X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41456
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Iwona Zadrożniak
Miejsce pracy: Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r. Dyrektor ZPPO
w Starej Kornicy

Posiadane kwalifikacje:
studia magisterskie na kierunku teologia
studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne z podstawami logopedii

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Akty prawne:
1. 1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.06.97.674 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2 pkt 1)
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
(tabela - red.)

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Ustawa o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

biblioteczka

biblioteczka

na bieżąco

wrzesień 2016r.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

• Sporządzenie kontraktu.

• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

• Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem kontraktowym a opiekunem
Harmonogram
Arkusze obserwacji zajęć (wnioski)
Scenariusze zajęć (analiza zajęć)

Sprawozdanie

do 20.09.2016r.

wrzesień 2016r.

wrzesień 2016r.

cały okres stażu
1 raz w miesiącu
cały okres stażu
1 raz w miesiącu

Czerwiec 2019

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

• Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje .
• Warsztaty edukacyjne: Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania, Dziecięce spotkania z literaturą w edukacji przedszkolnej.
• Ukończenie studiów podyplomowych z tyflopedagogiki.

Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały

zaświadczenia

Dyplom ukończenia studiów

cały okres stażu

październik 2016r.

rok szkolny 2016/2018

4.Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych z realizacją zadań, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych.
• Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych. Scenariusze uroczystości i imprez, dokumentacja zdjęciowa.

cały okres stażu/ wg potrzeb

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.

• Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych.

• Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy.
Zbiór materiałów, zgromadzona literatura – lista książek, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne
Wersja elektroniczna w komputerze

cały okres stażu

cały okres stażu

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

• Prowadzenie dzienników zajęć. Dzienniki zajęć
cały okres stażu

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt 2)

1. Poznanie środowiska dzieci . Nawiązanie współpracy z rodzicami.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach przedszkolnych. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, obserwacja dzieci podczas zabaw i zajęć.
Kontrakt, notatki własne

Protokoły spotkań z rodzicami.

cały okres stażu
wg potrzeb

2. Rozpoznanie potrzeb dzieci.
• Współpraca z rodzicami (kontakty indywidualne, zajęcia otwarte), konsultacje z innymi nauczycielami.
• Uwzględnianie zaleceń poradni PPP. scenariusze zajęć cały okres stażu

wg potrzeb

3. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z dziećmi.
• Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
• Realizacja Podstawy Programowej oraz Programu wychowania przedszkolnego, Program profilaktyczny w Przedszkolu notatki własne
dokumentacja szkolna cały okres stażu
wg potrzeb

4.Podejmowanie
współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
• Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją. Nadleśnictwem, Ośrodkiem Zdrowia i służbą medyczną- ratownikami medycznymi, Biblioteką ,,Barwna” i multicentrum w Białej Podlaskiej, Towarzystwem ,,Bocian”, Przedszkole gminne w Jabłonnej k/Warszawy. dokumentacja zdjęciowa, potwierdzenia ze spotkań, wymiana doświadczeń w ramach współpracy, organizowanie wspólnych konkursów.
cały okres stażu

5.Współorganizowanie akcji charytatywnych w przedszkolu.
• Zbiórka baterii, makulatury i nakrętek. potwierdzenia cały okres stażu

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.

• Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i w życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć).
• Multimedia- wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć
• Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, programów edukacyjnych.
• Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowania zajęć, tworzenie gazetek/tablic informujących.

• Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego

Wirtualna biblioteczka własna.

Materiały dla nauczycieli.

Strona internetowa.

cały okres stażu

cały okres stażu

Wrzesień 2016r.

2. Komunikacja z rodzicami.
• Umieszczanie ogłoszeń dotyczących spotkań z rodzicami oraz zdjęć i notatek z uroczystości przedszkolnych na stronę internetową przedszkola.

Strona internetowa.

cały okres stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust.2 pkt 4)

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
• Diagnozowanie problemów środowiskowych
• Praca indywidualna z dzieckiem. Dokumentacja na kartach dziecka. cały okres stażu
wg potrzeb

2. Dzielenie się wiedzą.
• Prezentowanie prezentacji multimedialnych podczas spotkań z rodzicami.
Prezentacje multimedialne.
cały okres stażu
wg potrzeb

3. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi.
Motywowanie i wspieranie dziecka.
• Współpraca z rodzicami, wychowawcami oraz uwzględnianie uzyskanych informacji w pracy z dziećmi. Rozwiązywanie konfliktów w grupie. Motywowanie dzieci do przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka. Przełamywanie barier wśród dzieci nieśmiałych. Dokumentacja na kartach dziecka, notatki własne. cały okres stażu

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Gromadzenie i studiowanie literatury.

• Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku tyflopedagogika.

• Korzystanie z publikacji w Internecie.

Lista książek, notatki własne

Dyplom ukończenia studiów
Biblioteczka wirtualna
Własna, zasoby internetowe.

cały okres stażu

rok szkolny 2016/2018

cały okres stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

1. Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu.
• Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego - śledzenie stron internetowych MEN.
• Karta Nauczyciela,
• Ustawa o systemie oświaty.
• Bieżąca analiza rozporządzeń MEN. Notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce

cały okres stażu

2.Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola.

• Analiza dokumentacji przedszkola
• Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Notatki własne

Podpisy pod listą obecności na zebraniach RP.
cały okres stażu

wg potrzeb

3.Posługiwanie się przepisami o
bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść, wycieczek.
• Wypełnianie dokumentacji wycieczki
Zeszyt wyjść na wycieczki, harmonogram wycieczek cały okres stażu

wg potrzeb

4. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów przedszkolnych. • Roczny Plan Pracy Przedszkola oraz udział w pracy zespołu nauczycieli opracowujących dokumenty szkolne według potrzeb placówki.
Dokumentacja szkolna Wrzesień 2016r.
wg potrzeb

* Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki.

Opracowała: Iwona Zadrożniak

........................................ ........................................
Podpis dyrektora Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.