X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41438
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2, pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli

2. Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły
• Analiza dokumentacji szkoły
• Udział w opracowaniu rocznych planów pracy opiekuńczo – wychowawczej Internatu
• Udział w wprowadzeniu zmian w Regulaminie Internatu
• Tworzenie dokumentacji podnoszącej jakość pracy Internatu

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Formułowanie planów umożliwiających osiągnięcie optymalnych rezultatów w pracy z uczniami
• Stosowanie aktywizujących metod nauczania,
• Modyfikacja warsztatu pracy w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów
• Organizowanie i współorganizowanie konkursów dla uczniów, przedstawień, spotkań
• Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
• Samodzielne poznawanie literatury pedagogicznej
wrzesień

4. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas oraz pedagogami szkolnymi
• Konsultacje z kadrą pedagogiczną dotyczące wyników nauczania wychowanków, frekwencji na zajęciach lekcyjnych
• Współdziałanie z wychowawcami klas oraz pedagogami szkolnymi w rozwiązywaniu trudności natury wychowawczej

5. Zaangażowanie w efektywną organizację nauki własnej wychowanków
• praca z uczniami słabymi mającymi problemy w matematyce
• praca z uczniami przygotowującymi się do matury z matematyki

6. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
• Analiza wyników uzyskiwanych przez uczniów podczas egzaminów zewnętrznych, dokonywanie zmian w pracy dydaktycznej będących wynikiem analizy

7. Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków
• Organizacja spotkań, imprez integracyjnych

8. Realizacji działań związanych z promocją szkoły
• Udział w wyjazdach mających na celu promocję szkoły

9. Opieka nad Młodzieżową Radą Internatu
• Opracowanie regulaminu działalności Młodzieżowej Rady Internatu
• Współpraca z członkami MRI
• Nadzór nad realizacją działań MRI

§ 8 ust. 2, pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej
i informacyjnej
• Przygotowywanie dokumentacji Internatu, materiałów dydaktycznych przy użyciu komputera i Internetu
• Publikacje własne na stronach portali edukacyjnych
• Przesyłanie prac, dokumentów drogą internetową
• Wykorzystanie poczty internetowej do kontaktu z uczniami oraz wychowawcami
• Prowadzenie dziennika elektronicznego
• Administrowanie stroną internetową Internatu

2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
• Wykorzystanie Internetu do poznawania przepisów prawa oświatowego, systematyczna obserwacja bieżących zmian
• Korzystanie z portali edukacyjnych dla nauczycieli

§ 8 ust. 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami
• Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego
• Umieszczanie na portalach internetowych własnych publikacji, np. scenariuszy, testów

2. Wymiana doświadczeń z wychowawcami
• Prowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców stażystów
• Współpraca z wychowawcami w zakresie przygotowań uroczystości lub imprez dla wychowanków
• Spotkania z wychowawcami ubiegającymi się o awans zawodowy w celu wymiany doświadczeń i wiedzy

§ 8 ust. 2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Opracowanie autorskiego programu wychowawczego oraz edukacyjno - wychowawczego
• Opracowanie i wdrożenie wychowawczego programu adaptacyjnego dla nowych wychowanków
• Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych z matematyki

§ 8 ust. 2, pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Organizacja uroczystości, akcji, wyjazdów dla wychowanków Internatu
• Organizacja wycieczek, wyjazdów
• Redagowanie gazetek ściennych
• Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu na wystrój świąteczny pokoju

§ 8 ust. 2, pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz ucznia i edukacji w środowisku lokalnym
• Współpraca z sądami, kuratorami sądowymi, policją, strażą pożarną, pielęgniarką szkolną
• Współpraca z Domami Dziecka, instytucjami pomocy społecznej, poradniami specjalistycznymi, środowiskiem lokalnym

§ 8 ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
• Współpraca z nauczycielami i rodzicami
• Spotkania z wychowankami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy i agresji, niskiej frekwencji w szkole
• Analiza indywidualnych sytuacji wychowanków, diagnozowanie problemów
• Rozmowy indywidualne z wychowankami
• Praca z uczniami słabymi mającymi problemy z matematyką

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.