X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41596
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciel: mgr Dorota Piskorska
Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu:1 września 2016 – 31 maja 2019r

§ 8 ust.2 pkt 1Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
- powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: słowniki, literatura, itp.
- udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
- udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, organizowanych przez WODN i wydawnictwa językowe, rozwijających umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz umiejętności psychologiczne i interpersonalne nauczyciela
- samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego poprzez studiowanie literatury i czasopism metodycznych (Języki Obce w Szkole, The Teacher)
- pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych, psychologicznych i interpersonalnych poprzez studiowanie literatury dotyczącej spraw wychowawczych
2. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
- praca w zespole nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
- praca w klasowych zespołach nauczycieli
- praca w zespole przedmiotowym nauczycieli języka angielskiego
3. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
- organizacja wyborów do zarządu SU- wdrażanie uczniów do samodzielności i samorządności
- przeprowadzenie z uczniami akcji szkolnych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym:
Bezpieczna przerwa, Nie daj się uzależnieniom, Zważ swój plecak
3. Pełnienie funkcji szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
- cykliczne prowadzenie lekcji na temat praw ucznia i dziecka
- organizacja i przeprowadzenie szkolnego konkursu dla klas IV – VIII „Moje prawa i obowiązki”
- rozwiązywanie sytuacji problemowych, mediacje z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami
4. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
- przeprowadzanie testu kompetencji dla uczniów klas III, analiza i ewaluacja osiągnięć uczniów, formułowanie wniosków do dalszej pracy
- opracowywanie testów diagnostycznych dla uczniów klas
IV – VIII, analiza i ewaluacja osiągnięć uczniów, formułowanie wniosków do dalszej pracy
§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Umiejętne posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- udział w kursach i szkoleniach z zakresu programowania
- udział w e- szkoleniach i kursach odbywających się drogą internetową
- wykorzystanie komputera w sporządzaniu dokumentacji potwierdzającej realizowane zadania
- przygotowanie pomocy dydaktycznych
- opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy imprez szkolnych, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych
- kontaktowanie się z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami
2.Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu
- korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych na zajęciach z uczniami

- wykorzystywanie technologii komputerowej i zasobów internetu w przygotowaniu prezentacji językowych i innych prac uczniowskich
- wykorzystywanie technologii komputerowej do opracowania gazetki szkolnej „Sztubak” wydawanej przez Samorząd Uczniowski
§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Udział w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
- udział w opracowywaniu planów pracy zespołu
- wybór zestawów programów i podręczników
- opracowywanie testów diagnostycznych
- opracowywanie raportów z przeprowadzonych testów
- przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedmiotu
- wzajemna wymiana doświadczeń
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
- prowadzenie lekcji koleżeńskich dla pozostałych nauczycieli języków obcych
- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
- prowadzenie szkoleń i wygłaszanie referatów dla nauczycieli zespołów przedmiotowych (humanistycznego i edukacji wczesnoszkolnej)
- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom
3. Pełnienie obowiązku opiekuna praktyk studenckich
- prowadzenie zajęć dla studentów
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń
4. Publikacje w Internecie- publikacja planów rozwoju zawodowego na wszystkie stopnie awansu zawodowego - publikacje scenariuszy, artykułów oraz innych materiałów dydaktycznych
5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami świetlicy- organizowanie i współorganizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, imprez okolicznościowych, uroczystości szkolnych oraz konkursów.
§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania zajęć rozwijających z j. angielskiego dla uczniów kl. I- III- opracowanie programu zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów klas I – III „Yes, I can. Nauka przez działanie”
- przeprowadzenie zajęć z uczniami w roku 2016/2017 w wymiarze jednej godziny tygodniowo
2. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania zajęć wspomagających z j. angielskiego dla uczniów kl. I- III
- opracowanie programu zajęć wspomagających z języka angielskiego dla uczniów klas I – III
- przeprowadzenie zajęć z uczniami w roku 2017/2018 w wymiarze jednej godziny tygodniowo
§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Przeprowadzenie w świetlicy szkolnej cyklu zajęć dla uczniów klas I – III, pt. „Czytanie na dywanie”
2. Organizacja i przeprowadzenie szkolnych konkursów języka angielskiego
3. Organizacja i przeprowadzenie akcji i konkursów szkolnych Samorządu Uczniowskiego
- organizacja i przeprowadzenie zbiórki gier planszowych na rzecz świetlicy szkolnej
- organizacja i przeprowadzenie konkursu dla uczniów klas I – VIII „Strachodynia”
- organizacja i przeprowadzenie konkursu dla uczniów klas I – III „ Portret misia”
- organizacja i przeprowadzenie Andrzejek szkolnych
- organizacja i przeprowadzenie konkursu dla uczniów klas I – VI „List do św. Mikołaja”
- organizacja i przeprowadzenie akcji „Poczta walentynkowa” oraz konkursu dla uczniów klas I – VIII „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”
- organizacja i przeprowadzenie konkursu dla uczniów klas I – VIII „ Kolega/ koleżanka z klasą”
4. Współorganizowanie wycieczek i imprez szkolnych
§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z rodzicami- indywidualne spotkania z rodzicami, konsultacje, wspólne rozwiązywanie problemów
- organizowanie lub współudział w organizacji wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych dla uczniów klas I – VIII,
2. Współpraca z Radą Rodziców- uczestniczenie w zebraniach Rady Rodziców szkoły,
- współorganizowanie uroczystości szkolnych: Pasowanie uczniów klas I, Zabawa Choinkowa
- planowanie, konsultowanie działań Samorządu Uczniowskiego, wnioskowanie o zakup nagród dla zwycięzców konkursów szkolnych lub zakup sprzętów szkolnych
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym
- spotkania indywidualne, konsultacje, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem
- korzystanie z porad, konsultacji pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów
5. Współpraca ze sztabem akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” - organizowanie i koordynacja akcji na terenie szkoły
- rejestracja sztabu
- zbiórka i segregacja darów, uzupełnienie dokumentacji
- przekazanie darów do głównego sztabu akcji
- zamieszczenie artykułu na temat przebiegu akcji w prasie lokalnej
- zamieszczenie informacji o przebiegu akcji na stronie internetowej szkoły
6. Współpraca z Fundacją Nasz Dom
- koordynowanie na terenie szkoły akcji „Góra Grosza”:
- zbiórka pieniędzy na rzecz akcji
- podliczenie zebranej kwoty, uzupełnienie dokumentacji
- przekazanie zebranej sumy Fundacji Nasz Dom
- wyłonienie zwycięzców w ramach konkursu pt.„Która klasa zbierze najwięcej?”, towarzyszącemu akcji
7. Współpraca z Hospicjum Małego Księcia w Lublinie- zbiórka i przekazywanie plastikowych korków na rzecz Hospicjum
- zamieszczenie informacji o przebiegu akcji na stronie internetowej szkoły
5. Współpraca z organizacją pożytku publicznego Reba
- zbiórka i przekazywanie zużytych baterii
- zamieszczenie informacji o przebiegu akcji na stronie internetowej szkoły
§ 8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi
2. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjno - wychowawczego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.