X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41425
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Katarzyna Węglorz-Koza
Stanowisko: nauczyciel matematyki

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
1) Podniesienie jakości pracy szkoły.
2) Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych.
3) Własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji.
4) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
5) Wspieranie rozwoju szkoły.

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
– z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

ZADANIA ORGANIZACYJNE

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2016r.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie materiałów i dokumentów cały okres stażu

3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2019r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy szkoły
- Udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie)

- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym

- Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki oraz dziedzin wspomagających

- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
okres stażu

2. Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty szkolne
- Opracowanie projektu ewaluacji pracy szkoły

okres stażu
3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego matematyczno-przyrodniczego
- Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego zgodnie z potrzebami szkoły

4. Włączanie uczniów do ogólnoszkolnych zadań służących rozwijaniu aktywnych i twórczych postaw społecznych i kulturowych
- Opracowanie planu pracy grupy wiekowej

- Modyfikacja regulaminu współzawodnictwa klas IV-VI o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły
okres stażu

5. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej - Stosowanie metod aktywizujących oraz indywidualizacji pracy podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, ocenianie kształtujące
okres stażu

6. Praca z uczniem zdolnym oraz wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce
- Prowadzenie koła matematycznego którego celem będzie przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych klas IV - VI

- Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych - Koło Matematyczne

- Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

- Systematyczna współpraca z PPPP
okres stażu

7. Diagnozowanie osiągnięć uczniów
- Udział w programie Lepszej Szkoły
- Sesje z plusem zaproponowanym przez GWO

- Opracowywanie diagnoz z matematyki klas IV - VI oraz wniosków do dalszej realizacji

- Analiza porównawcza badań klas IV-VI, opracowanie i wdrażanie wniosków

- Ewaluacja skuteczności działań okres stażu

8. Organizacja konkursów przedmiotowych
- Organizacja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

- Organizacja całorocznego szkolnego konkursu matematycznego dla klas IV-VI pt. "Mistrz Zagadek Matematycznych"
- Organizacja całorocznego szkolnego konkursu matematycznego dla klas IV-V pt. "Matematyka da się lubić"

- Pomoc w organizacji Turnieju Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych - etap miejski

- Pomoc w organizacji konkursu Szlakiem Wielkich Umysłów dla uczniów szkół podstawowych - etap miejski

- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu przedmiotowego z matematyki - etap szkolny

- Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty - etap miejski
okres stażu
zgodnie z harmonogramem konkursów

9. Organizacja przedsięwzięć wychowawczych
- Opracowanie planu pracy wychowawcy klasy na dany rok szkolny

- Organizowanie imprez, uroczystości klasowych

- Organizowanie wycieczek klasowych

- Współpraca z rodzicami

- Pedagogizacja rodziców podczas zebrań i konsultacji (specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze, profilaktyka uzależnień) okres stażu
zgodnie z planem spotkań z rodzicami

10. Przygotowywanie uroczystości, apeli, imprez szkolnych
- Opracowanie scenariuszy apeli i uroczystości szkolnych
( imprezy wg planu pracy szkoły) okres stażu

11. Promocja szkoły
- Organizacja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia poza szkołą

- Udział w organizacji Drzwi Otwartych Szkoły

- Udział w organizacji Festynu Jesiennego, Festynu Mikołajkowego, Festynu Rodzinnego

- Udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych

- Publikacja artykułów na stronie internetowej szkoły okres stażu

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
- Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np.: planów, sprawozdań, zestawień

- Wykonywanie dyplomów, podziękowań, itp.

- Przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, krzyżówki, testy, sprawdziany)

- Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnorodnych materiałów.

- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów i prezentacji multimedialnych.

- Korzystanie z zasobów sieci Internet.

- Praca z komputerem podczas zajęć lekcyjnych. okres stażu

2.
Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, korzystanie ze stron MEN

- Dokumentacja awansu zawodowego okres stażu

3. Współtworzenie szkolnej strony internetowej - Publikowanie artykułów i ogłoszeń na szkolnej stronie internetowej okres stażu

4. Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć
- Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia, psychologii i pedagogiki

- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego okres stażu

5. Korzystanie z dziennika elektronicznego Vulcan Optivum
- Prowadzenie dziennika elektronicznego Vulcan Optivum okres stażu

6. Korzystanie z poczty elektronicznej
- Komunikacja e-mail z innymi nauczycielami oraz rodzicami okres stażu

7. Wykorzystanie pomocy audiowizualnych - Usprawnienie procesu nauczania i uczenia się oraz uzyskiwanie optymalnych osiągnięć szkolnych poprzez wykorzystanie filmów, ilustracji, prezentacji multimedialnych
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych - Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie materiałów z odbytych szkoleń

- Prezentacja opracowanych dokumentów szkolnych związanych z ewaluacją pracy szkoły Radzie Pedagogicznej

- Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego

- Współpraca ze szkolnym psychologiem, pedagogiem i logopedą okres stażu

2. Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich
- Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli zespołu matematyczno-przyrodniczego
okres stażu - po 1 w każdym roku

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów

- Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego

- Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom okres stażu

4.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
- Wspólne opracowanie regulaminu, scenariusza oraz przeprowadzenie konkursu ponadprzedmiotowego dla klas IV-VI w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczego
okres stażu

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- Analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych

- Kierowanie uczniów na badania do PPPP, realizacja zadań PPPP

- Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce okres stażu

6. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - Umieszczenie planu rozwoju w Internecie listopad 2016r.

§8ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć Koła Matematycznego
- Opracowanie programu Koła Matematycznego

- Przedstawienie programu Radzie Pedagogicznej celem zatwierdzenia

- Realizacja programu Koła Matematycznego według ustalonego planu pracy rok szkolny 2016/2017

2. Opracowanie we współpracy projektu szkolnego
m.in. konkurs” Matematyka da się lubić”,
zabawy z matematyką
- Realizacja cyklu zajęć i konkursów rok szkolny 2017/2018

3. Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego zgodnego z programem wychowawczym szkoły dla prowadzonej klasy
- Praca podczas godzin wychowawczych

- Imprezy klasowe, wycieczki, itp. okres stażu

4. Opracowanie i wdrożenie planu działań edukacyjnych dotyczących ucznia realizującego Indywidualny Tok Nauki - Koordynacja pracy pomiędzy uczniem a nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem rodziców

- Ustalenie harmonogramu pracy ucznia

- Przekazywanie uczniowi i jego rodzicom zagadnień do egzaminu klasyfikacyjnego

- Wspieranie ucznia, troska o integrację z zespołem klasowym okres stażu

§ 8 ust.2 pkt. 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, przygotowanie i przeprowadzenie konkursów oraz udział w konkursach szkolnych i olimpiadach przedmiotowych
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

- Prowadzenie Koła Matematycznego - przygotowanie uczniów do konkursów

- Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym nauczycielem konkursów szkolnych
okres stażu

2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć Koła Matematycznego
- Prowadzenie zajęć Koła Matematycznego okres stażu

3. Organizowanie wycieczek
- Wycieczki i wyjścia klasowe
- rozbudzanie zainteresowań uczniów okres stażu

4. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych - Uroczystości klasowe i szkolne tj. Wigilia, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp.

- Współpraca z Samorządem Uczniowskim

- Pomoc w organizacji Festynów Szkolnych

- Udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza

- Udział w Dniach Otwartych w ramach promowania szkoły zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, SU

5. Poznawanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów, współpraca z rodzicami (rozmowy z uczniami, rodzicami, prawnymi opiekunami)
- Współpraca z rodzicami

- Pedagogizacja rodziców w formie prelekcji, pogadanki np. Zagrożenia płynące z Internetu

- Współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- Systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty

- Zaproszenie specjalistów na zebrania klasowe

- Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami

- Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów okres stażu

6. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy dla dzieci z trudnościami w nauce, dysfunkcjami
- Praca z uczniami mającymi trudności w nauce w ramach zajęć zwiększających szanse edukacyjne:
- indywidualizacja procesu dydaktycznego,
- dostosowywanie działań edukacyjnych do możliwości uczniów
z uwzględnieniem opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
okres stażu
według potrzeb

§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni - korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno -wychowawczych

- Organizowanie pomocy uczniom posiadającym szczególne trudności w nauce okres stażu
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym - Organizowanie wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych

- Współorganizowanie Festynów okres stażu
3. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
- Współpraca z policją - organizacja spotkania (prelekcje, pogadanki)

- Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa

- Współpraca z pielęgniarką szkolną

- Współpraca z Radą Rodziców

- Współpraca z Biblioteką Miejską

- Współpraca z wydawnictwami okres stażu

4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Spotkania i rozmowy z pedagogiem lub psychologiem szkolnym

- Aktywny udział w spotkaniach zespołu wychowawczego

- Podwyższenie jakości prowadzonych zajęć wychowawczych

- Rozwiązywanie ewentualnych problemów powstających w klasie

- Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z pedagogiem, rodzicami, pielęgniarką, kuratorem)
okres stażu

5. Współpraca z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

- Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych okres stażu
6. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
- Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach

- Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt

- Zbiórka na rzecz Domów Dziecka w czasie stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.