X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41450
Przesłano:

Sprawozdanie z działań edukacyjnych do oceny pracy nauczyciela

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH WEDŁUG
WSKAŹNIKÓW OCENY PRACY NAUCZYCIELA
RENATY DUFEK
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10
W CHEŁMIE

Wskaźniki oceny pracy nauczyciela
Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Chełmie
NAUCZYCIEL STAŻYSTA
Kryteria oceny pracy określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia
Kryterium 1: Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
zna podstawę programową kształcenia ogólnego/zawodowego - zadania szkoły oraz cele kształcenia, treści nauczania, warunki i sposób realizacji;
• Wykazuję się znajomością podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która wskazuje jego cel.
• Systematycznie realizuję zadania ujęte w podstawie programowej czego odzwierciedleniem są realizowane obszary rozwoju dziecka w dziennikach zajęć i miesięcznych planach pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2)
wybiera i realizuje program nauczania ujęty w szkolnym zestawie programów nauczania;
• Realizuję program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC – EDUKACJA, którego autorkami są Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska.
• Program ujęty jest w przedszkolnym zestawie programów i jest realizowany we wszystkich grupach przedszkola.

3)
planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
• Systematycznie planuje pracę dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczą dla dzieci.
• Opracowuję i realizuję miesięczne plany pracy w oparciu o podstawę programową, program wychowania przedszkolnego oraz o zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola.

4)
poprawnie organizuje proces dydaktyczny, wychowawczo-opiekuńczy np. formułowanie i osiąganie celów, zarządzanie czasem, uwzględnianie niezbędnych elementów zajęć;
• Poprawnie formułuję cele ogólne oraz poznawcze, kształcące i wychowawcze.
• Dostosowuję je do poziomu wiedzy i możliwości dziecka.
• Prowadzę ćwiczenia poranne, gimnastyczne, zabawy ruchowe, rytmiczne, dydaktyczne, matematyczne i wiele innych, które służą aktywnemu rozwojowi dziecka.

5)
dokonuje wyboru metod, form i środków adekwatnych do zaplanowanych celów i treści;
• Podejmowane działania ukierunkowuję na aktywność wychowanków poprzez badanie, eksperymentowanie, szukanie rozwiązań, manipulowanie, rysowanie, malowanie itp.
• Podstawowymi formami w zajęciach są: praca indywidualna, zespołowa i zajęcia organizowane z całą grupą.
• Do planowania zajęć staram się dobrać takie formy i metody pracy by dziecko mogło doświadczyć różnych sytuacji, działań interpersonalnych by wszechstronnie się rozwijać. W tym celu ukończyłam kurs doskonalący: „Znaczenie doboru metod pracy w przygotowywaniu dzieci 5- letnich do roli ucznia”, którego organizatorem było LSCDN w Chełmie (15.12.2014).

6)
prowadzi zajęcia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w swojej specjalności;
• Zajęcia moje świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym, czego odbiciem są prowadzone przeze mnie zajęcia obserwowane przez dyrektora, rodziców i nauczycielki.

7)
diagnozuje, ocenia i monitoruje postępy uczniów;
• Systematycznie monitoruję postępy dzieci poprzez obserwację przyswojonych treści, zdobytych doświadczeń, opanowanych umiejętności, rozwiniętych sprawności.
• Dowodem tej diagnozy są zgromadzone w teczkach indywidualnych dzieci, karty pracy i nabyte umiejętności.

8)
posługuje się poprawną polszczyzną, skutecznie komunikuje się z uczniami.
• Komunikuję się z dziećmi poprawną polszczyzną.
• Poprawnie rozmawiam używając zdań pojedynczych rozwiniętych oraz zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.

Kryterium 2: Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
stosuje obowiązujące w szkole procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć realizowanych przez szkołę;
• Realizuję i przestrzegam procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z dziećmi. Sale, którymi się opiekuję, są przestrzenne, jasne i właściwie zagospodarowane.
• W rożnych sytuacjach i na zajęciach a także w podczas zabaw zwracam uwagę na bezpieczeństwo dzieci oraz ich bezpieczną drogę do przedszkola. Dzieci poznały niektóre znaki i przepisy drogowe.
• Zwracam uwagę by dbały o czystość w sali i higienę osobistą.
• Zapewniam dzieciom w ciągu całego pobytu bezpieczeństwo i warunki do wychowania oraz opieki.

2)
tworzy klimat bezpieczeństwa, np. zawsze reaguje na ryzykowne zachowania członków społeczności szkolnej, próbuje im zapobiegać, rozwiązuje problemy;
• W przedszkolu zawsze tworzę klimat do zachowania bezpiecznej zabawy.
• Na zajęciach dydaktycznych priorytetem moim jest bezpieczeństwo.
• Dzieci w ciągu całego dnia bardzo chętnie uczestniczą w różnych formach ruchu, a podczas różnego rodzaju ćwiczeń i zabaw zachowane są zasady bezpieczeństwa, przestrzegane przepisy BHP.
• Zapewniam dzieciom w ciągu całego pobytu bezpieczeństwo, warunki do wychowania i opieki według obowiązujących regulaminów w dokumentacji przedszkola:
• regulamin korzystania z placu zabaw,
• regulamin organizacji i przebiegu wycieczki,
• regulamin ochrony danych osobowych RODO,
• zeszyt wyjść na wycieczki do różnych miejsc środowiska lokalnego

3)
realizuje zapisy statutu i programu wychowawczo–profilaktycznego w zakresie bezpieczeństwa;
• Zgodnie z zapisem w statucie realizuję procedury bezpieczeństwa i higieny pracy.
• W każdym roku szkolnym organizuję próbną ewakuację dzieci i pracowników z przedszkola.
• Współpracuję z Państwową Strażą Pożarną w Chełmie.
• Jestem autorką projektu edukacyjnego „Bezpieczny przedszkolak”, który zawiera treści profilaktyczno – wychowawcze. Od marca 2019 roku realizuję ten projekt z dziećmi 6-letnimi i myślę, że przyczynię się do wzbogacenia w podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.
• Zorganizowałam wycieczkę do Komisariatu Policji w Chełmie, gdzie dzieci poznały pracę w policjantów i obejrzały narzędzia, oraz przybory wykorzystywane w policji.

4)
pełni dyżury zgodnie z harmonogramem i regulaminem.
• Zgodnie z regulaminem i harmonogramem pracy profesjonalnie i efektywnie sprawuję opiekę nad powierzonymi mi dziećmi.
• Przestrzegam higienicznych warunków pracy dzieci oraz pracowników.
• Z uwagi na pełnioną w placówce funkcję społecznego inspektora pracy systematycznie monitoruję stan urządzeń na placu zabaw, dokonuję przeglądu wyposażenia sal przedszkolnych i przyczyniam się do polepszenia higieny, bezpieczeństwa, a także opieki nad wychowaniem dzieci.

Kryterium 3: Znajomość praw dziecka, w tym Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem godności osobistej
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
w swoich działaniach kieruje się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie;
• Przestrzegam ramowego rozkładu dnia przedszkolnego, rozkładu zajęć dydaktycznych i systematycznie włączam w swoje działania pracowników różnych zawodów.
• Realizuję zagadnienia tematyczne związane z troską o zdrowie dzieci i systematycznie włączam w swoje działania rodziców.
• Zaprosiłam do przedszkola higienistkę stomatologiczną, która zapoznała dzieci, jak prawidłowo dbać o zęby i dlaczego należy chodzić do stomatologa. Przybliżyłam dzieciom profilaktykę działań higienicznych i wyjaśniłam jak rosną zęby oraz zapoznałam z budową zęba. ( 17.04.2018)
• Realizuję, co roku ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, który uczy dzieci prawidłowych nawyków związanych z higieną jamy ustnej.
• Angażuję rodziców do wspólnych działań, by wykształcić w dzieciach nawyk codziennego dbania o czystość i higienę jamy ustnej.

2)
zna i respektuje zapisy statutu szkoły w zakresie praw dziecka, praw ucznia np. poprzez zapewnienie przyjaznej atmosfery do nauki;
• Dzieci w mojej grupy i w całym naszym przedszkolu mają prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z deklaracją Praw Dziecka, Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 10 oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
• W każdym rozpoczynającym się roku szkolnym ( wrzesień) zapoznaję dzieci z prawami i obowiązkami, jakie ich obowiązują oraz zasadami panującymi przedszkolu, w ogrodzie, na placu zabaw, na wycieczkach, koncertach i podczas innych działaniach.

3)
reaguje na sytuacje nieprzestrzegania praw dziecka np. w szkole, rodzinie;
• Szybko i konsekwentnie reaguję na niezastosowanie się i nieprzestrzegania praw i obowiązków.
• Systematycznie informuję rodziców o pojawiającym się problemie i dokumentuję to w zeszycie kontaktów z rodzicami.

4)
zna instytucje i organizacje wspomagające dziecko i rodzinę;
• Na początku każdego roku szkolnego po dokonaniu wstępnej obserwacji dzieci rodzice są zapoznawani z ich wynikami.
• Zachęcam rodziców do konsultacji w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu wspomagania dzieci w rozwijaniu mowy, myślenia, sprawności manualnych i innych dysfunkcji rozwojowych dzieci .

5)
zna i stosuje procedury związane z ochroną praw dziecka np. procedury wewnątrzszkolne;
• We wrześniu każde dziecko zapoznaję z funkcjonowaniem w grupie przedszkolnej,
• Opracowuję wspólnie z dziećmi Kodeks praw i obowiązków przedszkolaka. Z tym wiąże się przestrzeganie pewnego zakresu praw i obowiązków na miarę możliwości wiekowych dzieci.
• Zorganizowałam wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny pt. „Mam prawo do...” ( 16.03.2018).
• wykonałam wystawę pokonkursową z prac plastycznych dzieci całego przedszkola.
• Uczestniczyłam w dziecięcym przemarszu po osiedlu Zachód z plakatami o treści „Prawa Dzieci”.

6)
zna i upowszechnia wiedzę o prawach dziecka.
• W pracy wychowawczo – opiekuńczej i dydaktycznej wykorzystuję i upowszechniam wiedzę o prawach dziecka.
• Przygotowywałam dzieci do konkursów plastycznych i recytatorskich. Jedna wychowanka ( Martyna N.) brała udział w IV edycji międzyprzedszklnego konkursu recytatorskiego” Mam prawo do... Bezpiecznie przez cały rok” organizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 12 w Chełmie. (30.05.2018).

Kryterium 4: Wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się i sytuację społeczną każdego ucznia
• W wyniku wstępnej obserwacji pedagogicznej dziecka rozpoznaję możliwości i umiejętności rozwojowe dziecka.
• Tworzę warunki do aktywnego rozwoju dziecka w dalszym jego kształceniu i rozwoju w życiu przedszkola i środowiska lokalnego.
• Uczestniczyłam ze swoją grupa przedszkolną w Halowej Sportowej Olimpiadzie Dzieci – Mikołajki 2015 organizowanej przez TKKF Chełm. Dzieci były zaangażowane w różne dyscypliny sportowe, a czynna aktywność ruchowa wpłynęła korzystnie na rozwój aktywności fizycznej.(10.12.2015)
• Przygotowywałam przedszkolaków do rożnych konkursów, przeglądów artystycznych, wokalnych i tanecznych , organizowanych przez inne placówki:
• Międzyszkolny konkurs plastyczny w SP Nr 5 w Chełmie – Twórczość Marii Konopnickiej ( 12.05. 2017),
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w Zespole Szklono - Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie – „Wielkanocne ozdoby” ( 21.04.2017),
• „Bezpieczne wakacje” , A ja kocham swoje miasto”, „Moje ,twoje, nasze prawa”- konkursy plastyczne w MDK w Chełmie (maj / czerwiec 2018),
• Konkurs międzyprzedszkolny w PM Nr 5 w Chełmie – „Zaczarowany świat bajek”( 27.04. 2017),

2)
indywidualizuje nauczanie w bieżącej pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce lub niepełnosprawnościami
• W wyniku prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci organizuję dodatkową pracę wspierającą. Realizuję te działania według planu pracy wspierającej na rok szkolny 2018/2019.Stworzyłam następujące zespoły pracy wspierającej:
I Strefa rozwoju fizycznego dziecka;
• zespół: 1.1 – ćwiczenia usprawniające zręczność całego ciała,
• 1.2- ćwiczenia usprawniające zręczność manualną,
◦ – praca z dzieckiem leworęcznym.
II Strefa rozwoju rozwoju poznawczego dziecka;
• Zespól: 2.1- ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokowa,
• 2.2 – ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową,
• 2.3 – ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie.
• Prowadzę zajęcia dodatkowe z dziećmi zakwalifikowanymi do poszczególnych grup pracy wspierającej, która polega na pomocy dzieciom mającym trudności w sferze rozwoju fizycznego. Usprawnia motorykę małą i dużą dziecka oraz sferę poznawczą.
• Na bieżąco prowadzę ćwiczenia i zabawy rozwijające. Odzwierciedlenie mojej pracy jest udokumentowane w dzienniku zajęć grupy VI.

3)
stosuje motywujący sposób oceniania, w tym udziela informacji zwrotnych;
• Dzieci, tak jak dorośli potrzebują codziennej dawki motywacji do działania. Moim najsilniejszym bodźcem do nauki jest motywacja wewnętrzna, dzięki której dziecko podejmuje działania z własnej woli, z ciekawości.
• Poprzez zabawę stosuję przyjemną i interesującą formę rozwijania sfer rozwoju dzieci. Systematycznie je chwalę i nagradzam, stosując ustne pochwały, by docenić trud włożony w wykonanie zadania.

4)
inspiruje ucznia do rozwijania pasji, zainteresowań, talentów przez np. przygotowywanie uczniów do konkursów, organizuje konkursy;
• Wiedzę o zainteresowaniach i pasjach dziecka wykorzystuję w motywowaniu do działania i twórczego myślenia.
• W przedszkolu zorganizowałam konkurs plastyczno - techniczny pt. „Ekologiczne zabawki” ( 8.03.2018), „Ziemia wyspa zielona” ( kwiecień 2019).
Dzięki tym działaniom wzbudziłam w dzieciach i rodzicach motywację do wykonywania prac, zabawek z selektywnej zbiórki odpadów domowych.
Przygotowywałam wychowanków do różnorodnych konkursów:
• Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Chełmie w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza - Weronika L. została laureatką ( 12.03.2015),
• Młodzieżowy Dom Kultury Chełm XXI konkurs plastyczny Polskie Tradycje Wielkanocne – Palmy i Pisanki - Hanna S. otrzymała nagrodę ( 19.03.2015),
• Powiatowy Inspektorat Sanitarny organizował Akademię Zdrowia Przedszkolaka – dzieci przygotowałam do udziału w forum działań prozdrowotnych w CHDK Chełm ( 14-15.05.2015).
• „Bezpiecznie przez cały rok”- Przedszkole Miejskie nr 12 w Chełmie ( maj 2018)
• „W wiosennej krainie figur geometrycznych” - ogólnopolski konkurs plastyczny w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Chełmie ( nagroda Leny Sz. Marzec) 2018)
• „A ja kocham swoje miasto” -Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie ( nagroda Ola S. 2018)
• „ Zima, zima, zima”- Zespoł Szkół Społecznych w Chełmie ( wyróżnienie Julia N. 2019)

5)
prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich zainteresowania/wiedzę
• Systematycznie prowadzę zajęcia dodatkowe, które rozwijają zainteresowania dzieci.
• W roku szkolnym 2017/2018 prowadziłam koło zainteresowań o tematyce zajęć ruchowo – tanecznych, które miał za zadanie wspomagać harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci oraz kształtować pozytywne postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętności łączenia ruchu z muzyką.
• W drugim półroczu 2018 roku zorganizowałam zajęcie otwarte dla rodziców ”Roztańczone Gumisie” w ramach koła tanecznego ( 21.02.2018).

Kryterium 5: Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postawy obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
zachęca uczniów do podejmowania działań społeczno - obywatelskich, patriotycznych;
• Zachęcam dzieci do kształtowania uczuć patriotycznych poprzez dostarczanie im wiedzy o najbliższej okolicy, tradycjach lokalnych i narodowych.
• Z wieloma tradycjami, obrzędami, obyczajami zapoznaję dzieci poprzez różnorodne uroczystości przedszkolne: Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
• Uroczystości przedszkolne stanowią okazję do podejmowania i kształtowania uczuć, postaw społecznych i patriotycznych.

2)
włącza się w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole;
• Realizuję program profilaktyczny pt. „Czyste powietrze wokół nas”- program edukacji antynikotynowej dla dzieci przedszkolnych wydany przez Instytut Matki i Dziecka. Program ten ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomości skutków palenia papierosów oraz szkodliwości dymu. Dzieci poznały postać Zielonego Dinusia, obserwowały źródła dymu.
• Zapoznałam dzieci z utworami literackimi o tematyce szkodliwości dymu dla organizmu w środowisku domowym i zanieczyszczaniami w powietrzu. Zorganizowałam spotkanie dzieci pod hasłem: Zagadki Dinkowe” ( kwiecień 2016) Dzieci poznały piosenkę pt. „Zielony Dinek” muz. D. Kleczkowskej. Aktywnie włączam się w realizowanie treści z tego programu.
• W ramach organizowania Akademii Zdrowia Przedszkolaka przygotowałam dzieci do konkursu plastycznego „Czyste powietrze wokół nas”. Ola P.( 12.05.2017) została laureatem, zdobywając nagrodę.

3)
angażuje się osobiście lub/i z uczniami w różnorodne działania społeczne na rzecz innych uczniów, szkoły, środowiska lokalnego. Promuje historię lokalną;
• W okresie przedświątecznym ,przed wigilią Bożego Narodzenia organizuję zawsze spotkanie rodziców i dzieci. Spotkania te umożliwiają wspólne przeżycie miłych chwil w przedświątecznej atmosferze, przekazanie sobie wzajemnych życzeń i światełka pokoju. Rodzice mają tez możliwość obserwacji dzieci – ich umiejętności odgrywania ról w przedstawieniu.
• Do inscenizacji włączam również rodziców. W grudniu 2017 roku w jasełkach brały udział dwie mamy ( pani Basia B.- mama Michałka oraz Kasia N. - mama Julki). Spektakl odbył się w bożonarodzeniowej scenerii w atmosferze wzajemnej życzliwości i radości. Wspólne śpiewanie kolęd uatrakcyjniły tę podniosłą uroczystość, a dzieci przygotowały dla rodziców upominki w formie samodzielnie upieczonych w przedszkolu pierniczków. Tego rodzaju uroczystości na długo pozostają w pamięci wszystkich uczestników. Uroczystości te uczą dzieci tradycji, wzajemnej tolerancji. Przedszkolaki mają poczucie głębokiej więzi z rodzicami, rówieśnikami i pracownikami placówki.

4)
uzyskuje wymierne efekty w pracy wychowawczej;
Moi wychowankowie biorą udział w konkursach organizowanych przez chełmskie przedszkola i instytucje kultury, np. - MDK w Chełmie.
• Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Hej kolęda, kolęda” otrzymała Julia N. (21.11.2016),
• „Tradycyjne ozdoby choinkowe”- I miejsce otrzymała Lena Sz. ( Grudzień 2016.)
• Przygotowanie uczestnika Basia W. do koncertu: „Kolędować Jezuskowi”( grudzień 2016).
• nagroda w ogólnopolskim konkursie plastycznym w PM nr 2 w Chełmie „W wiosennej krainie figur” ( Lena Sz. marzec 2018)

5)
stanowi dla uczniów przykład właściwego zachowania, reagowania w różnorodnych, w tym trudnych sytuacjach, zgodnie z powszechnie akceptowalnymi normami i zasadami.
• Wpajam dzieciom zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania zgodnie z powszechnie akceptowanymi normami.
• Skutecznie eliminuję zjawisko agresji w grupie.
• Zawsze pokazuję pozytywne wzorce zachowań wykorzystując bohaterów z literatury dla dziecięcej. Uczę szacunku, tolerancji i zasad savoir-vivre, dobrego wychowania.

6)
konstruuje zajęcia kształtujące postawy obywatelskie, patriotyczne, prospołeczne.
• Patriotyzm dziecka w wieku przedszkolnym nie przebiega w izolacji od życia środowiska – domu rodzinnego, przedszkola, najbliższego osiedla, miasta i kraju. Zadaniem nauczyciela jest włączyć dziecko w nurt wydarzeń, w którym będą uczestniczyli jego najbliżsi, dlatego też
• organizuję wspólne czytanie w grupie włączając w akcję czytania baśni, opowiadań i legend rodziców, starszych kolegów, pracowników różnych instytucji np. biblioteki, przychodni zdrowia, nauczycieli SP nr 3, pracowników nadleśnictwa itp.
• Poprzez planowane zajęcia dostarczam dzieciom wiedzy o najbliższej okolicy, tradycjach lokalnych i narodowych (26,25.10.2016.,31.01.201.7,8.02.2017.,28.04.2017.,25.05.2017.,7.06.2017)

Kryterium 6: Współpraca z innymi nauczycielami
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
bierze systematyczny udział w pracach rady pedagogicznej;
• Brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń oraz w miarę bieżących potrzeb.
• Składałam samodzielnie przygotowane sprawozdania z przydzielonych mi zadań oraz sprawozdania z półrocznej i rocznej pracy w grupie przedszkolnej.
• Protokołowałam posiedzenia Rad Pedagogicznych.
• Byłam członkiem komisji uchwał i wniosków.
• Uczestniczyłam w następujących Radach Szkoleniowych roku szkolnym 2017/2018:
• Emocje i uczucia w wieku przedszkolnym.
• Tworzenie aktywności przyrodniczych w edukacji przedszkolnej motywującej dzieci do twórczego działania.
• Znajomość zespołu dziecięcego podstawą właściwego wspomagania rozwoju dziecka oraz kształtowania postaw społeczno - moralnych wychowanków.
• W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyłam w następujących Radach Szkoleniowych:
- Patriotyzm w wieku przedszkolnym.
- Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu.
- Aktualne przepisy prawa oświatowego.

2)
uczestniczy w pracach zespołów wewnątrzszkolnych;
Uczestniczyłam w pracach zespołów wewnątrzprzedszkolnych;
• opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczo- dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017,2018/2019.
• opracowanie planu działań zespół do spraw bezpieczeństwa (jako lider);
• opracowanie sprawozdania z realizacji planu współpracy ze środowiskiem lokalnym w roku 2014;
• opracowanie ankiety dla nauczycieli i wywiadu dla dyrektora w pracach zespołu do spraw ewaluacji rok szkolny 2017/2018 – dokonanie szczegółowej analizy ankiet dla nauczycieli w celu opracowania raportu końcowego.

3)
konsultuje swoją pracę z innymi nauczycielami i specjalistami;
Współpraca z gronem pedagogicznym była ukierunkowana na wzajemną pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczo- edukacyjnych. Dobra współpraca, wymiana doświadczeń wpłynęła pozytywnie na podniesienie moich kompetencji zawodowych.
• Uczestniczyłam w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycielki z naszego przedszkola:
„Humory i humorki my i masze emocje (2017/2018)
”„W krainie baśni, bajeczek” ( 2017/2018)
Jestem przyjacielem przyrody(2017/2018)
• Współpracowałam z nauczycielami w organizowaniu licznych konkursów: „Najpiękniejsza dynia”( październik 2016), „Ekologiczne zabawki”(marzec 2018), „Jesienne jabłuszka'( październik 2018)
• Współpracuję na bieżąco z logopedą, który ma na celu wczesne wykrywanie wad wymowy u dzieci.

4)
uczestniczy w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli;
Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez nauczycielki z naszego przedszkola:
• zajęcie w grupie dzieci 5 -letnich pt. „Humory i humorki my i masze emocje” ( Anna L. 2018) ,
• zajęcie z grupą dzieci 6 -letnich pt”.Przygody małego motyla” ( Małgorzata Cz. 2018),
• zajęcie pt. „Książeczki z przedszkolnej półeczki” (luty 2017) - prowadząca – Jolanta J.)
• zajęcie pt. „Przygoda żółtego tulipana”
• „Bądź przyjacielem przyrody”( 2018)
• „W krainie baśni, bajeczek” ( 2018)

5)
uczestniczy w realizacji projektów oraz organizacji imprez, uroczystości szkolnych;
• Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy było organizowanie bądź współorganizowanie różnych uroczystości przedszkolnych. Spotkania tego typu integrują dzieci, uczestników i pracowników przedszkola, dają wszystkim wiele radości, satysfakcji i zadowolenia. Takie spotkanie odbyło się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018 roku. Zaprosiłam na tę uroczystość absolwentów naszego przedszkola, tancerzy Klubu Tańca Boogie Woogie z MDK aby zaprezentowali swoje umiejętności taneczne dla naszych pracowników z okazji ich święta.
• W ciągu swojej pracy zawodowej przygotowywałam wspólnie z innymi nauczycielami rożne uroczystości przedszkolne:
• Dzień Babci i Dziadka- przygotowanie zaproszeń, upominków, prezentowanie części artystycznej, wspólny poczęstunek (styczeń2015, 2016 ,2017, 2018, 2018),
• Bal karnawałowy – dekoracja sali, wspólna zabawa z dziećmi ( 2015, 2016, 2017 ,2018 ,2019),
• „Jestem przyjacielem Ziemi” – (2018, 2019,
• „Sprzątanie świata” – ogólnopolska akcja ( wrzesień 2014, 2015, 2016, 2018)

6)
współpracuje w rozwiązywaniu pojawiających się problemów;
• Współpracując z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 uczestniczyłam w prowadzonych przez pracowników poradni prelekcjach poruszających następujące tematy:
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna według rozporządzenia z dnia 1.09.2018r.
• Zindywidualizowane ścieżki edukacyjne.(styczeń 2019)

7)
dba o właściwe stosunki międzyludzkie.
Współpracuje z gronem pedagogicznym i dbam o dobre i przyjazne stosunki międzyludzkie w pracy. Dobra wymiana i wzajemne zaufanie pomyślnie wpływa na przebieg mojej pracy zawodowej. Dzielę się z koleżankami swoim doświadczeniem, wiedzą i materiałami dydaktycznymi. Wspólnie organizujemy różnorodne przedsięwzięcia i wspieramy się wzajemnie.

Kryterium 7: Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
stosuje przepisy prawa związane z powierzonym mu stanowiskiem;
• W trakcie pracy zawodowej systematycznie zapoznaje się i stosuje podstawowe przepisy regulujące system oświaty – Karta Nauczyciela ( z dnia 26 I 2982r.),
• stosuję w praktyce rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. ( poz.356) ,
• uczestniczyłam w konferencji „Dobry start – planowanie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”(27.09.2018) organizowanej przez LSCDN w wyniku której zapoznałam się z:
• podstawami prawnymi planowania pracy nauczyciela ,
• kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019,
• dokumentowaniem pracy nauczyciela,
• oceną pracy nauczyciela.
• Uczestniczę we wszystkich szkoleniowych Radach Pedagogicznych na temat prawa oświatowego.
• przestrzegam wszystkie procedury wewnatrzprzedszkolne obowiązujące w placówce,

2)
zna statut szkoły, odwołuje się do jego zapisów;
• Znam Statut Przedszkola i systematycznie odwołuje się do jego zapisów w codziennych, nadarzających się sytuacjach.
• Na zebraniach grupowych zapoznaję rodziców ze Statutem Przedszkola.

3)
wykorzystuje w swojej pracy procedury wewnątrzszkolne;
• W swojej pracy wykorzystuję procedury wewnętrzne przedszkola między innymi związane z planowaniem pracy dydaktycznej, zasadami funkcjonowania placówki, regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci podczas wycieczek, spacerów i odbierania dzieci przez osoby uprawniane wskazane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

4)
przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole;
• Przestrzegam regulaminów wewnętrznych w przedszkolu i stale podporządkowuję się do panujących zasad BHP.
• Przestrzegam godzin pracy zasad opieki nad dziećmi w czasie wyjść np. do CHDK czy podczas spartakiady sportowej na Hali miejskiej lub stadionie sportowym itp.

5)
przestrzega porządku pracy;
• W pracy przestrzegam ładu i porządku na biurku, w dokumentacji grupy i pomocach dydaktycznych.
• Uczę tego również dzieci, aby opanowały porządek na stoliku, w kącikach zainteresowań w zabawach swobodnych.
• Dbam o porządek w sali,będąc przykładem dla dzieci. Przestrzegam porządku na półkach indywidualnych.

6)
poprawnie i terminowo prowadzi dokumentację szkolną.
• Poprawnie i terminowo prowadzę dokumentację przedszkolną, systematycznie realizuję wszystkie zaplanowane działania ujęte w planie rocznym, planie miesięcznym, w planach współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

Kryterium 8: Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
określa swoje mocne i słabe strony;
• Analizując własną pracę z dziećmi, staram się określić swoje mocne i słabe strony. Moją mocną stroną jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci, wspólne poznawanie miejsc ciekawych, bogatych pod względem fauny i flory.
• Systematycznie współpracuje z placówkami lokalnymi, którym zależy na wyzwalaniu u dzieci piękna przyrody, kształtowaniu życzliwego stosunku do roślin i zwierząt żyjących w naturalnym środowisku oraz na obcowaniu z przyrodą.
• Każdego roku uczestniczyłam w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”- jesienią( wrzesień) i organizowałam wiosną (kwiecień) : Dzień Ziemi.
• Włączałam już najmłodsze dzieci, dbały o ład i porządek w najbliższym otoczeniu (plac zabaw i okolice przedszkola).

2)
podejmuje działania związane z doskonaleniem warsztatu pracy;
• Doskonalę ciągle swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach:
• Zimowe opowieści dla babci i dziadka. Muzyczne scenariusze i piosenki z okazji święta babci i dziadka”.( 6.12.2014),
• Kompetencje dziecka w wieku przedszkolnym. LSCDN (14.12.2015),
• Wspieranie całościowego rozwoju dzieci w przedszkolu. LSCDN ( 04.06.2018),
• Programy artystyczne z okazji Dnia Mamy, taty i Dnia Dziecka - Bo dom to cały świat.( 07.04.2018)
• Wij się wstążeczko, czyli ćwiczenia, tańce i układy przestrzenno – ruchowe z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali. Cz..III ( 27.10.2018),
• Konflikty dzieci i młodzieży. Dlaczego chłopcy i dziewczynki inaczej reagują w sytuacjach trudnych? ( 11.10.2018),
• Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. LSCDN ( 28.01.2019)
Efekty podjętych działań:
• wzbogacenie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń,
• poszerzenie możliwości zawodowych i interpersonalnych.
• podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez kreowanie aktywnego i twórczego wychowanka.

3)
podnosi kompetencje zawodowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć;
• Kierując się swoimi zainteresowaniami i potrzebami dziecka, uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia.
• Twórcze przedszkolaki – LSCDN( 4.02.2016),
• Układy rytmiczne dla dzieci, ćwiczenia i piosenki.( 19.11.2016),
• Złota gwiazda lśni na niebie – artystyczne programy świąteczne – CRiE Lublin (18.11.2017),
• Ćwiczenia, tańce i układy rytmiczne o tematyce wiosennej.(4.03.2017),
• Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego.(8.05.2017),
• Dziecięce spotkania z literaturą w edukacji przedszkolnej. LSCDN (23.05.2017),
• Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka na zajęciach w przedszkolu. LSCDN (07.02.2017),
• Zabawy i ćwiczenia wspomagające poznawanie otaczającego świata. LSCDN (24.10.2017),
• Pierwsza pomoc – to łatwe. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (05.06.2017),
• Multimedia – ćwiczą charakter, kształtują umiejętności.(2018),
• Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RODO.(29.06.2018),
• Rola nauczyciela w świecie dziecięcych emocji. LSCDN (20.11.2018),
• Jak wspomagać rozwój emocjonalny dzieci, korzystając z cyklu Olek i Ada wydawnictwa MAC. (03.04.2019)
Efekty podjętych działań:
• uzupełnienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności,
• stosowanie rożnych aktywnych metod twórczych wpływających pozytywnie na aktywność twórczą dziecka.

4)
uczestniczy w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole w ramach WDN oraz w szkoleniach zewnętrznych zgodnie z potrzebami szkoły.
• W doskonaleniu własnej pracy pomogły mi ukończone szkolenia:
• „W krainie papieru – zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru”(2017),
• „Multimedia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” ( 2015),
• „ Internet jako narzędzie pracy nauczyciela” organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie (październik 2016).

Kryterium 9: Współpraca z rodzicami
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
rozpoznaje środowisko rodzinne swoich uczniów i ich problemy;
Rodzina jest najważniejszym czynnikiem wspierającym prace przedszkola, dlatego też dobra współpraca z domem rodzinnym warunkuje osiągniecie dobrych wyników w pracy wychowawczej z dziećmi. Rolą nauczyciela powinno być zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, a także ukierunkowanie ich w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych.
• W celu lepszej współpracy oraz zacieśnienia kontaktów i poznania środowiska rodzinnego organizowałam wiele zebrań grupowych.

2)
inicjuje spotkania z rodzicami, w tym integracyjne
• Głównymi spotkaniami z rodzicami były zebrania organizacyjne i rozmowy indywidualne wynikające z potrzeby, w sytuacjach gdy wymagało tego dobro dziecka bądź na prośbę rodzica.
• Organizuję również zajęcia otwarte dla rodziców. Dzięki nim rodzice mogą w bezpośredni i atrakcyjny sposób poznać zadania, stosowane formy i metody pracy w przedszkolu. (Jednym z tego typu zajęć było uczestnictwo rodziców w zajęciu otwartym „Jesienne zabawy”(27.10.2016), gdzie rodzice byli włączeni do zabaw integracyjnych z dziećmi z wykorzystaniem znanych piosenek o tematyce jesiennej. Pod koniec zajęcia dzieci wspólnie z rodzicami wykonali pracę plastyczną na temat: „Jesienne drzewo”).

3)
podejmuje działania wspierające rodziców;
• Ukończone formy doskonalenia zawodowego pozwoliły mi na zaprezentowanie na zebraniu( 11.04.2014r.) różnych gier i zabaw, które można wykorzystywać, by przeciwdziałać agresji.
• Podejmuję działania wspierające rodziców na temat: ”Profilaktyka zagrożeń i agresji na terenie przedszkola”, wykonałam informację dla rodziców w formie broszury: „Stop Agresji”(2016).

4)
udziela informacji rodzicom o rozwoju ucznia;
• W celu lepszej współpracy oraz zacieśniania kontaktów i poznania środowiska rodzinnego organizowałam: zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, prezentowałam prace dzieci na wystawach, na bieżąco udzielałam informacji słownych rodzicom oraz zamieszczałam na tablicy ogłoszeń przed salą rożne informacje dotyczące poziomu rozwojowego dzieci np. dyplomy osiągnięć dzieci.
• We wrześniu i październiku każdego roku dokonuję obserwacji dzieci pod kątem ich możliwości rozwojowych. Do obserwacji wykorzystuję arkusz cech rozwojowych wydawnictwa MAC. Z wynikami obserwacji zapoznaję rodziców i udzielam wskazówek do dalszej pracy.
• Pracując w grupie dzieci 6 - letnich przeprowadzam również ocenę gotowości szkolnej dziecka ( wstępną - wrzesień/ październik, końcową - kwiecień ). Po dokonaniu diagnozy dzieci zapoznaję rodziców z wynikami co jest odbicie w otrzymanej informacji dla rodziców i adnotacji w grupowym dzienniku zajęć.

5)
pozyskuje rodziców do współpracy;
Zintegrowanie rodziców ze społecznością przedszkolną jest szalenie ważne. To rodzice decydują co dzieję się z dzieckiem. Pozyskanie ich zaufania daje gwarancje sukcesu.
• W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym staram się angażować ich do działań na rzecz przedszkola, pomocy w przygotowaniu i realizacji wielu imprez.
• Rodzice bardzo licznie uczestniczyli w wielu uroczystościach przedszkolnych: Dzień Matki, zakończenie roku szkolnego, Jasełka, spotkania wiosenne, rozstrzygnięcia konkursów rodzinnych organizowanych w przedszkolu itp.
• Rodzice wspierali i angażowali się w przygotowania przedszkolnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

6)
prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą we współpracy z rodzicami.
• Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się mi wzbogacić bazę przedszkola , przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych.( ogródek ziołowy przedszkolny, konkursy, wycieczki itp. )
• Wycieczki:
- Wycieczka do piekarni,2015)
- Udział w dniach otwartych Jednostki Wojskowej,( 2015)
- Wycieczki do Biblioteki Publicznej,( 2015,2016, 2017, 2018,2019),
- Wycieczka do Chełmskiego Muzeum ( 2018),
- Wyjazd do sanepidu na wystawę pt. Poznaj grzyby unikniesz zatrucia” ( X 2017)

• Uroczystości:
- Dzień Górnika (XII 2014,2015),
- Święto Dyni( X 2015),
- Dzień Babci i Dziadka( 2015,2016, 2017, 2018,2019),
- Dzień Matki( 2015,2016, 2017, 2018,2019),
- Jasełka( 2015,2016, 2017, 2018,2019),
konkursy:
- Najpiękniejsza Dynia ( X 2015),
- Ziemia Wyspa Zielona ( IV 2019),
- Kwitnąca wiosną pisanka wielkanocna ( III 2016),
Inne działania:
- Spotkanie z policjantem ( 2016),
- Czytanie bajek przez rodziców ( 2016,2017,2018,2019)

Kryterium 10: Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego (dotyczy oceny pracy nauczyciela stażysty dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego)
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego stanowią wskaźniki oceny pracy nauczyciela. 

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Kryteria oceny pracy określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia

Kryterium 11: Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
samodzielnie planuje, organizuje i prowadzi proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy;
• Planując z dziećmi różne działania, stawiam przed nimi takie zadania, które wyzwalają w nich konieczność poszukiwania rozwiązań niestandardowych, aktywują myślenie, wyzwalają inwencję, ekspresję twórczą, mobilizują do zastanowienia się, zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi poprzez rozwiązywanie problemów.
• Korzystam bardzo często z Internetu, wyszukując niezbędne materiały, które są mi pomocne w pracy. W celu bezpiecznego poruszania się w Internecie ukończyłam szkolenie organizowane przez LSCDN w Chełmie o tematyce ”Multimedia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” (23.03.2015r.).
• W wyniku zdobytej wiedzy na kursie wykorzystałam zdobyte umiejętności do tworzenia pomocy edukacyjnych, przygotowywania materiałów dydaktycznych do pracy z dziećmi, gazetek, dekoracji, zaproszeń, podziękowań itp.

2)
dostosowuje metody aktywizujące do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości uczniów;
• Aby wzbudzić ciekawość poznania wiedzy, umożliwić aktywne i twórcze działanie dzieciom, ściśle współpracuję z Biblioteką Pedagogiczną i Biblioteką Publiczną w Chełmie organizując spotkania biblioteczne.
• Dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, słuchają czytania bajek, oglądają filmy edukacyjne.
• Promując ogólnopolską akcję „Czytaj dzieciom 20 minut dziennie” - włączyłam rodziców, nauczycieli i absolwentów naszego przedszkola do czytania literatury przedszkolakom ( Natalia K., Ola L., Milena, Anna B.) .

3)
systematycznie wykorzystuje narzędzia multimedialne i informatyczne z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć.
• Praca z komputerem jest nieodłączną częścią moich obowiązków, jako nauczyciela przedszkola.
• W wyniku systematycznego dokształcania i stosowania technologii informacyjnej w różnych zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w mojej pracy zdobyłam duże doświadczenie w stosowaniu narzędzi multimedialnych.
• Pracuję w systemie Windows 98, wykorzystując program MICROSOFT WORD. Dzięki temu programowi opracowuję plany pracy (miesięczne), regulaminy, protokoły rad pedagogicznych, drukuję karty pracy dla dzieci, referaty, scenariusze uroczystości , scenariusze zajęć dydaktycznych itp. Wykorzystuję program graficzny – COREL DRAW, dzięki któremu mogę projektować wszelkiego rodzaju podziękowania i dyplomy.
• Zaprojektowałam dyplomy i podziękowania na Ogólnopolskie i przedszkolne konkursy plastyczne:
• ” Jesienne jabłuszka”,
• ” Ekologiczne zabawki”,
• „Ojczyzna w kolorach”,
• „Zaproś ptaki do przedszkola”,
• „Ziemia wyspa Zielona”.
• Korzystam często z Internetu, wyszukując niezbędne materiały, które są mi potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
• Biorę też udział w „życiu” portali edukacyjnych, przesyłając drogą internetową swoje prace, dokumenty i materiały dydaktyczne.

Kryterium 12: Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
korzysta z narzędzi diagnostycznych, dokonuje diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów
• Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci każdego roku szkolnego za pomocą arkusza obserwacji cech rozwojowych dziecka 3,4,5,6- letniego.
• Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5,6 -letnich oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie, która składa się z diagnozy wstępnej, którą przeprowadziłam na przestrzeni miesięcy wrzesień- październik, a także końcowej, którą dokonałam w kwietniu. Następnie każdemu dziecku napisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.(2015/2016, 2017/2018, 2018/2019)

2)
planuje pracę odpowiednio do rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości i zainteresowań uczniów;
• Opracowałam plan działań pracy wspierającej dla dzieci objętych dodatkową pracą wspierającą.
• Analizowałam prace wykonane przez dzieci, obserwując ich postępy i osiągnięcia.
• Przez cały okres pracy zawodowej współpracuję z rodzicami przedszkolaków, informując o postępach i rozpoznanych potrzebach dzieci. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach edukacyjnych i rozwojowych dzieci. Zapraszałam ich do uczestnictwa we wspólnych uroczystościach, akcjach organizowanych przez naszą grupę i całe przedszkole.
• We wszystkie podejmowane działania dzieci i rodzice chętnie się angażowali.

3)
indywidualizuje proces nauczania; kieruje nim tak, żeby każdy uczeń był zaangażowany i osiągnął sukces na miarę swoich możliwości np. zajęcia wspierające, konsultacje, zróżnicowane sprawdziany, prace domowe, dostosowane wymagania edukacyjne, adekwatne do potrzeb metody i formy pracy, realizuje zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
• Proces nauczania organizuję tak, aby każde dziecko było zaangażowane do działania i rozwijania się.
• Stosując metodę pytań, podczas każdych moich zajęć pojawiają się zadania z podstawowych przestrzeni (zmysłów, wiedzy i rozumieniu świata, przestrzeni języka, porozumiewania się oraz przestrzeni działania). Dzięki tej metodzie dzieci dowiadują się tego, co uważają za najważniejsze i najciekawsze poprzez działanie i doświadczenie.
• W celu lepszego planowania i diagnozowania umiejętności wychowanków i własnej pracy ukończyłam kurs „Emocje i ich rola w rozwoju dziecka” (18.10.2016). Posłużył mi do rozwijania kompetencji emocjonalnych dzieci. W swojej pracy dostosowuję wymagania edukacyjne do sytuacji i potrzeb dzieci np. stosuję wiele różnorodnych metod, form i technik relaksacyjnych:
1. masaż relaksacyjny – podczas tego typu zabaw używany jest spowolniony ruch i gesty: głaskania, kołysania, drapania, stukania itp. Są to spontaniczne ruchy, pomagające w odprężeniu ciała, odpędzeniu zmartwień, napięć, zwiększeniu pewności siebie. Masaż relaksacyjny wymaga od dzieci osobistego zaangażowania, wspomaga i ćwiczy koncentrację. Podczas tych zabaw dzieci rozwijały własną wyobraźnię twórczą.
2. muzyka relaksacyjna – dzieci słuchały krótkich utworów i fragmentów muzyki artystycznej i poważnej, której celem było kształtowanie pozytywnych emocji wśród dzieci.
Efekty:
• podniesienie jakości własnej pracy i pracy przedszkola.
• wszechstronny rozwój dzieci.

Kryterium 13: Analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
dokonuje samooceny pracy;
W ciągu dotychczasowej pracy zawodowej z dziećmi w wieku przedszkolnym nadrzędnym moim celem jest troska o dobro i bezpieczeństwo powierzonych mi dzieci.
Systematycznie dokonuję samooceny własnej pracy poprzez wykorzystywanie wniosków sprecyzowanych podczas informacji zwrotnych osób uczestniczących w zajęciach.
• zbieram informacje o przebiegu własnej pracy  od rodziców ( ankiety),
• dokonywania sprawozdań z pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej dzieci,( sprawozdania),
• samooceny nauczycieli obserwujących zajęcie, uroczystość,
ewaluacji dokonanej przez dzieci na koniec zajęć dydaktycznych.
• Systematycznie dokonuję samooceny własnej pracy poprzez wykorzystywanie wniosków sprecyzowanych podczas dokonywania sprawozdań z pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej dzieci.
• Wzbogacam własny warsztat pracy poprzez udział w dokształcaniu zawodowym, by uzyskać jak najlepsze efekty w pracy z dziećmi w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.
• W ciągu ostatnich pięciu lat pogłębiłam swoją wiedzę w każdym aspekcie pracy co pozwoliło mi na osiąganie pozytywnych efektów.
Efekty:
• pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci,
• zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych,
• stosowanie rożnych form i metod twórczych wpływających pozytywnie na aktywność twórczą dziecka.

2)
uczniowie wykazują mierzalne postępy adekwatnie do indywidualnych możliwości np. frekwencja, podwyższenie ocen, ilość interwencji, wyniki egzaminów, sprawdzianów, konkursy;
• Aby odkryć zainteresowania dzieci i pokazać je na zewnątrz przygotowywałam przedszkolaków do rożnych konkursów, przeglądów artystycznych, wokalnych i tanecznych , organizowanych przez inne placówki:
• Międzyszkolny konkurs plastyczny w SP Nr 5 w Chełmie – Twórczość Marii Konopnickiej ( 12.05. 2017),
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w Zespole Szklono - Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie – „Wielkanocne ozdoby” ( 21.04.2017),
• „Bezpieczne wakacje” , A ja kocham swoje miasto”, „Moje ,twoje, nasze prawa”- konkursy plastyczne w MDK w Chełmie (maj / czerwiec 2018),
• Konkurs międzyprzedszkolny w PM Nr 5 w Chełmie – „Zaczarowany świat bajek”( 27.04. 2017),
• „Żołnierz moim bohaterem” w PM Nr 11 ( wrzesień 2019)
• Quiz wiedz przyrodniczo – ekologicznej „Bo przedszkolak każdy wie, jak z przyrodą bawić się!” (30 kwiecień 2019)

3)
do analizy swojej pracy wykorzystuje opinie uczniów, rodziców i innych nauczycieli;
• Do analizy swojej pracy wykorzystuję opinie i informacje na temat moich działań.
• Wykorzystuję swoje zdolności plastyczne, dbam o estetyczny wygląd przedszkola.
• Wykonywałam systematycznie dekoracje w sali przedszkolnej, na korytarzu i tablicach tematycznych. Dekoracje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających nasze przedszkole, a także pracowników naszego przedszkola.
• Dekoracje umieszczane są na stronie internetowej naszej placówki.(tablica tematyczna wiosna 2019).

4)
uwzględnia wnioski z analizy swojej pracy i modyfikuje działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze; wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy.
• Przygotowywałam materiały w celu pedagogizacji rodziców. Tematy były dobierane wg potrzeb płynących z analizy działań dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczych. Jednym z takich potrzeb było opracowanie i omówienie referatu dla rodziców na temat” Ruch w życiu dziecka” ( 06.11.2015)
• Wykonując modyfikację dekoracji, dbam, aby były one zgodne z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki wnętrza całego przedszkola i wpływają na jego zewnętrzny wizerunek.
Efekty:
• promocja przedszkola w środowisku,
• wykorzystanie przez innych nauczycieli pomysłów i rozwiązań do pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej,
• wzbogacanie i podniesienie pracy przedszkola i uzyskanie pozytywnych efektów pracy.

Kryterium 14: Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
modyfikuje dotychczasowe działania w oparciu o wiedzę zdobytą w ramach doskonalenia zawodowego;
• Na przestrzeni ostatnich kilku lat poszerzałam i modyfikowałam swoje działania w oparciu o zdobyta wiedzę na rożnego rodzaju kursach i warsztatach.
• Uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego własnej pracy, a duże doświadczenie pozyskałam podejmując działania w ramach „Klubu Kreatywnego Nauczyciela Przedszkola”( cały 2015 i 2016).
• W ramach współpracy z LSDN w Chełmie i PWSZ wykonałam z uczestnikami klubu prezentację wytworów prac plastycznych dzieci z okazji zbliżających się świat Wielkanocy. Wystawa miała miejsce w sali wykładowej w PWSZ w Chełmie ( 23.03.2015)
Efekty:
• Uczestnicząc w warsztatach „Zabawa z muzyka klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka”( 2017), wzbogaciłam i udoskonaliłam zajęcia kółka tanecznego o wykorzystanie muzyki poważnej do zajęć tanecznych z dziećmi. To dostarczyło mi wielu ciekawych pomysłów na zabawy przy muzyce.

2)
dzieli się zdobytą wiedzą np. w ramach WDN, zespołów nauczycielskich powoływanych w szkole;
Wymiana doświadczeń jest niezwykle korzystna dla nauczycieli starszych stażem jak również młodszych koleżanek. To jeden z lepszych sposobów uczenia się i samokształcenia nauczyciela, znajdowania nowych rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W tym celu chętnie służyłam swoją pomocą i radą innym nauczycielom:
• zachęcałam do uczestnictwa w organizowanych przez mnie uroczystościach, imprezach,konkursach,
• pomagałam w pisaniu scenariuszy zajęć, prowadzeniu uroczystości przedszkolnych jak: Dzień Górnika (grudzień 2015, 2016)) Dzień Babci i Dziadka, Narodzenie Dzieciątka itp. ( 2015- 2018)
• udostępniałam koleżankom opracowane przeze mnie scenariusze przedstawień uroczystości,
• pomagałam nauczycielom służąc posiadanymi pomocami, materiałami do pracy dydaktycznej,
• przedstawiałam na radach pedagogicznych sprawozdania z kursów i szkoleń doskonalenia zawodowego.
Efekty podjętych działań:
• zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności podczas dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
• wzbogacanie warsztatu pracy własnej,
• wdrażanie nowych rozwiązań w pracy pedagogicznej.

3)
upowszechnia efekty pracy wynikające z zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej w ramach doskonalenia.
• Działając na korzyść pracy przedszkola systematycznie współpracuję z koleżanką Anną S., z którą kiedyś prowadziłam grupę przedszkolną (2011/2012,2012/2013). Nasza współpraca dalej trwa i chętnie wymieniamy się doświadczeniami i ciekawymi pomysłami scenariuszy zajęć i uroczystości.
Publikuję w internecie zajęcia dydaktyczne, scenariusze uroczystości i własne programy.
- Przyroda wokół nas – program edukacji przyrodniczo ekologicznej (14.03. 2019),
- Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu wychowawczego. ( 16.04. 2019),
• Marcowa pogoda – scenariusz zajęć otwartych dla rodziców ( 16.04. 2019),
- Skarby Ziemi – scenariusz zajęcia dydaktycznego ( 22.04. 2019)

Kryterium 15: Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
realizuje zadania wynikające ze statutu szkoły, np. współorganizuje konkursy, uroczystości, wolontariat;
• Zorganizowałam dla dzieci wyjście do sali zabaw” Fikoland” z okazji Dnia Dziecka. Dzięki tej uroczystości dzieci poznały interesująca i ciekawą formę rozrywki, która wpłynęła na rozwój wzajemnych relacji w grupie rówieśniczej (2.06.2014r.).
• Zachęciłam do odpisywania 1 % podatku w ramach akcji charytatywnej „Lubelskie hospicjum dla dzieci – Mały Książę” ( 2019).
• Zgłosiłam przedszkole do ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom przetrwać zimę”(2016/2017,2017/2018). Byłam koordynatorem i kierowałam akcją. Zebrane dary przekazałam do MOPR w Chełmie.

2)
z własnej inicjatywy podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym;
Współpracowałam ze środowiskiem lokalnym:
• Zorganizowałam wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, gdzie dzieci poznały rożne zwierzęta i ptaki ( 2018).
• Zapoznałam dzieci z wystawą w Muzeum Chełmskim „Osobliwości przyrodnicze Lubelszczyzny” (wrzesień 2018r.).
• Dzieci wyjeżdżały do CHDK i oglądały spektakle teatralne:„Chodź na słówko” w wykonaniu aktorów z Teatru Ziemi chełmskiej( marzec 2019r.),
• Lato z książka”- wyjazd do hali sportowej MOSiR w celu wspólnego czytania bajek( 18.09.2018),
• „Światowy dzień postaci z bajek”- wyjazd do Biblioteki Publicznej ( 2018),
• „Bajki i bajeczki” - zajęcia w Bibliotece Publicznej ( 8.01.2018),
• Słuchanie bajek czytanych przez panie bibliotekarki o tematyce przyrodniczej „Jak myszka Ninka urządzała urodziny Drzewa” ( 26.04.2019)
• Wyjazdy do CHDK na bajki – „Opowieści z Krainy Lodu”(20.12.2017), „Śnieżka” ( 13.11.2018), „Pocahontas” ( 29.01.2019),
• Spotkanie integracyjne w ZSO nr 7 pod hasłem: „Z przedszkolakami w 7- ce możemy więcej” ( 7.02.2019),
• Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego pod hasłem „Polesie Natury” ( 28.09.2018),
• Wycieczka do Policji w Chełmie ( 28.03.2019)
• wycieczka do Ujęcia wody Trubaków pod hasłem: „Czystość wody w naszym mieście” ( maj 2019)

3)
jest członkiem komisji w szkole lub poza szkołą np.: komisji rekrutacyjnej, egzaminacyjnej (egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe);
• Byłam przewodniczącą komisji egzaminacyjnej pani Iwony J. podczas egzaminu na nauczyciela kontraktowego( sierpień 2013). Poświadczeniem jest protokół komisji w dokumentach przedszkola.
• Od 2013 roku pełnię w przedszkolu funkcje społecznego inspektora pracy. Na bieżąco kontroluję stan urządzeń do zabaw terenowych na placu. Systematycznie prowadzę kontrolę apteczki pierwszej pomocy oraz dokonuję przeglądu terminów ważności znajdujących się tam artykułów. Wszystkie kontrole odnotowuje w zeszycie konsultacji SIP. W wyniku pełnionej funkcji ukończyłam kurs „Społeczny inspektor pracy”( 28.09.2018), który umożliwił mi systematycznie i merytorycznie pełnienie tej funkcji w celu poprawienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

4)
współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
• Realizuję długoletnia współpracę z wydawnictwem MAC – EDUKACJA. Angażuję się w działania edukacyjne mające na celu wsparcie dzieci i rodziców w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych. Dzięki pomyślnej współpracy z Robertem M. pozyskałam wiele nagród dla dzieci i rodziców, którzy biorących udział w konkursach przedszkolnych. 2017,2018,2019) . Uczestniczyłam w szkoleniu na temat: Jak wspomagać rozwój emocjonalny dzieci, korzystając z cyklu Olek i Ada wydawnictwa MAC. ( kwiecień 2019)
• Współpracuję z wydawnictwem Nowa Era – systematycznie biorę udział w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli :
-Jak mózg dziecka konstruuje emocje? (maj 2018),
- wychowanie kształtujące a kompetencje kluczowe w przedszkolu. Jak chronić dzieci przed anemią emocjonalną, samotnością i płytkim umysłem współczesności ? ( maj 2019)

5)
organizuje wymiany uczniów w ramach programów międzynarodowych

Wskaźnik nie dotyczy placówek przedszkolnych.

Kryterium 16: Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego (dotyczy oceny pracy nauczyciela kontraktowego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego)
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego stanowią wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Kryteria oceny pracy określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia
Kryterium 17: Podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Ocena pkt.

Lp.
Wskaźniki oceny pracy
"+" - spełnia,
"-" - nie spełnia

Nauczyciel:

1)
podejmuje innowacyjne rozwiązania w zakresie dydaktyki, wprowadzając np. nowe metody, formy, środki dydaktyczne wspierające rozwój ucznia;
• Innowacyjny rozwiązaniem w zakresie dydaktyki było zorganizowanie na terenie przedszkola spotkania z pielęgniarkami , które zapoznały dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy w skaleczeniach, otarciach,upadkach itp. zaprezentowały środki opatrunkowe stosowane w zabiegach medycznych. Zdobyte wiadomości pozwoliły dzieciom na przełamanie lęku i strachu przy zastosowaniu zabiegów leczniczych w przychodniach, szpitalach itp. (marzec 2017)
• Organizowałam cykliczne spotkania z przyrodą w czterech porach roku „My i ekologia, czyli przyroda wokół nas” w nawiązaniu współpracy z ornitologiem z Chełmskim Parkiem Krajobrazowym ( październik 2015, luty,marzec 2016. czerwiec2016),
• „Zielony Dzień” - przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej połączony z obchodami „Dnia Ziemi” ( kwiecień 2016)
• Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego ( 2016),,
• Spotkanie z nauczycielką języka polskiego SP Nr 3 w Chełmie w celu czytania utworów Marii Konopnickiej ( maj 2019),
• Przygotowanie wychowanków do Międzyszkolny konkurs plastyczny w SP Nr 5 w Chełmie – Twórczość Marii Konopnickiej ( 2019),
• Wykonywanie wspólnie z rodzicami ozdób na kiermasz wielkanocny ( 2016)

2)
podejmuje nowatorskie efektywne działania wychowawcze i opiekuńcze;
W czasie swojej pracy staram się wykorzystywać nowatorskie efektywne działania wychowawcze i opiekuńcze:
• Wykorzystuję twórcze metody pracy tj. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – udział w tych ćwiczeniach daje dzieciom okazję do poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i świadomości przestrzeni oraz działania w niej. Niektóre dzieci dzięki tej metodzie stały się bardziej aktywne, twórcze, przejawiały większą inicjatywę. Metoda ta okazała się bardzo przydatna w pracy z dziećmi lękliwymi i nadpobudliwymi.
• Pedagogika Zabawy – stosuję zabawy związane z pedagogiką zabawy ( gry dydaktyczne, pantomima, drama, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy z chustą animacyjną klanza) włączam do nauczania i wychowania nowatorskie i kreatywne metody, które aktywizują i pobudzają emocje i wyobraźnie dzieci. Poprzez ruch słowo, taniec, dotyk dzieci pobudzone są do twórczego myślenia i działania.
• W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom naturalny i wszechstronny rozwój np. Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana. Metodę gimnastyki ekspresyjnej, która rozwija zdolności twórcze i odkrywcze w pracy dydaktyczno – wyczowawczej z dziećmi. Podczas pracy z dziećmi tą metodą operowałam ruchem zabawowo – naśladowczym, improwizacją ruchową, opowieścią ruchową i pantomimą. Używałam również różnych rekwizytów: instrumenty perkusyjne, szarfy, wstążki, itp.
• Edukacja przez Ruch – metoda Doroty Dziamskiej. Zabawowa forma poszczególnych ćwiczeń buduje atmosferę, która zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, ale jest także zachętą do wzajemnej otwartości. Podczas działania jest uruchamiane wiele zmysłów. Dzięki jednoczesnym uruchomieniu wzroku, słuchu, dotyku, a ruch aktywizuje pracę mózgu i zapewnia jego prawidłowe dotlenienie. Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie w edukacji origami. Składanie papieru jest też aktywnością zintegrowaną – nie można konstruować bez ruchu obydwu rąk, bez aktywności wzroku, myślenia, przeliczania, klasyfikowania. Zajęcia prowadzone tą metodą często stosowałam podczas nauki wierszy np. „Mam dwie ręce”, „Kotek” i wiele innych, jak również w pracach plastycznych wykonywanych metodą origami.
Ukończyłam również kurs doskonalący z zakresu stosowania tej metody w pracy z dziećmi przedszkolnymi.
• „Edukacja przez ruch – zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się” organizowany przez LSCDN ( 2019)

3)
wprowadza nowatorskie rozwiązania usprawniające organizację pracy szkoły np. organizacja przerw, usprawnienie przepływu informacji, zagospodarowanie przestrzeni szkolnej;
• Rozwiązaniem nowatorskim usprawniającym pracę przedszkola w zakresie zajęć dydaktyczno – wychowawczych było zorganizowanie na terenie ogrodu przedszkolnego wydzielonej części ogródka z roślinami kwitnącymi i ziołami. Stosując odpowiednie formy i metody pracy, zachęciłam dzieci do prac przyrodniczych przy organizacji ogródka: wymieniłam podłoże, zabezpieczyłam przed deptaniem oraz posadziłam zioła (miętę,melisę,oregano,szczypiorek) i posadziłam cebulki kwiatów ( tulipanów, krokusów,narcyzów) (październik 2018).
• W czasie wiosennych działań w kąciku przyrody wspólnie z dziećmi sadziłam nowalijki tj. pietruszkę, cebulę oraz wysiewaliśmy nasiona bazylii.
• Pod koniec maja zasadzimy pomidorki koktajlowe i rożne rodzaje innych warzyw używanych w zdrowej kuchni.
• Przygotowałam z dziećmi upominki na Dzień Matki w formie własnoręcznie posadzonych roślinek.
• Podczas przygotowywania dzieci do różnorodnych uroczystości i przedstawień stosuję przestrzenno - ruchowe układy rytmiczne z wykorzystaniem wstążek, chust i innych przyborów.
• W zajęciach dydaktyczno – opiekuńczych stosuję metodę Edukacji przez Ruch, która usprawnia poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego typu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruch różnych części ciała i prowadzą do powstania pracy plastycznej. Dziecko odczuwa sukces i podnosi się motywacja do dalszego działania.

4)
uczestniczy we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole;
• Uczestniczę we wdrażaniu innowacyjnego programu przyrodniczego w przedszkolu „Przyroda wokół nas”.Dzięki stworzonemu ogródkowi dzieci miały możliwość wiosną bezpośredniej obserwacji przyrody - kwitnących kwiatów cebulowych , rozróżniania zapachów ziół oraz obserwacji owadów w czasie wiosennym i letnim spotkań z roślinami. Ogródek udostępniam do zajęć edukacyjnych dla całej społeczności przedszkolnej. W kwietniu 2018 roku wspólnie z dziećmi dosadziłam jeszcze inne rośliny i w dalszym ciągu systematycznie będę z dziećmi wzbogacać w różnorodne rośliny.
• Moja grupa bierze udział w edukacyjnym projekcie” Bezpieczny Patrol”, który dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Podjęłam się tej tematyki i ciągle na bieżąco realizuję następujące działania innowacyjne:
-wycieczka do Komendy Miejskiej Policji (2019),
zorganizowanie porannej akcji „Jeżdżę do przedszkola w foteliku bezpiecznie”( 22.05.2019),
• Planuję zajęcia dydaktyczne o tematyce bezpieczeństwa w domu, na ulicy oraz podczas uprawiania sportów zimą i latem ( luty 2019),
• Organizuję konkursy ogólnopolskie :
- Ziemia to wyspa zielona,
- Jesienne jabłuszka,
- Ekologiczne zabawki.
• Przygotowuję dzieci do różnego rodzaju konkursów na terenie miasta Chełma i ogólnopolskich:
- Wiosna na okrągło i kwadratowo,
-Palmy i pisanki – polskie tradycje wielkanocne,
- Ferie bezpieczne będą bajeczne.

5)
wdraża i realizuje projekty zewnętrzne.
Aby poszerzać zakres działań naszego przedszkola, systematycznie współpracuję z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych, wdrażam i realizuję projekty zewnętrzne, które wpływają na podniesienie efektów pracy naszej placówki . Jedną z takich inicjatyw był :
• organizowany przez Stowarzyszenie Lokalnej Akcji na Rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej projekt „Ptaki wokół nas”. Włączyłam swoją grupę w te działania, by pogłębiać wiadomości dzieci na temat życia i ochrony ptaków w najbliższej okolicy. Zapoznałam przedszkolaki ze zwyczajami ptaków i zwierząt na temat migracji jesienią do innych krajów oraz przybliżyłam temat wiosennych powrotów( 2015).
• - Pogadanka przedstawiciela Pawła Ł. pt.” Tropy zwierząt leśnych” ( 29.02.2016)
- Zwierzęta i ptaki w w Chełmskim Parku Krajobrazowym multimedialna prelekcja (10.03.2016),
• „Las w zimowej szacie”- udział dzieci w ogólnopolskim konkursie plastycznym (19.01.2016),
• Wystawa plastyczna z prac wykonywanych przez dzieci na temat: „Zwierzęta zimą” w Ośrodku Muzealnym w Brzeźnie ( luty 2016),
• Przygotowałam dzieci do konkursu recytatorskiego ”Kochajmy ptaki”, który był zorganizowany w ramach projektu „Ptaki wokół nas” ( 21.10.2015).

Kolejnym projektem wdrażanym i realizowanym był ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkoli pt.” Akademia Aquafresh”. Program ukierunkował dzieci do dbania o własne zdrowie i innych. Działania podjęte w toku realizacji zadań z w/w programu:
- oglądanie filmu edukacyjnego pt. Skąd się biorą zęby?,
- zabawa ze Szczotusiem – nabycie umiejętności używania szczoteczki do zębów,
- udział dzieci w konkursie pt. Dbam o zdrowie”w ramach działań Akademii Aquafresh (marzec 2015),
- Co należy jeść, by zdrowe ząbki mieć? - zapoznanie z piramidą zdrowia i prawidłowymi zasadami żywieniowymi, (2015,2016,2017),
-Udział w konkursie plastycznym Akademii Aquafresh pt. Nowy bohater w Pastusiowej Krainie”( marzec 2015)
Poprzez realizację w/w programu wyposażył dzieci w określony zasób umiejętności i sprawności by przestrzegać higieny i zdrowego stylu życia.

Następnym programem ogólnopolskim, który realizowałam to „Bezpieczne przedszkole”. Działania podjęte w toku realizacji zadań z programu:
• pedagogizacja rodziców na temat:” Ruch w życiu dziecka”- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw.
• -realizacja tematyki z zakresu posługiwania się urządzeniami elektrycznymi ( grudzień 2015),
• wycieczka do sklepu z urządzeniami elektrycznymi ( 17 grudzień 2015),
• realizacja zaplanowanych działań kulinarnych z wykorzystaniem: sokowirówki, blendera, gofrownicy, miksera itp( 2015/2016),
• zapoznanie dzieci z bezpieczeństwem na ulicy, placu zabaw, na spacerze, wycieczce itp. ( 2015, 2016, 2017)

Kryterium 18: Pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
inspiruje, przygotowuje uczniów do udziału w konkursach turniejach, olimpiadach, zawodach, uroczystościach, akcjach i innych przedsięwzięciach i sprawuje nad nimi opiekę np. w ramach działań samorządu, wolontariatu;
Wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych w ciągu całego roku szkolnego. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, przybliżają dzieciom środowisko lokalne, dziedzictwo kulturowe i pobudzają do inicjatyw i działań. Realizując powyższe zadanie, zaplanowałam i zrealizowałam wiele wycieczek i wyjazdów:
• „Lato z książką”- wyjazd do hali sportowej MOSiR w celu wspólnego czytania bajek( 18.09.2018),
• „Światowy dzień postaci z bajek”- wyjazd do Biblioteki Publicznej ( 2018),
• „Bajki i bajeczki” - zajęcia w Bibliotece Publicznej ( 8.01.2018),
• Słuchanie bajek czytanych przez panie bibliotekarki o tematyce przyrodniczej „Jak myszka Ninka urządzała urodziny Drzewa” ( 26.04.2019)
• Wyjazdy do CHDK na bajki – „Opowieści z Krainy Lodu”(20.12.2017), „Śnieżka” ( 13.11.2018), „Pocahontas” ( 29.01.2019),
• Spotkanie integracyjne w ZSO nr 7 pod hasłem: „Z przedszkolakami w 7- ce możemy więcej” ( 7.02.2019),
• Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego pod hasłem „Polesie Natury” ( 28.09.2018),
• Wycieczka do Policji w Chełmie ( 28.03.2019)
• wycieczka do sklepu z urządzeniami elektrycznymi ( 17 grudzień 2015)
Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom w ciekawy dla nich sposób poznawanie działalności różnych instytucji lokalnych, miejsc nieużyteczności publicznych i ciekawych inicjatyw edukacyjnych interesujących ludzi w różnych zawodach.

2)
monitoruje przebieg i efekty działań uczniów oraz je upowszechnia.
Przebieg inicjatyw kulturalnych,przyrodniczych, integracyjnych i wychowawczych systematycznie jest monitorowany na stronie internetowej przedszkola, czego efektem są zdjęcia z przebiegu wycieczek, spotkań lub inny formy. Działania dydaktyczne monitoruję i chętnie upowszechniam, zamieszczając ciekawe scenariusze zajęć na stronach portali edukacyjnych:
• interesujący scenariusz „Skarby ziemi” umieściłam na portalu www.edukacja.edux.pl/p-40152
Efekty:
• Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności,
• dbanie o rozwój kultury fizycznej oraz znaczenia sportu w życiu codziennym,
• poznanie instytucji kultury, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i szkół działających na terenie miasta i okolicy.

Kryterium 19: Prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
planuje i prowadzi zajęcia otwarte np. lekcje, koła zainteresowań, warsztaty, konferencje;
• Współpracę z rodzicami uważam za jedno z ważniejszych zadań, które pomaga podnosić poziom pracy przedszkola. W każdym roku szkolnym jako wychowawca grupy, organizowałam zebrania z rodzicami, które dotyczyły postępów i edukacji dzieci. Zajęcia otwarte to sposób poznania przez rodziców problemów dydaktycznych i wychowawczych w grupie. Aktywnie włączam rodziców do wspólnych działań dziecka i rodzica.
• Prowadziłam następujące zajęcia otwarte dla rodziców
• zajęcie „Tradycje Wielkanocne”( 2018r.)
• zajęcie „Wielkanocny zajączek”{ 2015)
• zajęcie „Jesienne zabawy”( listopad 2015)
• zajęcie „Marcowa pogoda”( 2019)

Jestem autorką wielu programów kół zainteresowań prowadzonych w różnych grupach wiekowych dzieci przedszkolnych:
• Kuchcikowo Małego kucharza ( 2015/2016),
• Ekologiczno – przyrodniczy – „Jestem przyjacielem przyrody”( 2014 /2015)
• Sportowo – rekreacyjne - „Witajcie ręce – witajcie nogi” (2015/2016)
• Sportowo rekreacyjne (2018/2019)

2)
omawia zajęcia otwarte i przedstawia wnioski do dalszej pracy oraz je upowszechnia.
• Podczas spotkań z rodzicami zapoznaję ich z tematem, realizowanymi celami na zajęciu otwartym, podaję obszary rozwoju dziecka zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
• Upowszechniam interesujące mnie scenariusze na portalu edukacyjnym Edux,pl upowszechniłam scenariusz zajęć otwartych dla rodziców pt.” Marcowa pogoda” ( kwiecień 2019), który jest dostępny pod adresem www.edukacja.edux.pl/p-40131

Kryterium 20: Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
praktycznie wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności we własnej pracy;
Kierując się osobistym zainteresowaniami, celami i potrzebami dzieci, uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego :
• Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w przedszkolu. LSCDN – ukończony kurs pozwolił mi na odpowiednie planowanie i prowadzenie prostych działań przyrodniczych w kontakcie z przyrodą. ( 20.03.2015),
• Twórcze przedszkolaki – wykorzystałam do rozwoju aktywności twórczej dziecka i stosowanie w pracy różnych form zabawowych, które wspierają rozwój kompetencji językowych ( 04.02.2016),
Ukończone warsztaty wzbogaciły moją wiedzę o ciekawe propozycje do wykorzystania w wielu uroczystościach przedszkolnych tj. Powitanie wiosny, Dzień Matki , Zakończenie Roku itp.
• Układy rytmiczne dla dzieci, ćwiczenia i piosenki. Zapoznanie z twórcami rytmiki: C. Orfem i E. Jaques – Dalcrozeem - Centrum rozwoju i Edukacji. ( 19.11.2016).
• Ćwiczenia, tańce i układy rytmiczne o tematyce wiosennej.( 4.03.2017),
Dzięki ukończonej formie doskonalenia zawodowego zapoznałam się z Nową podstawą programową wychowania przedszkolnego ( 8.05.2017)

• Dziecięce spotkania z literaturą w edukacji przedszkolnej. LSCDN ( 23.05.2017),
• Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka na zajęciach w przedszkolu. LSCDN( 07.02.2017),
• Edukacja przez ruch – zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się. LSCDN ( 2019)
• Wychowanie kształtujące a kompetencje kluczowe w przedszkolu. Jak chronić dzieci przed anemią emocjonalną, samotnością i płytkim umysłem współczesności? Nowa Era ( 2019)
Wykorzystując zdobytą wiedzę na wyżej wymienionych formach dokształcania stosowałam do pracy dydaktyczno wychowawczo – opiekuńczej dzieci. Przygotowałam wychowankow do konkursów plastycznych, wokalnych, recytatorskich i przedstawień z okazji np. „Powitania wiosny i zabaw w pierwszym Dniu Wiosny. Wspólnie z całym przedszkolem pożegnaliśmy zimę poprzez zabawy ruchowe i piosenki z Panną Marzanną. Wiosnę powitaliśmy gaikiem wiosennym i spacerem po osiedlu (marzec 2016, 2017)

2)
zdobyta wiedza i umiejętności przekładają się na podniesienie jakości pracy szkoły.
• W czasie swojej pracy starałam się wykorzystać w procesie dydaktyczno – wychowawczym nowoczesne metody pracy zdobyte podczas szkoleń.
• Uczestnicząc w warsztatach „Zabawa z muzyka klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka”( 2017), wzbogaciłam i udoskonaliłam zajęcia kółka tanecznego o wykorzystanie muzyki poważnej do zajęć tanecznych z dziećmi. To dostarczyło mi wielu ciekawych pomysłów do zabaw z dziećmi przy muzyce.
• Systematycznie organizuję spotkania literackie z udziałem rodziców, absolwentów naszego przedszkola , różnych pracowników oświaty i kultury do czytania bajek, wiersz i opowiadań dla dzieci.
• Realizując program ekologiczno – przyrodniczy „Przyroda wokół nas” doskonałych pomysłów dostarczyło mi seminarium ukończone w LSCDN o tematyce: Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w przedszkolu .
• Uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, a duże doświadczenie pozyskałam podejmując działania w ramach „Klubu Kreatywnego Nauczyciela Przedszkola”( cały 2015 i 2016).
• W ramach współpracy z LSDN w Chełmie i PWSZ wykonałam z uczestnikami klubu prezentację wytworów prac plastycznych dzieci z okazji zbliżających się świat Wielkanocy. Wystawa miała miejsce w sali wykładowej w PWSZ w Chełmie ( 23.03.2015)
Efekty:
• umiejętność współpracy z innymi nauczycielami – wymiana doświadczeń,
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
• podniesienie jakości pracy własnej i pracy przedszkola.


Kryterium 21: Realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
planuje, organizuje, monitoruje swoje działania wynikające z powierzonej funkcji np. wychowawcy, opiekuna: stażu, praktyk, samorządu, wolontariatu, przewodniczącego zespołu zadaniowego nauczycieli, lidera zespołu przedmiotowego;
• Organizowałam akcje charytatywne:
- Góra Grosza”,
- „Gorączka złota” ( 2016/2017)
- „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Dzięki tej akcji dzieci uczą się dzielić z innymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w najpotrzebniejsze artykuły żywnościowe, odzieżowe i środki czystości.( 2016, 2017).
• Pełniąc rolę wychowawcy systematycznie planuję i monitoruję współpracę rodziców organizując wiele działań i przedsięwzięć:
- uroczystości rodzinne: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, wycieczki do rożnych miejsc środowiska lokalnego: biblioteki, sklepu, parku, lasu, łąki itp.
- konkursy plastyczne, recytatorskie, wokalne, quizy itp.,
- wspólne czytanie bajek dzieciom,
• Pełnię koordynatora do spraw bezpieczeństwa i rzetelnie i terminowo realizuję powierzone mi zadania i obowiązki według planowych działań ujętych w harmonogramie na rok szkolny 2018/2019.

2)
wywiązuje się z powierzonych funkcji np. opiekuna: stażu, praktyk, samorządu uczniowskiego, koordynatora projektu, przewodniczącego zespołu;
• Pełniłam funkcję koordynatora do spraw wdrażania i prowadzenia akcji charytatywnych i konkursów.( 2016/2017).
• W wyniku powierzonej mi opieki nad koordynowaniem udziału dzieci w konkursach i akcjach charytatywnych starałam się rzetelnie planować tą pracę poprzez zachęcanie nauczycieli do udziału dzieci w ogólnopolskich i miejskich konkursach. Świadczą o tej pracy dołączone sprawozdania z udziału dzieci w konkursach i akcjach charytatywnych oraz sprawozdania poszczególnych wszystkich nauczycieli. ( sprawozdania w dokumentacji przedszkola).

3)
rzetelnie i terminowo realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora.
• W wyniku promowania działań twórczych dzieci wykonałam na Kiermasze: Bożonarodzeniowe i Wielkanocne ( 2016 , 2017,2018) ozdoby, które cieszyły się wielkim popytem i wzbudzały zachwyt i pomysłowość wykonania.
• Systematycznie dbam o wystrój sali przedszkolnej , korytarzy przedszkola oraz kącików zainteresowań.
• Udzielam się w pracach na rzecz przedszkola – zachęcam rodziców do udziału w akcjach charytatywnych i imprezach organizowanych w przedszkolu np. Piknik, Bal karnawałowy,
Efekty:
• integracja środowiska rodzinnego,
• podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji,
• tworzenie pozytywnego wizerunku pracy przedszkola.
• Stwarzanie możliwości prezentacji umiejętności i zdolności dzieci.

Kryterium 22: Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego (dotyczy oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego)
Ocena pkt.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ

Nauczyciel:

1)
 Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego stanowią wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Kryteria oceny pracy określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia
Kryterium 23: Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
monitoruje swoje działania - diagnozuje poziom swojej pracy, buduje narzędzia
pomiaru, wykorzystuje diagnozy szkolne w zależności od potrzeb;
• Poznaję możliwości rozwojowe dzieci, zbieram informację według przygotowanych narzędzi - arkusze obserwacji. Innym elementem dla mnie jako wychowawcy grupy, jest jak najlepsze ich poznanie. Służy temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci oraz indywidualne rozmowy z rodzicami.
• Dokonuję analizy realizacji planów miesięcznych, podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
• Dokonuję systematycznie po każdym zajęciu dydaktycznym, wychowawczym lub opiekuńczym ewaluacji swoich działań i ogólnego wrażenia oraz zainteresowania dzieci, nauczycieli i rodziców. ( wykorzystuję ankiety i zabawy integracyjne, ewaluacyjne),
• Opracowuję ankiety ewaluacyjne dla rodziców, a dla dzieci wykorzystuję uśmiechnięte i smutne słoneczka, twarze lub inne elementy obrazkowe adekwatne do omawianego tematu.

2)
prowadzi regularne badania wyników nauczania dokonując analizy jakościowej i ilościowej, pozyskuje opinię o swojej pracy;
• Pracując w grupie dzieci 5 i 6 letnich, systematycznie i terminowo prowadzę badanie gotowości szkolnej dzieci z zakresu sfery fizycznej, umysłowej i społeczno – emocjonalnej. Na początku roku szkolnego przeprowadziłam wstępną diagnozę zaś w kwietniu prowadzę końcowe badanie gotowości szkolnej, która służy mi do weryfikacji skuteczności mojej pracy z dzieckiem.
• Aby określić poziom gotowości dziecka do szkoły, określam punktowo zadania wykonane i korzystam z aplikacji MAC – EDUKACJA do określenia mocnych i słabych stron dziecka oraz określenie końcowego poziomu gotowości dziecka do szkoły.

3)
analizuje działania i formułuje wnioski i rekomendacje doskonalące pracę szkoły, wykorzystuje wnioski i wyniki przeprowadzonych badań, wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły;
• W roku szkolnym 2017/2019 należałam do zespołu ewaluacji wewnętrznej przedszkola.
• Opracowałam wspólnie z całym zespołem plan działań zespołu oraz narzędzia badawcze: ankietę dla nauczycieli, wywiad z dyrektorem.
• Po dokonaniu badań podjęłam się analizy ankiet i sformułowania wniosków oraz rekomendacji, które posłużyły do całościowego opracowania raportu z wewnętrznej ewaluacji przedszkola (cały rok szkolny 2017/2018).
• Należę do zespołu badania losów absolwentów naszego przedszkola systematycznie śledzę losy absolwentów gromadząc dyplomy , informacje w prasie i gromadzę w księdze przedszkolnej ( 2018,2019)

4)
modyfikuje działania adekwatnie do ustalonych wniosków;
Priorytetem naszego przedszkola jest ukierunkowanie dzieci do zachowania bezpieczeństwa, w placówce w domu i na ulicy.
• Analizując działania przedszkola pod względem bezpieczeństwa w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 zorganizowałam wycieczkę do Miejskiego Komisariatu Policji w Chełmie. Dzieci poznały pracę w administracji Policji oraz zapoznały się z różnymi akcesoriami pracy w tym zawodzie. ( 28.03.2019),
• Planuję w planie miesięcznym tematykę bezpieczeństwa i organizuję zajęcia dydaktyczne i zabawy mające na celu przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się ( wrzesień każdego roku),
• Planuję w miesiącu maju zorganizować wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie i uświadomić dzieciom jak ważną sprawą jest przestrzeganie bezpieczeństwa podczas zabaw.
• Kształtowałam świadomość dziecka, jak olbrzymie znaczenie ma przestrzeganie prawa i bezpieczeństwa na ulicy, w domu i w różnych miejscach, gdzie się znajdują.
• Jestem organizatorką porannej akcji z udziałem Policji pod hasłem: „Jeżdżę do przedszkola w foteliku bezpiecznie” ( 22.05.2019),


5)
uzyskuje wysokie efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – osiąga wysoki poziom nauczania, aktywnie przygotowuje swoich uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, uczniowie pod jego kierunkiem odnoszą sukcesy;
Bardzo ważnym zadaniem w mojej pracy jest inspirowanie dzieci do osiągnięcia wysokiego poziomu nauczania oraz do rozwijania uzdolnień plastycznych. Dzięki dobrze zorganizowanej i zaplanowanej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej moi wychowankowie odnosili sukcesy i zdobywali nagrody w rożnych konkursach:
• XXIII konkurs plastyczny- Polskie Tradycje Wielkanocne „Palmy i Pisanki” - nagroda Maria SZ. ( 6.04.2017r.),
• konkurs plastyczny „Hej, kolęda, kolęda” - (Miłosz M. , Julia N. wyróżnienie grudzień 2016),
• konkurs plastyczny „Najpiękniejsza dynia” - II miejsce Barbara W.( październik 2016)
• konkurs plastyczny „A ja kocham swoje miasto” - nagroda Aleksandra S. , wyróżnienie (Julia N. ,( czerwiec 2018),
• „Palmy i pisanki” - Polskie Tradycje Wielkanocne – nagroda Lena Sz. ( marzec 2018),
• konkurs plastyczny „Zima,zima, zima”- wyróżnienie Julka N. ( luty 2019r.)
• W wiosennej krainie figur” ( Lena Sz. marzec 2018)

6)
organizuje imprezy o dużych walorach dydaktycznych i wychowawczych. Osiąga pozytywne efekty w pozalekcyjnej pracy z uczniem;
• Wiele zabaw i zajęć wychowawczo - dydaktycznych realizuję w programie kółka sportowo rekreacyjnego. Program ten zajęć kółka realizowałam z dziećmi 6-letnimi w roku szkolnym 2018/2019 . Rozwój dziecka 6 -letniego cechuje szybko wzrastająca aktywność ruchowa.
• Aby zaspokoić ich potrzebę ruchu, wysiłku fizycznego systematycznie prowadzę zajęcia dodatkowe. Stosuję rożne formy zabaw, wykorzystuję dostępne przybory i organizuję zawody sportowe z elementem współzawodnictwa.
• Przygotowałam dzieci do udziału w III edycji spotkań” Z przedszkolakami w 7-ce możemy więcej” w Szkole Podstawowej Nr 7 pod hasłem: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”( luty 2019).
• organizuję wiele ciekawych zajęć plastycznych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Efektem dużych walorów dydaktycznych jest osiągnięcie nagród w konkursach plastycznych
- Hej kolęda kolęda – Michał K. ( 2018)
- Zima, zima, zima – Julia N.( 2019)
- Polski żołnierz moim bohaterem 2018)

7)
samodzielnie doskonali swój warsztat zawodowy, podnosi swoje kompetencje (studia, kursy kwalifikacyjne, inne)
W pracy zawodowej dbam o doskonalenie własnego warsztatu pracy. Poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Od otrzymania ostatniej oceny w 2013 roku systematycznie biorę udział w kursach doskonalących, warsztatach metodycznych, szkoleniach i konferencjach.
Kursy i warsztaty:
• Rodzice w przedszkolu – budowanie relacji. LSCDN (18.12.2017),
• Jak mózg dziecka konstruuje emocje? Nowa Era( 29.05.2018),
• Wielkanoc inspiracją twórczą w plastyce. LCDN( 19.03.2015)
• Znaczenie doboru metod pracy w przedszkolu. LSCDN 2018
• Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym przez stosowanie strategii pamięciowych LSCDN (16.04.2015)
• Wiosenny prezent dla mamy i taty – piosenki, instrumentacje, tańce i układy przestrzenno - ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej oraz podczas uroczystości przedszkolnych ( 30.03.2019).

Kryterium 24: Efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi
Ocena pkt.

Nauczyciel:

1)
we współpracy z instytucjami i organizacjami, potrafi pobudzić inicjatywę uczniów i nauczycieli poprzez inspirowanie ich do działań widocznych na forum szkolnym i pozaszkolnym. Sprawuje opiekę nad tymi inicjatywami;
• Współpracuję systematycznie z leśnikami Chełmskiego Parku Krajobrazowego ( Paweł Ł, i Ryszard S.), Celem podjęcia współpracy jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach, zwierzętach, zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.
• Zorganizowałam dla całego przedszkola następujące działania:
1. „Uroczysty Dzień Ziemi”- ( kwiecień 2018 i 2019),
2. prelekcja multimedialna „Zwierzęta i ptaki będące pod ochrona w Chełmskim Parku Krajobrazowym” ( kwiecień 2018),
3. pogadanka „Tropy zwierząt”- edukacja przyrodnicza z wykorzystaniem przewodników do rozpoznawania śladów ptaków ( luty 2017),
4. wycieczka do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego w Brzeźnie (czerwiec 2017),
5. akcję „Sprzątanie Świata”- Chełm 2018 (wrzesień 2018)
Dzięki podjętym działaniom dzieci miały możliwość kształtowania pożądanego stosunku do świata roślin, zwierząt i całego środowiska naturalnego.
6. Organizowałam i współpracowałam z rodzicami, dziećmi , nauczycielami i pracownikami rożnych instytucji np. MOPR, PCK w Chełmie prowadząc akcje charytatywne:
Góra Grosza”,( 2016)
„Gorączka złota” ( 2016/2017)
” Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Dzięki tej akcji dzieci uczą się dzielić z innymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w najpotrzebniejsze artykuły żywnościowe, odzieżowe i środki czystości.( 2016, 2017).

2)
dostrzega, reaguje i rozwiązuje problemy ucznia (samodzielnie lub we współpracy z różnymi instytucjami np.: MOPS, OPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, Straż Miejska, Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, fundacje, stowarzyszenia, itp.);
• W pracy zawodowej dostrzegam rożnego rodzaju problemy związane z dziećmi , W wyniku współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zachęcam i kieruję rodziców do korzystania z tego rodzaju pomocy. Informuję pracowników poradni o spostrzeżeniach poczynionych przeze mnie podczas obserwacji pedagogicznej dzieci w rożnych momentach ich działalności zabawowej, twórczej i zajęciowej. Pozwoliło to mi na określenie potrzeb dziecka, oraz dało możliwość podjęcia działań wspomagających rozwój. Udzielam szeregu informacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 np. placówka poprosiła o informacje o dziecku je,go zachowaniu w przedszkolu i kontaktach z rówieśnikami(Jakub P. (wrzesień 2018).

3)
wychodzi z inicjatywą pomocy uczniowi i rodzinie.
• Systematycznie wychodzę z inicjatywą pomocy dzieciom uczęszczającym do przedszkola, a także absolwentom( Kamil)jak również członkom ich rodzin., którzy chodzili też do naszej placówki, jak również członkom rodzin. W trudnej sytuacji życiowej znalazła się jedna rodzina z naszego przedszkola, gdyż w wyniku pożaru pomieszczenia mieszkalnego odnieśli duże straty materialne. Zorganizowałam zbiórkę odzieży i artykułów spożywczych i przekazałam przed świętami Bożego Narodzenia.(Grudzień 2017r. rodzina K).

Kryterium 25: Dwa z poniższych kryteriów, wskazane przez nauczyciela:
Ocena pkt.

a) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska z uwzględnieniem potrzeb uczniów

Nauczyciel:

1)
opracowuje program innowacyjny na podstawie rozpoznanych potrzeb uczniów;
• W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju techniki i cywilizacji coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: edukacja ekologiczna, przyrodnicza, ochrona środowiska naturalnego. Na podstawie zaobserwowanych zainteresowań dzieci z tych dziedzin przyrody i ekologii zdecydowałam się na rozszerzenie wiadomości i potrzeb dzieci. Z tego względu sięgnęłam po literaturę pedagogiczna i napisałam własny program z zakresu wiedzy przyrodniczo - ekologicznej pt .”Przyroda wokół nas”. Realizując zadania z programu przybliżyłam dzieciom wiedzę o zmianach zachodzących w przyrodzie.
W tym celu zorganizowałam:
• Wycieczkę dla swojej grupy i grupy V sześciolatków do Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie( 28.09/2018). Celem tej edukacji było zapoznanie ze zwierzętami w Poleskim Parku Narodowym oraz uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych pod hasłem:” Łoś super ktoś”. Dzięki tej wycieczce dzieci rozpoznawały drzewa i krzewy, zwiedziły ścieżkę „Dąb Dominik” i zapoznały się z laboratorium, w którym wylegają się żółwie błotne,
• Stosując czynne formy pracy, zachęciłam dzieci do prac przyrodniczych przy organizacji ogródka: wymieniłam podłoże, zabezpieczyłam przed deptaniem oraz posadziłam wspólnie z dziećmi zioła (miętę,melisę,oregano,szczypiorek) . Aby urozmaicić w różnorodne rośliny dekoracyjne posadziliśmy również cebulki kwiatów ( tulipanów, krokusów,narcyzów) (październik 2018).
• W czasie wiosennych działań w kąciku przyrody wspólnie z dziećmi sadziłam nowalijki tj. pietruszkę, cebulę oraz wysiewaliśmy nasiona bazylii.
• Pod koniec maja zasadzimy pomidorki koktajlowe i rożne rodzaje innych warzyw używanych w zdrowej kuchni.
• Zorganizowałam multimedialną prelekcję ornitologa pt. „Skrzydlaci przyjaciele zimowych karmników”( luty 2019),
• Zapoznałam dzieci z procesem suszenia owoców za pomocą suszarki elektrycznej do warzyw, ziół i owoców. Wspólnie z dziećmi wykonywaliśmy jesienią czipsy z jabłuszek (listopad 2018),
• Dzięki zorganizowanej akcji dokarmiania ptaków pt.”Zaproś ptaki do przedszkola”- dzieci zapoznały się z zimową różnorodnością gatunkowa ptaków, których trzeba dokarmiać( styczeń- luty 2019),
• Zorganizowałam ogólnopolski konkurs plastyczny „Ziemia to wyspa zielona” (kwiecień 2019r) i zachęciłam swoich wychowanków do wzięcia udziału ( Antoni.S.,Lena Sz., Martyna N. otrzymali wyróżnienie)
• Zorganizowałam wycieczkę do Ujęcia wody „Trubaków”
• W celu pozyskaniu innowacyjnych programów i rozwiązań uczestniczyłam w konferencji „Wdrożenie innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych z uwzględnieniem wykorzystania mediów dydaktycznych”, w ramach projektu „Wiedza i praktyka droga do sukcesu” w PWSZ w Chełmie. ( 28.05.2015).

2)
wykazuje się umiejętnością opracowywania i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań programowych dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz profilaktycznych;
• W celu poszerzenia działań mojego przedszkola w sferze dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej opracowałam projekt edukacyjny” Bezpieczny przedszkolak”, który rozwinął u dzieci poczucie bezpieczeństwa. Zdaję sobie sprawę, że podstawową odpowiedzialnością rodzica jak i nauczyciela jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym. Przy współpracy z Komendą Policji, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym( luty 2018) dzieci miały możliwość uczestniczenia w pogadankach, których celem było kształtowanie właściwych postaw w różnych sytuacjach zagrożenia. Podczas tych spotkań dzieci oglądały mundury Policji , zarówno robocze jak i galowe. Przedstawiciele policji opowiadali o swojej codziennej pracy i nietypowych zdarzeniach. Prezentowali sprzęty służące im do pracy. ( 28.03.2019). W miesiącu maju z okazji Dnia św. Floriana” planuję wycieczkę do Straży Pożarnej w celu obejrzenia rożnych rodzajów wozów strażackich oraz zwiedzanie muzeum pamiątek straży pożarnej ( maj 2019.)
• wdrażam program Przyroda wokół nas” i systematycznie przybliżam dzieciom wiedzę o ekologii i przyrodzie podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• wycieczka do ogródków działkowych, na łąkę do parku i lasu w jesieni i na wiosnę,
• udział w akcji Sprzątanie świata (Wrzesień każdego roku),
• Akcja segregacja Dzień Ziemi ( kwiecień 2019),
• Zorganizowanie kącika przyrody, sadzenie przez dzieci roślin w sali i w ogródku przedszkolnym, ( cały rok 2018/19),
• Wysiewały nasiona rzeżuchy wiosną ,sadziły cebulę, itp. Wszystkie te działania wykonywały z pasją i zaangażowaniem. Systematycznie czytam dzieciom utwory literackie o tematyce przyrodniczej i chodzimy do biblioteki i wypożyczamy książki o interesującej nas przyrodzie.
• Na dzień Matki przygotowuję z dziećmi inscenizację o tematyce ekologicznej pt. „O królewnie Śmieszce i Ekoludkach” ( maj 2019)
Efekty:
• przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym,
• poznanie instytucji działających dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia,
• integrowanie dzieci ze społecznością lokalną,
• tworzenie programów innowacyjnych podnoszących jakość pracy przedszkola.

3)
wdraża rozwiązania programowe, które skutkują pozytywnymi efektami dla uczniów i przyczyniają się do podniesienia jakości pracy szkoły;
Współczesne czasy powodują, że nauczyciel stosuję i wdraża różnorodne rozwiązania programowe, by kształcić i wychowywać dzieci. Ma również bacznie obserwować swoich wychowanków i organizować takie zajęcia programowe, które skutkują pozytywnymi efektami.
• Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowałam projekt edukacyjny w ramach planu pracy indywidualnej dla dziecka zdolnego plastycznie.- Weronika L., Hanna S. ( 2014 – 2015). Pracując z tymi dziećmi stawiłam przed nimi takie zadania, które wyzwalały w nich konieczność poszukiwania nietypowych rozwiązań, aktywizowałam myślenie, wyzwalały inwencję, ekspresję twórczą. Wspaniałą okazją do wykorzystania twórczych metod i podniesienia jakości pracy przedszkola jest przygotowywanie dzieci do różnego rodzaju konkursów organizowanych przez różne instytucje oświatowe i samorządowe.
Brałam udział w konkursach, w których dzieci zdobywały nagrody i wyróżnienia o czym świadczą dyplomy i podziękowania:
• Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Chełmie w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza - Weronika L. została laureatką ( 12.03.2015),
• Młodzieżowy Dom Kultury Chełm XXI konkurs plastyczny Polskie Tradycje Wielkanocne – Palmy i Pisanki - Hanna S. otrzymała nagrodę ( 19.03.2015),
• Powiatowy Inspektorat Sanitarny organizował Akademię Zdrowia Przedszkolaka – dzieci przygotowałam do udziału w forum działań prozdrowotnych w CHDK Chełm ( 14-15.05.2015).
• „Bezpiecznie przez cały rok”- Przedszkole Miejskie nr 12 w Chełmie ( maj 2018)
• „W wiosennej krainie figur geometrycznych” - ogólnopolski konkurs plastyczny w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Chełmie ( nagroda Leny Sz. Marzec) 2018)
• „A ja kocham swoje miasto” -Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie ( nagroda Ola S. 2018)
• „ Zima, zima, zima”- Zespoł Szkół Społecznych w Chełmie ( wyróżnienie Julia N. 2019)
Efekty:
• rozwijanie zdolności i talentu dziecka,wyrabianie wrażliwości intelektualnej i emocjonalnej niezbędnej w rozwijaniu dalszych zdolności dziecka,
• kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do zdobywania wiedzy poprzez działanie i zabawę.
• Zachęcanie dziecka do samokształcenia

4)
opracowuje i wdraża z sukcesem pedagogicznym własne programy, projekty edukacyjne, nowatorskie rozwiązania metodyczne.

W czasie swojej pracy staram się wykorzystywać w procesie dydaktyczno – wychowawczym nowatorskie rozwiązania.
• W roku szkolnym 2015/2016 realizowałam projekt edukacyjny kółko zainteresowań: 'Kuchcikowo małego kucharza”. Podczas realizacji zaplanowanych działań dzieci kształciły umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania. Rozwijałam ich narządy zmysłów: smaku,zapachu, dotyku,wzroku podczas przygotowywania i konsumowania przyrządzonych przez dzieci potraw. Dzięki tej nowatorskiej formie pracy dzieci potrafiły wspólnie przygotować różne smakołyki( sałatki, soki warzywne i owocowe, gofry, pierniczki, ciasto marchewkowe i wiele innych). Podczas samodzielnych doświadczeń z przyborami kuchennymi nauczyły się posługiwania sztućcami, tartką kuchenną, trzepaczką, mikserem, sokowirówką, itp.
Dzięki tym działaniom dzieci zapoznały się z pieczeniem pierniczków świątecznych, które wzbogaciły kiermasz bożonarodzeniowy.( grudzień 2016).
W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju techniki i cywilizacji coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: edukacja ekologiczna, przyrodnicza, ochrona środowiska naturalnego. Na podstawie zaobserwowanych zainteresowań dzieci z tych dziedzin przyrody i ekologii zdecydowałam się na rozszerzenie wiadomości i potrzeb dzieci. Z tego względu sięgnęłam po literaturę pedagogiczna i napisałam własny program z zakresu wiedzy przyrodniczo - ekologicznej
”Przyroda wokół nas”. Realizując zadania z programu przybliżyłam dzieciom wiedzę o zmianach zachodzących w przyrodzie.
W tym celu zorganizowałam:
• wycieczkę dla swojej grupy i grupy V sześciolatków do Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie( 28.09/2018). Celem tej edukacji było zapoznanie ze zwierzętami w Poleskim Parku Narodowym oraz uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych pod hasłem:” Łoś super ktoś”. Dzięki tej wycieczce dzieci rozpoznawały drzewa i krzewy, zwiedziły ścieżkę „Dąb Dominik” i zapoznały się z laboratorium, w którym wylegają się żółwie błotne,
• zachęciłam rodziców do zbudowania karmników i wzięcia udziału w dokarmianiu ptaków” ( 2018/2019)
• multimedialna prelekcja ornitologa pt. „Skrzydlaci przyjaciele zimowych karmników”( luty 2019),
• zapoznałam dzieci z procesem suszenia owoców za pomocą suszarki elektrycznej do warzyw, ziół i owoców. Wspólnie z dziećmi wykonywaliśmy jesienią czipsy z jabłuszek (listopad 2018),
• dzięki zorganizowanej akcji dokarmiania ptaków pt.”Zaproś ptaki do przedszkola”- dzieci zapoznały się z zimową różnorodnością gatunkową ptaków, których trzeba dokarmiać ( styczeń- luty 2019)
• zorganizowałam ogólnopolski konkurs plastyczny „Ziemia to wyspa zielona” (kwiecień 2019r) i zachęciłam swoich wychowanków do wzięcia udziału ( Antoni.S.,Lena Sz., Martyna N. otrzymali wyróżnienie),
• wycieczkę do Ujęcia wody Trubaków na temat:” Czystość wody w naszym mieście” (30.05. 2019)
• W celu pozyskaniu innowacyjnych programów i rozwiązań uczestniczyłam w konferencji „Wdrożenie innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych z uwzględnieniem wykorzystania mediów dydaktycznych”, w ramach projektu „Wiedza i praktyka droga do sukcesu” w PWSZ w Chełmie. ( 28.05.2015).
Korzyści dla dzieci:
• zdobycie wiedzy o zdrowych potrawach,
• poznanie i przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania potraw,
• osiągnięcie sukcesu w dziedzinie gotowania,
• wzrost dążenia do otwartości, odwagi w inicjowaniu działań i twórczych rozwiązań.

b) upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty

Nauczyciel:

1)
publikuje własne opracowania metodyczne i inne adresowane do nauczycieli np. na stronach internetowych, w prasie lub opracował podręcznik, artykuł, materiał metodyczny we współpracy z instytucją naukową lub pod jej patronatem;
Upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych to bardzo ważny element mojej pracy pedagogicznej.
• Przy użyciu komputera prowadzę dokumentację pracy zawodowej i chętnie się tą pracą dzielę z innymi nauczycielami.
• Dzięki możliwościom korzystania z internetu mogłam opublikować na portalu edukacyjnym www.Edux.pl swój autorski program przyrodniczo – ekologiczny pt. „Przyroda wokół nas”, który opracowałam w 2018 roku.
• Publikacja jest udostępniona po adresem:
http://www.edukacja.edux.pl/p-39674-przyroda-wokół-nas-program-własny-edukacji.php

2)
wymienia się doświadczeniami dotyczącymi metodyki nauczania lub rozwiązywania problemów wychowawczych np. w sieciach współpracy i samokształcenia, podczas konferencji, warsztatów, seminariów tematycznych, rad pedagogicznych.

Problem, który był dla mnie niezwykle ważny, dotyczy niewłaściwego zachowania się mojego wychowanka K... Chłopiec ma 6 - lat i uczęszcza do mojej grupy pierwszy rok. Sprawia problemy wychowawcze, nieprawidłowo funkcjonuje zarówno w kontaktach z innymi dziećmi jak i osobami dorosłymi. Po rozmowie z mamą okazało się, że rodzice są we trakcie rozwodu. K... mieszka z mamą, a ojciec może odwiedzać syna tylko w weekendy. Głównymi objawami świadczącymi o niewłaściwym zachowaniu K... było:
• agresywne zachowanie się wobec koleżanek i kolegów w grupie,
• nagminne dokuczanie rówieśnikom,
• liczne skargi dzieci pokrzywdzonych przez niego,
Ponieważ systematycznie pogarszało się zachowanie a grupa zaczęła odtrącać chłopca. Należało niezwłocznie zająć się tym problemem. Pierwszym etapem pracy z K... była diagnoza zaburzeń jego zachowania. Problem przeanalizowałam w oparciu o obserwację jego zachowań na terenie przedszkola, rozmowy z mamą, rozmowy z logopedą. Systematycznie informowałam o zachowaniu K... jego matkę. W wyniku obserwacji stwierdziłam że dziecko jest niespokojne, niecierpliwe, zmienne w nastrojach, szybko się nudzi i łatwo się zniechęca przy trudnościach. Ciągle potrzebuje pochwał i motywowania. K... ma trudności z wymową. Uważam, że niewłaściwe zachowanie K... miało następujące uwarunkowanie:
• trudna sytuacja w rodzinie,
• niezaspokojone potrzeby psychiczne dziecka,
• brak poczucia bezpieczeństwa,
• predyspozycje psychiczne chłopca.
Problem miał duże znaczenie. Dotyczył społecznego , jego rozwoju emocjonalnego i pogłębianie się wad wymowy dziecka. Wiem z własnego , wieloletniego doświadczenia, a także z literatury pedagogicznej i psychologicznej, że zaniechanie tego typu działań mających na celu poprawienie zachowania K..., mogłoby doprowadzić do pogorszenia. Zapoznałam się z literaturą fachową na temat przyczyn agresywności z pozycji psychologicznych ”Środowisko rodzinne a poziom agresywności młodzieży przestępczej i nieprzestępczej” i stwierdziłam, że jest koniczne zaplanowanie działań, które przyniosą pozytywną prognozę:
• zachowanie K... ulegnie poprawie,
• poprawia się relacje chłopca z grupa,
• poprawi się również wymowa chłopca.
W porozumieniu z logopedą, ustaliłam sposoby postępowania. Należało mu przede wszystkim stworzyć odpowiednie wzorce osobowe, ustalić zakres zajęciowy, dostosować wymagania wychowawcze do typu pobudliwości dziecka i jego osobowości. Wskazana była również stymulacja korekcyjna jego deficytów poznawczych przez ćwiczenia usprawniające osiągnięcie prawidłowej dojrzałości szkolnej ( gry edukacyjne, układanki,wycinanki, rebusy graficzne,malowanie,rysowanie itp.).Konieczna była także pomoc logopedyczna w przedszkolu i w poradni. Dziecko systematycznie uczęszcza na ćwiczenia. Dodatkowo w swojej dalszej pracy wychowawczej z K... podjęłam następujące działania:
• przeprowadziłam rozmowę z mamą i uświadomiłam jej na czy polega problem,
• dziecko zostało objęte pomocą logopedyczną,
• aktywnie słucham dziecka – rozpoznając jego potrzeby,
• często rozmawiam z chłopcem o jego problemach i potrzebach i proponuję lepsze rozwiązania konfliktów,
• konsekwentnie reaguję na wszelkie przejawy jego niewłaściwego zachowania i pozostałych dzieci w grupie.
Po półrocznej pracy z dzieckiem zauważyłam znaczną poprawę. K,,, nabrał więcej pewności siebie, jest mniej agresywny w stosunku do kolegów i koleżanek, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć i współpracował z grupą rówieśniczą. Przypadek chłopca stanowił dla mnie wyzwanie, praca z nim pomogła mi zrozumieć znacznie problem agresywności wśród dzieci.
Ze sposobu rozwiązania tego problemu postanowiłam podzielić się z nauczycielami na stronie internetowej portalu edukacyjnym Edux.pl/p-40133 ( kwiecień 2019)

c) przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły

Nauczyciel:

1)
współpracuje z instytucją naukową w zakresie prowadzenia badań z zakresu oświaty i wykorzystuje je we własnej pracy lub pracy szkoły;

2)
przeprowadza autoewaluację działań wynikających z pełnionych funkcji np.: doradcy metodycznego, eksperta komisji ds. awansu zawodowego, członka zespołu interdyscyplinarnego, recenzenta podręczników, członka komisji konkursów przedmiotowych rejonowych lub wojewódzkich, członka komisji dyscyplinarnych;

3)
wdraża rekomendacje skutkujące podniesieniem jakości pracy szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania lub opieki, co przynosi wymierne efekty pracy szkoły.

d) współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne

Nauczyciel:

1)
wykonuje zadania egzaminatora OKE, autora zadań, recenzenta CKE lub OKE lub wykonuje inne zadania we współpracy z CKE lub OKE

2)
współpracuje z placówkami doskonalenia nauczycieli np. prowadzi warsztaty dla nauczycieli, przyjmuje grupy nauczycieli na wizyty studyjne, opracowuje materiały metodyczne lub inne wspomagające pracę nauczycieli

3)
współpracuje ze szkołami wyższymi - pełni funkcję opiekuna praktyk studenckich, prowadzi zajęcia otwarte dla studentów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.