X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41611
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Sylwia Kisiel
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej
Okres stażu: od 01.09.2016 do 31.05.2019r.

Wprowadzenie

Jestem nauczycielem matematyki z 11-letnim stażem pracy. Posiadam kwalifikacje do nauczania informatyki, techniki oraz prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej. Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminów z matematyki. W roku 2014 uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W początkowym okresie stażu pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Plan uwzględniał najistotniejsze (w mojej ocenie) możliwości i potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców wobec szkoły.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie sobie założyłam w planie rozwoju zawodowego. W szczególności:
• podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
• doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• uczestniczyłam w realizacji zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
• pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
W dalszej części sprawozdania przedstawię sposób realizacji założonych przeze mnie zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty szkolne.
W okresie odbywania stażu pracowałam w następujących zespołach zadaniowych opracowujących różne dokumenty szkolne:
a) W roku szkolnym 2016/17 byłam liderem zespołu matematyczno-przyrodniczego. Do moich zadań należało organizowanie spotkań zespołu, opracowanie planu działań na dany rok szkolny w porozumieniu z członkami zespołu, opracowanie sprawozdania na koniec I i II semestru z pracy zespołu. Wspólnie z nauczycielami matematyki dokonywaliśmy wyboru podręczników. Opracowywaliśmy przedmiotowe zasady oceniania oceniania oraz plany wynikowe.
b) Przez cały okres stażu pracowałam w zespole wychowawców. Do moich zadań należało uczestnictwo w spotkaniach zespołu. W każdym roku szkolnym przygotowywałam sprawozdanie z udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów mojej klasy.
c) Wraz z nauczycielami innych przedmiotów współtworzyłam tzw. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia z autyzmem. Dostosowałam dla niego wymagania edukacyjne z matematyki.
d) W roku szkolnym 2017/18 byłam liderem zespołu ds. ewaluacji. Zespół mój zajmował się wymaganiem: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”. Do moich zadań należał przydział obowiązków w grupie. Wspólnie z członkami zespołu opracowaliśmy harmonogram, plan działań oraz narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji. Na zakończenie sporządziłam raport z przeprowadzonej ewaluacji i przedstawiłam go Radzie Pedagogicznej.
e) Od stycznia 2018 roku zostałam liderem zespołu samokształceniowego wspierającego dyrektora i nauczycieli w zakresie pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. Do moich zadań należał udział w spotkaniach liderów wszystkich zespołów ze szkół powiatu skarżyskiego, którzy przystąpili do projektu „Aktywna tablica” oraz uczestnictwo w szkoleniach związanych z TIK i prowadzenie lekcji otwartych dla liderów tych zespołów.
f) W latach 2016/17 oraz 2017/18 byłam wychowawcą świetlicy szkolnej. Byłam odpowiedzialna m.in. za opracowanie planu pracy świetlicy, prowadzenie dokumentacji świetlicy oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wyżywieniem dzieci w szkole.

Uzyskane efekty:
• Udział w tworzeniu dokumentów szkolnych wpłynął na podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki, aktywizowania rodziców oraz podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli.
• Przeprowadzenie ewaluacji pokazało mocne i słabe strony placówki, dzięki którym mogliśmy wypracować wnioski do dalszej pracy.
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z autyzmem pomogło mi w indywidualizowaniu procesu nauczania.
• Jako koordynator szkolny projektu „Aktywna tablica” współpracowałam z innymi nauczycielami szkół powiatu skarżyskiego (wymienialiśmy doświadczenia i uwagi).

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
W okresie odbywania stażu brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, w ramach których rozwijałam swoje zainteresowania oraz podnosiłam umiejętności pedagogiczne i wychowawcze. Warto podkreślić, że uczestniczyłam we wszystkich szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Ponadto, indywidualnie ukończyłam takie kursy i szkolenia jak:
a) kurs pt. „Rozwój i awans zawodowy nauczycieli mianowanych”, organizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) w Kielcach (2016.09.24 oraz 2019.02.02),
b) konferencja „Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczyciela”, organizowana przez Akademię Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego w Skarżysku-Kamiennej (2017.03.15),
c) kurs „Metodyka pracy nauczyciela świetlicy szkolnej”, organizowany przez ŚCDN w Kielcach (2017.03.19),
d) warsztaty „Rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach i wydawnictwo Epideixis (2017.04.24),
e) kurs „Metody pracy w klasie z uczniem z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera, ADHD)”, organizowany przez ŚCDN w Kielcach (2017.11.26),
f) szkolenie „Współpraca z rodzicami”, organizowane przez ŚCDN w Kielcach (2018.02.16),
g) ogólnopolski kongres dla nauczycieli matematyki „Nowe technologie na lekcjach matematyki jako narzędzie realizacji podstawy programowej”, organizowany przez wyd. FORUM w Warszawie (2018.04.13),
h) kurs „Egzamin ósmoklasisty – podstawy prawne, procedury i standardy”, organizowany przez ŚCDN w Kielcach (2018.09.26),
i) kurs „Rola wychowawcy w rozwiązywaniu konfliktów klasowych”, organizowany przez ŚCDN w Kielcach (2019.03.09),
j) studia podyplomowe Projektu Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS), organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), trwające od 1 lutego 2018 do 30 listopada 2019..

Uzyskane efekty:
• Wymienione wyżej formy doskonalenia zawodowego wpłynęły na wzbogacenie mojej wiedzy oraz na podniesienie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• W szerszym ujęciu, w efekcie podnoszenia moich kwalifikacji jako pracownika, poprawiła się jakość pracy szkoły, w tym kultura organizacyjna i pedagogiczna kadry nauczycielskiej.
• W szczególności, kurs „Rozwój i awans zawodowy nauczycieli mianowanych” pomógł mi usystematyzować wiedzę związaną z procedurami niezbędnymi do uzyskania awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
• Wiedza wyniesiona z kursu „Metodyka pracy nauczyciela świetlicy szkolnej” była bardzo przydatna do pełnienia funkcji wychowawcy świetlicy szkolnej. Dowiedziałam się jak zorganizować pracę świetlicy, jak ułożyć plan zajęć na cały tydzień, jak prowadzić dokumentacje związaną z pracą na świetlicy.
• Uczestnictwo w warsztatach „Rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” pomogło mi efektywniej zorganizować zajęcia grupy dzieci uczęszczającej do świetlicy szkolnej (głównie dla uczniów klas 1-3).
• Szkolenia „Współpraca z rodzicami” i „Rola wychowawcy w rozwiązywaniu konfliktów klasowych” pomogły mi w doskonaleniu pracy wychowawczej (od roku szkolnego 2016/2017 jestem wychowawczynią klasy).
• Z kolei, kurs „Metody pracy w klasie z uczniem z zaburzeniami rozwojowymi” dał mi wiedzę jak pracować z uczniem z autyzmem (pracuję z klasą, w której jest taki chłopiec) oraz z uczniem z ADHD (chłopiec w mojej klasie wychowawczej).
• Bardzo cenię sobie udział w ogólnopolskim kongresie nauczycieli matematyki, z którego zaczerpnęłam bardzo dużo pomysłów na unowocześnienie zajęć dydaktycznych metodami aktywizującymi (zajęcia są wyraźnie ciekawsze dla uczniów).
• Poprzez udział w studiach podyplomowych ALO SUS dowiedziałam się, jak efektywnie rozwijać w szkole kompetencje kluczowe uczniów. Efektem końcowym studiów była wprowadzona przeze mnie w szkole innowacja, dotyczyła ona m.in. stosowanych metod nauczania. Moim celem było zainteresowanie uczniów przedmiotem matematyka.

3. Diagnozowanie osiągnięć uczniów. Opracowywanie diagnoz z matematyki.
Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam wśród uczniów wstępną diagnozę ich wiadomości i umiejętności matematycznych (we wszystkich klasach w których uczę). Z kolei, pod koniec I i II semestru ponownie przeprowadzałam analogiczne badanie ich stanu wiedzy. Na podstawie analizy różnic w poziomach wiedzy i umiejętności uczniów diagnozowanych na początku, w połowie oraz na końcu rocznego okresu dydaktycznego, uzyskałam informacje o efektywności mojego nauczania, zarówno w odniesieniu do całej klasy jak i poszczególnych uczniów.
Na potrzeby sukcesywnego doskonalenia dokładności powyższych diagnoz, od wielu lat uczestniczę w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”. Gotowe testy opracowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe pobieram z portalu edukacyjnego Lepsza Szkoła – LS (dostępnego pod adresem https://ls.gwo.pl), a następnie udostępniam je uczniom podczas diagnozy do wypełnienia. Po sprawdzeniu testów, wyniki wprowadzam do bazy danych portalu LS. Na zakończenie, pobieram raporty na temat postępów uczniów w nauce, które są automatycznie przygotowane przez portal LS na podstawie wprowadzonych przeze mnie wyników.
W roku szkolnym 2018/19 w mojej szkole odbyły się cztery sprawdziany próbne ósmoklasistów. Do moich zadań należało ułożenie (wspólnie z nauczycielami matematyki) arkuszy zadań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami egzaminacyjnymi, a następnie sprawdzenie oraz dokonanie analizy ilościowej i jakościowej tych sprawdzianów. Wyniki były przedstawiane Radzie Pedagogicznej.

Uzyskane efekty:
• Udział w projekcie „Lepsza szkoła”, jak również organizacja sprawdzianów próbnych, okazały się doskonałymi narzędziami do ewaluacji moich działań dydaktycznych. Przeprowadzone badania wskazywały mi stopień opanowania wiedzy przez dzieci, określały dalszy kierunek i sposób pracy z uczniami.
• Analizy ilościowa i jakościowa sprawdzianów pozwoliły mi na kontrolowanie wiedzy i umiejętności uczniów, w tym umożliwiły określenie mocnych i słabych stron uczniów, pomogły zaplanować działania w celu uzupełnienia braków, jak również wskazały te elementy podstawy programowej, nad którymi powinnam jeszcze popracować z uczniami.
• Ponadto, taka organizacja pracy pozwala na łatwiejsze wyciąganie wniosków i cennych wskazówek dotyczących prowadzenia lekcji, w tym wskazywania tych partii materiału, które należy z uczniami powtórzyć i dokładniej utrwalić, aby w przyszłości uzyskiwali oni lepsze wyniki.

4. Przeprowadzenie konkursów przedmiotowych.
W okresie odbywania stażu organizowałam (samodzielnie lub wspólnie z innymi nauczycielami) następujące konkursy dla uczniów:
a) Konkurs na najlepszego matematyka (wspólnie z drugim nauczycielem matematyki). Do naszych zadań należy przygotowywanie zestawów zadań i zasad punktowania oraz sprawdzanie i ocenianie prac uczniów.
b) Międzynarodowe święto „Dzień Tabliczki Mnożenia”. W klasach, w których uczę przeprowadzam konkurs ze znajomości tabliczki mnożenia. Często taki konkurs przeprowadzamy wśród mieszkańców osiedla (organizuję wraz z uczniami specjalne „patrole”, które chodzą ulicami osiedla i przepytują mieszkańców ze znajomości tabliczki mnożenia).
c) W roku szkolnym 2016/17 przeprowadziłam ogólnopolski konkurs informatyczny „Bóbr”. Do moich obowiązków należało założenie konta, zarejestrowanie szkoły w konkursie, założenie kont uczniowskich i zainstalowanie na każdym z komputerów środowiska konkursu.
d) W latach 2016/17 i 2017/18 (gdy byłam wychowawcą świetlicy) zorganizowałam konkurs recytatorski oraz konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Uzyskane efekty:
• Udział uczniów w wyżej wymienionych konkursach przyczynił się do rozwoju ich zainteresowań (matematyką, informatyką, sztuką), stanowił źródło przełamywania własnych słabości i podnoszenia swojej samooceny, motywował do podejmowania aktywności społecznej oraz zaspokajał wśród uczniów ich potrzeby sukcesu i bycia docenionym.
• Konkursy przyczyniły się do promocji szkoły w środowisku lokalnym (wśród mieszkańców Skarżyska-Kamiennej).
• W szczególności warto podkreślić, że włączenie uczniów do przygotowań święta „Dzień Tabliczki Mnożenia” jest moim osobistym sukcesem wychowawczym. Dzieci poczuły się gospodarzami imprezy, promowały swoją szkołę i starały się jak najlepiej ją reprezentować.

5. Praca z uczniem słabym.
W okresie całej swojej pracy zawodowej prowadzę zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce matematyki. Głównie są to uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto na lekcjach stosuję indywidualizację pracy (np. uczniowie słabi mogą wybrać sobie dwa zadania na pracę domową spośród trzech zadań). Stosuję elementy oceniania kształtującego, tzn. podaje kryteria sukcesu, staram się stosować informacje zwrotną, która umożliwia rozwój uczniów. Na lekcjach stosuje metody aktywizujące, m.in. tzw. stacje uczenia się, prace w grupach techniką „kuli śnieżnej”, krzyżówki matematyczne i gry dydaktyczne.

Uzyskane efekty:
• Na zajęciach wyrównawczych uczniowie słabsi utrwalają materiał, z którym mieli trudności na lekcjach.
• Na zajęciach tych uczniowie nie boją się porażki, są bardziej otwarci niż na tradycyjnej lekcji z całą klasą. Są pewniejsi siebie. Lepiej układa się relacja uczeń-nauczyciel.

6. Praca z uczniem zdolnym.
W ciągu całej swojej pracy zawodowej przygotowuję uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. W ramach tych przygotowań, opracowywałam im dodatkowe zadania, które później sprawdzałam i wspólnie z nimi omawiałam. W razie konieczności powtarzałam, wyjaśniałam i tłumaczyłam niezrozumiały materiał.
W okresie stażu przygotowywałam uczniów do następujących kategorii konkursów:
a) szkolnych konkursów matematycznych,
b) międzyszkolnych konkursów matematycznych,
c) wojewódzkich konkursów matematycznych, w tym:
• konkursu informatycznego „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”,
d) ogólnopolskich konkursów matematycznych, w tym:
• konkursu matematycznego „Kangur”,
• konkursu informatycznego „Bóbr”,
• konkursów filatelistycznych.

Uzyskane efekty:
• Poprzez udział w konkursach, uczniowie rozbudzali swoje zainteresowania oraz poszerzali wiedzę i umiejętności.
• Za udział w konkursach uczniowie zdobywali dyplomy, odznaczenia i nagrody.
• Warto podkreślić, że dwóch przygotowywanych przeze mnie uczniów zdobyło nagrody:
 wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Matematyka w przyrodzie” (rok szkolny 2018/2019),
 srebrną odznakę Polskiego Związku Filatelistycznego (PZF) za szeroko rozumianą działalność filatelistyczną; odznaczenie przyznano z okazji obchodów "100-lecia ruchu filatelistycznego na kielecczyźnie" w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (wrzesień 2018).
• Ponadto, nasza szkoła zajęła czwarte miejsce w półfinałach ogólnopolskiego konkursu filatelistycznego (kwiecień 2018 i 2019).

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz narzędzi badawczych, a także pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
Od początku swojej pracy zawodowej wykorzystuję komputer do realizacji różnorodnych zadań związanych z zajęciami dydaktycznymi, m.in:
a) plany wynikowe, plany wychowawcze, sprawdziany, karty pracy na zajęcia, ankiety, scenariusze lekcji, sprawozdania,
b) pomoce dydaktyczne w postaci krzyżówek, gier dydaktycznych, rebusów, domino,
c) analizy testów i sprawdzianów,
d) prezentacje multimedialne na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, prezentacje na różne uroczystości szkolne,
e) multimedialne zestawienia na zebrania z rodzicami,
f) dyplomy dla uczniów, zaproszenia na różne uroczystości szkolne,
g) oraz korzystam z dziennika elektronicznego (wpisuję tematy, oceny, frekwencję, prowadzę korespondencję z rodzicami).
Ponadto, na każdych zajęciach korzystam z tablicy multimedialnej do wspomagania procesu dydaktycznego. Na tablicy wyświetlam różnorodne materiały edukacyjne, przygotowane na daną lekcję, m.in.: prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia lub treści specjalistycznych stron internetowych. Dla przykładu, często korzystam ze strony edukacyjnej www.matzoo.pl, która udostępnia zadania z matematyki do rozwiązywania online. Cechą charakterystyczną strony jest prezentacja zadań w formie bardzo przystępnej dla uczniów, tzn. w kolorowej szacie graficznej, jako gry i zabawy, quizy, łamigłówki, itp. wraz atrakcyjnym systemem punktowania odpowiedzi. Uczniowie chętnie biorą udział w rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem tej platformy.
Ponadto korzystam z oprogramowania matematycznego GeoGebra, które służy do wizualizacji zagadnień matematycznych z geometrii. Narzędzie umożliwia płynną zmianę różnorodnych parametrów obiektów (np. figur geometrycznych, wykresów, przebiegów czasowych, itp.) i obserwację na bieżąco, w jaki sposób wprowadzane zmiany wpływają na właściwości danego obiektu lub innych obiektów pośrednio powiązanych z nimi parametrycznie.

W ramach dodatkowych zadań, w roku szkolnym 2018/19 współtworzyłam stronę internetową szkoły. Moją rolą było zamieszczanie na tej stronie informacji o wydarzeniach z życia szkoły. W tym celu, współpracowałam z całym gronem pedagogicznym i samorządem uczniowskim (m.in. w porozumieniu z nauczycielami, redagowałam wiadomości o najważniejszych wydarzeniach w szkole lub zbierałam od nauczycieli i uczniów gotowe notki, robiłam zdjęcia fotograficzne podczas uroczystości).

Uzyskane efekty:
• Wykorzystanie technologii komputerowej podczas tworzenia testów, sprawdzianów, dyplomów i pomocy dydaktycznych usprawniło proces przygotowywania tych materiałów.
• Z każdym rokiem mojej pracy baza materiałów dydaktycznych sukcesywnie się powiększała. W ten sposób budowałam własny, nowoczesny i różnorodny warsztat pracy, który pozwalał mi urozmaicać zajęcia lekcyjne, aby były one coraz bardziej ciekawe dla uczniów.
• Możliwość szybkiej (komputerowej) edycji materiałów dydaktycznych pozwoliła na sprawną i elastyczną adaptację zakresu treści dydaktycznych do wymagań ministerialnych w danym roku szkolnym, w tym na dostosowywanie poziomu trudności tych materiałów do bieżącej wiedzy uczniów.
• Prezentacje multimedialne przygotowane na potrzeby zajęć uatrakcyjniły proces dydaktyczny. Jak powszechnie wiadomo, graficzna (multimedialna) prezentacja treści dydaktycznych jest dodatkową metodą nauczania, która przyczynia się do znacznie bardziej efektywnego przyswajania wiedzy przez uczniów.
• Publikowanie artykułów na stronie internetowej budowało pozytywny obraz szkoły w lokalnym społeczeństwie. Co ważne, wszystkie uroczystości musiały być dokumentowane na bieżąco, co mobilizowało mnie i nauczycieli odpowiedzialnych za uroczystości do ścisłej współpracy w celu sprawnej i efektywnej wymiany informacji. Efektem dodatkowym było zacieśnianie dobrych relacji koleżeńskich wśród nauczycieli i wzajemna integracja grona nauczycielskiego.
• Stosowanie na lekcji nowoczesnych technologii motywowało uczniów do pracy, stymulowało ich do większej aktywności i głębszego zainteresowania nauką.

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy na portalu internetowym.
Dzielę się swoimi opracowaniami z innymi użytkownikami Internetu poprzez zamieszczanie na popularnych serwisach edukacyjnych np. www.edux.pl swoich publikacji (plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe scenariusze lekcji). W roku szkolnym 2018/19 uczestniczyłam w sieci współpracy na platformie www.doskonaleniewsieci.pl. Umieściłam tam prezentacje moich działań związanych z wprowadzoną innowacją w mojej szkole.

Uzyskane efekty:
• Publikowanie materiałów na stronach internetowych daje mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Uświadomiłam sobie jak ważna jest wymiana tego typu doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie moimi publikacjami internetowymi.
• Aktywność w sieci Internet daje mi dużą satysfakcję zawodową.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Wiedzą zawodową dzieliłam się z innymi nauczycielami w następujący sposób:
a) Na portalu edukacyjnym Edux.pl (www.edux.pl) zamieściłam swój plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji, jak również ciekawe scenariusze lekcji.
b) Podczas spotkań zespołu przedmiotów ścisłych przekazywałam kolegom i koleżankom moją nową wiedzę nabytą podczas szkoleń oraz w trakcie prowadzonych zajęć.
c) Podczas różnych szkoleń dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami spoza mojej szkoły. Dla przykładu, na studiach podyplomowych ALO SUS opowiadałam o innowacjach, które wprowadzam w mojej szkole.
d) Prowadziłam zajęcia szkoleniowe dla innych nauczycieli – patrz poniżej pkt. 2 „Prowadzenie zajęć otwartych”.

Uzyskane efekty:
• Poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami zacieśniła się współpraca między nauczycielami.

2. Prowadzenie zajęć otwartych.
Zorganizowałam następujące zajęcia otwarte dla innych nauczycieli:
a) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, w ramach programu „Aktywna Tablica” dla nauczycieli klas 6 (pierwszy cykl zajęć pt. „Budowanie wyrażeń algebraicznych”) oraz klas 8 (drugi cykl zajęć pt. „Obliczanie pól figur w układzie współrzędnych”).
b) Zajęcia dla nauczycieli w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”. Program kampanii zakładał przeprowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych. Moje zadanie (we współpracy z drugim koordynatorem projektu) polegało na przeprowadzeniu zajęć na podstawie scenariusza ze strony www.autorytet.org, a następnie ankiety ewaluacyjnej online.
Uzyskane efekty:
• Na zajęciach otwartych dzielę się swoją wiedzą z zakresu metod nauczania. Po zakończonych zajęciach uzyskałam informację zwrotną od nauczycieli nt. metod mojej pracy.

3. Współpraca z innymi nauczycielami.
Od początku swojej pracy współpracuję zarówno z nauczycielami ze swojej szkoły, jak i spoza niej:
a) Z nauczycielami matematyki opracowujemy przedmiotowe zasady oceniania i przygotowujemy konkursy matematyczne.
b) Z nauczycielami przyrody przygotowujemy konkursy matematyczno-przyrodnicze. Służę nauczycielom pomocą w opracowywaniu materiałów w formie elektronicznej.
c) Zamieszczanie nowych artykułów na stronie internetowej wymagało ode mnie ścisłej współpracy z całym gronem pedagogicznym.
d) Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie i przedstawienie danej uroczystości szkolnej lub klasowej dokumentowali ją w formie dłuższego artykułu lub krótkiej notatki, a następnie przesłali mi jej treść w celu publikacji. Moim zadaniem była korekta redakcyjna treści i jej techniczne opublikowanie (najczęściej wraz z fotografią) na stronie internetowej szkoły.

Uzyskane efekty:
• Wymiana doświadczeń na spotkaniach z nauczycielami przedmiotów ścisłych pomagała mi poszerzyć mój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego.
• Moja pomoc nauczycielom innych przedmiotów w obsłudze i umiejętności wykorzystania komputera w pracy przyczyniła się do wprowadzenia nowoczesnych metod prowadzenia zajęć lekcyjnych w naszej szkole i postrzegania szkoły jako otwartej na nowe technologie.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu własnego zajęć wyrównawczych z matematyki.
W roku szkolnym 2017/2018 opracowałam i wdrożyłam program zajęć pozalekcyjnych z matematyki. Brali w nim udział uczniowie klasy siódmej, którzy chcieli usystematyzować wiedzę zdobywaną na lekcjach matematyki oraz uczniowie, którzy mają trudności ze zrozumieniem na bieżąco materiału.
Zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej co dwa tygodnie. W sumie przeprowadziłam 17 godzin. Na zajęciach uczniowie wyrównywali braki i utrwalali bieżący materiał, kształtowali umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowywali się do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywanie problemów życia codziennego. Treści nauczania i tematyka zajęć bazowały na rozkładzie materiału z matematyki dla klasy siódmej. Na zajęciach pracowałam metodami aktywnymi („burza mózgów”, gry dydaktyczne), dodatkowo z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów. Ze względu na małą liczbę uczestników zajęć, zdecydowałam się głównie na indywidualną formę pracy z każdym uczniem, uzupełnianą okazjonalnie pracą zespołową.
Na koniec zajęć przeprowadziłam ewaluację. Na podstawie ankiety skierowanej do uczniów wyciągnęłam następujące wnioski:
• uczniowie w większości chętnie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z matematyki (ok. 60%),
• odpowiadała im forma prowadzonych zajęć (ok. 80 %),
• zadania wykonywane na zajęciach były dla nich interesujące (100%),
• dobrze i bardzo dobrze pomogłam im zrozumieć zagadnienia matematyczne,
• dla większości uczniów (ok. 70%) zajęcia były ciekawe.
Warto podkreślić, że uczniowie ocenili bardzo dobrze współpracę ze mną w trakcie zajęć.

Uzyskane efekty:
• Prowadzenie dodatkowych zajęć uatrakcyjniło ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły.
• Poprawiła się relacja uczeń – nauczyciel (do czego przyczyniła się m.in. mała liczebność grupy).
• Uczniowie na zajęciach byli aktywni, chętnie podejmowali trud rozwiązywania zadań (atmosferze nauki panującej na zajęciach sprzyjała mała liczebność grupy oraz podobieństwo problemów edukacyjnych uczniów).
• Uczniowie nie krępowali się popełniania błędów w trakcie rozwiązywania zadań. Błędy były komentowane szerzej (niż na tradycyjnej lekcji matematyki), w celu wyjaśnienia nieprawidłowego toku myślenia uczniów i wyeliminowania takich przypadków w przyszłości (zgodnie z zasadą „człowiek uczy się na błędach”).
• Wdrożenie własnego programu zajęć pozalekcyjnych pozwoliło doskonalić pracę własną i podnosić jakość pracy szkoły. Ponadto, przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

1. Wykonywanie zadań członka zespołu egzaminacyjnego.
Od roku 2014 jestem egzaminatorem OKE w Łodzi, w zakresie:
a) egzaminu po szkole podstawowej,
b) egzaminu po gimnazjum oraz
c) egzaminu maturalnego z matematyki.
W roku szkolnym 2018/2019 sprawdzałam arkusze egzaminacyjne z matematyki po egzaminie ósmoklasisty. Sprawdzanie prac poprzedzało szkolenie, podczas którego analizowałam kryteria oceniania, schematy punktowania i przykładowe prace uczniowskie. Następnie sprawdzałam arkusze egzaminacyjne wykorzystując umiejętności nabyte podczas szkolenia.

Uzyskane efekty:
• Praca w charakterze egzaminatora pozwoliła mi doskonalić umiejętności pracy z grupą oraz uświadomiła mi, że ocenianie zewnętrzne pozwala na diagnozowanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz monitorowanie poziomu nauczania.
• Zdobyte doświadczenia (w trakcie pełnienia funkcji egzaminatora) wykorzystuję w swojej codziennej pracy.
• Przygotowując diagnozy wewnętrzne z matematyki staram się układać zadania analogiczne do zadań z egzaminu ósmoklasisty.
• Funkcja egzaminatora uczuliła mnie na przygotowywanie uczniów (już od czwartych klas) do prawidłowego wypełniania karty odpowiedzi i korzystania z czarno piszących długopisów.
• Ponadto, jako egzaminator zwracam uczniom uwagę na pewne istotne kryteria oceniania egzaminów z matematyki. W szczególności, informuję o konieczności wnikliwej analizy odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz o konieczności zapisywania poszczególnych kroków rozwiązań zadań otwartych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
W każdym roku szkolnym prowadziłam zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów mających trudności w nauce. Na zajęcia te uczęszczały głównie dzieci z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowując program takich zajęć opierałam się na zaleceniach poradni. Na zajęciach korzystałam z podstawowych ćwiczeń, przygotowywałam karty pracy i korzystałam z edukacyjnych stron internetowych.
Dla uczniów klas ósmych prowadziłam zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Na zajęciach tych uczniowie rozwiązywali zadania podobne do zadań występujących na egzaminie, uczyli się analizować odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz zapisywać poszczególne kroki rozwiązywania zadań otwartych.
Dla chętnych uczniów raz w miesiącu prowadziłam zajęcia filatelistyczne. Uczniowie projektowali na nich znaczki pocztowe, uczyli się adresować koperty, wypełniać druki pocztowe, rozwiązywali rebusy i krzyżówki z zakresu wiedzy filatelistycznej, uczyli się pracować z katalogiem znaczków pocztowych oraz tworzyć eksponaty filatelistyczne.

Uzyskane efekty:
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Poszerzają na nich swoją wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, uczą się nowych rzeczy.

2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Angażowałam się w następujące przedsięwzięcia dla młodzieży:
a) Od wielu lat czynnie współpracuję z Zarządem Świętokrzyskim Polskiego Związku Filatelistycznego oraz kołami filatelistycznymi z okręgu świętokrzyskiego.
b) Dwa razy do roku uczestniczę w spotkaniach opiekunów kół filatelistycznych.
c) Raz do roku jeżdżę z uczniami na wystawy filatelistyczne organizowane przez Zarząd PZF w Kielcach. W roku szkolnym 2018/2019 jedna z takich wystaw filatelistycznych była w naszej szkole (tematyka na temat setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości).
d) We wrześniu 2018 roku wraz z uczniami brałam udział w uroczystym spotkaniu członków Związku w ramach obchodów 100 rocznicy ruchu filatelistycznego na kielecczyźnie.
e) Raz do roku moi uczniowie biorą udział w konkursie filatelistycznym.

Uzyskane efekty:
• Na jednej z powyższych uroczystości mój uczeń został odznaczony srebrną Honorową Odznaką Związku.
• Z okazji jubileuszu 100 rocznicy ruchu filatelistycznego na kielecczyźnie, Okręg wydał książkę pt. „100-lecie Ruchu Filatelistycznego na Kielecczyźnie.” W publikacji tej wymienione jest nasze szkolne młodzieżowe koło filatelistyczne, którego jestem opiekunem.

3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych. Udział w różnych akcjach edukacyjnych organizowanych dla szkół.
Rokrocznie, wraz z nauczycielami matematyki, organizuję i przeprowadzam konkursy szkolne z matematyki. Biorę udział w różnych akcjach edukacyjnych organizowanych dla szkół. Projekty edukacyjne w których brałam udział:
a) Informatyczne: „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, „Dzień bezpiecznego Internetu” , „Tydzień bez monitora” – projekty mające na celu poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie.
b) Matematyczne: „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – projekt mający na celu propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki.
c) Profilaktyczne: „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” – projekt mający na celu odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.
Ponadto jestem szkolnym koordynatorem programu rządowego Aktywna Tablica, oraz szkolnym koordynatorem programu edukacji finansowej Szkolna Kasa Oszczędności Banku PKO BP.

Uzyskane efekty:
• Organizowanie i czuwanie nad przebiegiem konkursów nauczyło mnie systematyczności, odpowiedzialności i cierpliwości. Ponadto, pomagałam pokonywać trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz „zaistnieć” uczniom nieśmiałym.
• Ciągłe zainteresowanie uczniów zmobilizowało mnie do kontynuowania tradycji organizowania konkursów. Ich organizacja daje poczucie satysfakcji z odniesionych sukcesów i motywuje do dalszej pracy.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Nadrzędnym zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie życiem zespołowym klasy. Prowadząc planową pracę wychowawczą zmierzałam do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły, przede wszystkim przez stworzenie zwartego zespołu uczniowskiego. Aby było to możliwe musiałam poznać swoich wychowanków, ich cechy psychiczne, warunki życia, sytuację rodzinną i środowiskową.
Po otrzymaniu wychowawstwa prowadziłam wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami w celu lepszego poznania uczniów. Poznanie sytuacji rodzinnej pozwoliło mi w późniejszym czasie zrozumieć pewne zachowania młodych ludzi i ich przyczyny.
Spełniając wymogi kwalifikacyjne skonstruowałam opracowanie dwóch zdiagnozowanych przypadków. W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczych. Poniżej dołączam dwa z nich:

Przypadek I – edukacyjny
Opisywany przeze mnie przypadek dotyczy uczennicy, która w klasie trzeciej szkoły podstawowej wyjechała do Niemiec. Tam kontynuowała naukę w szkole niemieckiej. Wróciła do naszej szkoły w klasie szóstej. Jednak z bardzo dużymi zaległościami w zakresie matematyki, co było związane z innym programem nauczania w tamtej szkole.
Bardzo ciężko było jej przyswajać nowe umiejętności z zakresu np. ułamków, gdy nie znała podstaw. Dziewczynka o dużym poziomie intelektualnym, systematyczna, jednak zamknięta na forum klasy. Zauważyłam, że jest otwarta w kontakcie indywidualnym i chętna do współpracy.
Na zajęciach stosowałam indywidualizację pracy, aby pomóc jej w problemach w nauce. Zostawałam dla niej po lekcjach, aby stopniowo tłumaczyć jej materiał, który realizowany był u nas w klasie czwartej i piątej. Współpracowałam z rodzicami dziewczynki. Dawałam zadania dodatkowe do wykonania w domu, które później sprawdzałam i omawiałam z uczennicą.
Wszystkie te działania przyczyniły się do nadrobienia przez uczennicę zaległego materiału. Zaczęła osiągać coraz lepsze wyniki. Teraz jest w klasie ósmej i bardzo dobrze radzi sobie z przyswajaniem wiedzy. Stała się aktywna i otwarta na lekcjach.

Przypadek II – wychowawczy
Opis dotyczy klasy, której jestem wychowawczynią od roku szkolnego 2016/2017. Problem związany jest z negatywnymi relacjami interpersonalnymi między rówieśnikami. W klasie jest 18 uczniów (5 dziewcząt, 13 chłopców). Uczniowie klasy są bardzo inteligentni (drugie miejsce w szkolnym rankingu klas pod względem nauki).
W klasie jest grupa 8 chłopców, między którymi bardzo często dochodzi do konfliktów i sprzeczek. Są to uczniowie, którzy często nie stosują się do przyjętych zasad zachowania podczas lekcji. Aby relacje w klasie były jasne, na początku roku szkolnego wspólnie z uczniami wypracowujemy kontrakt klasy wraz z konsekwencjami za stosowanie i niestosowanie się do kontraktu. Wszyscy uczniowie podpisują kontrakt i zobowiązują się do jego przestrzegania. Kontrakt wisi w klasie w widocznym miejscu.
Na zajęcia wychowawcze poproszony był pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przeprowadził z uczniami zajęcia na temat agresji. Uczniowie na zajęciach pracowali bardzo aktywnie, zgłaszali się, współpracowali, mimo to wiadomości wyniesionych z zajęć nie stosują w praktyce. W dalszym ciągu są wobec siebie agresywni, bardzo często się przezywają.
Cały czas kontaktuje się z rodzicami uczniów: telefonicznie, osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny. Cały czas próbuję zintegrować klasę. W tym celu, m.in. jeździmy na wycieczki, organizuję im ogniska klasowe, chodzimy na kręgle i do kina. Współpracuję z pedagogiem szkolnym, który w razie konieczności pomaga mi w rozwiązywaniu konfliktów.
Uczniowie ci są teraz w szóstej klasie. W porównaniu do klasy czwartej konflikty się zmniejszyły, ale jeszcze nie zniknęły. Cały czas będę pracować nad poprawą relacji między nimi.

Uzyskane efekty:
• Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w efekcie prowadzi do lepszego poznania uczniów i do nawiązania kontaktu z rodzicami. Sprawia, że można pomóc uczniom w rozwiązywaniu problemów. Poprawia się relacja uczeń-nauczyciel.

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie czasem wzmożonej pracy, która przyczyniła się do rozwoju mojej osobowości. Stałam się bardziej otwarta, doceniam konstruktywną krytykę oraz dobre rady. Nabrałam większego zaufania do siebie i poczucia własnej wartości.
Ze zdobytych nowych umiejętności i wiedzy korzystam ja oraz moja szkoła. Uważam, że zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania.
Mimo zakończenia stażu nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, poprawiać jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.