X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41369
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z awansu na nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2016

SPRSWOZDANIE Z DZIAŁAŃ
DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO

Okres działań 01.09.2016 r.-31.12.2016 r.

Monika Ziemniak
nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach. W ramach odbywania stażu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 zrealizowałam poniżej wymienione zadania wynikające z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Organizacja własnego doskonalenia zawodowego:
 Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
 Zapoznałam się z dokumentacją regulującą zasady funkcjonowania i organizacji szkół;
 Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu;
 Napisałam plan rozwoju zawodowego;
 Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym i analizowałam dokumentację szkolną;
 Gromadziłam dokumenty potwierdzające realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:
 Brałam udział w szkoleniach : ,,Efektywna motywacja i zarządzanie sobą’’, ,, Sztuka stawiania jasnych granic ‘’;
 Aktywnie uczestniczyłam w pracach Rad Pedagogicznych ;
 Systematycznie korzystałam z fachowej literatury :
 Systematycznie korzystałam z czasopism: ,,Bliżej Przedszkola’’, ,,Wychowanie Przedszkolne’’, ,, Nauczyciel Przedszkola ‘’, ,,Forum nauczycieli ‘’ ;
 Korzystałam z informacji zamieszczanych na stronach internetowych:
- www.publikacje.edu.pl, www.literka.pl, www.edux.pl, www.wsip.pl.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pedagogicznych.
 Tworzyłam materiały dydaktyczne oraz dokumentację nauczyciela-wychowawcy. Na przełomie października/listopada 2016 roku przeprowadziłam okresową diagnozę osiągnięć edukacyjnych;
 Wzbogacałam swój warsztat pracy układając i gromadząc scenariusze ciekawych zajęć. Większość z nich opierała się na wykorzystaniu metod aktywizujących dziecko, co znacznie podniosło walory prowadzonych zajęć i przyniosło lepsze efekty wychowawczo-dydaktyczne;
 Wykonywałam wiele pomocy dydaktycznych do zajęć, dekoracji sali, ciekawych materiałów i narzędzi plastycznych.

4. Podejmowanie dodatkowych zadań, pełnienie dodatkowych funkcji na rzecz doskonalenia
swojej pracy oraz jakości szkoły.
 Pomagałam młodym nauczycielom w tworzeniu dokumentacji ,radzeniu sobie w różnych sytuacjach;
 Przygotowałam uczniów do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
 Pełnię rolę wychowawcy klasowego ;
 Spotykam się z rodzicami na spotkaniach wywiadowczych. We wrześniu 2016 roku zorganizowałam zebranie inauguracyjne z rodzicami, na którym omówiłam sprawy organizacyjne grupy. Pozyskałam rodziców do ścisłej współpracy, wyłaniając trójkę grupową do Rady Rodziców. W listopadzie przeprowadziłam spotkanie z rodzicami dzieci pięcio- i sześcioletnich , na którym omówiłam zbiorowo i indywidualnie wyniki przeprowadzonej diagnozy wstępnej gotowości szkolnej. W grudniu 2016 zorganizowałam zebranie w ramach pedagogizacji rodziców nt. ,, Nadmierna absencja wychowanków’’;
 Na bieżąco prowadziłam rozmowy z rodzicami dot. postępów dzieci , trudności, wątpliwości itp.;
 Rodzice wspaniale zaangażowali się w pomoc przy organizacji imprezy ,, Mikołajkowej ‘’, a także kolejny raz wsparli finansowo przedsięwzięcie.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
 Wykonałam środki dydaktyczne za pomocą komputera;
 Opracowałam dokumenty, sprawozdania, kart pracy, scenariusze hospitacji, plany;
Opracowałam i wykonywałam ogłoszenia, materiały informacyjne dla rodziców;
 Gromadziłam niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu;
 Wykorzystywałam w pracy encyklopedie multimedialne i Internet;
 Korzystałam z programów komputerowych tj. Microsoft Word, Excel ;
 Wykorzystywałam pocztę elektroniczną do kontaktów z rodzicami oraz nauczycielami.
2. Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Uzupełniam i wzbogacam własny zestaw pomocy dydaktycznych ( płyt CV/DVD z piosenkami);
 Relacjonowałam ważne wydarzenia z życia grupy za pomocą aparatu cyfrowego;
 Przygotowałam i wyświetlałam prezentacje multimedialne.

§ 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami naszej szkoły. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami.
 Praca na rzecz Rady Pedagogicznej:
- przygotowałam i przedstawiłam sprawozdanie z wstępnej diagnozy dojrzałości szkolnej za I semestr roku szkolnego 2016/2017 na posiedzenie Rady Pedagogicznej;
 W roku 2016/2017 jestem opiekunem stażu. Podczas zajęć obserwowanych i prowadzonych przez stażystkę miałam możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Udzielałam rad i wskazówek oraz pomagałam w tworzeniu dokumentacji.
 Byłam również obserwatorem zajęć otwartych :
- zajęcia z sensoplastyki ,, Rewolucja w kuchni ‘’ – prowadzone przez p. Andżelikę Jakubowską ;
- zajęcia plastyczne ,, W zdrowym ciele zdrowy duch – malowanie plakatów propagujących ruch i zdrowie’’ - prowadzone przez p. Agatę Dudę
 Udostępniałam wykonane przez siebie pomoce dydaktyczne innym nauczycielom.

§ 8 ust. 2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 Stworzenie planu pracy - obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla ucznia mającego trudności w nauce oraz problemy zdrowotne.

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych, w tym także zaleceń PPP;
 Obserwacja uczniów na tle grupy;
 Rozmowa indywidualna z uczniami i ich rodzicami;
 Zorganizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
2.Praca z uczniem mającym trudności w nauce.
 Prowadzenie zajęć indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
3. Praca z uczniem zdolnym.
 Przygotowanie dzieci i udział w różnorodnych konkursach.
4. Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
 Odwiedziłam wraz z przedszkolakami Urząd Pocztowy w Polkowicach;
 Odwiedziłam z grupą ,, Motylki ’’ stadninę koni na Dolnych Polkowicach;
 Zorganizowałam spotkanie z pielęgniarką szkolną;
 Zorganizowałam spotkanie w szkolnej czytelni nt. ,, Czytelnia miejscem pracy i rozrywki ‘’ – poznanie na czym polega praca bibliotekarza;
 Zorganizowałam spotkanie z Górnikiem;
 Współpracowałam z Miejsko – Gminno Biblioteką Pedagogiczną – obchody ,, Dnia Pluszowego Misia ‘’;
 Wzięłam udział z grupą przedszkolną w spotkaniu integracyjnym z okazji Polkowickiego Dnia Przedszkolaka.
5. Wycieczki i wyjścia poza teren szkoły.
 Wycieczka do sklepu samoobsługowego – dział warzywny.
 Organizowanie wyciecze pieszych do parku.
6. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
 Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowane przez inne placówki oświatowe i instytucje:
- konkurs plastyczny pt. ,, Kropka tu, kropka tam ... ‘’ – organizowany przez Przedszkole Miejski nr 6 w Polkowicach ( praca grupowa);
- konkurs plastyczny pt: ,,Egzotyczne zwierzęta ‘’ – organizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach – udział 3 dzieci;
- konkurs plastyczny pt: ,,Mój przyjaciel – Miś‘’ – organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach – udział 2 dzieci ( wyróżnienie ) ;
- konkurs plastyczny pt: ,,Rozsądek na drodze‘’ – organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Polkowicach – udział 2 dzieci ( zajęcie I i II miejsca) ;
- konkurs plastyczny pt: ,,Rozsądek na drodze ‘’ – organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy – udział 1 dziecka.
 Uczestniczyłam wraz z moimi wychowankami w VI ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Śniadanie daje moc . Dzień zdrowego śniadania’’.

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Polkowicach.
 Współpracowałam z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Polkowicach kierując uczniów za zgodą rodziców na badania diagnostyczne;
 Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 Starannie realizowałam zalecenia poradni dot. uczniów mających opinie.
2.Współpraca ze szkolnym pedagogiem, psychologiem i logopedą.
 Współpracowałam z pedagogiem, psychologiem i rodzicami w celu poznania środowiska uczniów oraz rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych;
 Współpracowałam z logopedą szkolnym. Nasz współpraca polegała na indywidualnych konsultacjach , które polegały na wymianie się informacjami dot. poszczególnych uczniów, ich postępami w nauce i zaangażowaniu podczas terapii logopedycznej.
3. Udział w różnych akcjach i zbiórkach.
 Uczestniczyłam wraz z moimi wychowankami w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły :
- zbiórka plastikowych nakrętek ;
- zbiórka datków na rzecz podopiecznych schroniska ,, Miseczka dla koteczka ‘’ .

§ 8 ust. 2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1.Nagroda Dyrektora Szkoły:
 W październiku 2016 r. otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej.

§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

Jeśli chodzi o realizację tego paragrafu , jestem w trakcie realizacji.

Polkowice, dn.13.01.2017 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.