X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41370
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z awansu na nauczyciela dyplomowanego za II półrocze 2016/2017

DZIAŁAŃ
DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO

Okres działań 01.01.2017 r. - 23.06.2017 r.

Monika Ziemniak
nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach. W ramach odbywania stażu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 zrealizowałam poniżej wymienione zadania wynikające z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Organizacja własnego doskonalenia zawodowego:
 Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
 Zapoznałam się z dokumentacją regulującą zasady funkcjonowania i organizacji szkół;
 Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu;
 Napisałam plan rozwoju zawodowego;
 Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym i analizowałam dokumentację szkolną;
 Gromadziłam dokumenty potwierdzające realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:
 Brałam udział w warsztatach doskonalących: ,, Bawimy się matematyką. Nietypowe zadania logiczne, problemy i zabawy wzmacniające zajęcia matematyczne w przedszkolu i szkole ‘’, ,, Jak skutecznie wspierać rozwój mowy u dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera’’ ;
 Uczestniczyłam w spotkaniu informacyjnym dla nauczycieli przygotowującym do wdrożenia od roku 2017/2018 nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych ,,WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania ‘’;
 Aktywnie uczestniczyłam w pracach Rad Pedagogicznych ;
 Systematycznie korzystałam z fachowej literatury :
 Systematycznie korzystałam z czasopism: ,,Bliżej Przedszkola’’, ,,Wychowanie Przedszkolne’’, ,, Nauczyciel Przedszkola ‘’, ,,Forum nauczycieli ‘’ ;
 Korzystałam z informacji zamieszczanych na stronach internetowych:
- www.publikacje.edu.pl, www.literka.pl, www.edux.pl, www.wsip.pl.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pedagogicznych.
 Tworzyłam materiały dydaktyczne oraz dokumentację nauczyciela-wychowawcy. Na przełomie marca/kwietnia 2017 roku przeprowadziłam końcową diagnozę osiągnięć edukacyjnych;
 Wzbogacałam swój warsztat pracy układając i gromadząc scenariusze ciekawych zajęć. Większość z nich opierała się na wykorzystaniu metod aktywizujących dziecko, co znacznie podniosło walory prowadzonych zajęć i przyniosło lepsze efekty wychowawczo-dydaktyczne;
 Wykonywałam wiele pomocy dydaktycznych do zajęć, dekoracji sali, ciekawych materiałów i narzędzi plastycznych.

4. Podejmowanie dodatkowych zadań, pełnienie dodatkowych funkcji na rzecz doskonalenia
swojej pracy oraz jakości szkoły.
 Pomagałam młodym nauczycielom w tworzeniu dokumentacji ,radzeniu sobie w różnych sytuacjach;
 Przygotowałam uczniów do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
 Pełnię rolę wychowawcy klasowego ;
 Spotykam się z rodzicami na spotkaniach wywiadowczych. Przeprowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami nt. dużej absencji poszczególnych osób. Przeprowadziłam spotkanie z rodzicami dzieci pięcio- i sześcioletnich , na którym omówiłam zbiorowo i indywidualnie wyniki przeprowadzonej ,, oceny gotowości dzieci z oddziałów przedszkolnych do podjęcia nauki w klasie pierwszej’’. W II półroczu również zorganizowałam zebranie w ramach pedagogizacji rodziców ,, Prawidłowa dieta dziecka – zastąpienie słodyczy owocami ‘’, ,, Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie – reagowanie. Gry komputerowe ‘’ , ,, Bezpieczne wakacje‘’;
 Na bieżąco prowadziłam rozmowy z rodzicami dot. postępów dzieci , trudności, wątpliwości itp.;
 Rodzice wspaniale zaangażowali się w pomoc przy organizacji imprez: ,, Dzień Babci i Dziadka ‘’, ,, Bal karnawałowy’’ , ,, Dzień Mamy ‘’, ,, Dzień Dziecka’’ , a także kolejny raz wsparli finansowo przedsięwzięcie.
 Rodzice zakupili jednokolorowe koszulki oraz materiał na uszycie spódniczek.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
 Wykonałam środki dydaktyczne za pomocą komputera;
 Opracowałam dokumenty, sprawozdania, kart pracy, scenariusze hospitacji, plany;
Opracowałam i wykonywałam ogłoszenia, materiały informacyjne dla rodziców;
 Gromadziłam niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu;
 Wykorzystywałam w pracy encyklopedie multimedialne i Internet;
 Korzystałam z programów komputerowych tj. Microsoft Word, Excel ;
 Wykorzystywałam pocztę elektroniczną do kontaktów z rodzicami oraz nauczycielami.
 Napisanie artykułu na stronę internetową szkoły ze spotkania integracyjnego , które odbyło się w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach.
2. Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Uzupełniam i wzbogacam własny zestaw pomocy dydaktycznych ( płyt CV/DVD z piosenkami);
 Relacjonowałam ważne wydarzenia z życia grupy za pomocą aparatu cyfrowego;
 Przygotowałam i wyświetlałam prezentacje multimedialne.

§ 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami naszej szkoły. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami.
 Praca na rzecz Rady Pedagogicznej:
- przygotowałam i przedstawiłam sprawozdanie z końcowej diagnozy dojrzałości szkolnej za II semestr roku szkolnego 2016/2017 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
 W roku 2016/2017 byłam opiekunem stażu, a w roku 2017 pełniłam funkcję opiekuna praktyk. Podczas zajęć obserwowanych i prowadzonych przez stażystkę i praktykantkę miałam możliwość podzielenia się swoją wiedz i doświadczeniem. Udzielałam rad i wskazówek oraz pomagałam w tworzeniu dokumentacji.
 Byłam również obserwatorem zajęć otwartych :
- warsztaty plastyczno-techniczne ,,Tęczowe amulety ‘’– prowadzone przez p. Andżelikę Jakubowską ;
- zajęcia plastyczne połączone z legendą ,, O smoku Wawelskim ‘’ oraz ,, Bazyliszku ‘’ - prowadzone przez p. Agatę Dudę
 Udostępniałam wykonane przez siebie pomoce dydaktyczne innym nauczycielom.

§ 8 ust. 2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 Stworzenie planu pracy - obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla ucznia mającego trudności w nauce oraz problemy zdrowotne.

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych, w tym także zaleceń PPP;
 Obserwacja uczniów na tle grupy;
 Rozmowa indywidualna z uczniami i ich rodzicami;
 Zorganizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
2.Praca z uczniem mającym trudności w nauce.
 Prowadzenie zajęć indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
3. Praca z uczniem zdolnym.
 Przygotowanie dzieci i udział w różnorodnych konkursach.
4. Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
 Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim rozmowa nt. ,, Bezpieczne ferie ‘’;
 Spotkanie ze stomatologiem rozmowa nt. ,, Wiem, co jem. Dbam o zdrowe zęby ‘’;
 Spotkanie ze strażakiem rozmowa nt. ,, Bezpieczne dziecko – bezpieczny przedszkolak ‘’;
 Spotkanie z piłkarzami i pracownikami Klubu Sportowego Polkowice.
 Spotkanie z policjantem rozmowa nt. ,, Bezpieczna droga’’;
 Udział w pozaszkolnych imprezach skierowanych do przedszkolaków :
 ,,Dzień Ziemi ‘’ – organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 6;
 ,,Dzień Dobrych Uczynków’’ – organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 4 i Klub Sportowy Polkowice;
 ,,Święto Polskiej Niezapominajki – Święto Polkowickiej Przyrody ‘’ – organizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury Sobin,
 Osiedlowy ,,Dzień Dziecka ‘’- organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 5;
 XV Turniej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji;
 Wzięłam udział z grupą przedszkolną w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach. Oglądanie przedstawienia pt. ,, Jasełka ‘’ oraz ,, Rzepka ‘’ .
5. Wycieczki i wyjścia poza teren szkoły.
 Wycieczka do Sanden Manufacturing Poland;
 Wycieczka do Sobina ( stadnina koni );
 Wyjście do Polkowickiego Centrum Animacji na wystawę lalek teatralnych ze zbiorów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze;
 Wyjścia do Auli Forum na spektakle teatralne pt: ,, Baśnie Braci Grimm’’ , ,, Księga Dżungli ‘’, ,, Czarownica w bibliotece ‘’;
 Organizowanie wycieczek pieszych do parku.
6. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
 Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowane przez inne placówki oświatowe i instytucje:
- konkurs plastyczny pt. ,, Model Ziemi ‘’ – organizowany przez Przedszkole Miejski nr 3 w Polkowicach- udział 1 dziecka ( wyróżnienie );
- konkurs literacki pt: ,,Wiosna malowana wierszem ‘’ – organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Polkowicach – udział 3 dzieci ( 3 osoby wyróżnione ) ;
- konkurs plastyczny pt: ,,Kartka niezapominajka ‘’ – organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Polkowicach – udział 2 dzieci ( wyróżnienie i III miejsce ) ;
- konkurs recytatorski pt: ,,Dwa słówka na temat zdrówka ‘’ – organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Polkowicach – udział 2 dzieci ( zajęcie I miejsca) ;
- konkurs plastyczny pt: ,,Szlakiem Legend Polskich ‘’ – organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach – udział 1 dziecka;
- VII Festiwal Piosenki Przedszkolnej ,, Wyśpiewaj zdrowie ‘’ – organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Polkowicach – II miejsce dla całej grupy

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Polkowicach.
 Współpracowałam z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Polkowicach kierując uczniów za zgodą rodziców na badania diagnostyczne;
 Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 Starannie realizowałam zalecenia poradni dot. uczniów mających opinie.
2.Współpraca ze szkolnym pedagogiem, psychologiem i logopedą.
 Współpracowałam z pedagogiem, psychologiem i rodzicami w celu poznania środowiska uczniów oraz rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych;
 Współpracowałam z logopedą szkolnym. Nasz współpraca polegała na indywidualnych konsultacjach , które polegały na wymianie się informacjami dot. poszczególnych uczniów, ich postępami w nauce i zaangażowaniu podczas terapii logopedycznej.
3. Udział w różnych akcjach i zbiórkach.
 Uczestniczyłam wraz z moimi wychowankami w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły :
- włączenie się w zbiórkę akcji charytatywnej ,, Nasiona dla Afryki ‘’;
- Międzynarodowy dzień dzieci z Autyzmem – włączenie się do akcji poprzez zakładanie kolorowych niepasujących do siebie skarpet ( akcja informacyjna i integracyjna );
- włączenie się w akcję charytatywną ,, Góra grosza ‘’ ;
- włączenie się w akcję charytatywną ,, Wylosuj Anioła’’ – przygotowanie kolorowych kartek okolicznościowych dla dzieci z onkologii;
- włączenie się w zbiórkę akcji charytatywnej ,, Pomoc dla Dzieci z Domu Dziecka w Jaszkotlu’’.
§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

W bieżącym roku szkolnym roztoczyłam szczególną opiekę nad jednym z przedszkolaków mojej grup. Chłopiec demonstrował problemy adaptacyjne przejawiające się alienacją spośród grupy rówieśniczej oraz permanentnie pogarszającymi się wynikami w nauce.
Wynikiem podjętych działań opartych na współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz mamą i ciocią chłopca jest znaczna poprawa nie tylko funkcjonowania dziecka na forum grupy, ale również jego osiągnięć edukacyjnych.

Polkowice, dn.15.06.2017 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.