X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41483
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Kamila Brykarczyk
Nazwa placówki: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im. Św. Wincentego a’Paulo, ul. Kaszubska 17 w Tczewie
Dyrektor: S. mgr Cecylia Blamowska
Opiekun stażu: mgr Ewa Glinka - Brzozowska
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

................................. ........................................
Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektora placówki

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Św. Wincentego a’Paulo związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutu placówki, a także potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin realizacji
(tabela - dop. red.)

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
2. Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela
3. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym na stornach internetowych MEN
4. Napisanie planu rozwoju zawodowego 1. Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
2. Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
3. Bibliografia literatury pedagogicznej
4. Plan rozwoju zawodowego
wrzesień 2016
cały okres stażu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
5. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
6. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli -konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć
1.Wniosek o rozpoczęcie stażu
2.Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem kontraktowym a nauczycielem opiekunem
3. Harmonogram współpracy i zajęć
4. Własne notatki (wnioski z obserwacji)
5. Scenariusze prowadzonych zajęć, karty pracy
wrzesień 2016
cały okres stażu

3. Aktywne uczestnictwo w WDN

1.Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego
2. Udział w radach szkoleniowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej
3. Opracowanie materiałów do narad i szkoleń wynikających z rocznego planu rozwoju przedszkola 1.Notatki z form doskonalenia zawodowego
2. Konspekt z przeprowadzonej rady szkoleniowej
cały okres stażu

4. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

1.Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje, kwalifikacje
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
3. Studiowanie czasopism i literatury pedagogicznej
4. Śledzenie stron internetowych
1. Zaświadczenia, notatki
cały okres stażu
5. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
1.Podjęcie studiów podyplomowych
1.Dyplom ukończenia studiów podyplomowych październik 2017
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
1.Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych
2.Czytanie literatury pedagogicznej
3. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
1.Materiały oraz pomoce dydaktyczne
2.Scenariusze zajęć 3.Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych
4.Wykaz przeczytanych lektur
cały okres stażu
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej 1.Wpisy w dzienniku
2.Tygodniowe plany pracy
3.Arkusze obserwacji dziecka 4.Plan współpracy z rodzicami
1.Dziennik
2.Arkusze obserwacji
cały okres stażu
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
1.Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.
2.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
3.Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja
1.Teczka zawierająca zebrane dokumenty
2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
maj 2019

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
1.Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach, rozmowy z dziećmi
2.Kontakty z rodzicami (zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami
3.Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci
1.Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań
2.Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
cały okres stażu
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
1.Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami
2.Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym
1.Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji
2.Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
cały okres stażu
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
1.Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami
2.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnych metod i form pracy
3. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień
• 1.Wpisy w dzienniku zajęć
2.Scenariusze zajęć
3.Dokumentacja fotograficzna
4.Prace dzieci
cały okres stażu
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
1.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola
1.Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
cały okres stażu
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola 1.Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych
2. Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów). 1.Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
cały okres stażu
6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
1.Prowadzenie zajęć komputerowych dla dzieci pięcio- i sześcioletnich
2.Tworzenie dekoracji
3. Pełnienie funkcji wynikających z rocznego planu pracy placówki
1.Dokumentacja fotograficzna
cały okres stażu
7. Współpraca ze specjalistami
1.Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.
1.Notatki
2.Arkusze obserwacji dziecka
cały okres stażu
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
1.Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką, CKiS itp.
2.Organizowanie wycieczek do miejsc użyteczności publicznej (poczta, apteka, sklep samoobsługowy, krawcowa, itp.)
1.Wpisy w dzienniku 2.Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna
cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
1.Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego
1.Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
cały okres stażu
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera
1.Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1.Zaświadczenia z ukończonych kursów
cały okres stażu
3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej 1. Komputerowe opracowywanie scenariuszy zajęć, przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, kolorowanki, historyjki obrazkowe, sylwety, itp.), przygotowywanie referatów i informacji dla rodziców
2. Wykorzystywanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: plany tygodniowe, karty pracy, zaproszenia, itp.
3. Tworzenie prezentacji multimedialnych
1.Przygotowane materiały i pomoce dydaktyczne
2. Scenariusze zajęć, plany tygodniowe
3. Prezentacje multimedialne
cały okres stażu
4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
1.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego
2.Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych
3.Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych. 1.Wydruki
2.Zaświadczenia o publikacjach
w trakcie trwania stażu
5. Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych
1.Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z ciekawymi programami
2.Wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych
1.Lista wykorzystanych programów i gier edukacyjnych
2.Dokumentacja fotograficzna
3.Prace dzieci
cały okres stażu
6. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
1.Sporządzenie sprawozdania ze stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie PowerPoint).
1.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego – prezentacja na płycie CD
kwiecień-maj 2019

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
1.Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych
2.Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
3.Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
1.Arkusze obserwacji dzieci
2.Wpisy w dzienniku
3.Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców
cały okres stażu
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej 1.Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną 1.Scenariusze zajęć
cały okres stażu
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców 1.Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych
2.Przeprowadzanie ankiet dla rodziców
1.Listy obecności ze spotkań z rodzicami
2.Ankiety
3.Referaty
cały okres stażu
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
1.Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki
2.Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami
1.Własne notatki
2.Zaświadczenia ukończonych kursów
cały okres stażu
5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
1.Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi
2.Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji
3.Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
1.Wykaz lektur, notatki
cały okres stażu
6. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
1.Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie odpowiednich metod w pracy dydaktyczno -wychowawczej
1. Notatki własne
cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego 1.Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
1.Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
cały okres stażu
2. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka
1.Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków
1.Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków
w trakcie trwania stażu
3. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych
1.Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego
2.Prezentacja zmian innym nauczycielom
1.Własne notatki
cały okres stażu
4. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
1.Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• 1.Wykaz dokumentów
2.Notatki
cały okres stażu
5. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
1.Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy
2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN
1.Wpisy w dzienniku
2. Notatki
cały okres stażu

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

1. Zadania związane z planem rocznym przedszkola
1.Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: oprawa Mszy św., Imieniny dzieci, Bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, Pożegnanie przedszkola
2.Dekoracja przedszkola
1.Notatki,
2.Scenariusze imprez
3.Zdjęcia
cały okres stażu
2. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
1.Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce 1.Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów
cały okres stażu
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
1.Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury stron www, podjęcie studiów podyplomowych.
1.Zaświadczenia, spis literatury, stron www
cały okres stażu

Plan zatwierdzono do realizacji:

Sporządziła: Zatwierdziła:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.