X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41722
Przesłano:

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego za okres stażu - nauczyciel wf

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) przedstawiam poniżej opinię o dorobku zawodowym za okres stażu Pana X.
Pan X, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,odbywał staż w I Liceum w okresie 1.09.2016 – 31.05.2019. W trakcie stażu zrealizował zadania ujęte w zatwierdzonym przez dyrektora planie rozwoju zawodowego oraz przedsięwzięcia niezaplanowane, które pojawiały się w trakcie stażu.
Podczas stażu systematycznie oceniał stopień realizacji planu, dokumentując realizację zadań, a także dokonywał okresowych ocen swojej pracy jako nauczyciela wychowania fizycznego, trenera i wychowawcy. Wspólnie z opiekunem stażu analizował wyniki tych ocen formułując konkretne wnioski i ustalając wytyczne do dalszych działań.
Pan X podnosił swoje kwalifikacje i kompetencje uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych (podjętych z własnej inicjatywy) a także w ramach WDN, warsztatach metodycznych, konferencjach. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywał w codziennej pracy. Ukończone różne formy doskonalenia zawodowego, a także samokształcenie w oparciu o literaturę fachową oraz zasoby sieci internet, posłużyły do pogłębiania wiedzy i umiejętności organizowania oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy. Znalazły odzwierciedlenie w zastosowaniu konkretnych rozwiązań metodycznych: wykorzystanie przykładów interesujących zajęć, stosowanie różnorodnych metod (w tym metod aktywizujących: pracy w małych grupach, wykorzystanie współzawodnictwa jako dopingu) oraz różnych technik pracy.
Prowadzone zajęcia dokładnie planuje i jasno określa wyznaczone cele. Stanowczo egzekwuje przestrzeganie zasad BHP i regulaminów obiektów sportowych szkoły. Na szczególne podkreślenie zasługuje stosowanie indywidualizacji – dobór odpowiednich ćwiczeń i stawianie przed uczniami różnorodnych zadań, pozwala nawet mniej sprawnym uczniom pracować bez stresu i osiągać wyniki na miarę osobistych możliwości. Atmosfera w trakcie zajęć jest przyjazna i sprzyja budowaniu kontaktu. Pozytywnie oceniam również postawę i zaangażowanie nauczyciela: podczas prowadzenia zajęć czynnie uczestniczy w lekcji angażując uczniów i zachęcając ich w ten sposób do większej aktywności. Pan X skutecznie motywuje podopiecznych do działania i przyczynia się do ich wszechstronnego rozwoju poprzez ukazywanie uczniom, co dają im poszczególne ćwiczenia, na co wpływają, co rozwijają, oraz wskazywanie jak sami mogą zadbać o własną wydolność i sprawność fizyczną, a także poprzez osobisty przykład stałego rozwoju i uczestnictwa w kulturze fizycznej. Efektem takiego modelu pracy są znaczące zespołowe i indywidualne osiągnięcia jego podopiecznych.
Pełniąc rolę wychowawcy wykazał się taktem ale i stanowczością, opracował własny plan wychowawczy dla przydzielonej klasy i zrealizował zaplanowane tematy, uwzględniając priorytety szkoły, KO, sugestie rodziców, uczniów, a także reagując na pojawiające się problemy. Zespół klasowy, którym się opiekował nie należał do łatwych, wychowawcy przyszło zmierzyć się z wieloma problemami: z niską frekwencją i słabymi wynikami w nauce na czele. Sportowy charakter klasy zmotywował Pana X do zajęcia się tematyką związaną z szeroko pojętym zdrowiem i właściwymi nawykami, niezbędnymi u trenujących. Z dużym wyczuciem i profesjonalizmem pracował z klasą w trudnym dla uczniów okresie bezpośrednio po śmierci kolegi.
Aktywnie brał udział w pracach zespołu przedmiotowego i realizował zadania powierzone mu przez dyrekcję, włączając się w życie szkoły i środowiska lokalnego poprzez udział i organizację imprez szkolnych i zewnętrznych. Szczególnym zaangażowaniem wykazał się w stosunku do klas sportowych. W trakcie pracy efektywnie korzystał ze współpracy i pomocy specjalistów – zespół wychowawczy, pedagog szkolny oraz lokalnych instytucji wspierających rozwój uczniów. W związku z pełnioną funkcją trenera piłki siatkowej w szerokim zakresie współpracował z klubem ZAKSA.
W ramach doskonalenia umiejętności wykorzystywania w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych Pan X prowadził systematyczną dokumentację własnych działań wynikających z PRZ, a także korzystał z funkcjonalności e-dziennika. Internet stał się dla niego cennym źródłem informacji, a aplikacje i portale internetowe umożliwiły szybki kontakt z rodzicami, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami.
Uważam, że całokształt pracy Pana X w okresie stażu przyniósł wiele korzyści uczniom i naszej placówce. Sukcesy w postaci wysokich lokat i wyników osiąganych przez wychowanków, motywowały i na pewno nadal będą motywować Pana X do dalszego doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz ciągłego rozwijania się na wielu płaszczyznach, z zaplanowaniem kolejnego szczebla awansu włącznie.
Na podstawie doświadczenia blisko trzyletniej współpracy z podopiecznym stwierdzam, że posiada on cechy pożądane w pracy nauczyciela: potrafi określić swoje mocne i słabe strony, a także pozytywnie reagować na propozycje wprowadzenia zmian i udoskonaleń. Dostrzega potrzebę podnoszenia kwalifikacji i potrafi wyciągać wnioski zarówno z obserwacji jak i analizy oraz omówienia zajęć. Dba o informację zwrotną od uczniów, rodziców i współpracowników, i docenia jej wartość w pracy nad stylem pracy i cechami osobowościowymi.
Uważam, że zrealizowane w trakcie stażu zadania stanowiące pozytywny dorobek zawodowy Pana X, pozwalają mu ubiegać się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Anna Nowak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.