X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41424
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy klasy IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASY IV

Zadania realizowane w roku szkolnym:

1.Rozwiązywanie konfliktów i problemów.
2.Uczniowie postrzegają siebie i innych.
3.Uczniowie posiadają dobre relacje w grupach społecznych na terenie szkoły.
4.Uczniowie są asertywni.
5.Promowanie zdrowego stylu życia.
6.Stop - przemocy i agresji.

TABELA:

Termin realizacji:
Temat i zagadnienia:
Cele operacyjne dla uczniów:
Uwagi o realizacji:

Wrzesień

Wybór samorządu klasowego.
-zadania samorządu klasowego (omówienie zakresu obowiązków: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika),
-wybór przedstawicieli do samorządu szkolnego,
Rozumie co to znaczy demokracja i samorząd.
Potrafi zaprezentować kolegę, koleżankę.
Rozumie, co to znaczy sumiennie wykonywać powierzone zadania.Demokratyczne wybory - głosowanie.
Przydział obowiązków.

Zapoznanie z zasadami i kryteriami ocen zachowania.
Zna zasady i kryteria ocen zachowania.
Zna i przestrzega normy zachowań obowiązujące w naszej szkole i poza szkołą.
Zapoznanie z WSO – zasady i kryteria ocen zachowania.

Zapoznanie z zespołem klasowym.
Potrafi się przedstawić, opowiedzieć coś ciekawego o sobie, o swoich zainteresowaniach.
Rozmowa z uczniami.
Zapoznanie uczniów z ofertą kół przedmiotowych w naszej szkole.

Październik

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły.
-najważniejsze znaki i przepisy drogowe,
Zna i przestrzega zasady ruchu drogowego obowiązujące pieszych.
Przypomnienie zasad poruszania się na drodze..

Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieci.
- za co cenimy naszych nauczycieli?
Zna zawody ludzi, którzy pracują z dziećmi oraz dla dzieci.
Wie, że każda praca przynosi nie tylko korzyści materialne, ale i radość.
Rozumie , że każdą pracę należy szanować.
Dyskusja.
Udział w apelu z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Przypominamy sobie sygnały alarmowe.
-numery alarmowe :
999 - pogotowie
998 - straż pożarna
997 – policja
Zna sygnały i numery alarmowe.
Rozumie konieczność zachowania porządku i dyscypliny podczas ewakuacji.
Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły.

W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?
-przypomnienie kogo z naszych bliskich odwiedzamy na cmentarzu,
-rozmowa o tym, w jaki sposób pamiętamy o zmarłych,
-dyskusja na temat młodzieży i dorosłych, którzy niszczą pomniki i okradają grobowce. Rozumie, że zmarłym należy się spokój i szacunek.
Wie, że na cmentarzu obowiązuje kultura dobrego zachowania.
Wie, że należy szanować pomniki zmarłych bez względu na przynależność religijną.
Wie, że należy pamiętać o tych, którzy walczyli o naszą wolność. Rozmowa.

Listopad

Dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości?
-rola hymnu i godła w historii Polaków,
-dlaczego Święto Niepodległości jest polskim świętem narodowym?
Zna historię swojego narodu.
Wie jakie jest godło narodowe, flaga.
Zna hymn Polski.
Potrafi poprawnie zachowywać się podczas uroczystości szkolnych i państwowych oraz w miejscach pamięci narodowych.Pogadanka.
Udział w apelu z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Jak pokonać trudności w nauce szkolnej?
-mój plan dnia,
-ile czasu poświęcam na naukę,
-czy potrafię uczyć się samodzielnie korzystając z różnych źródeł informacji,
Uczeń wie, ile czasu powinien poświęcić na naukę, ile na zabawę.
Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i wykorzystywać je w praktyce.
Układanie planu na tydzień - praca w grupach.
Wzajemne rady.

Ciekawe formy spędzania czasu wolnego.
-wypoczynek czynny i bierny,
-udział w zajęciach pozalekcyjnych,
Potrafi wskazać kilka form spędzania czasu wolnego.
Rozwija swoje zainteresowania np. podczas uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
Klasowa giełda pomysłów na spędzanie czasu wolnego

Sport to zdrowie.
-dyscypliny sportu najchętniej przez nas uprawiane
-znaczenie sportu dla zdrowia, rozwoju fizycznego i psychiki człowieka
Rozumie znaczenie uprawiania sportu - daje satysfakcję i rozładowuje napięcia.
Potrafi wymienić podstawowe dyscypliny sportowe.
Pogadanka z elementami dyskusji.
Swobodne wypowiedzi uczniów.

Grudzień

Mikołajki w naszej klasie.
-co wiemy o św. Mikołaju?
-dlaczego lubimy dostawać prezenty i obdarowywać innych?Zna tradycje Mikołajkowe.
Rozumie sens istnienia św. Mikołaja.
Potrafi przygotować i zapakować prezent.Przygotowanie i rozdanie prezentów Mikołajkowych.

Rodzina – prawa i obowiązki jej członków.
-obowiązki rodziców wobec dzieci
-obowiązki dzieci wobec rodziców i rodzeństwa
-dlaczego powstają konflikty między dziećmi a rodzicami?Uczeń potrafi określić swoje miejsce w rodzinie. Szczerze rozmawia z rodzicami, okazuje szacunek członkom rodziny.
Zna swoje prawa i obowiązki oraz prawa i obowiązki rodziców.
Potrafi uczestniczyć w rozwiązywaniu codziennych problemów rodzinnych.
Warsztaty. Swobodne wypowiedzi uczniów.
Pogadanka na temat: „Moje miejsce w rodzinie”.

Spotkanie opłatkowe.
-wigilia w moim domu
-wigilia klasowa
-teksty świątecznych życzeń
Zna tradycje i zwyczaje wigilijne.
Aktywnie uczestniczy w życiu rodziny.
Potrafi kulturalnie zachowywać się w różnych sytuacjach.
Jest współodpowiedzialny za atmosferę domową. Organizacja Wigilii klasowej.
Wzajemne refleksje.
Udział w apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Styczeń

Prawa i obowiązki ucznia.
-przypomnienie informacji zawartych w Statucie Szkoły.
Zna swoje prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły.
Rozumie na czym polegają jego obowiązki jako ucznia.
Przypomnienie informacji zawartych w Statucie Szkoły – prawa i obowiązki ucznia.

Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe.
Uczeń wie jakie niebezpieczeństwa grożą w wyniku brawury i lekkomyślności podczas zabaw: na śniegu i lodzie, w domu, przy drodze.
Plansze ze znakami drogowymi.
Konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego.

Oceniamy nasze zachowanie w I półroczu.
-przypomnienie regulaminu oceniania zachowania,
-analiza dotychczasowych wyników w nauce,
Zna zasady wystawiania oceny z zachowania
Uczeń potrafi dokonać samooceny oraz oceny społeczności uczniowskiej.
Potrafi ponosić odpowiedzialność za własne czyny.Przypomnienie zasad oceniania zachowania.
Dokonywanie samooceny.

Luty

Czy mądrze korzystam z telewizji i komputera?
-co oglądamy i jaki jest wpływ TV na moje wyniki w nauce?Rozumie, że długie korzystanie z komputera i telewizji jest szkodliwe.
Zna sposoby docierania do różnych źródeł informacji, dostrzega skutki wpływu mediów na styl życia.
Potrafi selekcjonować programy TV.
Ankieta.

Walentynkowa poczta.
Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
Udział w walentynkowym apelu.
Poczta walentynkowa.

Nasze obowiązki wobec szkolnych kolegów.
-pomoc koleżeńska,
-sukcesy moje i klasy,
Zna zasady koleżeństwa i bezinteresownej pracy na rzecz innych (pomoc słabszym w nauce)
Utworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej.

Jestem dobrą koleżanką i dobrym kolegą.
-potrzeby i wartości koleżeństwa i przyjaźni,
-cechy charakteru , osobowość a koleżeństwo i przyjaźń,
Potrafi odróżnić cechy dobrego i złego kolegi.
Potrafi określić , czy ma dobrego kolegę, koleżankę.
Wie, jaka jest jego rola w budowie koleżeństwa.
Potrafi określić różne rodzaje przyjaźni np. bezinteresowna, przedszkolna. Warsztaty
Konkurs na super kolegę, koleżankę w naszej klasie.

Marzec

Moje zachowanie w szkole i poza szkołą.
-bezpieczeństwo i zasady zachowywania się w czasie przerw (w budynku szkolnym, na boisku) oraz w czasie lekcji,
-asertywność - umiejętność odmawiania. Odróżnia zachowanie pozytywne od negatywnego i rozumie potrzebę pozytywnego zachowania.
Ma świadomość skutków negatywnego zachowania.Pogadanka „Jak bezpiecznie spędzać przerwy”.
Scenki.

Kultura języka, stroju, zachowania.
-cechy człowieka kulturalnego,
-poprawne zachowanie się w określonych miejscach i sytuacjach,
-savoir vivre nie tylko od święta,
Potrafi poprawnie, kulturalnie zachowywać się w różnych miejscach i sytuacjach, potrafi stawiać sobie wymagania i ich przestrzegać.
Potrafi rozwiązywać konflikty bez przemocy.
Rozmowa z elementami dyskusji

Historia i tradycje naszej szkoły.
-ile lat funkcjonuje moja szkoła, kto z mojej rodziny do niej uczęszczał?
-jakie są tradycje mojej szkoły ?
-co byś zmienił (a) gdybyś został jej dyrektorem?
Zna historię i tradycje swojej szkoły.
Wie co to jest archiwum szkolne i kronika szkoły.
Dostrzega konieczność zmian w swojej szkole, potrafi o nich mówić. Wywiady, rozmowy.
Kronika szkoły, pogadanka
Burza mózgów

Wielkanoc - nasze tradycje rodzinne.
Bezpiecznie spędzamy dni wolne.
Czynnie uczestniczy w życiu rodziny (podtrzymuje tradycje związane z obrzędami wielkanocnymi: malowanie pisanek, śmigus-dyngus).
Jest współodpowiedzialny za atmosferę domową.
Swobodne wypowiedzi uczniów. Wzajemne refleksje.

Kwiecień

Człowiek wrogiem czy przyjacielem przyrody? Światowy Dzień Ziemi.
-jak chronić przyrodę?
-znaczenie lasów, wód, parków narodowych i rezerwatów dla utrzymania czystości naszego środowiska,
-troska o własne środowisko w domu, szkole, miejscowości i okolicy,
Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Dba o przyrodę, dokarmia ptaki.
Wie jak zachować się w parku, lesie. Potrafi obserwować przyrodę.
Troszczy się o czystość w klasie, szkole, domu.
Samodzielnie włącza się do akcji na rzecz ekologii.
Potrafi pracować w zespole. Burza mózgów
Pogadanka.
Swobodne wypowiedzi uczniów.
Przygotowanie apelu z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Wielkie majowe święto.
Potrafi opowiedzieć o majowym święcie.
Pogadanka. Udział w apelu.

Maj

Co to jest higiena osobista?
-czym jest higiena?
-samopoczucie, zmęczenie, wypoczynek
-o wodzie i mydle
-kosmetyki i ich używanie
Zna i stosuje zasady higieny ciała (mycie rąk, higiena jamy ustnej, czystość ciała i bielizny osobistej).
Spotkanie z pielęgniarką szkolną.
Pogadanka pouczająca.

Jak się odżywiam?
-wartości pokarmowe produktów,
-czystość w przygotowywaniu posiłków,
-częstotliwość spożywania posiłków,
Wie, jakie produkty należy spożywać.
Potrafi wskazać zdrową żywność.
Rozumie potrzebę prawidłowego odżywiania się oraz estetyki spożywania posiłków.
Potrafi kulturalnie zachowywać się przy stole.
Pogadanka.

Pamiętam o Dniu Matki.
Rozumie jaką rolę zajmuje mama w rodzinie.
Potrafi wyrażać swoje uczucia.
Rozumie bezinteresowną miłość matek do swoich dzieci.
Chwila refleksji na temat matki.

Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Wie, że jest bezpieczny w swojej rodzinie i społeczeństwie.
Wie, że oprócz obowiązków ma też prawo do zabawy.

Czerwiec

Praca zawodowa naszych rodziców.
Kim chcę zostać?
-zawód moich rodziców,
-zawód wyuczony i wykonywany,
-czym się kierować przy wyborze zawodu, Zna zawody swoich rodziców.
Potrafi powiedzieć, kim chciałby zostać w przyszłości.
Rozumie, że celem każdego człowieka jest zdobycie zawodu i pracy.
Wie, że każda praca wymaga wysiłku i poszanowania.
Pantomima.
Rozmowy, swobodne wypowiedzi uczniów.

Samoocena, ocena mojego zachowania i kolegi.
-podsumowanie wyników nauczania,
-wnioski z całorocznej pracy,
Uczeń potrafi dokonać samooceny oraz oceny społeczności uczniowskiej.
Rozumie swój wkład w osiągniętych wynikach swojej klasy w bieżącym roku szkolnym.
Wie, że jego drobne osiągnięcia są sukcesem całej klasy.
Potrafi ponosić odpowiedzialności za własne czyny.
Dokonywanie samooceny.

Bezpiecznie spędzamy wakacje.
Zna zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas wakacji w różnych miejscach np. nad wodą, w lesie.
Potrafi odróżnić zabawy bezpieczne od niebezpiecznych.
Zna przepisy ruchu drogowego.
Pogadanka.

Plan wycieczek:
1.Ognisko integracyjne (październik);
2.Wycieczka do teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na przedstawienie pt. "Królowa Śniegu" (1 dniowa w listopadzie);
3.Wycieczka turystyczno – krajoznawcza ( 1 dniowa w maju);
4.Wyjścia do kina.
5.Inne ew. wycieczki po uzgodnieniu z rodzicami.
Wychowawca klasy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.