X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26354
Przesłano:

Ocena pracy zawodowej - arkusz samooceny

Ocena pracy zawodowej
Arkusz samooceny

1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
Podjęte działania:
Dbanie o czyste środowisko pracy (porządek i estetyka w klasie, wietrzenie pomiędzy zajęciami).
Lekcje wychowawcze mające zapewnić umiejętność unikania ryzykownych zachowań w każdym aspekcie życia – omówienie takich problemów jak umiejętność radzenia sobie ze stresem, unikania używek, higiena osobista i otoczenia, zdrowe odżywianie, kultura wyglądu.
Kierowanie Rodziców nieudolnych wychowawczo do odpowiednich instytucji, pomoc w załatwieniu najpilniejszych potrzeb dzieci z tych rodzin.
Prowadzenie lekcji zgodnie z BHP.

2. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez placówkę
Podjęte działania:
Sprawowanie opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, a także pozalekcyjnych.
Kontrolowanie miejsca pracy, gdzie prowadzone są zajęcia oraz obecności uczniów. Reagowanie na ucieczki i nieusprawiedliwione nieobecności uczniów.
Sporządzanie regulaminów wycieczek, wyjazdów edukacyjnych oraz zapoznawanie z nimi rodziców i uczniów.
Dbanie o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów ( punktualność, maksymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia lekcyjne).
Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.
Przestrzeganie wszelkich zasad BHP obowiązujących w placówce.
Zapoznawanie uczniów z Regulaminem Szkoły i zasadami bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
Współpraca z rodzicami oraz ich informowanie o celu, czasie trwania i miejscu zajęć dodatkowych, wyjazdów itp. (spotkania z rodzicami, plany wycieczek/wyjazdów edukacyjnych, zgody opiekunów prawnych).
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas pełnionych dyżurów.

3. Nauczyciel w wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Uczniowską Radą
Szkoły.
Podjęte działania:
Propozycje działań do Planu Pracy Szkoły, dostosowanie się do bieżących zmian w jego realizacji.
Organizowanie i współorganizowanie imprez z ramienia URS.
Analiza i wnioski z próbnych egzaminów gimnazjalnych.
Stosowanie się do ustaleń podjętych na zebraniach Rady Pedagogicznej.

4. Nauczyciel w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze środowiskiem, instytucjami.
Podjęte działania:
Bliższe poznanie uczniów, rodziców i angażowanie ich do współpracy ze szkołą poprzez pomoc przy organizowaniu dyskotek, wycieczek i wymian międzynarodowych.
Prezentacja i promocja form pracy szkoły poprzez artykuły do prasy i organizowanie prezentacji podczas Dnia Otwartego Szkoły.
Udział w konkursach organizowanych przez ośrodki kulturalne działające na terenie miasta Oświęcim.
Współpraca z Urzędem Miasta, Teatrem Bagatela, Teatrem Stu, Teatrem Korez, przedszkolem „Bajka”, a także Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Współpraca z merostwem w Ballan Mire i College Rene Cassine.

5. Nauczyciel wspiera uczniów w ich rozwoju.
Podjęte działania:
Organizowanie konkursów przedmiotowych i przygotowywanie do nich uczniów (w 2013 roku przeprowadzenie dwóch konkursów: Olimpiady Mitologicznej oraz Konkursu Ortograficznego – laureatka Olimpiady Mitologicznej, Aleksandra Zajdel klasa 2d; inne osiągnięcia uczniów we wcześniejszych arkuszach samooceny).
Angażowanie uczniów do zadań klasowych i szkolnych.
Organizacja wyjazdów do kina, teatru, na „zieloną szkołę”.
Przygotowanie uczniów do międzynarodowej wymiany kulturalnej z Francją i Włochami.
Dbałość o otwartą i przyjazną atmosferę podczas pracy z uczniami, która umożliwia im dobre funkcjonowanie w społeczności klasowe i szkolnej.
Indywidualizacja zadań w zależności od specyficznych możliwości ucznia (dostosowanie wymagań programowych uczniom na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
Integracja zespołu klasowego poprzez pogadanki, gry edukacyjne, wspólne wyjazdy.
Umożliwienie uzupełnienia zaległości z przedmiotu, wynikłych z przyczyn niezależnych od ucznia.
Współpraca z Szkolnym Gabinetem Psychologiczno-Pedagogicznym.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających.
Zakup strojów do przedstawień szkolnych z własnych środków finansowych.

6. Nauczyciel rozszerza i wzbogaca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Podjęte działania:
Korzystanie z technologii informatycznej i multimediów do przygotowania zajęć i imprez szkolnych.
Udział w konferencji „Bezpieczna Szkoła. Współczesne zagrożenia i sposoby szybkiej interwencji.”
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.

7. Nauczyciel realizuje zadania wynikające z planu pracy szkoły.
Podjęte działania:
Opracowanie planów wychowawczych.
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie według nich akademii, spotkań i imprez szkolnych.
Analiza wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych.
Zorganizowanie zajęć wyrównawczych.
Opieka nad uczniami klas drugich podczas realizacji projektu gimnazjalnego.
Opieka nad klasami trzecimi w Uczniowskiej Radzie Szkoły.

8. Nauczyciel dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
Podjęte działania:
Lekcje wychowawcze poświęcone tolerancji.
Lekcje języka polskiego i godzin wychowawczych poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym i społecznym.
Przygotowanie gazetek tematycznych dotyczących tradycji i obyczajów obchodzenia świąt w różnych kulturach.
Udział wraz z uczniami w apelach i uroczystościach o charakterze patriotycznym.

9. Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu do Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
Podjęte działania:
Podczas lekcji języka polskiego zapoznanie uczniów z symbolami ważnymi dla kraju.
Kształtowanie odpowiedniego zachowania podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
Przypominanie sylwetek wielkich Polaków i ich postępowania w aspekcie moralnym i patriotycznym.

10. Nauczyciel wykonuje czynności związane z przygotowywaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Podjęte działania:
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących, nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Wykorzystanie technologii komputerowej w przygotowaniu ćwiczeń, testów i sprawdzianów dla uczniów.
Udział w formach doskonalenia zawodowego.
Podjęcie studiów licencjackich z języka angielskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.