X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41646
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego

1. ZAPOZNANIE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO ORAZ OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY.

1.1. Rozpoczynając swój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmujący okres od 1 września 2016 do 31 maja 2019 roku dokonałam wcześniejszej analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. W celu dokładnego przygotowania się do odbycia stażu oraz w czasie jego trwania przeanalizowałam następujące dokumenty dla prawidłowego ukierunkowania swojej pracy jako nauczyciela przedszkola :
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 967
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2017 r., poz. 59
• Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017 r., poz. 2203
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z 2018 r. poz. 1574
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego Dz. U. z 2018 r. poz. 1133

Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego :
- „Awans zawodowy nauczyciela” H.Składowski,
- „Awans zawodowy nauczyciela. Dokumentowanie powinności i wymagań” H.Stachańczyk, A.Drzewińska.
- „Jak awansować na nauczyciela dyplomowanego” M.Leyko.
- „Wystąpienia przed komisją kwalifikacyjną - Poradnik nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego” - Małgorzata Radziwołek-Mikołajczyk.
Odbyłam również szkolenie on-line „Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku”.

Swoją wiedzę wzbogacałam również poprzez korzystanie z publikacji w serwisach internetowych jak również z informacji przekazywanych przez panią dyrektor Edytę Englot-Rybkę na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Przeprowadziłam także wstępną ocenę własnych umiejętności i predyspozycji. Zapoznałam się również ze specyfiką placówki w której pracuję i z jej potrzebami.
Pomogła mi w tym analiza wybranych dokumentów szkolnych, a także rozmowy przeprowadzone z wicedyrektorem szkoły. Wszystkie powyższe działania posłużyły mi do przygotowania Planu Rozwoju Zawodowego.
1.2. Opracowany Plan Rozwoju Zawodowego przedłożyłam dyrektorowi Zespołu Szkół w Zaczerniu do zatwierdzenia, po czym rozpoczęłam jego realizację.
1.3. Na bieżąco dokumentowałam osiągnięcia, realizując plan rozwoju zawodowego.
Wszystkie w/w działania ułatwiły mi sporządzenie niniejszego sprawozdania.

2. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

2.1. Określiłam posiadane zasoby wiedzy, umiejętności i możliwości dotychczasowych osiągnięć zawodowych.
2.2. Przez okres trwania stażu starałam się realizować zadania zgodnie z założonymi zamierzeniami. Podejmowane przeze mnie działania zmierzały w kierunku własnego doskonalenia zawodowego, podnoszenie poziomu swojej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. Stanowią one kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych oraz będą podstawą do pracy zawodowej w kolejnych latach po zakończeniu stażu.
2.3. W zakresie wzbogacenia bazy pomocy dydaktycznych związanych z pracą w przedszkolu własnoręcznie wykonywałam pomoce dydaktyczne, które wykorzystywałam w czasie zajęć. Dbam o swoją salę, jej ciekawy kolorowy wystrój stwarzając przyjazną atmosferę dla dzieci. Wiele pomocy związanych z określonym tematem dnia wykonuję sama, techniką komputerową. Również wzbogaciłam swoją płytotekę CD i DVD.
2.4. Pozyskuję informacje pochodzące z Internetu oraz Encyklopedii Multimedialnych. Pozwalają mi one na szerokie i szybkie dotarcie do potrzebnych informacji. Wykorzystuję również komputer do wykonywania pomocy na zajęciach typu: podpisy, scenariusze zajęć, ogłoszenia itp. Znacznie podnosi to estetykę wykonywanych przeze mnie pomocy dydaktycznych i innych materiałów wykorzystywanych w pracy. Korzystam z takich stron jak: Edusek, Bajka, Dolinka, Edux, Wychowanie Przedszkolne, gdzie znajduje ciekawe materiały dydaktyczne do zajęć, wiersze i scenariusze uroczystości przedszkolnych. Dzięki Internetowi śledziłam i gromadziłam informacje na temat mojego awansu zawodowego zawarte na stronach: MENiS oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
2.6. Przez okres trzech lat prowadziłam systematycznie kącik dla rodziców. W formie wizualnej przedstawiałam bieżące informacje z życia mojej grupy. Umieszczałam tam teksty wierszy, piosenek, poznanych liter i cyfr. Prezentowałam kilkakrotnie własne artykuły m.in.:
- O sprawności ruchowej dziecięcej dłoni, czyli jak rozwijać małą motorykę? - 2016
- „ Dlaczego trzeba czytać dzieciom?” - 2017
- „Konsekwencja w wychowaniu dziecka” - 2018
Dzięki temu rodzice wzbogacili swoją wiedzę psychologiczną i pedagogiczną.
2.7. Przygotowywałam informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola publikowane na stronie internetowej przedszkola (rok 2016/2017).
2.8. Przygotowywałam dyplomy, zaproszenia i podziękowania przy użyciu komputera.
2.9. Opracowałam regulaminy gminnych konkursów plastycznych i muzycznych.
2.10. Prowadziłam zajęcia z użyciem komputera.
2.11 Brałam udział w licznych projektach edukacyjnych, wymagających zgłoszeń internetowych.
Efekty:
dla nauczyciela:
• wykorzystanie w pracy zdobyczy technologicznych
• szybkie uzyskiwanie informacji zwrotnej
• wymiana informacji
• szybkość i łatwość kontaktów
• doskonalenie warsztatu pracy
• wykorzystywanie nowinek technologicznych


dla szkoły:
• udział szkoły w postępie technologicznym
• przygotowanie uczniów do życia w świecie zaawansowanym technologicznie
• szybka i sprawna obsługa dokumentacji szkolnej
• rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela

3. REALIZOWANIE ZADAŃ SŁUŻĄCYCH PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

3.1. Każdego roku uczestniczyłam aktywnie w przygotowaniu rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ponadto współuczestniczyłam w opracowaniu kalendarza imprez okolicznościowych organizowanych w naszym przedszkolu.
3.3. W 2018 roku brałam udział w zespole tworzącym Program wychowawczo – profilaktyczny oraz Statut Przedszkola.
3.4. W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadziłam ewaluacje na temat „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.
3.5. W 2016 roku byłam przewodnicząca a w 2018 roku członkiem komisji rekrutacyjnej do przedszkola.
3.6. Brałam udział w licznych ogólnopolskich projektach edukacyjnych:
- Wymiana pocztówkowa
- Projekty Edukacyjne Bliżej Przedszkola
- Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
- Mamo Tato Wole Wodę
- Akademia Aqafresh
- Promocja Zdrowia
- Akademii Przyjaźni MY LITTLE PONY
- Kubusiowi Przyjaciele Natury
- Zdrowo jem, więcej wiem

3.7 W ciągu wieloletniej pracy corocznie organizowałam i uczestniczyłam w wycieczkach krajoznawczo-poznawczych na terenie naszej miejscowości. W ten sposób dzieci mają okazję poznać swoją wieś, zobaczyć ciekawe miejsca, zakłady pracy, punkty obsługowe, na które dzieci dotąd nie zwracały uwagi. Przy tej okazji zapoznaję ich z historią, tradycjami, kulturą i folklorem. Poza tym każdego roku zabieramy dzieci na całodniowe wycieczki np. gospodarstwo agroturystyczne „Zagroda Szmer” do gospodarstwa garncarskiego w Medyni Głogowskiej, na lotnisko w Jasionce, ranczo Pstrągowa, itp. Organizowałam również wyjazdy do kina „Zorza”, na przedstawienia teatralne w WDK, sali zabaw „Kolorowy świat” w Rzeszowie, Filharmonii Rzeszowskiej. Wspólne zabawy i wycieczki wnoszą wiele niezapomnianych wrażeń w organizację przedszkolnych imprez, a także podnoszą rangę naszego przedszkola w oczach rodziców.
3.8. Promowałam swoje przedszkole w środowisku lokalnym. Zorganizowałam dwukrotnie Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej pod patronatem wójta Gminy Trzebownisko. Pierwszy z konkursów o zasięgu gminnym skoncentrowany był na przeglądzie piosenek wiosennych. Drugi zaś był to konkurs piosenki o tematyce Wielkanocnej. Tak duże przedsięwzięcie wymagało od przedszkola ogromnego nakładu pracy. Moja rola polegała na przygotowaniu dzieci z mojej grupy do występu. Zajęłam się również przygotowaniem scenografii. Wspólnie koleżanką byłyśmy osobami prowadzącymi cały konkurs. Pozyskałyśmy również środki na przeprowadzenie konkursu w Gminnym Ośrodku Kultury. Zorganizowałam również dwa Gminne Konkursy Plastyczne – „ Jesień w kolorze złocistym” i „ A ja jestem Polak Mały”. Oba konkursy miały na celu kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej, propagowanie różnych technik plastycznych oraz prezentację możliwości twórczych dzieci.
3.9. Ponadto organizowałam uroczystości i imprezy o charakterze lokalnym. Brałam udział w przygotowaniu pikniku rodzinnego.
3.10. Rozwijając i doskonaląc umiejętności organizatorskie, zacieśniając współpracę z rodzicami oraz współpracując z innymi nauczycielami w okresie całego stażu współorganizowałam imprezy okolicznościowe, przedstawienia teatralne, inscenizacje dla innych grup, jak i dla rodziców i dziadków.
Były to :
- Dzień Matki i Ojca,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Dziecka,
- Dzień Flagi,
- Jasełka,
- spotkania opłatkowe,
- zabawy karnawałowe,
- andrzejki,
- mikołajki,
- walentynki.
Uroczystości przygotowywane przeze mnie uczyły dzieci szacunku do innych, sposobu okazywani miłości najbliższym, wspólnego przeżywania uroczystości. Dzieci angażując się w przygotowania zacieśniały więzy między sobą, integrując w ten sposób grupę. Przygotowując scenariusze potrafiłam trafnie zaplanować przebieg uroczystości.
3.11. Nawiązałam ścisłą współpracę z instytucjami kulturalnymi takimi jak :
- kino Zorza,
- teatr objazdowy,
- Muzeum Regionalne w Zaczerniu,
- Szkoła Muzyczna „Yamaha”,
- Filharmonia Rzeszowska,
- Sklep Majster w Rzeszowie
- Sala zabaw i gier „Kolorowy świat” w Rzeszowie.
Współpracowałam również z :
* Radą Rodziców
Rada Rodziców to organ, z którym systematycznie współpracuje od początku swojej pracy. Taka współpraca zawsze wnosi bardzo wiele w funkcjonowanie placówki przedszkolnej, integruje rodziców i nauczycieli, pozawala zorganizować wiele imprez dla dzieci. Zgodna współpraca dobrze oddziałuje na środowisko przedszkolne, na dzieci, nauczycieli i wszystkich rodziców.
* Szkołą Muzyczną YAMAHA
W ramach zajęć i audycji umuzykalniających dla dzieci systematyczne współpracowałam ze szkołą muzyczną YAMAHA . Comiesięczne spotkania dawały dzieciom wiele radości, możliwość zapoznania się z różnymi instrumentami muzycznymi oraz samodzielnego grania na tych instrumentach.
* Filharmonią Rzeszowską
Spotkania z muzykami Filharmonii Rzeszowskiej pozwoliły przedszkolakom na bliższy kontakt z muzyką poważną jak również z muzyką z odległych zakątków świata.
* Biblioteką Szkolną i Gminną Biblioteką Publiczną w Trzebownisku z/s w Stobiernej filia w Zaczerniu
Dzieci od najmłodszych lat z zaciekawieniem słuchają wielokrotnego opowiadania i czytania przez rodziców i nauczycieli ulubionych utworów poetyckich i prozy. Utwór literacki odgrywa istotną rolę w wychowaniu literackim i estetycznym a także w rozwoju świadomości, kultury i języka człowieka. W związku z wieloma wartościami jakie niesie literatura piękna, zadaniem rodziców jest wdrażanie od najmłodszych lat do stałego obcowania z dziełem literackim. Niezwykle ważną rolą w tym przedsięwzięciu jest współpraca z biblioteką w naszej szkole i gminie. Moi wychowankowie zostali wprowadzeni w sferę kontaktów z książką, zaznajomieni ze sposobem wypożyczania książek i włączeni w oddziaływania kształtujące nawyki czytelnicze
*Szkołą Podstawową w Zaczerniu
Współpracowałam również z nauczycielkami kształcenia zintegrowanego, stwarzałam dzieciom możliwość poznania nowego otoczenia, w którym znajdą się po wakacjach, rozpoczynając naukę w klasie pierwszej. Przedszkolaki uczestniczą w przedstawieniach teatralnych organizowanych dla nich przez starszych kolegów a także mogą zaprezentować swój własny program artystyczny.
* OSP Zaczernie
Systematycznie odwiedzałam wraz z dziećmi OSP. Przedszkolaki bardzo lubią spotkania ze strażakami, gdyż mogą oglądać sprzęt strażacki, wyposażenie samochodów do akcji ratunkowych, słuchać opowiadań komendanta OSP. W ramach tej współpracy dzieci z mojej grupy 5-6-latków wzięły udział w konkursie plastycznym propagującym treści przeciwpożarowe „Mój wizerunek strażaka - ratownika”, w którym zdobyli wyróżnienie.
* Ośrodkiem Zdrowia w Zaczerniu
Troska o zdrowie i prawidłowy rozwój moich wychowanków mobilizuje mnie do współpracy ze specjalistami, którzy chcą pomóc dzieciom. Co rok w miesiącu kwietniu – miesiącu ochrony zdrowia organizuje wyjścia do Ośrodka Zdrowia, aby dzieci mogły poznać pracę lekarza, pielęgniarki i funkcjonowanie ośrodka. Przy tej okazji słuchają pogadanek na temat dbania o właśnie zdrowie.
* Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebownisku
Konsultuję się z pracownikami ośrodka w sprawach dotyczących problemów dzieci pochodzących z rodzin patologicznych i ubogich. Typuje dzieci do dożywiania i pomocy socjalnej, oraz wyposażenia ich w wyprawkę do klasy I. Zachęcam rodziców, mających trudną sytuacje materialną do składania wniosków o pomoc finansową. Dzięki tej współpracy pomoc społeczna może docierać do najbardziej potrzebujących dzieci, by nie czuły się zagubione i gorsze od innych, by miały jednakowy star szkolny.
* Domem Seniora w Zaczerniu
Trzykrotnie odwiedziliśmy Dom Seniora z programem artystycznym. Wizyty te były dla dzieci swoistą lekcją życia, uczącą empatii, tolerancji i otwartości na potrzeby innych osób, w tym również starszych i schorowanych. Seniorzy także odwiedzili nas w przedszkolu z programem artystycznym. Były to spotkania pełne ciepła i wzruszeń.
* Gminnym Komisariatem Policji w Jasionce i Oddziałem Prewencji w Zaczerniu
Organizowałam spotkania i pogadanki z pracownikami policji. Podczas tych spotkań dzieci dowiadują się jak prawidłowo i bezpiecznie zachowywać się na drodze, jak przechodzić przez jezdnię z sygnalizacją świetlną, mają okazję do zadawania pytań. Przedszkolaki poznają najprostsze znaki drogowe, jakie można spotkać w najbliższym otoczeniu, a także zapoznają się z trudną i niebezpieczną pracą policjanta.
* Schroniskiem dla zwierząt „Kundelek”
Brałam udział w zbiórce żywności na rzecz schroniska dla zwierząt „Kundelek”.
* Ratownicy medyczni
Co roku organizowałam spotkania z ratownikami medycznymi. Celem zajęć był przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
* Od kilku lat prowadzę w przedszkolu akcję „Góra grosza” oraz różnego rodzaju akcje charytatywne
Poszerzając zakres działania szkoły aktywnie włączam moich wychowanków do różnych akcji organizowanych na terenie szkoły. Była to m.in. ogólnopolska akcja „Góra grosza”. Polegała ona na zbiórce monet groszowych na rzecz Rodzinnych domów Dziecka i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Poprzez tę akcje pragnęłam zachęcić dzieci do niesienia pomocy innym i pokazać, że niekoniecznie trzeba wiele dać, aby uczynić cos wielkiego. Czynnie włączamy się również w inne akcje charytatywne prowadzone na terenie Zespołu Szkół min. w zbieraniu nakrętek czy akcjach Caritas.
3.12. Corocznie przygotowywałam moich wychowanków do udziału w konkursach organizowanych przez inne szkoły i przedszkola na terenie gminy oraz konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Celem podjętego przeze mnie działania jest propagowanie aktywności plastycznej i muzycznej wśród dzieci. Uważam, że działania takie wpływają na rozbudzanie wrażliwości estetycznej i rozwijają poczucie piękna, jednocześnie pokazują, że niewielkim nakładem pracy można zrobić coś, co jest ozdobą oraz cieszy. Konkursy pozwalają dziecku na sprawdzenie swoich możliwości i umiejętności nie tylko na tle grupy, ale i szerszego grona. Uczą zdrowej rywalizacji oraz dostarczają dziecku wiele radości i satysfakcji.
Moi wychowankowie brali udział w gminnych konkursach, takich jak:
• GMINNE:
- konkurs plastyczny „Barwy jesieni” – 2016
- konkurs plastyczny „Ozdoby choinkowe” – 2016
- konkurs plastyczny „Nasi domowi ulubieńcy” – 2016
- konkurs plastyczny „My się zimy nie boimy”- 2016
- konkurs plastyczny „Jesień w kolorze złocistym” – 2017
- konkurs plastyczny „Wiosna na łące” – 2017
- konkurs plastyczny „ Ozdoby wielkanocne” – 2017
- konkurs plastyczny „W krainie bajek i wierszy J. Brzechwy” – 2017
- konkurs plastyczny „Ozdoby choinkowe” – 2017
- konkurs plastyczny „ Wiosna w ogrodzie i na łące” – 2018
- konkurs muzyczny „Wiosenny hit” – 2018
- konkurs plastyczny „A ja jestem Polak Mały” – 2018
- konkurs plastyczny „ Ozdoby choinkowe” – 2018
- konkurs plastyczny „Dekoracje Wielkanocne” – 2019
- konkurs muzyczny „Kolorowa Wielkanoc” – 2019

• OGÓLNOPOLSKIE:
- konkurs plastyczny „Portret mojej Pani” – 2016
- konkurs plastyczny „Jesień – wszystkie barwy jesieni” – 2016
- konkurs plastyczny „Sowa” – 2016
- konkurs plastyczny „Wielki konkurs ekologiczny”
- konkurs plastyczny „Wiewióreczka mała po lesie skakała”
- konkurs plastyczny „Jesienne zwierzątka z darów lasu”
- konkurs plastyczny „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka” – 2017
- konkurs plastyczny „ Kartka świąteczna” – 2018

Wśród tych konkursów byłam organizatorką czterech z nich:
- konkurs plastyczny „Jesień w kolorze złocistym” – 2017
- konkurs muzyczny „Wiosenny hit” – 2018
- konkurs plastyczny „A ja jestem Polak Mały” – 2018
- konkurs muzyczny „Kolorowa Wielkanoc” – 2019

3.13 Prowadziłam Kronikę Przedszkolną.
3.14. W 2018 roku zorganizowałam dwa kiermasze z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożonarodzeniowych, w które zaangażowałam również rodziców,, a z uzyskanych środków zakupione zostały rekwizyty pomocne przy występach dzieci.
3.15. Ważną formą pomocy dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej było opracowanie przeze mnie autorskich programów wychowawczo-dydaktycznych.
Pierwszy z nich „Jestem już przedszkolakiem-program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich” miał na celu stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu.
Drugi „Mali odkrywcy” dla dzieci starszych, który ma za zadanie rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.
Efekty:
dla nauczyciela:
• realizacja zadań zaplanowanych w programie wychowawczym
• obserwacja uczniów z innej perspektywy, poznanie ich słabych i mocnych stron
• realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczych w terenie
• dokonanie analizy podjętych działań

dla szkoły:
• realizacja zadań wychowawczych szkoły
• propagowanie wśród uczniów zasad dobrego wychowania
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
• poszerzenie oferty szkoły

dla ucznia:
• budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
• uświadomienie potrzeby współżycia w grupie i środowisku rówieśników,
• wpajanie szacunku do kultury, historii i tradycji polskich,
• budowanie poczucia własnej wartości,
• wpajanie podstawowych zasad moralnych,
• określanie własnej tożsamości,
• kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach,
• rozwijanie empatii,
• pobudzanie motywacji do samodoskonalenia,
• kształtowanie właściwych postaw w kontaktach towarzyskich,
• zapoznanie z zasadami postępowania w sytuacjach konfliktowych,
• propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

4. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.

4.1. Systematycznie studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną. Dużo wskazówek, rad, sugestii, ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych. Literatura pedagogiczna, jaką wybierałam dotyczyła problemów wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym, stosowania kar i nagród wobec dzieci, rozwiązywaniu konfliktów między nimi a także agresji wśród przedszkolaków. Problemowi temu poświęciłam więcej uwagi głównie z powodów wynikających z własnych doświadczeń. Prenumerowałam czasopismo dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Bliżej przedszkola”.
4.2. Aby wpłynąć na usprawnienie pracy przedszkola a jednocześnie podnoszenie jego jakości
uczestniczyłam w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Starannie wybierałam z bogatej oferty, te najbardziej przydatne. Wzięłam udział w warsztatach szkoleniowych „Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień”. Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły i sprawności. Dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa.
Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, dlatego czuje się w niej bezpiecznie. Staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę - może być twórcze.
Odbyłam również szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz. Metoda ta wspomaga rozwój psychomotoryczny i edukacyjny. Uczenie się odbywa się wielozmysłowo: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowo. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Przygotowywana
Metoda aktywizuje więc rozwój funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi czyli integrację percepcyjno – motoryczną. Wielką korzyść odnoszą dzieci w wieku przedszkolnym o opóźnionym rozwoju mowy, mający wadą słuchu, o niższej sprawności intelektualnej, a zwłaszcza dzieci „ryzyka dysleksji” oraz uczniowie z dysleksją w okresie nauczania wczesnoszkolnego.
Uczestniczyłam w webinariach prowadzonych przez panią Marie Bystrzanowską na temat Mutyzmu wybiórczego. Jest to zagadnienie, które bardzo mnie interesuje. Dziecko lub osoba dorosła z mutyzmem wybiórczym najczęściej swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy w innych sytuacjach społecznych. Zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między drugim, a piątym rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Niestety często jest diagnozowane dopiero w szkole podstawowej w wieku 8-12 lat. Dziecko z mutyzmem wybiórczym może w ogóle nie odzywać się do nauczycieli, rówieśników lub mówić tylko do wybranych osób.
Niektóre dzieci z mutyzmem wybiórczym mają problemy z jedzeniem na terenie szkoły i korzystaniem z toalety. Zazwyczaj nie mają trudności dydaktycznych, a często, w sytuacjach gdy mowa nie jest wymagana, mogą odnosić sukcesy szkolne
Brałam udział w szkoleniach, konferencjach i kursach takich jak:
• Wstęp do sensoplastyki
• Odmienieni kolorami jesieni – zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z wykorzystaniem technik origami i elementów kinezjologicznego systemu
• Kreatywne prezenty
• Kalejdoskop pomysłów – aktywne metody w pracy z dziećmi
• Wiosenne przebudzenie – wykorzystanie elementów systemu Doroty Dziamskiej i sztuki origami w pracy dydaktycznej z dziećmi
• Założenia reformy oświatowej i wdrożenie podstawy programowej z wychowania przedszkolnego
• Recepta na zmiany czyli o nowej podstawie programowej w edukacji przedszkolnej
• Charakteryzacja przedszkolnego aktora.
• Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss w pracy z dziećmi I i II stopień
• Praca z dzieckiem autystycznym w edukacji szkolnej i przedszkolnej
• Zabawy muzyczno – ruchowe i rytmika Carla Orffa w szkole i przedszkolu
• Funkcjonowanie dziecka z cukrzycą w szkole masowej
• Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku
• Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
• Excel w pracy nauczyciela

4.3. Podczas mojej pracy zawodowej zawsze starałam się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, gdyż jest to istotnym warunkiem udanej pracy dydaktyczno – wychowawczej . Dwukrotnie byłam opiekunem stażu nauczyciela stażysty. Przeprowadziłam wiele zajęć dla koleżanek prezentując w ten sposób swoją wiedzę , umiejętności i doświadczenie Brałam udział w zajęciach koleżeńskich w moim przedszkolu w innych grupach Obserwowałam również lekcje w świetlicy. Zajęcia te wzbogaciły moją wiedzę i umiejętności. W okresie stażu na nauczyciela dyplomowanego kilkakrotnie byłam opiekunem praktyki pedagogicznej studentów. Praktyk których celem było poznanie specyfiki edukacji przedszkolnej a także rozwijania umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych koniecznych w pracy nauczyciela przedszkola. Zapoznałam studentów z codziennym życiem przedszkola , ramowym rozkładem dnia , rodzajem zajęć dydaktycznych , podstawą programową nauczania i innymi ważnymi dokumentami placówki oraz grupy, formami współpracy przedszkola z rodzicami. Po odbyciu praktyk każdy student otrzymał opinie napisaną przez nauczyciela sprawującego opiekę nad nim .
4.4. Brałam aktywny udział w pracach zespołu Wychowania Przedszkolnego. W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 byłam Przewodnicząca Zespołu Wychowania Przedszkolnego i opracowałam plan pracy dla zespołu. .
W ramach szkoleń wewnętrznych przedstawiłam referaty pt.:
- O sprawności ruchowej dziecięcej dłoni, czyli jak rozwijać małą motorykę? - 2016
- „ Dlaczego trzeba czytać dzieciom?” - 2017
- „Konsekwencja w wychowaniu dziecka” - 2018
Pomagałam również koleżankom z grupy młodszej w przygotowaniu nieformalnej terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym.
4.5. Ważnym zadaniem nauczyciela Wychowania Przedszkolnego jest również korygowanie wad wymowy dzieci, dlatego też na bieżąco współpracowałam z przedszkolnym logopedą. Przekazywałam również informację wśród rodziców w celu rozszerzenia świadomości logopedycznej, zapewniając w ten sposób równy start szkolny wszystkim dzieciom.
4.6. W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli brałam aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej prowadzonych przez dyrektora ZS, jak również zaproszonych gości.
4.7. Zawsze chętnie uczestniczyłam we wszystkich formach doskonalenia zawodowego w celu wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe, bardziej ciekawe metody i formy pracy, które przynosiłby większe efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
4.8. Mając na względzie ogromną rolę rodziców w pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciela przedszkola podejmowałam na bieżąco ścisłą współpracę z nimi, opartą głównie na kontaktach indywidualnych. Poprzez te kontakty poznawałam środowisko rodzinne dzieci. Mogłam lepiej poznać potrzeby wychowanków, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenie. Zawsze jestem otwarta na uwagi rodziców dotyczące ich dzieci. Prowadzone rozmowy skutkowały ujednoliceniem oddziaływań wychowawczych, dobieraniem odpowiednich form i metod pracy. Udzielane przeze mnie rady, wskazówki pomagały często radzić sobie rodzicom z trudnościami. Efektem współpracy była zmiana w zachowaniu określonych dzieci (np. ośmielanie, nabranie pewności siebie, respektowanie norm i zasad współżycia społecznego itp.).
4.9. Przygotowałam wraz z rodzicami przedstawienie dla dzieci pt. „Czerwony kapturek”.
4.10.Opracowałam dwa studia przypadków dziecka z trudnościami i problemami wychowawczymi.
4.11. Prowadziłam dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Przygotowałam ocenę gotowości szkolnej dzieci 6 letnich. Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć i karty obserwacji dzieci.
4.12. Przygotowałam również ankiety dla rodziców nt. „Rodzice partnerami przedszkola”, „Realizacja podstawy programowej w przedszkolu”.

Efekty:
dla nauczyciela:
• uatrakcyjnienie metody nauczania
• wykorzystanie dodatkowych umiejętności w pracy z uczniem
• umiejętność prezentacji materiału szkoleniowego
• umiejętność współpracy z innymi nauczycielami
• wymiana doświadczeń
• uzyskanie informacji zwrotnej na temat własnej pracy
• budowanie autorytetu i zdobycie zaufania wśród koleżanek i kolegów
• wymiana wzajemnych doświadczeń, możliwość podzielenia się posiadaną wiedzą

dla szkoły
• rozwój zawodowy nauczyciela
• przybliżenie zagadnienia, prezentowanego podczas szkolenia
• rozwój zawodowy nauczycieli stażystów i kontraktowych
• dzielenie się wiedzą metodyczną w gronie nauczycieli
• uatrakcyjnienie metod pracy z uczniem
• korelacja działań w stosunku do uczniów z dysfunkcjami
• umożliwienie osiągnięcia sukcesu dydaktycznego
• budowanie atmosfery szkoły przyjaznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

dla ucznia:
• rozwój umiejętności artystycznych
• realizacja indywidualnych projektów z zakresu sztuki
• promowanie uczniów i wspieranie ich działań

Podsumowując swoją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Ufność i uśmiech moich wychowanków oraz opinie rodziców pozwalają mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. W swojej pracy staram się stosować ciekawe propozycje pracy z dziećmi, rozwijać ich zaciekawienie światem, dostarczać wiele interesujących przeżyć. Chcę „aby każdy dzień w przedszkolu był ciekawy”, a dziecko twórcze, otwarte, szczęśliwe z poczuciem bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że dokonana przeze mnie prezentacja własnego dorobku zawodowego jest wyczerpująca i rzetelnie obrazuje realizację zaplanowanych przeze mnie działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.