X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41469
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Joanna Tybuś
nauczyciel świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Porajów 3,
Warszawa
Okres stażu: 01.09.2016 – 31.05.2019 r.

Wymaganie
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
(Tabela - red.)

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) z pozn. zmianami 1. Opracowanie i wdrożenie rocznych planów pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej. Dokumentowanie wdrażania planu podczas zajęć w świetlicy . Dbanie o estetykę Sali świetlicowej, wykonanie gazetek ściennych, wykonanie dekoracji tematycznych, opracowanie i wykorzystanie materiałów i pomocy dydaktycznych, prowadzenie dziennika świetlicowego.

Plan pracy, zdjęcia,
Dziennik Rok szkolny
2016/2017/ 2018/
2019

2. Badanie jakości pracy świetlicy, zainteresowań uczniów i aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo – wychowawczej. Przygotowanie, przeprowadzenie wśród rodziców i dzieci ankiety „Nasza świetlica” oraz jej analiza.

Ankieta Rok szkolny
2017/2018

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez
udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (szkolenia, warsztaty, konferencje) o tematyce :
- ciekawe formy spędzania czasu wolnego dzieci z klas 0- III,
- zabawy muzyczno – ruchowe,
- warsztat pracy nauczyciela świetlicy,
- zabawy z chustą animacyjną,
- integracja grupy , tańce integracyjne,
- ciekawe pomysły na prace plastyczne,
- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo

4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, czytanie artykułów z witryn internetowych Notatki własne Okres stażu

5. Aktywne włączenie się w przygotowanie imprez promujących szkołę i jej działania . Pomoc w przygotowaniu szkolnego Festynu Rodzinnego.


2. Wykorzystywanie w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2) 1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z planu.
Plan rozwoju oraz sprawozdanie
IX 2016
V 2019

2. Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań. Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć i uroczystości.

Przygotowywanie comiesięcznych prezentacji multimedialnych dla rodziców „Ciekawostki z życia przedszkola”

Prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
Przykładowe
dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane techniką komputerową
Okres stażu
3. Wykorzystywanie w pracy prezentacji multimedialnych dla dzieci
Prezentacje multimedialne
Okres stażu

4. Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
Własne notatki
Okres stażu
5. Relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia świetlicy za pomocą aparatu cyfrowego oraz umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły
Strona internetowa szkoły
Okres stażu

6. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, pendrive) – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
CD, DVD, radio
Okres stażu


3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3)

1. Udostępnienie innym nauczycielom własnych materiałów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć. Scenariusze, pomoce Okres stażu
2. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
Zamieszczony plan na stronach internetowych Okres stażu
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli świetlicy Scenariusze 2017, 2018
4. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach, przekazanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

Notatki własne, zgromadzone materiały

Okres stażu


4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu: „Jestem małym artystą”
Program
Rok szkolny 2017/2018
2. Opracowanie i wdrożenie programu kółka muzyczno – ruchowego „Wesołe dźwięki i zabawy”
Program Rok szkolny
2018/2019


5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c)

1.Nawiązanie kontaktów interpersonalnych z dziećmi, przeprowadzenie cyklu zajęć integrujących grupę „Poznajmy się”
Notatki własne,
zgromadzone materiały
Okres stażu
2. Kształtowanie, rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań uczniów.
Udział dzieci w konkursach szkolnych i dzielnicowych.
Dyplomy, wyróżnienia,
Regulaminy konkursów Okres stażu
3. Udział w akcjach wolontarystycznych organizowanych przez Szkolne Koło Wolantariatu
Zdjęcia z akcji
Okres stażu
4.Organizowanie konkursów szkolnych i dzielnicowych:
- szkolny konkurs „ Najpiękniejsza dynia”
- dzielnicowy konkurs „ Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”
- dzielnicowy konkurs „ Eko torba”

- szkolny konkurs „ Mini playback show”
- festiwal „Pieśni patriotyczne”

Regulaminy konkursów

XI 2016
XII 2016
XII 2017
IV 2017, 2018, 2019
2017
XI 2017

5. Prowadzenie muzyczno – ruchowego koła zainteresowań „ Wesołe dźwięki i zabawy”
Program kółka
Rok szkolny
2016/2017/2018/
2019


6. Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e )

1.Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, Kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Aktywności Seniora, Domem Dziecka, Centrum Wolontariatu, Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom Rodzina Człowiek, Domem Samotnej Matki oraz Schroniskiem dla zwierząt. Udział w takich akcjach jak m.in. Akcja zapomniane groby, Kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe, Góra grosza, Pola nadziei.
Potwierdzenie opiekuna SKW
Okres stażu
2. Współpraca ze szkolnym pedagogiem, psychologiem, wychowawcami klas.
Potwierdzenie współpracy Okres stażu
3. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami, praca z uczniem zdolnym poprzez motywowanie go do dalszego poszerzania wiedzy ( udział w konkursach, kołach zainteresowań ).
Przeciwdziałanie konfliktom w grupie świetlicowej (pogadanki na temat właściwego zachowania się, gry i zabawy przeciwko agresji). Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej ( pogadanki, zapoznanie i egzekwowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych).
Zapisy w dzienniku zajęć świetlicowych
Okres stażu


7. Umiejętność rozpoznawania i
rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych (§ 8.2 pkt 5)

1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Analiza przypadku
Okres stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych problemów. Dokumentacja własna
Okres stażu

Plan będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.

Zatwierdzam do realizacji

Data i podpis Dyrektora Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.