obowiązków nauczyciela, podlega nadzorowi pedagogicznemu dyrektora przedszkola.
Działania, jakie podejmuje dyrektor w ramach nadzoru to między innymi kontrola jakości rozpoznania potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej dziecka – analiza indywidualnej dokumentacji obserwacji pedagogicznych, kontrola planów i sposobów indywidualizacji i udzielania dzieciom pomocy w toku bieżącej pracy – analiza indywidualnej dokumentacji obserwacji pedagogicznych. Analizuje informacje od nauczycieli na temat udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą (arkusze wypełnione przez nauczycieli prowadzących dany oddział). Generuje dane pozyskane od nauczycieli na temat przyrostu kompetencji dzieci w ciągu roku
oraz podczas wszystkich lat pobytu w przedszkolu.
Podczas obserwacji zajęć analizuje sposoby prowadzenia zajęć przez nauczycieli z uwzględnieniem zasady indywidualizacji (arkusz obserwacji zajęć). Wspiera nauczycieli umożliwiając im systematyczne podnoszenie kompetencji zawodowych w kontekście organizowania szkoleń i warsztatów.
Poza tym systematycznie przekazuje radzie pedagogicznej informacje
na temat realizacji zadań w zakresie indywidualizacji oddziaływań (kontrola, ewaluacja, wspomaganie) podczas przedstawiania wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego po każdym semestrze.

Wnioski

1. Przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami.
2. Dzieci uczestnicząc w konkursach, zawodach sportowych zajmują wysokie lokaty promując tym samym wartość wychowania przedszkolnego.
3. Podczas zajęć oraz zabaw swobodnych stosowane są odpowiednie formy i metody pracy, co daje dzieciom możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności, rozwija samodzielność, wyzwala kreatywność podczas inicjowania i realizowania własnych pomysłów.
4. Przedszkole wykazuje wysoki poziom działań służących rozwojowi dzieci współpracując z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym.
5. W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.
6. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.
7. Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dla dzieci są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego z nich.
8. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich sytuacją społeczną i potrzebami.
9. W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
10. Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają wychowanków przedszkola do samodzielności i podejmowania różnorodnych aktywności.
11. Nauczyciele indywidualizują cele zajęć, metody nauczania, w taki sposób,
aby każde dziecko mogło osiągać sukces na miarę swoich możliwości.
12. W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
13. W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
14. W opinii rodziców i nauczycieli w przedszkolu nie występuje zjawisko dyskryminacji i nierównego traktowania, a realizowane działania zapobiegają jego występowaniu.

Aneksy
1. Kwestionariusz ankiety anonimowej wygenerowanej do nauczycieli – zał. nr 1
2. Kwestionariusz ankiety anonimowej wygenerowanej do rodziców – zał. nr 2
3. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem – zał. nr 3

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.