X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41123
Przesłano:

Sprawozdanie z planu awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1.09.2012-31.05.2015

Wstęp

Jestem nauczycielem z dziewięcioletnim stażem pedagogicznym, zatrudnionym w ramach umowy o pracę na czas nieokreslony. Ukończyłam studia magisterskie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. K.A. Hlonda w Mysłowicach na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. W tym roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu „Wspierania i edukacji osób ze spektrum autyzu” w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” w Katowicach.
Procedurę awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam z dniem 1 września 2012 roku w wymiarze dwa tata i dziewięć miesięcy.
Na podstawie analizy przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu, a także bilansu nauczycielskiej aktywności sporządzilam Plan Rozwoju Zawodowego. Dokument uwzględniał specyfikę placówki i opierał się głównie na kontynuacji, rozwinięciu oraz udoskonaleniu podejmowanej przez mnie dotychczas działalności. W okresie stażu realizwoałam szerg dodatkowych zadań, które nie zostały ujete w planie rozwoju jednakże były zgodne z potrzebami i polityką placówki.
W opracowaniu sprawozdania przyjęłam wariant opisujący realizację moich poczynań według wymagań wobec nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( § 8.2 )

§7.1 pkt 1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Kreowanie indywidualnego wizerunku placówki
Jednym z przejawów dążenia do zapewnienia dziecku optymalnych warunków rozwoju jest współdziałanie rodziny i przeszkola. Właściwe relacje między nauczycielem, a rodzicami są szansą na stworzenie wspólnego „frontu wychowawczego” ustalenie wspólnych kierunków działań, a w ich wyniku harmonijnego rozwoju dziecka.
W kontaktach z rodzicami ważne jest wzajemne zaufanie, szczere zainteresowanie nauczyciela i rodzica, rozwojem każdego dziecka, współodpowiedzialność za wychowanie dziecka. W trakcie realizacji moich oddziaływań pedagogicznych zawsze kierowałam się słowami Wojciecha Eichelberga: „Czas i uwaga darowana dzieciom przez swoich rodziców jest dla nich największym źródłem siły , odporności i zdolności do kochania na resztę życia”.
 Zebrania i kontakty indywidualne z rodzicami
Prowadząc zebrania z rodzicami przekazywałam ogólne założenia planu pracy dydaktyczno-wychowawczej, omawiałam wyniki wstepnej obserwacji dziecka, dokonałam podsumowania półrocznej i całorocznej pracy z uwzględnieniem osiągnięć i trudności dzieci. Zebrania grupy rodziców dawały możliwość podzielenia się doświadczeniami i przekazania swoich obserwacji i uwag związanych z pobytem dziecka w przedszkolu. Dawały możliwość omówienia wszystkich imprez, w których dzieci brały już udział i tych, które odbędą się w najbliższym czasie jak również zapoznania z działaniami podejmowanymi w czasnie pobytu dziecka w przedszkolu:
• Gorąco zachęcałam rodziców do czytania swoim pociechom. Przedstawiałam wartości wychowawcze płynące z kontaktu z książką oraz wpływ słuchnia bajek na rozwój intelekualny, wyobraźnię dziecka, refleks. Książka pokazuje istnienie takich wartości jak miłość, przyjaźń, szacunek do drugiego czlowieka, tolerancja dla jego odmienności.

• Wygłosiłam prelekcję na temat zdrowia jamy ustnej i zachęciłam do uczestniczenia dzieci i rodziców w projekcie „Edukacja, promocja, profilatyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.
• Przeprowadziłam wśród rodziców ankietę ewaluacyjną na temat współpracy rodziców z przedszkolem.

Żadne formy współpracy nauczyciela i rodzica nie zastąpią jednak kontaktu indywidualnego na konsultacjach tych dwóch odpowiedzialnych za rozwój i wychowanie dziecka osób. Indywidualna romowa jest dla mnie najdogodniejszą okazją do rzetelnego i szczegółowego zrelacjonowania sytuacji dziecka w grupie. Wspólnie z rodzicami mogę omówić sukcesy, przeanalizować porażk, a także w razie konieczności określić formę wspólnych, jednolitych oddziaływań wychowawczych. Rozmawiając z rodzicem zawsze staram się być rzeczowa i konkretna. Podaję raczej stwierdzenia opisowe, a nie sądy wartościujące. Dbam o stworzenie dogodnych warunków do rozmowy i zawsze ostateczny wybór rozwiązania pozostawiam rodzicowi. Jestem przekonana iż taka forma kontaktu sprzyja umocnieniu wzajemnych relacji i przynosi obopólne korzyści.

Uzyskane efekty
Nawiązanie relacji interpersoanlych w duchu zaufania i wzajemnego szacunku.
Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny.
Zwiększanie rangi znaczenia insttytucji przedszkolnej poprzez zaangażowanie jej pracowników w całościowe wychowanie dzieci.
Bezpośrednio i pośrednio pomagałamrodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych podnosząc stopień ich refleksyjności.
Ścisła współpraca z rodzicami umożliwiła mi diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka. Poznając bliżej warunki wychowawze dziecka mogłam w sposób bardziej precyzyjny ukierunkować oddziaływania wychowawczo-opiekuńcze na faktyczne potrzeby dziecka i rodziny.

 Zajęcia otwarte dla rodziców

Od początku swojej pracy w przedszkolu systematycznie prowadzę zajęcia otwarte dla rodziców, które dawały im możliwość obserwacji swoich dzieci na tle grupy. Rozpoczynając staż zaczęła prace z najmłoszą grupą wiekową dzieci i miałam okazjeprowadzić ją przez cały okres stażu, co umożliwiło mi zaplanowanie takich spotkań z rodzicami .

Zajęcia te były prowadzone w nastepujący sposób:
- w pierwszym roku mojego stażu w grupie trzylatków rodzice mogli obserwować zajęcia zdominowane przez zabawę (zabawy ruchowe, ruchowo-naśladowcze, muzyczno-ruchowe, dźwiekonaśladowcze, konstrukcyjne).
- w drugim roku rodzice obserwowali zajęcia jak również mieli możliwość uczestniczenia w nich np. w czasie wykonywania pracy plastycznej
- w ostatnim roku stażu w grupie dzieci pięcioletnich rodzice obserwowali zajęcia, w których dzieci musiały sobie przyswoić pewne umiejętności lub informacje. W czasie tych zajęć realizowany był m.in. program „Hej zabawo”. Takie spotkania umozliwiły mi rówinież wyjasnienie celów jakie chciałam osiągnąć w czasie zajęć, a ich przebieg pokazywał jak krok po kroku ten cel został osiągany.
Zajęcia w grupie trzylatków, 2012/13 rok :
o „Oznaki jesieni” – oglądanie ilustracji przestawiającej jesienny krajobraz, wyszukiwanie oznak jesieni, zabawy ruchowe z wykorzystaniem kolorowych liści, chust – jesienny wiatr
o „Wiosenny bal” – przygotowanie przez rodziców strojów na bal wiosenny, zabawy przy muzyce – pedagogika zabawy, wspólne tańce z rodzicami
Zajęcia w drugim roku stażu w grupie czterolatków:
o „Magia Świąt Bożego Narodzenia” – zabawa ruchowo-naśladowcza przy piosence „Choineczki”, słuchanie legendy o choince i rozmowa na temat jej treści, przypomnienie innych zwyczajów świątecznych, wspólne z rodzicami wykonanie stroika świątecznego
o „Wiosenne spotkania na łące” – słuchanie wiersza B. Formy „Bocianie” z wykorzystniem ilustracji, rozmowa kierowana na temat bocianów i ich zwyczajów, ogladanie papierowych piór, porównywanie ich wielkości i kolorów, ćwiczenia oddechowe z wykorzytaniem piór, wykonanie bociana z wykorzystaniem papierowych rolek i talerzyka (wspólna praca plastyczna rodzica i dziecka)
Zajęcia w grupie pięciolatków, 2014/15 rok :
o „Co robią zwierzęta jesienią?” – wprowadzenie w nastrój jesienny piosenką, prezentacja przysmaków jeża i wiewiórki, zbieranie zapasów dla wiewiórki i budowanie z kolorowych liści domu dla jeża, zabawa ruchowa dzieci i rodziców „Wiewiórki do dziupli”
o „Tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi”- zabawy matematyczne w oparciu o piosenkę „Pisanki” K.Bayer, wyszukiwanie pisanek ukrytych w Sali, przeliczanie, naklejanie pisanek na kartkę, wspólne z rodzicami ozdabianie.
o „Różne emocje” – zajęcia realizowane w ramach programu „Hej zabawo”. Celem zajęć jest rozpoznawanie i okazywanie emocji negatywnych i pozytywnych. Zaakceptowanie możliwości przeżywania wszelkiego rodzaju emocji.
Zajęcia otwarte cieszyły się duzym powodzeniem o czym świadcze frekwencja osób oglądających, jak i ciepłe słowa uznania i podziękowania ze strony rodziców.
Uzyskane efekty
Pokazanie rodzicom na czym polega praca z ich dziećmi i jak w formie zabawy można uczyć wielu umiejętności i dostarczać potrzebne i ciekawe informacje
Zainspirowanie rodziców do podjęcia podobnych działań w domu szczególnie jeżeli chodzi o wspólną działalność plastyczną czy organizowanie zabaw
Zasowanie technik psychoedukacyjnych w pracy z dziećmi, pokazanie rodzicom drogi do wychowania swoich dzieci

 Prowadzenie strony internetowej przedszkola
Mając na uwadze budowanie właściwego wizerunku przedszkola prowadzę chronologiczny zapis zdarzeń w postaci relacji fotograficznych w albumach na stronie internetowej przedszkola. Pozwala to na prześledzenie przez rodziców jak i przyjaciół przedszkola wydarzeń z naszego życia przedszkolnego.

Uzyskane efekty
Dokumentacja fotograficzna stanowi potwierdzenie prowadzonych działań

2. Prowadzenie i organizowanie uroczystości przedszkolnych
Przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury takie jak: zwyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania czy tez ogólnie przyjete normy społeczne podaje się dzieciom w wieku przedszkolnym na wiele różnych sposobów. Jednym z praktycznych sposobów wzbogacania przedszkolaków w taka właśnie wiedzę jest orgaznizowanie tematycznych przedstawień lub okazjonalnych uroczystości. W tak zaaranżowanych warunkach tworzy się jedyne w swoim rodzaju okazje do praktycznej percepcji i bezpośredniego odczówania przez dzieci ważnej obyczajowo fabuły. Wiersz, piosenka, muzyka, taniec czy inscenizacja osadzone na gruncie konkretnego nastroju przemawiają do dziecięcego umysłu wyjątkowo sugestywnie i mają większy wpływ na poziom właściwego zrozumienia niż teoretycznie przekazywane informacje.
W okresie stażu przygotowałam liczne uroczystości okolicznościowe wynikające z ogólnie przyjętego kalendarza imprez oraz świąt. Do powtarzających się w każdym roku szkolnym uroczystości należały te obchodzone z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Mamy i Taty”. Niezależnie od prowadzonej grupy wiekowej organizowałam montaże słowno-muzyczne lub zajęcia w formie zabawy z bliskimi za pośrednictwem których, moi wychowankowie mogli kultywować rodzinne tradycje i dać wyraz własnym uczuciom związanym z osobami z najbliższego otoczenia.
Tematyka zajęć była następująca:
• „Pasowanie na przedszkolaka” (2012/13) – śpiewanie poznanych piosenek, zabawy ruchowe przy muzyce
• „Dzień Babci i Dziadka” (2012/13) – zabawy ruchowe z dziadkami, przedstawinie poznanych piosenek przygotowanych z okazji święta, wspólna recytacja wierszyka.
• „Jasełka” (2013/14) – przedstawienie dla rodziców, społeczności przedszkolnej. Pierwsze wystepy z podziałem na role, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.
• „Dzień Mamy i Taty” (2013/14) – przygotowanie programu artystycznego i wręczenie upominków dla rodziców
• „Skarby jesieni” (2014/15) – przedstawienie dla rodziców. Duża forma teatralna, dzieci przebrane za mieszkańców lasu przedstawiają inscenizację.
• „Przedszkolne kolędowanie”(2014/15) – spotkanie opłatkowe, wspólne śpiewanie pastorałek, inscenizacja jasełek w wykonaniu „Kubusiów”
• „Spotkanie z zajączkiem” (2014/15) – inscenizacja „Wielknocne jajeczko” przedstawione rodzicom i społeczności przedszkolnej.
• „Dzień Edukacji Narodowej” (2014/15) – przedstawienie dla społeczności przedszkolnej, przygotowanie upominków dla pracowników przedszkola.
Przygotowanie przedszkolnych uroczystości zawsze wiązało się z opracowaniem scenariuszy, wykonaniem elementów strojów dzieci jak i dekorowaniem pomieszczeń. Reżyserowanie artystycznej strony każdego z opisanych wczesniej zamierzeń wiązało się z przygotowaniem oprawy technicznej, trenowaniem dzieci – aktorów, sporą dyspozycją czasową i pełnym zaangażowaniem w realizację całokształtu. Wysiłek włożony w produkcję przedsięwzięć owocował zwykle wspaniałymi efektami i z reguły przynosił wszystkim zaangażowanym sporą satysfakcję.

Uzyskane efekty
Organizując uroczystości przedszkolne dawałam dzieciom możliwość przyswajania określonego zasobu wiadomości. Umożliwiłam im kształtowanie kultury współżycia, współpracy, współtworzenia.
Poruszjąc się na płaszczyźnie artystycznej w konwencji sztuki i twórczości oddziaływałam na różne sfery dziecęcej osobowości.
W toku praktycznych działań kształtowałam wrażliwość estetyczną oraz pozytywne zachowania społeczne u moich wychowanków
Umożliwiłam każdemu dziecku odkrycie własnego potencjału artystycznego.
Stwarzałam warunki do wyrażenia siebie w innej, niż tradycyjna formie. Pomagałam dzieciom nieśmiałym pokonywać własne lęki i opór przed publicznymi wystąpieniami. Przekonwałam je do zwiększenia wiary we własne siły i mozliwości. W trakcie uroczystości prezentowałam nie tylko osiągnięcia i umiejętności dzieci, ale także własne możliwości i kreatywne podejście do wykonywanej roli.
Przyczyniałam się do integracji treści programowych, metod i form pracy.
Wzmacniałam więź między przedszkolem a środowiskiem lokalnym.
Poszerzałam zakres działań przedszkola w aspekcie wychowawczym,dydaktycznym i opiekuńczym.
Przyczyniałam się do integracji środowiska przedszkolnego i bliskich dzieci.

3. Zwiększanie efektywności prowadzonych zajęć poprzez ich uatrakcyjnienie.

Pracę nauczyciela przedszkola musi charakteryzować ustawiczna gotowość do stwarzania sytuacji aktywizującej dziecko. Podnosząc atrakcyjność i efektywność prowadzonych zajęć wykorzystywałam aktywizującje metody nauczania rozwijające twórczą aktywność dziecka (drama, iprowizacja, elementy metody pedagogiki zabawy, zabawy badawcze, spacery, obserwacja przyrody). Na swoich zajęciach często stosowałam dramę, która jest niekonewncjonalną metodą pedagogiczną bliską dzieciom z powodu szczególnego jej związku z naturalnymi skłonnościami dzieci do zabawy, daje dzieciom mozliwość całkowitego przezycia doswiadczenia w sferach poznawczej i emocjonalnej. Stosowałam również małą formę teatralną w postaci wsparcia czytanego opowiadania, wiersza lub bajki kukiełkami postaci w nich wystepujących. Atrakcyjniejszy był również czytany tekst jeśli używałam ilustracji określonych scen i dawałam mozliwość dospasowania odpowiednio do danego fragmentu tekstu lub ułożenia ich według następstwa czasowego. Atrakcja było spotkanie z panią z biblioteki a jeszcze większą frajdą wycieczka do biblioteki.
Organizowałam zajęcia i wycieczki w terenie pozwalające dzieciom poznać ich najbliższą okolicę oraz potrzebę ochrony środowiska, w którym żyjemy. Dzieci bardzo żywo reagują na przybliżanie im różnych zajwisk z otaczającego ich najblizszego środowiska . Przykładem może być obserwacja drzew jesienią, zbieranie kolorowych liści i ich nasion, każde z nich chcialo mieć taki zbiór. Bardzo chetnie wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem zebranego materiału przyrodniczego. Doświadczenia zdobywane węchem np. zapachu opadłych liści, ziemii, trawy. Coś tak zwyczajengo, jak pochylenie się nad trawnikiem i zauważenie żyjących tam różnych stworzeń. Obserwacja przyrody i zagrożeń ziązanych z zanieczyszczeniami wiązały się również z organizacją zabaw badawczych. Przykładem może być wyjście na zimowy spacer, który spowodował, że szybko musieliśmy zrobić doświadczenie ze śniegiem. Dzieci odkryły, że ten biały puch jest brudny, a dla niektórych było to ostrzeżenie żeby go nie jeść. Same bowiem wybierały miejsc skąd zbieraliśmy puch najczystszy, włożyliśmy do czytego pojemnika i przyniesliśmy do Sali. Gdy się roztopił dzieci miały namaalny dowód, że to prawda jak Pani mówiła,że śnieg jest brudny i nie należy go jeść. Doświadczenie należało zakończyć ustaleniem przyczyny dlaczego biały, świeży puch jest brudny.
Obserwowaliśmy tez i ocenialiśmy miejsca w paru gdzie przyjemnie i bezpiecznie było nam się bawić, i takie miejsc gdzie zabawa była niebezpieczna ze względu na pozostawione śmieci. To są tylko nieliczne przykłady moich działań, ale pokazują jak zaintersować dzieci i w atrakcyjny sposób przekazać okresloną wiedzę. Wiele czasu poświęciłam na prace plastyczne, i chcąc by były ciekawe stosowałam rózne techniki ich wykonania. Cała przygoda z pracami plastycznymi musiala się zaczać od nauki prostego rysunku i konsekwentnego działania, aby dziecko pracę skończyło, i aby miało poczucie sukcesu z dobrze i samodzielnie wykonanej pracy.
Ostatni rok edukacji dzieci dawal mi poczucie satysfakcji z obserwacji ich zadowolenia kiedy mogły się wykazać swoją wiedzą matematyczną, sprawnościa fizyczną, aktywnościa artstyczną w czasie zorganizowanego występu lub swobodnej zabawy.

Efekty pracy
Praca z technikami dramy nauczyła moich podopiecznych współdziałania w zespole, ułatwiła przyswojenie wiadomości, pozwoliła lepiej poznać siebie i innych
Praca niekonwencjonalnymi metodami pedagogicznymi przyniosła obopólną radość i satysfakcję
Stosowane metody podniosły poziom atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć, a także w ujęciu całościowym jakość pracy placówki.

§7.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Nauczyciel to zawód wymagający ciągłego kształcenia. W czasie swojej drogi zawodowej systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i doskonalę swoje umiejętności ppedagogiczne. Odkąd pracuje w przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi kształcę się również w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Ponieważ pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych staram się również podwyższać swoje kwalifikacje z zakresu edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wszystkie szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe uzupelniają mój warsztat pracy i pozwalają nabywać nowe umiejętności. Wszystkie te przedsięwzięcia związane z rozwojem zawodowym służyły również podwyższaniu jakości pracy przedszkola.

W okresie stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego :
1. „Uroczystości w przedszkolu. Nowe pomysły jesień-zima” (2013)
2. „Pedagogika zabawy” (2012)
3. „Bezpieczeńswo i higiena pracy” (2013)
4. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (2015)
5. „Zabawy z chustą i tańce proste wg KLANZY (2015)
6. Rozwijanie świadomości ciała, wzrost dziecięcej aktywności, nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem oraz przełamywanie barier komunikacji metodą Knillów (2014)
7. Warsztat : „ Warunki dobrej rozmowy”. (2014)
8. Warsztat: „ Jak rozmawiać z rodzicem o sprawach trudnych?” (2014)
9. Warsztat doskonalący umiejętność rozwiązywania konfliktów z rodzicami (2015)
10. Autoprezentacja (2015)
11. Edukacja poprzez ruch (2015)
12. Techniki relaksacyjne (2015)
13. Bajkoterapia (2015)
14. Rozwiązywanie bieżących problemów z rodzicami, przygotowanie n-li do rozmów (2015)
15. Rozmowy z trudnym rodzicem (2015)
16. Ewaluacja zewnętrzna (2015)
17. Studia podyplomowe „Edukacja i wspieranie osób ze spektrum autyzmu” (2015)
18. Terapie wspomagające rozwój dziecka z autyzmem (2013)
19. Dziecko z autyzmem w systemie edukacji (2013)
20. Sieć wsparcia dla szkół i placówek pracujących z uczniem autystycznym (2014)
21. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (2013)
22. „Niepełnosprawność a edukacja – Autyzm – chcę wiedzieć i zrozumieć „ (2014)
23. „Niepełnosprawność a edukacja – Żyć z autyzmem” (2015)

Od momentu podjęcia pracy starałam się być osobą poszukującą i ustawicznie dokształcającą się, aby w ten sposób stać się nauczycielem otwrtm na nowe propozycje i bardziej twórczym w realizacji podejmowanych zadań.

Uzyskane efekty całego doskonalenia zawodowego
Uzyskanie nowych inspiracji w podejmowaniu działań edukacyjnych
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Poszerzanie wiedzy i umiejetnosci o nowe formy i metody pracy
Wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych w praktyce
Wzrost efektywnosci podejmowanych działań w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi
Rozwój współpracy z innymi nauczycielami
Podniesienie jakości pracy własnej i pracy przedszkola poprzez wzbogacenie bazy teoretycznej i praktycznej w odniesieniu do wykonywanego zawodu nauczyciela.

§7.1 pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzglednieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Przygotowanie się do zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego wymagało poznania podstawowych przepisów prawa. Dlatego też uczestniczyłam w szkoleniach, których tematem były przepisy dotyczące nauczycieli.
1„Prawne aspekty pracy nauczyciela” (2012)
2.„Prawne i etyczne aspekty pracy nauczycieli – odpowiedzialność dyscyplinarna” (2014)
Uczestnicząc w szkoleniach poznałam możliwości korzytania ze stron internetowych, na których znajdują się systematycznie uaktualniane przepisy prawa oświatowego.
Uzyskane efekty
Dzięki poznanym przepisom prawa wiedziałam jak dokumentować swoją działalność i jak wyglada odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

§7.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenie karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;

1. Dokumentacja pracy nauczyciela w przedszkolu

Przez okres stażu prowadziłam systematycznie dokumentacje przedszkolną: dokumentowałam swoją pracę w dziennikach zajęć, opracowywałam miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniając w nich możliwości dzieci wymagające indywidualnej pracy. Przygotowywałam sprawozdania ze zrealizowanej przeze mnie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz obserwacje wychowanków; opracowywałam scenariusze zajęć uwzględniając tematykę zawartą w miesięcznych planach pracy.
Zgodnie z zawartym kontraktem doskonaliłam swoje umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć. Proces ten odbywał się głównie przez uczestnictwo, w charakterze obserwatora, w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, a także poprzez samodzielne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli. Miałam to szczeście, że przez cały okres stażu prowadziłam grupę razem z moim opiekunem stażu co pozwoliło mi na stały kontakt i czerpanie z wiedzy i umiejętności doświadczonego nauczyciela.
Dokonywałam systematyczneo wzbogacania bazy dydaktycznej przez indywidualne przygotowanie pomocy dydaktycznych, ozdób i strojów dla dzieci wykorzytanych podczas zajęć w celu ich uatrakcjnienia. Poza tym, wykorzytując własne umiejętności plastyczne przygotowywałam dekoracje okolicznościowe na terenie swojej placówki (duże dekoracje ścienne).
W celu poszerzania własnego zasobu wiedzy oraz rozwijania własnych kompetencji brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Formy te wzbogaciły mój warsztat pracy lecz także sprzyjały mojemu rozwojowi zawoowemu.

2. Nagroda dyrektora

Praca w zawodzie nauczyciela jest dla mnie realizacją własnych dążeń, spełnieniem życiowych oczekiwań, ale przede wszystkim zajęciem dostarczającym mi ogromnych pokładów zadowolenia i osobistej satysfakcji. Obcowanie z dziećmi okazało się najcenniejszą i najbardziej wartościową szkołą życia. Będąc nauczycielem staram się nieustannie zmierzać do absolutnej poprawności po to, aby swoim zachowaniem, osobowością czy kulturą bycia wskazywać dzieciom właściwe wartości w otaczającym świecie. Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem, dbając przy tym o odpowiedni poziom osobistego rozwoju i właściwą drogę samorealizacji.
Podejmowane przeze mnie działania zostały docenione przez mojego pracodawcę i wyróżnione w postaci przyznanej mi Nagrody Dyrektora w 2013 r. Nagroda ta jest dla mnie tym cenniejsza, że otrzymałam ją po roku pracy w tej placówce.
Uzyskane efekty
Poprzez uhonorowanie nagrodą poczułam się wyróżniona i doceniona
Odczułam osobistą satysfakcję i zadowolenie
Otrzymałam dodatkową motywację do podejmowania i wykonywania zadań na gruncie zawodowym

3. Osiągnięcia własne i dzieci

W roku szkolnym 2012/13 Pani Dyrektor powierzyła mi pracę z najmłodszą grupą dzieci. Praca z maluchami w grupie integracyjnej stała się dla mnie wielkim wyzwaniem. Przyznaję, że ciężko pracowałam, aby po trzech latach móc powiedzieć, że odchodząca już w tym momencie grupa dzieci jest aktywna, śmiała i odważna. Przez te trzy lata prezentowaliśmy wiele przedstawiń dla rodziców, dziadków, społeczności przedszkolnej. Dzieci brały udział w konkursach plastycznych, sportowych, piosenki. Dzieci w tej grupie wymagają jeszcze wiele pracy w obszarze aktywności społecznej, ale jeśli chodzi rozwój intelekualny wszystkie wykazują niezwykłą aktywność poznawczą, artystyczną i ruchową.
Na tle tych ogólnych sukcesów można pochwalić się tymi docenionymi przez innych tj.:
• Zajęcie III miejsca w konkursie „Mam Talent” przez całą grupę „Kubusie” zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach.
• Zajęcia I miejsca w konkursie „Mam Talent” przez solistkę Klaudię D. zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach za piosenkę „Marcowe Żaby”.

Uzyskane efekty:
Pokzałam dzieciom jak dzięki systematycznej pracy można się wiele nauczyć i jak tą wiedzę wykorzystać.
Rozwinęłam intelektualny i manualny potencjał dzieci
Zaangazowałam wszystkie osoby pracujące w grupie przez te lata do współpracy – każdy w swoim obszarze działań
Zdobyłam zaufanie rodziców, co do swojego wychowawczego i merytorycznego przygotowania do powadzenia grupy dzieci
Zadowoleni rodzice i opiekunowie dzieci będą – mam nadzieję – żywą reklamą placów

§7.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2013/14
Na radzie pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny podjęłam się przeprowadzenia ewalucji wewnętrzej w szkolnym 2013/14 wraz z koleżanką K. Mierzwą-Zając.
Grono pedagogiczne podjęło decyzję, że będzie ona dotyczyła obszaru 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Z tego obszaru wybrano wymaganie 3.4 – rodzice są partnerami przedszkola.
Cele ewaluacji:
• Poznawcze : ocena przebiegu i efektów współpracy przedszkola z rodzicami
• Praktyczne: podjęcie ewentualnych działań służących poprawie współpracy z rodzicami
W oparciu o główne problemy badawcze opracowałyśmy plan ewaluacji.
Przebieg ewaluacji Sposoby zbierania informacji
1 W jaki sposób nauczyciele planują współpracę z rodzicami? Anieta dla nauczycieli
2 Jak nauczyciele rozpoznają potrzeby rodziców w zakresie współpracy z przedszkolem ? Ankieta dla rodziców
3 Jakie formy współpracy proponują nauczyciele rodzicom? Analiza dokumentacji

Do zbierania danych wykorzytano:
Metody badawcze :
- ankieta dla nauczycieli
- ankieta dla rodziców
- analiza dkumentacji
Narzędzia badawcze:
- kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
-kwestionariusz ankiety dla rodziców
Podczas ewaluacji ja zajęłam się problemem badawczym dotyczącym zagadnienia : Jak nauczyciele rozpoznają potrzeby rodziców w zakresie współpracy z przedszkolem ?. Opracowałam kwestionariusz ankiety dla rodziców, przeprowadziłam ankietę wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2013/14. Następnie przeprowadziłam analizę ankiet dla rodziców. Celem jej była analiza działań nauczycieli w zakresie włączania rodziców w działania przedszkola. Badanie wykonałam w marcu 2014 r. Na radzie pedagogicznej podsumowujęcej zapoznałam radę pedagogiczną z wynikami ewaluacji i zaproponowałam kierunki działań w trosce o polepszenie współpracy z rodzicami. W wyniku podjętych działań w bierzącym roku szkolnym raz w miesiącu w przedszkolu odbywają się zajęcia „Mamo, tato pobaw się ze mną” dla rodziców i dzieci, oraz zajęcia o podobnym charakterze dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W zajęciach uczestniczą również specjaliści pracujący w przedszkolu psycholog i logopeda. Ponadto opracowałam procedurę kontaktów rodziców z przedszkolem, nauczyciele ustalili harmonogram konsultacji z rodzicami, które odbywają się raz w miesiącu.
Efekty oddziaływań :
Uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań
Umocnienie więzi emocjonalnej między wychowawcami a rodzicami,
Wymiana opinii i spostrzeżeń, np. w sprawie rozwoju fizycznego lub społecznego dziecka
Znalazłam receptę na dobrą współpracę z rodzicami i opiekunami dzieci to:
 nie uważać, że zawsze mamy rację i że wszystko wiemy,
 nie trzymać się kurczowo utartych schemat
 trzeba patrzeć, słuchać, odczuwać i poszukiwać,
 zawsze być gotowym, by pomóc rodzicom rozwiązać problem,
 być szczerym, komunikatywnym i otwartym,
 być elastycznym, otwartym na zmiany i ciekawe propozycje,
 krytykę ze strony rodziców przyjmować i spokojnie analizować,

2. Program „Hej zabawo”

Dążąc do podniesienia jakości pracy własnej nie zapominając o wszechstronnym rozwoju dziecka przystąpiłam do realizacji programu Haliny Karwackiej „Hej zabawo”. Program realizowałam na zajęciach w grupie jak również na zajęciach z rodzicami „Mamo, tato pobaw się ze mną” prowadzonych w ramach projektu „Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi”.
„Jestem sobą” to nazwa programu psychoedukacyjnego dla dzieci służącego nauce zachowań pomocnych w codziennym życiu. Umiejętności te stanowią istotne wyposażenie młodej osoby, chroniące ją przed negatywnymi odczuciami pojawiającymi się w sytauacjach, gdy mały człowiek nie dysponuje jeszcze wypróbowanymi wzorami zachowań i nie wie co począć w danej sytuacji. Pojawia się lęk i każdy sposób jest dobry by go rozładować. Dziecko staje się nadaktywne psocąc i dokuczając wszystkim.
Jest to więc program o charakterze psychoprofilaktycznym. Celowe wydaje się zastosowanie technik psychoedukacyjnych do nauki już w wieku przedszkolnym, kiedy system nerwowy jest plastyczny, a negatywne stany psychiczne jeszcze się nie utrwaliły i łatwo je zmienić. Wtedy psychoprofilaktyka ma największe szanse powodzenia.
Mimo, iż odbiorcami programu są dzieci w wieku 5-9 lat ja zaczęłam go stosować w elementach już w najmłodszej grupie. Modyfikowałam scenariusze tak, aby dostowsować je do wieku dzieci. Wdrażałam go od najmłodszych lat ponieważ zdecydowałam się na pewien system wychowania, który obowiązywał codziennie, a nie tylko na spotkaniach, gdy realizowany był dany temat. Albowiem dzieci przyswajają sobie okreslone treści poprzez wielokrotne powtarzanie w różnych sytauacjach. Liczy się zdecydowana postawa i niezmienne reagowanie w podobny sposób na podobną sytacje.
Przebieg zajęć odbywał się według ustalonych punktów:
1. Nauka piosenki
2. Zabawa przy piosence
3. Ćwiczenia
4. Rysunki lub inne prace

Z małymi dziećmi najłatwiej można nawiązać kontakt poprzez zabawę. Zabawa przy piosence stanowi ulubiony i bardzo atrakcyjny sposób spędzania czasu. Śpiewając pioenkę i bawiąc się przy tym młody człowiek wchodzi w sytaucje, którą przeżywa, jako autentyczną ze względu na treści i związane z tym emocje. Istnieją piosenki przekzaywane z pokolenia na pokolenie, które nie tracą na swej atrakcyjności, zawsze są żywe i atrakcyje. Właśnie takie piosenki zostały wykorzytane w programie. Są to piosenki ludowe lub podwórkowe, proste i melodyjne. To one wnoszą do świata dzieci nieprzemijające wartości. Zabawy stosowane przy piosenkach służą ekspresji ruchowej, są tak skonstrowane, że obrazują treść piosenki. Ćwiczenia mają za zadanie pogłębić i rozpracować problem. Pozwalają dziecku oswoić się z tematem, doświadczyć w grupie różnych sposobów podejścia do problemu, zobaczyć jak inni to robią i nauczyć się jak najbardziej efektywnego rozwiązania doświadczając, że jest to sposób najlepszy i służy mu. Rysunki i inne prace są stosowane, jako sposób swobodnej ekspresji, odreagowania i projekcji. Jednocześnie ważny jest klimat i warunki ich wykonania . Nie ma prac złych i ocen negatywnych. Dzieci są chwalone za to co zrobią dobrze i ładnie, oczywiście stosowane w mozliwości. W każdym rysunku starałam się znaleźć coś za co można pochwalić, choćby to był najmniejszy element. Prace są traktowane raz samodzielnie, a raz w zespole, co ma służyć nauce współdziałania.
Program składa się z dwunastu scenariuszy, niektóre z nich prezentowałam dzieciom kilkukrotnie, a inne omijałam, ponieważ wydawały mi się za trudne dla wieku przedszkolnego. Starałam się jednak choćby jednym elementem piosenką, czy rysunkiem zapoznać dzieci z danym tematem.
1. Nawiązywanie kontaktów
2. Rozwiązywanie konfliktów
3. Czerpanie radości z ciała
4. Poczucie siły i słabości
5. Odwaga
6. Różne emocje
7. Emocje – lęk
8. Emocje – wytrzymywanie napięć
9. Mówienie „nie”
10. Przyjmowanie „nie”
11. Oparcie w sobie
12. Akceptacja
Poniżej chciałabym opisać kilka spotkań, problemy na nich omówione wydają się mi najbardziej istotne dla wieku przedszkolnego.
Nawiązywanie kontaktów
Celem zajęć jest przekazanie dzieciom, że są potrzebne, akceptowane i warto się z nimi bawić. W tej atmosferze mają okazję nauczyć się nawiązać przyjaźnie, znaleźć partnera do zabawy, nabrać do siebie zaufania w dziedzinie nawiązywania kontaktów.
Do trzeciego roku życia, dziecko wychowuje się w domu, pod opieką rodziców, którzy są niezbędni do zaspokajania jego potrzeb. Potem wraz z kształtowaniem się poczucia „ja”, zaczyna powoli oddzielać się od nich. Powoli nabiera wagi kontakt z rówieśnikami. Początkowo próby są nieporadne, dzieci częściej bawią się obok, niż razem. Ale już w ok 5 roku życia nawiązują się pierwsze przyjaźnie, formuują się grupy koleżeński. Liczą się te dzieci, które w sposób jasny i otwart potrafia nawiązać kontakt z rówieśnikami. Na uboczu pozostają inne, które tego nie opanowały. Czekają, aż ktoś inny zainicjuje zabawę, czy rozmowę. Często równieśnicy nie zdają sobie sprawy, że pod postawą bierną jest chęc do zabawy. Tak więc nieśmiali pozostaja z poczuciem, że nikt ich nie lubi, przezywają gorycz i rozczarowanie. Takie uczucia nie sprzyjaja dziecku. Łatwo można nauczyć dziecko, co ma zrobić, żeby bawić się z innymi. Wystarczy podejść i zaproponować zabawę. Nieudane próby nie mogą dziecka zrażać. Niech doświadczy, że wytrwałość i poszukiwanie zostaną nagrodzone i zawsze znajdzie się ktoś chętny do zabawy.
Rozwiązywanie konfliktów
Celem zabawy jest nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Życie w społeczeństwie niesie ze sobą ryzyko powstawania konfliktów. W swojej pracy staram się nauczyć dzieci konstruktywnego sposobu ich rozwiązywania, opiera się ono na zasadzie „moje tak samo ważne jak twoje”. Polega na :
- uświadomieniu sobie własnych potrzeb
- dostrzeżeniu potrzeb osoby, z która jestem w konflikcie interesów
- rozwiązaniu konfliktu poprzez obustronny kompromis.
Na tych zajęciach najistotniejsze dla mnie jest zastosowanie czterech kroków postępowania: nie rób tego bo tego nie lubię, gdy nie przestaje – gdy będziesz się tak zachowywać to nie będę się z tobą bawić, gdy i to nie pomaga – jak będziesz mi dokuczać to powiem pani/mamie, gdy to nie przynosi efektu to należy pwiedzieć pani/mamie.
Cztery kroki postępowania wprowadziłam już w najmłodszej grupie i efekty tego widzę do dnia dzisiejszego.
Czerpanie radości z ciała
Małe dziecko cieszy się własnym ciałem i własną aktywnością. Wraz z wiekiem nasz maluch uczy się powściągać spontaniczność ze względu na innych, którym może to przeszkadzać i ze względu na własne bezpieczeństwo. Uczy się, że radość można czerpać z faktu, że się siedzi cichutko i słucha.
Akceptowanie własnego ciała i jego sprawności sprzyja akceptacji siebie, dojrzałe dzieci potrafią dostosować się do różnych sytuacji. Swobodnie różnicują te, w których trzeba być spokojnym i uważać od tych, kiedy można być aktywnym i spontanicznym.
Celem zajęć jest czerpanie radości z kontaktu z własnym ciałem.
Emocje –lęk
Jedną z najtrudniejszych emocji jest lęk. Do pewnego poziomu pełni on funkcję ochronną. Gdy człowiek się czegoś boi to tego nie robi, a tym samym nie naraża się na niebezpieczeństwo. Funkcjonuje więc na zasadzie, bać się trzeba tego, co nam zagraża. U niektórych dzieci lęk się generalizuje obejmując niemal wszystkie typy działań i pełni wedy role negatywną, hamując dalszy rozwój. Dlatego ważne jest nauczenie się jak nie potęgować lęku a wręcz go przekraczać. Młody człowiek powinien doświadczyć, że lęk można pokonać. Przyjemnie jest przekroczyć własną barierę strachu i zobaczyć co dalej. Przyjemnie jest ufać sobie, że można samemu dać sobie radę wtedy, gdy jest to możliwe.
Celem zabawy jest skontaktowanie się z uczuciem lęku i przekroczenie go.

Uzyskane efekty
Rodzice są zaintersowani tematyką programu i chętnie uczestniczyli w zajęciach
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, były aktywne
W ciągu całego roku szkolnego dzieci stosowały się do „4 kroków postępowania”
Zaplanowane przeze mnie działania sprawiły, że dzieci odczuwały satysfakcję z wykonywania postawionych przed nimi zadań
Realizując opisaną wyżej inicjatywę wzbogaciłam usługi edukacyjne oferowane przez moją placówkę.

3. Projekt „Wszystkie Kolory Świata”

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” miał na celu uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby dzieci w krajach rozwijających się , szczególnie w Czadzie. Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o działaniach humanitarnych prowadzonych przez UNICEF, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na inne kultury oraz rozbudzanie wrazliwości społecznej i postawy pro-pomocowej. W ramach akcji zbierane były również fundusze na zorganizowanie kampanii szczepień dzieci w Czadzie. Za realizację tych celów jako koordynator byłam odpowiedzialna.
Do głównych zadań koordynatora należało :
• Utrzymanie kontaktów z UNICEF Polska
• Zainaugurowanie projektu w placówce
• Zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat sytuacji w Czadzie i pomocy humanitarnej
• Przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczniów
• Nadzorowanie działań związanych z szyciem charytatywnych laleczek
• Zorganizowanie „Dnia Wszystkich Kolorów Świata” – imprezy charytatywnej w placówce
• Zaproszenie przedstawicieli środowiska lokalnego na to wydarzenie oraz koordynowanie zbiórki funduszy na rzecz dzieci w Czadzie
Koordynator nadzorował także działania placówki związane z udziałem w ogólnopolskim konkursie na projekt najbardziej oryginalnej laleczki

Uzyskane efekty
Starałam się wykazać się zaangażowaniem, które przełożyło się na zwiększenie świadomości dzieci i rodziców na temat sytaucji dzieci w krajach globalnego Południa

4. Projekt „Edukacja, promocja, profilatyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat.
Cel ten został osiągnięty między innymi poprzez:
• nauczanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów wraz z instruktażem u dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
• edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno
do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do ich rodziców/opiekunów i nauczycieli przedszkolnych.
Projekt skierowany jest do następujących grup uczestników:
• przedszkoli, które prowadzą edukację przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat
zlokalizowanych na terenie całego kraju wraz z nauczycielami i wychowawcami,
• dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną zamieszkałych na terenie
całego kraju i ich rodziców/opiekunów prawnych.
W ramach projektu dla wskazanych wyżej uczestników realizowane są następujące
formy wsparcia:
• zajęcia edukacyjne realizowane bezpośrednio w przedszkolach dla dzieci,
ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli/nauczycielek przedszkolnych,
• szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek i wychowawców przedszkolnych
realizowane poza terenem przedszkola bez udziału dzieci
i ich rodziców/opiekunów.
Projekt jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, priorytet 4.1.1 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich - Ochrona zdrowia.
Efekty oddziaływań
Zachęcałam rodziców do wzięcia udziału w projekcie
Koordynowałam przebieg zajęć na terenie placówki
Podnosiłam jakość działań podejmowanych na rzecz zdrowia dziecka, a tym samym jakość funkcjonowania w tym aspekcie placówki

5. Udział w imprezach o zasięgu lokalnym – konkursy

Mając na uwadze realizowanie zadań poszerzających zakres przedszkolnych działań w aspekcie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym brałam udział z moimi podopiecznymi w imprezach o szerszym zasięgu.
Dzieci brały udział w następujących konkursach, przeglądach i zawodach :
 konkursy plastyczne: „Jesienny bukiet”, „Szopka Bożonarodzeniowa”, „Bałwanek”, „Wiosenne kwiaty”,
 MDK Bogucice – Zawodzie konkurs „Mam Talent”
 XVII Międzyprzedszkolna „Spartakiada Przedszkolna” organizowana przez Miejskie Przedszkole nr 93 i Gimnazjum nr 19 w Katowicach.

Udział dzieci we wszystkich wymienionych wyżej działaniach opierał się na całkowitej dobrowolności i był niejednokrotnie wyrazem ich osobistych zaintersowań . Każda z form rywalizacji traktowana była jak wspólna edukacyjna zabawa prowokująca każdego z uczestników do odkrywania przed szerszym audytorium swoich predyspozycji i umiejętności.

Uzyskane efekty
Zaangżowanie dzieci i ich rodziców
Otwartość i odporność na stres związany z wystąpieniem na forum
Wiarę dzieci w swoje możliwości i chęć rozwijania swoich zdolności
Dzieci prowadzone przeze mnie były żywą reklamą naszego przedszkola prezentując swoje możliwości w środowisku lokalnym

6. Organizowanie i prowadzenie akcji z przesłaniem, akcji charytatywnych.

Moja praca dydaktyczno-wychowawcza nie ogranicza się tylko prowadzenia zajęć dydaktycznych w grupie, ale obejmuje także inne sfery działania między innymi organizowane przeze mnie konkursy, akcje. Działania te wpływają na podniesienie jakości pracy przedszkola, służą reklanie placówki w mieście oraz większemu zaangażowaniu się dzieci.
W swojej placówce byłam współorganizatorem następujących przedsięwzięć:
 „Laleczka charytatywna” konkurs w ramach projektu „Wszystkie Kolory Świata”. Rodzice wraz z dziećmi szyli laeczki z różnych stron świata. Następnie odbyła się licytacja laleczek, a zebrane pieniądze zasiliły konto UNICEF.
 „Świąteczne drzewko” – konkurs plastyczny na najpiękniejszą choinkę o zasięgu miejskim, dla przedszkoli i szkół z dzielnicy Giszowiec w Katowicach.
Celem konkursu było zachęcanie do pracy twórczej, rozwijanie zaintersowań różnorodnymi technikami plastycznymi, wprowadzenie dzieci w nastrój świąt Bożego Narodzenia, kultywowanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 „Kiermasz Świąteczny” – przed świętami Bożego Narodzenia od trzech lat przygotowujemy ozdoby świątecze na kiermasz, samodzielnie i z dziećmi. Kiermasz skierowany jest do rodziców, jak i mieszkańców ul. Adama, sąsiadów naszego przedszkola. Zebrane środki pieniężne pozwoliły nam na zakup xera i pomalowanie korytarzy.
 Akcja „Cała Polska Czyta dzieciom” codzienne czytanie dzieciom podczas poobiedniego odpoczynku, zapraszanie gości m.in. uczennic Gimnazjum nr 15 w Katowicach, rodziców, pracowników niepedagogicznych przedszkola, aby przeczytali bajkę dzieciom.
 Akcja „Listy do Ziemii” we współpracy z Urzędem Miasta w Katowicach

Uzyskane efekty
Konkursy nauczyły dzieci współdziałania w zespole, pozwoliły lepiej poznać siebie i innych
Zdobyłam umiejetności w zakresie umiejętności organizacyjnych
Czerpałam radość wykonując prace plastyczne i cieszę się z tego, że mogę pośrednio komuś pomóc lub choćby wywołać krótki uśmiech na twarzy
Miałam udział w rozbudowaniu oferty placówki w przedsięwzięcia o szerszym zasięgu

7. Współpraca

 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 15 w Katowicach

Od trzech lat utrzymywałam ścisły kontakt z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 15 w Katwoicach. Prowadząc grupę dzieci starszych systematycznie uczęszczałam na zajęcia do pobliskiej biblioteki. Przedszkolaki zapoznawały się z rolą i funkcją społeczną biblioteki miejskiej. Ponadto uzyskały dostęp do bogatych bibliotecznych zasobów poprzez wypożyczanie książek. Na zajęciach z pracownikami biblioteki nie tylko uczyły się właściwego sposobu obchodzenia się z książkami, ale także słuchały bajek i opowiadań, które następnie ilustrowały wzbogacając w ten sposób ekspozycję plastyczną pomieszczeń budynku.

Uzyskane efekty
Zapoznałam dzieci z funkcją biblioteki jako instytucji użyteczności publicznej
Uczyniłam z przedszkolaków pełnoprawnych klientów biblioteki
Rozwinęłam zaintersowania czytelnicze dzieci

 Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 51 w Katowicach

Bliskie sąsiedztwo powoduje, iż zarówno nasi wychowankowie jak i uczniowie ze szkoły uczęszczają w rozmaitych imprezach organizowanych przez obie placówki. Co roku najstarsze dzieci uczestniczą w zajęciach organizowanych przez nauczycieli w szkole, są nie tylko obserwatorami na prawdziewj lekcji, ale też sami uczestniczą w podobnych czynnościach. Zostaliśmy zaproszeni do tamtejszej biblioteki i z zaproszenia skorzystliśmy. Dzieci mogły bliżej poznać miejsce, gdzie od września będą mogły przychodzić i korzytać z książek tam zgromadzonych.
Do tejże szkoły po zakończeniu pobytu w przedszkolu idzie większość naszych wychowanków.
Ponieważ część dzieci, które miałam w poprzednich latach od września zaczęła uczęszczać do „zerówki” w szkole zależało mi na tym, aby utrzymywać z tymi dziećmi kontakt. Dlatego też zostałam z przedszkolakami zaproszona na przedstawienie „Powitanie wiosny” w którym występowały dzieci, które wcześniej chodziły do „Kubusiów”. Spotkanie było dla mnie miłą niespodzianką, bo mogłam zobaczyć jak wyrośli moi niedawni podopieczni, że są śmiali i radzą sobie w nowych sytuacjach.

Uzyskane efekty:
Współpraca nauczycieli dwóch placówek umożliwiła dzieciom oswojenie się ze szkołą jako budynkiem i zajęciami w jakich będą wkrótce uczestniczyć
Dzieci odważnie biorą udział w organizowanych imprezach i są dumne ze swoich osiągnięć i wspólnej zabawy ze starszymi kolegami

 Współpraca z Gimnazjum nr 15 w Katowicach

Akcja „Całą Polska czyta dzieciom”.
Od najmłodszej grupy cyklicznie raz w miesiącu odwiedzają nas gimnazjalistki z pobliskiej szkoły, aby czytać nam bajki, baśnie. W czasie poobiedniego odpoczynku dzieci mogą posłuchać bajki.
Spotkania te są dla dzieci bardzo atrakcyjne, uważnie słuchają bajek, zadają pytania, są śmiałe i otwarte.
Uzyskane efekty
odkrycie roli literatury, która może wiele dać, zaspokoić potrzeby, stymulować rozwój, kształtować i aktywizować wyobraźnię wpływać na procesy intelektualne i emocjonalne
kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci

 Współpraca z Urzędem Miasta, Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miasta w Katwicach bierze udział w Akcji „Listy do Ziemii”. Nasze przedszkole kolejny raz zostało jego partnerem w realizacji podjętych działań.
Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W dwóch edycjach akcji, które odbyły się do tej pory, wzięło udział 670 samorządów, 7 000 placówek oświatowych oraz 800 tysięcy uczniów.
W całorocznym programie przewidziane są różne warsztaty, happeningi czy konkursy. Głównymi wydarzeniami będą: wielkie ogólnopolskie święto Listy dla Ziemi i obchody Dnia Ziemi.
W miesiącu kwietniu dzieci z Naszego przedszkola piszą „Listy do Ziemii” , odbywają się zajęcia w ramach obchodów Dnia Ziemii.
Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi listów na wykonanym z makulatury papierze. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych. W 2013 roku głównym tematem listów była gospodarka odpadami i recykling, w 2014 roku – palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Tegoroczna edycja poświęcona jest ograniczeniu ilości śmieci oraz ekokonsumpcjonizmowi.
Uzyskane efekty :
Realizacja akcji na masową skalę przynosi efekty
Dzieci obcują z przyrodą, rodzi się troska o dobro i ochronę przyrody

 Wykonanie zadań we współpracy z innymi nauczycielami z placówki

Placówka w której jestem zatrudniona charakteryzuje się liczną kadrą pedagogiczn, w której znajdują się ludzie o rozmaitych poglądach, zainteresowaniach i uzdolnieniach. Każdy nauczyciel ma swoje ulubione zajęcia, własne dosiwadczenia, osiągnięcia na jakimś polu. Z tego właśnie powodu bardzo często podejmuję współpracę przy organizowaniu uroczystości, imprez okolicznościowych lub innych przedsięwzięć z innymi osobami. Łatwiej wówczas o nowe spojrzenie na daną kwestię o zwiększoną ilość pomysłów i o szybką formę realizacji działań. Przykładem kooporacji z nauczycielami z innych grup może być organizacja takich uroczystości przedszkolnych jak:
• Przedstawienia „Jasełka”, „Wielkanocne jajeczko”
• Uroczystości : „Dzień Edukacji Narodowej”, „Bal karnawałowy”, „Spotkanie z Mikołajem”, „Spotkanie z Górnikiem”, „Dzień Ziemii”
• Innych przedsięwzięć : realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, realizacja programu „Eko-przedszkolaki”, realizacja programu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Mamo, tato wolę wodę”
• Zbiórka plastikowych nakrętek, makulatury, baterii.

Wykonywany przeze mnie zawód zobowiązujedo podejmowania współpracy i współdziałania z koleżankami z branży na wielu różnych płaszczyznach. Społeczność przedszkolna ukierunkowana na integrację wykonywanych zadań bierze udział w licznych przedsięwzięciach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, czy ogólnopolskim. Odzwierciedleniem prowadzenia wspólnej wewnętrznej polityki jest chociażby włączenie się w akcje typu : „Zbiórka dla Burka” – zbieranie karmy dla psów i kotów ze schroniska, „Sprzątanie Świata”, podczas których wszyscy nauczyciele oraz wychowankowie wykonują jednakowe działania w odgórnie wytyczonych zazwyczaj szczytnych celach.
Grono pedagogiczne mojego przedszkola wspólnie podejmuje decyzje wyboru projektów, w których nasza placówka weźmie udział dla osiągnięcia określonych korzyści oraz celów wytyczonych przez jej plan rozwoju.
Uzyskane efekty
Podniosłam swoje emocjonalne kompetencje poprzez zdolność tworzenia więzi i umiejętność wspóldziałania z innymi
Poprzez dążenie do realizacji wspólnych celów przyczyniłam się do usprawnienia funkcjonowania w obrębie danego zespołu oraz wplynęłam na podwyższenie jakości pracy w grupie
Podejmowanie współdziałania z innymi nauczycielami ujednoliciło pracę zespołupedagogicznego i podniosło efektywność realizowanych przedsięwzięć
Przygotowanie wspólnych uroczystośći i przedstawień tematycznych stało się dużo łatwiejsze dzięki pracy zespołowej
Dzięki współpracy na polu podejmowanych akcji, kampanii oraz innych działań placówka zyskała określoną renomę w środowisku, wzbogaciła swój wizernek

§7.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjej

1. Zastosowanie technologii komputerowej w organizowaniu własnego warsztatu pracy.
W chwili obecnej pracuję przede wszystkim w środowisku Windows 8. Najczęściej korzytam z programów pakietu Microsoft Office, programów graficznych Microsoft Office Picture Menager oraz przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox.
Praca z komputerem bardzo pomaga mi w przygotowaniu nie tylko różnych dokumentów, ale wielu pomocy dydaktycznych. Dlatego też wykorzystuje ją w szerokim zakresie w odniesieniu do pracy zawodowej.
Przy pomocy technologii komputerowej tworzę materiały potrzebne do realizacji zajęć w grupie oraz prowadzenia dokumentacji grupy. Są to przede wszystkim scenariusze zajęć, imprez okolicznościowych, projekty przedstawień, karty pracy, karty obserwacji, plakaty informacyjne, regulaminy konkursów, plany dydaktyczno-wychowawcze, sprawozdania, karty ewaluacyje, referaty, opisy gotowości szkolnej, dokumentacja związana z prowadzeniem praktyki i stażu nauczyciela kontraktowego, pomoce dydaktyczne. Posługując się programami graficznymi projektuje zaproszenia, dyplomy, podziękowania, elementy dekoracyjne. Zdjęcia, notatki z przeprowadzonych przedstawień, akcji, zrealizowanych programów umieszczam na stronie internetowej przedszkola.

Uzyskane efekty
Sprawnie posługuję się technologią komputerową.
Opracowana przeze mnie dokumentacja jest estetyczna, przejrzysta i dostosowana do współczesnych wymogów.
Przygotowane materiały i pomoce dydaktyczne w znaczny sposób podnoszą atrakcyjność prowadzonych przez mnie zajęć, a ponadto są jednym z podstawowych atrybutów skuteczności procesu edukacyjnego.
Dokumentacja w kolorze umieszczona na stronie internetowej placówki jest jej doskonałą reklamą

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bank myśli i informacji, ale przede wszystkim „okno na świat”. Dzięki posiadaniu stałego łącza intenetowego mam dostęp do wielu serwisów informacyjnych i edukacyjnych, które umożliwiają mi rozwój bazy metodycznej i dydaktycznej. W zależności od potrzeb przeszukuję zasoby internetowe i pozyskuje wiele przydatnych wiadomości, materiałów typu karty pracy, które często obrabiam i dostosowuje do własnych potrzeb, teksty wierszy, opowiadań, ciekawe informacje jak również zdjęcia związane z określoną tematyką zajęć. Na stronach www wyszukuję również pomysły prac plastycznych, które mogę wykonać z dziećmi lub możemy razem przygotować i wykonać jako prezenty dla bliskich. Podglądam również pomysły na dekoracje Sali związanej z porą roku lub określoną uroczystością. Wyszukuję nowości wydawnicze oraz recenzje zamieszczone na stronach internetowych wydawnictw. Chętnie dokonuje zakupów w internetowych księgarnaich pedagogicznych.
Często odwiedzam strony internetowe takie jak:
www.bliżejprzedzkola.pl gdzie dowiaduje się o nowych konkursach, projektach, akcjach. Sama umieszczam informacje o przeprowadzonych przez siebie konkursach, posiadam konto, aby łatwiej kontaktować się z innymi nauczycielami i użytkownikami strony.
www.awans.net z którego dowiaduje się o aktualnych przepisach dotyczących awansu zawodowego, jak również udzielam się na forum.
www.kuratorium.katowice.eu który jest nieodzownym źródłem informacji oświatowych
www.men.gov.pl gdzie mogę dowiedzieć się o aktualnych przpisach prawa oświatowego
www.profesor.pl artykuły i materiały dla nauczycieli
www.psychologia.apl.pl wszystko o psychologii
www.kopd.pl komitet ochrony praw dziecka
www.przedszkolanki.pl klub nauczycieli przedszkola i wiele innych
Internet to nie tylko strony www, ale także poczta elektroniczna. Jej podstawową zaletą jest szybkość działania i możliwość błyskawicznej wymiany informacji. E-mail pozwala na tani i nieograniczony kontakt z osobami z całego świata. Za pomocą swojej skrzynki pocztowej, a także adresu przedszkole91@onet.pl kontaktuje się z nauczycielami pracującymi w przedszkolu. Koleżanki przesyłają mi informacje, zdjęcia, które chcą umieścić na stronie internetowej przedszkola. Do komunikowania się z innymi wykorzystuje również komunikację typu skype czy messenger.
W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że jestem administratorem strony internetowej naszego przedszkola www.przedszkole-91.edupage.org na której umieszczam informacje o placówce, zdjęcia z imprez, aktualności. Informacje o przeprowadzonych konkursach, programach, akcjach, projektach. Niejednokrotnie również fotografuję uroczystości, obrabiam zdjęcia a następnie umieszczam na stronie internetowej przedszkola.
Uzyskane efekty
Praca administratora strony internetowej przedszkola jest dla mnie nowym wyzwaniem, sprawia mi wiele radości i satysfakcji
Otrzymuję wiele pochwał od rodzicó, którzy zaglądają na naszą stronę
Posługując się technologią komunikacyjną uczestniczę w procesie szybkiego przekazywania informacji
Korzystanie z obu rodzajów technologii rozszerzyło moje możliwości w zakresie :
- szybkiego zdobywania informacji i potrzebnych materiałów
-dostosowania posiadanych materiałów do konkretnych potrzeb czyli możliwości łączenia własnej inwencji twórczej z posiadanym już gotowym pomysłem
-usprawniły organizacje pracy własnej
Informacje umieszczone na stronie internetowej przedszkola są doskonałą reklamą placówki

§7.2 pkt 4
Umiejetność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Zebrania i kontakty indywidualne z rodzicami

Prowadząc zebrania z rodzicami przekazywałam ogólne założenia planu pracy dydaktyczno-wychowawczej, omawiałam wyniki wstepnej obserwacji dziecka, dokonałam podsumowania półrocznej i całorocznej pracy z uwzględnieniem osiągnięć i trudności dzieci. Zebrania grupy rodziców dawały możliwość podzielenia się doświadczeniami i przekazania swoich obserwacji i uwag związanych z pobytem dziecka w przedszkolu. Dawały możliwość omówienia wszystkich imprez, w których dzieci brały już udział i tych, które odbędą się w najbliższym czasie jak również zapoznania z działaniami podejmowanymi w czasnie pobytu dziecka w przedszkolu:
• Gorąco zachęcałam rodziców do czytania swoim pociechom. Przedstawiałam wartości wychowawcze płynące z kontaktu z książką oraz wpływ słuchnia bajek na rozwój intelekualny, wyobraźnię dziecka, refleks. Książka pokazuje istnienie takich wartości jak miłość, przyjaźń, szacunek do drugiego czlowieka, tolerancja dla jego odmienności.

• Wygłosiłam prelekcję na temat zdrowia jamy ustnej i zachęciłam do uczestniczenia dzieci i rodziców w projekcie „Edukacja, promocja, profilatyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.
• Przeprowadziłam wśród rodziców ankietę ewaluacyjną na temat współpracy rodziców z przedszkolem.

Żadne formy współpracy nauczyciela i rodzica nie zastąpią jednak kontaktu indywidualnego na konsultacjach tych dwóch odpowiedzialnych za rozwój i wychowanie dziecka osób. Indywidualna romowa jest dla mnie najdogodniejszą okazją do rzetelnego i szczegółowego zrelacjonowania sytuacji dziecka w grupie. Wspólnie z rodzicami mogę omówić sukcesy, przeanalizować porażk, a także w razie konieczności określić formę wspólnych, jednolitych oddziaływań wychowawczych. Rozmawiając z rodzicem zawsze staram się być rzeczowa i konkretna. Podaję raczej stwierdzenia opisowe, a nie sądy wartościujące. Dbam o stworzenie dogodnych warunków do rozmowy i zawsze ostateczny wybór rozwiązania pozostawiam rodzicowi. Jestem przekonana iż taka forma kontaktu sprzyja umocnieniu wzajemnych relacji i przynosi obopólne korzyści.

Uzyskane efekty
Nawiązanie relacji interpersoanlych w duchu zaufania i wzajemnego szacunku.
Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny.
Zwiększanie rangi znaczenia insttytucji przedszkolnej poprzez zaangażowanie jej pracowników w całościowe wychowanie dzieci.
Bezpośrednio i pośrednio pomagałamrodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych podnosząc stopień ich refleksyjności.
Ścisła współpraca z rodzicami umożliwiła mi diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka. Poznając bliżej warunki wychowawze dziecka mogłam w sposób bardziej precyzyjny ukierunkować oddziaływania wychowawczo-opiekuńcze na faktyczne potrzeby dziecka i rodziny.

2. Wykonywanie zadań we współpracy z nauczycielami z innych specjalizacji

Z uwagi na integracyjny charakter przedszkola jestem zobligowana do utrzymania ścisłego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi indywidualne terapie z dziećmi charakteryzującymi się rozmaitymi deficytami oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Współpraca ze specjalistami jest konieczna dla ujednolicenia frontu działań oraz nieoceniona dla uzyskania pozytywnych efektów w pracy. Połączenie wspólnej wiedzy oraz doświadczenia jest jedynym gwarantem na powodzenie podejmoanych działań pedgogicznych.
• Wspólpraca z nauczycielem – logopedą jest podstawową formą moich działań w zakresie organizowania aktywności języwkowej dzieci z zaburzeniami mowy oraz jej całkowitym opóźnieniem. Otrzymuje diagnozę dotyczącą konkretnej niepawidłowości oraz wytyczne co do dalszego postępowania. Kontynuuję pracę logopedyczną w trakcie realizacji wskazanych ćwiczeń. Realizuje stymulowanie i wspomaganie rozwoju mowy, podnoszenie sprawności narządów artykulacyjnych, podnoszenie sprawności narządów mowy oraz uspawnianie funkcji ogólnorozowjowych.
• Stały kontakt z nauczycielem – psychologiem umożliwia mi, na bieżąco, w spsób ciągły i bezpośredni rozwiązywać sytuacje trudne i wymagające odrębnego, indywidualnego podejścia. Wspólnie z psychologiem organizuje działania prowadzące do minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków, do organizowania form pomocy wychowawczej, do organizowania pożądanych sytacji edukacyjnych.
Funkcjonowanie nauczycieli specjalistów w integracyjnej placówce przedszkolnej jest nieocenione, a wartość współpracy z nimi niepodważalna.
Uzyskane efekty:
Fachowa pomoc nauczycieli innych specjalizacji ułatwiła mi pracę z dziećmi
Wspólny front działań na polu usprawniania zaburzeń przyniósł lepsze efekty pracy pedagogicznej

§7.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczacymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

 Przepisy dotyczące awanu zawodowego nauczycieli
W wakacje poprzedzające rok szkolny 2012/13 zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Siegnełam po Kartę Nauczyciela, rozporządzenie MEN, a także artykuły publikowane w „Głosie Nauczycielskim”. Po określeniu i ocenie własnych umiejętności wystąpiłam do Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach z wnioskiem o rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2012r. w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy. We wrześniu 2012 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Anną Zakrzewską. Zawarłam kontrakt oraz ustaliłam harmonogram współpracy i wzajemne zobowiązania. W oparciu o analizę własnych mozwiwości, potrzeb wychowanków i oczekiwań rodziców wobec przedszkola sporządziłam Plan Rozwoju Zawodowego, który został zatwerdzony przez dyrektora placówki. Zadania wytyczone w planie były związane z podejmowaniem działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, z uczestnictwem w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe, z samodzielnym lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębianiem wiedzy i umijetności służących własnemu rozwojowi , z podniesieniem poziomu pracy przedszkola.

 Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Katowicach
Integracyjny charakter placówki wpłynął w sposób obligatoryjny na ujednolicenie działań edukacyjnych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Katwicach. W porozumieniu z rodzicami kierowałam podpiecznych na konsultacje w obrębie rozmaitych dysfunkcji w celu ustalenia przyczyny, określenia istoty problemu, aż wreszcie postawienia diagnozy wraz z wytycznymi do dalszego postępowania. Ponadto udzialałam upranionym pracownikom poradnii informacji dotyczących funkcjonowania danego dziecka w grupie czy też spostrzeżeń wynikających z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Uzyskane efekty
Działania zmierzające do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego uświadomiły mi, że nieznajomość prawa szkodzi
Obiecuje sobie, że będę stale śledzić przepisy, które mnie dotyczą

Zakończenie
Realizacja zamierzeń ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego obligowała mnie do częsego i ciągłego dokonywania własnej samooceny i autorefleksji podejmowanych działań. Korzystając z tych mechanizmów udoskonaliłam swój warsztat i dobierałam właściwe metody pracy z dziećmi. Wpływało to korzystnie na przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego i wszelkie czynności organizacyjne. Sprawozdanie ukazuje, że wszystkie założenia zostały zrealizowane ze skutkiem pozytywnym. Staż w znaczący sposób wpłynął na rozwój moich zainteresowań, umiejętności, kompetencji. Podniósł moją nauczycielką wartość, a w konsekwencji wpłynął również na wzrost poziomu jakości pracy całego przedszkola. Większość wykonanych przeze mnie zadań określam mianem ciągłej działalności, którą zamierzam kontynuować po zakończeniu procedury awansu zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.