X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41473
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Nauczyciel kontraktowy : Zyta Derlukiewicz

Szkoła Podstawowa Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym w Kijowcu

Dyrektor szkoły: Anna Rogólska - Dziewa

STANOWISKO: Nauczyciel matematyki
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2016r.
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2019r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

CEL GŁÓWNY STAŻU:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.

 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.

 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.

 Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.

 Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Sporządzenie planu rozwoju IX.2016r. Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu pomiędzy nauczycielem ubiegający się o awans a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego oraz opiekuna stażu.
Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. IX. 2016r.

Cały okres trwania stażu Kontrakt zawodowy.
Omówienie zasad współpracy

Wnioski z obserwacji

Scenariusze zajęć

Wnioski
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Zredagowanie planu rozwoju zawodowego oraz przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły IX.2016r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
4. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego nauczyciela kontraktowego Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności Cały okres trwania stażu Dokumenty
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje.
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej Cały okres trwania stażu Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały.
Lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zaświadczenia ze szkoleń.
6. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych.
Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy.
Udział w konferencjach tematycznych.

Opracowanie kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy spotkań z rodzicami, scenariuszy uroczystości okolicznościowych.
Coroczna aktualizacja programu nauczania matematyki
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i elementów oceniania kształtującego.
Udział w programie „Sesja z plusem”
Opieka nad gazetką matematyczną.
Publikacja własnych prac w Internecie:
- plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
- scenariusze zajęć
- scenariusze akademii
Cały okres trwania stażu Zbiór materiałów, zaświadczenia, zgromadzona literatura – lista książek, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne.

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Prowadzenie dzienników zajęć.
Opracowanie narzędzi diagnozujących.
Przygotowanie wynikowych planów nauczania, planu wychowawczego klasy. Cały okres trwania stażu Dzienniki zajęć.
Karty obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.
Teczka wychowawcy.

2. § 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Sposób realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznawanie potrzeb
rozwojowych i sytuacji
rodzinnej uczniów.
Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów

Przeprowadzenie ankiet na temat sytuacji rodzinnej
wychowanków

Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową)

Konsultacje z innymi nauczycielami

Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

Indywidualne rozmowy z uczniem

Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni
Psychologiczno -
Pedagogicznej

Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Cały okres trwania stażu

Wzory ankiet

Bieżąca dokumentacja, adnotacje w dzienniku, notatki
2. Praca na rzecz środowiska
lokalnego, współpraca ze
strukturami samorządowymi.
Współpraca z różnego typu organizacjami

Udział w akcjach charytatywnych
organizowanych przez
szkołę

Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem
szkolnym

Rozmowy indywidualne z uczniami
Cały okres trwania stażu Notatki
Adnotacje w dziennikach
3. Realizacja potrzeb
rozwojowych uczniów
wynikających ze specyficznych
warunków środowiskowych.
Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, służących
wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy

Opieka i pomoc
uczniom z trudnościami w nauce

Planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie

Współpraca ze specjalistycznymi
poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno –
pedagogicznej)
Cały okres trwania stażu Scenariusze zajęć

Notatki własne

Zapisy w dzienniku

4. Uwzględnienie w pracy
współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych
Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem
wychowawczym

Przeprowadzenie zajęć
wychowawczych
niwelujących poziom agresji, pogłębienia wiedzy na temat AIDS, różnego typu uzależnień i nałogów

Projekcja filmów profilaktycznych

Organizowanie spotkań z pracownikami instytucji
państwowych (lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami)

Organizowanie lekcji wychowawczych dotyczących higieny, nałogów i problemów wieku dojrzewania

Udział w społecznych akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski
Cały okres trwania stażu Tematy w dzienniku, notatki
5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów.
Przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych
etapów konkursów matematycznych

Zorganizowanie i przeprowadzenie w szkole Dnia tabliczki mnożenia

Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych

Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych,
konkursach, projektach

Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych,
pozaszkolnych

Współtworzenie gazetek szkolnych
i klasowych
(gromadzenie materia
łów w zależności od tematu
realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)

Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi
(według zgłaszanego zapotrzebowania) Cały okres trwania stażu

30.IX.2016r.
IX.2017r.
IX.2018r. Sprawozdania,
potwierdzenia

Adnotacje w dzienniku
lekcyjnym lub
pozalekcyjnym

Protokoły konkursu

Karty wycieczek,

Fotografie

Zaświadczenia

3. § 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie w praktyce
technologii komputerowej
i informacyjne
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem urządzeń
multimedialnych
(komputer)

Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy,
testów, prac klasowych, sprawdzianów, narzędzi pomiaru dydaktycznego, pokazów, animacji, ćwiczeń
interaktywnych) przy użyciu komputera

Wykorzystanie komputerowych programów
matematycznych podczas prowadzenia lekcji,

Scenariusze, dyplomy, ogłoszenia

Plany pracy

Opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów
wynikowych, planów pracy itp.)

Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez
przekazywanie informacji drogą internetową

Dokumentowanie przebiegu stażu Cały okres trwania stażu scenariusze,
dyplomy
plany pracy
testy, sprawdziany, klasówki, kartkówki, karty pracy, ogłoszenia pisane
przy pomocy komputera,
zapisy w dzienniku

2. Publikacje w Internecie Publikacja planu rozwoju zawodowego
Publikacja scenariuszy zajęć
Publikacja scenariuszy akademii X.2016r.

Cały okres trwania stażu Strona internetowa
3. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych Wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym
Korzystanie z portali edukacyjnych
Cały okres trwania stażu Notatki

4. § 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
Cały okres trwania stażu Zaświadczenia udziału w kursach, warsztatach
2. Wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki we współpracy
z rodzicami
Regularny kontakt z rodzicami podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych,

Współpraca z trójką klasową

Uwzględnienie propozycji rodziców w tworzonym planie wychowawczym klasy

Udostępnianie literatury pedagogicznej rodzicom

Angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową

Informowanie o postępach
uczniów w nauce Cały okres trwania stażu Notatki ze spotkań, zapisy w dzienniku
3. Realizowanie zadań
wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
Poznanie sytuacji
rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów

Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów
(wychowawczych lub dydaktycznych)

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych uczniów sprawiających trudności
dydaktyczne i wychowawcze

Objęcie szczególną troską uczniów słabych

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w nauce i indywidualna pomoc wychowankom

Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich
rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych

Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia

Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej

Uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi
słabościami
Cały okres trwania stażu Plan pracy wychowawcy, adnotacje w dzienniku, notatki
4. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki

Sporządzanie notatek z przeczytanych książek

Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej
Cały okres trwania stażu Notatki

5. § 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Analiza przepisów prawa
oświatowego oraz
dokumentacji szkolnej.
Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:

 udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno –
pedagogicznej

 organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych

Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:

 statutu szkoły wraz z WSO

 programu wychowawczego szkoły

 szkolnego programu profilaktycznego i innych
Cały okres trwania stażu Znajomość przepisów oraz dokumentacji szkolnej
2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa
wewnątrzszkolnego Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych

Praca w komisjach powoływanych w szkole

Cały okres trwania stażu Listy obecności, potwierdzenia, sprawozdania

........................................
nauczyciel kontraktowy

........................................
opiekun stażu Zatwierdzam do realizacji:

........................................ Podpis i pieczęć Dyrektora

Kijowiec, dn. ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.