X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41562
Przesłano:

Plan rozowju zawodowego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Michała Jastrząb
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Dane personalne:
• Imię i Nazwisko nauczyciela: Michał Jastrząb
• Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi
• Pełniona funkcja: nauczyciel wychowania fizycznego
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
3. Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2019r.
4. Opiekun stażu: mgr Janina Wcisło.
5. Posiadane kwalifikacje: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną - studia licencjackie, wychowanie fizyczne - studia magisterskie.

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu sportowym szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

I. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp. IX/X 2016r. Notatki (rozmowy z przewodniczącym ds. Statutu Szkoły).
2. Udział w różnych formach pracy szkoły.
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem
Aktywna działalność w zespole humanistycznym oraz współpraca z innymi nauczycielami wychowania fizycznego Wg harmonogramu

Wg planu pracy szkoły Notatki z posiedzeń RP

Potwierdzenia, notatki
3. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów. Systematyczny udział w konsultacjach i zebraniach z rodzicami.
Wg harmonogramu
Wpisy w dziennikach,

II. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Współpraca z opiekunem stażu. Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Konsultacje.
Wg harmonogramu
obserwacji
Wg harmonogramu
obserwacji
Wg harmonogramu
Konsultacji Karty obserwacji zajęć, konspekty lekcji
Konspekty lekcji, karty obserwacji
Notatki, uwagi
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli wychowania fizycznego W okresie stażu

Wg oferty przez okres stażu
W okresie stażu

W okresie stażu Zaświadczenia

Notatki

III. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWGLEDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ OBDYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Wnikliwa analiza prawa oświatowego.
Analiza dokumentów (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych).
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych.
W okresie stażu Potwierdzenia opiekuna, wydruki.

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy).
Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego. VIII – IX 2016r.

VIII – IX 2016r.

VI 2019r.
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Notatki ( rozmowy z przewodniczącym ds. Statutu Szkoły).

Sprawozdanie z przebiegu stażu.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu. IX.2016r. Kontrakt
3. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
W okresie stażu

VI 2019r.

VI 2019r. Wpisy w dokumentacji stażu.

Sprawozdanie z realizacji stażu.
Wniosek wraz z dokumentacja formalną.
4. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu. Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Gromadzenie i stała obserwacja wyników z testów sprawnościowych oraz wyników z międzyszkolnych zawodów sportowych.
Opracowanie testów sprawnościowych, sprawdzianów.
Współorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych – zajęcia sportowe, zajęcia realizowane w ramach SZS
Współpraca z pobliskimi klubami sportowymi - TKKF Czeladź, MCKS Czeladź, CKS Czeladź, Górnik Piaski.
Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne.
W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu
Konspekty lekcji, pomoce dydaktyczne.

Dyplomy, dzienniki nauczyciela wychowania fizycznego, notatki własne

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Certyfikaty, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, protokoły z zawodów, zdjęcia z zawodów.
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych
Organizowanie miejskich/ powiatowych międzyszkolnych zawodów sportowych na terenie szkoły Wg harmonogramu

W okresie stażu Scenariusze, zdjęcia imprez, uroczystości.
Strona internetowa szkoły.
Protokoły z zawodów, dyplomy, strona internetowa szkoły.
6. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach. Opracowanie szczegółowych konspektów.
Konsultacja z opiekunem stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji.
Praca w zespole humanistycznym oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
Wg harmonogramu hospitacji

W okresie stażu
Arkusze hospitacyjne, konspekty lekcji, adnotacje w dziennikach.

Protokoły, notatki, plany pracy

V. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Przygotowanie pomocy uczniom z niższą sprawnością fizyczną i motoryczną.
Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie ich do zawodów sportowych.
W okresie stażu

Konsultacje, zajęcia pozalekcyjne.
Dzienniki zajęć, protokoły zawodów, dyplomy
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
Aktywna współpraca z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem i świetlicą szkolną.
Wg harmonogramu spotkań.
W okresie stażu
W okresie stażu Notatki

Wpisy w dziennikach
Notatki
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. Współpraca z MSZS w Czeladzi, CKS Czeladź, MCKS Czeladź, TKKF Czeladź, Górnikiem Piaski i innymi organizacjami sportowymi w Czeladzi.

W okresie stażu Notatki, zdjęcia
4 Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych i przedstawieniach.
Wyjazdy na jedno i kilkudniowe wycieczki szkolne, "Zielone Szkoły".
Udział w miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich zawodach sportowych.
Przygotowanie uczniów do zawodów z gier zespołowych oraz indywidualnych w tym w sportach zimowych takich jak: łyżwiarstwo, narciarstwo, snowboard. Wg harmonogramu.

Wg harmonogramu

W okresie stażu Scenariusze, zdjęcia
Karty wycieczek
Scenariusz, zdjęcia
Formularz zgłoszeniowy.
Dyplomy, protokoły zawodów, strona internetowa.

VI. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Korzystanie ze stron MENiS, www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.szs.bedzin.pl; www.mosir.czeladz.pl; www.couchingsport.pl; www.msport.gov.pl; www.wychowaniefizyczne.pl; www.wfzklasa.sport.pl W okresie stażu

W okresie stażu Wydruki, notatki.

2. Publikacje w Internecie. Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, konspektów lekcyjnych, uroczystości, zawodów sportowych itp. W okresie stażu Strona internetowa
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy. Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera - analiza meczu, technika gry.
Prowadzenie zajęć z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w szkolnej pracowni komputerowej.
Dokumentowanie przebiegu stażu. W okresie stażu

Wg potrzeb

W okresie stażu

W okresie stażu
Strona internetowa

Notatki własne.

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

Konspekty lekcji.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

VII. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Udział w kursach i szkoleniach
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma). W okresie stażu Zaświadczenia.
Notatki, potwierdzenia opiekuna.

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych. Obserwacja zachowania ucznia w czasie zajęć i na przerwach.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
W okresie stażu

Wg potrzeb Notatki

Zapis w dokumentacji przebiegu stażu, teczka wychowawcy.

VIII. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne. Na bieżąco.
Wg harmonogramu
Notatki własne.
2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności. Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
Analiza przepisów prawa oświatowego. W okresie stażu Notatki

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany.

........................................
........................................
Podpis opiekuna stażu
Podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.