X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41467
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Mgr inż. MARLENA KĘPIŃSKA

NAUCZYCIEL MIANOWANY

I. PODSTAWOWE DANE PERSONALNE:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016
Cały okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy 
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Nauczane przedmioty: język angielski, plastyka
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Kobylance

II.ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela)

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli.

Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 26 lipca 2018r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli’, strony internetowe )
Wymiana doswiadczeń z innymi nauczycielami.
VIII – IX 2016
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie i złożenie planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zbieranie informacji o ralizacji zadań.
Gromadzenie materiałów,zaświadczeń, sprawozdań i innych dokumentów.
Okres stażu.
Zaświadczenia, programy, scenariusze, zdjęcia, nagrania opracowane materiały, kserokopie, załączniki do planu.
3.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.
Opracowanie zgromadzonej dokumentacji.
Przygotowanie sprawozdania.
Autorefleksja i analiza realizacji podjętych działań sformułowanie wniosków,ewaluacja.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
V 2019

VI 2019
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Prawidłowe sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
VI 2018
Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne.

III. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA.( & 8 ust.2 pkt.1.)
1) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Aktywny udział w różnych zewnątrzszkolnych dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Udział w warsztatach metodycznych.
Cały okres stażu.

Zaświadczenia o udziale w róznych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

2.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, rady szkoleniowe, warsztaty.
Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN przebiegu egzaminów zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły.
Cały okres stażu zgodnie z terminami rad szkoleniowych, warsztatów i szkoleń.

Poświadczenie dyrektora szkoły o udziale w szkoleniach.
Dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej (księga protokołów).
3.
Doskonalenie warsztatu pracy.
Systematyczne wzbogacanie biblioteki i videoteki anglisty i n-la plastyki.
Opracowanie plansz,tablic gramatycznych i innych pomocy naukowych.
Gromadzenie obrazków i plakatów do nauki j.angielskiego i plastyki .
Okres stażu.

Wykaz literatury.
Spis pomocy audiowizualnych,książek,płyt plansz, itp.

4.
Samodzielnie pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Studiowanie literatury metodycznej.
Wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów.
Współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw Macmillan,Oxford,Pearson Longman, Express Publishing i Nowa Era.
Pobieranie darmowych lekcji z Internetu.
Zapoznawanie się z nowościami edukacyjnymi z j.angielskiego i plastyki.
Okres stażu.

Wykaz przeczytanej lektury i opis jej wpływu na efekty pracy.
Notatki.
Lista przeczytanych stron internetowych w folderze „Ulubione”.
Lista pobranych konspektów i scenariuszy w folderze „Pobrane”.
E-maile od doradców metodycznych i wydawnictw.
5.
Tworzenie lub współtworzenie dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły
Praca w ramach zespołów przedmiotowych nad: statutem szkoły,programem wychowawczym i profilaktyki,WSO .

Okres stażu.
Gotowe dokumenty.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
6.
Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć .
Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości nabytych podczas wyjazdów zagranicznych.
Wykorzystanie tablicy interaktywnej .
Okres stażu.

Zgromadzone materiały,zdjęcia,konspekty zajęć lekcyjnych.
7.
Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów .
Aktywny udział we wdrażaniu WSO.
Opracowanie wymagań z j.angielskiego i plastyki.
Tworzenie nowych i dostosowywanie gotowych testów i kartkówek sprawdzających wiedzę uczniów.
Okres stażu.
PSO z j.angielskiego i plastyki.
Wyniki sprawdzianów, kartkówek i ich analiza.

IV .WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.($8.ust.2.,pkt.2.)

1.
Poszerzanie wiedzy i umiejetności poprzez udział w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjnej.

Udział w różnych formach doskonalenia (kursy, warsztaty).
Samokształcenie w oparciu o literaturę, Internet oraz porady specjalistów.
Okres stażu.
Zaświadczenia

2.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
Śledzenie aktualności na portalach edukacyjnych i nauczycielskich.
Odwiedzanie witryn wydawnictw językowych i edukacyjnych (plastyka).
Stosowanie Internetu jako środka kontaktu z nauczycielami, konsultantami wydawnictw i uczniami.
Okres stażu.

Adresy stron www.
Informacje w wiadomościach e-mail.
3.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.

Wykorzystanie edytorów tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
Wykorzystanie programu Microsoft Office Excel do zestawienia wyników i opracowania graficznego narzędzi pomiaru dydaktycznego (diagnozy, próbne sprawdziany ósmoklasisty).
Wykorzystanie programu „Świadectwa” firmy „Librus” do tworzenia śródrocznych i rocznych zestawień wyników nauczania oraz wypełniania i drukowania świadectw klasyfikacji rocznej.
Wykorzystanie programu Microsoft Office Power Point do tworzenia prezentacji dotyczących wybranych zagadnień gramatycznych, kulturowych i z zakresu plastyki.
Wykorzystanie drukarki,kserokopiarki i skanera,w codziennej pracy nauczyciela.

Okres stażu.

Pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji i imprez szkolnych, testy, zaproszenia,dyplomy.
Prowadzona dokumentacja (plany pracy, wydruki ocen na zebrania z rodzicami, sprawozdania i inne).
Dokumentacja działalności w trakcie trwania stażu.
Opracowanie graficzne diagnoz i próbnych sprawdzianów ósmoklasisty.
Wydruki zestawień wyników nauczania, świadectwa.
Prezentacje multimedialne.
4.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej (Internet, tablica multimedialna,odtwarzacz CD i DVD)
Wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
Organizowanie konkursów z wykorzystaniem technik komputerowych.
Zadawanie prac domowych i zadań dodatkowych wymagających skorzystania z Internetu.
Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii, słowników multimedialnych i Internetu.
Korzystanie ze środków masowego przekazu: radio, telewizja, czasopisma.
Wspomaganie uczniów w przygotowaniu prezentacji multimedialnych.
Okres stażu.
Wykaz przeprowadzonych lekcji w programie „Librus”.
Wykaz stron www.
Pen-drivy z prezentacjami.
Zeszyty uczniów.

5.
Współuczestniczenie w opracowaniu szkolnej strony WWW.
Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o konkursach z języka angielskiego i plastyki oraz prezentacji.
Zamieszczanie informacji i zdjęć z wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych organizaowanych przez przydzieloną pod opiekę klasę,
Okres stażu.
Informacje na szkolnej stronie internetowej.

V. UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI.(&8.ust.2.pkt.3.)

1.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Przygotowanie scenariuszy lekcji i przeprowadzenie zajęć.
Okres stażu.
Scenariusze zajęć.
Poświadczenie dyrektora szkoły.

2.
Upowszechnianie i promocja efektów własnej pracy.
Udostępnienie opracowanych przez siebie opracowań
i materiałów edukacyjnych do wykorzystania innym nauczycielom i na portalach internetowych .
Dzielenie się swoją wiedzą poprzez nauczycielskie fora internetowe.

Okres stażu.
Scenariusze zajęć lekcyjnych, uroczystości szkolnych, konkursów, testy,itp.
Poświadczenia nauczycieli.
Wykaz stron www.

3.
Udział w pracach Zespołu Humanistycznego.
Dyskusje, wymiana poglądów i doświadczeń podczas spotkań zespołów.
Tworzenie wymaganej dokumentacji.
Okres stażu.
Prowadzona dokumentacja, raporty.
4.
Współpraca z innymi nauczycielami.
Współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych i międzyszkolnych.
Konsultacje z nauczycielami j.angielskiego i plastyki z innych szkół, wymiana poglądów.
Współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych.
Wymiana doświadczeń na posiedzeniech RP, spotkaniach zespołów, itp.
Okres stażu.
Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych.
Poświadczenia nauczycieli współpracujących.
Poświadczenie dyrektora szkoły.
5.
Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego.
Okres stażu.
Materiały szkoleniowe, protokoły zebrań RP.
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

VI. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.

1.
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Opracowanie, wdrożenie i realizacja autorskiego programu przygotowującego do egzaminu 8-klasisty.
Okres stażu.

Opis i analiza realizacji wymagań ze wskazaniem uzyskanych efektów.

VII. POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

1.
Organizowanie czasu wolnego od nauki.
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek, wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi.
Wyjazdy do kina, teatru, „Fun Jump” i innych ciekawych miejsc.
Angażowanie uczniów do przygotowywania projektów, plakatów, gazetek oraz innych materiałów mających na celu pogłębianie znajomości języka angielskiego i plastyki.
Koordynoowanie szkolnego koła wolontariatu.

Okres stażu.
Karty wycieczek,prace, projekty i plakaty uczniów, sprawozdania, potwierdzenie dyrektora szkoły.
2.
Prowadzenie działań zmierzających do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty szkoły.
Opracowanie i przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego i plastyki: przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, pozyskiwanie nagród.
Organizacja imprez i uroczystości szkolnych lub klasowych promujących naukę języków obcych: Halloween, Dzień św.Patryka, Tydzień Języków Obcych, itp.
Prowadzenie zajęć dodatkowych: koło języka angielskiego, kółko plastyczne, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu 8-klasisty.
Okres stażu.
Scenariusze konkursów, imprez, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, potwierdzenie dyrektora szkoły.

VIII. WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

1.
Udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich.
Udział w akcjach typu: Sprzątanie Świata, Góra Grosza, itp.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
2.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,pedagogiem szkolnymi i logopedą.
Diagnozowanie środowiska uczniów.
Organizowanie pomocy dla uczniów.
Praca z uczniem mającym opinię lub orzeczenie z PPP.
Analiza wskazań poradni odnośnie uczniów z deficytami.
Korzystanie z porad pracowników PPP w sprawach dotyczących uczniów.
Okres stażu.
Opis działań.
3.
Współpraca z biblioteką szkolną.
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji wychowawczych.
Konkurs czytelniczy.
Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy.
4.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Pomoc w organizowaniu transportu makulatury i innych przedsięwzięć.
Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy.
5.
Współpraca z wydawnictwami językowymi.
Zdobywanie nagród dla zwycięzców konkursów języka angielskiego.
Okres stażu.
Zaświadczenia.

IX. UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

1.
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji lub problemu w szkole.
Identyfikacja problemu.
Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.
Rozmowy indywidualne z rodzicami ucznia w celu zdiagnozowania problemu.
Okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacja i potrzebami.
Opis i analiza przypadków.

Zatwierdzono do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.