X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41441
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Alicja M
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Handzlówce
Czas trwania stażu
2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu
1 wrzesień 2016
Data zakończenia stażu
31 maj 2019

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji zadań Termin Sposób dokumentacji
1. § 8 ust. 2 pkt. 1
Zadanie:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz. U. z 2006r., nr 97, poz.674
( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U z 26.03.2013 r. poz. 393 .
• zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN.
• opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.

Wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości przedszkola.
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami placówki
( kursy, warsztaty)

• kontynuacja studiów
I stopnia WPiEW
i podjęcie studiów II stopnia
• systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
3. Wykorzystanie i wdrożenie metod innowacyjnych w pracy z wychowankami min. aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss

Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dwa razy w roku
Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci

Dbanie o wystrój sali przedszkolnej oraz tablic w szatni
Aktualizacja dekoracji związanej z porami roku, różnymi uroczystościami

Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
Roczny plan wychowawczo- dydaktyczny
Propozycje tematów narad szkoleniowych.

4.Praca w zespole do spraw ewaluacji- opracowanie narzędzi badawczych

5. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

Opracowanie planu współpracy z rodzicami

Kontakty i konsultacje indywidualne

Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego

Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców ( redagowanie i umieszczanie ogłoszeń oraz ciekawych artykułów dotyczących rozwoju i wychowania dzieci) Udzielanie pomocy rodzicom dzieci z deficytami rozwojowymi

Prowadzenie spotkań z rodzicami połączonych z pedagogizacją.

VIII/IX 2016

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Plan Rozwoju Zawodowego

Zaświadczenia

Dyplom ukończenia studiów licencjackich
Dyplom ukończenia studiów magisterskich

Scenariusz

Arkusze diagnozy gotowości szkolnej

Zdjęcia

Potwierdzenie dyrektora

Scenariusze spotkań,
artykuły, zdjęcia
2. § 8 ust. 2 pkt. 2
Zadanie:
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Opracowywanie niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

2. Wykorzystanie podczas zajęć urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych

3.Opracowywanie planów pracy, konspektów, scenariuszy uroczystości, kart pracy, przygotowywanie pomocy dydaktycznych

4. Wykonywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów

5.Przygotowywanie materiałów niezbędnych na spotkania z rodzicami
i do gazetki „Pedagogizacja rodziców”

Cały okres stażu

Wg. potrzeb

Scenariusze zajęć
3. § 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. 1.Przygotowywanie
i przedstawianie referatów na posiedzeniach Rady Szkoleniowej

2.Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych.

3. Dzielenie się swoją wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami przedszkola.

Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
Opublikowanie na stronach internetowych przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości ,
„Planu rozwoju zawodowego”

Raz w roku
wg potrzeb

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wrzesień 2016 Protokół z Posiedzenia Rady Szkoleniowej

Potwierdzenie Dyrektora

4.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub po-stępowania w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu „Mali artyści”

Udział w realizacji programu czytelniczym
Rok szkolny
2017/2018
§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Zorganizowanie przedszkolnego konkursu sportowego oraz konkursu czytelniczego:
„Już czytam”

2.Organizowanie wycieczek
krajoznawczych i dydaktycznych.

3.Propagowanie wśród dzieci i rodziców akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

4.Udziałdzieci w zewnętrznych konkursach plastycznych, recytatorskim .

5.Zorganizowanie wewnętrznego konkursu recytatorskiego na terenie przedszkola

6.Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla dzieci i rodziców.

okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenia
scenariusz

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Zadanie:
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samo-rządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łańcucie”.
-nawiązanie współpracy ze specjalistami – korzystanie z ich pomocy w przypadku problemów dydaktyczno- wychowawczych

2.Współpraca z Biblioteką Publiczną w Handzlówce
- poznanie pracy bibliotekarza
wypożyczanie książek do wspólnego czytania

3.Współpraca z Policją
zorganizowanie spotkania z policjantem, zapoznanie dzieci z zasadami jak bezpiecznie poruszać się po drogach.

4.Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Handzlówce
Przygotowanie programu dożynkowego

5 Współpraca ze szkołą.
zorganizowanie spotkań z nauczycielem klasy I SP w Handzlówce

5. Pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich ( prowadzenie zajęć dla studentów, pomoc w przygotowaniu zajęć i przeprowadzaniu ich przez studentów).

7.Udział w kampaniach i programach edukacyjnych.
Akademia Aquafresh
Czyste Powietrze wokół nas

Cały okres stażu wg potrzeb Potwierdzenie współpracy
zdjęcia, scenariusze

§ 8 ust. 2 pkt. 4f

Zadanie:
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

5. § 8 ust. 2 pkt. 5

Zadanie:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowanie opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i roz-wiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe
W trakcie trwania stażu
Opis i analiza przypadków

.
W trakcie trwania stażu
opis i analiza przypadków

Celem podejmowanego stażu jest przygotowanie do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.