X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41534
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU
OD 01.09.2016 DO 31.05.2019 ROKU

Agnieszka Koperska
nauczyciel matematyki i fizyki
Szkoła Podstawowa w Lucieniu
nauczyciel matematyki
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Armii Krajowej nr 23 w Płocku

WPROWADZENIE

Pracę w Szkole Podstawowej w Lucieniu rozpoczęłam w dniu 1 września 2006 roku jako nauczyciel matematyki. Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Postawiłam sobie pytanie, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć. Te wszystkie punkty i rozważania pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów, uwzględniając nauczane przeze mnie przedmioty, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2016 roku, trwał 2 lata,ostatni rok stażu odbywałam w nowej placówce, w której dostałam zatrudnienie tj. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku. Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lucieniu. We wrześniu 2018 roku, w związku ze zmianą miejsca pracy napisałam aneks do planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności dla szkół w których pracowałam , jak i w procesie samodoskonalenia.
Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w art.8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, co obejmuje:

§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.

1. POZNANIE PROCEDURY AWANSU
Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:
Zapoznanie się ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art. 8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.
Pogłębianie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela
Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, w oparciu o obowiązujące dokumenty:

Statut Szkoły Podstawowej w Lucieniu, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku
Program Wychowawczy
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Profilaktyczny
Regulamin BHP

Opracowanie planu rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w Lucieniu, oraz aneks do planu rozwoju zawodowego,który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły nr 23 w Płocku.

2. POSZERZANIE I DOSKONALENIE WIEDZY
Przez okres stażu gromadziłam odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, materiały pomocnicze, zaświadczenia i certyfikaty) poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak: szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji.
Szkolenie BHP -02.2017
Nowe prawo oświatowe, a zmiany w pracy nauczyciela-13.03.2017-Akademia GWO
Labirynt Wiedzy GWO- cykl wykładów Poznajemy nowa podstawę programową z matematyki, Nowa Podstawa, a seria Matematyka z plusem- 19.04.2017
Wdrożenie nowej podstawy programowej z matematyki -30.05.2017 MSCDN
Fizyka- nowa podstawa, nowe doświadczenia-31.05.2017 Nowa Era
Od małego do dużego, czyli matematyka od 4 do 8 klasy wg nowej podstawy programowej-31.05.2017 Nowa Era
Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej z fizyki-13.06.2017 MSCDN

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych -02,10, 09.10,16.10,23.10.2018- MSCDN
Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej-19.03.2018 WODN
Emocje- szkolenie z dyr. PPP w Gostyninie- 02.2018
Warsztaty dot. uzależnień i nadpobudliwości psychoruchowej- z Dr. Psychiatrii Lewandowską -19.03.2018
Szczęśliwa trzynastka doświadczeń z fizyki, online-15.05.2018 Nowa Era
Dowód, że da się dowodzić -matematyka online-21.05.2018 Nowa Era
Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO-10.09.2018 MSCDN
Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne uczniów-10.10.2018 MSCDN
Wykorzystanie na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych aplikacji i zasobów dostępnych w chmurze-25.10.2018
Udzielanie pierwszej pomocy- 10.01.2019 PCK
Egzamin ósmoklasisty-08.11.2018 MSCDN
Szkolenie na egzaminatora egzaminu ósmoklasisty- 15-16.12.2018- ukończone wpisem do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 772000185
Aktywizowanie ucznia do racjonalnego zarządzania zasobami-18.02.2019 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Szkolenie nt. awansu zawodowego organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie- 03.2019
Odbyte przeze mnie szkolenia i warsztaty z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Starałam się wykorzystywać cenne wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia. W związku z tym, iż nie wszyscy nauczyciele mogli uczestniczyć w tychże szkoleniach dało mi to możliwość dzielenia się z nimi wiedzą nabytą przeze mnie. Ponadto uważam, że ustawiczne samodokształcanie przeciwdziała zjawisku zwanym „wypaleniem zawodowym”. Warto jest również pamiętać, iż podnoszenie kompetencji zawodowych nauczyciela ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.
Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych np. www.plock.mscdn.pl, www.oke.warszawa,gwo.pl www.nowa era .pl i tym podobne. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z materiałów zamieszczanych na www.matmag.pl, www.matematyka.net www.literka.pl i www.profesor.pl. www.men.gov.pl www.edux.pl www.learningapps.org www.eduscience.pl www.portaloswiatowy.pl.

3. PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ DOSKONALENIE WŁASNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ
Brałam czynny udział w opracowywaniu i ewaluacji dokumentów regulujących pracę szkoły. Doskonalenie i ewaluacja tych dokumentów wpływa również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz moich kompetencji zawodowych.
W okresie stażu:
pracowałam w Zespole do zmian Statutu, byłam odpowiedzialna za fragment dotyczący stołówki szkolnej.
we wrześniu każdego roku opracowałam rozkłady materiałów dostosowując je do klas, w których uczę, w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 opracowałam plan wychowawcy klasowego w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły w Lucieniu.
razem z członkami Zespołu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dokonałam analizy szkolnego zestawu podręczników, w roku szkolnym 2016/2017 , 2017/2018 razem z przewodniczącą Zespołu humanistycznego opracowywałyśmy Szkolny wykaz podręczników na przyszły rok szkolny. Sprawdzałam i dokonywałam analizy wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych, wybierałam i analizowałam sprawdzian kompetencji wiedzy i umiejętności z matematyki dla uczniów klas piątych SP, klas drugich gimnazjum z matematyki i fizyki.
W roku szkolnym 2018/2019 razem z członkami zespołu matematycznego, uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach zespołu, na których omawiane były wszystkie bieżące sprawy, a w szczególności:
-przygotowania do konkursów matematycznych,
-udział w komisjach konkursowych odbywających się w szkole i poza nią
-dokonanie analizy zestawu podręczników,
-przygotowania zadań na Dzień Patrona Szkoły,
-opracowanie zadań na Dzień Otwarty Szkoły.
-przeprowadzałam,sprawdzałam i dokonywałam analizy sprawdzianów diagnostycznych, tzw. sesji z plusem czyli ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, przeprowadziłam trzy sesje, na początku roku szkolnego, po pierwszym semestrze, oraz pod koniec maja na zakończenie roku szkolnego. Sprawdziany odbyły się w klasach:5,e,f,g, 6e. Po sprawdzeniu testów, wpisywałam wyniki na platformie elektronicznej GWO, generowałam raporty i na ich podstawie dokonywałam analizy wyników.
Przez cały czas starałam się o podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości nabytych podczas szkoleń, wyszukanych w Internecie, korzystałam bardzo często z czasopism- Matematyka w szkole. Na zajęciach wykorzystuję projektor- do pokazów prezentacji, które samodzielnie przygotowuję, na większości lekcji fizyki korzystałam z filmów edukacyjnych, pokazów, ćwiczeń interaktywnych z e-podręczników, które poleca Ministerstwo Edukacji i Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Na zajęciach w SP nr 23 wykorzystuję tablicę interaktywną, podręcznik multimedialny, interaktywne ćwiczenia, przygotowane przeze mnie różne informacje na omawiany temat na lekcji, korzystam z gier matematycznych pozyskanych z wydawnictwa GWO, filmów edukacyjnych, foliogramów, modeli brył wykonanych przez uczniów, jak również prezentacji multimedialnych.
Na bieżąco poszerzałam swoją wiedzę na temat aktywizujących metod nauczania. Starałam się jak najwięcej wykorzystywać je na zajęciach w celu uatrakcyjniania lekcji. O metodach dowiadywałam się ze szkoleń, od innych nauczycieli, a także sama szukałam ich np. w Internecie.
Od drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019 prowadzę zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VI w ramach projektu „Z podstawówką w świat”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i wyrównanie braków edukacyjnych
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019, prowadziłam zajęcia dla szóstoklasistów, według programu, który opracowałam pt. „Elementarz ekonomi dla szóstoklasistów”.Głównym założeniem programu było łączenie treści matematycznych z elementami ekonomii oraz przygotowanie ucznia do wykorzystywania matematyki i ekonomii w dalszej nauce i życiu codziennym.

4. DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZEJ
W okresie stażu od roku szkolnego 2016/2017 byłam wychowawcą klasy V. W celu poznania moich wychowanków, ich rodziców, opiekunów oraz środowisk, z których pochodzą przeprowadzałam liczne rozmowy i wywiady. Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami mieszkającymi w tym samym środowisku co moi uczniowie. Wspólnie z moimi wychowankami zorganizowaliśmy kilka imprez klasowych, takich jak: dzień chłopaka, dzień kobiet, mikołajki klasowe, wigilie klasowe, pikniki klasowe nad jeziorem w Miałkówku,które pozwoliły nam na lepszą integrację i wzajemne poznanie się. Byliśmy na wspólnych wycieczkach :
19.06.2017 Płock-kino, lekcja biblioteczna, zoo, 27.06.2017 Sierpc-skansen, Skępe-Sanktuarium, 28.05.2018- Gdańsk, Sopot- Stare Miasto, Park trampolin, Sopockie Molo.
Jako wychowawca klasy, starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w nowym środowisku., wśród nowych nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów i wywiadów starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, że współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły
W pracy wychowawczo - opiekuńczej staram się zadbać o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy.
W roku szkolnym 2018/2019, spotykałam się z rodzicami uczniów, których uczę w ramach dni otwartych, gdzie mogliśmy na bieżąco wyjaśniać i rozwiązywać napotkane problemy. Oprócz dni otwartych, ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, którzy mają problemy z przyswajaniem treści matematycznych lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO KONKURSÓW I ORGANIZACJA KONKURSÓW
Dbając o uczniów, którzy w szczególny sposób interesują się nauczanymi przeze mnie przedmiotami organizowałam konkursy szkolne i ogólnopolskie oraz przygotowywałam do nich uczniów na spotkaniach indywidualnych. Rok szkolny 2016/2017:
1. przedmiotowy konkurs z matematyki organizowany przez Kuratorium – etap szkolny, w którym udział wzięło czworo uczniów klasy III ga i b – październik 2016
2. powiatowy konkurs pożarniczy, w którym wzięło udział czworo uczniów, dwóch z klasy V i VI SP jeden z nich zajął II miejsce, dwóch z klasy III ga i b, jeden z nich zajął II miejsce- kwiecień 2016
3. międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur, w którym udział wzięło siedmiu moich wychowanków-16.03.2017
4. szkolny etap konkursu Infomatix, organizowanego pod patronem honorowym Starosty Gostynińskiego oraz filii PW w Płocku oraz firmy HP, udział wzięło pięciu uczniów z klas III g a i b-15.03.2017
5. szkolny konkurs matematyczny Mistrz Matematyki, w którym udział wzięło 17 moich uczniów, Mistrzem klasy V został mój wychowanek Adrian Zieliński, klasy II G- Adam Migdalski, klasy III G -Aleksandra Cierpikowska.
Rok szkolny 2017/2018:
1. przedmiotowy konkurs z matematyki organizowany przez Kuratorium – etap szkolny, w którym udział wzięło czterech uczniów z klasy III ga - październik 2017
2. konkurs matematyczny w formie elektronicznej Pangea 2018 – organizowany przez Międzynarodową szkołę Meridian w Warszawie, udział wzięło 17 uczniów z klas IV-VI SP marzec 2018
3. międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur, w którym udział wzięło 10 uczniów z klas IV-VISP i III G
4. szkolny konkurs Mistrz Matematyki, w którym udział wzięło 13 uczniów z moich klas , dwoje z nich zdobyło tytuł Mistrza Matematyki- klasa IV Weronika Lewandowska, klasa VI- Adrian Majchrzak- 11.06.2018
5. pierwszy szkolny konkurs przyrodniczy dla klas III gimnazjum W świecie przyrody, udział wzięło- pięć dziewcząt z klasy III g a i b.
Rok szkolny 2018/2019:
1. przedmiotowy konkurs z matematyki organizowany przez Kuratorium
-etap szkolny, w którym udział wzięła jedna uczennica z klasy VIe październik 2018
2. ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny Łowcy Talentów Jersz, udział wzięło 11 moich uczniów z klas IV-VI, dwie z uczennic otrzymały dyplom za dobry wynik- 21 listopada 2018
3. Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Z przyrodą za Pan Brat” organizowany przez SP nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku, udział wziął jeden uczeń z klasy VIe i wraz z drużyną uzyskali III miejsce-28.11.2018
4. Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur, w którym udział wzięło 9 moich uczniów, dwóch uczniów otrzymało nagrody II stopnia za wyróżnienie w kategorii Beniamin- III-V. 2019
5. XXV Międzyszkolna Liga Przedmiotowa, organizowana przez UMP Płock oraz SP nr 3 w Płocku, udział wzięła trzyosobowa drużyna uczniów klasy piątej, zajęli II miejsce drużynowo-18.05.2019
6. Szkolny konkurs dla uczniów z zajęć wyrównawczych „I ja poradzę sobie z matematyką”-21.05.2019
6. WSPÓŁTWORZENIE ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
W roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 byłam przewodniczącą Zespołu matematyczno-przyrodniczego. Raz na dwa miesiące nauczyciele spotykali się celem:
1. Analizy próbnego egzaminu w klasach III w części matematycznej i przyrodniczej.
2.Omawiania zagadnień, z opanowaniem, których uczniowie mają trudności.
3. Wymiany spostrzeżeń na temat stosowanych metod nauczania.
4. Członkowie zespołu na bieżąco dzielili się informacjami z odbytych konferencji, szkoleń i warsztatów.
5.Zorganizowano i przeprowadzono konkursy: kuratoryjne, Kangur, Pangea, Infomatix, Mistrz Matematyki, konkurs wiedzy pożarniczej, szkolny konkurs z zakresu przedmiotów przyrodniczych- W świecie przyrody.
6.Wybrano testy do przeprowadzenia badania wyników nauczania z matematyki w klasie piątej szkoły podstawowej, w klasach drugich gimnazjum z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia.
7. Dokonano analizy i wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań wyników nauczania.
8.Przygotowano uczniów do wielu konkursów przedmiotowych na szczeblu szkolnym, gminnym, ogólnopolskim.
9. Dokonano analizy i wyboru podręczników i programów nauczania.Ze spotkań spisywane były protokoły, a na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiałam sprawozdanie z realizacji prac Zespołu matematyczno-przyrodniczego.
W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 byłam również przewodniczącą Zespołu Nauczycieli uczących w klasie V i VI SP. Członkowie zespołu spotykali się raz w miesiącu w celu omówienia bieżących spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie, z każdego zebrania spisywane były protokoły, a na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiałam sprawozdanie z realizacji prac zespołu.

W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 byłam członkiem zespołu wychowawczego klas SP, uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach zespołu na których omawiane były bieżące problemy wychowawcze i podejmowane decyzje.
Sprawdzałam próbne egzaminy gimnazjalne z części matematycznej i przyrodniczej. Każdego roku byłam odpowiedzialna za sprawdzenie próbnych egzaminów swoich uczniów. W latach 2016/2017, 2017/2018 były to dwukrotnie przeprowadzane egzaminy.
Próbny egzamin jest niezwykle istotnym wydarzeniem nie tylko dla uczniów, ale też i dla nauczyciela prowadzącego, ponieważ niesie ze sobą informację o efektach pracy obu stron. Z każdego egzaminu próbnego przygotowywałam szczegółowe analizy wyników, które przedstawiane były podczas zebrań rady pedagogicznej, a także spotkań z rodzicami klas trzecich.
W pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego brałam udział rokrocznie nie tylko w okresie stażu. W roku szkolnym 2016/2017 byłam przewodniczącą komisji egzaminacyjnej w części z języka angielskiego. W czasie egzaminu czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem. Po jego zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli przewodniczącego komisji. W roku szkolnym 2018/2019 brałam udział w pracach:
1. szkolnego etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z matematyki i fizyki,
2. - komisja próbnego egzaminu ósmoklasisty z wydawnictwem Nowa Era,
3. - komisja próbnego egzaminu ósmoklasisty z CKE,
4. - komisja międzyszkolnego konkursu mat.-przyr. organizowanego w SP nr 21 w Płocku,
5. -komisja XXV międzyszkolnej ligi przedmiotowej z matematyki w SP nr 3 w Płocku,

7. DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI SZKOŁY W ŚRODOWISKU
Przez cały okres stażu na bieżąco pisałam krótkie informacje o podjętych przeze mnie działaniach między innymi: udziale w konkursach, relacji z wycieczek. Napisane tzw. artykuły zamieszczane były na stronie internetowej szkoły.
W okresie stażu, ale również i wcześniej brałam czynny udział w uroczystościach szkolnych, które odbywały się na terenie gminy Gostynin. Wymienić tu mogę: Dzień Rodziny– pomoc w przygotowaniu słodkich stołów i obsługiwaniu gości. Dziesięciolecie Zespołu Pieśni i Tańca Promyki Lucienia, gdzie byłam odpowiedzialna za opiekę nad Zespołem podczas gali. Dni Patrona Szkoły nr 23 w Płocku, podczas którego na zajęciach matematyki realizowałam lekcje pt „Bochenek chleba, drogocenny towar w okresie okupacji” .Dzień Otwarty Szkoły, na który przygotowałam we współpracy gazetki ścienne na korytarzu przy pracowniach matematycznych,opracowałam krótką prezentację multimedialną dla najmłodszych, zredagowałyśmy karty pracy, gry, modele brył dla sześciolatków.
8. PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA CZĄSTKOWEGO Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przedstawiając realizację założonych przeze mnie celów oraz dokonałam oceny efektywności podjętych przeze mnie działań – maj 2019.

Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosły następujące efekty:
DLA SZKOŁY:
-kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym
-podniesienie jakości pracy
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
-podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego
-promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku
-współpraca z innymi podmiotami
DLA MNIE:
-uatrakcyjnienie zajęć
-satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania
- podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości
- nabywanie umiejętności organizacyjnych
- budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami
-zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
DLA UCZNIA:
-bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi
-kształtowanie umiejętności pracy w grupie
-zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób
-inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach.

§8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. WYKORZYSTANIE W PRACY NAUCZYCIELA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Nowe technologie nieustannie i nieodwracalnie wkraczają do wszystkich aspektów naszego życia, a szczególnie technologia informacyjna i komunikacyjna. Przed nauczycielami stoi ważne zadanie, polegające na integrowaniu zaawansowanej technologii z zadaniami szkoły. Komputer stał się więc nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych oraz życiu codziennym bardzo często korzystam z umiejętności komputerowych. Każdego dnia w pracy pedagoga i wychowawcy, organizując swój warsztat pracy, wykorzystuję umiejętność posługiwania się komputerem.
Opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz całą dokumentację z awansu.
Na początku każdego roku szkolnego pisałam na komputerze rozkłady i szczegółowe kryteria oceniania lub dokonywałam ich ewaluacji, plan pracy wychowawcy, plan pracy zespołu klasowego, plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego.
W pracy w szczególności korzystam z programów MS Word, Excel i Power Point. Korzystam z zasobów Internetu i informacji przesyłanych pocztą elektroniczną.
Opracowywałam:
- scenariusze lekcji,
- karty pracy,
- sprawdziany z matematyki i fizyki,
- testy,
prezentacje na zajęcia lekcyjne
- sprawozdania – np. na posiedzenia rady pedagogicznej, czy sprawozdanie z awansu zawodowego
- dyplomy za udział w konkursach
- informacje na gazetki klasowe
informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
Wyszukiwałam w Internecie pomocnych materiałów i narzędzi pracy, które uatrakcyjniają prowadzone przeze mnie zajęcia, co niewątpliwie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. Sieć Internet zawiera ogromną liczbę portali internetowych przeznaczonych dla uczniów oraz nauczycieli każdego przedmiotu. Śledzenie w/w portali edukacyjnych pozwoliło mi na zgromadzenie w czasie stażu pokaźnej liczby materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, testów z matematyki, fizyki, a także konspektów lekcji.
Dokonując analiz próbnych egzaminów gimnazjalnych czy testów kompetencji również korzystałam z komputera, sporządzałam wykresy, tabele, opisy.
W pracy wykorzystywałam program komputerowy do wypisywania świadectw swoich wychowanków.
W okresie stażu wysyłałam pocztą elektroniczną sprawozdania w postaci załączników na rady protokolantom.
Od roku szkolnego 2018 / 2019 w związku ze zmianą miejsca pracy na Szkołę Podstawową nr 23 w Płocku, obsługuję i korzystam z dziennika elektronicznego MOBIDZIENNIK, którym posługuję się codziennie, kontrolując frekwencję swoich uczniów, wpisując oceny oraz tematy zajęć, wymieniam korespondencję z rodzicami, uczniami oraz innymi nauczycielami.

2. KORZYSTANIE Z NOWOCZESNEJ TECHNOLOGI KOMUNIKACYJNEJ

Prowadząc zajęcia korzystałam z urządzeń multimedialnych: komputer i rzutnik.
Na zajęciach z wychowawcą realizowałam tematy dotyczące technologii informacyjnych, użytkowania komputera i Internetu: Czego słuchamy i co oglądamy najchętniej?, Korzyści i zagrożenia wynikające z dostępu do Internetu, przeprowadziłam lekcję hospitowaną nt. cyberprzemocy, pt. „Gdzie jest Mimi?, której celem było zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy. Dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą. Pomysł na realizację zajęć pozyskałam z platformy edukacyjnej Dajmy Dzieciom Siłę.
W czasie stażu za pomocą e – maili, forum dyskusyjnych wymieniałam swoje poglądy, spostrzeżenia, doświadczenia i uwagi z innymi nauczycielami. Umieszczałam swoje konspekty zajęć oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na portalach nauczycielskich. Tą drogą kontaktowałam się również z organizatorami konkursów.
Wzięłam udział w 20 godzinnym szkoleniu „Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” na którym poznałam pięć modeli wykorzystania TIK w nauczaniu, oraz wiele platform edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach z uczniami między innymi: learningapps.org, create.kahoot.it, geogerbra.org.pl.
Brałam udział w 15 godzinnym kursie „Wykorzystanie na lekcjach matematyki aplikacji i zasobów dostępnych w chmurze”, w programie kursu poznałam narzędzia cyfrowe wspomagające nauczanie matematyki: programy, aplikacje, portale i platformy edukacujne.
Na bieżąco starałam się śledzić strony internetowe np. www.plock.mscdn.pl czy www.wsipnet.pl, www.nowaera.pl,www.gwo.pl pod kątem wyszukiwania szkoleń oraz ważnych w pracy nauczyciela informacji. Wypełniałam formularze zgłoszeniowe na szkolenia na stronach WWW, a także deklaracje pracy z podręcznikami np., wydawnictwa GWO.

Reasumując, dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca wychowawcy i pedagoga przyniosła następujące efekty:
DLA SZKOŁY:
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela
• rozpowszechnienie działań szkoły na portalach internetowych
• kontakt z rodzicami przez stronę dziennika elektronicznego MOBIDZIENNIK
DLA MNIE:
• usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów
• opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji
• rozwój przez samodokształcanie
• poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej
• otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
• uatrakcyjnianie zajęcia poprzez wykorzystanie dostępnych programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz innych samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
•nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi nauczycielami
•stały dostęp do aktualnych informacji
DLA UCZNIÓW:
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
• kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
• zdobywanie nowych umiejętności
• rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi
§8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałam swój potencjał, zastanawiałam się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując z nauczycielami. Stwierdziłam, że jest to otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę.

1. PROWADZENIE LEKCJI OTWARTYCH
Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna.
Pełniłam obowiązki opiekuna stażysty dla nauczyciela kontraktowego z matematyki( niestety pełniłam te rolę tylko przez pierwszy miesiąc roku szkolnego 2016/2017, gdyż nauczyciel stażysta zrezygnował z pracy). Wykonałam jednak dwa zadania związane z tą funkcją:
• Zawarłam kontrakt
• Pomagałam w opracowaniu projektu planu rozwoju zawodowego
W roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 ,w okresie stażu prowadziłam lekcje otwarte, w których brali udział wszyscy nauczyciele pracujący w szkole. Pierwsza lekcja była przeprowadzona na zajęciach matematyki w klasie IV: Mierzenie. Posługiwanie się różnymi jednostkami długości. Druga lekcja była przeprowadzona na lekcji fizyki w klasie I gimnazjum: Masa i ciężar. Prowadząc lekcję skupiłam się na pokazaniu odbiorcom aktywności uczniów, stosowaniu różnych metod i form pracy. Po zakończeniu zajęć lekcje były omawiane w obecności dyrektora i pozostałych nauczycieli. Prowadzenie i przygotowanie lekcji wiązało się z dużym stresem , ale jednocześnie sprawiło,że bardziej uważnie przeanalizowałam własny sposób przygotowania zajęć,a następnie sam tok lekcyjny. Prowadzenie zajęć dało mi dużo satysfakcji, pozwoliło upewnić się, że posiadam umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi, a nauczyciel obserwujący wyniósł korzyści z w/w zajęć.
Prowadziłam także zajęcia obserwowane przez Z-ce Dyrektora szkoły.
Była to godzina wychowawcza nt. Cyberprzemocy, konsekwencji jakie grożą ich sprawcom. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.
W roku szkolnym 2018/2019,w marcu i kwietniu pełniłam rolę opiekuna studentki matematyki, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach odbywanych praktyk studentka została przeze mnie zapoznana z warsztatem i planowaniem pracy nauczyciela, obserwowała lekcje matematyki prowadzone przez moją osobę oraz godziny zajęć wyrównawczych z matematyki. Prowadząc zajęcia wykorzystywałam różne metody i formy pracy na zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących,zaprezentowałam również pracę z uczniem zdolnym (stosowanie dodatkowych zadań o zwiększonym stopniu trudności, zadania problemowe) oraz pracę z uczniem słabym o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. Do tych uczniów kierowałam bezpośrednie pytania, kilkakrotnie je powtarzając, stosowałam dodatkowe pomoce dydaktyczne oraz indywidualny tok pracy. Każde zajęcia były szczegółowo analizowane i omawiane z praktykantką. Studentka przeprowadziła pod moją obserwacją lekcje matematyki, do każdych zajęć przygotowywała scenariusz lekcji, zajęcia były omawiane z podziałem na mocne i słabe strony. Opieka nad praktykantem dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, podnoszenia jakości pracy szkoły, wpłynęła na kształcenie nowych kadr nauczycielskich.

2. WYKORZYSTANIE WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI W CODZIENNEJ PRAKTYCE SZKOLNEJ

Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.
Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez , konkursów, wycieczek. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej.
Znajomość posługiwania i obsługi Internetu, umożliwiła mi zamieszczanie publikacji na stronach internetowych. Jest to jeden ze sposobów wymieniania się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, nie tylko z macierzystej szkoły. Dzięki możliwościom jakie daje mi Internet, dowiaduję się w jaki sposób inni nauczyciele prowadzą lekcje z przedmiotu matematyka, wyszukuję ciekawe referaty i różne pomysły na uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych. W roku szkolnym 2018/2019 udostępniłam, scenariusze lekcji matematyki pt. „Pole koła”, „Jednostki długości” na stronie www.literka.pl. ,oraz sprawozdanie z planu rozwoju na stronie www.edukacja.edux.pl .
3. WSPÓŁPRACA Z INNYMI NAUCZYCIELAMI W RAMACH ZESPOŁÓW

Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły.
Brałam czynny udział i prowadziłam spotkania zespołu przedmiotowego : wraz z koleżankami z zespołu przygotowywałam wyniki próbnych egzaminów, a także egzaminów końcowych w latach 2016, 2017, co pozwoliło nam ocenić mocne i słabe strony naszych uczniów oraz skłoniło nas do podjęcia działań w celu podniesienia wyników na właściwym egzaminie.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Wychowawczego współpracując z nauczycielami. Omawialiśmy problemy wychowawcze, prowadziliśmy dyskusje, które kończyły się wspólnie wyciągniętymi wnioskami.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu oddziału klasowego , którego byłam wychowawcą. Na spotkaniach, które odbywały się raz w miesiącu omawialiśmy bieżące sprawy, które dotyczyły mojej klasy, dzieliliśmy się spostrzeżeniami i wnioskami.
Brałam czynny udział w spotkaniach zespołu matematycznego gdzie wraz z koleżankami omawiałyśmy bieżące i istotne problemy, przedsięwzięcia, konkursy, sprawdziany.
4. STUDIOWANIE LITERATURY PEDAGOGICZNEJ
Pogłębiałam wiedzę z psychologii, pedagogiki i dydaktyki studiując literaturę pedagogiczną:
- „Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu” M. Taraszkiewicz
- „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” Faber A., Mazlish E.
- „Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem” Scott G. Paris, Linda R. Ayres
- „Inteligencja emocjonalna” Goleman D.
- Cooper P., Ideus K. : ,,Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową: poradnik dla rodziców i nauczycieli”
- „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących” Budnik E., Moszyńska A., Owczarska B, Kielce 2000
Wnioski i uwagi dotyczące przeczytanych książek przyczyniły się do analizy moich działań wychowawczych. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi. Interesujące i przydatne pozycje polecałam również kolegom i koleżankom. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać tak by znaleźć w niej podpowiedzi lub rozwiązania interesujących mnie kwestii.
Moja współpraca przyniosła następujące efekty:
DLA MNIE:
dzielenie się swoją wiedzą sprawia mi przyjemność
zrewanżowanie się koleżankom i kolegom
uwagi mobilizują mnie do lepszej pracy
dobre pomysły kuszą mnie do wykorzystania ich w mojej pracy
zawsze mogę liczyć na pomoc i przychylność koleżanek i kolegów
satysfakcja z dobrze wykonanej pracy
doskonalenie pracy własnej.
DLA SZKOŁY:
tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły
współpraca z innymi nauczycielami zacieśnia stosunki interpersonalne pracowników szkoły, a tym samym powoduje powstanie przyjaznej atmosfery pracy
osiąganie efektywniejszej pracy jest możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi kilku nauczycieli
osiąganie lepszych wyników nauczania dzięki pokaźnym i nowoczesnym zbiorom, pomocom dydaktycznym
poprawienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego
§8 ust.2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

1. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU AUTORSKIEGO
Program pracy z uczniem słabym
W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla klasy drugiej gimnazjum. Była to grupa uczniów słabych. Pracę na zajęciach utrudniał fakt, iż tempo przyswajania wiedzy przez tychże uczniów było bardzo wolne. Chcąc umożliwić tym uczniom odpowiedni stopień przygotowania się opracowałam „Program pracy na zajęciach wyrównawczych”, którego celem miało być opanowanie w stopniu dostatecznym zakresu materiału ujętego w podstawie programowej z matematyki. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i przećwiczenia niezbędnych umiejętności wymaganych podczas egzaminu gimnazjalnego.
W końcu roku szkolnego dokonałam częściowej ewaluacji programu opierając się na wynikach semestralnych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku. Dało się zauważyć, że możliwość dodatkowego przećwiczenia pewnych zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane na lekcjach. Ponadto, uczniowie sami zauważyli, iż systematyczna praca przynosi dobre efekty. Oprócz tego sami uczniowie podkreślali fakt, że zajęcia dodatkowe są okazją do dopytania o nurtujące ich zagadnienia i problemy.
Plan pracy zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
W roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 prowadziłam zajęcia przygotowujące uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego. Każdy uczeń kończący naukę w gimnazjum staje przed poważnym egzaminem kończącym kolejny etap jego kształcenia. Plan pracy napisałam z myślą o tym, aby lepiej przygotować uczniów do egzaminu poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań stosując aktywne metody nauczania. W ramach tego programu uczniowie mieli możliwość samokontroli efektów swojej pracy i oceny własnych umiejętności. Chciałam wspierać rozwój uczniów oraz wyrównywać braki edukacyjne powstałe w toku kształcenia. Z myślą o tych uczniach opracowałam plan, który realizowałam w klasach III. W proponowanym planie nauczania treści programowe, służyły osiąganiu celów, były oparte na treściach podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN. Zaproponowany układ treści dostosowany był do aktualnie omawianego materiału i służył realizacji założonych celów w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia te były prowadzone przeze mnie w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Opracowanie programu „Elementarz ekonomii dla szóstoklasistów”.
Ukończyłam pięcioletnie studia ekonomiczne, jednakże moje zamiłowanie do zawodu nauczyciela oraz tradycje rodzinne stały się silniejsze. Wiedzę zdobytą podczas studiów postanowiłam wykorzystać i zastosować w pracy z uczniami. W trakcie trwania stażu przygotowałam program: „Elementarz ekonomii dla szóstoklasisty”. Został on przygotowany z myślą o uczniach szkół podstawowych, zainteresowanych zagadnieniami ekonomicznymi, a przede wszystkim kształtowaniem u uczniów postawy przedsiębiorczości. Zawarty w nim materiał został zaprezentowany w formie zbioru scenariuszy lekcji, które zachęcają do samodzielnego wnioskowania oraz ćwiczenia różnych, użytecznych w życiu codziennym umiejętności, m.in. podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, gospodarowania, planowania i realizacji przedsięwzięć. Główne założenia programu:integracja matematyki z elementami ekonomii oraz przygotowanie ucznia do wykorzystywania matematyki i ekonomii w dalszej nauce i życiu codziennym. Program obejmuje uczniów klas VI, a jego zamysłem jest „oswojenie” przez uczniów matematyki, która jest ciekawa i bardzo przydatna w życiu. Realizowany będzie na dodatkowych godzinach matematyki. Powyższy program realizowałam w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 z uczniami klasy VIe, których uczę matematyki, spotykałam się z nimi raz w tygodniu na jednej godzinie lekcyjnej, w ramach programu zrealizowałam sześć lekcji:Lekcja 1,Temat: Czym jest ekonomia?,
Lekcja 2, Temat:Mamo, kup mi, proszę... czyli o potrzebach i sposobach ich zaspokajania,
Lekcja 3,4, Temat:Czy pieniądze są nam potrzebne?
Lekcja 5,6,Temat:Nasz budżet, czyli jak gospodarować pieniędzmi.
Program cieszył się zainteresowaniem wśród uczniów, byli niezwykle zaangażowani i zainteresowani tematami. W przyszłości rozważam możliwość napisania innowacji w tym kierunku.
Plan pracy zajęć wyrównawczych w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Armii Krajowej nr 23 w Płocku, realizowanych w ramach projektu „Z podstawówką w świat”.
W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019, realizowałam zajęcia wyrównawcze w ramach projektu unijnego „Z podstawówką w świat”.
Zajęcia prowadziłam w czterech grupach, dwie grupy dla klas IV, jedna grupa dla klas V i VI. Zajęcia odbywały się po jednej godzinie lekcyjnej, raz w tygodniu, to projekt, którego realizacja jest przewidziana do roku 2020.
Główne założenia , które przyjęłam, na swoich zajęcia są następujące: Program zajęć wyrównawczych z matematyki ,realizowany w ramach projektu „ Z podstawówką w świat”, przygotowany w oparciu o program nauczania matematyki z plusem w szkole podstawowej.
Cele ogólne programu:
- wyrównanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł
-aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki,
- kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków,
- przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej
w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.
Cele szczegółowe programu:
-rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania arytmetyczne, kolejność
wykonywania działań),
- rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania,
- przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań, wyrabianie
nawyku korzystania z różnych źródeł informacji,
- kształcenie umiejętności przedstawiania rozwiązania zadania w sposób
czytelny, rozwijanie umiejętności opisywania przez uczniów w języku
matematyki prostych sytuacji,
- wyrabianie nawyku sprawdzania uzyskanych rozwiązań,
-kształcenie umiejętności myślenia i jasnego formułowania odpowiedzi (pełnym zdaniem),
- analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
- praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
-przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się, systematyczności,
pracowitości.
W końcu roku szkolnego dokonałam częściowej ewaluacji programu opierając się na wynikach semestralnych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku. Dało się zauważyć, że możliwość dodatkowego przećwiczenia pewnych zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane na lekcjach. Ponadto, uczniowie sami zauważyli, iż systematyczna praca przynosi dobre efekty.
Efekty z realizacji:
DLA MNIE:
praca z uczniami daje wiele satysfakcji nauczycielowi,
możliwość rozwijania swoich kompetencji dydaktycznych, które potem wykorzystałam na lekcjach
lepsze relacje nauczyciel – uczeń.
pozytywne efekty pracy
DLA SZKOŁY:
funkcjonowanie takich zajęć uatrakcyjnia ofertę dydaktyczno-wychowawczą
wzmacnia realizację celów programowych szkoły
przyniosły pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej
DLA UCZNIA:
pozytywne efekty pracy
zajęcia dostarczają satysfakcji z powodu osiągniętych sukcesów
zwiększenie zaangażowania ucznia
umiejętność podjęcia decyzji

§8 ust.2 pkt. 4 lit. b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
W grudniu 2018 roku ukończyłam szkolenie i otrzymałam wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie jako egzaminator, w marcu po zgłoszeniu do sesji egzaminacyjnej i wykonaniu testu weryfikacyjnego zostałam powołana do pełnienia funkcji egzaminatora egzaminu ósmoklasisty. Cele, które przyświecały mi podczas ubiegania się o pełnienie funkcji egzaminatora były następujące:
poszerzenie swojej działalności w zakresie nauczyciela matematyki,
dokładne zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi,
zdobycie nowych doświadczeń w zakresie oceniania,
zdobycie umiejętności dobrej oceny nietypowych rozwiązań zadań otwartych przez uczniów,
umiejętne wprowadzanie zasad oceniania zewnętrznego w proces dydaktyczny nauczyciela matematyki,
przygotowanie uczniów do prawidłowego wypełniania arkusza egzaminacyjnego,
wymiana doświadczeń w zakresie sposobów realizacji standardów egzaminacyjnych,
staranniejsza realizacja procesu dydaktycznego, w celu lepszego przygotowania swoich uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
Praca w charakterze egzaminatora pozwoliła mi doskonalić umiejętności pracy z grupą oraz uświadomiła mi, że ocenianie zewnętrzne pozwala na diagnozowanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów, monitorowanie poziomu nauczania i ocenę efektywności oddziaływań edukacyjnych szkoły. Bycie egzaminatorem otworzyło przede mną szereg nowych zadań, zmotywowało mnie do dalszej pracy w tym zawodzie i nauczyło nowych sposobów oceniania i punktowania prac uczniów. Po pracy w charakterze egzaminatora dzieliłam się swoim doświadczeniem z koleżankami i kolegami ze szkoły, w której pracuję. Myślę, że ukończony przeze mnie powyższy kurs zadziałał na mnie i na moją pracę pozytywnie. Uważam, że każdy nauczyciel powinien ubiegać się o bycie egzaminatorem, ponieważ w ten sposób może sprawdzić również i samego siebie.
Zdobyte w trakcie pełnienia funkcji egzaminatora doświadczenia wykorzystam w swojej codziennej pracy.
Pełniąc funkcję egzaminatora wpływam na podnoszenie jakości pracy szkoły. Jako egzaminator znający zasady i wymogi egzaminowania zewnętrznego mogę stosować odpowiednie metody nauczania, właściwie dobierać program i kłaść większy nacisk na wybrane treści kształcenia. W praktyce codziennej stosuję takie same kryteria oceniania, by lepiej przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
A tym samym bezpośrednio wpływam na jakość pracy szkoły, w której uczę. Wykonując zadania egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, uzyskałam następujące korzyści dla moich uczniów, rodziców, szkoły i dla mnie:
Efekty z realizacji:
DLA MNIE:
udoskonalenie własnych umiejętności w zakresie oceniania,
poszerzenie wiedzy matematycznej,
wprowadzenie oceniania zewnętrznego w pracy dydaktycznej,
zadowolenie z możliwości pomocy uczniom w przygotowaniu do prawidłowego wypełniania arkusza egzaminacyjnego,
dostrzeganie i poszukiwanie przyczyn popełniania przez uczniów typowych błędów,
dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
możliwość dokonania samooceny własnej pracy .
DLA UCZNIA:
poznanie zasad oceniania zewnętrznego,
podniesienie poziomu przygotowania się do egzaminu , poprzez zdobycie umiejętności precyzyjnego odpowiadania na pytania,
poznanie typowych błędnych wypełnień arkusza egzaminacyjnego,
zadowolenie uczniów z systematycznego wprowadzania zasad zewnętrznego oceniania podczas prac pisemnych i odpowiedzi ustnych,
zadowolenie uczniów i rodziców, z ukierunkowania przygotowania do egzaminu przez nauczyciela pełniącego funkcję egzaminatora.
DLA SZKOŁY:
podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez dobre przygotowanie uczniów do oceniania zewnętrznego,
poszerzenie zakresu działań kadry nauczycielskiej,
osiągnięcie lepszych wyników egzaminu ósmoklasisty.

§8 ust.2 pkt. 4 lit. c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
W celu poszerzenia zakresu działań szkoły oraz podniesieniu jakości własnej pracy w okresie mojego stażu podejmowałam szereg dodatkowych działań dydaktycznych i wychowawczych:
Przez okres stażu pełniłam rolę wychowawcy klasowego, opracowywałam plan pracy wychowawcy oraz tematykę godzin wychowawczych, prowadziłam teczkę wychowawcy klasowego, gdzie gromadziłam wszelkie ważne informacje i dokumenty dotyczące moich wychowanków, prowadziłam zebrania rodzicielskie, gdzie wraz z rodzicami dyskutowaliśmy na różne ważne tematy,podczas zebrań dzieliłam się z rodzicami posiadaną wiedzą na temat uczniów, przygotowałam referaty:Jak motywować uczniów do nauki, W jaki sposób radzić sobie ze stresem szkolnym. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami wszystkich swoich podopiecznych, na bieżąco informowałam o ważnych i trudnych sprawach.
PROPAGOWANIE UCZESTNICTWA UCZNIÓW W RÓŻNYCH FORMACH ŻYCIA KULTURALNEGO
-W marcu 2017 roku zorganizowałam wycieczkę do Warszawy, której głównym celem był udział uczniów klas drugich gimnazjum w warsztatach fizyczno-geograficznych prowadzonych w Ośrodku Edukacji i Zastosowań Komputerów, oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
-Corocznie w maju 2017 i 2018 roku wraz ze swoimi wychowankami organizowaliśmy piknik klasowy nad jeziorem Miałkówek, gdzie mieliśmy okazje wspólnie biesiadować, i dyskutować.
- 19 czerwcu 2017 roku byłam opiekunem wycieczki do Płocka na lekcję biblioteczną, do zoo i kina Helios.
- 26 czerwca 2017 roku byłam kierownikiem wycieczki do Sanktuarium w Skępe i skansenu w Sierpcu.
- 2 lutego 2018 roku byłam opiekunem na wycieczce do Łodzi, której celem było obejrzenie spektaklu w teatrze lalek Arlekin oraz udział w koncercie pt. „Muzyka ruchem malowana” w Akademii Muzycznej.
-18 kwietnia 2018 roku byłam opiekunem wycieczki do Teatru Dramatycznego w Płocku.
-28 maja 2018 byłam organizatorem i kierownikiem wycieczki do Trójmiasta, zwiedziliśmy Stare Miasto z przewodnikiem, byliśmy w Jump Parku oraz na molo w Sopocie.
ORGANIZACJA LUB WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW
Byłam koordynatorem konkursów przedmiotowych, a także pomysłodawcą i organizatorem dwóch szkolnych konkursów. Pamiętając o rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień moich wychowanków zorganizowałam konkursy szkolne, do których opracowywałam regulaminy, zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz przygotowywałam nagrody i dyplomy.
-Corocznie w okresie stażu i przed byłam szkolnym koordynatorem konkursu matematycznego Kangur, co roku konkurs odbywał się w naszej szkole w marcu zgodnie z wytycznymi organizatora głównego, przeciętnie brało w nim udział ok. 20 uczniów klas IV-VI SP oraz gimnazjum.
- Nie przerwanie od roku 2010 jestem pomysłodawcą i organizatorem szkolnego konkursu matematycznego Mistrz Matematyki, celem konkursu jest wyłonienie z każdego rocznika Mistrza Matematyki, czyli ucznia , który najlepiej napisze test składający się z 20 zadań zamkniętych. Od roku szkolnego 2016/2017 do konkursu zaprosiłam również uczniów gimnazjum. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom za udział w konkursie, a Mistrzowie Matematyki dyplom uznania na forum szkoły oraz słodki upominek.
- W roku szkolnym 2016/2017 byłam organizatorem szkolnego etapu konkursu matematyczno-informatycznego INFOMATIX, niestety żaden z uczniów naszej szkoły nie zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu. Wzięło w nim udział pięciu uczniów z klas trzecich gimnazjum.
- W roku szkolnym 2017/2018 z mojej inicjatywy uczniowie szkoły podstawowej zostali zgłoszeni do pierwszego elektronicznego konkursu matematycznego PANGEA. Dzięki udziałowi w konkursie mieli możliwość nie tylko oswojenia się z różnego rodzaju zadaniami i łamigłówkami matematycznymi, ale również oswajali się z komputerem i technologią informacyjną, gdyż każdy z nich pisał konkurs online, logując się na swoje indywidualne konto.
- W roku szkolnym 2017/2018 byłam pomysłodawcą i organizatorem pierwszego szkolnego konkursu przyrodniczego dla klas III gimnazjum pt. W świecie przyrody-konkurs był opracowany na wzór testów egzaminacyjnych składał się z zadań zamkniętych i otwartych z zakresu fizyki, chemii, geografii i biologii, w przygotowaniu treści zadań pomogły mi koleżanki uczące poszczególnych przedmiotów, w konkursie wzięło udział pięć dziewcząt z klasy III Ga i b.
W roku szkolnym 2017/2018, czterech uczniów klasy III gimnazjum wzięło udział w konkursie tzw. kuratoryjnym organizowanym przez MSCDN Płock, niestety żaden z uczniów, nie zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu.
W roku szkolnym 2018/2019 przygotowywałam uczniów do konkursów matematycznych o szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, ogólnopolskim i międzynarodowym:
-Ogólnopolski Alfik matematyczny, dwie osoby, otrzymały wyróżnienie za dobry wynik.
-Międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy „Z przyrodą za pan brat”, moi uczniowie zajęli III miejsce drużynowo
-Szkolny etap konkursu kuratoryjnego
-Międzynarodowy Kangur matematyczny, dwóch uczniów otrzymało wyróżnienie za dobry wynik.
-Międzyszkolna Liga Przedmiotowa, uczniowie zajęli II miejsce jako drużyna, jedna z uczennic otrzymała II miejsce indywidualnie.
Byłam również pomysłodawcą konkursu matematycznego dla uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki „I Ja poradzę sobie z matematyką” Celem jaki przyświecał mi przy organizacji konkursu było motywowanie do nauki i oswajanie z tym „trudnym” przedmiotem.
WYKONYWANIE GAZETEK ŚCIENNYCH
W okresie odbywania stażu w Szkole w Lucieniu byłam opiekunem sali matematycznej starałam się dbać o jej wygląd i wyposażenie. Zadbałam o to, aby klasa swoim wyglądem przypominała klasopracownię matematyczną. Razem ze swoimi wychowankami na bieżąco aktualizowałam gazetki ścienne. Uczniowie pod moja opieką przygotowali gazetki nt.: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, jesień, święta Bożego Narodzenia, zima, ferie zimowe, Walentynki, Dzień Kobiet, wiosna, Święta wielkanocne, Święto Konstytucji 3 – go Maja, Dzień Dziecka, Dzień Matki, wakacje, gazetki matematyczne: bryły obrotowe, sudoku, pola figur płaskich, obwody figur.
W roku szkolnym 2018/2019, przygotowywałam gazetki ścienne na na korytarz przy pracowniach matematycznych, ponadto jestem przypisana do dwóch pracowni matematycznych, w których zajęłam się dekoracją tablic, zdobią je projekty uczniowskie, dotyczące reklamy poznanych czworokątów.
PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam:
- zajęcia wyrównawcze dla klasy drugiej gimnazjum, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. Na zajęciach wyrównawczych uzupełniano braki w wiadomościach matematycznych. Uczniowie praktycznie utrwalali umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki, rozwijali umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, a także rozwijali sprawność rachunkową. Wskazywałam im ich mocne i słabe strony motywując do większego wysiłku i samodzielnej pracy.
W roku szkolnym 2017/2018 prowadziłam:
- zajęcia przygotowujące uczniów klas trzecich do egzaminu z matematyki , w wymiarze jednej godziny tygodniowo, egzaminu z fizyki w wymiarze jednej godziny co drugi tydzień. Celem tych zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach matematyki, fizyki,kształtowanie umiejętności wypełniania karty odpowiedzi, uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, uzupełnienie zaległości i braków, przywrócenie wiary we własne siły i możliwości i zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy. Koncentrowałam się głównie na potrzebach ucznia związanych z egzaminem, ale również na kształtowaniu umiejętności komunikatywnych wykorzystywanych poza szkołą.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłam:
-zajęcia dodatkowe z matematyki w klasie VI e, połączone z elementami autorskiego programu „elementarz ekonomii dla szóstoklasistów”, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej, przez pierwszy semestr roku szkolnego. Celem zajęć było utrwalenie bieżących informacji z lekcji matematyki, połączone z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi ekonomii, gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
-zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IVb, IVc, Ve,f w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. Były to zajęcia kierowane przede wszystkim dla uczniów z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie realizowałam zalecenia poradni, koncentrowałam się na wyrównywaniu braków, jakie mieli uczniowie. Podczas zajęć korzystałam z różnorodnych metod i form pracy. Efektem prowadzonych zajęć było uzyskanie pozytywnych ocen na koniec roku szkolnego przez uczniów, wzmocnienie ich wiary we własne możliwości, pokonanie strachu przed matematyką. Po każdym semestrze dla każdego ucznia opracowywałam ocenę efektywności prowadzonych zajęć i formułowałam wnioski na kolejny semestr.
-zajęcia koła matematycznego dla klas IV f, Vc,Ve,f,g, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. Zajęcia te były kierowane do uczniów uzdolnionych matematycznie, chcących rozwijać swoje umiejętności. Nadrzędnym celem zajęć było przygotowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach matematycznych na szczeblu międzyszkolnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Na zajęciach rozwiązywaliśmy z uczniami zadania trudne, problemowe, wymagające twórczego myślenia. Efektem zajęć były osiągnięcia uczniów: 2 wyróżnienia w konkursie Alfik matematyczny, 2 wyróżnienia w konkursie Kangur, zdobycie drugiego miejsca drużynowo i indywidualnie w międzyszkolnej lidze przedmiotowej.
Uzyskane efekty:
DLA SZKOŁY:
aktywny udział rodziców w życiu klasy i szkoły;
opracowanie uroczystości klasowych
integracja środowiska szkolnego
uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych i zachęcanie do niesienia bezinteresownej pomocy
uatrakcyjnianie i urozmaicanie procesu nauczania i wychowania;
DLA MNIE:
umożliwienie samooceny własnych działań.
zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku, spędzania czasu nie tylko na lekcjach
poprawa relacji nauczyciel – uczeń
obserwacja zachowań uczniów poza obowiązkowymi zajęciami

DLA UCZNIA:
integracja uczniów
zmotywowanie dzieci do różnorodnych działań artystycznych
przedstawienie artystycznego dorobku dzieci
rozbudzenie zdolności organizatorskich wśród uczniów
poczucie własnej wartości
współodpowiedzialność za życie kulturalne naszej szkoły
uwrażliwienie na potrzeby innych
nauczenie dzieci zasad zdrowej rywalizacji;

§8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami

W trakcie stażu współpracowałam z:
1. PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
W okresie całego stażu wdrażałam wszelkie zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w program nauczania matematyki i fizyki. Pracowałam z uczniami mającymi opinie poradni, uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym emocji i rozpoznawania problemów szkolnych wśród uczniów, szkolenie odbyło się w lutym 2018 roku i było prowadzone przez dyrektor Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gostyninie Panią Migdalską.
2. PEDAGOGIEM SZKOLNYM
Wychowawca, nawet zaopatrzony w gruntowną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, jest w głównej mierze dydaktykiem. Dlatego współpraca z pedagogiem szkolnym jest konieczna. Dobry nauczyciel-wychowawca zauważa problemy, w miarę swoich możliwości zapobiega im. W międzyczasie sygnalizuje o nich pedagogowi, by wspólnie opracować bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom ucznia. Pedagog szkolny jest w stanie odciążyć nauczyciela-wychowawcę w wielu obszarach pracy pedagogicznej. W jednych miejscach wesprzeć, w innych przejąć rolę, a w jeszcze innych współdziałać w osiąganiu zamierzonego celu.
W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 współpracowałam z pedagogiem szkolnym panią Elżbietą Korycką.
W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły:
• pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy;
• rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej
• rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym;
• pomocy w kontaktach z rodzicami
• problemu ucieczek uczniów z wybranych lekcji.
Kilkakrotnie wspólnie próbowałyśmy zaradzić problemom wychowawczym w mojej klasie, które dotyczyły konfliktu jednej dziewczynki z resztą klasy, pani pedagog wielokrotnie prowadziła rozmowy z uczennicą, ja przeprowadziłam w klasie ankietę nt. stosunków klasowych, którą pomogła mi opracować pani pedagog. Myślę, że takie współdziałanie usprawnia działalność wychowawczą i znacznie ułatwia pracę nauczycielowi. Jest również korzystne dla młodzieży potrzebującej wsparcia.
W roku szkolnym 2018/2019 współpracowałam z pedagogiem szkolnym panią Adrianną Chrobot, współpraca dotyczyła pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymiany informacji, jak opracowywać ocenę efektywności prowadzonych zajęć wyrównawczych.
3.WYDAWNICTWAMI
Od wielu lat współpracuję z przedstawicielami wydawnictw zawodowych: Nowa Era, GWO, WSiP prowadzącymi sprzedaż podręczników do nauki matematyki i fizyki. Dzięki tej współpracy pozyskałam wiele podręczników i pomocy dydaktycznych, jak książki do lekcji powtórzeniowych, sprawdziany, przykładowe zestawy testów egzaminacyjnych, które mogę wykorzystać podczas zajęć. Poprzez korzystanie na zajęciach z różnych materiałów, nie tylko podręczników, uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę, a nauczyciel jest w stanie dopasować ćwiczenia do poziomu umiejętności w klasie.
4.UDZIAŁ W ZBIÓRKACH RZECZOWYCH NA CELE CHARYTATYWNE
Przez dwa lata stażu jako wychowawca byłam zaangażowana wraz z moimi wychowankami w akcje charytatywne przeprowadzane na terenie naszej szkoły. Zachęcałam i motywowałam swoich uczniów do bezinteresownej pomocy na rzecz innych. Dzieci z mojej klasy wzięły udział w następujących akcjach:
• Góra Grosza, czyli zbiórka monet jednogroszowych dla potrzebujących dzieci
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają, na jakość jej pracy. Efekty moich działań:
DLA SZKOŁY:
• poszerzenie oferty szkoły
• integracja z różnymi instytucjami i podmiotami
• efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań
DLA MNIE:
• poszerzanie współpracy z instytucjami
• pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy
• usprawnienie pracy wychowawcy.
DLA UCZNIA:
• aktywizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym
• kształcenie postaw prospołecznych
• zindywidualizowanie procesu nauczania

§8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej:
1. Nagroda Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2016/2017 za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

§8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. OBSERWACJA I ANALIZA TRUDNOŚCI EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH W PRACY Z UCZNIAMI
Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego
Istotą zadań należących do wychowawcy klasy jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie życiem zespołowym klasy. Prowadząc planową pracę wychowawczą zmierzałam do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły przede wszystkim przez stworzenie zwartego zespołu uczniowskiego. Aby było to możliwe musiałam poznać swoich wychowanków, ich cechy psychiczne, warunki życia, sytuację rodzinną i środowiskową.
Po otrzymaniu wychowawstwa prowadziłam wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami w celu lepszego poznania uczniów. Poznanie sytuacji rodzinnej pozwoliło mi w późniejszym czasie zrozumieć pewne zachowania młodych ludzi i ich przyczyny. Ważne jest również poznanie, w jaki sposób uczeń organizuje sobie czas wolny, gdyż wpływa on na wyniki w nauce, informacje te uzyskałam za pomocą wywiadów z uczniami i ich rodzicami.
Przez cały okres pełnienia obowiązków wychowawcy klasy starałam się poświęcać dużo czasu na indywidualne rozmowy z uczniami na temat ich smutków, radości, niepowodzeń w szkole. Wnikliwie i systematycznie obserwowałam postępy dydaktyczne i wychowawcze uczniów wykorzystując dziennik. W przypadku pojawienia się problemów wewnątrz klasowych omawialiśmy je wspólnie na godzinach wychowawczych stosując zasadę tolerancji i zaufania. Niejednokrotnie zwracałam się o pomoc do pedagoga szkolnego. Wspólnie omawiałyśmy możliwe sposoby rozwiązania problemu, rozmawiałyśmy uczniami starając się znaleźć wyjście z sytuacji. Również rodzice moich wychowanków mogli kontaktować się z pedagogiem w razie pojawienia się niepokojących sygnałów.
Dzięki poznaniu młodzieży nie tylko usprawniłam pracę wychowawczą, wspomogłam również rozwój psychiczny i społeczny wychowanków.
Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu
W trakcie trwania 2 letniego okresu stażu byłam wychowawcą klasy V-rok 2016/2017, klasy VI rok 2017/2018 . W ramach współpracy z rodzicami organizowałam spotkania rodzicielskie, na których omawiałam bieżące sprawy klasowe oraz szkolne, informowałam rodziców o wynikach w nauce oraz o frekwencji. Ponadto, z rodzicami uczniów sprawiających największe kłopoty byłam w stałym kontakcie telefonicznym. Rodzice byli na bieżąco informowani o zaistniałych problemach i podjętych działaniach wychowawczych. Zawsze byłam gotowa podjąć rozmowy na temat problemów moich uczniów z ich rodzicami, służyłam radą, wyjaśniałam sytuacje problemowe, wspólnie ustalaliśmy odpowiednie środki zaradcze i sposoby ich zastosowania.
Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem w celu ustalenia form pomocy
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb, rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania, indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. Współpraca nasza polegała na wspólnym planowaniu pomocy potrzebującym uczniom, spotkaniach wg harmonogramu ustalonego przez pedagoga w ramach Zespołu, rozmowach podczas przerw, wymianie spostrzeżeń i uwag.
Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Spełniając wymogi kwalifikacyjne skonstruowałam opracowanie dwóch zdiagnozowanych przypadków. W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczo – opiekuńczych. Dołączam dwa z nich :
1 Opis i analiza przypadku – uczennica mało akceptowana w klasie:
I Identyfikacja problemu
Uczennica Julita Ł jest nieakceptowana przez koleżanki i kolegów z klasy.
W roku szkolnym 2015/2016 otrzymałam wychowawstwo w klasie czwartej, która miała bardzo dobrą opinie nauczycieli klas młodszych, klasa składała się z trzynastu uczniów i osiągała wysokie wyniki w nauce. Mała liczebność klasy pozwoliła mi na szybsze poznanie grupy klasowej. Błyskawicznie dało się zauważyć, że jedna z dziewcząt – Julita Ł. jest traktowana przez pozostałe dzieci jak przysłowiowa „czarna owca”. Podczas podziału na grupy, łączenia się do ćwiczeń w pary, czy też do zajęcia miejsc w autokarze jadącym na wycieczki, Julita była zawsze tą ostatnią do przydziału, niechcianą, i obwinianą za wszystkie niepowodzenia.

II Geneza i dynamika zjawiska
Początkowo niechęć koleżanek i kolegów do Julity przypisywałam chwilowym koleżeńskim nieporozumieniom. Starałam się tak prowadzić zajęcia lekcyjne , aby wybory grup, podział na pary podczas wyjść i wycieczek odbywały się w różny sposób. Okazało się jednak , że niezależnie od okoliczności Julita zawsze wyzwalała u kolegów złe emocje i zachowania : rozdrażnienie, niechęć, drwiny, radość z niepowodzeń, zazdrość przy moich pochwałach uczennicy.
„Normalnym” zjawiskiem było „naskakiwanie” na koleżankę, kiedy robiła coś źle. Zmuszona byłam przerywać lekcje, upominać karcących kolegów. Starałam się na konkretnych przykładach pokazywać pozostałym uczeniom jak niekonsekwentne i niesprawiedliwe jest ich zachowanie, kiedy przy takim samym potknięciu innej koleżanki lub kolegi reagują wyrozumiałym milczeniem.
Korzystając z nieobecności Julity w szkole, przeprowadzałam wielokrotnie rozmowy z pozostałymi uczniami klasy. Starałam się dociec, co jest przyczyną tak negatywnego do niej stosunku? Na pytanie „Dlaczego nie akceptujecie zachowania Julity?” otrzymałam właściwie dwie odpowiedzi: „ ...bo ona jest taka denerwująca...”, „...bo ona jak byliśmy w młodszych klasach ciągle zmyślała...”
W pierwszej kolejności skontaktowałam się z poprzednim wychowawcą klasy . Z naszej rozmowy dowiedziałam się, że problem nie akceptacji uczennicy „ciągnie” się już od początku nauki. Klasa IV zawsze była jedną z najlepszych pod względem nauki klas w szkole. Nikogo to nie dziwiło, bo tworzyły ją w znacznej części dzieci z tzw. „dobrych domów”, mające inteligentnych ,wykształconych rodziców starannie kierujących ich rozwojem. Dzieci te – zadbane, dopilnowane i wspomagane osiągały wysokie wyniki w nauce.
Julita pochodziła z wielodzietnej , bardzo skromnej rodziny, w której taty ciągle nie było w domu, opiekę nad dziećmi sprawowała mama, która nie radziła sobie z należytym wychowaniem dzieci. Uczennica osiągała słabsze niż rówieśnicy z klasy wyniki w nauce . Różniła się też znacznie skromniejszym wyglądem zewnętrznym. Dziewczynka , nie mogąc dorównać koleżankom w realnej rzeczywistości , uciekała się do fantazjowania i kłamstw. Budziło to dodatkową niechęć i napiętnowanie przez otoczenie. Uczennica była w klasie wyobcowana. Na szykany ze strony grupy często reagowała agresją , co tylko pogłębiało problem.
Uzyskane informacje potwierdziły moje przypuszczenie, że sprawa ma głębsze podłoże i wymaga szerokiego działania z mojej strony we współpracy z rodzicami, pedagogiem i innymi nauczycielami szkoły.
W porozumieniu z pedagogiem szkolnym omówiłyśmy ogólny plan działania, w ramach swoich kompetencji.
III Znaczenie problemu
Relacje w klasie są bardzo ważne. Uczniowie spędzają po kilka godzin dziennie w jednej sali wciąż z tymi samymi osobami. Jeśli relacje osobowe są dobre, zespół klasowy jest zintegrowany. Potrafi działać wspólnie, pomagać sobie, wykonywać różne zadania. Jeśli uczniowie dobrze czują się ze sobą, lepiej się uczą, potrafią pracować w grupach. Wiedzą, że mają swoje miejsce w klasie, czują się tu bezpieczni. Niebezpieczny jest brak integracji klasy, w której występują negatywne relacje interpersonalne. Może to doprowadzić do konfliktów, do podziałów w klasie lub nawet do dokuczania i odrzucenia pojedynczych uczniów przez ogół klasowy. Dlatego wychowawca powinien bacznie obserwować jakość relacji osobowych w swojej klasie i niezwłocznie interweniować w sytuacjach trudnych.
IV Prognoza
n e g a t y w n a
Zaniechanie działań w omawianym przypadku mogłoby spowodować:
1. w grupie:
- pogłębianie konfliktu, powstawanie nowych,
- wzrastającą izolację Julity,
- przyjęcie negatywnych reakcji za „normę”,
- wyolbrzymianie sytuacji konfliktowych,
- kształtowanie przekonania ,że są ludzie „lepsi i gorsi”,
- wzrost agresji,
- poczucie przekonania o bezkarności za szykanowanie innych, o przyzwoleniu na samosądy,negatywną atmosferę na lekcjach.
2. u Julity :
- pogłębianie się kompleksów, obniżenie poczucia własnej wartości,
- zaprzestanie aktywności na zajęciach lekcyjnych,
- pogłębianie się uczucia izolacji,
- wzrost agresji i chęci robienia na przekór innym,
- negatywne wspomnienia.
p o z y t y w n a
Podjęcie szerokich działań interwencyjnych przyniesie:
1. w grupie:
- likwidację uprzedzeń do koleżanki,
- zmniejszenie sytuacji konfliktowych,
- zauważenie zalet uczennicy,
- nabycie umiejętności panowania nad emocjami,
- nabycie umiejętności empatii, wzrost tolerancji dla innych,

2. u Julity:
wzrost wiary we własne siły, poczucia własnej wartości,
poczucie przynależności do grupy i akceptacji przez klasę,
chęć pokazania swoich możliwości, rzetelnej pracy na lekcjach zmniejszenie uczucia żalu, osamotnienia, niezrozumienia – wzrost poczucia bezpieczeństwa.
V Propozycje rozwiązań
Dla urzeczywistnienia prognozy pozytywnej wytyczyłam sobie następujące cele i zadania :
c e l e:
pozyskanie akceptacji Julity przez grupę klasową,
wdrażanie do współdziałania w grupie zgodnie z zasadami „fair play”,
kształtowanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami, asertywności i empatii,
poprawa atmosfery w zespole klasowym.

z a d a n i a:
zorganizowanie rozmowy wszystkich uczniów – wyjaśnienie przyczyn nieporozumień, odczuć towarzyszących negatywnym reakcjom,
ścisła współpraca z domem rodzinnym, raz w tygodniu informowanie matki o bieżącej sytuacji dziewczynki,
reagowanie na wszelkie przejawy nietolerancji, agresji na lekcjach,
prowadzenie działań opartych na empatii, asertywności ( wychowawca , pedagog),
podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia tolerancji, budowania empatii i integrowania klasy,
na każdej godzinie wychowawczej przeprowadzanie pogadanek na temat tolerancji,wzajemnej akceptacji, zachowania fair play w życiu.
VI Wdrażanie oddziaływań
Po zidentyfikowaniu omawianego problemu,podczas godzin wychowawczych przeprowadziłam ze wszystkimi uczniami z klasy IV grupową debatę. Przedstawiłam im swoje spostrzeżenia związane z obserwowanym zjawiskiem, poprosiłam ich o podzielenie się własnymi odczuciami w tej sprawie. Usłyszałam wiele racji. Nie obyło się bez wzajemnych oskarżeń, nawet pod moim adresem ( „bo pani to już nic nie powalana na Julitę powiedzieć, a co to ona święta?, Pani ją ciągle broni!”). Jednak po opadnięciu emocji (wymowna była cisza po moim pytaniu: „Kto chciałby być na miejscu Julity?”), po wysłuchaniu wszystkich opinii, uczniowie sami doszli do wniosku, że ich zachowanie często nie jest właściwe, że każdy ma jakieś wady , które czasami trzeba tolerować. Uczniowie postanowili postarać się panować nad swoimi emocjami wobec koleżanki.
W codziennej rzeczywistości okazało się to bardzo trudne. Starałam się jednak systematycznie , konsekwentnie kontrolować i wspomagać proces zmian w tym zakresie:
odbył się cykl lekcji dotyczących asertywności , umiejętności komunikowania się i empatii,
pedagog szkolny przeprowadził pogadankę na temat tolerancji,
przeprowadzona została na jednej z wywiadówek rozmowa z rodzicami na ten temat ,
odbyły się klasowe ,pozalekcyjne imprezy integracyjne.
VII Efekty oddziaływań
Podejmując działania zaradcze w opisywanym przypadku, miałam świadomość tego, że będzie to proces długotrwały. Fakt, że problem ciągnął się już od najmłodszych lat sprawiał, że jego rozwiązanie bez nawiązania współpracy z pedagogiem, innymi nauczycielami, rodzicami, byłoby niemożliwe.
Praca podejmowana na różnych płaszczyznach zaczęła przynosić wymierne efekty. Sytuacja w klasie nie jest idealna, ale uczniowie starają się unikać sytuacji konfliktowych.
W związku ze zmianą miejsca pracy, nie mogę osobiście zobaczyć efektów podejmowanych działań, w chwili obecnej, ale z relacji koleżanek z poprzedniej pracy wiem, że problem jest mniejszy i to jest dla mnie źródłem satysfakcji.
2.Opis i analiza przypadku –uczeń zdolny, ale nieśmiały
I - Identyfikacja problemu.
Uczennica klasy VI e Dajana D jest uzdolniona matematycznie.
O dziewczynce usłyszałam pierwszego dnia pracy w Szkole Podstawowej nr 23, podczas spotkania zespołu matematycznego, na którym między innymi rozmawiałyśmy o konkursach matematycznych, pani, która uczyła Dajanę matematyki wspomniała, iż jest bardzo dobra z matematyki, ale nie chce się angażować w konkursy matematyczne. O zdolnościach dziewczyny zorientowałam się po pierwszych ocenionych pracach, każda z nich była napisana na 100% możliwości. Okazało się, że Dajana ma ponadprzeciętne zdolności i umiejętności także z pozostałych przedmiotów. Uczennica otrzymuje oceny cząstkowe bardzo dobre i celujące, a na koniec semestru ma wystawione oceny celujące.

II. Geneza i dynamika zjawiska.
Kiedy zaczęłam ją uczyć w klasie szóstej, byłam zaskoczona Dajana nie udzielała się podczas lekcji, sprawiała wrażenie czujnego obserwatora. Zdolna, ale zbyt nieśmiała, aby wykazać się swoją wiedzą na forum. Niemniej jednak z prac domowych, pracy w grupach, kartkówek i klasówek otrzymywała zawsze ocenę celującą.
Zauważyłam, że łatwo przyswaja nowe treści programowe. Umiejętności Dajany są rozległe, a należą do nich chociażby takie jak: sprawność rachunkowa,rozumowanie i argumentacja, zdolność kojarzenia faktów, umiejętność koncentracji, spokojne usposobienie, wysoki poziom estetyczny i graficzny prac. Niemniej jednak Dajana sama nie podejmowała inicjatywy. Postanowiłam podjąć działania, które będą rozwijały jej zdolności intelektualne.
III.Znaczenie problemu.
Ludziom otwartym, śmiałym, tzw. „przebojowym” jest łatwiej w życiu osiągnąć sukces. Szybciej i efektywniej realizują swoje cele. Nie boją się wyzwań i porażek. Osobom nieśmiałym, wyciszonym jest trudniej, mimo że mają potencjał, zdolności twórcze i pragnienie pokazania swych umiejętności i osiągnięć. Uważam, że dziecku nieśmiałemu trzeba pomóc przezwyciężyć własny lęk. I to także jest celem nauczyciela. Należy „wyciągnąć” ucznia z jego „bezpiecznej izolacji” i pokazać, że świat poza nią jest również bezpieczny,a przede wszystkim ciekawszy.

IV. Prognoza negatywna:
-brak odpowiednich bodźców może spowolnić proces rozwoju uzdolnień,
-nieodpowiednie działanie nauczyciela może spowodować mechaniczne przyswajanie wiedzy.
Prognoza pozytywna:
-dobrą motywacją dla zdolnej, ale nieco nieśmiałej i niepewnej swojej wartości Dajany będzie zachęcanie do konfrontowania jej wiedzy i umiejętności w konkursach i olimpiadach szkolnych, pozaszkolnych, jak również namawianie do współpracy ze słabszymi.
-Wygrane w konkursach spowodują to, że uczennica poczuje się wyróżniona, zachęcona, zacznie się więcej uczyć zarówno z nauczycielem jak i sama, poszerzy swoją wiedzę, pomału wyzbywając się kompleksów, rozwinie umiejętności.

V Propozycje oddziaływań.
Z biegiem czasu Dajana oswoiła się z moim sposobem prowadzenia zajęć, zaczęła śmiało wyrażać swoje opinie. Pomału poznawałam jej osobowość. Okazało się, że zdolności matematyczne idą w parze z usposobieniem i charakterem uczennicy. Skromna, taktowna, koleżeńska i lubiana przez rówieśników dziewczyna stała się również podporą dla mojej pracy. W czasie zajęć w grupach wspomagała słabszych uczniów, organizowała pracę grupy, kreatywnie sugerowała rozwiązania problemów, ale nigdy nie narzucała swojej woli czy wyręczała kogoś w pracy.
Pod koniec września wyraziła zgodę na wzięcie udziału w szkolnym etapie konkursu kuratoryjnego z matematyki, konkurs swoimi treściami jest bliższy dla uczniów klas ósmych, ale Dajana na tle klas szóstych otrzymała dość wysoką notę, nie zniechęciła się do dalszej pracy. Nadal pogłębiała wiedzę na potrzeby olimpiad i konkursów.
W listopadzie wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Łowcy Talentów Jersz „Alfik matematyczny”otrzymała wyróżnienie za dobry wynik. W marcu brała udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, gdzie również otrzymała wyróżnienie za dobry wynik Wkrótce podjęłam kolejne kroki oddziaływań. Zaproponowałam jej udział w szkolnym etapie międzyszkolnej ligi przedmiotowej, jednak z powodów zdrowotnych, Dajana nie mogła wziąć w nim udziału. Przez dwanaście lat pracy jako nauczyciel matematyki nie spotkałam się z tak sumienną i mądrą osobowością.
VI Przewidywane efekty
wysokie osiągnięcia w różnorodnych konkursach
zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza materiał poziomu swojej klasy
wysokie wyniki testów kompetencyjnych z matematyki
VII Zakończenie
Umiejętności i zdolności Dajany są bardzo wysokie, żałuję, że miałam możliwość pracować z takim dzieckiem tylko przez jeden rok szkolny, gdyż Dajana wraz z całą klasą przechodzi do klasy siódmej do SP nr 8 w Płocku. Mam nadzieję, że uczennica doskonale da sobie radę w trakcie dalszej nauki, że kolejni nauczyciele dostrzegą jej zdolności i będą w stanie zachęcić ją do rozwijania swojego talentu poprzez udział we wszelkiego rodzaju konkursach i przedsięwzięciach.

Efekty realizacji:
DLA MNIE:
lepsze poznanie uczniów
pomaganie uczniom w rozwiązywaniu problemów
nawiązanie kontaktu z rodzicami
DLA SZKOŁY:
wspomaganie psychicznego i społecznego rozwoju uczniów
współpraca w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym

PODSUMOWANIE
Okres trzech lat stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, inaczej odbieram opinię innych. Cenię uwagi i dobre rady. Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla ucznia i szkoły. Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się realizować na bieżąco. W trakcie stażu, niespodziewanie pojawiały się nowe pomysły, którym także postanowiłam dać szanse. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Zrozumiałam, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się. Na każdym kroku staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania się nawzajem i prowadzenia dyskusji. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Motywuję i rozbudzam ciekawość uczniów. Stosuję na lekcjach metody aktywizujące. Uważam, że nie ma ludzi nieomylnych i potrafię przyznać się do błędu lub niewiedzy. Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z pomocami naukowymi, komputerem rozbudzają zainteresowania.
Trzyletnia realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu, jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. Mimo dużej pracy, jaką wkładam w wykonywanie zawodu, zaangażowania, wkładu finansowego i czasowego z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór jest właściwy. Staż miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy. Staż dopinguje i motywuje do dalszej pracy. Niektórych rzeczy nie zrobiłabym, gdyby nie staż. Przede wszystkim nie spędziłabym wielu godzin przy studiowaniu i analizowaniu aktów prawnych regulujących zasady awansu zawodowego oraz przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły i nauczyciela. W tym zakresie moja wiedza poszerzyła się i może być z pożytkiem wykorzystana w szkole.

Agnieszka Koperska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.