X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41600
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa:
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016 r. – 31. 05.2019 r.)
Opiekun stażu:
Dyrektor:
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Na podstawie ww. aktów prawnych w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego zamierzam:
1. Uczestniczyć w pracach organów Gminnego Przedszkola w Straszynie związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
( §7 ust. 2 pkt 1)
Lp.
Zadanie do wykonania: Poznanie procedury awansu zawodowego.
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu.
Współpraca z opiekunem stażu Aktywne uczestnictwo w WDN.
Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Doskonalenie i tworzenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego;
Śledzenie stron internetowych. Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu; Opracowanie planu rozwoju zawodowego.Zawarcie kontraktu oraz ustalenie zasad współpracy; - Analiza planu rozwoju zawodowego;Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu;- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności. Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego; Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej.Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;- Czytanie literatury pedagogicznej;Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Wpisy w dzienniku zajęć, miesięczne plany pracy,
indywidualne arkusze obserwacji dzieci. Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;- Dokonanie samooceny za okres stażu,autorefleksja.

Termin realizacji; 01.09.2019; Cały okres stażu; według harmonogramu;maj2019

Sposób dokumentowania

Kserokopie aktów prawnych;
- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych.
Wniosek o rozpoczęcie stażu; - Plan rozwoju zawodowego.Kontrakt i harmonogram współpracy;- Plan rozwoju zawodowego; - Scenariusze zajęć, wnioski z obserwacji.Materiały i opracowania z form doskonalenia zawodowego;- Konspekt przeprowadzonej rady szkoleniowej
- Protokoły.Zaświadczenia,- Materiały Zbiór materiałów oraz pomocy dydaktycznych; - Scenariusze zajęć i przedstawień, notatki.- Wykaz przeczytanych artykułów i książek. .Dziennik;- Plany pracy;- Arkusze obserwacji;-Informacje pisemne o gotowości do podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.Teczka zawierająca zebrane dokumenty;
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
( §7 ust. 2 pkt 2)

Zadanie do wykonania; Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych.Stosowanie różnorodnych nowatorskich aktywnych metod i form pracy z dzieckiem (diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci).Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci Współpraca z rodzicami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola Współpraca ze specjalistami Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.

Formy realizacji
– Obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi, analiza ich możliwości, troska o ich prawidłowy rozwój. - Zebrania grupowe z rodzicami, indywidualne konsultacje z rodzicami.– Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji indywidualnych z rodzicami;– Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów metod: Pedagogika Zabawy Klanza, Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Sensoplastyka według I. Stefańskj, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Przygotowanie do nauki pisania ćwiczenia i zabawy według K. Żmudy – Trzebiatowskiej.- Przygotowanie dzieci do imprez i uroczystości przedszkolnych zgodnie z planem pracy przedszkola. Tworzenie dekoracji.- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola -współorganizowania i przygotowanie uroczystości przedszkolnych, dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzania zajęć. Zaangażowanie rodziców i dziadków w akcje : „ Cała Polska czyta dzieciom”, „Poznajemy zawody rodziców oraz najbliższych członków rodziny” - Organizowanie oraz angażowanie rodziców i dzieci w przeprowadzane akcje charytatywne.- Angażowanie rodziców do pomoc podczas zorganizowanych wycieczek– Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, pedagoga, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.– Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, biblioteką, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, itp.,Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali itp.

Termin realizacji:Cały okres stażu.

Sposób dokumentowania
– Arkusze obserwacj , protokoły spotkań,notatki.– Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców.Wpisy w dzienniku zajęć;- Scenariusze zajęć;– Dokumentacja fotograficzna ;Scenariusze, adnotacje w dzienniku.– Scenariusze - Karty wycieczki– Notatki, adnotacje w dzienniku.- Sprawozdania,- Plany współpracy podziękowania, potwierdzenie dyrektora.

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust. 2, pkt 3

Zadanie do wykonania: Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego.Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej

Formy realizacji: – Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.– Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.– Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
- Pisanie scenariuszy zajęć , prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, pisanie informacji dla rodziców na komputerze, wysyłanie informacji do rodziców za pomocą email.– Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego;- Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Sposób dokumentowania: – Wydruki podstawowych aktów prawnych dotycz. prawa oświatowego.– Zaświadczenia ukończonych kursów
– Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne – Wykaz adresów portali edukacyjnych.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§ 7 ust. 2, pkt 4

Zadanie do wykonania: Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach. Samokształcenie .

Formy realizacji: – Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych (integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej). Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki; - Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej.

Termin realizacji:Cały okres stażu.

Sposób dokumentowania: Arkusze obserwacji dzieci;- Wpisy w dzienniku.Zaświadczenia,notatki, wykaz lektur.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§ 7 ust. 2, pkt 5

Zadanie do wykonania: Analiza przepisów prawa oświatowego.Studiowanie dokumentacji przedszkolnej. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.

Formy realizacji: – Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela: Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN, Ustawa o systemie oświaty, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. – Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statut przedszkola, roczne plany pracy, regulaminy, programy.– Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy,- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.

Termin realizacji:Cały okres stażu.

Sposób dokumentowania
– Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.Wykaz dokumentów.Właściwe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dzienniki, karty wycieczek, arkusze obserwacji, gromadzenie informacji o dziecku, diagnoza dziecka, informacja o gotowości szkolnej.

Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.