X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41635
Przesłano:

Program nauczania techniki dla ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

Agnieszka Bączyk

TECHNIKA
INFORMACJA-BEZPIECZEŃSTWO-TECHNOLOGIA

Program nauczania techniki
dla ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej z orzeczeniem
o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

Spis treści

1. Wprowadzenie 3
3. Treści nauczania 4
3.1.Treści nauczania – wymagania ogólne 4
3.2.Treści nauczania – wymagania szczegółowe 4
3.2.1. Kultura pracy. 4
3.2.2.Wychowanie komunikacyjne. 5
3.2.3.Inżynieria materiałowa. 5
3.2.4. Dokumentacja techniczna. 6
3.2.5. Mechatronika. 6
3.2.6. Technologia wytwarzania. 6
4. Sposoby dostosowania 7
5. Dobór treści nauczania i układ materiału 7
6. Procedury osiągania celów: 8
6.1. Metody nauczania 8
6.2. Środki dydaktyczne, które mogą być przydatne do realizacji programu to: 8
6.3.Wybór podręcznika 9
Treści nauczania 16
Wychowanie 17
Treści nauczania 17
Osiągnięcia ucznia 18
Wychowanie 18

1. Wprowadzenie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703) nauka drugiego języka obcego nowożytnego nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej, oddziału specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej, przy czym na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego. Jeżeli uczeń nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki. Ramowe plany nauczania dla klasy VII i VIII nie przewidują jednak techniki.
Przepisy ministerialne nie rozstrzygają, na jakich zasadach powinna być organizowana nauka techniki dla uczniów klas VII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Nie ma w przepisach wskazówek dotyczących realizacji zajęć techniki z uczniem, który nie będzie uczył się drugiego języka. Przepisy nie określają precyzyjnie ani liczby godzin zajęć, ani form realizacji (grupowo, indywidualnie), ani zasad oceniania.
2. Charakterystyka programu
W tej sytuacji dyrektor szkoły zdecydował o sposobie realizacji tego zadania. Program będzie realizowany się w ilości 2 godzin tygodniowo z uczniem w formie zajęć indywidualnych w czasie, kiedy pozostali uczniowie z klasy mają lekcję z języka obcego. Program uwzględnia dotychczas zrealizowane przez ucznia treści z zakresu zajęć technicznych realizowanych we wcześniejszych latach nauki.
Uczniowie z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim realizują tę samą podstawę programową, co ich sprawni rówieśnicy. Program niniejszy został stworzony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach – Iwony Chybowskiej i Rafała Brzozowskiego, którzy mają stosowną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. Treści nauczania
Głównym celem techniki według nowej podstawy programowej jest opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych poprzez realizację prostych projektów opartych na przetwarzaniu różnych materiałów przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń. Biorąc pod uwagę zalecenia poradni w stosunku do uczniów program zawiera cele dostosowane do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych.
3.1.Treści nauczania – wymagania ogólne
1. Kultura pracy
2. Wychowanie komunikacyjne
3. Inżynieria materiałowa
4. Dokumentacja techniczna
5. Mechatronika
6. Technologia wytwarzania
3.2.Treści nauczania – wymagania szczegółowe
3.2.1. Kultura pracy.
Uczeń:
1) przestrzega regulaminu pracowni technicznej;
2) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku;
3) wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów);
4) dba o powierzone narzędzia i przybory;
5) współpracuje i podejmuje różne role, pracując w zespole;
6) posługuje się nazewnictwem technicznym;
7) wykonuje prace z należytą starannością i dbałością;
8) jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki;
9) śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół niego;
10) ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia
3.2.2.Wychowanie komunikacyjne.
Uczeń:
1) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta;
2) interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty;
3) konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
3.2.3.Inżynieria materiałowa.
Uczeń:
1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);
2) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych;
3) charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne;
4) stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych;
5) dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;
6) dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości. racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;
8) rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektrycznych
3.2.4. Dokumentacja techniczna.
Uczeń:
1) rozróżnia rysunki techniczne (maszynowe, budowlane, elektryczne, krawieckie);
2) wykonuje proste rysunki w postaci szkiców; 3) przygotowuje dokumentację rysunkową (stosuje rzuty prostokątne i aksonometryczne); 4) czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe;
5) analizuje rysunki zawarte w instrukcjach obsługi i katalogach;
6) odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach elektronicznych itp.;
7) projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych
3.2.5. Mechatronika.
Uczeń:
1) wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;
2) odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym;
3) konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno-elektroniczne, w tym programowalne.
3.2.6. Technologia wytwarzania.
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów;
2) dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego;
3) dobiera i dostosowuje narzędzia do określonej obróbki;
4) bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;
5) opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;
6) reguluje urządzenia techniczne;
7) dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego; 8) dokonuje montażu poszczególnych części w całość;
9) stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe).
4. Sposoby dostosowania
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:
- zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność - wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie;
- ćwiczenie sprawności i umiejętności, które mogą pomóc w wyborze przyszłego zawodu;
-opanowanie przez ucznia sprawności i umiejętności przydatnych w życiu codziennym oraz stworzenie możliwości doświadczenia sukcesu;
- podpowiadanie tematu pracy technicznej, ukierunkowywanie w działaniu, ewentualna współpraca nauczyciela;
- liberalne ocenianie wytworów ucznia.
- w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy
5. Dobór treści nauczania i układ materiału
Dlatego biorąc pod uwagę współczesny świat technologii, poziom kształcenia, zainteresowania uczniów, możliwości szkoły oraz środowiska, stworzyłam bloki tematyczne:

I Skąd się bierze prąd
II Gospodarstwo domowe bez tajemnic,
III Bezpiecznie w kuchni,
IV Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
V Lubię majsterkować
VI Myślę o środowisku
VII Z igłą i nitką

Plan zakłada jak największą różnorodność działań i stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w interesujących dla nich zajęciach.
6. Procedury osiągania celów:
6.1. Metody nauczania
 metody podające – polegające na podaniu gotowych treści uczniowi przez nauczyciela
 metody problemowe – to stworzenie sytuacji problemowej i poszukiwanie przez ucznia sposobu jej rozwiązania,
 metody eksponujące – polegają na przyswajaniu określonej wiedzy poprzez ogląd, czyli: film, foliogramy, prezentacja;
 metody praktyczne – praktyczne działanie uczniów, wykonywanie zadań, projektów, schematów – charakterystyczne dla lekcji wytwórczych.

6.2. Środki dydaktyczne, które mogą być przydatne do realizacji programu to:

 tablice poglądowe, folie, np. znaki drogowe,
 instrukcje obsługi,
 próbki różnych materiałów konstrukcyjnych (drewno, metale, tworzywa sztuczne, itp.)
 filmy, np. historia danego wynalazku lub zasady recyklingu,
 komputer wraz z oprogramowaniem np. modele 3D lub symulacje takie jak zasada działania danego urządzenia
 narzędzia i urządzenia elektryczne (np. żelazko)
 projektor oraz rzutnik
6.3.Wybór podręcznika
Realizacja programu będzie opierała się na prezentacjach przygotowanych przez nauczyciela, filmach dostępnych w Internecie, instrukcjach obsługi urządzeń elektrycznych, Kodeksie Drogowym. Podręcznika nie przewiduje się.

REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI
1. Technika, jako przedmiot praktyczny, tworzy namiastkę realnego stanowiska pracy i kształtuje uniwersalne nawyki potrzebne w dalszym kształceniu, zwłaszcza zawodowym. Mikrośrodowisko techniczne stworzone w pracowni technicznej pozwala doświadczać i odkrywać predyspozycje techniczne i w rezultacie dokonywać prawidłowych wyborów co do dalszego kształcenia .

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
• Uczniowie przed zajęciami praktycznymi powinni być przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa.
• Zagadnienia z tym związane powinny być powtarzane przy każdej wykonywanej konstrukcji. • Tylko systematyczne przestrzeganie zasad BHP i regulaminu pracowni ukształtuje u uczniów prawidłowe nawyki postępowania technicznego.
• Prace wytwórcze uczeń powinien wykonywać wyłącznie pod nadzorem nauczyciela .

3. Większość lekcji techniki będzie związana z blokiem TECHNOLOGIA WYTWARZANIA

Cele ogólne:
Celem głównym przedmiotu zajęcia techniczne jest przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do życia w cywilizacji technicznej oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Działania uczniów nastawione są w dużej mierze na zadania praktyczne w ramach podejmowanych tematów oraz projektów.
Cele szczegółowe realizowane są w oparciu o podstawę programową poprzez:
Cele kształcenia:
Uczeń:
- zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas działań praktycznych
– zna i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej
– zna zasady działania urządzeń, sprawnie i prawidłowo się nimi posługuje
– czyta i analizuje treści instrukcji obsługi urządzeń
– planuje pracę,
– bezpiecznie korzysta z energii elektrycznej
– zna zasady działania urządzeń znajdujących się w jego otoczeniu
– przedstawia zasady bezpiecznego użytkowania i konserwacji tych urządzeń
– zna i stosuje zasady prawidłowego żywienia
– zna i stosuje przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych, rowerzystów
i motorowerzystów
- umie wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego w połączeniu z komputerem
– umie udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej
– dba o środowisko naturalne

Cele wychowania:
Uczeń:
– ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka
– przyjmuje postawę szacunku dla drugiego człowieka
– jest dokładny, wytrwały i cierpliwy
– kształtuje wyobraźnię przestrzenną, rozwija pomysłowość i twórcze działanie
– dba o bezpieczeństwo swoje i innych
– korzysta z narzędzi i przyborów zgodnie z ich przeznaczeniem
– stosuje w sposób racjonalny zdobycze techniki
– szanuje cudzą własność
– kształtuje poczucie estetyki, wrażliwość
– zna i rozumie znaczenie ochrony środowiska i wykorzystania surowców wtórnych
– czuje się współodpowiedzialny za środowisko naturalne
– prowadzi proekologiczny styl życia
– kształtuje nawyki zdrowego trybu życia
– jest świadomym uczestnikiem ruchu drogowego
– potrafi określić swoje mocne i słabe strony
– dokonuje wyborów zgodnych z powszechnie uznawanymi wartościami

Ponadto cele szczegółowe rozpisane zostały dla poszczególnych bloków tematycznych wg treści programowych z podziałem na cele kształcące i wychowawcze.
Treści programu:
Treści programu w oparciu o podstawę programową zostały podzielone na poszczególne bloki tematyczne. Spośród tych bloków uczniowie klas II wybierają dwa do realizacji w całym roku szkolnym.

Bloki tematyczne:
 Elektronika na co dzień
Poznawanie zasady działania urządzeń elektronicznych codziennego użytku, takich jak: telefon komórkowy, dvd, odtwarzacz mp3, telewizor (lcd-led), laptop, aparatu fotograficznego, itp. Parametry i specyfikacja danych urządzeń oraz ich eksploatacja i konserwacja. Poznawanie najnowszych technologii oraz śledzenie nowinek technicznych.
Cele kształcenia:
• określenie parametrów i specyfikacji technicznych urządzeń elektronicznych
• poznanie zasad eksploatacji i konserwacji wybranych urządzeń
• umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi
• programowanie wybranych urządzeń
• określanie działania oraz budowy złożonych urządzeń technicznych
• korzystanie ze zbiorów biblioteki oraz centrum multimedialnego
• wyszukiwanie informacji, jej ocena i wykorzystanie
Cele wychowawcze:
• budzenie szacunku dla pracy naukowo-badawczej, wynalazców technicznych ze zwróceniem uwagi na ochronę praw autorskich
• rozwijanie zainteresowania myślą techniczną
• kształtowanie wytrwałości, cierpliwości, rzetelności, staranności podczas wykonywania różnego typu zadań technicznych
• kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, odpowiedzialności za sukcesy i porażki zespołu
• kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej (umiejętność zaprezentowania wykonanej przez siebie pracy)

 Sztuka kulinarna
Poznawanie zasad zdrowego i racjonalnego żywienia wraz z praktycznym zastosowaniem umiejętności przyrządzania, podawania i przechowywania żywności.
Cele kształcenia:
• stosowanie zasad zdrowego żywienia
• stosowanie zbilansowanej diety w różnych typach aktywności fizycznej
• ocenianie dostępnych diet oraz ich analiza
• przygotowanie posiłków (prostych i złożonych)
• dobór odpowiednich urządzeń ze sprzętu AGD
• posługiwanie się sprzętem AGD
• organizowanie pracy zespołowej nad danym tematem
• postępowanie według przepisu oraz wprowadzanie innowacji
• korzystanie z dostępnej literatury
Cele wychowawcze:
• kształtowanie postaw zdrowego trybu życia i właściwych wzorców żywieniowych
• kształtowanie wytrwałości, cierpliwości, rzetelności, staranności podczas wykonywania różnego typu zadań technicznych
• kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, odpowiedzialności za sukcesy i porażki zespołu
• kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej (umiejętność zaprezentowania wykonanej przez siebie pracy)
• budzenie szacunku do pracy własnej oraz innych osób (w tym do wytworów pracy)

 Fotografika
Poznawanie zasad fotografowania w pomieszczeniach i w plenerze. Znajomość złożonych funkcji aparatów cyfrowych. Obróbka zdjęć na komputerze. Spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z tematem (m.in. z tygodnika podhalańskiego). Współpraca z p. Wiesławem Nalewajskim. Udział w konkursach fotograficznych. Tworzenie galerii zdjęć na szkolnej stronie www. Plenery: jesienny, zimowy, wiosenny, letni.
Cele kształcenia:
• posługiwanie się aparatem cyfrowym z wykorzystaniem wszystkich funkcji
• analizowanie zasady działania aparatów analogowych i cyfrowych
• ocenianie roli rozwoju techniki fotografii
• porównywanie modeli aparatów
• korzystanie z informacji zawartych w książkach, czasopismach i Internecie
• zaprojektowanie form zdjęć plenerowych
• dobieranie odpowiednich ustawień i parametrów fotografowania
• spotkanie twórców fotografików-poznanie zawodu fotografa
• dobre wykorzystanie zebranego materiału-zdjęć
Cele wychowawcze:
• rozwijanie zainteresowania myślą techniczną
• kształtowanie etyki związanej z publikacją i wykorzystywaniem wizerunku osób trzecich
• kształtowanie wytrwałości, cierpliwości, rzetelności, staranności podczas wykonywania różnego typu zadań technicznych
• kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, odpowiedzialności za sukcesy i porażki zespołu
• kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej (umiejętność zaprezentowania wykonanej przez siebie pracy)
• budzenie szacunku do pracy własnej oraz innych osób (w tym do wytworów pracy)

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Nabycie wszystkich niezbędnych kompetencji dla uzyskania karty motorowerowej. Poznanie budowy motoroweru oraz jego obsługi i konserwacji. Praktyczne zajęcia z jazdy na motorowerze.

Cele kształcenia:
• bezpieczne zachowanie motorowerzysty w ruchu drogowym
• określenie budowy, warunków i danych technicznych motoroweru
• znajomość przepisów ruchu drogowego wraz ze znakami pionowymi i poziomymi
• udzielanie pierwszej pomocy
• zdobycie uprawnień do prowadzenia motoroweru-karta motorowerowa

Cele wychowawcze:
• budzenie szacunku dla pracy naukowo-badawczej, wynalazców technicznych ze zwróceniem uwagi na ochronę praw autorskich
• rozwijanie zainteresowania myślą techniczną
• kształtowanie wytrwałości, cierpliwości, rzetelności, staranności podczas wykonywania różnego typu zadań technicznych
• kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, odpowiedzialności za sukcesy i porażki zespołu
• kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej (umiejętność zaprezentowania wykonanej przez siebie pracy)

 Zajęcia majsterkowania
Poznanie technik pracy z różnymi materiałami konstrukcyjnymi (drewno, plastik, metal, itp.) Wykonywanie prostych i złożonych urządzeń, modeli, figur, makiet. Spotkanie z ciekawymi ludźmi związanymi z tematem (m.in. z klubu modelarskiego). Udział w święcie latawca w Nowym Targu.

Cele kształcenia:
• korzystanie z wytworów techniki ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo
• organizowanie, wykonanie zadania technicznego (indywidualnie, zespołowo)
• korzystanie z informacji zawartych w książkach, instrukcjach obsługi urządzeń, prasie
codziennej, czasopismach technicznych, programach komputerowych, internecie
• analizowanie rysunków poglądowych, technicznych
• opisywanie sposobów otrzymywania, właściwości, zastosowania materiałów
konstrukcyjnych
• rozpoznawanie narzędzi, przyrządów pomiarowych
• dobieranie materiału konstrukcyjnego w zależności od wymagań (zastosowania)
• posługiwanie się narzędziami, przyrządami i przyborami
• zaplanowanie procesu technologicznego ze zwróceniem uwagi na prawidłowy dobór
narzędzi, przyborów, urządzeń
• zaprojektowanie własnych koncepcji z uwzględnieniem wymagań konstrukcyjnych,
użytkowych, ekonomicznych, estetycznych

Cele wychowawcze:
• budzenie szacunku dla pracy naukowo-badawczej, wynalazców technicznych ze zwróceniem uwagi na ochronę praw autorskich
• rozwijanie zainteresowania myślą techniczną
• kształtowanie wytrwałości, cierpliwości, rzetelności, staranności podczas wykonywania różnego typu zadań technicznych
• kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, odpowiedzialności za sukcesy i porażki zespołu
• kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej (umiejętność zaprezentowania wykonanej przez siebie pracy)

 Rysunek techniczny
Treści nauczania
– podstawowe wiadomości o rys. technicznym – wymiarowanie figur płaskich
– pismo techniczne proste – ćwiczenia
– przekroje brył w rysunku technicznym
– rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy
– zasady rzutowania
– dimetria w rysunku technicznym
– izometria w rysunku technicznym
– sporządzanie modelu bryły na podstawie rzutu prostokątnego
Osiągnięcia ucznia
Wiadomości
Uczeń:
– omawia normy techniczne i ich znaczenie
– zna zasady wykonywania rysunku technicznego
– omawia rodzaje linii, symbole
– definiuje pojęcie: normalizacja
– omawia zasady wymiarowania
– zna wzory liter i cyfr
– zna zasady wykonywania przekrojów i ich rodzaje
– opisuje różnice pomiędzy rysunkiem poglądowym, złożeniowym i wykonawczym
– zna zasady rzutowania i rodzaje rzutów
– zna zasady rysowania brył w dimetrii
– na zasady rysowania brył w izometrii
– zna zasady wykonywania brył na podstawie siatki
Umiejętności
Uczeń:
– wykonuje rysunek techniczny, wykorzystując znajomość zasad
– rozpoznaje i nazywa rodzaje linii, symbole
– stosuje zasady wymiarowania
– rysuje przekroje brył
– rozpoznaje rodzaje przekrojów
– dobiera rodzaj rysunku do funkcji dokumentacji
– wykonuje prostą dokumentację technologiczną
– przedstawia bryły w dimetrii i izometrii
– wykonuje siatki prostych brył
– wykorzystuje programy komputerowe do wykonywania rysunku technicznego
Wychowanie
Uczeń:
– jest dokładny, wytrwały i cierpliwy
– kształtuje wyobraźnię przestrzenną

 Tkactwo i dziewiarstwo
Treści nauczania
– rodzaje materiałów włókienniczych – pochodzenie i zastosowanie włókien
– wyrób tkanin i dzianin – sploty
– podstawowe ściegi ręczne – makrama
- wzory przestrzenne z nici
– zasady wykonania ubioru
– oznaczenia na metkach
Osiągnięcia ucznia
Wiadomości
Uczeń:
– zna rodzaje materiałów włókienniczych
– wskazuje pochodzenie włókien i zna ich zastosowanie
– omawia etapy powstawania włókien
– określa właściwości włókien
- omawia sposoby zaplatania nici
– omawia sposób powstawania tkanin
– zna podstawowe ściegi ręczne - makramę
– definiuje symbole umieszczone na metce
– omawia budowę żelazka
Umiejętności:
Uczeń:
– rozpoznaje włókna i podaje przykłady ich zastosowania
– porównuje właściwości włókien naturalnych i chemicznych
– wybiera rodzaj tkanin właściwy do ich przeznaczenia
– omawia sposób powstawania dzianin i tkaniny
– wykonuje makramę
Wychowanie
Uczeń:
– starannie i dokładnie wykonuje pracę
– współdziała w grupie
– dba o swoje rzeczy i innych
– stosuje zasady bezpieczeństwa podczas prasowania

Rozkład materiału dla poszczególnych bloków tematycznych:
Elektronika na co dzień.
Tematyka zajęć:
1. Lekcja wprowadzająca.
2. Bhp i ppoż. w szkole.
3. Historia elektroniki.
4. Podstawy elektroniki – układ scalony.
5. Zasada działania wybranych urządzeń elektronicznych: telefon komórkowy, dvd, odtwarzacz mp3, telewizor (lcd-led), komputer (laptop), aparatu fotograficznego, itp. (5 godz.).
6. Parametry i specyfikacja wybranych urządzeń oraz ich eksploatacja i konserwacja (2 godz.).
7. Najnowsze technologie oraz nowinki techniczne (2 godz.).
8. Lekcje do dyspozycji nauczyciela (2 godz).
Razem 15 godz.
Sztuka kulinarna.
Tematyka zajęć:
1. Lekcja wprowadzająca
2. Bhp i ppoż. w szkole
3. Zasady zdrowego i racjonalnego żywienia.
4. Diety i ich zastosowanie.
5. Przepisy kulinarne – kiedyś, dziś i w przyszłości.
6. Przygotowanie posiłków (wg możliwości organizacyjnych szkoły oraz uczniów)
(6 godz.).
7. Estetyka podawania i spożywania posiłków.
8. Zasady przechowywania żywności.
9. Lekcje do dyspozycji nauczyciela.
Razem 15 godz.

Fotografika.
Tematyka zajęć:
1. Lekcja wprowadzająca.
2. Bhp i ppoż. w szkole.
3. Historia fotografii.
4. Budowa i zasada działania aparatu fotograficznego.
5. Funkcje podstawowe i rozszerzone aparatów cyfrowych.
6. Etyka fotografa.
7. Plenery fotograficzne (jesień, zima, wiosna, lato) (4 godz.).
8. Spotkania z fotografikami (artystami i publicystami) (2 godz.).
9. Komputerowa obróbka zdjęć (2 godz.).
10. Wystawa zdjęć.
11. Wyjazd na wystawę zdjęć (2 godz.).
12. Lekcje do dyspozycji nauczyciela.
Razem 17 godz.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Tematyka zajęć:
1. Lekcja wprowadzająca.
2. Bhp i ppoż. w szkole.
3. Ogólne przepisy normujące zachowanie na drogach.
4. Prawa i obowiązki pieszego i rowerzysty.
5. Podstawowe określenia i definicje wg Prawa o ruchu drogowym.
6. Włączanie się do ruchu i inne manewry
7. Sygnały i znaki drogowe (2 godz.).
8. Zasady bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg (2 godz.).
9. Kolizja i wypadek drogowy.
10. Pierwsza pomoc (2 godz.).
11. Powtórzenie wiadomości.
12. Sprawdzian z wiadomości teoretycznych.
13. Egzamin (praktyczny) na kartę rowerową.
Razem 15 godz.
Zajęcia majsterkowania.
Tematyka zajęć:
1. Lekcja wprowadzająca.
2. Bhp i ppoż. w szkole.
3. Materiały konstrukcyjne.
4. Rysunek techniczny w modelarstwie.
5. Projektowanie modeli.
6. Wykonywanie prac z różnych materiałów konstrukcyjnych (6 godz.).
7. Spotkania z osobami zajmującymi się modelarstwem (2 godz.).
8. Lekcje do dyspozycji nauczyciela.
Razem 15 godz.

Rysunek techniczny.
Tematyka zajęć:
1. Lekcja wprowadzająca.
2. Podstawowe wiadomości o rysunku technicznym – wymiarowanie figur płaskich.
3. Pismo techniczne proste – ćwiczenia.
4. Zasady rzutowania.
5. Rzuty prostokątne.
6. Sporządzanie modelu bryły na podstawie rzutu prostokątnego.
7. Dimetria i izometria w rysunku technicznym.
Razem: 7 godz.

Tkactwo i dziewiarstwo.
Tematyka zajęć:
1. Lekcja wprowadzająca.
2. Rodzaje materiałów włókienniczych.
3. Wyrób tkanin i dzianin.
4. Sploty z makramy.(3)
5. Wykonywanie prac z makramy.(2)
6. Wzory przestrzenne z nici. (3)
7. Wykonywanie prac z nici. (2)
8. Oznaczenia na metkach i konserwacja odzieży.
Razem:15 godz.

Metody oceniania osiągnięć ucznia
Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i ich rodzice zostaną zapoznani z przedmiotowymi zasadami oceniania na lekcjach zajęć technicznych. Opracowane są one w oparciu o ogólne wymagania edukacyjne, standardy wymagań, podstawę programową, wewnątrzszkolne zasady oceniania oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych:
– aktywność na lekcjach,
– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach,
– zadania dodatkowe,
– odpowiedzi ustne,
– testy,
– zadania domowe,
– przygotowanie uczniów do zajęć.
Zasady oceniania:
– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary;
– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);
– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie;
– po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;
– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji, bez podania powodu;
– za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje minusa
– za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje minus za pierwszym razem i ocenę niedostateczną za każdym kolejnym;
– sprawdziany (testy) będą zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwóch tygodni;
– czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min;
– sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:
• 100% + zad. dodatkowe ocena celująca
• 100% – 91% ocena bardzo dobra
• 90% – 71% ocena dobra
• 70% – 41% ocena dostateczna
• 40% – 25% ocena dopuszczająca
• mniej niż 35% ocena niedostateczna.
– prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie;
– przy realizacji zadań oceniane będą:
• przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,
• umiejętność zarządzania informacją,
• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
• przestrzeganie praw i zasad współżycia,
• umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy;
– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);
– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.
Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:
– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
• właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
• gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
• podejmowanie merytorycznej dyskusji,
• szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
• dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
• wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
• pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
• wykonanie pomocy do pracowni,
• inne,
– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:
• zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,
• wykazuje brak oczywistych umiejętności,
• niszczy prace kolegów,
• nie przestrzega regulaminu pracowni,
• nie posiada zeszytu,
• inne,
– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:
• „bdb” za +, +, +,
• „ndst” za –, –, –,
Ocena uczniów z zaleceniami PPP
– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.
– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:
• wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
• konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,
• branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,
• możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),
• podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,
• obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
• możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.
Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:
- jest wzorem w zachowaniu i przestrzeganiu BHP
- jest bardzo zainteresowany przedmiotem
- jest zawsze przygotowany do zajęć wychodząc naprzeciw nauczycielowi
- pomaga innym uczniom w realizacji zadań
- osiąga sukcesy w konkursach wiedzy technicznej i wystawach
– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania
– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych
– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji
– twórczo rozwija własne uzdolnienia
– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach
– stosuje rozwiązania nietypowe
– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
- przestrzega BHP
- interesuje się techniką
- zawsze jest przygotowany do zajęć
- współpracuje z nauczycielem
– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania
– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć
– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych
– ambitnie realizuje zadania indywidualne
– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne
– jest świadomy zasad bhp podczas pracy
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania
– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji
– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację
– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
– bierze udział w konkursach przedmiotowych

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
- przestrzega zasad BHP
- jest zainteresowany przedmiotem
- stara się zawsze być przygotowanym do zajęć
- nie przeszkadza w czasie lekcji
– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania
– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne
– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela
– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne
– zna i stosuje zasady bhp
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
– czasami korzysta z różnych źródeł informacji
– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
- stara się przestrzegać BHP
- wykazuje minimalne zainteresowanie przedmiotem
- stara się być przygotowanym do lekcji
- stara się nie przeszkadzać na lekcji
– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania
– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności
– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy
– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy
– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy
– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji
– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie
Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:
- do zasad BHP i ppoż. Stosuje się nakłaniany przez nauczyciela
- rzadko jest przygotowany do zajęć
- zadania praktyczne realizuje przez naśladownictwo
- upominany stara się nie przeszkadzać w lekcji
– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania
– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami
– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia
– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania
– nie korzysta z żadnych źródeł informacji
– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie

Ważną rzeczą podczas realizacji programu zajęć technicznych jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania techniką, twórczej aktywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Niewątpliwie zajęcia techniczne w znacznej mierze przyczyniają się do określenia przez ucznia mocnych i słabych stron oraz wyboru dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie – przyszłego zawodu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.