X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41610
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty szkolne

Opracowanie:
- planów wynikowych,
- przedmiotowych systemów oceniania,
- planu pracy Szkolnego Koła Filatelistycznego
- planu pracy wychowawcy
- planu pracy zespołu przedmiotowego

2.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach, szkoleniach.

Udział w spotkaniach WDN.

Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
Zgodnie z terminem szkoleń

3.Diagnozowanie osiągnięć uczniów
Udział w programie Sesja z plusem zaproponowanym przez GWO

4.Opracowywanie diagnoz z matematyki klas IV - VIII
Zestaw diagnoz z matematyki

5.Przeprowadzenie konkursów przedmiotowych
Przygotowanie zestawu zadań i schematu punktowania na szkolny konkurs z matematyki

Przeprowadzenie w szkole Dnia Tabliczki Mnożenia

Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu informatycznego „Bóbr”

Przeprowadzenie w szkole Dni Bezpiecznego Internetu

6.Praca z uczniem słabym
Pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału

7.Praca z uczniem zdolnym
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

Rozwiązywanie zadań konkursowych.

Organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz narzędzi badawczych, a także pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
- prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej
- przygotowanie prezentacji i na potrzeby szkoły
- zamieszczanie zdjęć, ogłoszeń i wydarzeń na stronie szkoły
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką nauczanych przedmiotów
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz multimedialnych.
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu uzupełnienia wiedzy z nauczanych przedmiotów.
- śledzenie aktualności na portalach internetowych
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej
- przygotowanie pomocy dydaktycznych z zakresu nauczanych przedmiotów
- przygotowywanie sprawdzianów, testów, konspektów, rozkładów materiału, sprawozdań za pomocą komputera
- wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania materiałów do zajęć dydaktycznych.

2.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy na portalu internetowym opracowanie i udostępnienie autorskich testów, kart pracy, scenariuszy, programów

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Wymiana doświadczeń
z nauczycielami uczącymi
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
- Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
- Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym
nauczycielom

2.Prowadzenie zajęć otwartych Przygotowanie scenariuszy
i przeprowadzenie zajęć z matematyki

3.Współpraca z nauczycielami
innych przedmiotów Współpraca w przygotowaniu do konkursów matematyczno – przyrodniczych

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie programu własnego zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV-VI
Program zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

1.Wykonywanie zadań członka zespołu egzaminacyjnego
Praca w komisji sprawdzającej wg harmonogramu OKE

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie zajęć z matematyki:
- zajęcia wyrównawcze
- przygotowanie do konkursów
Prowadzenie zajęć filatelistycznych

2.
Rozwijanie zainteresowań młodzieży
Czynna współpraca z Zarządem Świętokrzyskim Polskiego Związku Filatelistycznego oraz Kołami filatelistycznymi z okręgu świętokrzyskiego; wizyta uczniów w zarządzie PZF w Kielcach; udział uczniów w konkursie filatelistycznym

3.Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych. Udział w różnych akcjach edukacyjnych organizowanych dla szkół Zorganizowanie szkolnego konkursu matematycznego. Zorganizowanie w szkole obchodów Dnia Tabliczki Mnożenia oraz Dnia Bezpiecznego Internetu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Praca z uczniem zdolnym i /lub z trudnościami w nauce

Współpraca z rodzicami , nauczycielami, pedagogiem szkolnym
(zebrania, rozmowy indywidualne)

Analiza sytuacji konkretnych uczniów,diagnozowanie problemów

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.