X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41608
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Magdalena Hanebach
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi
Nauczany przedmiot: Plastyka
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

CELEM PODJĘCIA PRZEZE MNIE AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO, BYŁO:
- PODWYŻSZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY,
- DOSKONALENIE WŁASNEJ PRACY Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ ,
- UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, a szczególności w okresie stażu było pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie metod nauczania i wychowania, doskonalenia warsztatu pracy, podnoszenia jakości swojej pracy i pracy swojej szkoły z korzyścią dla uczniów i nauczycieli. Zapoznałam się z procedurami i wymaganiami kwalifikacyjnymi , niezbędnymi do uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego. Mój plan rozwoju zawodowego miał być podstawą do podejmowania nowych zadań w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
Podczas trwania stażu starałam się swoją dotychczasową wiedzę metodyczną i merytoryczną rozwijać i pogłębiać. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam też do konstruowania narzędzi badawczych, jak ankiety ewaluacyjne, dzięki którym mogłam gromadzić informacje zwrotne dotyczące podejmowanych przeze mnie działań. Uwzględniając specyfikę przedmiotu i indywidualne zdolności i wysiłek włożony w konkretne zadanie plastyczne, wspieram pozytywną oceną ucznia w pracy, motywując go do dalszego wysiłku i wzmacniając w nim pozytywną postawę.Pamiętając o różnych możliwościach i zdolnościach uczniów, także z niepełnosprawnością intelektualną wprowadziłam na swoich lekcjach indywidualizację nauczania. Organizowała na zajęciach lekcję w taki sposób, aby zdolny uczeń nie nudził się, a uczeń o mniejszych możliwościach nie pracował w stresie.
Aktywnie uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli. Zdobyte tam wiadomości i umiejętności wykorzystywałam w swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W ramach poszerzenia wiedzy na temat awansu zawodowego podjęłam samokształcenie metodą e-learningu ,,Awans zawodowy nauczyciela”. Podczas zajęć pogłębiłam i usystematyzowałam swoją dotychczasową wiedzę na temat przepisów i procedur dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.Uzyskane informacje pomogły mi właściwie realizować plan rozwoju zawodowego, opracować sprawozdanie i przygotować dokumentację. Bardzo przydatne w mojej pracy okazały się umiejętności i wiedza zdobyte podczas kursów i szkoleń. W trakcie nierzadko zdarzających się trudnych i problemowych sytuacji podczas dyżurów międzylekcyjnych, wdrażałam uczniów do przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, uczyłam ich sposobów łagodzenia przykrych emocji; starałam się pomóc nie tylko ,,ofierze”, ale i agresorowi. Lepiej radziłam sobie z dzieckiem nadpobudliwym.Poza współpracą ucznia z nauczycielem dużą rolę odgrywa współpraca z rodzicami. W tym zakresie staram się na bieżąco informować rodziców o postępach w edukacji plastycznej.
Poprzez autorefleksję i dokonywanie dogłębnej analizy wykonywanych zadań uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 9 ust. 1 pkt 1

Posiadane kwalifikacje zawodowe:
- Dyplom Ukończenia Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu na kierunku Plastyka
- Dyplom Studiów Magisterskich na Wydziale Wychowania Artystycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku Plastyka
- Świadectwo Ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego dla Nauczycieli przedmiotu Sztuka w DODN we Wrocławiu
- Świadectwo Ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego na kierunku Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza w DODN we Wrocławiu
- Studia Podyplomowe na kierunku Biblioteka i Świetlica w Systemie Wychowawczym Szkoły na Uniwersytecie Wrocławskim

I. W OKRESIE STAŻU PRACOWAŁAM NAD UZYSKANIEM POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDRAŻANIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
§ 8 ust.2 pkt 1
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Realizując wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 1 dbałam o swój rozwój zawodowy, biorąc udział w szkoleniach Rad Pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego; Ukończyłam:
- Warsztaty Ceramiczne w MCK w Legnicy, 30.05.2016
- ,,Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności. Mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie, metafory”; 18.10.2017
- ,,Zarządzanie przez budowanie zespołu. Czy rada pedagogiczna może być zespołem?”; 27.04.2016
- ,,W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej”,
- ,,Dyscyplina w klasie”; 09.04.2018
- ,,Asertywność w pracy nauczyciela”; 09.04.2018
- ,,Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze”; 09.04.2018
- ,,Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga ”; 04.02.2019
- ,,Budowanie pozytywnych relacji uczeń- nauczyciel, uczeń- uczeń”;04.02.2019
- ,,Nauczyciel coachem- umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela”; 08.04.2019
- ,,Psychologia pozytywna w edukacji”; 08.04.2019
Ukończenie powyższych form kształcenia i doskonalenia wzbogaciło moją wiedzę i umiejętności w zakresie wychowania i dydaktyki. Mogłam rozszerzyć zakres swojej działalności. Nie ograniczam się w pracy tylko do lekcji plastyki, ale stosuję podczas zajęć również formy aktywizujące- warsztatowe połączone z elementami arteterapii. Uczniowie chętnie uczestniczą w warsztatach i zajęciach plastycznych organizowanych przeze mnie. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuję w pracy pozalekcyjnej, wyzwalając w uczniach potencjał twórczy, pogłębiając ich zdolności i umiejętności w tym zakresie. To wszystko wpłynęło na podniesienie jakości mojej pracy, a zarazem szkoły, z korzyścią przede wszystkim dla ucznia.
Ukończenie powyższych form doskonalenia zawodowego pozwoliło mi pogłębić wiedzę na temat dobrych relacji ucznia z nauczycielem oraz zasad efektywnej komunikacji, poznałam metody pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, sposoby i techniki motywowania uczniów, aby nie bali się podejmować działań plastycznych i stawiali sobie cele, a także uczyli się na własnych błędach. Wskazywałam korzyści płynące z pracy uczniów w grupie, a także budowaniem relacji i współpracy pomiędzy nimi. Poznałam również profile i modele dyscyplinowania oraz style kierowania klasą w budowaniu konstruktywnych sytuacji wychowawczych. Zapoznałam się ze strategią kontroli zachowań i warunków wpływających na zmianę postępowania, a także najczęstszymi scenariuszami rozmów z uczniami. Nauczyłam się zasad asertywnej komunikacji, która jest fundamentem poczucia pewności siebie, ale również poczucia własnej wartości. Poznałam techniki asertywne, które można zastosować w różnych sytuacjach szkolnych, jak również nauczyć ich wychowanków. Asertywność pomaga w pracy z uczniami w radzeniu sobie z własnymi emocjami, w wyrażaniu własnych opinii, i przekonań , próśb i oczekiwań, reagowaniu na krytykę i atak i obronie własnych granic. Arteterapia nauczyła mnie, że poprzez działania artystyczne można wyzwalać w uczniach pokłady emocji, aby otworzyć w nich potencjał do innych działań edukacyjnych. Znana jest jako jedna z technik terapeutycznych i służy wspomaganiu rozwoju zdolności dzieci i młodzieży. W swojej działalności plastyczno- edukacyjnej często stosuję podstawowe techniki arteterapii, łączę jej różne elementy, np. rysunek, malarstwo i kolaż. Arteterapia urozmaica warsztat pracy nauczyciela plastyki i przybliża go w komunikacji z dzieckiem.
Poznanie różnych metod i technik pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym podniosły się moje kompetencje, na czym zyska wizerunek szkoły.

b) Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
Prawidłowo i terminowo prowadzę dokumentację szkolną ( dzienniki lekcyjne oraz zajęć dodatkowych: koła plastycznego klas 4-7 oraz koła plastycznego klas 1-3).
Aktywnie uczestniczę w pracach artystycznego zespołu przedmiotowego podejmując różnorodne formy działań oraz tworzę roczny plan pracy zespołu.
Prowadzę dokumentację swoich działań i przekazuję dyrektorowi sprawozdania z ich realizacji zakończone wnioskami.
Rzetelnie i terminowo wykonuję inne zadania zlecone przez dyrektora, dokumentując je w formie relacji na stronie internetowej szkoły oraz w kronice szkolnej.
Od kilkunastu lat pełnię funkcję kronikarza szkoły; materiały do kroniki pozyskuję ze strony internetowej szkoły, współpracuję z fotoreporterem szkolnym, Gazetą Złotoryjską, Echem Złotoryi, a także wychowawcami klas i nauczycielami odpowiedzialnymi za dane przedsięwzięcie.

c) Opieka nad plastycznym wizerunkiem szkoły i pracownią plastyczną
Dbając o estetykę korytarzy szkolnych i pracowni plastycznej systematycznie eksponowałam prace plastyczne uczniów, uczestniczących w kole plastycznym i warsztatach artystycznych oraz prace laureatów szkolnych i miejskich konkursów plastycznych, których byłam organizatorem i koordynatorem: Widokówka z wakacji ( IX 2016, IX 2017, IX 2018), Mój przyjaciel zwierzak ( X 2016, X 2017, X 2018 ), Mój ulubiony nauczyciel ( X 2016, X 2017, X 2018), Anioły stróże małe i duże ( XII 2016, XII 2017), Anioł ( XII 2018), Dekoracja wielkanocna ( III 2016, III 2017), Wielkanoc święto wiosny i radości ( IV 2019), Henryk Brodaty patron szkoły ( V 2016, V 2017), wystawa ,,Złotoryja gród Henryka Brodatego”V 2019. Wystawy okolicznościowe z okazji świąt przy wejściu do szkoły w budynku A : Anioły oraz Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe ( XII 2016, XII 2017, XII 2018), Dekoracje wielkanocne pisanek i stroików ( III 2017, III 2018, III 2019).
Do stałych prezentacji prac plastycznych uczniów należą też wystawy indywidualne uczniów, należących do koła plastycznego ,,Na skrzydłach twórczości”- wystawy w holu szkoły ( 2016, 2017, 2018, 2019), przedstawiające prace plastyczne w różnych technikach i formatach, ujawniające talenty i zdolności uczestników oraz wystawy wytworów plastycznych, wykonanych podczas warsztatów artystycznych z artystami plastykami z różnych dziedzin sztuki : Anioły ceramiczne - wystawa na głównym korytarzu szkoły w budynku A ( XII 2016), Słonie ceramiczne - wystawa na głównym korytarzu szkoły budynku A ( I 2016), Zajączki ceramiczne - wystawa na głównym korytarzu szkoły budynku A ( III 2017, 2018 ), Graficzne prace plastyczne- linoryt; wystawa w holu szkoły ( VI 2019). Choinki szklane - wystawka w pracowni plastycznej ( XII 2016 ), Obrazek ze szklanym aniołem- wystawka w pracowni plastycznej ( XII 2017), Kwiaty szklane - wystawa w pracowni plastycznej ( V 2018). Mając na uwadze estetyczny wygląd szkoły wyeksponowałam na ścianach głównego korytarza szkoły galerię prac plastycznych, przedstawiającą portrety patrona szkoły. Są to prace laureatów szkolnego konkursu plastycznego ,,Henryk Brodaty- patron szkoły”. Podobne galerie z portretami ulubionych nauczycieli zostały na stałe wyeksponowane w dużych antyramach na ścianach III piętra budynku A.
Ponadto zorganizowałam ekspozycję prac plastycznych, związaną z narodowym świętem Polski: była to pokonkursowa wystawa ,,Zakładek do książki” uczniów klas 4-8 SP i klas 3 Gimnazjum, z okazji 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Do regularnych należą także ekspozycje plakatowe, związane z profilaktyką zdrowotną i bezpieczeństwem uczniów. Są to akcje happeningowe: ,,Dzień bez papierosa”( V 2017, V 2018), ,,Bezpieczny internet”( XI 2017, XI 2018), rocznica Praw Dziecka ( XII 2018). Podczas tego typu kampanii uczniowie wykonują plakaty demonstrujące potrzebę zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa. Prace laureatów i uczestników akcji eksponowane są przy wejściu do szkoły oraz na piętrach szkolnych.
Do moich stałych działań należą również wystawy pokonkursowe wychowanków świetlic, którym od kilku lat organizuję konkursy plastyczne: Misiolandia ( XI 2016, XI 2017), Mój ulubiony miś pluszowy ( XI 2018), Ozdoba Wielkanocna ( III 2016, III 2017).

d) Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych
Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych jest istotnym zadaniem nauczyciela plastyki. Mając na uwadze estetyczno- plastyczną oprawę uroczystości szkolnych , zawsze dbałam o ich właściwy wygląd. Do moich zadań, jako nauczyciela plastyki należało wykonanie napisów, dekoracji tematycznie związanej z uroczystością. W tym zakresie ściśle współpracuję z nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość szkolną Współuczestnicząc w realizacji zadania, zapoznaję się ze scenariuszem, a następnie na zajęciach i kole plastycznym wykonuję z uczniami: napisy i elementy scenografii. Montaż scenografii wymagał współdziałania z innymi nauczycielami, dlatego też w tym zakresie współpracowałam z nauczycielką plastyki, uczącą klasy gimnazjalne. Współpraca ta była owocna i przynosiła oczekiwane efekty w postaci efektownych scenografii, bogatych w wielobarwne elementy przestrzenno- dekoracyjne. Do moich stałych zadań należy wykonanie scenografii na szkolne uroczystości: Inauguracje i Rozpoczęcia Roku szkolnego, Dni Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości 11 Listopada, Jasełek, Szkolnych Kiermaszów Świątecznych, Koncertów dla Patrona.

e) Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
Przez cały okres stażu wspierałam uczniów zdolnych, sprawując nad nimi opiekę, podczas przygotowań do konkursów plastycznych o zasięgu miejskim, powiatowym, dolnośląskim, ogólnopolskim. Należą do nich uzdolnione plastycznie uczennice klas starszych, laureatki konkursów : Małgorzata z kl.7c, Olimpia z kl.7a, Maja z kl.7a, Aleksandra z kl.6c, Kamila z kl.6c, Hanna z kl. 5f, Hanna z kl.6a, Daria z kl.5a. Uczennice te brały udział w różnego rodzaju warsztatach plastycznych, poszerzających ich umiejętności i zdolności plastyczne. Należały do nich warsztaty ceramiczne w Młodzieżowym Centrum Kultury prowadzone przez plastyka ceramika, warsztaty szklane w Galerii Szklana Kuźnia prowadzone przez artystkę plastyk, warsztaty zdobienia pisanek metodą batiku – prowadzone przez artystkę ludową z Galerii Wrzosowa Kraina w Przemkowie, warsztaty rzemiosła artystycznego , prowadzone przez plastyczkę z Karpacza, a także warsztaty graficzne prowadzone przez artystę grafika, działającego przy ZOKiR. Uczennice brały też udział w integracyjnym plenerze plastycznym z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości pod hasłem: ,,Wszystko to Polska”, zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Złotoryi.
Przez cały okres stażu organizowałam szkolne i miejskie konkursy plastyczne, jak również moi uczniowie brali udział w zewnętrznych konkursach plastycznych, organizowanych przez następujące placówki: Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, Muzeum Złota w Złotoryi, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy w Poznaniu, Dom Kultury Atrium w Legnicy, Ośrodek Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu. Były to konkursy o zasięgu: miejskim, powiatowym, dolnośląskim, ogólnopolskim, międzynarodowym.
- Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 4-7 ,,Widokówka z wakacji”; IX 2016, 2017,
- Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 4-7 ,,Mój ulubiony nauczyciel”- X 2016, X 2017, X 2018,
- Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 4-7 ,,Mój przyjaciel zwierzak”- X 2016, X 2017, X 2018,
- Szkolny Konkurs Plastyczny dla Świetlic ,,Mój pluszowy miś”- XI 2016, XI 2017, XI 2018,
- Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 4-7 ,,Anioły stróże małe i duże”- XII 2016, XII 2017, XII 2018,
- Szkolny Konkurs Plastyczny dla Świetlic ,,Dekoracja Wielkanocna”- III 2017, III 2018,
- Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 1-3 i 4-7 ,,W grodzie Henryka Brodatego”- IV 2016, IV 2017, IV 2018,
- Miejski Konkurs Plastyczny dla klas 1-3 i 4-8 ,,Anioł”- XII 2018,
- Miejski Konkurs Plastyczny dla klas 1-3 i 4-8 SP oraz 3 Gim. ,,Ozdoba Wielkanocna”,
- Miejski Konkurs Plastyczny dla klas 4-8 SP i 3 Gim. ,,Złotoryja- gród Henryka Brodatego”,
- Powiatowy Złoty Konkurs Historyczno- Plastyczny ,,Aureus scrptor..”, podczas którego pełniłam funkcję przewodniczącej komisji oceniającej Plakat ,,Sukcesy II Rzeczpospolitej” oraz przygotowałam uczniów do części plastycznej.

f) Stwarzanie możliwości prezentacji uczniowskiej twórczości plastycznej.
Dzięki podjętym przeze mnie działaniom i moim staraniom uczniowie mogli się dowartościować i podnieść swoją samoocenę.
Moi uczniowie brali udział w następujących konkursach plastycznych:
- Rejonowym Konkursie Plastycznym ,,Sprzątanie to fajne zadanie”- w latach 2013- 2019,
- Dolnośląskim Konkursie Plastycznym ,,Psiaki, kociaki i inne zwierzaki”- w latach 2013- 19,
- Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Tradycje i zwyczaje świat Bożego narodzenia”- w latach 2013- 2019,
- Ogólnopolskie Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – w latach 2013- 2019,
- XX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Kartka Wielkanocna”- w latach 2013- 2019,
- Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Kot”- IV 2019,
- X Ogólnopolskim Biennale Plastycznym ,,Kot”- IV 2019,
- Miejskim Konkursie Plastycznym ,,Internet otwiera możliwości, ale zamyka odwagę – ochrona danych osobowych we współczesnym świecie”- XI 2018,
- Miejskim Konkursie Plastycznym ,, Anioł”- XII 2018,
- Miejskim Konkursie Plastycznym ,, Wielkanoc Święto Wiosny i radości”- IV 2019,
- Miejskim Konkursie Plastycznym ,, Złotoryja – gród Henryka Brodatego”- V 2019.
Ponadto przez cały okres stażu organizowałam szkolne wystawy prac plastycznych oraz fotogalerie na stronie internetowej szkoły, aby zaprezentować uzdolnienia i talenty naszych uczniów; były to indywidualne wystawy prac malarskich i rysunkowych uczniów naszej szkoły uzdolnionych plastycznie, a także wystawy okolicznościowe, związane tematycznie z życiem szkoły oraz pokonkursowe wystawy plastyczne uczniów biorących udział w konkursach- laureatów oraz uczestników konkursów.
Formami prezentacji plastycznych związanych z Projektami i Innowacjami szkolnymi były: Ogólnoszkolny Projekt ,,Cztery Pory Roku Reymontowskie’’( jesień 2016, zima 2016, wiosna 2017, lato 2018) , wystawy Koła Plastycznego klas 4-7 ,,Na skrzydłach twórczości’’( 2017/2018), ,, Scrappbookingowe dekoracje” ( 2017/2018), prezentacja prac plastycznych koła plastycznego klas 1-3 ,,Mały artysta”( VI 2019).
Ciekawą formą prezentacji były kiermasze prac plastycznych. W okresie stażu zrealizowałam świąteczne kiermasze szkolne i wielkanocne kiermasze scrapbookingowe, podczas których uczniowie naszej szkoły przedstawili własnoręcznie wykonane wyroby plastyczne: aniołki z masy solnej oraz przestrzenne formy świąteczne z naturalnych materiałów, stroiki i kartki świąteczne. Każdego roku efektem charytatywnej akcji kiermaszowej były świąteczne paczki mikołajowe dla dzieci z Domu Dziecka w Wilkowie oraz potrzebujących uczniów naszej szkoły, a także ciężko chorego synka nauczycielki.
Podczas organizowania kiermaszu uczniowie uczą się empatii, współpracy, jest to dobra okazja do sprawiania sobie wzajemnie drobnych przyjemności za niewielką cenę.
Dzięki podjętym przeze mnie działaniom uzyskiwałam pozytywne efekty pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Wszystkie moje działania i przedsięwzięcia uaktywniają uczniów, angażują ich działalność pozalekcyjną, rozwijają zainteresowania, motywując niejednokrotnie innych do podejmowania działań plastycznych. Efektem moich działań są sukcesy plastyczne uczniów, i liczny udział w warsztatach artystycznych oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym, poprzez zamieszczanie przeze mnie na stronie internetowej szkoły, jak również w Gazecie Złotoryjskiej, fotorelacji z osiągnięć i realizacji konkursów oraz warsztatów plastycznych.
Poprzez uwalnianie emocji podczas realizacji działań plastycznych, uczniowie są w stanie osiągać lepsze wyniki z innych przedmiotów szkolnych.

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej.
§8 ust. 2 pkt 2

Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Stosowanie technologii komputerowej do organizowania pracy.
Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
W obecnych czasach niezbędnym narzędziem pracy nauczyciela, także plastyki jest Internet, który daje nieograniczone możliwości dostępu do zbiorów różnorodnej informacji. Koniecznością stało się nabycie umiejętności sprawnego poruszania się w gąszczu informacji, wyboru tego, co najwartościowsze i wszechstronnego wykorzystania zdobytych wiadomości.
Takie atuty jak: nowoczesna wiedza, bogate doświadczenia zawodowe i innowacyjność, umożliwiają i ułatwiają w ciekawy sposób przekazania wiedzy nauczycielowi.
Na lekcjach plastyki wykorzystuję różne funkcje Internetu: przekazuję informacje obrazowe, czyli przedstawiam za pomocą rzutnika reprodukcje dzieł sztuki malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku jak również filmy demonstrujące techniki plastyczne, którymi uczniowie mogą posługiwać się i ich uczyć.
Przy pomocy Programu Microsoft World napisałam Innowacyjny Program Pedagogiczny ,,Mały artysta”, Program własny Koła Plastycznego ,,Na skrzydłach twórczości”, scenariusze lekcji, otwartych zajęć warsztatowych, zaprojektowałam zaproszenia na uroczystości szkolne, dyplomy dla laureatów konkursów plastycznych; przy pomocy edytora tekstu napisałam ankiety ewaluacyjne dla uczestników zajęć plastycznych. Program Internet Explorer posłużył mi do zamieszczania na stronie internetowej fotorelacji z przebiegu działań plastycznych i warsztatów artystycznych oraz zamieszczaniu informacji na temat konkursów plastycznych i ich laureatach. Wykorzystałam w pracy dydaktycznej płyty CD i DVD. Korzystając z programu Power Point opracowałam prezentacje multimedialne.
Wykorzystanie techniki komputerowej znacząco ułatwiło mi i wzbogaciło mój warsztat pracy, dało nowe nieograniczone możliwości dostępu do potrzebnych dokumentów i informacji; zajęcia lekcyjne i prezentacje zyskały na atrakcyjności, uczniowie lepiej przyswajali sobie wiadomości, a ja mogłam zastosować urozmaicone formy przekazu wiadomości dydaktycznych.
Dzięki umiejętnościom korzystania z zasobów Internetu, na bieżąco poznaję prawo oświatowe, mam możliwość doskonalenia swojej wiedzy, uzyskiwania aktualnych informacji z licznych stron internetowych, np.www.edu.pl , edukacja.pl , klub nauczyciela , uczę się.pl , edux.pl .
Internet, jako przekaźnik szerokiej wiedzy na różne tematy, umożliwił mi też ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego w formie e- learningu; podczas których miałam możliwość uczestniczyć w dyskusjach, wymieniać poglądy i doświadczenia zawodowe. Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
- Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
- Budowanie pozytywnych relacji uczeń- nauczyciel, uczeń- uczeń,
- Dyscyplina w klasie
- Asertywność w pracy nauczyciela,
- Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
- Psychologia pozytywna w edukacji.
Odkąd rzeczywistość kształtowana jest głównie w oparciu o sferę informacyjną kolorowych multimediów internetowych, odtąd należy w działalności plastycznej nauczyciela tego przedmiotu coraz większy nacisk kłaść na stosowanie coraz to nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Pracując z tymi technologiami podnoszę jakość kształcenia i przyczyniam się do podniesienia prestiżu szkoły – zamieszczając na stronie internetowej szkoły fotorelacje z przebiegu konkursów plastycznych, warsztatów artystycznych, osiągnięć plastycznych uczniów, spotkań z twórcami sztuki. Wiedza informatyczna pozwala na wychodzenie naprzeciw potrzebom młodego pokolenia i w prosty sposób przybliża im tematykę sztuki.

III. UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH.
§ 8 ust. 2 pkt 3

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest istotnym elementem mojej pracy.
,,Szkoła jest tyle warta, ile nauczyciel”, dlatego umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest podstawą skuteczności i efektywności kształcenia. W związku z tym, w zakresie integracji międzyprzedmiotowej wymagającej działań interdyscyplinarnych, podejmuję współpracę z nauczycielami języka polskiego. W jej ramach: służę radą w projektowaniu scenografii do inscenizacji klasowych, wykonuję elementy scenografii i rekwizyty, przygotowuję pomoce dydaktyczne ( plansze, rysunki, schematy ) wspomagające nauczyciela przedmiotu w realizacji celów lekcji.
a)Publikacja w Internecie i na stronie internetowej szkoły fotorelacji z przebiegu warsztatów plastycznych, spotkań z twórcami i artystami, a także publikowanie Planu Rozwoju Zawodowego i scenariuszy zajęć.
Przez cały okres stażu publikowałam na stronie internetowej szkoły fotorelacje z przebiegu warsztatów plastycznych, spotkań z twórcami i artystami:
W latach szkolnych: 2016/2017 , 2017/2018, 2018/2019 odbywały się cykliczne spotkania warsztatowe:
warsztaty ceramiczne z plastykiem z MCK w Legnicy, a następnie szkolna wystawa wyrobów ceramicznych uczniów klas 4-7,
warsztaty szklane z artystką plastyk z galerii Szklana Kuźnia w Wolimierzu oraz wystawka szklanych choinek, szklanych kwiaków, Obrazka z aniołem, Obrazka z kwiatkiem- w pracowni plastycznej,
warsztaty batikowe z artystką ludową z galerii Wrzosowa Kraina w Przemkowie,
warsztaty graficzne z artystą plastykiem zakończone prezentacją małych form graficznych.
spotkanie z malarką złotoryjską.
Fotorelacje z warsztatów i spotkań z twórcami, przed wprowadzeniem RODO, były miłą niespodzianką dla uczniów i ich rodziców, podnosiły prestiż szkoły, dowartościowywały uczniów przez co podnosiła się ich samoocena.
Internet stał się we współczesnym świecie źródłem i nośnikiem wiedzy oraz formą dzielenia sie wiedza i doświadczeniem. Wykorzystując jego funkcje opublikowałam na stronie internetowej edumax.pl swój Plan Rozwoju Zawodowego, jak również scenariusze zajęć plastycznych:
Scenariusz lekcji plastyki w klasie 5f : ,,Kompozycja otwarta i zamknięta- Kosz z owocami i warzywami”(X 2018)
Scenariusz lekcji plastyki w klasie 5c: ,,Rytm i symetria w architekturze- Moja budowla”( II 2019)
Scenariusz lekcji plastyki w klasie 1a: ,,Laurka na dzień babci i dziadka”( I 2019)
Scenariusz lekcji plastyki w klasie 1b:,, Wiosna za moim oknem. Ilustracja tematyczna przy użyciu farb plakatowych”III 2019).
b) Przez cały okres stażu systematycznie zajmowałam się oprawą plastyczną szkolnych i lokalnych uroczystości.
Do najważniejszych uroczystości szkolnych należą:
Inauguracje i Zakończenia Roku Szkolnego
Dzień Edukacji Narodowej
Święto Narodowe 11 Listopada
Jasełka
Koncerty dla Patrona.
Każda z uroczystości wymagała odpowiedniej oprawy plastycznej, którą wykonywałam razem z uczniami podczas zajęć koła plastycznego.
c)Prowadzenie zajęć koła plastycznego dla uczniów uzdolnionych klas 4-7
Od początku stażu prowadziłam zajęcia koła plastycznego dla uczniów uzdolnionych klas 4-7.Jest on wynikiem mojej wieloletniej pracy jako nauczycielki plastyki. Poparty jest ukończeniem wyższych studiów magisterskich na Wydziale Artystycznym, a także ukończeniem kursu kwalifikacyjnego ze Sztuki, jak również ostatnio ukończeniem Arteterapii.
Tworząc ten program miałam na uwadze przede wszystkim oczekiwania uczestników koła plastycznego oraz działania, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wieku 10 -13 lat.Program przeznaczony jest dla osób zainteresowanych, a jego współtwórcami stają się uczniowie, dokonując wyboru technik i materiałów podczas procesu tworzenia.
Program koła plastycznego przeznaczony był do realizacji w klasach 4-7 szkoły podstawowej, dostosowany do wieku i potrzeb edukacyjnych uczniów. W dużej mierze jego realizacja oparta jest na współpracy z instytucjami kultury i sztuki. Jego głównym celem jest rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych młodych artystów. Stąd warsztaty z artystami różnych dziedzin sztuki. Uczniowie mieli w ten sposób możliwość poznania nowych technik plastycznych: lepienia w glinie, kompozycji układów i elementów szklanych oraz drewnianych. Program jednak opiera się na podstawie programowej, wzbogacony o treści wykraczające poza ramy przedmiotu. Odnoszą się one do różnorodnych działań praktycznych, rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz praca w technikach plastycznych nie zawsze możliwych do realizacji w warunkach lekcji i przeciętnego zespołu uczniowskiego. Stąd warsztaty wyjazdowe do Galerii Sztuki Szklana Kuźnia, na warsztaty ceramiczne do Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy.
Najważniejszym celem pracy koła jest prezentacja dorobku plastycznego uczestników koła, czyli zorganizowanie wystaw szkolnych, pozaszkolnych, np.w Bibliotece Pedagogicznej. Jest to ogromna satysfakcja dla uczniów, gdy ich prace znajdują miejsce na wystawach, a także zdobywają zaszczytne miejsca w konkursach plastycznych.
Prace plastyczne uczestników koła plastycznego ,,Na skrzydłach wyobraźni” zostały na stałe wyeksponowane na II piętrze szkoły budynku A oraz w pracowni plastycznej. Podczas całego okresu mojego stażu organizowałam również indywidualne prezentacje uczestniczek koła ( w roku szkolnym 2016/17 na III piętrze budynku B, w latach 2018-2019 w holu szkoły.
Aktywna forma koła plastycznego wzbogacona o innowacyjne rozwiązania warsztatów z artystami, rozbudziła w uczestnikach chęć własnego rozwoju w zakresie sztuk plastycznych, zainspirowała do wykorzystania nabytych umiejętności w życiu codziennym.
Uczeń zdolny plastycznie, nie zawsze musi osiągać sukcesy z innych przedmiotów. Dlatego tak ważne jest wspieranie zdolności tych uczniów, ponieważ sukcesy plastyczne podnoszą jego samoocenę i poczucie własnej wartości.
d) Dzielenie się wiedzą i pomysłami z innymi nauczycielami.
Byłam współtwórczynią Innowacyjnego Programu Scrapbookingowego, który trwał przez cały rok szkolny 2017/2018. W tym zakresie współpracowałam z wychowawczynią klasy 5a, nauczycielką języka polskiego, a także instruktorką tych zajęć. Umożliwiły one uczniom zapoznanie się z nowatorską techniką plastyczną- scrapbookingu. Warsztaty szkolne oraz Wielkanocne kiermasze; szkolne, miejski i powiatowy – zostały zaprezentowane w formie fotorelacji na stronie internetowej szkoły oraz opisane w Gazecie Złotoryjskiej. Uczestnicy warsztatów scrapbookingowych wykonali też oryginalne świąteczne kartki dla emerytowanych nauczycieli oraz instytucji współpracujących ze szkołą.
Współpracując z nauczycielami języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018, byłam też współorganizatorką Ogólnoszkolnego Projektu ,,Cztery Pory Roku Reymontowskie”. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów plastycznych; organizowałam wystawki, których podsumowaniem był Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 4-7 ,,Wianki, wianki..” Fotorelację z realizacji i przebiegu projektu zamieściłam na stronie internetowej szkoły.
Wielokrotnie podczas wizyty uczniów z partnerskiej Grundschule w Pulsnitz prowadziłam kreatywne zajęcia plastyczne z nauczycielką nauczania zintegrowanego, w bieżącym roku szkolnym z nauczycielką przedmiotów artystycznych.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłam zajęcia plastyczne w klasach pierwszych oraz lekcje otwarte w klasach piątych:
w klasie Ia : Zajęcia kreatywne – Laurka na Dzień babci i dziadka
w klasie 1b:Wiosna za moim oknem. Ilustracja tematyczna przy użyciu farb plakatowych
w klasie 5c: Rytm i symetria w architekturze - Moja budowla
w klasie 5f: Kompozycja otwarta i zamknięta -Kosz z owocami i warzywami
Wielokrotnie byłam opiekunką nauczycieli praktykantów, którym udzielałam pomocy merytorycznej i metodycznej w prowadzeniu lekcji plastyki oraz zajęć świetlicowych. Prowadziłam wówczas lekcje dla nauczycieli kontraktowych (nauczycielka oddziałów zerowych II 2018), praktykantów i studentów z plastyki, jak również obserwowałam lekcje przez nich prowadzone pod moją opieką. Udzielałam wskazówek, służyłam radą i pomocą, zapoznałam ze specyfiką przedmiotu oraz dokumentami szkoły, a także pisałam ocenę praktyki( studentka z Wyższej Szkoły Karkonoskiej w Jeleniej Górze 2016/17).
Współpracując z nauczycielami historii w roku szkolnym 2018/2019, pełniłam funkcję przewodniczącej Jury części plastycznej Powiatowego Złotego Konkursu Historyczno-Plastycznego ,, Aureus rerum scriptor” oraz byłam opiekunką uczniów wykonujących plakat ,,Sukcesy II Rzeczpospolitej”. Moja współpraca z nauczycielami historii wniosła nowe twórcze doświadczenie; przygotowałam uczniów pod kątem plastycznym do konkursu; wykonali oni pod moją opieką plakat oraz zorganizowałam pokonkursową wystawę plakatów na II piętrze naszej szkoły. Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowałam dla klas 4-7 we współpracy z nauczycielami historii Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Zakładka do książki”( XI 2018).
Aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Artystycznego przez cały okres stażu, realizując ramowy Plan Pracy:
e) Organizowałam i koordynowałam na terenie szkoły i miasta konkursy plastyczne dla uczniów klas 1-3 i 4-8 SP oraz Świetlic, a także klas Gimnazjum;
1.W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowałam Miejskie Konkursy Plastyczne: ,,Anioł”, ,,Wielkanoc święto wiosny i rad1ości”, ,,Złotoryja- gród Henryka Brodatego”- opracowałam do nich regulaminy, powołałam miejską komisję konkursową, w skład której weszli nauczyciele przedmiotów artystycznych SP nr 1 , Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz plastyk Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Podsumowaniem działań były wystawy prac plastycznych laureatów oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w obecności dyrektora szkoły. Zorganizowanie Miejskich Konkursów Plastycznych jest dobrą okazją do integracji środowiska lokalnego; uczestnicy obserwują, dzielą się pomysłami oraz mają świetną okazję do zaprezentowania środowisku lokalnemu swojej twórczości. Współpraca z nauczycielami plastyki innych szkół i placówek kultury była dla mnie ważnym krokiem w poszerzeniu własnych kompetencji oraz zdobyciu nowych doświadczeń.
2.Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach plastycznych na szczeblach: miejskim, rejonowym, powiatowym, dolnośląskim i ogólnopolskim, organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, Muzeum Złota w Złotoryi, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, Wrocławski Klub Anima, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji.
3.Współpracując z polonistami byłam zaangażowana w Ogólnoszkolny Projekt ,,Cztery Pory Roku Reymontowskie”
4.Współtworzyłam z zaangażowaniem Innowacyjny Program Scrapbookingowy; współorganizując warsztaty, kiermasze, wystawki, a efekty pracy publikowałam na stronie internetowej szkoły oraz w Gazecie Złotoryjskiej.
5.Opracowałam i wdrożyłam w oparciu o elementy arteterapii Innowację Pedagogiczną na zajęciach Koła Plastycznego pt: ,,Mały artysta” dla uczniów klas I-III.
6.Współpracując z pedagogiem szkolnym co roku biorę udział w : Ogólnopolskiej Kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której uczniowie odnoszą sukcesy, Akcji happeningowej ,,Dzień bez papierosa”, Konkursie Plastycznym ,,Bezpieczne ferie”.
7. Współpracując z nauczycielem informatyki, współtworzę Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Bezpieczny Internet” oraz przekazuję na stronę internetową szkoły fotorelacje z warsztatów artystycznych i konkursów plastycznych oraz ich laureatach.
8.Rozwijam i rozbudzam talenty uczniów poprzez angażowanie ich w konkursy plastyczne, warsztaty artystyczne oraz koła plastyczne.
9.Organizuję wystawy okolicznościowe prac plastycznych uczniów uzdolnionych : indywidualne lub pokonkursowe- laureatów, a także uczestników warsztatów – przez cały rok szkolny.
f) Organizowanie szkolnych kiermaszów
Jestem organizatorką szkolnych kiermaszów świątecznych, współpracując z nauczycielkami nauczania zintegrowanego oraz Przedszkola Pozytywka. Kiermasze mają cel charytatywny ; sprzedawane na nich są ozdoby świąteczne, własnoręcznie wykonane przez uczniów klas 4-7, a fundusze przeznaczone zostają na świąteczne paczki dla dzieci potrzebujących z naszej szkoły i Domu Dziecka w Wilkowie, leczenie ciężkiej choroby syna nauczycielki.
11.Od kilku lat prowadzę Kronikę Szkolną, w której zamieszczam ważniejsze wydarzenia z życia szkoły, w tym zakresie współpracuję z fotoreporterem szkolnym, a także Gazetą Złotoryjską, od których pozyskuję materiały .
12.W czasie trwania stażu stworzyłam galerie obrazów uczniowskich: ,,Mój ulubiony nauczyciel” oraz ,,Patron szkoły Henryk Brodaty”, które zostały wyeksponowane na stałe na ścianach korytarzy szkolnych. Powstała także Galeria uczestników Koła Plastycznego ,, Na skrzydłach twórczości”.
13.W trakcie stażu zorganizowałam spotkanie uczniów klas 4-7 ze złotoryjską artystką plastyk Jadwiga Suchecką- Dyląg oraz artystą grafikiem Arturem Golińskim. Artyści opowiedzieli o swojej twórczości, zaprezentowali narzędzia swojego warsztatu pracy. Pani Dyląg jest autorką malowidła ściennego w holu szkoły, przedstawiającego zabytkowe okolice regionu, jak również malowidła ściennego o treściach historycznych, znajdującego się w holu ZOKiR. Spotkania z artystami były ciekawym przeżyciem dla uczniów.
Efektem moich działań jest:
Doskonalenie własnego warsztatu pracy; opracowanie konspektów zajęć i lekcji, projektów scenografii, uroczystości szkolnych.
Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samokształcenie nauczycieli.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym; poprzez zamieszczanie informacji i fotorelacji o kiermaszach świątecznych, sukcesach plastycznych uczniów, warsztatach artystycznych w Gazecie Złotoryjskiej i Echu Złotoryi oraz na stronie internetowej szkoły.

IV. Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych odpowiednio związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Realizując powyższe zadanie opracowałam: Program Koła Plastycznego dla uczniów klas 4-7 ,,Na skrzydłach twórczości” - opracowany i wdrożony program poszerzył ofertę szkolnych zajęć pozalekcyjnych, pozwolił wdrażać uczniów do pożytecznie spędzanego czasu wolnego.
Jest to program własny pracy z uczniem uzdolnionym w ramach Zajęć Kółka Plastycznego.
Program przeznaczony jest do realizacji w klasach IV - VII szkoły podstawowej.Dostosowany jest do wieku i potrzeb edukacyjnych uczniów. Jego realizacja oparta jest w dużej mierze na współpracy z instytucjami kultury i sztuki: ośrodkami kultury, galeriami sztuki, bibliotekami, szkołami. Jego nadrzędnym celem jest budzenie i rozwijanie zdolności twórczych młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich młodych talentów na gruncie i w środowisku lokalnym.Program zakłada realizację haseł zawartych w podstawie programowej, wzbogacony o treści wykraczające poza ramy przedmiotu. Odnoszą się one zwłaszcza do różnorodnych działań praktycznych, rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz praca w technikach plastycznych nie zawsze możliwych do realizacji w warunkach lekcji i przeciętnego zespołu uczniowskiego.
Celami ogólnymi koła ,,Na skrzydłach twórczości’’są:
rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej,
wprowadzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań
doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnych technik, materiałów i narzędzi plastycznych,
wdrożenie do aktywności artystycznej i kulturalnej oraz twórczego wykorzystania czasu wolnego
aktywny udział w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz promocja twórczości własnej i dorobku szkoły w środowisku i regionie.
Do szczegółowych celów należy:
posługiwanie się różnorodnymi technikami plastycznymi,
dbanie o estetyczny wygląd szkoły, własny i otoczenia,
zachowywanie się kulturalnie w instytucjach kultury: muzeach i galeriach,
reprezentowanie szkoły poprzez udział zgodnie z regulaminem w konkursach plastycznych, wojewódzkich, ogólnopolskich,
świadome uczestniczenie w tworzeniu życia kulturalnego i artystycznego szkoły; udział w wystawach, konkursach, kiermaszach,
znajomość epok, kierunków, stylów artystycznych, twórców i ich dzieł
Treści nauczania obejmują:
1.Podział sztuk plastycznych - malarstwo, rzeźba, architektura, grafika, sztuka użytkowa: rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe, rzemiosło ludowe.
2.Stosowanie następujących technik plastycznych:
malarskich ; malowanie farbami plakatowymi , akwarelowymi, akrylowymi, pastelami olejnymi oraz suchymi,
rysunkowych ; rysunki ołówkami, węglem, kredkami ołówkowymi, pisakami,
graficznych ; wykonanie prostych odbitek z różnych materiałów, wykonywnie frotaży - przecierek, wykonanie monotypii malarskich oraz linorytów,
mieszanych ; collage z różnych materiałów naturalnych i makulatury, witraże z kolorowych papierów i bibuły, wydzieranek z kolorowego papieru, decoupagy,
małych form rzeźbiarskich ; figurek z masy solnej, gliny rzeźbiarskiej, plasteliny, instalacji z drutu i folii aluminiowej,
form sztuki użytkowej ; wykonanie elementów scenografii do przedstawień szkolnych, ozdób i biżuterii dla siebie i bliskich, pisanek, palm,
3.Wizyta w galerii, muzeum - formy upowszechniania sztuki.
4.Przygotowanie prac konkursowych w technikach najbliższych uczniowi uzdolnionemu plastycznie.
5.Przygotowanie kiermaszów szkolnych, szkolnych wystaw prac plastycznych uczestników koła.
6.Udział w warsztatach artystycznych : ceramicznych, szklanych, drewnianych, batikowych oraz graficznych prowadzonych przez artystów plastyków i twórców ludowych.

Sposoby osiągania celów :
ćwiczenia malarskie mające na celu uzyskanie barw pochodnych, dopełniających, gam barwnych,
projektowanie i wykonanie kompozycji na płaszczyźnie zgodnie z określonymi zasadami ,
stosowanie i doskonalenie różnych technik plastycznych,
projektowanie i wykonanie elementów dekoracji na szkolne uroczystości,
wyrażanie środkami plastycznymi stanów emocjonalnych , wywołanych osobistymi przeżyciami lub inspirowanych muzyką, poezją - wykorzystanie elementów arteterapii,
wycieczka do instytucji kulturalnych - galerii, muzeów; poznanie twórczości i warsztatu artystów,
analiza wybranych dzieł,
udział w warsztatach batikowych - poznanie sztuki ludowe; motywów zdobniczych,
udział w warsztatach prowadzonych przez artystów: poznanie technik innowacyjnych oraz warsztatu pracy artystów zajmujących się technikami niedostępnymi dla uczniów : ceramiki, szkła, grafiki, rzemiosła artystycznego- pracy z drewnem.
Przewidywane efekty:
Uczeń:
posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi,
bierze udział w konkursach szkolnych, miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych,
stosuje pojęcia i terminy dotyczące sztuk plastycznych, zna kierunki, style w sztuce i ich twórców,
potrafi w sposób kulturalny zachować się w muzeach, galeriach, ośrodkach kultury,
świadomie uczestniczy i tworzy życie kulturalne szkoły; bierze udział w wystawach i kiermaszach uczniowskich,
dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia,
z szacunkiem odnosi się do artystycznego dziedzictwa narodowego.
Metody wspierania aktywności uczniów:
metody praktyczne - ćwiczenia samodzielne w technikach wskazanych przez nauczyciela; z korektą lub bez,
plastyczne działania grupowe,
metody podające - opis, objaśnienie, wyjaśnienie, pogadanka,
metody eksponujące - film, ekspozycja prac własnych, wizyta w galerii,
zajęcia plastyczne 2 godziny tygodniowo w ramach zajęc pozalekcyjnych dla uczniów klas IV - VII,
warsztaty artystyczne .

Charakterystyka programu
Program koła plastycznego napisałam z myślą o uczniach klas 4-7 szkoły podstawowej na zajęcia pozalekcyjne. Jest on wynikiem mojej wieloletniej pracy jako nauczycielki plastyki. Poparty jest ukończeniem wyższych studiów magisterskich na Wydziale Artystycznym, a także ukończeniem kursu kwalifikacyjnego ze Sztuki, jak również ostatnio ukończeniem Arteterapii.
Tworząc ten program miałam na uwadze przede wszystkim oczekiwania uczestników koła plastycznego, zadania wynikających z harmonogramu pracy szkoły oraz takich działań, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wieku 11 - 13 lat. Program przeznaczony jest dla osób zainteresowanych, a jego współtwórcami stają się uczniowie, dokonując wyboru technik i materiałów podczas procesu tworzenia prac.
Adresatem są wszyscy zainteresowani nauczyciele, którzy pragną rozbudzić zainteresowania edukacją plastyczną.Realizacja treści przewidziana jest na dwie godziny tygodniowo. Metoda pracy z uczniem to przede wszystkim metoda zajęć praktycznych.
Najważniejszym celem pracy jest prezentacja dorobku plastycznego uczestników koła, czyli zorganizowanie wystaw szkolnych, pozaszkolnych, np. w Bibliotece Pedagogicznej.Jest to ogromna satysfakcja dla uczniów, gdy ich prace znajdują miejsce na wystawach, a także zdobywają zaszczytne miejsca w konkursach plastycznych.Uczestnicy kółka plastycznego nagradzani są za swoją wytężoną działalność podwyższoną oceną z plastyki.Wyznacznik ten w znacznej mierze zachęca uczniów zdolnych do podejmowania wysiłku, a w sytuacjach kiedy uczniowie ci zdobywają znaczące sukcesy w konkursach, oprócz satysfakcji, gratulacji i przyznanych dyplomów, otrzymują także adnotację o zajętym w konkursie miejscu na świadectwie szkolnym.
Ewaluacja opracowanego programu dotyczyła osiągnięcia zamierzonych celów, warunków realizacji programu oraz sposobu modernizacji programu.
Jej celem jest dostarczenie informacji i wskazówek do ulepszania i modyfikowania kolejnych zajęć, by lepiej wpływać na skuteczność podejmowanych przedsięwzięć.
Ewaluacja była realizowana poprzez ankietę i obserwację.
Pytania zawarte w ankiecie ucznia:
Uczestniczenie w zajęciach kółka plastycznego sprawia mi przyjemność
Rozumiem i chętnie wykonuje ćwiczenia i prace zadane przez nauczyciela podczas zajęć
Jestem zadowolona z poziomu prac plastycznych oraz odnoszonych sukcesów
Poznane na zajęciach techniki plastyczne były dla mnie interesującym doświadczeniem
Podczas zajęć uczę się nowych umiejętności i wiadomości, a więc rozwijam się
Chętnie pokazuję swoje prace wykonane na zajęciach swoim rodzicom i znajomym
Ćwiczę swoje umiejętności i wykonuję prace plastyczne w domu poza zajęciami szkolnymi.

Efekty zbiorcze ewaluacji

Efektem ewaluacji jest zadowolenie wszystkich uczestników z udziału w kole plastycznym. Chętnie podejmują tematy zadane im na zajęciach. Samodzielnie wykonują prace plastyczne w domu, raczej zadowoleni są ze swoich prac, a poznane techniki są dla nich ciekawym doświadczeniem.Chętnie też pokazuja swoje prace w domu oraz ćwiczą w nim swoje umiejętności.
Podsumowując mogę powiedzieć, że podejmowane zadania na zajęciach koła plastycznego dają dużo osobistej satysfakcji. Dzięki zadowoleniu uczniów i wynikach w konkursach plastycznych widzę sens swojej pracy. Dzięki temu mogę lepiej pracować, doskonalić warsztat pracy, a co za tym idzie podnosić jakość pracy szkoły.
Efektem utworzenia programu jest zainspirowania uczniów do ciekawie spędzanego czasu wolnego. Udział w zajęciach pozalekcyjnych uczy młodych ludzi współpracować w grupie. Zaprezentowane przeze mnie pomysły na organizację pracy z uczniem zdolnym, jego funkcjonowanie w grupie i środowisku szkolnym są wynikiem moich osobistych poszukiwań i doświadczeń zawodowych popartych kwalifikacjami z plastyki oraz ukończonymi formami doskonalenia zawodowego.
Dzieci zdolne trafiając do nas, oczekują zainteresowania i wsparcia, są trudnymi i wymagającymi partnerami.My nauczyciele, szczególnie przedmiotów artystycznych, decydujemy w dużym stopniu o tym, jak będzie wyglądała przygoda ze szkołą naszych wychowanków. Czy będzie jej towarzyszyć poczucie zadowolenia, radości tworzenia, spełnienia czy też strach i niepokój, brak uznania i nuda?
Współczesna szkoła dostrzegając zdolnych uczniów, ma obowiązek wychodzić im naprzeciw, podejmując takie działania, które pozwolą rozwijać i pielęgnować ich uzdolnienia oraz talenty. Trzeba pamiętać, że nie zawsze uczeń zdolny plastycznie musi osiągać sukcesy z innych przedmiotów. Dlatego tak ważne jest wspieranie zdolności tych uczniów.
Aktywna forma koła plastycznego, wzbogacona o rozwiązania innowacyjne, takie jak warsztaty artystyczne - rozbudziła w uczestnikach chęć dalszego rozwoju w zakresie sztuk plastycznych, że zainspirowała uczniów do wykorzystania nabytych umiejętności w życiu codziennym. Uzdolnienia i wrażliwość mogą się wyrażać na wiele sposobów w życiu codziennym, np. wykorzystaniu właściwości barw,form, faktur w urządzaniu własnego mieszkania czy prezentowanym ubiorze.
Amatorskie rysowanie, malowanie, tkanie, modelowanie, jako forma rozrywki, hobby, zabawy czy wypoczynku, stanowią dopełnienie życia ucznia i realizację własnych zamiłowań. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym; oglądanie wystaw plastycznych, zwiedzanie zabytków, muzeów, galerii, zaspakajanie potrzeb plastycznych, estetycznych, pasji poznawczej, to dążenie, które niezależnie od wieku człowieka wzbogaca jego osobowość, czyniąc go bardziej światłym i interesującym.

V. WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Realizując wymagania wynikające z powyższego Rozporządzenia współpracowałam z następującymi instytucjami:
Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy
Galerią Sztuki Szklana Kuźnia w Wolimierzu
Galerią Wrzosowa Kraina w Przemkowie
Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji
Muzeum Złota w Złotoryi
Biblioteką Pedagogiczną w Złotoryi
Gazetą Złotoryjską
Pedagogiem szkoły
Administratorem szkolnej strony internetowej
Udział w jury konkursów plastycznych
Spotkanie z malarką złotoryjską
Spotkanie z artystą grafikiem
Realizując zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, systematycznie i długofalowo współpracowałam z następującymi osobami, podmiotami i instytucjami. Wykonując następujące zadania, zmierzające do podniesienia jakości pracy własnej i szkoły.
Współpraca z lokalnymi i zamiejscowymi instytucjami kultury, oświaty i sztuki.
1.Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy
W celu rozwijania zainteresowań i umiejętności plastycznych uczniów, wdrażałam do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez artystów i plastyków różnych dziedzin sztuki. W tym celu podjęłam współpracę z MCK w Legnicy.
Moja współpraca z Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy jest długofalowa i owocna. Uczniowie moi, w szczególności uczestnicy Koła Plastycznego, chętnie biorą udział w warsztatach ceramicznych, prowadzonych przez ceramika z Galerii Ananda przy MCK w Legnicy. Prowadził on wielokrotnie zajęcia ceramiczne dla zainteresowanych i uzdolnionych plastycznie uczniów koła plastycznego. Były to warsztaty tematycznie związane z porami rok, np. zajączki wielkanocne, anioły, słonie, koty, formy gliniane - kubki i wazony. Uczniowie biorący udział w tego typu zajęciach mieli możliwość zapoznać się z ,,tajnikami’’techniki ceramicznej; sposobem lepienia różnych kształtów i form, jak również nauczyć się toczenia na kole garncarskim czy wypalaniu w piecu ceramicznym wykonanych przez siebie wyrobów. Warsztaty ceramiczne były dla uczestników koła ciekawym przeżyciem i doświadczeniem artystycznym.
Oprócz zajęć warsztatowych, uczniowie chętnie brali udział w kolejnych edycjach konkursów plastycznych, organizowanych przez MCK w Legnicy:
Dolnośląskim Konkursie Plastycznym pt:,,Psiaki, kociaki i inne zwierzaki”
Rejonowym Konkursie Plastycznym pt:,,Sprzątanie to fajne zadanie”
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt:,, Anioł oraz tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia”
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt:,,Na skrzydłach wyobraźni”
Dolnośląskim Konkursie Plastycznym pt:,,W magicznym lesie”
Dolnośląskim Konkursie Plastycznym pt:,,Kartka Wielkanocna”
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt:,, Toyota ekologiczny samochód moich marzeń”
Współpraca z MCK w Legnicy umożliwia uczniom rozwój umiejętności i talentów plastycznych, poszerza wiedzę na temat technik artystycznych, przez co uczeń staje się świadomym odbiorcą sztuki, interesuje się wydarzeniami kulturalnymi i artystycznymi.
2.Współpraca z Galerią Sztuki Szklana Kuźnia w Wolimierzu
Od kilku lat jestem inicjatorką warsztatów z artystką plastyk z Galerii Szklana Kuźnia w Wolimierzu.Odbyły się w niej ciekawe i twórcze warsztaty szklane, podczas których uczestnicy koła plastycznego mieli możliwość wykonać barwnego kwiatka ze szkła. Uczniowie poznali warsztat pracy artystki. Artystka przeprowadziła także warsztaty dla uczestników koła plastycznego w szkole. Uczniowie wykonali na nich: Dekorację z choinką, Obrazek z aniołem, Obrazek z kwiatkiem.
3.Współpraca z Galerią Wrzosowa Kraina w Przemkowie
Od kilku lat współpracuję z artystka ludową, która przeprowadziła kilkakrotnie warsztaty batikowe na zajęciach koła plastycznego. Metoda batiku jest najstarszą metodą zdobienia pisanek w Polsce, a sposób wykonania tej techniki spodobał się uczniom na tyle, że chętnie zapraszamy ludową artystkę na kolejne zajęcia.
Uczniowie podczas zajęć wykonali ciekłym woskiem za pomocą igły, dekoracyjny malunek na przygotowanych przez panią Irenę wydmuszkach, a następnie zabarwili je w wybranych farbkach. Zajęcia wyrabiały sprawność manualną uczniów oraz wrażliwość estetyczną. Były doskonałym zajęciem, wdrażających do obchodów tradycji i zwyczajów wielkanocnych.

4.Współpraca ze Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz Muzeum Złota w Złotoryi
Moja wieloletnia współpraca ze Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz Muzeum Złota w Złotoryi polega na uczestnictwie w miejskich i ogólnopolskich konkursach plastycznych, organizowanych przez obie instytucje. Muzeum Złota jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt:,,Piękno drzemiące w wulkanach”, którego moi uczniowie są parokrotnymi laureatami. Uroczyste wręczanie nagród odbywa się podczas ogólnopolskiej akcji kulturalnej Nocy w Muzeum. Moi uczniowie mieli okazję odebrać nagrodę i dyplom w czasie Nocy Muzeum Złota, było to dla nich ciekawym przeżyciem.
Współpraca ze ZOKiR trwa od początku mojej pracy w szkole i opiera się na uczestnictwie moich uczniów w Konkursach Plastycznych ,,Sto zabawek na choinkę”, za które każdego roku otrzymywali nagrody.Tradycją tego konkursu było ubieranie choinki przed budynkiem ZOK i R przed świętami Bożego Narodzenia, co sprawiało uczniom wiele radości i było elementem kultywowania tradycji świątecznych.
W sali widowiskowej złotoryjskiego ośrodka kultury odbywają się każdego roku uroczystości, organizowane przez naszą szkołę, należą do nich: Dzień Edukacji Narodowej, Jasełka, Uroczystość Obchodów Święta Niepodległości, Koncerty dla Patrona. Rolą nauczyciela plastyki i jego uczniów jest wykonanie oprawy plastycznej i scenografii na tego rodzaju gale, za każdym razem innej, oryginalnej. Współtworzenie uroczystości z całą społecznością szkolną i lokalną, przybliża i daje możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz poszerza kompetencje własne.

5. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną
Od kilku lat współpracuję z Biblioteką Pedagogiczną w Złotoryi, organizując w niej wystawki prac plastycznych uczniów. Czytelnicy odwiedzający bibliotekę mają okazję podziwiać talenty uczestników koła plastycznego naszej szkoły. Do tej pory zaprezentowałam na wystawie biblioteki prace malarskie i rysunkowe oraz collage : Mój przyjaciel zwierzak, Jesienne impresje uczniów klas 4-7, W grodzie Henryka Brodatego, Na skrzydłach twórczości. Są to prace laureatów Szkolnych Konkursów Plastycznych oraz Koła Plastycznego naszej szkoły. Prace te wzbudzaja zainteresowanie użytkowników biblioteki, a dla naszych uczniów są powodem do dumy i satysfakcji oraz wzmacniają ich poczucie wartości.

6. Współpraca z pedagogiem szkolny
Od samego początku mojej pracy staram się współpracować z pedagogiem szkolnym.Wspólnie organizujemy coroczne akcje happeningowe,,Dzień bez papierosa”, na które uczniowie klas starszych wykonują plakaty i rekwizyty ostrzegające przed zagrożeniem, jakie dla zdrowia stanowi palenie papierosów.
Wspólnym przedsięwzięciem z pedagogiem szkoły jest też realizacja kolejnych edycji Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł; w tym zakresie uczniowie klas starszych biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym, promującym zdrowy styl życia, zdobywając nagrody, które każdego roku odbierają w Urzędzie Miasta w obecności włodarzy miasta, pedagogów i swoich opiekunów- nauczycieli plastyki. Jest to okazja do zaprezentowania się z jak najlepszej strony, bo jak wiemy: zdrowy styl życia staje się modny.
Moja współpraca z pedagogiem szkoły dotyczyła aspektów plastycznych; zostałam powołana do jury Szkolnego Konkursu Plastycznego ,,Prawa Dziecka”.
Od roku współtworzę z pedagogami szkolnymi konkurs plastyczny ,,Bezpieczne ferie”.
Współpraca z pedagogiem szkolnym opiera się także o rozmowy i porady dotyczące trudnych zachowań uczniów, które są coraz częstsze we współczesnej szkole.

7. Współpraca z Gazetą Złotoryjską
Moja współpraca z Gazetą Złotoryjską wiąże się przede wszystkim z dostarczaniem informacji na temat organizowanych przeze mnie kiermaszowych akcji świątecznych o charakterze charytatywnym.Jest istotnym, aby lokalna społeczność posiadała informację o świątecznej akcji charytatywnej uczniów z ,,trójki”, którzy za własnoręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe, zebrali fundusze na szczytne cele. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły przekazują paczki świąteczne potrzebującym dzieciom z naszej szkoły i Domu Dziecka w Wilkowie.
Świąteczne akcje charytatywne uczą i wywołują w uczniach uczucia empatii, a efekty ich pracy sprawiają wszystkim uczestnikom, ich rodzinom , a także nauczycielom wiele zadowolenia i radości w tym szczególnym okresie.
8. Współpraca z administratorem strony internetowej szkoły
Systematycznie i długofalowo współpracuję z informatykami, którzy są administratorami strony internetowej naszej szkoły, dostarczając im drogą mailową informacje, fotorelacje z prezentacji prac plastycznych, warsztatów artystycznych oraz konkursów plastycznych.

9. Udział w jury konkursów plastycznych
Udział w jury konkursów plastycznych jest ciekawym doświadczeniem, poszerzającym moja wiedzę na temat współpracy nauczycieli, umiejętności, talentów plastycznych uczniów w różnym przedziale wiekowym. Wiedzę tę mogę wykorzystać w codziennej pracy, pomagając uczniom w przygotowaniu się do konkursów plastycznych. Cieszę się, że mogę służyć swoimi umiejętnościami, wiedzą, które zostały docenione przez wielokrotne powoływanie mnie jako członka jury. Byłam przewodniczącą w szkolnych konkursach klas młodszych i starszych, członkiem jury w konkursach miejskich, a także przewodniczącą w powiatowym konkursie historyczno- plastycznym.

11. Spotkanie ze złotoryjską malarką
Wspaniałe malowidła witają wchodzących do naszej szkoły. Są to wielkich rozmiarów malowidła ścienne, malowniczo przedstawiające okolice miasta, jego architekturę i pejzaż..Autorką tych pięknych obrazów jest złotoryjska artystka plastyk Jadwiga Suchecka- Dyląg. Była ona gościem spotkania zorganizowanego przeze mnie dla uczniów i nauczycieli, które odbyło się w bibliotece szkolnej. Artystka zaprezentowała na nim swoje obrazy olejne, rysunki i szkice oraz opowiedział o własnej twórczości artystycznej, przedstawiając warsztat pracy malarskiej. Uczniowie mieli możliwość przyjżenia się z bliska technice olejnej obrazów; było to dla nich kolejne doświadczenie artystyczne. Spotkaniu towarzyszyły pytania o twórczość. Na koniec uczniowie podarowali jej piękną maskę karnawałową, wykonaną przez jedną z utalentowanych uczennic.

12. Spotkanie warsztatowe z artystą grafikiem
Kolejnym ciekawym przeżyciem, było spotkanie warsztatowe uczniów klas starszych z artystą grafikiem Arturem Golińskim, który zaprezentował swoje grafiki oraz opowiedział o sposobie ich tworzenia. Artysta przedstawił uczestnikom spotkania swój warsztat graficzny i omówił kolejne etapy powstawania grafiki artystycznej.A następnie zachęcił do wykonania własnej pracy graficznej- linorytu. Uczestniczki koła plastycznego z zaangażowaniem zabrały się za projekt Exlibrisu z własnym znakiem graficznym. Następnym etapem było pokrycie linorytu farbą i wykonanie odbitki na kartce.
Zajęcia graficzne podobały się uczennicom, a matryca, która stanowi linoryt wzbogaci ich warsztat plastyczny. W przyszłym roku szkolnym chciałyby wykonać inny rodzaj grafiki.

Efekty współpracy
Efektem moich działań jest podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez rozwijanie i pogłębianie umiejętności, talentów uczniów oraz umożliwienie poznania nowych, innowacyjnych technik plastycznych, spotkania z interesującymi twórcami kultury i sztuki.
Działania podejmowane przeze mnie bogacą moje doświadczenia, poszerzają zakres działalności plastycznej i podnoszą jakość i wizerunek szkoły poprzez relacje na stronie internetowej szkoły. Współpracując z innymi placówkami kultury i twórcami sztuki, nauczycielami innych przedmiotów, zwiększam własne kompetencje.
Podjęte działania powodują podniesienie jakości pracy szkoły, przyczyniają się do zmiany wizerunku, jako miejsca aktywnie uczestniczącego w edukacji, wychowaniu uczniów i życiu kulturotwórczym szkoły.

VII. UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

§ 8 ust. 2 pkt 5

Sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia:

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, w której nauczyciel jest zatrudniony.

PRACA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE

PRZYPADEK XXX
Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego
Identyfikacja problemu
Szkoła współczesna ( nie tylko polska ) nastawiona jest na kształcenie powszechne,pracuje z uczniem przeciętnym, borykając się ze słabymi, mając z nim problemy wychowawcze i edukacyjne.
W latach 2015/16 do 2018/19 uczyłam XXX ze zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHA w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Złotoryi.Chłopiec przez cztery lata sprawiał wiele kłopotów wychowawczych.Był to okres trudny dla mnie, jako nauczycielki plastyki, który obfitował w ciąg nieoczekiwanych zachowań XXX, powodując zaburzenia toku edukacyjnego, z niekorzyścią dla reszty klasy. Chłopiec nie znał norm społecznych, nie przestrzegał ich oraz reguł obowiązujących podczas lekcji; przeszkadzał w prowadzeniu lekcji i komentował wydarzenia, nie słuchał i nie wykonywał poleceń. Często nie był przygotowany do lekcji lub nie chciał wyciągnąć przyborów plastycznych. Bawił się rzeczami przyniesionymi z domu, odciągając innych od prac plastycznych, stale absorbując nauczyciela i powodując ciągłe zamieszanie na lekcjach plastyki. Chłopiec miał trudności z utrzymaniem porządku na ławce, nie chciał po sobie sprzątać.Lubił zwracać na siebie uwagę głośnym zachowaniem.
Często zbyt emocjonalnie reagował na porażki, wpadał w złość, obrażał się, wychodził z klasy bez zgody nauczyciela, trzaskając drzwiami. Często popadał w sytuacje konfliktowe, stosując wobec kolegów agresję słowną i fizyczną. Miał trudności z koncentracją i skupieniem się na tym, co dzieje się na lekcji.
2. Geneza i dynamika problemu
Chłopca wychowywała matka i ojczym, biologiczny ojciec przebywał w zakładzie karnym.Matka była niewydolna wychowawczo, niekonsekwentna w działaniach, często nie wywiązywała się z ustaleń z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem i nauczycielami innych przedmiotów.
Wspólnie z nauczycielami uczącymi i w porozumieniu z matką, ustalono następujące działania dydaktyczno- wychowawcze:dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych chłopca, a w konsekwencji do indywidualizacji nauczania, poprzez wprowadzenie indywidualnych lekcji, co zostało wdrożone w klasie szóstej.
3. Propozycja rozwiązania problemu
Pracując na lekcjach indywidualnych z XXX zauważyłam,że poświęcając mu całą swoją uwagę, chłopiec potrafi się skupić na wykonaniu prac plastycznych, wykonując je z większym zaangażowaniem. Przez ograniczenie bodźców, których chłopiec miał nadmiar ucząc się wspólnie z klasą oraz jasno sprecyzowanych krótkich poleceń, uczeń był w stanie odbyć lekcję i zrealizować polecenie wykonania pracy plastycznej.Potrafił zaangażować się w jej wykonanie. dopełniając zawartej umowy z nauczycielem, XXX przynosił na indywidualne lekcje plastyki przynajmniej podstawowe przybory plastyczne, czyli blok i kredki oraz podręcznik i zeszyt.Ja natomiast akceptowałam jego nadpobudliwość psycho-fizyczną,zachęcając go do pracy i każdorazowo udzielając pochwał. XXX wykonywał kredkami i farbami staranne prace na miarę swoich możliwości. Chłopiec chętnie pomagał mi w zmianie dekoracji plastycznych oraz drobnych pracach porządkowych w pracowni plastycznej ( segregacji pędzli, kubków, układanie podkładek plastycznych).
4. Znaczenie problemu
Problem uczniów z nadpobudliwością psychoruchową, jest coraz częstszy we współczesnych szkołach. Przeciętny rodzic w pogoni za pracą i dobrami cywilizacyjnymi, nie ma czasu w normalny, odpowiedzialny sposób poświęcić uwagę swojemu dziecku. Skutkuje to niejednokrotnie dysfunkcjami, które prowadzą do tragicznych przeżyć dziecka.
5. Prognoza
Negatywna
- brak podjętych działań mających na celu stymulowanie rozwoju ucznia, może jeszcze bardziej pogorszyć jego stan psycho- fizyczny i mieć negatywny wpływ na szkolne wyniki i relacje międzyludzkie
- nie zostanie podjęta właściwa aktywność psycho-fizyczna ucznia do uczestnictwa w życiu kulturalno- edukacyjnym do zdobywania i pogłębiania wiedzy z różnych przedmiotów

b) Pozytywna
- w wyniku systematycznych działań, mających na celu stymulowanie rozwoju psycho-fizycznego ucznia, wzrośnie jego chęć i motywacja do uczenia się
- poprzez poprawę własnego zachowania, będzie lepiej postrzegany w gronie swoich kolegów i koleżanek
- klasa zacznie akceptować jego specyficzny sposób zachowania.
6. Wydrążanie problemu
Uczeń został objęty nauczaniem indywidualnym, przychodził do szkoły według swojego planu, wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
Przeprowadziłam rozmowę z wychowawca klasy oraz pedagogiem, a także nauczycielami innych przedmiotów, aby dowiedzieć się, jak funkcjonuje uczeń w domu, na innych lekcjach, poza nimi.
Na wstępie moich działań przeprowadziłam krótką rozmowę z uczniem, mającą na celu ustalenie norm i reguł panujących na lekcjach plastyki, a także krótko omówiłam wymagania edukacyjne z plastyki. Dostosowałam wymagania do potrzeb psycho-fizycznych i edukacyjnych .Kontrolowałam ucznia poprzez bezpieczny, bliski kontakt fizyczny, życzliwy stosunek, ale adekwatny do sytuacji, czasem uśmiech. dzięki ograniczeniu ilości bodźców, na jakie XXX był narażony podczas lekcji z całą klasą, chłopiec był w stanie skupić się na krótkich poleceniach oraz je zrealizować.
7. Efekty działań
Dzięki podjętym wspólnym działaniom moim, nauczycieli przedmiotowych oraz we współpracy z pedagogiem, psychologiem, a także matką - XXX zaczął wdrażać się i podejmować zadania szkolne.
Systematycznie przychodził na lekcje, był przygotowany i z zaangażowaniem wykonywał moje polecenia i zadania.
Ogólnie można stwierdzić, że nastąpił regres, czyli poprawa i postęp w jego zachowaniu.
Mogę powiedzieć, że zrealizowała się prognoza pozytywna, a moje działania, jako nauczycielki plastyki - we współpracy z innymi nauczycielami i podmiotami, okazały się skuteczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.