X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41472
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr ANNA PECUCH

Okres stażu:
1 IX 2016r. – 31 V 2019r.

Miejsce pracy:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU

Stanowisko:
NAUCZYCIEL – BIBLIOTEKARZ

Wstęp

„Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych”
- Christian D. Larson -

Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, a także w trakcie stażu był i jest wszechstronny rozwój uczniów. Starałam się, aby od pierwszych lat pracy doskonalić siebie i swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra ucznia i szkoły, w której pracuję.
Pracę w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu rozpoczęłam w 2006 roku po ukończeniu studiów magisterskich – Psychopedagogika w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, jako wychowawca świetlicy. Z dniem 1 września 2009 roku, po ukończeniu studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo z Informacją Naukową podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela bibliotekarza.
We wrześniu 2016 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz projekt planu rozwoju zawodowego. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego zobowiązywał mnie do podejmowania szerokich działań w celu podniesienia pracy szkoły w wielu obszarach jej działalności. Uświadomił mi również, że należy spojrzeć refleksyjnie na wykonywaną przez siebie pracę, ustawicznie doskonalić swój warsztat i metody pracy, wychodzić naprzeciw potrzebom ucznia. Przez cały okres trwania stażu, dążyłam do tego, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami, rozwijała zainteresowania uczniów, motywowała do aktywności, promowała szkołę w środowisku.
Na koniec pragnę podkreślić, że wszystkie działania byłyby mało efektywne, gdyby nie doskonała współpraca dyrekcji, nauczycieli i innych zainteresowanych osób. Takie współdziałanie z zespołem koleżeńskim, w atmosferze życzliwości, pomocy i wsparcia, przynosi doskonałe rezultaty. Jestem dumna, że mogę pracować w takiej szkole i że moja skromna osoba może się przyczyniać do podwyższania jakości pracy i rangi szkoły, w której te wartości towarzyszą codziennemu działaniu.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z przebiegu i realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Jest ono potwierdzeniem realizacji podejmowanych przeze mnie działań.

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego – zadania organizacyjne.
Wstępna analiza własnych umiejętności.
Na początku roku szkolnego 2016/2017 dokonałam autorefleksji, przemyślałam celowość moich zamierzeń związanych z awansem zawodowym, opracowałam wstępny plan przyszłych działań i starałam się obiektywnie ocenić realność ich wykonania. Przeanalizowałam swoje dotychczasowe zawodowe osiągnięcia.
EFEKTY:
dobrze przemyślany i zatwierdzony do realizacji Plan Rozwoju Zawodowego;
zgodne z organizacją szkoły propozycje kursów, warsztatów i szkoleń;
rozwijanie swoich zainteresowań, odkrycie nowych zdolności i umiejętności;
poprawa jakości pracy z uczniami.

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. W ciągu pierwszych tygodni stażu poznałam procedury awansu. W tym celu dokonałam analizy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela w sprawach awansu zawodowego nauczycieli (Rozdział 3a) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, Poz. 393).

EFEKTY:
zgodny z wymogami ministerialnymi oraz pozostałymi procedurami Plan Rozwoju Zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy, podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa, pedagogiki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Mając na celu doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności oraz podniesienie jakości pracy szkoły, w trakcie trwania stażu, brałam udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz w szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne.
Wzięłam udział w następujących kursach:
Zewnątrzszkolne:

Warsztaty z edycji grafiki: grudzień 2016r.
Zajęcia biblioterapeutyczne: Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą: październik 2016r.
Jak niekonwencjonalnie animować czytelnictwo?: marzec 2017r.
Praca metodą projektu w bibliotece szkolnej: marzec 2018r.
Tablice interaktywne – efektywne wykorzystanie podczas lekcji: luty 2018r.
Bibliotekarz – zawód z klasą: luty 2019r.
Każdy inny – wszyscy równi: 2019r.
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu sulęcińskiego Jak skutecznie zachęcać do czytania (w latach 2016 – 2019) spotkania w ramach, których organizowane były następujące szkolenia:
- Jak komunikować się z czytelnikiem, aby zachęcić go do czytania?: maj 2016r.
- Teatr KAMISHIBAJ – jako forma pracy z młodszym czytelnikiem: październik 2016r.
- Trzymaj myśli na wodzy...albo koncentruj się!. Od niekonwencjonalnego zadania...do sprawniejszego czytania: styczeń 2017r.
- Tworzenie interaktywnych gier i ćwiczeń edukacyjnych z zastosowaniem aplikacji internetowych: grudzień 2017r.
- Escape Room w bibliotece – pomysł na innowacje: luty 2018r.
- Blog jako narzędzie promocji książki i biblioteki: grudzień 2018r.
- Narzędzia GOOGLE w pracy nauczyciela bibliotekarza: kwiecień 2018r.
- Prawo autorskie w praktyce szkolnej: październik 2018r.
- Promuj z pomysłem: listopad 2018r.
- Tworzenie i udostępnianie quizów: marzec 2019r.
Wewnątrzszkolne:

Indywidualizowanie pracy w klasie o zróżnicowanych osiągnięciach edukacyjnych – marzec 2017r.,
Praca z dziennikiem elektronicznym Librus Synergia – wrzesień 2017r.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni – listopad 2017r.
Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży – listopad 2018r.
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 – informacje i wskazówki metodyczne
grudzień 2018r.
Kolejnym bardzo cennym doświadczeniem był udział w kursach e-learningowych dotyczących technologii informacyjnej:
Tworzenie materiałów promocyjnych w programie Canva – marzec 2019r.
Free Online Photo Editor – darmowa obróbka zdjęć – marzec 2019r.
Photo Collage – upiększanie zdjęć – marzec 2019r.
Toony Tool – tworzymy mini komiks – marzec 2019r.
Oprócz uczestnictwa w wymienionych formach doskonalenia zawodowego samodzielnie studiowałam literaturę fachową z zakresu bibliotekoznawstwa i pedagogiki. Często sięgałam do czasopisma „Biblioteka w szkole”, „Wychowanie na co dzień”. W czasie stażu sięgnęłam również po następujące publikację: „Nauczyciel – Wychowawca – Pedagog. Szkolne wyzwania”,
„A kiedy... opowiadania biblioterapeutyczne”, „Vademucum nauczyciela bibliotekarza”.
Na bieżąco odwiedzałam i analizowałam biblioteczne i pedagogiczne strony internetowe, śledząc nowości i czerpiąc pomysły do wykorzystania we własnej pracy np. www.edux.pl, www.vulcan.pl, www.literka.pl, www.bibliotekawszkole.pl, www.lustrobiblioteki.pl. Również poprzez indywidualną pracę i korzystanie z portali internetowych dotyczących technologii informacyjnej i komunikacyjnej, doskonaliłam swoje umiejętności w tym zakresie.
Dzięki lekturom, podniosłam efekty swoich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, co w konsekwencji wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.
EFEKTY:
podnoszenie efektywności pracy swojej i szkoły;
zapewnianie uczniom ciekawych zajęć, udzielanie im fachowej pomocy, utrzymywanie z nimi dobrych relacji;
rozwój osobisty i zawodowy;
doskonalenie wiedzy dydaktyczno-wychowawczej;
lepsze funkcjonowanie miejsca pracy – nowoczesny warsztat pracy;
integrowanie się ze środowiskiem bibliotekarzy i innych nauczycieli;
oferowanie szkole szerokiego wachlarza pomocy z wykorzystaniem komputera.

2. Przeprowadzenie przedsięwzięcia mającego na celu podniesienie jakości pracy bibliotekarza i rozwój biblioteki szkolnej.

Aby systematycznie podnosić jakość pracy biblioteki szkolnej i dbać o jej rozwój w celu jak najlepszego zaspakajania potrzeb uczniów i pracowników szkoły, starałam się systematycznie aktualizować księgozbiór zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników. Dokonywałam tego poprzez zakup oraz pozyskiwanie darów książkowych (około 500 szt.) i zbiorów specjalnych CD i DVD.
Nawiązywałam współpracę z wydawnictwami, starając się uzyskiwać jak najlepsze oferty dla szkoły, utrzymywałam systematyczny kontakt z księgarniami, hurtowniami i sklepami Internetowymi, dzięki którym w interesującej mnie ofercie kupowałam pozycje potrzebne zarówno do wzbogacania księgozbioru biblioteki jak i na nagrody w konkursach oraz na zakończenie roku szkolnego. Ponadto promowałam zbiory biblioteki szkolnej przygotowując bibliografie nowości oraz wystawy w celu bieżącego uświadamiania nauczycieli i uczniów z czego mogą w szkolnej bibliotece skorzystać.
Stworzyłam również w bibliotece Bank przydatnych materiałów na gazetki szkolne. Zawiera materiały o autorach książek, recenzje książek, hasła literowe na gazetki, scenariusze imprez, lekcji, karty pracy, krzyżówki, ilustracje tematyczne o Bożym Narodzeniu, Wielkanocy, Walentynkach, itp.
EFEKTY:
zapewnienie uczniom dostępu do odpowiedniej literatury, potrzebnej w ramach kształcenia;
świadomość nauczycieli i uczniów o aktualnych zasobach bibliotecznych;
wzbogacony księgozbiór;
możliwość korzystania z Banku przydatnych materiałów.

3. Podjęcie inicjatywy przeniesienia zasobów bibliotecznych z budynku szkoły podstawowej do gimnazjum oraz technicznego odnowienia księgozbioru.

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła podstawowa i gimnazjum zostały połączone tworząc Zespołu Szkół w Torzymiu. W związku z tym, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, postanowiliśmy przenieść zasoby biblioteczne z budynku szkoły podstawowej do przestronnego i nowoczesnego pomieszczenia w gimnazjum. W pracach pomagali uczniowie oraz obsługa szkoły. Jednak cała odpowiedzialność za księgozbiór i odpowiednie zagospodarowanie lokalu bibliotecznego spoczęła na moich barkach. Dzięki mojemu zaangażowaniu i ogromnej pracy w niespełna tydzień udało mi się stworzyć bibliotekę na miarę potrzeb i oczekiwań nowej placówki.
EFEKTY:
dzięki przeniesieniu zasobów bibliotecznych i umieszczeniu ich w jednym lokalu, zyskałam na lepszej organizacji pracy i lokalizacji biblioteki;
możliwość inwestowania w nowości książkowe;
estetyczny wygląd biblioteki i księgozbioru;
możliwość korzystania ze sprzętu elektronicznego, laptopów, projektora w jednym miejscu;
możliwość korzystania z odnowionego, estetycznego i schludnego księgozbioru.

4. Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów i pracowników szkoły.

Na bieżąco obserwowałam i analizowałam poziom czytelnictwa oraz podejmowałam działania w celu poznania preferencji czytelniczych.
Ponadto organizowałam szkolne konkursy czytelnicze, bądź koordynowałam na terenie szkoły konkursy powiatowe.
konkurs powiatowy – „Rozbaw kolegów i znajomych – stwórz mema związanego tematycznie z książką, biblioteką lub czytelnictwem”
szkolny konkurs biblioteczny „Czy znasz baśnie Andersena”
szkolny konkurs biblioteczny „Mój ulubiony bohater literacki”
szkolny konkurs biblioteczny „ Ilustracje do wierszy Jana Brzechwy”
szkolny konkurs biblioteczny „ABC wiedzy o książce”
szkolny konkurs biblioteczny „Musisz przeczytać tę książkę”
szkolny konkurs biblioteczny „Recenzja ulubionej książki”
szkolny konkurs biblioteczny „ Laurka dla biblioteki”
szkolny konkurs biblioteczny „Patriotyczna zakładka do książki”
szkolny konkurs biblioteczny „ Selfie z książką”
W czerwcu 2017r. wzięłam również udział z pięcioma uczniami klasy Vb w grze terenowej „Potyczki literackie. Na tropie zaginionych książek” w Sulęcinie. Starałam się rozpoznawać zapotrzebowanie nauczycieli i uczniów na pozycje książkowe poprzez wywiady oraz bieżące przekazywanie ofert nowości wydawniczych i promocyjnych. Dzięki podejmowanym działaniom mogłam, co jakiś czas wyposażać bibliotekę w odpowiednią i potrzebną literaturę.
EFEKTY:
poznanie preferencji czytelniczych uczniów;
wzbogacenie księgozbioru o interesujące pozycje książkowe;
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania książką, motywowanie do czytania;
częstsze wizyty i zaangażowanie się uczniów w życie biblioteki.

5. Organizowanie i przeprowadzenie działań na rzecz promocji
biblioteki i szkoły.

W celu podnoszenia jakości pracy szkoły, poszerzania wachlarza działalności umożliwiającej jej lepsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej, integrowania całej społeczności szkolnej – we współpracy z innymi nauczycielami podejmowałam rożnego rodzaju działania takie jak:
organizowałam (corocznie) Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek szkolnych;
przeprowadzałam corocznie 2 – 3 kiermasze taniej książki;
przeprowadziłam akcję ph. „Pozostaw po sobie ślad w bibliotece szkolnej”;
organizowałam konkursy czytelnicze;
prowadziłam koło teatralne „Ty też potrafisz”;
prowadziłam zajęcia biblioterapeutyczne;
przeprowadziłam projekt edukacyjny „Czytam, umiem, rozumiem”
zorganizowałam Tydzień Bibliotek;
współorganizowałam wigilię dla niepełnosprawnych;

EFEKTY
promocja biblioteki i książki podczas święta bibliotek;
zachęcanie do uczestnictwa w życiu biblioteki szkolnej;
promowanie czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu;
zwiększenie liczby czytelników;
coroczna organizacja przedstawień bożonarodzeniowych cieszących się wielkim zainteresowaniem;
aktywna działalność w społeczności lokalnej;
podniesienie jakości pracy szkoły.

6. Praca wychowawcy klasowego

Począwszy od roku szkolnego 2013/2014 pełniłam nieprzerwanie funkcję wychowawcy klasowego. Świadomie współdziałam z nauczycielami w pracy nad osiąganiem przez klasę jak najlepszych wyników w nauce i wychowaniu. Jak każdy wychowawca, starałam się dobrze poznać swoich wychowanków, ich możliwości i potrzeby. Pomagać w procesie edukacyjnym i być dla nich oparciem. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów pomaga wychowawcy pełnić swoją funkcję rzetelnie, pomaga zaskarbić sobie zaufanie młodzieży i przez to skuteczniej im pomagać. Dzięki takim działaniom, mogłam niejednokrotnie przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom, bądź też wspierać i motywować do dalszych sukcesów szkolnych.
Od listopada 2018r. miałam możliwość sprawdzenia zdobytych podczas szkoleń umiejętności w praktyce, bowiem w mojej szkole został wdrożony do pracy dziennik elektroniczny. Jako nauczyciel i wychowawca starałam się systematycznie i skrupulatnie uzupełniać dokumentację w tym dzienniku. Wielokrotnie korzystałam z zestawień ocen i frekwencji oraz wykorzystywałam gotowe wydruki na zebrania z rodzicami. Na bieżąco kontrolowałam nieobecności i postępy w nauce moich wychowanków.
Jednocześnie jako wychowawca – systematycznie i aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu do spraw organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zebrania Zespołu dotyczyły bieżącej analizy problemów dydaktycznych i wychowawczych, wymiany poglądów, doświadczeń i informacji. Pracowałam nad tworzeniem Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły. Tworzyłam indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET) oraz arkusze wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Wraz z Zespołem opracowywałam diagnozy, ankiety dotyczące dydaktyki wychowania, pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
EFEKTY:
kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych, rozumienia i uwzględniania ich poglądów;
motywowanie do nauki i pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych w przyszłości;
dawanie młodzieży dobrego przykładu tolerancji i poszanowania dla innych;
nabywanie nowych doświadczeń w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
poprawne relacje na płaszczyźnie uczeń – wychowawca;
stosowanie skutecznych metod diagnozowania i zapobieganie niepożądanym interakcjom w zespole klasowym.

7. Współpraca z rodzicami

Jako wychowawcy zależało mi na aktywnej współpracy rodziców, którzy włączają się we współdecydowanie w organizację życia klasy. W związku z tym przeprowadzam liczne rozmowy indywidualne, których wynikiem było określenie wspólnych działań, zgodnych z oczekiwaniami rodziców. Najczęstszą formę spotkań stanowiły zebrania z rodzicami.
W celu podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców przygotowałam pogadanki dotyczące następujących tematów:
„Prawa i obowiązki uczniów”
„Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z Internetu”
„Wpływ dopalaczy i substancji psychoaktywnych na zdrowie i rozwój dziecka”
„Agresja wśród dzieci i młodzieży”
Fonoholizm – pokolenie pochylonych głów”
Bardzo istotnym elementem współpracy z rodzicami był stały kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. W ten sposób na bieżąco informowałam rodziców o postępach ich dzieci oraz o zaistniałych problemach wychowawczych. Pozwoliło to zbudować pozytywne relacje na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń – rodzic, a także wpłynęło na poprawę pracy dydaktyczno – wychowawczej.
EFEKTY:
integracja rodziców i nauczyciela podczas wspólnych spotkań i działań;
pełniejsza współpraca ze szkołą;
wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych;
systematyczny kontakt ze szkołą;
szybkie podejmowanie skutecznych środków zaradczych.
§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Korzystałam z programów Microsoft World, Publisher, Power Point, Excel, dzięki którym pisałam sprawozdania, konspekty, plany pracy oraz przygotowywałam prezentacje multimedialne.
W swojej pracy wykorzystywałam programy komputerowe przy pisaniu sprawozdań ze swoich działań dla dyrektora szkoły, opracowując plan rozwoju zawodowego, prowadząc własną dokumentację związaną z awansem zawodowym, opracowując plany pracy wychowawcy i biblioteki szkolnej, opracowując scenariusze zajęć, przedstawień, przygotowując regulaminy konkursów czytelniczych, sporządzając plakaty, ogłoszenia, zaproszenia, ankiety, przygotowując materiały informacyjne na wystawy, gazetki szkolne i dekoracje.
Program Excel wykorzystałam podczas analizy ankiety, którą przeprowadziłam wśród dzieci i młodzieży na temat: „Czy komputer zastąpi książkę”. Dużo satysfakcji czerpałam z przygotowywania prezentacji multimedialnych, które wykorzystywałam w pracy z dziećmi i młodzieżą tj. „Od tabliczki glinianej do papieru – czyli jak to z początkiem książki było?” przeznaczoną dla uczniów klas IV, V, VI. oraz „Pisanki – tradycja Świąt Wielkanocnych”, która wykorzystałam podczas warsztatów z klasą IVa.
Na prośbę nauczycieli i uczniów szukałam materiałów dydaktycznych potrzebnych im do pracy i nauki. Czasami dokonywałam wypożyczeń międzybibliotecznych, korzystając z uprzejmości bibliotekarzy z Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Torzymiu czy zaprzyjaźnionych bibliotek szkolnych.
Będąc wychowawcą klasy wykorzystywałam programy komputerowe do wypisywania świadectw szkolnych (Librus świadectwa) i ocen semestralnych na zebrania z rodzicami.
W poszukiwaniu interesujących informacji dydaktycznych, wskazówek metodycznych, scenariuszy uroczystości, przedstawień, inscenizacji, konkursów, wszelkich inspirujących pomysłów do realizacji podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych, zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego, na bieżąco śledziłam strony: www.men.gov.pl, www.wszystkodlaszkoly.pl, www.bibliotekawszkole.pl, www.lustrobiblioteki.pl, www.literka.pl,
Korzystam z poczty elektronicznej kontaktując się z dyrekcją, nauczycielami oraz nauczycielami bibliotekarzami z innych szkół i bibliotek publicznych.
Poza tym prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem komputera w ramach Edukacji Czytelniczej i Medialnej oraz podczas lekcji ogólnych, wykonywałam karty pracy, testy i inne środki dydaktyczne potrzebne w pracy nauczyciela, korzystałam z encyklopedii multimedialnych i Internetu.
EFEKTY:
atrakcyjne lekcje;
łatwiejsze przedstawienie i przyswojenie treści;
szybko sporządzone, przejrzyste i ciekawe środki dydaktyczne;
szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów;
bardzo bogate i odpowiednio usystematyzowane zbiory z materiałami dydaktycznymi w wersji elektronicznej.

2. Wykorzystanie komputera do usprawniania pracy biblioteki

Opracowując zbiory biblioteczne posługiwałam się programem Biblioteka Szkolna Librus. Aplikacja ta służy do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej. Jest to dobrze skonstruowany program dzięki któremu opracowywałam zbiory, na co dzień korzystałam z niego przy udostępnianiu księgozbioru. Przeprowadzałam również statystykę roczną, okresową wypożyczeń przez uczniów i nauczycieli, generowałam kody kreskowe, prowadziłam rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeń. Wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do kontaktu z księgarniami i hurtowniami internetowymi, zamawiając książki, materiały dydaktyczne dla nauczycieli, płyty CD i filmy DVD. Na szkolnej stronie internetowej zamieszczałam informacje dotyczące ważnych wydarzeń w bibliotece: imprez okolicznościowych, wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, osiągnięć uczniów, laureatów konkursów czytelniczych.
Korzystałam z komputera podczas pisania rocznych planów pracy i sprawozdań, projektowałam i wykonywałam dyplomy, ulotki, zaproszenia, plakaty itp..
EFEKTY:
sprawna obsługa biblioteki i użytkowników, satysfakcja użytkowników;
rzetelnie prowadzona ewidencja i katalogi biblioteczne;
sporządzone dokumenty;
umiejętność i usprawnienie poszukiwania i zamawiania książek w księgarniach internetowych;
przejrzyste i rzetelne zestawienia poziomu czytelnictwa;
umiejętne i sprawne poszukiwanie potrzebnych informacji przez uczniów
w katalogach bibliotecznych i Internecie.

3. Wymiana informacji i materiałów metodycznych z innymi pedagogami, współpraca on-line

Wykorzystując pocztę internetową komunikowałam się z innymi nauczycielami
(np. przesyłałam informacje nt. konkursów i akcji bibliotecznych, artykuły na stronę internetową szkoły, materiały dydaktyczne, bieżące sprawy szkolne).
Uczestniczyłam w kursach e-learningowych, podczas których współpracowałam z innymi nauczycielami, a które dzięki sprawnej organizacji, ciągłemu dostępowi do materiałów dydaktycznych, przejrzystości Platform bardzo mi się spodobały i na pewno nie raz skorzystam z takiej formy doskonalenia.
EFEKTY:
sprawna wymiana informacji i komunikacja między nauczycielami;
dzielenie się wiedzą z innymi;
sprawne poruszanie się na forach internetowych;
udział w szkoleniach e-learningowych.

4. Korzystanie z tablicy interaktywnej

Zaciekawiona tą nowością postanowiłam poszerzyć swoją wiedzę z tego tematu poprzez uczestnictwo w szkoleniu „Tablice interaktywne – efektywne wykorzystanie podczas lekcji”. Ze spotkania wyniosłam wiele cennych informacji, które wykorzystałam na swoich lekcjach. Prowadzenie zajęć z tablicą multimedialną sprawiało, że uczniowie stali się bardziej aktywni, byli skupieni i zaangażowani. Chętniej podchodzili do tablicy, z większą przyjemnością rozwiązywali zadania. Ułatwiało mi to pracę, a dzieciom sprawiało wiele przyjemności.
EFEKTY:
podniesienie atrakcyjności lekcji;
korzystanie z ciekawej oferty;
aktywne uczestnictwo w zajęciach;
podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej;
bogacenie warsztatu pracy.
5. Prowadzenie dziennika elektronicznego „Librus Synergia”

Dziennik elektroniczny jest doskonałym narzędziem pracy nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. Zainteresowana tym tematem postanowiłam poszerzyć wiedzę dotyczącą dziennika elektronicznego uczestnicząc w szkoleniowej radzie pedagogicznej „Praca z dziennikiem elekronicznym Librus Synergia”. Uzyskałam wiele cennych informacji dotyczących e – dziennika, sposobów korzystania z niego oraz jego możliwości.
EFEKTY:
stałe monitorowanie postępów ucznia i jego zachowania;
poprawa komunikacji z rodzicami i uczniami;
automatyczne przekazywanie danych z dziennika;
gotowe statystyki, zestawienia.

6. Elektroniczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej
awansu zawodowego

W celu sprawnego, przejrzystego i efektywnego prowadzenia dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego wykorzystywałam do tego programy komputerowe np. Microsoft Word, Power Point oraz podstawowe funkcje komputera.
EFEKTY:

odpowiednio usystematyzowane i uporządkowane dokumenty;
łatwy dostęp do gromadzonych materiałów;
możliwość łatwiejszego i szybszego dokonania opisu własnych działań.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pomysłami dotyczącymi mojej pracy z innymi nauczycielami w ramach WDN

Zawsze chętnie współpracowałam oraz dzieliłam się wiedzą, doświadczeniem i nowymi pomysłami z nauczycielami zespołu przedmiotowego. Systematycznie dzieliłam się z nimi wiedzą na temat przeprowadzonych przeze mnie konkursów, spotkań. Udostępniałam koleżankom własne materiały (zwykle w formie elektronicznej) np.: scenariusze zakończenia roku szkolnego, scenariusze zajęć, warsztatów itp. Uczestniczyłam w rozmowach na forach internetowych, wymieniałam doświadczenia (szczególnie na platformach szkoleniowych w trakcie kursów
on – line)
Będąc członkiem Zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieliłam się informacjami dotyczącymi różnych dostępnych form dokształcania. Realizując chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w ramach WDN przygotowałam dla Zespołu do spraw organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
prezentację multimedilną – „ Agresja u dzieci w wieku szkolnym” (2017/2018)
przeprowadziłam szkolenie – „Tworzenie materiałów promocyjnych w programie Canva” (2018/2019)
EFEKTY:
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
nawiązanie ścisłej współpracy z nauczycielami w celu pomocy i wymiany pomysłów na każdej płaszczyźnie pracy nauczyciela;
wzbogacenie umiejętności innych nauczycieli z zakresu obsługi programów komputerowych.

Prowadzenie lekcji otwartych

W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym zorganizowałam trzy lekcje pokazowe – by podzielić się doświadczeniem oraz, by wspólnie ocenić użyteczność danej metody, strategii, czy sposobu pracy.
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” - październik 2017r.
„Witaj w bibliotece” - styczeń 2018r.
Warsztaty „Zdobienie jaj metodą decupege” - marzec 2019r.
W okresie odbywania stażu prowadziłam również lekcje otwarte dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Był to cykl zajęć otwartych w ramach zajęć biblioterapeutycznych. tj.:
Odwaga: „Boję się” M. Musierowicz – marzec 2016r.
Przyjaźni: „Co mam” M. Musierowicz – kwiecień 2016r.
Kłótliwe sąsiadki – współpraca, wzajemna pomoc, zgoda – maj 2016r.

EFEKTY:
dzięki otwartej formie zajęć uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed innymi nauczycielami.
przedstawienie innym nauczycielom moich metod pracy i wykorzystywanych środków dydaktycznych, podsuwanie sprawdzonych pomysłów;
nauczyciele wykorzystują obserwacje koleżeńskie do ulepszenia swoich metod pracy;
współpraca pomiędzy nauczycielami sprzyja wymianie osobistych doświadczeń i pozwala wzbogacić warsztat metodyczny każdego nauczyciela, tak obserwującego zajęcia, jak i prowadzącego je;
uzyskanie wymiernych korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć;
wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń;
nawiązanie współpracy z nowymi nauczycielami.

3. Dzielenie się sposobem rozpowszechniania czytelnictwa w ramach spotkań Sieci Współpracy Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Sulęcińskiego

W celu promocji czytelnictwa w marcu 2019r. podczas spotkania Sieci w Bibliotece Pedagogicznej w Sulęcinie przeprowadziłam krótką pogadankę nt. mojego nowatorskiego pomysłu dotyczącego promocji nowości bibliotecznych. Aby zachęcić dzieci i młodzież do czytania, postanowiłam nowości biblioteczne zaprezentować jako – Książki z ... sufitu.!. Ten sposób promocji książek bardzo spodobał się naszym uczniom, częściej odwiedzali bibliotekę. Zaobserwowałam większą ilość wypożyczonych książek.

EFEKTY:
wymiana doświadczeń i pomysłów między nauczycielami;
zaobserwowano znaczy wzrost zainteresowania książką;
odnotowano częstsze odwiedziny biblioteki;
zwiększyła się ilość wypożyczonych książek.

4. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu egzaminacyjnego
Przez wiele lat pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu szóstoklasisty dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie egzaminu czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem. Po jego zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli członka komisji, którego zadaniem jest zebranie prac uczniów, kodowanie, spisanie protokołów i przygotowanie sprawdzianów w celu przekazania ich do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Podczas sprawowania przeze mnie funkcji przewodniczącej zespołu nadzorującego egzamin nie zauważono żadnych nieprawidłowości.
EFEKTY:
doskonalenie warsztatu pracy i umiejętności organizatorskich;
nowi nauczyciele nie obawiają się pełnić w przyszłości tej funkcji, gdyż są do niej przygotowani;
czuwając nad właściwym przebiegiem egzaminu sprawiam, że uczniowie mają możliwość pisania testów w komfortowej atmosferze;
egzaminy przeprowadzone w sposób nie budzący zastrzeżeń.

5. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego

W celu dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z innymi nauczycielami, a co za tym idzie – działalnością na rzecz oświaty i jej rozwój – opublikowałam swój Plan Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie, by służyć pomocą tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją wędrówkę po szczeblach awansu. Materiały umieściłam na poniższej stronie:
www.edux.pl
EFEKTY:
dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniem;
pomoc przy konstruowaniu dokumentacji związanej z procesem uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu koła teatralnego –
„Ty też potrafisz”

W roku szkolnym 2018/2019 opracowałam i wdrożyłam program koła teatralnego
„Ty też
potrafisz”. Program koła został opracowany do zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji teatralnej prowadzonych dla uczniów klas I-VIII. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, po dwie godziny. Do współpracy zaprosiłam koleżankę Monikę Z. (nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej).
Głównym celem programu było wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Uczniowie prezentowali swoje dokonania teatralne na forum szkolnym i pozaszkolnym w formie scenek i przedstawień teatralnych, układów tanecznych. Publiczność stanowili nie tylko koledzy i koleżanki, ale również rodzice, dziadkowie nauczyciele, lokalne władze, dyrektorzy pobliskich placówek oświatowych oraz mieszkańcy Torzymia i okolic. Niejednokrotnie gościliśmy na naszych wieczornych występach widownię licząca około 150 osób.
Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w:
jasełkach: „Maryjo, czy już wiesz?”
przedstawieniu: „Królowa śniegu”, „Dziewczynka z zapałkami”

EFEKTY

Dzięki spotkaniom koła teatralnego dzieci rozwijały swoje zainteresowania, uczyły się wyrażać swoje uczucia, ośmielały do zabierania głosu oraz do publicznych wystąpień. Zajęcia te, zachęcały do czytania, pobudzały i stymulowały przeżycia emocjonalne, wzbogacały słownictwo.  Dzięki uczestnictwie w grupie teatralnej mały możliwość prezentowania siebie i swoich uzdolnień w szkole oraz w środowisku lokalnym.
W wyniku tych spotkań, dzieci pożytecznie spędzały swój wolny czas ucząc się i bawiąc. Publiczne wystąpienia sprawiły, że przezwyciężyły nieśmiałość, wyzbyły się kompleksów i zahamowań, a ich występy na forum pozaszkolnym promowały szkołę w lokalnym środowisku. Na zajęciach teatralnych twórczo realizowali się również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których wyniki w nauce nie zawsze były wysokie. Gra teatralna okazała się także lekarstwem dla dzieci z niepokojem ruchowym.
W ramach realizacji programu wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe przeżycia i doświadczenia, a stosowane w pracy z dziećmi małe formy sceniczne i zabawy twórcze stały się dla mnie bogatym źródłem satysfakcji.
Działalność koła teatralnego wzbogacała również pracę szkoły. Dzięki spotkaniom ze środowiskiem lokalnym szkoła stała się miejscem otwartym i przyjaznym. Wpłynęło to pozytywnie na współpracę z rodzicami, którzy pomagali przy tworzeniu kostiumów i elementów scenografii. Uczniowie oraz ich rodzice stali się współtwórcami życia szkolnego.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie spotkań autorskich

W ciągu stażu udało mi się zorganizować przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Torzymiu dwa spotkania autorskie.
Na pierwszym spotkaniu zaszczycił nas swoją obecnością powieściopisarz, satyryk i dziennikarz – Arkadiusz Niemirski. Drugim naszym gościem był pan Krzysztof Koziołek, dziennikarz i pisarz. Autor powieści kryminalnych. Spotkanie miało charakter warsztatów dziennikarskich pt. „Jak jednym słowem uzbroić językową bombę”. Zajęcia bardzo podobały się moim uczniom, chętnie współpracowali, zadawali mnóstwo pytań. Z zaciekawieniem oglądali przywiezione przez pana Krzysztofa książki. Sprawozdanie z galerią zdjęć umieściłam na stronie internetowej naszej szkoły.
Spotkania, bezpośrednie kontakty z ludźmi bardziej trafiają do młodzieży niż suche słowa nauczyciela bibliotekarza. Wizyty tych osób były ważnym wydarzaniem kulturalnym oraz wspaniałą lekcją edukacji czytelniczej.
EFEKTY:
spotkania angażują uczniów do podejmowania aktywności twórczej;
uczniowie zapoznani z twórczością artystów, zyskali ogólne informacje na temat warsztatu twórczego pisarzy i dziennikarzy;
zajęcia łączą zabawę i naukę z książką, rozwijają wyobraźnię, kreatywność;
dzięki takim spotkaniom promujemy bibliotekę i jej działalność w środowisku szkolnym.

2. Organizowanie wyjazdów i wycieczek szkolnych

Wycieczki są bardzo ważnym elementem nauczania, wychowania, zdobywania informacji o otaczającym środowisku. Podczas trwania stażu byłam organizatorem trzydniowej wycieczki szkolnej do Warszawy w 2017r. Wycieczka zorganizowana była dla klas VI. Wzięło w niej udział 42 uczestników. Celem wycieczki było poznanie stolicy oraz miejsc związanych z historią naszego narodu, kształcenie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego. W maju 2018r., zorganizowałam kolejną wycieczkę, tym razem do Trójmiasta. W wycieczce wzięło udział 42 uczniów z klas VII i II gimnazjum. Jako uczniowie szkoły im. Bohaterów Westerplatte obowiązkowym punktem zwiedzania był pomnik Bohaterów Westerplatte, odwiedziliśmy również Stocznię Gdańską wraz z Pomnikiem Poległych Stoczniowców i Europejskim Centrum Solidarności, Długi Targ, widzieliśmy okręt Błyskawica i Dar Pomorza, a w Sopocie spędziliśmy miło czas na molo.
Współorganizowałam również:
jednodniową wycieczkę do fabryki bombek w Złotoryi dla kl. I – III z koleżanką Moniką Z.
wyjazd do kina na film: „Piotruś Królik”, „Całe szczęście”, „Kapitan Marvel”
wyjazd do Poznania na przedstawienie teatralne „Akademia Pana Kleksa” dla klas IV z koleżanka Ludmiłą J. D.
wyjazd do Gorzowa (Teatr im. J. Osterwy) na przedstawienie teatralne „Zimowa podróż Jacka i Placka” dla kl. IIb z koleżanką Moniką Z.
wyjazdy na przedstawienia teatralne „Ten obcy”, „Mity greckie”, „Magia teatru”, „Pokolenie1920” do Sulęcina z polonistką Anną Ś.
wyjazd do kręgielni w Sulęcinie dla klas VII z koleżanką Agnieszką Sz.
wyjazd do Sulęcina na lekcję multimedialną w kinie pt.”Dziś poznajemy świat reklamy” oraz film „Rock Dog Pies ma głos” dla kl. IIb z koleżanką Moniką Z.
EFEKTY:
integracja klasowa i międzyklasowa;
zdobywanie wiedzy w ramach wielu przedmiotów nauczania;
zainteresowanie uczniów turystyką, aktywnie spędzony wolny czas;
nauka samodyscypliny i samokontroli w terenie;
kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych;
integracja z uczniami poza zajęciami szkolnymi;
wzbogacenie oferty edukacyjnej;
doskonalenie umiejętności organizatorskich;
nawiązanie współpracy z rodzicami;
zdobycie doświadczeń w organizowaniu wycieczek szkolnych.
3. Wieczór wigilijny dla niepełnosprawnych
Od wielu lat tradycją naszej szkoły jest organizowanie wieczoru wigilijnego dla niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i osób starszych mieszkających na terenie naszej gminy). Razem z koleżanką Jolantą Z. i Paulą J. byłyśmy odpowiedzialne za przygotowanie tej uroczystości. Kontakt z osobami niepełnosprawnymi miał ogromne znaczenie dla naszych uczniów. Nie tylko dostosowywali się do naszych – organizatorów poleceń, ale występowali z inicjatywą i nowymi pomysłami dotyczącymi przebiegu imprezy (pomysły na dekoracje, stroiki, które goście mogli zabrać ze sobą – własnoręcznie zrobione kartki z życzeniami). Miarą naszego sukcesu była rosnąca liczba reagujących na zaproszenia niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wigilia dla niepełnosprawnych umożliwiła rozszerzenie oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych szkoły na całe środowisko lokalne. Wnosiła nową jakość w relacjach międzyludzkich – na miarę ucznia i tych, którzy zajmują wysokie pozycje społeczne. Miarą bogactwa nie były pieniądze, które wydałyśmy na zorganizowanie spotkania, ale uśmiech i gorące podziękowania ludzi dotkniętych przez los.
EFEKTY:
uczniowie wykazali inicjatywę w samodzielnej i efektywnej pracy;
środowisko niepełnosprawnych pozyskało nowych sprzymierzeńców;
szkoła stała się inicjatorem imprez na rzecz najbliższego środowiska;
doskonalenie umiejętności organizatorskich;
wzbogacanie o nowe doświadczenia i umiejętności wszystkich uczestników spotkania, wrażliwość, empatia.

4. Praca w szkolnych komisjach konkursowych

Kilka razy w ciągu każdego roku szkolnego zarówno na prośbę dyrekcji jak i innych nauczycieli brałam udział w pracach komisji konkursowych odbywających się na terenie mojej szkoły. Zazwyczaj były to konkursy recytatorskie i plastyczne.
Szkolne konkursy recytatorskie dla klas I – III (rok szkolny 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019)
- O Pluszową Kaczkę Dziwaczkę (25 uczestników)
- Wiosenny konkurs recytatorski (21 uczestników)
W ramach obchodów 100-lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 15 i 20 listopada 2018r., w naszej szkole zorganizowano Konkurs Recytatorski „Kiedy myślę : Ojczyzna...” Wzięło w nim udział 54 uczniów kl. I – IV oraz kl. V – VIII i gimnazjum. Uczcili oni tę piękną rocznicę, przywołując słowa wielkich mistrzów poezji polskiej.
Szkolne konkursy plastyczne dla klas I - III
Laurka dla biblioteki szkolnej (w konkursie wzięły udział 32 osoby). Konkurs odbył się w październiku 2016r.
Mój przyjaciel Miś (związany ze Światowym Dniem Pluszowego Misia). Technika wykonania prac była dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek, wyklejanka, lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację prac na wystawie. Konkurs odbył się w listopadzie 2017r.
EFEKTY:
praktyczne wykorzystanie swoich kompetencji i doświadczenia w pracach komisji;
sprawnie przeprowadzone konkursy.

5. „W krainie bajki” – zajęcia biblioterapeutyczne

Od początku mojej pracy ściśle współpracowałam ze świetlicą szkolną. Specyfika mojej pracy pozwala mi na prowadzenie w bibliotece zajęć dla dzieci pozostających na świetlicy do późnych godzin popołudniowych. Biorąc pod uwagę kondycję psychofizyczną dzieci wyczerpanych całym dniem edukacji najbardziej sprawdzoną formą zajęć dla najmłodszych uczniów były zajęcia z elementami biblioterapii.
Zajęcia prowadziłam raz w tygodniu (na 6 godzinie lekcyjnej) od marca do czerwca 2016r. W zajęciach brało udział średnio około 10 uczniów z klas I – III.
Głównym celem tych zajęć było: rozbudzenie zamiłowania do czytania, wzbogacenie osobowości dziecka i wyzwolenie w nim pozytywnych emocji ułatwiających relacje personalne, ukazanie dzieciom znaczenia wartości w życiu człowieka, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości moralnych, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Podczas zajęć często towarzyszyła mam spokojna, relaksująca muzyka, która pozytywnie wpływała na nastrój uczniów.
Każde zajęcia rozpoczynałam odczytaniem wybranych przeze mnie fragmentów literatury dziecięcej. Następnie rozmawialiśmy o bohaterach i ich problemach oraz sposobach na rozwiązanie trudności, jakie przeżywali, odnosiliśmy je do własnych doświadczeń. Ilustrowaliśmy wybrane zagadnienia.
EFEKTY:
rozbudzenie zainteresowań czytelniczych;
rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia;
przeżywanie niezwykłych przygód w świecie bajki, baśni;
wyrażanie swoich myśli, emocji i przeżyć w sposób społecznie akceptowany,
nawiązywanie prawidłowych kontaktów rówieśniczych;
nabywanie większej pewności siebie;
uwrażliwienie na potrzeby innych oraz doskonalenie umiejętność pracy w grupie;
zajęcia z elementami biblioterapii znakomicie pozwalają uczniom odreagować różnego rodzaju napięcia psychiczne oraz spojrzeć na swój problem z innej, lepszej strony.

6. Projekt edukacyjny „Czytam, umiem, rozumiem”
Głównym założeniem projektu było zorganizowanie kampanii na rzecz przeciwdziałania spadkowi poziomu czytelnictwa, oraz promowanie nawyku czytania w dobie rozwoju techniki komputerowej, telewizji i filmu. W związku z tym, rozumiejąc istotę problemu, podjęłam szereg działań, a jednym z nich był projekt edukacyjny pt. „Czytam, rozumiem, umiem”. W realizacji tego projektu bardzo pomógł mi udział w kursie: „Praca metodą projektu w bibliotece szkolnej” zorganizowany przez WOM w Gorzowie Wlkp. Podczas kursu poznałam podstawowe założenia teoretyczne pracy metodą projektu.
Projekt realizowałam z klasą VII A i VIIB na przełomie kwietnia i maja 2018r.

EWALUACJA:
Realizując mój projekt zakładałam, że uda mi się przekonać dzieci o ponadczasowej wartości książek, zainteresować ich korzyściami płynącymi z czytania. I z satysfakcją stwierdzam, że mi się to udało.
Dzięki przeprowadzonej ankiecie zdałam sobie sprawę z rozbieżności zasobów bibliotecznych, a oczekiwaniem uczniów. Wypowiedzi w ankietach uzmysłowiły mi, że należy w miarę możliwości na bieżąco uzupełniać zbiory biblioteczne o pozycje z list bestselerów popularyzowanych w Internecie. Udało mi się to zadanie zrealizować dzięki cyklicznym zakupom nowości oraz darom, jakie biblioteka szkolna otrzymywała od darczyńców. Na skutek tych działań, udało mi się zainteresować nimi społeczność szkolną. Od maja 2018r. zauważam większą liczbę uczniów, którzy podczas przerw i po lekcjach spędzają czas w bibliotece szkolnej. Nie tylko przygotowują się do zajęć, ale sięgają także po książki o tematyce młodzieżowej, komiksy, czasopisma. Zwiększyła się również liczba wypożyczeń. Poloniści zwrócili uwagę, że uczniowie, osiągają lepsze wyniki w pracach pisemnych. Dzięki nawykowi sięgania do różnych książek utrwaliła się ich pamięć wzrokowa umożliwiając im poprawę ortografii. Wypowiedzi pisemne poprawiły się stylistycznie, uczniowie budują bardziej rozbudowane zdania.
Z satysfakcją zauważam także większą samodzielność uczniów szukających potrzebnych informacji, konkretnych książek czy ciekawostek w zasobach biblioteki – wiedzą, gdzie ich szukać, a przede wszystkim czują się tu jak u siebie. Ten efekt szczególnie mnie ucieszył. Dzięki projektowi udało mi się także rozbudzić w dzieciach ich naturalną potrzebę realizowania wyzwań – każdy przeprowadzany w szkole konkurs, olimpiada czy projekt wiąże się z częstym odwiedzaniem biblioteki i korzystaniem z jej zasobów. To tutaj szukają natchnienia, pomysłów, informacji, co najważniejsze – przeważnie im się to udaje!
Realizacja projektu przerosła moje oczekiwania – byłam przekonana, że trudno mi będzie zainteresować dzieci książką w dobie powszechności multimediów. Jednak mimo powszechnej opinii, że słowo pisane straciło na wartości okazuje się, że człowiek i ten mały i ten duży nadal ceni dobrą książkę. Trzeba tylko już od najmłodszych lat o to się zatroszczyć – mam zamiar w dalszej swojej pracy z dziećmi o to zadbać.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczniów ze względu na trudne warunki rodzinne

Będąc wychowawcą wielokrotnie współpracowałam z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Torzymiu. Współpraca ta polegała na osobistym lub telefonicznym kontaktowaniu się z pracownikami ośrodka, aby zwrócić ich uwagę na trudną sytuację materialną bądź rodzinną wychowanków. Byłam w stałym kontakcie z asystentem rodziny jednego z moich uczniów, z którym na bieżąco omawiałam problemy dydaktyczne i wychowawcze dziecka.
Dwukrotnie wystąpiłam do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla moich podopiecznych.
W 2016r. wycieczki szkolnej do Warszawy, dla uczennicy Alicji W. oraz w 2018r. wycieczki do Trójmiasta dla Oliwii W., Alicji W. i Aleksandra Ł. Moja prośba dwukrotnie została rozpatrzona pozytywnie. Uczniowie otrzymali dofinansowanie połowy kosztów związanych z wyjazdem.
Moje starania zawsze były życzliwie przyjmowane przez pracowników opieki społecznej, poparte rzeczywistą znajomością sytuacji rodzinnej ucznia. Dzięki temu wsparcie trafiało dokładnie tam, gdzie było ono najbardziej potrzebne.
EFEKTY:
działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pozwoliły na prawidłowe funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie;
zmniejszenie stresu spowodowanego niezadowalającą sytuacją materialną rodziny;
minimalizacja różnic materialnych wśród uczniów.

2. Umożliwienie dostępu uczniom i nauczycielom do zbiorów innych bibliotek we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Torzymiu oraz
Biblioteką Pedagogiczną w Sulęcinie

W trakcie swojej wieloletniej pracy niejednokrotnie podejmowałam współpracę z innymi bibliotekami: Biblioteką Pedagogiczną w Sulęcinie, Gminną Biblioteką Publiczną w Torzymiu, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. i utrzymuję tą współpracę do dzisiaj, w celu poszukiwania potrzebnych pozycji książkowych zarówno na własne potrzeby, jak i potrzeby innych nauczycieli i uczniów. Oprócz tego sama oferowałam pomoc w tym zakresie. Dzięki takim działaniom udało mi się rozszerzyć ofertę biblioteki, służyć profesjonalną pomocą użytkownikom w celu dotarcia do zbiorów, które były im niezbędne.
EFEKTY:
rozszerzanie oferty bibliotecznej;
dzielenie się z innymi, szkolnymi zasobami bibliotecznymi;
pomoc użytkownikom w dotarciu do potrzebnych pozycji książkowych, których szkoła nie posiada.

3. Higieniczny tryb życia, zdrowy rozwój

W ramach działań profilaktycznych oraz w celu stałego monitorowania stanu zdrowia moich uczniów współpracowałam ze szkolną pielęgniarką, p. Ireną M. Na godzinach wychowawczych realizowałam m.in. takie tematy jak „Uzależnienia”, „Dojrzewanie”, „Otyłość”, „Przestrzeganie higieny osobistej”. Pani Irena potrafiła umiejętnie zainteresować uczniów tematyką pogadanek, co przyczyniało się do zwiększenia ich wiedzy na poruszane tematy.
Na bieżąco przekazywałyśmy sobie informacje nt. uczniów z problemami zdrowotnymi. Jako wychowawca zgłosiłam informacje o zaobserwowanych objawach i nieprawidłowym odżywianiu się dwojga z moich wychowanków (znaczna nadwaga u jednej z uczennic Natalii R., problemy ze wzrokiem i niedożywienie u chłopca Roberta J.). Systematycznie, wspólnie z uczniami i ich opiekunami spotykaliśmy się (3 razy w roku) w celu respektowania zaleceń przekazanych przez pielęgniarkę oraz kontroli zleconych wizyt u specjalistów (dietetyka, okulisty) i kontrolnych badań.
EFEKTY:
dzięki współpracy z pielęgniarką szkolną mogłam być pewna, że nie jestem osamotniona w trosce o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój moich wychowanków;
uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków, dopalaczy;
wdrażanie uczniów do dbałości o własne zdrowie i prowadzenie higienicznego trybu życia;
udzielenie pomocy uczniom w przypadku złego samopoczucia, bądź w nagłej sytuacji;
promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej.

4. Pozyskiwanie nagród za udział w konkursach

Utrzymywałam stały kontakt z przedstawicielami wydawnictw: Nova Era, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Oxford University Press, Macmillan, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W razie nagłej potrzeby domawiałam zestawy podręczników i ćwiczeń dla nowo przyjętych uczniów, a takich w ostatnich latach nie brakowało. Dzięki tej współpracy otrzymywałam również wiele pomocy dydaktycznych dla nauczycieli przedmiotowców. Były to m.in. plansze, testy, scenariusze, zestawy ćwiczeń, płyt CD. Wśród wydawnictw poszukiwałam sponsorów, dzięki którym mogłam pozyskać wiele cennych nagród na konkursy dla uczniów naszej szkoły tj. długopisy, zakładki do książek, breloki na klucze, notesy.
EFEKTY:
szybkie i bezproblemowe zamawianie podręczników i ćwiczeń dla nowych uczniów;
pozyskanie nagród dla uczniów;
pozyskanie pomocy dydaktycznych.

5. Umożliwienie zakupu książek po atrakcyjnych cenach

Od kilku lat współpracowałam z: Księgarnią i Hurtownią Taniej książki w Tuliszkowie, przedstawicielem Księgarni EGMONT oraz ze sklepem internetowym Drugi Tom. Byłam bardzo zadowolona z tej współpracy. Przyjmowałam paczki pokazowe. Następnie organizowałam i przeprowadzałam w bibliotece szkolnej kiermasze Taniej Książki dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Kiermasze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzięki takiej współpracy pozyskiwałam sporo gratisów do biblioteki, bądź też rabaty na zakup nagród książkowych dla naszych uczniów na koniec roku szkolnego.
EFEKTY:
uczniowie, rodzice, nauczyciele mogą spokojnie obejrzeć i zorientować się w ofercie książkowej;
nabyć książki po bardzo niskich cenach;
promowanie czytelnictwa.

6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz niesienia pomocy uczniom z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi
Szeroka współpraca szkoły wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia. Opiera się w dużym stopniu na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych. Zarówno w czasie trwania stażu, jak i we wcześniejszej praktyce nauczycielskiej, współdziałałam z instytucjami pedagogicznymi, by zapewnić uczniom możliwość rozwoju i eliminować niepożądane zjawiska. Należała do nich Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie. Była to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii poradni otrzymywałam informacje o danym uczniu, potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Ważny element współpracy stanowiło dla mnie orzekanie w sprawie kształcenia specjalnego oraz w sprawach indywidualnego nauczania.
Byłam aktywnym członkiem Zespołu do spraw organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, gdzie podczas spotkań opracowywałam IPET-y i arkusze wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. By wyjść naprzeciw potrzebom wychowanków, bardzo często prowadziłam indywidualne rozmowy z ich rodzicami, by skorzystali z pomocy poradni.
Nieodłącznym współpracownikiem w sprawach wychowanków jest pedagog szkolny. W czasie stażu podejmowałam wraz z koleżanką Jolantą Z. wiele wspólnych działań mających na celu rozwiązywanie konfliktów powstałych w zespole klasowym, pomocy w kontaktach z rodzicami, profilaktyki uzależnień, trudności wychowawczych, problemu wagarów oraz działań interwencyjnych, polegających na powiadamianiu rodziców i policji w sytuacjach występowania agresji fizycznej. Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym na bieżąco rozwiązywałam problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej.
Prowadziłam również ścisłą współpracę z kuratorem sądowym oraz asystentem rodziny moich wychowanków. Panie udzielały mi pomocy, przedstawiając wyniki wywiadów środowiskowych w domach rodzinnych uczniów. Wymiana informacji odnosząca się do uczniów i ich środowiska, a w szczególności dotycząca warunków wychowawczych, sytuacji bytowej rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego, ich kontaktów środowiskowych, sprzyjała pogłębieniu znajomości problemu i podejmowania przeze mnie odpowiednich oddziaływań wychowawczych. Dzięki temu mogłam lepiej poznać sytuację moich podopiecznych i zrozumieć ich niewłaściwe zachowanie, problemy w nauce, jak również problemy z adaptacją w grupie rówieśniczej.
EFEKTY:
nabycie sprawności w rozpoznawaniu problemów wychowawczych uczniów;
właściwe ukierunkowanie w pracy dydaktyczno- wychowawczej;
zdobywanie nowych doświadczeń;
satysfakcja z wykonanej pracy;
rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych i dydaktycznych;
zapobieganie uzależnieniom młodzieży (w głównej mierze od nikotyny);
zapobieganie wagarom;
usprawnienie pracy wychowawcy.

§ 8 ust. 2 pkt 4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zawsze starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, sumiennie i rzetelnie wykonywałam powierzone mi obowiązki. Inicjowałam i realizowałam wiele zadań wynikających z planu pracy, ale także wykraczających poza ten plan, a dających szansę na to, co dla mnie najważniejsze, czyli rozwój zarówno szkoły, uczniów, jak i mój zawodowy i osobisty. Dzięki temu – spoglądając na całokształt dotychczasowej kariery zawodowej – mogę stwierdzić, że był to czas wyjątkowo dobrze spożytkowany, z którego mogę być dziś dumna.
Ogromną satysfakcję sprawił mi fakt, że moje poczynania były zauważane i doceniane przez Dyrekcję szkoły, w której jestem zatrudniona, czego dowodem było otrzymanie następujących nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej:
Nagrodę Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2014/2015
Nagrodę Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2015/2016
Nagrodę Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2016/2017
Nagrodę Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2017/2018
Nagrodę Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2018/2019
Ponad to z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Torzym otrzymałam:
Nagrodę Burmistrza Torzymia w roku szkolnym 2013/2014
Otrzymałam również podziękowania od Księgarni i Hurtowni Taniej Książki za wieloletnią współpracę i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 oraz podziękowanie za udział w akcji lubuskiego rekordu w czytaniu na przerwie – III PRZERWA NA CZYTANIE w roku szkolnym 2017/2018 i IV PRZERWA NA CZYTANIE w 2018/2019.
EFEKTY:
powyższe nagrody i podziękowania dały mi ogromną satysfakcję zawodową;
utwierdziły mnie w przekonaniu, że idę właściwą drogą rozwoju zawodowego.
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Przygotowałam opis i analizę dwóch przypadków, które towarzyszą nauczycielowi bibliotekarzowi cyklicznie w całym okresie pracy zawodowej:
Spadek czytelnictwa wśród uczniów
Nieterminowe zwroty książek

Podsumowanie

Realizacja Planu Rozwoju Zawodowego skłoniła mnie do wnikliwej analizy swojej pracy, była źródłem wielu cennych doświadczeń. Przez cały okres pracy poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze, wzbogacałam warsztat pracy oraz efektywnie przyczyniałam się do podniesienia jakości pracy szkoły.
W mojej pracy na pierwszym miejscu zawsze stawiałam dziecko – ucznia. Z dużym zaangażowaniem podchodziłam do wypełniania przeze mnie obowiązków nauczyciela i wychowawcy. Ważne były dla mnie również relacje z rodzicami, nauczycielami, personelem niepedagogicznym szkoły. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym pozwoliła mi doskonalić umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, a dzielenie się własnymi doświadczeniami było dla mnie źródłem osobistej satysfakcji i formą promowania własnych osiągnięć. Oczywiście mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania. Dlatego nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenie zawodowe innych nauczycieli, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły, przyczyniać się do rozwoju uczniów, podnoszenia jakości pracy szkoły, a tym samym do kreowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku.

Data sporządzenia: 02.06. 2019r.

Sporządziła: ....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.